Referat af LL møde lørdag den 2. november 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Michael P. Krog og Michael Krogh Andersen (suppleant).
Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Pkt. 5 udgår.
Punktet erstattes af punkt fra Katrine som nyt pkt. 5 (lukket punkt). Tom foreslår, at der vælges en trivselskoordinator. Forslag vedr. trivselskoordinator behandles under pkt. 8.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28. september 2019. Jan Sjursens navn står to gange. Med denne rettelse er referatet godkendt.

5. (Lukket punkt)

6. Markedsføring v/ Rasmus Gram.
Rasmus præsenterer et forslag til en hvervekampagne og markedsføringsplan.
-Der er tale om en tre trins plan.
-Interview undersøgelse – medlemsundersøgelser
-Medlemskort med rabatter
-Det koster kun 3 og 4 kr. at lave et medlemskort. Det dyre ved et medlemskort og en app., er den nødvendige vedvarende opgradering og pasning af Snap-Chat, Twitter mv. Clarissa foreslår, at FU kommer på Snap-Chat.

Michael Krogh Andersen spørger om der kan laves et helt kort med felter, der kan printes ud?
Michael fortæller samtidig om gratis medlemskab eller billigere medlemskab, som bruges af andre organisationer.
Inger-Liss C. nævnes, at et medlemskort og tilhørende app. kan gøres billigere end tidligere.
Inger-Liss vil gerne følge arbejdet med markedsføring. Markedsføringsgruppen beslutter om der skal afholdes et møde i gruppen før jul.
Henrik nævner, at Hus Forbi ́s eksperter (vedr. markedsføring) kan bruges i forhold til markedsføring af LAP.
Lars K. foreslår, at medlemmer kommer ud på gymnasier mv., for at fortælle om LAP.
Det besluttes, at Rasmus arbejder videre med et forslag til en brugerundersøgelse.
Rasmus inviteres til medlemstræf med henblik på kontakt til medlemmer og interviewundersøgelse. Mødet kan også bruges til at igangsætte en kampagne. Se også referat fra møde vedr. markedsføring.

Kasketter med LAP logo drøftes under dette punkt:
Det besluttes at bestille 500 kasketter. Der kan samtidig bestilles en bedre kvalitet af T-shirts hos det firma, der laver de tykke LAP -trøjer.

Under punkt 6 fortæller enkelte LL medlemmer om LAP aktiviteter siden sidste møde:
Henrik fortæller, at Hanne K. har foreslået en march for psykiatrien. Michael K. Andersen har været til møde i regi af Sind, hvortil der kun var få yngre deltagere, hvilket netop viser udfordringen med interesse og rekruttering af unge i foreningsaktiviteter vedr. psykiatri.

Lars K., som var syg, gik hjem efter dette punkt, og deltog således ikke på resten af mødet.

7. Orientering fra

a. FU
– Orientering fra møde med sundhedsministeren: Der var den 29.10 2019 et positivt møde med Sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med Bedre Psykiatri og SIND. LAP bliver inviteret til fremtidige møder vedr. 10 års plan for psykiatrien.
– Livsglædegruppen har fået tilsagn om bevilling til Livsglædegruppens til udflugt til Aarhus i den gamle by. Turen er åben for alle medlemmer af LAP.
– Hanne W. oplyser, at lokalkonsulent i Midtjylland har sagt sin stilling op. Det skal besluttes om stillingen skal genbesættes i 2020.
– Revisor har efterspurgt legitimation fra LL medlemmer, og det er sendt rundt til LL.
– Hjemmeside – status. Der indkaldes til et møde med Simple Solution. Mødet afholdes forud for næste LL-møde.
– Der er søgt midler hos DanCop og Feriefonden.

b. LL
Vedr. Folkemødegruppe: Katrine indkalder til et møde via Doodle med henblik på afholdelse af et møde i gruppen. Der er åbnet for ansøgninger fra den 1. november.
– Henrik har været til møde vedr. nedbringelse af tvang Sundhedsstyrelsen. Henrik fortæller, at Helle Sibbersen repræsenterer LAP på næste møde i Socialstyrelsen vedr. igangværende projekt (vedr. væresteder).
– Tom har været til Psykiatri topmøde og til march for psykiatrien.
– Hanne W. har været til møde i PsykiatriAlliancen, blandt andet med deltagere fra Danske Regioner og KL mv. Der skal sættes fokus på brugerne, men der var ikke mange brugere på selve mødet. Medarbejder i Peernetværk er tilbage fra barsel. Der er igangsat et projekt vedr. Peer udvikling, og en række kommuner er gået i gang med projektet.
– Michael K. har været til Psykiatritopmøde: LL og medlemmer opfordres til at give respons vedr. Psykiatri topmødet. Endelig pointerer Michael, at LAP skal huske, at komme til møderne i Psykiatrinetværket, hvor Lene C. er suppleant og Michael P. Krog er medlem. Formødet til Psykiatritopmødet var en anelse ustruktureret, da P. Nyrup var delvis fraværende til mødet.

8. Punkter fra trivselsudvalget

a. Punkt vedr. dagsorden
Clarissa fortæller om tryghedskontrakt, og opfordrer til, at mødedeltagere respekterer hinanden, lytter, taler pænt, ikke går i forsvar og opfører sig ordentligt. Der spørges til om Trivselsgruppens fokus kun vedrører LL-møder, og ikke LAP i bredere forstand? Det besluttes, at tryghedskontrakt sættes op, så LL medlemmer er opmærksom på punkterne i kontrakten. LL medlemmer opfordres til at huske spillereglerne, som fremgår af tryghedskontrakten.

b. Forslag fra Trivselsgruppen v/Clarissa
Forslaget drøftes og materialerne sættes op i mødelokalerne. Der har tidligere været en frivillig facilitator fra LL. Clarissa opfordrer til, at der kommer en facilitator på LL- møder, hvad der også tidligere har været. Spørgsmål vedr. facilitator tages på i starten af LL-møder. Opgaven kan gå på omgang blandt LL- medlemmer.

9. Hvordan går det med planlægningen af decemberrefugiet?

Lars Kristensen er ikke til stede og punktet udgår. Spørgsmål fra LL vedr. Refugiet kan efterfølgende rettes til Lars Kristensen.

10. Drøftelse af Psykiatriplan

LAP er ikke enig i flere sengepladser, men måske er antallet kommet for langt ned nu?
LAP bliver inviteret fremover til møder vedr. ny psykiatriplan i relevante fora. Bedre Psykiatri og Sind vil forventeligt foreslå mere inddragelse af pårørende.
Forslag fra LAP:
-Bedre samspil mellem regioner og kommuner.
-Ansættelse af flere Peers
-Der er en tendens til at tænke frivillighed, – det vil sige ulønnet arbejde.
Michael P. Krog fortæller, at Psykiatrien har være drøftet på DAVOS ́ møde (World Economic Forum), bl.a. med deltagelse af Knud Christensen fra SIND og Poul Nyrup Rasmussen.

Bilaget vedr. LAP ́s repræsentation i de forskellige fora sendes til LL forud for næste LL møde.

11. Sommerlejrgruppen? Der er møde i slutningen af november i gruppen.

12. Orientering fra arbejdsgrupper
– Status vedr. bisidder, jf. referat fra 28.09 2019. Inden næste møde har bisiddergruppen holdt et møde og der fremsendes referat. Der er søgt eksterne midler til bisidderordningen i 2020.
– Øvrige arbejdsgrupper:
Folkemøde 2020 – der er åbent for ansøgninger.
Sekretariatet er ansvarlig for indsendelse af ansøgning.

13. Økonomi:

a. Budgetstatus og regnskabsoversigt. Farverne justeres i bilaget. Budgetstatus rettes til af FU, og genfremsendes forud for næste LL-mødet.

b. Medlemstræf – afholdes i januar 2020. Foreslås afholdt samtidig med LL- møde, ex. 16. januar 2020.Træffet afholdes i Karrebæksminde, hvor til der vil være bus fra Næstved.
Jens foreslår, at Landsforeningen af væresteder (LVS) holder oplæg via 2 repræsentanter. Det vil være to personer, der fortæller om foreningens arbejde med idræt.
Clarissa foreslår brætspil og oplæsning, og spørger om markedsføring kunne være en idé at sætte på som et punkt. Det besluttes, at Rasmus Gram deltager på medlemstræffet med henblik på interviewundersøgelse blandt LAP – medlemmer.
– ́Anorek – Signe ́ kan inviteres til medlemstræffet. Hendes tlf. nummer kan indhentes hos Bettina. Nytårskur afholdes samtidig med medlemstræffet. LL medlemmer opfordres til at sende forslag ind vedr. aktiviteter på medlemstræffet.

Medlemstræffet flyttes til den 18.01. LL møde holdes efter træffet den 19.01.

c. Oplæg vedr. Info-Media v/Katrine. Tilbud på billigere adgang til aviser. Opgaven overgår til Henrik, som indhenter tilbud på aviser forud for mødet i december.

14. Punkter til næste møde
– LL medlemmer der er syge opfordres til at melde afbud/blive hjemme – i lighed med at melde sig syg på sit job. Det er ikke hensigtsmæssigt at møde op, og risikere at smitte øvrige mødedeltagere.
-Bisidder ordningen kommer på dagsordenen på næste LL-møde.
-Grethe fortæller at, B- Sharp med Steve Cameron har sagt ja til at spille på Landsmøde 2020.

15. Evt.
-Inger-Liss efterlyser respons fra LL vedr. medlemsbladet?
-Sommerlejrgruppe og øvrige skal sende artikler ind til næste blad indenfor en uge.

16. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

LAP’s medlemstræf 2020

Medlemstræf og nytårskur
LAP’s medlemstræf 2020

Kære LAP-medlem

LAP’s landsledelse inviterer i 2020 til medlemstræf og nytårskur. Træffet afholdes den 17. – 18. januar 2020:

– Mød andre LAP-medlemmer, som er aktive eller ønsker at være det.
– Kom og bidrag, og få inspiration og idéer til LAP-arbejdet lokalt i din kommune og region.

Træffet foregår på Smålandshavet konferencecenter, Alléen 44, 4736 Karrebæksminde, som ligger smukt med udsigt til havet i Karrebæksminde ved Næstved.

Der vil være fælles bustransport fra Næstved Station til Karrebæksminde. Der kommer nærmere information når du har modtaget endelig bekræftelse på din tilmelding.

Vi starter med frokost fredag den 17.01.2020 kl. 12.00, og slutter med frokost lørdag den 18.01 2020 kl. 13.00.

Tilmelding

Ring eller skriv til LAP’s sekretariat på tlf. 66 19 45 11 eller på e-mail: lap@lap.dk senest torsdag den 9. januar 2020. Sekretariatet er åbent mandag – torsdag kl. 10–14.

Vi har i alt plads til ca. 60 deltagere på træffet. Hvis interessen er større end antallet af pladser, vil der ske en prioritering blandt de tilmeldte, så vi får så mange fra forskellige kommuner med som muligt. Vi opfordrer til at deltagere finder sammen to og to, da der er begrænset antal enkeltværelser.

Har du særlige behov til forplejning i forhold til allergi, vegetarisk eller vegansk mad, kan stedet godt klare disse. Du bedes gøres opmærksom på dette ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist

Torsdag den 9. januar 2020.

VIGTIGT: Du er først endeligt tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I bekræftelsen vil du blive bedt om at indbetale depositum på kr. 100. Depositum bliver refunderet ved udbetaling af rejserefusion.

Med venlig hilsen
På vegne af LAP’s landsledelse
Hanne Wiingaard og Jens Rasmussen

 

Foreløbigt program for Nytårs- og medlemstræf den 17.01 – 18.01 2020:

Fredag
11.00 – 12.00 : Ankomst
12.00 – 13.00 : Frokost
13.00 – 15.00 : Oplæg hvordan man får et bedre liv med motion (indlagt pauser)
15.00 – 15.30 : Kaffe/te pause
15.30 – 16.00 : Oplæg fra lokalforeninger efter ønske
16.00 – 17.30 : Livsglæde i med og modgang (Trine Jensen)
17.30 – 18.30 : LAP udviklingsplan 2020 v/udviklingskonsulent
18.30 – 19.30 : Aftensmad
19.45 – 21.00 : Diverse spil efter eget ønske

Lørdag
08.00 – 09.00 : Morgenmad
09.00 – 10.15 : Oplæg fra STOP OP (Jens og Anne)
10.15 – 10.45 : Kaffe/te pause
10.45 – 12.00 : Markedsføringskonsulent Rasmus Gram
12.00 – 13.00 : Frokost og afslutning