Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 16. februar 2011

Deltagere: Bjarne Skov Jensen, Hanne Wiingaard, Karl Bach
Afbud: Tina Christensen, Lise Jul

1.    Regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob. Hvad mener vi i LAP om forslagene – hvad kan og vil vi foretage os?

Initiativ 1: 
Sådan som udviklingsforløbet er skitseret af regeringen kan der blive tale om en langvarig fattigdomsfælde og risiko for at komme i en trædemølle med det ene perspektivløse udviklingsforløb efter det andet.
Der bør være et økonomisk incitament til at benytte ordningen, fx ved at niveauet for ydelsen under udviklingsforløb, som foreslået af DH bliver på sygedagpengeniveau, alternativt minimum kommer til at svare til SU med handicaptillæg..
Udviklingsforløb bør kædes sammen med veldefinerede rettigheder for den unge
Vigtigt at fremhæve uddannelsesperspektivet som en hoveddimension ud over det beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige.
Forløbet må ikke komme til at skabe begrænsninger, men skal åbne for muligheder i det almindelige uddannelses- og arbejds- og fritidsliv for den unge.
Forløbet og ydelsen må ikke blive betinget af, at man følger bestemte former for behandling eller opsøger bestemte sociale tilbud
Den enkeltes ret til selv at vælge vejen til at opnå aftalte mål skal respekteres.
Vigtigt med adgang til social mentor der kan fungere som bisidder, ledsager, samtalepart og støtte i forhold til diverse myndigheder og institutioner (se evaluering af forsøg med sociale mentorer).
Udviklingsforløb skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov og ikke blive færdigstrikkede standardpakker.
Førtidspension bør stadig være en mulighed for personer under 40 år, især hvis udviklingsforløb har vist sig ikke at bringe den enkelte nærmere arbejdsmarkedet.
I stedet for et kriterium om at ”alle andre muligheder skal være afprøvet” bør adgangen til at komme i udviklingsforløb være så smidig at motivation og lyst er bibeholdt hos den enkelte.

Initiativ 2:
 Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb
Vi vil gerne være med til at præge indholdet af udviklingsforløbene, fx ved at bidrage til opstartkam-pagne og medvirke i forsøg med metodeudvikling. Inspiration kan hentes fra forsøg med sociale mentorer, Next Stop Job og projekt Vendepunkter.
Vi vil forsøge med en henvendelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen, når og hvis der evt. tages politisk beslutning om emnet.

Initiativ 3:
 Efteruddannelse for medarbejdere i jobcentrene
Vi vil gerne være med til at præge indholdet i efteruddannelsen af jobcenter medarbejdere, både i planlægnings- og udførelsesfasen. Der kan fx peges på behovet for at arbejde med recovery-perspektiv og rimelig tilpasning.
Hvordan sikres det at flere personer med egen erfaring med psykiske lidelser ansættes på jobcent-rene?

Initiativ 4
: Efteruddannelse for lægekonsulenter
Lægekonsulenter bør klædes bredere på end det snævert psykiatriske/medicinske. Vigtigt med socialmedicinske vinkler, gerne medvirken af personer med egen brugererfaring i deres efteruddannelse.

Initiativ 6:
 Hotline til psykiater for sagsbehandlere i jobcentrene
Det er for snævert at fokusere på hotline til psykiater. Mange andre faggrupper vil være relevante at kunne trække på, ligesom diagnose ikke i sig selv definerer hvilken indsats, der er hensigtsmæssig. Frem for hotline kan der satses på øget ekspertise på det enkelte jobcenter i form af egen lægekon-sulent, handicapkonsulent og ansatte med egen brugererfaring.

Initiativ 7
. Kommunerne får nedsat refusion for førtidspension til 20 procent
Lavere refusion er problematisk, idet det kan betyde at flere, der bør have førtidspension, fastholdes på lav kontanthjælp.

Initiativ 8. En målrettet og mere rummelig fleksjobordning
Vi er enige i, at der bør være flere udviklingsmuligheder i fleksjobordningen, men hellere i form af efter-uddannelse, opgradering, kollegial sparring frem for at der skrues ned for det offentlige tilskud til ordningen.

Midlertidig bevilling af fleksjob til 5-årige perioder er en dårlig ide. Skaber usikkerhed for såvel ansat som arbejdsgiver.

Jobplan med henblik på job på ordinære vilkår bør være et tilbud i stedet for en pligt. For mange, der ikke har udsigt til nogensinde at komme i ordinært job, vil arbejdet med en obligatorisk jobplan blive meningsløst.

Initiativ 11
. En mere aktiv indsats for ledige fleksojobvisiterede.
Det er en dårlig ide at fratage ledige fleksjobvisiterede ret til selvvalgt uddannelse, da der lige netop er tale om en gruppe, der har særligt behov for kurser og uddannelse med henblik på at beva-re/styrke erhvervsevnen.

Initiativ 14
Også førtidspensionister over 40 år bør have mulighed for at deltage i udviklingsforløb.

2.    Resultater af Forsøgsprojekt med Sociale Mentorer. Hvordan kan vi sprede de gode erfaringer?

Vi ser gerne om de gode resultater fra projektet bliver formidlet til landets jobcentre som eksempler på, hvad der med succes kan gennemføres med målgruppen, nu inden for gældende lovgivning. Vi tager kontakt med DISCUS for at undersøge, hvad man der har tænkt sig / har mulighed for. Et udviklingsperspektiv er at borgere med egen brugererfaring kommer mere på banen som sociale mentorer.

3.    Pjecen: ”Mere end almindelig hensyntagen?” I forbindelse med efterårets psykiatritopmøde fik vi lavet et større oplag af en opdateret version. Hvordan og til hvem får vi den spredt ud?
Vi sender pjecen til landets jobcentre og diverse samarbejdsparter med en opfordring om at bestille yderligere eksemplarer mod betaling af porto- og ekspeditionsgebyr. Vi tager desuden pjecen med til landsmødet.

4.    Næste møde

Referat af telefonmøde i Retspsykiatri-gruppen, 13. februar 2011

Deltagere: Bo, Søren, Peter og Ulla

Referent: Ulla

Gruppen har d.d. vedtaget, at Bo Steen Jensen indtræder som tovholder for retspsykiatrigruppen frem til Landsmødet.

Bo tager sig af den omtalte problemstilling omkring tavshedspligt mm. i næste uge, evt. i samarbejde med Tanja.

Ulla tager over til Bo i løbet af den næste måned for at Bo og Ulla sammen kan færdiggøre materiale til Landsmødet.

Referat af møde i enmandsgruppen, 31. januar 2011

Referat af møde, den 31. januar 2011 på Oslobåden (Under dansk flag)

Detailplanlægning af Regionale LAP Træf i foråret 2011-02-04
Vi fordelte kontakten til medlemmer i Regioner mellem os.
For at finde mødelokale + evt. kontaktperson i den enkelte region.
Indbudte til Træffet bør være alle medlemmer i den enkelte region:
•    Individuelle medlemmer
•    Kollektive Medlemmer
•    Kollektive Støttemedlemmer
•    Støttemedlemmer
Vi aftalte, at vi vil prøve på at afholde Træf flere dage i træk i Jylland, hvis det kan lade sig gøre.
Nils. Nordjylland: evt. Nina og Sted?
Paul. Region Midt. Sted Viborg. Evt. kontakt Jan
Paul. Region Syd. Offentligt møde i Åbenrå. Lars, Anker, Minna
Bornholm. Sted evt. Rønne
Paul. Region sjælland.  Sted Ringsted
Nils. Region Hovedstaden. Sted? evt. Katrine

Næste møde?
Referent: Paul

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 2. februar 2011

Deltagere: Paul Bjergager, Helene Mortensen, Jan Andersen, Nils Holmquist, Hanne Wiingaard, Karl Bach.

1. Valg af mødeleder og referent.
 Hanne vælges som mødeleder, Karl som referent.

2. Mad Pride 2011.

Paul henviser til afholdte Mad Pride begivenheder i Irland mv. Karl oplyser om, at det står for en kulturelt-humoristisk begivenhed. Vi kender ikke til at andre har planer om noget sådant. Paul foreslår at Galschiøt opfordres til at skabe en skamstøtte over døde i psykiatrien. Flere taler for at det måske er for stor en mundfuld at arrangere Mad Pride festival, og at det ikke oplagt hænger sammen med dødsfald i psykiatrien.
Det drøftes evt. at forberede og forsøge reserveret midler i LAP’s budget for 2012 til større markering i 2012.

3. Årligt tilbagevendende minde-højtidelighed.
Jan foreslår, at der ikke vælges nogen fast dato, men at vi fra år til år markerer en bestemt persons dødsdato.
Der udarbejdes et oplæg til landsmødet med et budgetoverslag for en begivenhed i 2012, bør også søges indarbejdet i handlingsprogrammet. (inkl. skamstøtte). Hanne, Paul og Nils.

4. Landsmødet
DVD
Vi gennemser en DVD om kampagnen. Paul sørger for at tilføje billeder fra Sjælland/Kbh. Evt. tilføje klip fra Özlems tale mv. fra Kbh (findes på you-tube). DVD skal vises på Landsmødet. Gruppen foreslår at den vises under LL’s beretning på landsmødet. Der scannes yderligere avisartikler ind på DVD’en.

Kors, go-cards, plancher. Det tages op på møde mellem FU og ansatte, hvordan tingene fragtes.

5.
a. Henvendelse til Bertel Haarder

??

b. Hvordan kan vi sikre at psykisk syge, som dør pludseligt og uventet bliver obduceret, ad lægefaglig direktør psyk. Region Syddanmark. 
Helene foreslår, at vi holder møde med vedkommende. Der tages telefonisk kontakt. (Karl).

Karl gør opmærksom på, at også Preben Rudiengård – formand for folketingets sundhedsudvalg i TV indslag har givet tilsagn om at ville indføre obligatorisk obduktion. Der udformes et brev til formanden med kopi til sundhedsudvalget, alternativt får vi et medlem af udvalget til at rejse sagen. Vi rådfører os med et udvalgsmedlem. (Helene + Karl)

Forslag om offentlig høring. Forslag om møde med sundhedsudvalget.
Der tages kontakt med Özlem Cekic om evt. høring på Christiansborg.
Skriftlig henvendelse kan evt. følges op med et møde med udvalget.

c. Hvorledes sikrer vi, at Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsens retningslinier vedr. medicinering og overvågning af farlige bivirkninger overholdes af praksislæger og psykiatere i kommuner, regioner og hospitaler?
Opfølgning på de socialpsykiatriske bosteder, hvad sker der på baggrund af sidste års rapport. Skriftlig forespørgsel til styrelsen.

d. Hvordan kan vi medvirke til, at skærpe kvalitetskontrol af patientsikkerheden i anvendelse af antidepressiv og antipsykotisk medicin.

Helene mener, der skal udformes mere konkrete og strammere retningslinier. Ikke bør-anbefalinger, men skal regler. Fx obligatorisk EKG-undersøgelse.
Helene udformer en kritik af de gældende retningslinjer med forslag til opstramninger.

Helene refererer til element i satspuljeforlig om forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien og mener vi skal sikre os at blive repræsenteret. Foreslår også at tage fat i de to retsmedicinere der har opfordret til obduktion.

Vi beslutter at rette en skriftlig henvendelse til Sundhedsstyrelsen om, hvad man konkret har gang i og om at vi gerne vil involveres i det pågående og kommende arbejde. Helene og Karl.

6. Status for Død i Psykiatrien.
Ingen fra foreningen deltager i mødet.

Helene redegør for bestræbelser for at fejl begået op til Julies død får retslige konsekvenser for de ansvarlige læger.

Patricia vil gerne fortsætte i gruppen, det får hun mulighed for.

7. Videre markedsføring.
Kampagnesang er på vej i en forbedret udgave. Sangen udgives på I-tunes og forventes introduceret på DR. Der udformes en pressemeddelelse som opfølgning på kampagnen. Nils skriver pressemeddelelse. Der gøres forsøg på at komme på TV med tiltaget.

8. Evt. underskriftindsamling
Punktet udsættes

9. Nye pressemeddelelser.
Afventer resultat af diverse eksterne henvendelser.

10. DR. Debatten.
Paul vil gerne om vi kan få DR til at dække psykiatri-emner. Paul henvender sig.

11. Valg af ny tovholder.
Hanne fungerer som tovholder suppleret af Nils.

12. Næste møde: Aftales til onsdag den 6. april kl. 12.30

Medlemsbladet nr. 1, 2011

Læs om LAPs landsmøde i april, boganmeldelser, baggrundsartikler, potrætter, læserbreve og meget andet.