Tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker

Kære LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

I er tidligere fra Sundheds- og Ældreministeriet blevet orienteret om et kommende tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til risikogrupper.

Tilbuddet træder i kraft d. 22. april og omfatter i første omgang nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, der er fyldt 65 år, med
  • kronisk lungesygdom
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • kronisk leversygdom
  • kronisk nyresygdom.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation.
 • Personer under 18 år med
  • cyanotiske hjertesgydomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Til efteråret forventer vi, at tilbuddet, i takt med at vaccinerne bliver indkøbt, bliver udvidet til at omfatte alle personer på 65 år og derover og enkelte andre risikogrupper under 65 år.

Pneumokok-bakterier udgør en særlig risiko for visse grupper
Pneumokokker er en type af bakterier, der kan give hjernehindebetændelse (meningitis) og blodforgiftning (samlet kaldet invasiv pneumokoksygdom), men også lungebetændelse og mindre alvorlige sygdomme som mellemørebetændelse og bihulebetændelse. Nogle personer har forhøjet risiko for at få invasiv pneumokoksygdom og lungebetændelse, hvis de bliver smittet med pneumokokker, og derfor bliver de nu tilbudt gratis vaccination.

Det er egen læge, der vurderer, om man er omfattet af tilbuddet, og som står for vaccination. For borgere på plejehjem vil der i nogle tilfælde være tilbud om at blive vaccineret her.

Den vaccine, man bliver vaccineret med, beskytter mod 23 typer af pneumokok-bakterier. Disse 23 typer er skyld i 74 % af tilfældene af invasiv pneumokoksygdom blandt ældre.

Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet mod de pågældende pneumokoktyper i op til fem år, men det kan variere meget fra person til person.

Der findes også en anden vaccine, der beskytter mod 13 typer af pneumokokker, men som virker på en anden måde end den vaccine, der tilbydes gratis.

Visse grupper, der er i særligt høj risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, kan have gavn af at få begge typer vacciner. Det kan man tale meremed sin læge om. Den anden vaccine er ikke gratis, men visse risikogrupper kan få et tilskud til betalingen.

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse. Dem er man ikke beskyttet imod, når man er blevet vaccineret, ligesom man heller ikke er beskyttet mod andre typer af pneumokokker end de 23 typer, som vaccinen dækker.

Information på vej til borgere, der anbefales vaccination
Vi arbejder på informationsindsatser, der skal gøre de borgere, der er omfattet af tilbuddet, opmærksomme på det – indtil de indsatser søsættes, håber vi, at I vil hjælpe med til at gøre jeres medlemmer opmærksomme på tilbuddet, sådan at så mange som muligt kan blive vaccineret. I den forbindelse står vi selvfølgelig til rådighed ved spørgsmål.

Med venlig hilsen
Marlene Øhrberg Krag
Centerchef, Sundhedsstyrelsen

Referat af LL møde 18. og 19. januar 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Clarissa E. Sørensen, Henrik K. Hansen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup og Nils H. Andersen(suppleant).
Afbud/fraværende: Inger-Liss Christoffersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Spørgsmål vedr. trivselsfacilitator: Tom vælges til trivselsfacilitator. Hanne og Steen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Pkt.12: Status vedr. T-shirts v/Inger-Liss ændres til at omhandle indkøb af kasketter. Der indsættes et pkt. 14b. Derudover indsættes et nyt punkt 16 vedr. første LL- møde efter Landsmødet 2020.

4. Godkendelses af referat fra møde den 7. december 2019.
Afklaring: NADA på landsmødet blev vedtaget på mødet 7.12, og det skal fremgå af referatet.
Michaels K. Andersens fremsendte kommentarer og rettelser sættes ind i referatet. Referatet er herefter godkendt.

5. Landsmøde 2020

a. Foreløbige program og indkaldelse
LL godkender indkaldelsen. Lene foreslår, at der skal gives mere end 2 minutter til hver præsentation fra LL kandidater på Landsmødet. Lene nævner også, at det skal sikres, at handlingsprogrammet behandles efter foreskrifterne. Det er der enighed om i LL. Clarissa: Hvordan får man medlemmerne til tage handlingsprogrammet alvorligt? Der til svares fra LL: Det kan være svært, at få medlemmerne til at tage det til sig. Clarissa foreslår et handlingsprogram, der strækker sig over mere end et år. Katrine mener, at handlingsprogrammet skal være der, så medlemmernes interesser tilgodeses i LL ́s arbejde gennem året. Steen foreslår, at LL kommer med et forslag til handlingsprogrammet til Landsmødet.
LL godkender den foreløbige indkaldelse. Landsledelsens forslag til handlingsprogram sættes på LL møde 15.02 2020.

b. Ekstern taler
Henrik foreslår en læge fra Aarhus som oplægsholder. Oplægsholder skal dog helst være en politiker. Katrine foreslår Magnus Heunicke.

c. LAP Prisen (lukket punkt)
Det besluttes, at LL i god tid indsender forslag til intern og ekstern LAP pris frem mod næste LL møde. Punktet genbehandles på LL møde 15.02 med henblik på endelig beslutning.

d. Forslag vedr. NADA på Landsmøde v/Katrine
Punkter er vedtaget på LL møde 07.12. Der kan bookes et lokale i Svendborg til NADA behandling på landsmødet.

6. (Lukket punkt)

7. (Lukket punkt)

8. Orientering fra

a. FU
Hanne W.: Der har været julefrokost med personalet. Steen fortæller, at han har været ovre på sekretariatet og gennemgå regnskaber sammen med Pia.

b. LL
Katrine fortæller, at Thorridt er med i arrangørgruppen vedr. NADA kursus i Vejle. Katrine spørger til kasse vedr. NADA, der er sendt til kontoret? Katrine: Der er booket nyt NADA kursus i Vejle i august måned. Clarissa fortæller om henvendelse vedr. helhedsplan i Rødovre kommune. Henvendelsen er videresendt til LL, og den er sendt til Bo Steen. Clarissa efterspørger deltagere til et møde den 13. februar vedr. helhedsplan. Steen fortæller, at der ikke er nyt vedr. Det Nationale Udsatteråd. Henrik fortæller, at årets tema i Brugernes Bazaar er stigmatisering. Henrik har været til gløgg hos Socialministeren i regi af SAND. Henrik nævnte for ministeren, at man skal behandle udsatte ordentligt og sociale ydelser skal være større – jf. SANDs holdning til justering af sociale ydelser.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Der har været møde i Folkemøde Bornholm gruppen. Næste møde er i februar. Gruppen har besluttet, at tovholder funktionen er delt mellem Katrine og Bettina.
– I sommer lejrgruppen har der også været møde. Næste møde er i februar. Her er tovholder funktionen delt mellem Bettina og Steen.
– Lene: Der har ikke været møde i Vendepunktsgruppen. Lene spørger her, om det er muligt at have kursusdage på sommerlejren mandag, onsdag og fredag. Derefter undervisning á 3 dage i efteråret. Der påtænkes på 10-11 personer, med 2-3 fra hver LAP lokal afdeling. Sommerlejrgruppen og Vendepunktgruppen tager en snak om dette.
– Lars: Det er gået godt på refugiet. Der var 100 færre overnatninger på et udvalgt tidspunkt. Der var i en uge før jul 15-20 deltagere. Mellem jul og nytår var der ikke mange. Der har været få problematiske episoder. Der har været lidt klager over maden. Det kan skyldes, at der var en islandsk madkultur, som var lidt anderledes. De nye ejere på refugiet er islændinge. Deltagerne er blevet bedt om at sende evalueringer ind, da der ikke er lavet ’en samlet evaluering via spørgeskema. Michael K. Andersen efterspørger flere aktiviteter, og mindre rigide skærmregler på refugiet.
-Der har været møde i bisiddergruppen. Der planlægges et nyt møde og et kursus i maj. Henrik er ved at indhente tilbud på konferencelokaler til kurset.

d. Input til årsberetning (Landsledelsens beretning)
FU er tovholder på årsberetning. Katrine skriver om Folkemøde og NADA. Bettina skriver om sommerlejr. Lene skriver om psykiatritopmødet og Vendepunkts kurser. Steen og Hanne skriver om besøg hos politikerne. Hanne W. og Jens skriver om medlemstræf.

9. Aktiviteter 2020 Årshjul
Årshjulet præsenteres som et eksempel på en overskuelig fremstilling af LAP-aktiviteter. Kommentarer fra LL sættes ind i årshjulet. Udviklingskonsulent opfordrer til at sende forslag til aktiviteter ind.

10. Samværsvenner – Røde Kors. Forslag om samarbejde fra Røde Kors
Nils og Lars – status. Der er ikke foretaget yderligere. Nils og Lars går i gang med opgaven frem mod næste LL -møde.

11. Politik – fælles forståelse af LAP ́s politik

a. Principprogram
Indhold og ændringer til principprogrammet drøftes. Lene foreslår, at ́psykologer ́ i Stk. 1 ́Behandlingsmæssige forhold ́ rettes så der står behandler, så er vi bredere dækket ind i forhold i forhold til flere typer behandling.
Stk. C4 Individuelt ́: Samarbejde med MB-uddannelsen i psykiatri. Uddannelsen skal slettes, da uddannelsen er dårligt fungerende.
C, Stk.3c ́Individuelt udadtil ́: Recovery-uddannelse, Vendepunkter: Her kunne NADA også nævnes.
Derefter gås til afstemning om forslag til tekst ændring: 10 stemte for og en stemte nej.
Der er således flertal for at foreslå følgende formulering:
LL beslutter at stille forslag til landsmødet om at tilføje: Tilgængelige oplysninger om psykiatribrugeres sygehusvalg og indflydelse på valg af kontaktpersoner. FU udarbejder et forslag til tilretning af principprogrammet.
Note: Evt. til næste LL møde vedr. principprogram: Lighed i sundhed.

b. Drøftelse med udgangspunkt i Socialpolitisk redegørelse
Punktet drøftes kort og LL beslutter: Punktet sættes på dagsordenen til næste LL-møde. Clarissa og Nils skriver et oplæg til mødet 15.02. Herunder eventuelt tekst til bladet. Dette kan evt. resultere i en officiel udmelding

c. Indstilling af medlem til VISOs faglige bestyrelse
Lene Kristiansen vælges til repræsentant i VISO. Lene sender selv et præsentation til Lap@lap.dk. FU argumenterer overfor øvrige organisationer for valg af Lene Kristiansen til VISO ́s faglige bestyrelse.

12. Status vedr. T-shirts.
Punktet udgik, og indkøb af kasketter blev drøftet i stedet for. Der er indkommet forkerte kasketter uden tekst. Spørgsmålet er, om de skal beholdes eller sendes retur. Hvis de skal ændres skal de sendes retur.
LL beslutter, at LAP beholder de fremsendte kasketter.

13. Økonomi:

a. Orientering vedr. svar fra diverse fondsansøgninger.

b. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen – status.
Henrik er i gang med at indhente tilbud på en billigere adgang til Infomedia.

14. Personale [lukket punkt]

15. Præcisering af LAP ́s holdning til nikotinpræparater v/Nils
I diskussionen nævnes, at der er en tendens til at andre vil bestemme, hvad andre skal gøre. Det nævnes også, at den eneste bivirkning ved nikotin er, at det er vanedannende. Der er også en undersøgelse, der viser, at nikotin nedsætter behovet for beroligende medicin. Personalet i psykiatrien nævner, at rygere og personale ofte har en bedre relation, som følge af den styrkede relation, der opstår via rygepauserne. Michael K. Andersen syntes man burde have et stop-sukker tiltag. Efter en grundig drøftelse beslutter LL følgende:
Flertallet i LL stemmer for, at der ikke gøres videre vedr. formulering af tobakspolitik pt.

16. LL møde efter Landsmøde 2020
Første møde i den ny landsledelse er lørdag den 2. maj 2020. Næste LL møde er 15. februar. LL-møder ligger her: https://www.lap.dk/referater/landsledelsen-ref/

17. Punkter til næste møde
– Grethe tager en samarbejdsøvelse med til næste LL-møde.
– Oplæg vedr. Socialpolitisk redegørelse sættes på
– Ekstern og intern taler sættes på igen. LAP- prisen sættes på igen.
– Forslag vedr. handlingsprogram fra LL
– Værtsrolle på refugiet skal sættes på
– Indspark til 10 årsplan for psykiatrien
– Personale sættes på igen
– Statsministerens nytårstale. Michael K. Andersen udsender talen til LL.
– LAP ́s hjemmeside – status?

17. Evt.
– Nøgler
– Steven Cameron vil komme på Landsmødet og spille for kr. 9000.

18. Hvordan synes syntes du mødet gik.
Refereres ikke.