Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Deltagere: 
Lise Jul, Hanne Wiingaard, Marianne Steengaard; Kaj Larsen, Erik Thomsen, Karl Bach.

Afbud:
Nils Andersen, Joy Dalhoff

 1. Valg af ordstyrer og referent

Erik ordstyrer, Karl referent

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenens oprindelige punkt 5, henvendelse fra LAP-medlem tages til sidst.

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. oktober 2006 (vedlagt)

Opfølgning vedr. punkt 3. Der har været noget i Medlemsbladet, men der manglede noget om takster. Vi opfordrer FU til at sikre, at der kommer noget om takster på forskellige ydelser på hjemmesiden.

 1. Projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet
  1. Opdatering om projektet

5 fokusgruppeinterview er gennemført og udskrevet. Der er ændret planer, så der i stedet for at gennemføre 5 individuelle interview, gennemføres et opsamlende fokusgruppeinterview. Herefter kommer interview med virksomhedsrepræsentanter. Bortset fra en vis forsinkelse med undersøgelsesdelen, forløber projektet planmæssigt.

  1. LAP’s repræsentation i projektets følgegruppe

Idet Lise er blevet ansat som medinterviewer i projektet træder hun ud af følgegruppen, hun afløses af Kaj.

 1. Orientering om og opfølgning på kontakt til MB-foreningen om ny MB uddannelse.

Karl redegjorde for kontakter til MB-foreningens formand og koordinator for nuværende MB-uddannelse. Har holdt møde der resulterede i at MB-foreningen har indmeldt sig kollektivt ind i LAP og i nogle foreløbige overvejelser om et kommende samarbejde om ny MB-uddannelse. En ny MB-uddannelse skal være for personer med psykiatribrugerbaggrund, som i forvejen har en faglig baggrund fra det ordinære arbejdsmarked eller en baggrund som sagsbehandler/socialrådgiver. Indebærer et samarbejde med en eller flere større kommuner og en eller to sociale højskoler. Ideen er luftet for arbejdsmarkedsstyrelsen, der har vist positiv interesse for at finansieret et pilotprojekt.

Lise gør rede for nogle overvejelser om, hvem det er man kommer i møde med forskellige tiltag. Dem der har relativt mange ressourcer eller de mest marginaliserede og udstødte?
Flere fremsætter synspunkter om at tiltag over for de forskellige grupper kan supplere hinanden og at der er en meget stor mellemgruppe.

Konklusion: Lise og Marianne indgår sammen med Karl i det videre samarbejde om ny MB uddannelse.

 1. Orientering om og opfølgning på møde med DSI-medarbejdere om landsdækkende netværk, call-center mv.

 

Karl og Marianne har holdt møde med projektleder og tilknyttet DSI medarbejder. Marianne refererede fra mødet. Den hovedproblemstilling vi drøftede på mødet var, hvorvidt der i udviklingen af call-center og hjemmeside skulle satses på at vejlede efter psykiatriske diagnoser eller mere bredt vedrørende personer med psykosociale handicap. Marianne og Karl gjorde meget ud af at åbne DSI medarbejdernes forståelse for, at vi har brug for en vejledning af sagsbehandlerne om, hvordan man får stillet de rigtige spørgsmål for at få indsigt i den enkeltes situation, problematik og behov. Vi ønsker fortsat at indgå i dialog med projektet. Lise spørger til tidsperspektivet.
Konklusion: Vi retter henvendelse til projektet og beder om at blive opdateret om projektet og minder om, at vi gerne vil have et opfølgende møde, hvor alle gruppens medlemmer får mulighed for at deltage.

 1. Puljemidler der kan søges som udmøntning af Nye Veje og år for Lige Muligheder:
  1. Efteruddannelsesprojekt for sindslidende (vejledning + ansøgningsskema vedlægges)

Karl: er det relevant at tilrettelægge særlige uddannelsesforløb? Lise: behov for at finde ud af om man kan klare sig på fuldtidsuddannelser. Erik: vigtigt også at fokusere på ikke boglige uddannelser. Hanne præciserer at grundforeninger ikke selv kan søge i Landsforeningens navn.
Konklusion: Vi sender materialet ud til grundforeningerne og kollektive medlemmer og efterspørge gode ideer inden næste møde i arbejdsgruppen.

   1. b.   Landsdækkende aktivitetstilbud (vejledning + ansøgningsskema vedlægges)

Karl introducerer puljen. Har vi haft nogle henvendelser?
Lise: Vendepunkter som aktivitetstilbud andre steder i landet.
Hanne: Lokale fap-/lapper i samarbejde med LAP kunne måske udvikle noget. Vil sige ja hvis hun bliver kontaktet i Næstved.
Erik: Kommunerne skal samarbejde med en frivillig forening ikke nødvendigvis på lokalt niveau.
Kaj: Har vi kræfterne her i gruppen?
Karl: Har vi en ide?
Marianne: Omtaler en følgegruppe vedr. ny selvhjælpsgruppe for unge med psykiske vanskeligheder i regi af Ungdomshuset i Odense som drives KFUM’s sociale arbejde. Foreslår at afsætte et nyt møde snarest efter at have haft materialet ude hos grundforeninger.
Karl: En projektide kunne være en form for klubvirksomhed blandt unge psykiatribrugere i en kommune, hvor vi har en grundforening.
Konklusion: Vi vender tilbage til emnet via e-mail korrespondance og sender materialet ud til grundforeninger og kollektive medlemmer i de nævnte kommuner.

 1. Puljer under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle (vejleding vedlægges)

Lise: har kigget på den, det er en lille pulje. Erik: synes vi skal søge på landsplan. Marianne: emnet hører ikke specielt hjemme i den her gruppe.
Vi sender en opfordring videre til FU/landsledelse og PR gruppe om at søge midler til at medfinansiere påtænkte TV-spots mv. Det vil være mest oplagt at inddrage køn som 2. beskyttelseskriterium udover handicap.

 1. L 149. Forslag om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Det foreslås at vi som opfølgning på det høringssvar, vi afgav til lovudkastet retter henvendelse til partiernes arbejdspolitiske ordførere og at vi anmoder om foretræde for arbejdsmarkedsudvalget mellem 1. og 2. behandling. Der er 1. behandling den 28. februar. (bilag: lovforslag, nugældende lov og bekendtgørelse, høringsnotat, LAP’s høringssvar)

Erik: vi skal uddybe, hvad vi mener med midlertidig, længerevarende eller periodisk nedsat funktionsevne.
Opsamlende: Ligestilling betyder at lovgivning skal tilpasses til vores situation. Man kan ikke vide, hvornår man evt. vil være kommet sig. Der bør være plads til at den enkelte kan bevare håbet. Vores form for funktionsnedsættelse er af en anden karakter end når det gælder personer med synlige handicap.
Karl udformer noget på skrift. Mailer rundt med en dags varsel. Lise, Hanne og Marianne går i foretræde. 
Hanne ringer til Thomas Adelskov (Socialdemokraterne) Erik kontakter Bent Bøgsted (DF) Karl kontakter Ole Sohn (SF) og Jørgen Arbo-Bæhr (Enhedslisten)

 1. Henvendelse fra LAP-medlem Helene Hjort Knudsen om evt. samarbejde om bogudgivelse. (Foreløbigt oplæg fra Helene vedlægges. )

Helen havde fremsendt en ny projektbeskrivelse som blev omdelt.
Konklusion: Idet projektet lægger sig op ad LAP’s igangværende arbejdsmarkedsprojekt, videresendes henvendelsen til projektets følgegruppe.

 

 1. Evt.

Hanne ønsker diverse bilagsmateriale eftersendt pr. mail

 1. Kommende møder

Onsdag den 28. marts kl. 10.

Medlemsbladet nr. 1, 2007

Om bl.a. rettigheder og pligter, arbejdsmarkedet, FN konventionen, nye pjecerog meget mere.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 2. februar 2007

Mødested: LAP’s sekretariat i Odense

Til stede:
Jan Andersen (tovholder)
Lise Jul
Jette Svane (webmaster)

Afbud:
Anders Larsen

1. Valg af ordstyrer

Jan blev valgt

2. Valg af referent

Jette blev valgt

3. Spørgsmål til og aftaler med Eva

Vi venter, til Eva er til stede.

4. Personlig runde

Der tages ikke referat

5. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet flg. punkter:
5a. Statistik
5b. Timer og økonomi
10e. Søgefunktion
12d. Hjælp til svagtseende og ordblinde

Derefter godkendt.

5a. Statistik

Jette fremlagde statistik fra Scannet.dk. Der er en pæn fremgang af henholdsvis Unikke besøg, Antal besøg, Besøgte sider samt Hits

 

UNIKKE BESØGENDE Diff ANTAL BESØG Diff
DATO ANTAL DATO ANTAL ANTAL DATO ANTAL DATO ANTAL ANTAL
jan-06 1.501 jan-05 1.379 122 jan-06 2.004 jan-05 1.910 94
feb-06 1.646 feb-05 1.348 298 feb-06 2.493 feb-05 1.780 713
mar-06 1.488 mar-05 1.221 267 mar-06 2.357 mar-05 1.645 712
apr-06 1.313 apr-05 1.287 26 apr-06 2.017 apr-05 1.707 310
maj-06 1.447 maj-05 1.568 (121) maj-06 2.186 maj-05 2.237 (51)
jun-06 1.330 jun-05 1.156 174 jun-06 2.090 jun-05 1.675 415
jul-06 1.003 jul-05 977 26 jul-06 1.574 jul-05 1.320 254
aug-06 1.267 aug-05 1.265 2 aug-06 1.977 aug-05 1.849 128
sep-06 1.466 sep-05 1.366 100 sep-06 2.294 sep-05 1.931 363
okt-06 1.689 okt-05 1.491 198 okt-06 2.490 okt-05 2.029 461
nov-06 2.202 nov-05 1.429 773 nov-06 3.291 nov-05 2.091 1.200
dec-06 1.647 dec-05 1.109 538 dec-06 2.518 dec-05 1.494 1.024
jan-07 2.304 jan-06 1.501 803 jan-07 3.444 jan-06 2.004 1.440
SIDER Diff HITS Diff
jan-06 5.533 jan-05 4.716 817 jan-06 72.736 jan-05 59.769 12.967
feb-06 8.905 feb-05 4.219 4.686 feb-06 93.825 feb-05 52.726 41.099
mar-06 6.533 mar-05 3.620 2.913 mar-06 74.739 mar-05 51.614 23.125
apr-06 5.971 apr-05 4.389 1.582 apr-06 62.582 apr-05 55.667 6.915
maj-06 6.199 maj-05 5.722 477 maj-06 71.233 maj-05 64.846 6.387
jun-06 7.476 jun-05 4.773 2.703 jun-06 66112 jun-05 53.308 12.804
jul-06 6663 jul-05 3.731 2.932 jul-06 56.562 jul-05 36.427 20.135
aug-06 7.165 aug-05 4.279 2.886 aug-06 77.057 aug-05 50.873 26.184
sep-06 7.612 sep-05 4.181 3.431 sep-06 67.110 sep-05 57.975 9.135
okt-06 8.332 okt-05 4542 3.790 okt-06 82.947 okt-05 65.399 17.548
nov-06 11.536 nov-05 12.483 (947) nov-06 97.432 nov-05 110.723 (13.291)
dec-06 7373 dec-05 4.361 3.012 dec-06 47.626 dec-05 54.308 (6.682)
jan-07 11.341 jan-06 5533 5.808 jan-07 80.970 jan-06 72.736 8.234

Bemærk at tal med klamme om er negative

Jan ønsker at få direkte adgang til statistikker til www.lap.dk. Jette spørger Eva, om det kan lade sig gøre.

5b. Timeforbrug hjemmesiden

Jette fremlagde oversigt over sine timer:

PERIODE OPRYD-
NING
BLAD GL.
FORUM
NYT
FORUM
NYT
DESIGN
OPDAT./
MØDER
TIMER I ALT
1.-31.dec-05 84 12 34 130
31.dec-05/
20.jan-06
3 12 6 21
20.jan-06/
20.feb-06
12 11 23
20.feb-06/
20.marts-06
9 18 27
20.marts-06/
20.april-06
12 8 20
20.april-06/
20.maj-06
16 18 16 50
20.maj-06/
20.juni-06
22 18 40
20.juni-06/
20.juli-06
13 15 22 50
20.juli-06/
20.aug-06
1 24 25
20.aug-06/
20.sept-06
10 8 40 12 70
20.sept-06/
20.okt-06
17 15 6 17 55
20.okt-06/
20.nov-06
3 15 28 46
20.nov-06/
20.dec-06
2 6 10 17 35
20.dec-06/
20.jan-06
2 10 36 3 10 61

6. Godkendelse af referat fra sidste møde

Vi venter, til referatet foreligger

7. Opfølgning fra sidste møde

Vi venter, til referatet foreligger

8. Debatforum

a. Politik:
Politik godkendt. Dog ændres “sider, der reklamerer for et eller andet produkt” til blot “reklamesider”.

b. Manual: 
Godkendt med det forbehold, at detaljer kan ændres, hvis behovet opstår.

c. Andet
Vi blev enige om, at Lise kunne sætte nogle indlæg ind, som hun har skrevet på et andet debatforum, for at komme i gang med debatten. Visse artikler i medlemsbladet kunne også være oplagte emner til debatforumet. Jan vil kontakte de personer, som har skrevet disse artikler, og bede dem sætte dem som indlæg på forumet.

d. Markedsføring
Tages op ved næste møde. Der overvejes, om LAP’s Debatforum skal markedsføres gratis på andre relevante debatforumer, hvor debattører kan linke til LAP’s forum, og om der skal reklameres i f.eks. gratisaviser, når debatten er kommet godt i gang.

Når forumet er klar, skal der sendes nyhedsbreve ud, og der skal være en annoncering på LAP’s forside. Jette mailer til gruppen, når det sker.

9. Nyt på hjemmesiden

a. Sider om arbejdsgrupperne
Vi blev enige om, at menuknapperne skal stå vertikalt i venstre side, da x-antal grupper kan opstå i fremtiden.

b. Sider om FAP’er
Der blev fundet en fejl i en link til en hjemmeside.

c. Sider om regionsforeninger
Der blev fundet en fejl i en email-adresse.
LAP Syddanmark skal føjes til regionsforeningerne.

Det efterfølgende til og med punkt 12 (bortset fra 12.d) tages op på mødet den 28. februar kl. 12.00, da vi ikke nåede det i denne omgang:

10. Generelt om hjemmesiden

 

a. Forsiden

b. Undgåelse af lange sider

c. Tekst på engelsk (og evt. andre fremmedsprog)

d. Rettelse af indmeldelsesformular

e. Søgefunktion

 

11. Detaljer vedr.

a. Referater-siden

b. Medlemsbladet-siden

c. Kontakt-siden

d. Det mener LAP-siden

e. Links-siden

f. Kalender-siden

 

12. Nye idéer til hjemmesiden

a. Idékatalog/inspirationskasse

b. Særligt debatforum

c. Sektion for ansatte m.fl. med adgangskontrol

d. Hjælp til svagtseende og ordblinde

På Dansk Handicapidrætsforbunds hjemmeside www.dhif.dk kan man downloade et program, så svagtseende og blinde kan få teksten læst op. Det er dog ikke fejlfrit.

Jan foreslog, at LAP skal opfordre synshandicappede til at downloade programmet på www.dhif.dk.

Jette foreslog, at på de sider, som er printvenlige, skal folk kunne ændre skriftstørrelse i browseren (Vis/Tekststørrelse/Vælg størrelse). Det vil i så fald kræve en ændring af style-sheet til disse sider.

13. Eventuelt

Ønsker fra Jan: (Næsten) alle sider skal fremover have en printvenlig side.

De næste møder afholdes: onsdag den 28. februar kl. 12.00 og fredag, den 30. marts kl. 12.

Bemærk Starttidpunkterne er ændret fra kl. 16 til kl. 12.

Hvis kun Lise, Jan og Jette deltager, vil møderne foregå i Århus. Ellers afholdes de i Odense.

Hanne Wiingaard skal helst deltage i ét af følgende møder: den 28. februar eller 30. marts 2007