Referat af møde i tvang-gruppen, 17. december 2008

Deltagere: Jan Andersen, Herluf Dalhof, Werner Leervad, Ulla Asmussen
Afbud fra: Gitte Lindskow
Udmeldelse af Tvanggruppen: Susanne Bach Damgaard og Joy Thomsen

1) Ordstyrer: Jan
Referent: Ulla

2a) Godkendelse af referatet af den 6.11.2008: Godkendt

2b) Drøftelse af om der skal være en personlig uformel runde af kortere varighed, hvilket blev  vedtaget. Og blev også afholdt, men føres ikke til referat.

3) Siden sidst:
a) Avisartikler: Godt, at vi har modtaget disse.
b) Dagens medicin: Jan henleder opmærksomheden på at ”Dagens medicin” igen har kåret bedste hospital – baseret på, hvad personalet mener. Vi kunne ønske os at lave en tilsvarende undersøgelse blandt brugere og evt. pårørende. Men, vi har desværre ikke ressourcerne til dette i LAP-regi p.t.
c) Herluf udleverede ark fra ”Ugeskrift for læger”, hvor der var en del omkring forholdene på ”Sikringen , som en reaktion på den debat, der har været rejst i bl.a. Politikken. Vi i Tvanggruppen diskuterede den omstridte oppe-gående fiksering, og kom frem til, at det da ud fra LAP´s øjne, måtte være op til den enkelte patient, hvad vedkommende foretrak. Altså ville vedkommende hellere ligge spændt fast til sengen og dopet med medicin eller være oppegående med hånd-og fodremme. Dette synspunkt finder vi, at LAP bør være opmærksom på, også ud fra vort slogan ”Intet om os – uden os”. Men, at såfremt fod-og håndremme skal bruges, at dette så skal indarbejdes i Psykiatriloven under afsnittet for de særlige vilkår, der gælder på Sikringen, for kun på den måde kan patienterne klage på retmæssig vis. Det helt optimale for os ville være, at kunne spørge tidligere Sikringspatienter, hvad de havde syntes om brugen af hånd-og fodremme til oppegående brug – men at det nok ikke var sandsynligt, at vi kunne få kontakt til disse.

Jan fortalte, at den officielle danske version af FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol nu er kommet, og kan fås på Sekretariaet.

Jan oplyste om – modkraft.dk ”Syge strander på herberger” – årsagen til det sigende antal psykisk syge hjemløse er simpelt hen, at der mangler sengepladser på de psykiatriske hospitaler. Ny bog fra Akademisk forlag om ”Invitation til socialpsykiatri”

I Ballerup afholder LAP i dag en aktion på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor man vil lukke hospitalets ellers velfungerende patientbibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin. Vi er enige om, at det er et godt initiativ.

Jan gjorde endvidere opmærksom på Pjecen om Frit sygehusvalg, og oplæste de få afsnit omkring psykiatri, hvoraf det fremgik, at der ikke var noget, som for vor målgruppe ville få indflydelse.

4) Tvanggruppens repræsentation på LAP´s hjemmeside: Udsættes til næste gang.

5) Tillæg til Psykiatriloven
: Materiale udsendt af Ulla.
Der var problemer med, at alle i gruppen ikke havde modtaget materialet. Ulla undersøger sagen. Meningen med materialet var, at vi også her kunne få idéer til spørgsmål til vor påtænkte brugerundersøgelse. Punktet udsættes til videre behandling næste gang.

6) Spørgeskema om tvang i psykiatrien
: Udsættes til videre behandling næste gang.

Evt.: Werner påpegede, at man også i Herning gjorde brug af, at tilkalde politiet på de åbne afdelinger, hvilket Tvanggruppen er enige om er forkastelig, da man på hospitalet, selv burde kunne håndtere opkørte situationer ved at trække på andre kollegaer på hospitalet.

Herluf anførte følgende: ”Skal Tvanggruppen fungere som en diskussionsklub, eller skal den fremtidig prioritere seriøst og målrettet arbejde med gruppens erklærede mål”.

Pressemeddelelse: LAP-aktion på Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatrisk Center Ballerups julegaver til de sindslidende består i lukning af hospitalets ellers velfungerende patientbibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin.

Aktivitetscentrets patientbibliotek på det psykiatriske hospital som tidligere var tidligere stedets lysende hjerte igennem 50 år, holder nu op med at slå.
Det sker ifølge centerchefen, Jan Toftholm Andersen, fordi det ikke er en primær hospitalsopgave, at drive bibliotek på stedet.

Den meget store gruppe af sindslidende, som ofte tilbringer mange måneder under indlæggelse på hospitalet, har brug for dette uvurderlige fristed. Biblioteket har for mange patienter betydet vejen tilbage til livet, og en støtte til tilværelsen uden for hospitalet. Psykiatrisk Center Ballerups bibliotek er ikke længere stedet hvor bøger, DVD´er, aviser og magasiner og bibliotekar har sin plads.

Men én ulykke kommer som bekendt sjældent alene, for nu er Aktivitetscentrets varmtvandsbassin ude af funktion – på ubestemt tid. Alt dette er selvsagt noget der rammer de svageste meget hårdt. Man har ikke ønsket at afsætte de nødvendige midler til en renovering, selvom det er blevet brugt flittigt bl.a. som optræning af hospitalets indlagte patienter. Det har endvidere vist sig at varmtvandsbassinet var med til at opvarme resten af Aktivitetscentret. Nu er stedet uhyggeligt koldt og klamt – og fysioterapeuterne kan ikke længere tilbyde genoptræning i et varmtvandsbassin.

Der foregår ingen aktiviteter for patienterne på hospitalet – altså en ren opbevaring – efter LAP´s mening, hvor medicinen stort set er den eneste behandling.

På dette grundlag demonstrerer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)
onsdag den 17. december 2008 kl. 13.00 på hospitalet såkaldte aktivitetshus.

Der vil i dagens sørgelige anledning blive serveret kaffe og kage, og repræsentanter for LAP vil lægge en krans og aflevere en protestskrivelse til Centerledelsen.

Samtidig tillader vi os at omdøbe Aktivitetscentret til ”kapellet” – så trist, mørkt og koldt er det nu blevet!

Faktaboks:
Region Hovedstaden har 30 % af Danmarks befolkning og får bloktilskud efter dette. 45 % af Danmarks befolkning med psykisk sygdom bor i regionen.
Psykiatrisk Center Ballerup modtager patienter fra Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal og Furesø kommuner. Patientbibliotekets personale kom fra Ballerup bibliotek, men blev lønnet af Psykiatrisk Center Ballerup. Patientbiblioteket besøgtes dagligt af op til 30 personer.  Der var 17.106 udlån i 2007. I 2007 blev der brugt 109.141 kr. til materialer lønudgifter androg 411.283 kr.

Kontaktpersoner:

Inger-Liss Christoffersen (formand for LAP Hovedstaden Nordvest)
Mail: schumann@smoerumnet.dk , Mobil:2855 2403
og
Ghita Bergstrøm (næstformand)
Mail: ghita@tp-consult.dk , Mobil: 4136 1323

Yderligere oplysninger kan fås hos LAPs sekretariat i Odense på telefon:
66 19 45 11 og www.lap.dk.