Referat af Landsmøde 2003

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. maj 2003 på Comwell i Middelfart
Der deltog 90 medlemmer i landsmødet.Medlem af formandskabet Erik Olsen bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1 Valg af dirigenter

Pernille Jensen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2 Valg af stemmetællere

Paul Bjergager, Steen Viggo Pedersen, Ingelise Pedersen og Preben Borchmann blev valgt.

Herefter blev Gabor Gombos, formand for European Network of Users and Survivors of Psychiatry, budt velkommen. Gombos fortalte om brugerorganiseringen i sit hjemland, Ungarn, og ENUSP’s historie.

3 Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede Lise Jul Pedersen fra Formandskabet yderligere om arbejdet i det forløbne år.

Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Steen Moestrup roste beretningen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, om ansættelse af en jurist i LAP er nedprioriteret? Lise Jul svarede, at det er det bestemt ikke.

Bjarne Skov Jensen takkede for en god beretning og understregede vigtigheden af lokal organisering.

Ulla Mygind ønskede debat om en handleplan for at skaffe flere medlemmer.

Søren Amstrup mente det var en god beretning, og anbefaler at ansætte en jurist i foreningen. Evt. en ad hoc konsulent.

Minna Holm går ind for en fuldtidsansat jurist.

Susanne Midtgård understregede vigtigheden af at få flere medlemmer, bl.a. ved oprettelse af lokalkontorer.

Thoridt Allermand var enig med Susanne.

Ib Bak: Projekter som selvhjælp giver flere medlemmer.

Erik Olsen går ind for regionale kontorer, men mener også det er vigtigt at komme ud på de enkelte væresteder.

Lars Strange takkede for en god beretning.

Tom Jul Pedersen ønskede yderligere information om udskiftning i landsledelsen i den forløbne periode og om de arbejdsgrupper der ikke er nævnt i beretningen.

Erik Olsen meddelte, at der ikke har været lige meget aktivitet i alle grupper pga. sygdom, og at alle grupper er åbne for medlemmer op til et vist antal.

Lene Fahlgren meddelte, at landsledelsen ikke har nedprioriteret juristansættelse. Lene skulle have været ansat men har selv trukket sig. Hun foreslår i stedet at danne et netværk bestående af flere jurister, og efterhånden at uddanne brugere til at tage sig af de normale juridiske spørgsmål.

Preben Borchmann mindede om, at medlemmerne ikke er ressourcestærke. Mange er dog velfungerende i lange perioder – tag ud og fortæl om foreningen, det giver flere medlemmer.

Lise Jul gjorde opmærksom på, at LAP ikke har penge til ansættelse af en fuldtids jurist på normale lønvilkår. Der er behov for yderligere uddannelse af FAP’erne til lokal rådgivning.

Bjarne Skov Jensen mente, at LAP skal vokse – flere medlemmer har flere kompetencer.

Karl Bach nævnte, at sidste års handlingsplan ikke bare er den siddende ledelses ansvar, det er også medlemmernes handlingsplan. Vi er afhængige af aktive medlemmer, arbejdsgrupperne har også et ansvar.

Dorthe Raffenberg roste beretningen og opfordrede til at arbejde for kollektiver for brugere, der ikke kan bo alene.

Johnna Sørensen mener vi har hårdt brug for juridisk assistance.

Lise Jul Pedersen gjorde opmærksom på, at folk i landsledelsen ikke kan være enige om alt, og at nogle vil vælge at trække sig ud af arbejdet, måske fordi man ikke har gjort sig klart hvad det omfatter.

Erik Olsen foreslog, at den nye landsledelse overlades udformningen af en juridisk støtteordning. Han ønskede forsamlingens synspunkt mht. ansættelse af folk med eller uden brugerbaggrund.

Jens Nielsen foreslog, at LAP købte en ejendom – dette må vi ikke iflg. vores bevilling.

Ingelise Pedersen foreslog ansættelse af konsulenter ude i landet. Det er hårdt arbejde at skaffe medlemmer.

Zenia Nyboe anbefalede at bruge penge på at ansætte en jurist, og sende flere penge ud i lokalforeningerne.

Thoridt Allermand anbefaler ansættelse af brugere ude i landet.

Helge Preben Sørensen mente man kan agitere for LAP gratis ved at skrive artikler m.v.

Lise Jul Pedersen: Husk vi skal selv lave arbejdet. Det er ikke sekretariatet, der skal lave arbejdet for os. Psykiatribrugere skal selvfølgelig have mulighed for skånejob.

Ib Bak nævnte den energi det kræver at sidde i landsledelsen. En frivillig indsats er nødvendig, vi skal ikke være ofre, men selv gøre noget. Vis det udadtil. Ib foreslår oprettelse af chatrum eller SMS, så vi kan støtte hinanden. Vi kan hver især bruge 1 eller 2 timer ugentligt på opsøgende arbejde.

Mårten Breum anbefaler ansættelse af folk i skånejobs. Find ildsjælene og honorer dem. Se på FAP Århus.

Søren Amstrup opfordrer FAP’erne til at tage opgaven på sig med medlemshvervning.

Karl Bach mindede om, at de 3 x 1,7 mio. kr. er bevilget til bl.a. at ansætte folk i organisationen. LAP skal bygges op over de næste 3 år, så vi kan overleve som forening også når bevillingen udløber.

Benny Bojsen understregede, at landsledelsen består af individualister, men at diskussioner foregår i en god stemning.

Erik Olsen opfordrer til, at man lokalt indsender ansøgninger om støtte til socialministeriet. Han anbefaler afholdelse af et kursus for den nye landsledelse. Erik deltager i et projekt om skjult tvang, og anmodede deltagerne om at sende deres evt. historier ind.

Birte sagde, at hun har været 2 år i landsledelsen, og at det har været spændende og svært.

Lise Jul Pedersen roste Karl Bach for det internationale arbejde, han har påtaget sig. Hver yder på sin måde i landsledelsen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Lise Jul Pedersen gennemgik regnskabet.

Bemærkninger til regnskabet:

Tom Jul Pedersen bad om og fik oplysninger om mødekontoen, bankrenter og abonnementer.

Søren Amstrup bad om og fik oplysninger om arbejdsgruppernes udgifter.

Karl Bach orienterede om udgifter til det internationale arbejde, som hidrørte fra år 2001.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5 Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Paul Bjergager havde foreslået, at det ikke længere skulle være muligt at blive kollektivt medlem af LAP.

Forslaget blev forkastet.

Øvrige forslag

Forslag fra Paul Bjergager om afholdelse af sommer- og vintertræf blev overgivet til den gruppe, der skal udarbejde handlingsplanen.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Søren Amstrup om LAP’s holdning til stigmatisering blev henvist til en arbejdsgruppe vedr. jura.

Forslag fra Tom Jul Pedersen – spørgsmålene er besvarede i beretningen – forslaget om medier henvises til handlingsplangruppen.

Orientering om arbejdet i landsledelsen

Hanne Løvig og Lise Jul Pedersen orienterede om egne erfaringer om arbejdet i landsledelsen.

Projekt recovery-orientering

Pernille Jensen orienterede om det 3-årige projekt.

6 Godkendelse af handlingsplan

Den af gruppen foreslåede handlingsplan blev gennemgået, rettet til og godkendt. Den nye landsledelse må rette den til sprogligt.

7 Fastsættelse af kontingent for år 2004

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

8 Godkendelse af budget for år 2004

Lise Jul Pedersen forelagde budgettet.

Bemærkninger til budget:

Der kan spares på landsmødet.

Drop gratis avis til landsledelsesmedlemmer.

Lej en lejlighed i Odense til de, der arbejder frivilligt på sekretariatet.

Et forslag om halvering af en lang række udgifter blev forkastet.

Herefter godkendtes budgettet med den rettelse, at jurist og konsulent – lønningerne slås sammen i budgettet under organisationsansatte.

Udtalelse fra landsmødet

Pernille Jensen oplæste gruppeoplæg til udtalelse om tvang – udtalelsen blev godkendt og udsendt til pressen.

9 Valg af landsledelse

Der blev afgivet 75 stemmer, som blev fordelt på følgende måde.

Karl Bach: 62
Mårten Breum: 54
Hanne Elena Rørbech: 53
Zenia Nyboe: 48
Birte B: 42
Jakob Dahl: 42
Paul Bjergager: 27
Søren Langkilde: 26
Ingelise Pedersen: 25
Bo Steen Jensen: 24
Knud Schou: 24
Johnna B. Sørensen: 17
Steen Moestrup: 12
Anders Larsen: 9

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Benny Bojsen
Birte B (genvalgt)
Hanne Løvig
Hanne Rørbech (nyvalgt)
Hanne Wiingaard
Ib Bak
Jakob Dahl (nyvalgt)
Karl Bach (genvalgt)
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum (nyvalgt)
Michael P. Krog
Paul Bjergager (nyvalgt)
Zenia Nyboe (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Søren Langkilde
2. Ingelise Pedersen
3. Bo Steen Jensen
4. Knud Schou
5. Johnna B. Sørensen
6. Steen Moestrup
7. Anders Larsen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Et forslag om ny statsautoriseret revisor blev forkastet. Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Leif Aaen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde fortalte, at han søger midler til en rejse til Grønland for at agitere for LAP.

Jens Brochmann mente mødet var gået for stærkt, men takkede landsledelsen for udført arbejde.

Helge Preben Sørensen fortalte om aktiviteter i Silkeborg.

Karl Bach takkede Erik Olsen for meget flot arbejde for LAP i mange år.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Helle og Jesper).

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere: 
Birte B
Hanne Wiingaard (tovholder)
Joy Dalhof
Steen Moestrup
Aase Trolle-Schultz
Jens Mølgaard
Rigmor Veifert
Marianne Nilsson

Afholder møde i Odense 23. maj 2003. Udover formålet, som er at udgive medlemsbladet 4 gange årligt, påregnes udgivet et særnummer om recovery medio august.

Alternativgruppen:

Deltagere: 
Ib Bak
Steen Moestrup
Vivi-Ann Johansen
Johny Alhmann
Irene Vella

Ideplan: Annoncer i alternative blade, seminar med alternative behandlere, LAP udbyder kurser til medlemmer (forsøg evalueres).

Jura-gruppen:

Deltagere: 
Søren Amstrup (tovholder)
Johnna B. Sørensen
Knud Schou
Inge Marie Frost
Per Selmer

Formål: Juridisk ligeværdighed med andre borgere. Juridisk hjælp til alle i LAP. Frigørelse efter endt behandling.

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Jakob Dahl
Lise Jul Pedersen
Erik Bøje Allermand

Koordinering af indhold med blad- og PR-gruppe: Artikler i bladet udgives samtidig på hjemmesiden. Små aktuelle ting på hjemmesiden med det samme. Form/udseende: Hjemmeside mere visuel (flere billeder). Synlig forandring hver måned. E-mail adresser til alle. Mere ensartethed i overskriftsfeltet. få arbejdsgange til at hænge sammen: indmeldingsblanket (e-mail), invitation nyhedsbrev, notits mulighed tilmelding hver gang i medlemsbladet. Markedsføring af hjemmeside: På LAP’s visitkort skal stå www-adressen. I bladet under kolofon, evt. mail på artikler i bladet. Hjælpe landsledelsen med autosignatur.

Arbejdsmarkedsgruppen:

Deltagere:

Niels Peter Mosegaard
Benny Bojsen
Bjarne Skov Jensen
Emil Hiort-Lorenzen
Zenia Nyboe
Søren Langkilde

Formål: Sikre fastholdelsen til arbejdsmarkedet, støtte medlemskredsen ud fra gældende regelsæt, og ønskeligt regelsæt. Studiekreds, møder skal give kompetence til vejledningsopgaver overfor medlemmer indenfor arbejdsmarkeds- og pensionsforhold.

International gruppe:

Deltagere: 
Anders Jensen
Helle Kroman
Leif Aaen
Karl Bach (tovholder)
Søren Ditlevsen
Helge Preben Sørensen
Maria Holbæk
Gabor Gombos

Første møde afholdes 10. juni 2003.

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres- og -overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden.

Det vil vi gøre ved at:

  • Gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau
  • Understøtte LAP’s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved
  • at forbedre og vedligeholde WNUSP’s hjemmeside
  • at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad
  • Udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP
  • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
  • Søge økonomiske midler til WNUSP’s arbejde
  • Forberede afholdelse af en fælles europæisk og verdenskongres (E + WNUSP) ultimo 2004

Landsmødet opfordres til at beslutte en hensigtserklæring om, at et overskud, der oparbejdes i indeværende år, reserveres til at finansiere logi og forplejning for op til 250 gæster fra i alt op til 100 lande på en E + WNUSP kongres ultimo 2004 i Danmark.

PR-gruppen:

Deltagere:
Birte B (tovholder)
Ulla Mygind

Mette Kroman Christensen
Hanne Løvig
Helle Larsen
Lars Strange
Hanne Wiingaard

Formål: Vi ønsker at lave et introduktionsblad (prøvenummer), om LAP. Det skal være let læseligt og iøjnefaldende og trykkes i ca. 5000 eks. Det skal indeholde oplysninger om hvad LAP står for, aktiviteter og tilbud. Desuden ønsker vi at lave et nyhedsbrev til alle væresteder og en kuglepen til salg. Det er vores mål også at udarbejde forslag til, hvordan vi kommer i medierne og får bedre kontakt med folketingets partier.

Selvhjælpsgruppen:

Deltagere: 
Anders Larsen (tovholder)
Karin Frackowiak
Ingelise Pedersen
Ib Bak

Formål: Via selvhjælpsgrupperne at søge at hverve nye medlemmer til LAP og dermed organisere flere brugere. Gruppen skal arbejde med: Instruktørkursus for kommende igangsættere skal strammes op. Hvervning af igangsættere uden for LAP. At gøre selvhjælpsgrupper til en FAP-aktivitet.

Første møde afholdes i Århus 16. august 2003 kl. 12-18.30.

Refugiegruppen:

Deltagere: 
Asjan Jakobsen
Gitte Thomsen
Erik Asger Pedersen
Anne Stjerneby
Paul Bjergager

Formål: Oprette et mødested for LAP-medlemmer, et sted hvor vi kan tale om vores problemer, et sted hvor man tager hen når man savner fællesskab og for at få det bedre. Et fællesskab/kollektiv med faste og skiftende medlemmer, der i den udstrækning de kan vil deltage i arbejdet. Folk der er for syge kan ikke være der af hensyn til dem selv og andre. Der ønskes anskaffet bil, dyr, køkkenhave til eget forbrug.

Første møde afholdes 14. juni 2003 kl. 12.00 på gården.

Forældregruppen:

Deltagere: 
Lise Vestergaard

Navne og formål foreligger ikke.

Handlingsplanen: (er vedlagt referatet)

Deltagere: 
Bolette Bjørn
Thoridt Allermand
Herluf Dalhof
Mårten Breum
Erik Olsen
Ib Bak
Lise Vestergaard
Bo Steen Jensen
Jan Tofte Hansen
Jens Chr. Nielsen
Tom Jul Pedersen

Gruppe om tvang til landsmødeudtalelse: (er vedlagt referatet)

Deltagere:

Gitte Lindskov
Dorthe Raffenberg
Hanne Rørbech
Preben Borchmann
Pernille Jensen

Vi vil modsætte os: Tvangsbehandling, tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering, elektrochok og fiksering mod egen vilje.

Vi går ind for: Mere omsorg gennem øget personale, eneværelse, medbestemmelse i egen behandling, frit valg af behandler, blive bevidstgjort om sin egen behandling/vær din egen læge.