Referat af møde i Refugie-gruppen, 20. september 2007

Deltagere: Thoridt Allermand, , Michael Freisleben, Karl Bach, Anne-Marie Valbak (den allersidste del af mødet)Afbud: Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Paul Bjergager, Inger Beck, Kristian Wedel Andersen,

 1. Valg af mødeleder og referent

Ingen mødeleder. Karl tager referat

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. august

Godkendt

 1. Afspejler dokumentet: Skitse til refugieprojekt i LAP, hele gruppens opfattelse af hvor langt vi er kommet?

 

Enighed om at papiret afspejler, hvor vi er nu.

Tilføjelser:
Ved ansættelse af medarbejdere gås primært efter personlige kompetencer og accept af stedets værdigrundlag.
Vedrørende frivillige: vigtigt at præcisere at frivillige tilfører stedet ressourcer på et eller andet niveau, det være sig praktisk, socialt eller omsorgsmæssigt. Der skal ske en formel optagelse af frivillige og indgås en form for kontrakt.

Drift: Satse på at (et antal) akutpladser godkendes efter Servicelovens § 110 som midlertidige botilbud, hvor optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse (selvmøderprincip). Andre pladser efter § 107 om midlertidige botilbud, der visiteres til. Det skal undersøges om en sådan blandet godkendelse er mulig.

 

 1. Formål og værdigrundlag for refugiet/krisehuset

Bl.a. på baggrund af et skriftligt input fra Karl nåede vi efter grundige drøftelser frem til følgende formuleringer

Formålet med projektet er at tilbyde:

 • Akutophold til personer i psykosocial nød eller krise med behov for intensiv støtte og omsorg
 • Planlagte ophold for personer der har særligt behov for at rekreere og udfolde sig i trygge og livgivende rammer
 • Rammer for at den enkelte kan udfolde og udvikle sine evner for at mestre livet

 

Værdigrundlag:

 • Et bæredygtigt fællesskab med vide rammer for individuel udfoldelse.
 • Fleksible normer der løbende tilpasses gæsternes situation og behov.
 • Et gensidigt anerkendende, værdsættende og ikke-voldeligt miljø

 

 1. Disposition og ansvarsfordeling for konceptet

Vi nåede frem til følgende foreløbige disposition

  1. Formål
  2. Værdigrundlag
  3. Kultur, herunder uddybning af normer og værdier
  4. Gæster/beboere
   • optagelse
   • ophold, herunder varighed, forløb
  1. Rammer
   • bygninger, herunder opdeling, indretning
   • udendørs arealer
   • indhold – faciliteter
  1. Organisation
   • ledelse
   • lønnede / frivillige
   • kvalifikationer / kompetencer
  1. Driftsform
   • beskrivelse af fondskonstruktion
   • lovgrundlag
  1. Økonomi
  2. Eksterne kontaktflader og netværk
  3. Lokal forankring

Inden næste møde vil Karl forsøge at flette relevant tekst fra ”skitse til refugieprojekt” og fra det her referat ind i dispositionen. Alle i gruppen opfordres til at maile input til konceptet rundt i gruppen.

 1. Den videre tidsplan – holder planen m.h.t. koncept, infoseminar mv.?

Det er vigtigt at alle i arbejdsgruppen føler ejerskab til det koncept, der fremlægges på infoseminar. Desuden skal vi have styr på, hvem det er, vi gerne vil invitere til hvad. Det blev derfor besluttet, at infoseminaret udskydes til lidt ind i det nye år.

På mødet den 24. oktober skal vi tage stilling til hvem vi vil invitere, og hvilken dato seminaret skal holdes f.eks. sidst i januar.

Mulige datoer kan være 22. 23. eller 24. januar 2008.

 1. Kommende møder

Næste møde er den 24. oktober kl. 10 til 15 i Odense

Det foreslås at den 22. november fastholdes som efterfølgende mødedato

Husk at Anne Marie stadigvæk modtager forslag til, hvem der skal inviteres til infoseminar.

Følgende personer blev nævnt på mødet i Vejle:
Peter Berliner, Signe Friis (afspændingspædagog fra Randers)/Michaels kontakt.

Bilag:

LAP’s arbejde med at udvikle et kombineret krisehus og refugium

På foreningens seneste landsmøder har LAP’s medlemmer givet bestræbelserne på at etablere et  refugium/krisehus uden for eller ved siden af de offentlige behandlings- og omsorgstilbud meget høj prioritet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående medlemmer af foreningen og eksterne fagpersoner . Arbejdsgruppen er i gang med at udvikle konceptet for et kommende refugium/krisehus. Dette arbejde forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter det mere omfattende arbejde med en fyldestgørende projektbeskrivelse, fundraising mv. vil blive igangsat.

Drøftelserne i arbejdsgruppen har drejet sig om nogle helt grundlæggende forhold, men der er en del forhold, der kræver yderligere afklaring, inden et helt konkret arbejde med at etablere refugiet/krisehuset kan starte.

Vi forestiller os at stedet både skal have karakter af:

 • Et rekreationssted for personer, der har brug for fred og ro, rekreative og kreative udfoldelsesmuligheder inde og ude. Det vil typisk være personer, der fravælger eller tidligere har benyttet sig af hospitalspsykiatri.
 • En akut krisefunktion for personer, der har brug for særlig omsorg og døgnbemanding og som evt. oplever at være i risiko for tvangsindlæggelse

Det skal nærmere afklares, hvordan og af hvem beslutninger om optagelse træffes, hvordan der skal prioriteres i forbindelse med optagelse og hvad angår akutte og planlagte ophold. Skal der f.eks. være fortrin for LAP-medlemmer og/eller for en særlig støtte-/medlemskreds? Afgrænsning i forhold til misbrugsadfærd og voldelig adfærd?

Der vil være behov for rum og arealer:

 • for tilbagetrækning og ro
 • for udfoldelse
 • for speciel omsorg/intensiv støtte

Det skal nærmere afklares hvordan disse behov kan tilgodeses på en frugtbar og fleksibel måde.

Som gæst på stedet skal man kunne forvente:

 • Adgang til netværk af eksterne eksperter inden for traditionel, komplementær og alternativ behandling.
 • Støtte til at danne personlige netværk
 • Omsorg i form af nærvær, tid til samtale, samvær.
 • Mulighed for fitness, massage, meditation, afspænding mv.

Det er væsentligt, at der på stedet er ansatte, der selv har erfaring med at være ude af sig selv. Ansatte skal være personer med overskud og stabilitet. I et vist omfang også frivillige. Der skal ske en nærmere afklaring af medarbejderroller og behov for formel ledelse og af hvordan medarbejderressourcer og eksterne kontaktflader udvikles.

Til refugiet/krisehuset er der et ønske om at knytte en åben telefonrådgivning.

Driftsformen skal sikre at stedets særegenhed kan opretholdes. Driftsformen skal nærmere afklares, men der satses på en form for fondsdannelse. Der skal sikres en kommunal godkendelse, så stedet kommer på den offentlige tilbudsportal. Evt. delvis kommunal driftsoverenskomst.

Der bør arbejdes med flere hinanden supplerende finansieringskilder: Kommunal henvisning, egenbetaling, evt. henvisning i henhold til behandlingsgaranti på psykiatriområdet, fripladser finansieret af fondsmidler mv.

Det viser sig at andre initiativtagere flere steder i landet arbejder med lignende ideer, og vi forestiller os at stedet kommer til at indgår i netværk med lignende projekter. Vi føler os overbeviste om at behovet for sådanne steder er meget ret omfattende og at LAP’s eget projekt ikke vil kunne indfri disse behov. Det ville være oplagt om man ved næste satspuljeforlig afsætter midler til, at sådanne projekter kan nyde fremme.

De eksterne fagpersoner er: Inger Beck, overlæge på ungdomspsykiatrisk afdeling, Fjorden i Roskilde; Anne-Marie Valbak, leder af PsykInfo – Region Syddanmarks Psykiatriske Informationscenter; Kristian Wedel Andersen – udviklingsleder Fonden Mariehjemmene; Michael Freisleben, koordinator for Videnscenter for Socialpsykiatri’s projekt Netværksfamilier.

Referat af infomøde i multietnisk gruppe, september 2007

REFERAT AF INFOMØDE DANMARKS SOCIALE FORUM 2007, ONKEL DANNYS PLADS.

Etniske ældre i Danmark har kulturelle forskelle, sproget, manglende uddannelse, familie religiøse vaner og tanker fra det tidligere land. I det muslimske eller arabiske  land de stammer fra, har manden altid betalt og haft magten, mens de børn og børnebørn de har i Danmark har travlt med at tilpasse sig, her er det almindeligt at kvinden uddanner sig og har  magt og rettighed til at ville bo alene, befrugtes kunstigt osv.
Vi så en film som rigt illustrerede, at de f.eks. smelter, føler sig bløde, bekymrede og glade på samme måde som vi gør, og at de meget gerne vil være sammen med andre mennesker, men kender ikke til plejehjem som vi gør.

Etniske (indvandrer/flygtninge) i Danmark, har sociale problemer, fordi bare et anderledes udseende, (hud-, hår-, øjenfarve og beklædning), eller sprog, kan vække folks harme og ekslusion. pga. berøringsangst og angsten for det fremmede(tvangsægteskaber, æresdrab og en truende aggressiv adfærd synes primitivt).

Etniske ditto, som har psyko-, sociale problemer er ofte isolerede i forvejen, værst når de flytter til byen, hvor de yderligere må kæmpe med fattigdom.
Familien ved heller ikke, hvor man skal gå hen eller hvad man skal gøre, hvis et menneske ikke vil tale, bare være sig selv osv.
På psykiatrisk afdeling bliver selv de mest indadvendt reagerende og uskyldige behandlet med medicin mod indre uro og psykose, og bliver lukket ud til fordomme og uvidenhed igen.
Personalet oplever “passer ikke ind i mit system” og der sker misforståelser.

Facts er at indvandrere og flygtninge er overrepresenteret på også de retspsykiatriske afdelinger. Årsagerne ligger blandt andet beskrevet ovenfor, samt måske i en hård måde at reagere på frygt, set fra begge sider.
Nogen sammenhæng mellem psykosocialfunktionshæmning og kriminalitet findes reelt ikke.

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 5. september 2007 i Odense

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 5. september 2007 i Odense

Til stede: Nils Holmquist Andersen, Hanne Wiingaard, Kaj Larsen, Marianne Stengaard, Erik Thomsen, Lise Jul Pedersen, Karl Bach (referent)
Afbud: Steen Moestrup, Joy Dalhof

Dagsorden:

 1. Opfølgning vedr. Nye Veje: prioritering, strategi og uddelegering vedrørende vores ønsker til de enkelte punkter.
 2. Forberedelse af møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen den 13. sept., hvad skal der siges og hvem går til mødet?
 3. Evt.
 4. Næste møde

Tilføjelse til dagsorden: 2a. Følgegruppe vedr. projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet.

1. Opfølgning vedr. Nye Veje
Eriks kommentarer til vores materialer vedr. Nye Veje:
1. Personlig assistance, vigtigt at man har indflydelse på, hvem der varetager funktionen og at man evt. kan udskifte denne.
3. Vigtigt med at udbrede kendskab til SU-handicaptillæg, fx via Medlemsbladet, Hus Forbi mv. Også en forpligtelse for uddannelsessektoren.
4. Hvordan forhindrer vi, at vi ikke kommer til at fungere som løntrykkere? Hvad med at kontakte fagbevægelsen om, hvordan de har det med det? Sætte max på og forlange ansættelse i min. lige så lang tid man har været i praktik, hvis virksomheden beholder én udover en prøvetid på 13 uger. Kaj: vi mangler en holdning til forsørgelsesspørgsmålet. Erik: brug for undersøgelse af hvem der ryger ud af arbejdsmarkedet grundet manglende behandlingstilbud. Karl: omvendt kan man blive truet med at miste sygedagpenge, hvis man siger nej til bestemt behandling.
5. Mentorordning skal være frivillig.

Initiativ nr. 1. Personlig assistance
Vil en ordning om personlig assistance blive efterspurgt?
Vigtigt at fastholde, at der ikke behøver at være tale om en varigt nedsat arbejdsevne, og at der er brug for en bredere afdækning af hvilke opgaver en personlig assistent skal kunne løse.
Vi drøfter emnet i mødet med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Herefter kan vi henvende os til DSI med vores holdninger. Hvis vi får penge til vores projekt (”Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet”) vil vi have yderligere argumenter.
Evt. holde møde med Beskæftigelsesministeren.

Initiativ nr. 2. Landsdækkende aktivitetstilbud
Er puljen, der kan søges af blevet oprettet, hvem kan søge? Vi forespørger i socialministeriet. Vi vil lodde stemningen i kooperationen for et evt. samarbejde. Relatere til eksisterende uddannelser.

Initiativ nr. 3 Efteruddannelsesprojekt for sindslidende
Vores ide om ny MB-uddannelse, der skal uddanne til de kommunale jobcentre mv. er allerede blevet luftet for projektleder i eksisterende MB-projekt m.fl. Vi uddyber vores tanker i relation til en ny MB-uddannelse på skrift og foreslår et møde med MB-foreningen og Uddannelsesafdelingen i Risskov. Karl, Lise og Hanne

Initiativ nr. 6. Støtte til kolleger
Vores tilgang fremmes, hvis vi får midler til ansøgt projekt: ”Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet”. Også henvise til nyt MB-projekt. Vigtigt med positiv tænkning og viden om recovery mv.

Initiativ nr. 7 Erfaringsudveksling om projekter for sindslidende på arbejde
Vi spørger Socialministeriet hvor langt de er.

Initiativ nr. 8 Praktiske guidelines til virksomhederne
Hvor langt er man med initiativet? Vi spørger i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tage kontakt til SVID og SAND.

Initiativ nr. 10 Nyt partnerskab for at få sindslidende i arbejde
Hvor er man med initiativet, hvordan skal det ses i relation til nr. 5 i det fælles ansvar 2 ? Spørge i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Initiativ nr. 11 Bedre vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere
Henvise til udd. af MB’ere.

Initiativ nr. 12 Et nyt landsdækkende netværk
Relateres til projektansøgningen.
Diagnoser kan blive en spændetrøje der fastholder folk i deres situation. Efter mødet med Arbejdsmarkedsstyrelsen forsøger vi at kontakte DSI vedr. projektet.

Initiativ nr. 13 Praktiske guidelines til jobcentre
Se nr. 8

Initiativ nr. 14 Fokus på kommuner med en særlig indsats for udsatte grupper
Kaj mener ikke vi skal tage del i initiativet da det er borgerlig politik. Flertallet mener, vi skal forsøge at få indflydelse.

2. Forberedelse af møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen
Vi vil be’ styrelsens medarbejdere om at gøre rede for, hvor langt de er med deres del af programmet.  Herefter vil vi fremsætte vores betænkeligheder og forslag.

Supplerende spørgsmål: Hvordan ser styrelsen på antidiskriminationsbestemmelserne i lovgivningen i relation til vores målgruppe og retten til tilpasning i rimeligt omfang?

Hvem går til mødet: Nils, Hanne, Marianne, Erik, Karl. Mødes på cafeen under TV2 kl. 12.45

3. Følgegruppe til projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet
Så frem vi får bevilling som ansøgt ønsker Lise, Erik og Hanne at indgå i følgegruppen.

4. Næste møde
Tirsdag den 17. oktober kl. 12. Karl sørger for dagsorden.