Referat fra møde i mediegruppen, 24. september 2010

Til stede: Tom Jul Pedersen, Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard og Hanne Løvig.

1. Kort orientering fra alle.

2. Godkendelse af referat fra sidst:
 Referat godkendt.

Inger-Liss dirigent og Hanne Løvig referent på mødet

3. Ambassadørstrategi: Forslag til ambassadører sendes til Tom, som har været med til at redigere til LL – dette ligger også i Landsmødemappen. Tom kommer med forslag til hvad der kan gøres. Hanne L har forslag om MH, IM og VA. Vi bliver enige om kategorierne kunst, politik og videnskab, og vi stryger videnskab på listen, da det kan være et ømfindigt emne for mange. JAN, FE, LL og AMH er stadig i spil. Vi bliver enige om at sundhedssektoren er et bedre ord og spænder mere vidt.

4. Medlemskort: Hanne W foreslår campingpladser og hytteferier på medlemskort – forhåbentlig kan vi få noget rabat her. Vi synes alle det er en god ide. Hanne L foreslår kortet laves med de to tilbud vi har. Vi skal desuden undersøge om der kunne være nogle it firmaer. Planen prøver vi at kortet sendes ud til marts 2011 når medlemmerne har betalt kontingent. Vi vælger at sende kortet ud uden tilbudsudbydernes logo (kun LAPs logo) da der så løbende kan komme nye på. Vi vil annoncere løbende i LAP-Bladet om hvilke medlemsgoder der vil være på kortet ( – Og hjemmesiden? ). Hanne W har god kontakt til trykkeren, hvor vi gerne have det lavet.

5. Mulepose – indkøbsnet: Inger-Liss går lidt videre med det. Undersøger noget; gerne lidt fikst, dog uden spejl og læbestift ol. Vi bliver nødt til også at tænke på mændene.

6. Operation X . Tom sætter dette punkt på i starten af mødet: Tom fortæller at han får henvendelser, men når det så kommer til stykket og han får talt med disse personer/sager er der ikke rigtig noget ‘Kød på det’.

7. Kunstkort: Inger-Liss har en idé om at få trykt 5 kunstkort af LAP kunstnere. Hanne W. tror ikke rigtig på ideen, nu stiger portoen til 8,- kr. næste år og folk mailer til hinanden i stedet for håndskrevne brevting. PS! I-Liss vil gerne arbejde videre på ideen alligevel!

EVT
: Inger-Liss har en ide om en mulig kunstnergruppe i LAP. Der er jo mange der maler osv. Jørgen Flemmer kan måske hjælpe med råd og vejledning om dette projekt. Kunne være en idé at sætte på som arbejdsgruppe på næste Landsmøde.

Ref.: Hanne Løvig/korr. I-Liss

Høringssvar: Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning

15. september 2010

Når vi i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ser på dette udkast til en behandlingsideologi for den specielle gruppe af personer ramt af PTSD, så finder vi en række interessante ideer i udkastet. Men vi må samtidigt undre os over manglerne ved udarbejdelsen af udkastet.

Først kan det undre såre at selve arbejdsgruppen, set i relation til kommissoriet, ikke indeholder personer fra de berørtes organisationer, såvel som repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer.

Dette ser vi som en meget graverende mangel. Denne skubben de egentlige aktører ud på en sidelinie, er absolut ikke i harmoni med den efterhånden almene anerkendelse af netop disse aktørers ekspertise.

Samme mangel på ligestilling i forhold til videns- og erfaringsværdi, synes også at komme til udtryk i bemærkninger omkring Videnscenter og begrebet evidens:

Hvordan opbygger man andet end skematik via evidensindsamling på områder, der er så individuelle, som måden at leve – eventuelt overleve traumer på i virkelighedens verden er.

I udkastet skrives: ”Det er samtidig vigtigt, at de eventuelle særlige problemstillinger som er knyttet til de forskellige patientgrupper belyses ved en systematisk erfarings- og vidensindhentning og efterfølgende formidling fx ved et Videnscenter, med henblik på den mest hensigtsmæssige organisatoriske og faglige tilrettelæggelse af tilbuddene.”

Her bør ikke mindst den viden, de traumatiserede selv kan bidrage med, også hvor dette indebærer en ændret måde at opfatte disse personers erfaringer på, inddrages som måske højrelevant viden.

Generelt ser vi udkastet som rimeligt positivt. Man kan hæfte sig ved at medicinterapi har en forholdsvis underordnet plads i udkastet, det ser vi i LAP som et fremskridt.

Når vi alligevel ikke ganske kan rose udkastet skyldes det primært på den oven for påpegede skævhed i arbejdsgruppens sammensætning.

Vi har i LAP oplevet at høre andre faggrupper, bl. a. psykiatere udtrykke samme kritik. Muligvis på baggrund af at problematikken (lidelserne) primært afføder behov for psykologiske og omgivelsesmæssige ændringer.

Om kognitiv terapi er den bedste form, kan godt være et spørgsmål, idet denne baserer sig på et normbegreb, der muligvis ikke er ideelt som udgangspunkt for den relevante støtte.

Igen må det påpeges, at den der har levet og overlevet et traume indefra ved mest om de teknikker, der skal til for at gøre traumet leveligt / overleveligt; det kan man aldrig teorilæse sig til. Derfor skal den viden, de personer der har behov for støtte, besidder, op i front af tiltagene, det mangler der stadigt indikationer for.

Når det drejer sig om en gruppe, som den her omtalte, har man med en til hypersensitivitet optrænet gruppe mennesker at gøre. Derfor kan man ikke helt gå ud fra de almene normer i kognitiv terapi, der ofte er behæftet med samme mangel som den fremherskende opfattelse af rehabilitering, en holdning som vi i LAP har set betegnet som ”avanceret pottetræning”, fordi den ikke medregner det mentale balanceplan i mennesket.

Generelt må vi dog udtrykke anerkendelse af at ideerne er fremsat, men samtidigt påpege at NICE rapporten og udredningen også mangler en analyse af de mentale parametre.

Anerkendelsen vedrører det faktum, at man er opmærksomme på problematikkerne.

Og det er LAP’s håb at indsamlede erfaringer og videreudviklende viden også kommer andre grupper af PTSD-ramte og traumatiserede til gavn.

Bo Steen Jensen
Medlem af landsledelsen for LAP

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien. Høringssvar fra LAP.

15. september 2010

LAP kan generelt kun byde denne uddannelsesmulighed velkommen, idet vi ser den som en brobygnings mulighed mellem to hinanden egentlig beslægtede fag.

Det er vores håb, at den kompetence-udbygning, som uddannelsen indebærer ikke kommer til at overskygge det egentligt bærende i psykologien, nemlig den humanistisk, eksistentielle grundtanke. En grundtanke, som jo desværre ofte er set som modsætning til den lægefaglige synsvinkel. Selv om de fag i sagens natur burde se hinanden som komplementære.

Vi bliver nød til at udtrykke et hjertesuk omkring Kapitel 4, paragraf 5. Vi ser det som en graverende mangel at det landsdækkende råd er totalt renset for repræsentation fra dem, det drejer sig om. Nemlig brugerne og egentlig også pårørende.

Netop fordi et psykologisk behandlings-element, i sin natur, indebærer en ofte meget dybtgående påvirkning i en persons integritet, forekommer brugernes manglende tilstedeværelse i de styrende og planlæggende råd LAP uacceptabel.

Faktisk kan det forundre set i lyset af at LAPs motto ”intet om os uden os” i dag ses indarbejdet næsten overalt i psykiatrien, at det så ikke også er tilfældet her.

På vegne af LAP

Bo Steen Jensen
Medlem af LandsLedelsen

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 1. september 2010

Referat af evalueringsmøde i Sommerlejrgruppen, onsdag d. 1. september 2010 i Psyk-Info Vejle. 

Tilstede: Hanne J. Nielsen, Else Holm, Inger Ladegaard, Ulrich Steinus, Gunvor Hansen, Frands Frydendal, Anne Margrethe Mathiassen, Steen Moestrup, Lone Toustrup,
Afbud: Ali Tehrani,


Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Lone
Referent: Steen

Kort siden sidst runde.
Uden for referat.

Evalueringsrunde: 
Gunvor, Ali, Hanne, Inger, Lone, Steen, Else, Ulrich og Anne M.

Gunvor: LAP lejene, det var første gang, på mange måder en succes. Vi vil gerne kører videre med det.
Regnskabet har taget en hel del tid og foreligger nu på skrift, uddelt.

Hanne: Synes det var en god sommerlejr, men savnede nogle gruppemøder og efterlyser sammenhold i gruppen, ville gerne have haft, at Else havde meldt klarer ud om hendes manglende energi. Jeg synes jeg havde for meget og temmelig travlt. Ville kun stå for udflugter og indkvartering.

Inger: Næsten ingen møder, manglede at vi var samlet. Rigtig mange ting der gik godt. Tilpas med engagement og ansvars opgaver.

Lone: God stemning, meget snak på tværs af deltagerne. Hørte at turerne var gode. Havde en god festaften. Køkkenet gik fint.

Steen: God stemning og plads til både at løse opgaver og til hygge, samvær. Bedre end sidste år, hvor jeg måtte trække mig en hel dag, for at falde til ro.

Else: Synes ikke at det var så svært, og måske blev mange opgaver overdraget til Hanne. Okay med at det kun var mig de kunne ringe til om praktiske ting før sommerlejren. Ros fra skolen men vi glemte at fortælle, at der var tisset i sengen et sted.

Anne M: synes det var svært at være i en gruppe som slet ikke mødtes. Havde måske for få opgaver. Hvad er egentlig min funktion. Brug for gensidig inspiration og følge op på hinandens opgaver. Plads til at vi skulle være sociale.
Lidt mere kommunikation om hvem der evt. er syge og har brug for hjælp. Mangler infomøder.

Frands: Ansvaret for de syge mennesker og hvordan vi diskutere. Vi bør lave et sanghæfte og huske, at genbruge det. Meget vellykket lejr.

Ulrich: Starte med det positive, mindet lidt om livø, folk tog hjem med en oplevelse af at lejren havde været god. Ingen skandaler på grund af alkohol. Aktiviteterne var rigtig gode.
Interne kommunikation i lejrgruppen direkte elendig. Rigtigt at der var for lange møder på sommerlejren på Langeland. Savnede en udmelding om hvordan Else havde det. Savnede et lejrgruppemøde. Lidt for lidt omsorg omkring den syge sengeliggende. Konflikt i køkkenet havde jeg haft brug for at diskutere. Meget stor respekt for det forarbejde som Else har gjort inden sommerlejren. Det er min sidste sommerlejr og jeg har set udviklingen i ledelsesform i sommerlejrgruppen. Har været med i 7 år og ønsker alt godt for lejrgruppen fremover.

Internt samarbejde i lejrgruppen ( Ulrich )
Fundet det passende kompromis mellem infomøder og ikke for lange, men nogle korte infomøder. Standup møder, hvor man står op og  blot snakker 15 min. Hvordan gør vi det taktisk. Lidt mere struktur på, hvad og hvordan man gerne vil have møderne.

Hvad skal møderne på sommerlejren have af dagsorden ?

Hvordan får man de informationer som man ønsker ?

Kunne det være en idé at vi samledes under aftensmaden.

Man skal have uenighederne på bordet for at få dem ud af verdenen.

Informationsbehovet kunne dækkes men der bør være plads til møder om de konkrete uenigheder.

Standup møde morgen eller aften kunne måske løse problemet.

Savnede organisering omkring afrejsen og oprydning i kiosken.

Der bør arbejdes med samarbejdsstrukturen. Gider ikke spilde tiden med kaotiske diskussioner.

Anne ved ikke om hun deltager næste år, men vil gerne gåture med folk, hvis hun deltager og behøver da ikke være medlem af arbejdsgruppen.

Nye medlemmer i gruppen ? 

Ali vil gerne være med i gruppen.

Grace og Liselotte O vil gerne være med i gruppen.

Inger ved ikke.

Frands vil gerne starte i gruppen.

Ulrich og Anne udtræder.

Deltager i gruppen til sommerlejren 2011: Else, Lone, Gunvor, Hanne, Steen, Ali, Frands, Grace og Liselotte O, samt måske Inger.

Regnskab ( Lone ) ( Køkkenet)

Regnskabet viser fortæring har kostet 29.881,81 vi havde budgetteret med 35.000

Løn køkkenholdet holdt os inden for rammerne på 50.000 kr.

Regnskab ( Gunver )

Total regnskab for lejren fremlagt.

Betalt deltagerbetaling dækker depositum for Tenna turen og bortkomst af nøgle.

Regnskabet viser et overskud på 25.853 kr dog mangler endnu afregning af løn til en i køkkenet.

I overskuddet fra kiosken er indeholdt udgifter til festen.

Transport Vejle-Juelsminde føres næste år som rejsegodtgørelse.

Sommelejrgruppen, udgifter dækker småanskaffelser til aktiviteter på Lejren, som nu er deponeret på Palshøj og kan anvendes de kommende år.

Regnskabet er internt og det bemærkes, at det bogføres lidt anderledes i LAP´s hovedregnskab.

Penge tilbage : 
Anker, Gitte Lindskow og Gunnar har fået 1.200 kr. Fordi de blev indlagt op til sommerlejren.
Hvad med Ursula og Randi ?
Dem som var på sommerlejren skal betale, uanset om de tog hjem.

Kan eventuelt overskud i år overføres til 2011 ?

Lone har hørt at budgettet for 2011 er der kun afsat 100.000 kr til sommerlejren.

Vi opfordre Landsledelsen til at overskuddet for i år overføres til næste år.

Vi har 50.000 kr mindre at gøre med næste år. Hvad gør vi ved det ?

Det er vedtaget, at det er i Juelsminde og dermed er en række omkostninger

Vores reelle behov til sommerlejren er ca. 125.000 kr.

Gebyr for eneværelse og hæve deltager betalingen.

Steen prøver at søge nogle fonde og hvis nogen har forslag til hvem der skal søges, så sig det til Steen.

Hvad er målsætningen for sommerlejren ?

Forebygge sygdom og det er mange, mange penge værd.

Svært at dokumentere at en sommerlejr forebygger sygdom.

Hvad er det som sommerlejren levere til samfundet ?

Og hvad er den unikke funktion sommmerlejren har ?

Det er en sommerlejr som bliver arrangeret af brugerne og drevet af brugerne. Tage nogle udfordringer op blandt ligeværdige. Organisatorisk opgave der løses. En recovery tilgang.

Nogen kan ikke selv finde ud af at tage på ferie og som føler sig tryg på sommerlejren. Eks. Nogle får succes oplevelse i retning af, at de får prøvet at køre i tog alene første gang. Hæver livskvaliteten for den enkelte.

Vi er mange brugere som er pensionister, og ikke har råd til så mange ting, har brug for en billig ferie for at komme af sted. Det her holder mig oppe hele året. Kan leve højt på denne oplevelse i 2-3 måneder. Man er tryg sammen med ligestillede.

Man er mest tryg ved folk der er ligeså skøre som en selv.

Nogle smider deres sovemedicin og får indblik i hvad der skal til for at de kan fungere bedre der hjemme.

Vi tilstræber at folk skal føle sig trygge. Vi vil gerne skabe et trygt miljø. Får løst konflikter i opstarten.

Man er på ferie i en social sammenhæng. Man er i et stort fællesskab, og størrelsen gør at man let finder nogle der kan matche ens egen kemi.

Døgnrytme og faste rammer for dagen giver recovery i praksis.

Enkelte finder en livsledsager eller kæreste for en tid. Der knyttes venskaber, netværk. Flere eksempler på skabelse af varige netværk.


Hvad koster en indlæggelse i 2o10?

Diskuteres ikke i gruppen

Sommerlejrgruppen betaler 0 kr for deltagelse.

Baggrunden er at sommelejrgruppen påtager sig et stort arbejde og ikke kan deltage i alle aktiviteter.

Vedtaget, at sommerlejrgruppen ikke betaler for deltagelse.

Hvad har sommerlejrgruppens medlemmer ansvar for – og hvad har den ikke ansvar for ?

Principiel beslutning om hvad der ligger i gruppens rollefordeling ønskes.

I forhold til syge deltager.
Har ansvar for at der skabes kontakt til læge
Har ikke ansvar for hvad personerne tager stilling til, i forhold til lægens rådgivning. Det er deltagernes ansvar at vurdere om de kan tage ansvar for sig selv.

Vi skal støtte hinanden og det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og ikke tager ansvar for lejrdeltagerne.

Det var anderledes, da det meste af det sygdom som opstod var fysisk og ikke psykisk karakter.

Nogen gange er det fristende at tage for meget ansvar. Man skal være klar på hvor meget ansvar man har påtaget sig, som medlem af sommerlejrgruppen. Det er ubehageligt når andre ikke vil tage det ansvar, som man gerne vil uddelegere.
Man skal kun lade sig bruge i det omfang, man kan tage ansvar for opgaverne.

Man påtager sig ansvar ved at tage beslutningerne.

Ansvarlig kommunikation mellem gruppens medlemmer og i forhold til deltagerne.

Hvad gør vi nå nogen bliver ophidset.

Hvordan diskutere vi indbyrdes.

Følelser og objektivitet skal ikke nødvendigvis adskilles. Vi skal blot lære at tackle diskussion og optrin hensigtsmæssigt.

Frands ville gerne opnå nogle principielle retningslinjer for hvad vi gør og hvor vi har ansvaret og hvad vi gør i den aktuelle situation.

Kommunikation indbyrdes sættes på dagsorden næste gang.

Eventuelt

Ulrich en afskedsbøn, husk at tage godt imod de nye medlemmer af sommerlejrgruppen. En i lejrgruppen bør være ansvarlig for at især de nye har det godt.

Lone har været på Hellebjerg for at hente knive og låg. Mødte køkkenlederen og forstanderen. Lone fortalte om LAP og hilser og siger at de er meget tilfredse med os. De vil gerne have os igen næste år. Der var pænt og rent.

Else har en liste over hvad der er på Palshøj.

Malegrejer står i Odense.

Evalueringsskema:
Der er svar fra 23 der var ikke tid nok på stedet til at udfylde dem.
Forslagskasse var til disposition.
Vi skriger efter ris og ros.
Evalueringsskemaer gennemgået.
Tages med på næste sommerlejrmøde.

Evt. fremtidsværksted for næste års sommerlejr. Kritikfase, idé-fasen, man siger tak for de ting, som var godt. Struktureret evaluering en god ting.

Tid næste år…..fra lørdag 23. juli til lørdag d. 30. juli 2011 (Uge 30)
Else har reserveret Hellebjerg Idrætsefterskole.

Næste møder i gruppen:

Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 12.00 på LAP´s kontor i Odense.

Onsdag d. 30. marts 2011 kl. 12.00 i Vejle Psyk-Info

Weekende på Palshøj 17. til 19. juni 2011

Rettelser til Steen efter d. 10. september sætters referatet med evt. rettelser på hjemmesiden.