Referat af møde i Landsledelsen, 16. januar 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen – fra pkt. 4 b. (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Finn Parkø, Gunver Maria Sørensen, Andrea Hermansen, Lars Kristensen,

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent

2. Godkendelse af dagsorden

Det drøftes, om der skal medtages et selvstændigt punkt: ”Evaluering af kursus i personlig ud-vikling”. Det er der flertal for (5 stemmer for). Emnet tilføjes som nyt pkt. 5.

Som nyt punkt 9 indføjes: ”LAP’s facebook side”.

Som pkt 4 b medtages: ”Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold”.

René opfordrer til, at forretningsorden overholdes, således at suppleanter ikke har taleret.

Erik efterlyser nogle punkter, han har fremsendt i en mail den 12.11.2015.

Hanne og René foreslår, at hvert LL-medlem får mulighed for i en runde at fremkomme med hvilket punkt, man synes er vigtigst.

Der stemmes om og er flertal for, at de af Erik fremsendte punkter skal medtages på dagsordenen:

Som pkt. 12 a: ”Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra”.

Som pkt. 12 b: ”Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige”.

Som pkt. 12 c: ”Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske”.

3. Referat

a. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2015 (bilag 3 a)

Referatet  godkendes enstemmigt.

b. Procedure for godkendelse af referater. (Tom) (bilag 3 b)

Tom mener, at den procedure, der pt. følges vedr. godkendelse af referat, bør ændres, idet ændringsforslag, der ikke er medtaget af FU ikke kommer frem på LL-møderne, når referaterne godkendes. Han mener desuden ikke, at de referater, der udarbejdes, er retvisende. Han støtter Hanne S.’ idé om at optage møderne på lydfil.

Steen foreslår, at det fastholdes, at FU foretager en midlertidig godkendelse af referatet, men at indsendte forslag om rettelser fremover udsendes sammen med referatet, in-den formelle godkendelse. Det er der almindelig tilslutning til.

Der er flertal for at optage møderne på lydfil. Det drøftes, hvorledes optagelserne skal administreres: skal de lægges på en drop-box på internettet, eller skal de opbevares på LAP’s sekretariat? Det besluttes, at optagelserne kun gøres tilgængelige på LAP’s sekretariat for dem, der har deltaget i møderne uden mulighed for at tage kopier af optagelserne.

Det konkluderes i øvrigt, at der er tilfredshed med den måde, der udarbejdes refe-rater af møderne.

4. Forbedringer mv.

a. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemmesidens look skal ændres. Det skal væ-re en form for “brainstorm” altså ikke noget, der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden og arbejde videre med.”

Tom efterlyser en tydelig ledelse af møderne i landsledelsen, sådan at det stoppes, når der tales uden for emne. Han efterlyser en mere retfærdig og lige behandling af folk, der foretager sig noget grænseoverskridende, men sådan at personen får mulighed for at give sit besyv med.

Inge efterlyser, at man respekterer hinanden og venter, til det er ens tur med at tage or-det.

Bettina efterlyser gensidig respekt på møderne, uden at man råber og skriger.

Hanne S. ærgrer sig over, at tingene forplumres, og ønsker, at der bør foregå noget mere positivt, hun mener der bør ske en rotation til FU.

René finder det upassende, når deltagere i møderne råber op og undlader at lytte til an-dre.

Bo finder det problematisk, at man følger rigoristiske talerækker. Det kunne indføres, at man får mulighed for at komme med replik til andres indlæg uden at skulle afvente en lang talerække. Det er ikke alt, der egner sig til at blive stemt om.

Hanne W. vil hellere tale om forbedringer udadtil fremfor interne LL-emner. Hun mener, at der skal arbejdes med et nyt og mere moderne look på LAP’s hjemmeside. Vil gerne være fri for at blive mobbet.

Steen efterlyser en landsledelse, hvor der er mere energi mellem møderne.

Susan havde forestillet sig, at man i landsledelsen og undergrupper lærte hinanden bedre at kende og kunne arbejde godt sammen.

b. Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold (MK)

Den skriftlige tilbagemelding fra MK, som tidligere har været behandlet (møde den 31.10.2015) kopieres og omdeles.

Tom mener, at MK’s anbefalinger bør implementeres i LL’s arbejde.

I drøftelsen fremkommer bl.a. følgende ønsker og ideer:

• anbefalingen om forventningsafstemning ved mødernes start er særlig vigtig

• MK bør inviteres til et møde og give en mundtlig fremstilling af sine anbefalin-ger

• genindfør en indledende siden sidst runde ved mødernes start

• flere af anbefalingerne bør følges mhp. at forbedre klimaet på møderne

• der er for meget spildtid på møderne

• afbrydelser skal undgås

• sæt tid på hvor meget de enkelte punkter må vare

• grib ind når folk blander emnerne sammen

• det kan ikke være så svært at holde ro og orden

• møderne vil blive bedre, hvis LL føler sig som en gruppe.

Det besluttes fremover at indlede møderne med en indledende personlig run-de/”vejrmelding” om, hvordan man har det, og om hvad man finder vigtigt og for-venter at få ud af mødet.

Efter landsmødet inviteres MK til at medvirke under to-dages møde.

Alle opfordres til at nærlæse MK’s anbefalinger.

5. Orientering fra

a. FU

Der har været møde med og overrækkelse af LAP tæppe til sundhedsministeren.

Det forsøges at arrangere et fællesmøde med sundheds-, social- og beskæftigelsesmini-ster. Ministeriet vil lave en tekst, der forklarer, hvad LAP tæppet går ud på (tæppet symboliserer, hvad man kan komme ud for som psykiatribruger). Bl.a. rygepolitik på de psykiatriske afdelinger blev taget op på mødet. Ministeren efterlyste eksempler på, hvordan folk  bliver kastet rundt imellem de offentlige systemer.

Der har været møde med de ansatte i LAP om APV (arbejdspladsvurdering).

b. LL

René trækker sig fra alt vedrørende ø-lejren. René anker over sene tlf. opringninger op til LL-møder.

Tom spørger ind til tilmeldinger til peer-netværket om at skelne mellem interesserede og egentlige peer-medarbejdere. Der er sket en opstramning, hvad angår oplysninger om peer-funktion ved tilmelding.

Hanne W. uddyber om protest mod manglende muligheder for rygere i psykiatrien i Region Sjælland. Sikringen og retspsykiatrien er indtil videre blevet undtaget. Ifølge Erik ville både Sind og Bedre Psykiatri gerne stå som medunderskrivere, men det havde lidt lange udsigter, hvorfor LAP alene har fremsendt en protestskrivelse til regionen.

Bo omtaler konference i KL om mentale sundhedspakker. Sundhedsstyrelsens nye di-rektør har meldt ud at brugerne skal involveres hele vejen i planlægning. Der er taget et initiativ om at skabe en fælles front mellem pårørende-/brugerorganisationer og faglige foreninger om prioriteringer på psykiatriområdet.

Steen omtaler sin deltagelse i arbejdsgruppe om voldssager på boformer.

Hanne S. berører de mange nedskæringer i Kbh. på værestedsområdet. Det er blevet sværere at holde sammen, nu hvor flere steder er blevet nedlagt. Netværkstedet Thor-valdsen har dog nogle kræfter at trække på. Hun deltager i iniativet for at opretholde de tilbageværende væresteder.

Bo omtaler arbejdet i Københavns Kommune, om at væresteder ikke skal væres syg-domsvedligeholdende. Arbejdet med psykiatrihuse har officielt ikke noget med det at gøre.

c. Arbejdsgrupper

Hjemmesidegruppen: det er ikke endnu lykkedes at finde en mødedato

Erik: Der er sket en fyring af formand i patientklagenævn som opfølgning på Bispebjerg sag. Retspsykiatrien har anbefalet ophævning af behandlingsdom.

Inge: Børnegruppen har ikke været så aktiv men holder møde den 2. februar .

Bettina er igen gået ind i gruppen: Systemramte forældre.

Tom spørger om, hvem der bestemmer, hvad der kommer på hjemmesiden. Det gør FU pt., men referater mv. fra arbejdsgrupper sendes til sekretariatet, der sørger for at tinge-ne kommer på siden.

Der efterlyses nyt LL-medlem til ø-lejren.

Hanne S. gør opmærksom på, at gruppen Blivende refugium ligger stille.

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om seminar i Bruxelles i ENUSP i december, hvor der var møde med diverse europæiske samarbejdsparter og stor taknemmelighed over for LAP for vores værtsskab ved ENUSP konference i december 2015.

Karl orienterer desuden om konferencen Social Impact i Esbjerg den 27. – 28. april, hvor der ønskes deltagelse fra LAP på ligefod med SAND og ULF i en workshop om emnet Collective impact (en metode til at bearbejde og løse komplicerede, sammensatte problematikekr). Inden workshoppen skal deltagere fra LAP mødes med en medarbej-der fra SUS og aftale nærmere om, hvilken problemstilling, der skal arbejdes med.

6. Evaluering af kursus i personlig udvikling 14. – 18. december 2015 i Maribo.

Steen omtaler og omdeler evalueringsmateriale fra kurset med et udpluk af svar fra deltagernes skriftlige evaluering.

Hanne S. oplevede kurset og evalueringsspørgsmål som meget styrende. Hun undrer sig over, hvad det er for en form for psykoterapi, der blev udøvet.

Bettina spørger om, hvad deltagerne har fået ud af kurset og kan bruge det til i LAP-regi?

Tom mener ikke, det kan bruges, og at vi fik noget helt andet end det, der var bevilget midler til.

Steen fik meget ud af kurset med henblik på at lytte til og hjælpe mennesker, der har det svært.

Hanne S. mener, at man skal passe rigtig meget på med, hvem der ”kører med klatten”, når noget foregår i LAP-regi.

René spørger, om deltagende LL-medlemmer mener, at pengene var givet godt ud?

Tom mener nej. Hanne S. mener, det afhænger af, hvad der kommer ud af den sidste del af kurset, men hun oplevede ikke den store vilje til dialog. Der var ifølge Tom udelukkende fokus på én selv og ikke på, hvordan man kan støtte og hjælpe andre. Begge kritiserer forventningen om, at man inden deltagelse blev bedt om at besvare et skema om helt private forhold, og me-ner, at der blev gået for tæt på den enkelte.

Steen mener, at kurset generelt har styrket deltagerne i at lytte til andre i forskellige sammen-hænge.

7. Repræsentation

a. LAP repræsentant i følgegruppe for ”En af Os” kampagnen

René har indledt et samarbejde med En af Os om arbejdet med den behandling, psykiatribrugere får i det somatiske system, han vil gerne indgå i følgegruppen. Steen giver en tilbagemelding til En af Os.

b. Ekstra LAP repræsentant til arbejdsgruppe vedr. Brugernes BaZar

Der er ingen kandidater til pladsen.

8. Medlemsbladet

Udformning af forslag/spørgsmål til bladgruppen om bladet og bladgruppens fremtid. (Steen). Bilag 6 a, b, c og d.

Punktet blev ikke behandlet.

9. LAP’s facebook side

Punktet blev ikke behandlet.

10. Medlemstræf

Drøftelse og beslutning vedr. evt. bisidder-/medlemstræf (bilag 7).

Erik uddyber om indholdet af træffet, med oplæg fra DUKH medarbejder, som han tænker at afholde som medlemstræf, idet han ikke har hørt fra tovholderen fra bisiddergruppen.

Det besluttes at bevilge midler i størrelsesorden 14.500 til træffet, og at Erik og Tom går videre med arrangementet.

11. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Beretning. Hvad skal den indeholde, hvem skriver?

Der er brug for input fra arbejdsgrupper og ll-medlemmer, FU kan så samle materialet.

Input bedes fremsendt inden den 2. februar.

b. Dirigenter: FU foreslår, at Benny Lihme og Allan Ohms igen hyres til opgaven. De har begge indvilget i at medvirke.

Der er tilslutning til at Benny og Allan varetager opgaven.

c. Landsmødeprogram: Drøftelse af indhold i overordnede træk (bilag 8 c).

Der tages afsæt i programmet for landsmøde 2015. Der er et ønske om mere tid til de-bat og dialog end til paragraffer. Der kan evt. ved indbydelsen opfordres til at begrænse forslag til det absolut minimale og mest nødvendige.

Det fungerede ikke i 2015 med præsentation af kandidater til landsledelsen allerede den første dag.

Det diskuteres, hvor vidt man på forhånd skal meddele sit kandidatur til landsledelsen, og om der evt. skal inviteres en ekstern oplægsholder. Der er også et ønske om mere tid til præsentation af og spørgsmål til LL-kandidater.

Man kunne genindføre princippet om, at LL bearbejder indkomne forslag.

Der luftes en idé om at invitere Ole Sørensen fra Langeland.

12. Forslag fremsat af Erik Thomsen:

a. Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra.

Punktet blev ikke behandlet.

b. Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige. 

Punktet blev ikke behandlet.

c. Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske. 

Punktet blev ikke behandlet.

13. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 5. december 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (fra kl. 12.30, 2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge G. Volder, Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen og Hanne W. vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Som pkt. 6 d tilføjes ansøgning fra Andrea om projekt i Svendborg

Som pkt. 6 e tilføjes anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2015 (bilag 3)

Det udsendte referat sættes til afstemning. 5 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

Referatet er hermed godkendt.

 

4. Orientering fra

a. FU

Steen efterlyser et medlem til styregruppen for Brugernes Bazar, men tages op på næste møde grundet de få fremmødte.

Den 14. december afleveres LAP-tæppe til sundhedsministeren.

Bestyrelsen for LAP Kbh.-Frb. har bekræftet ansøgning om tilskud til drift og regnskab er fremsendt. Bevillingen for 2016 er sat i værk.

Bo refererer fra et møde, hvor den nye direktør for Sundhedsstyrelsen gav udtryk for, at brugerne skal være repræsenteret fra toppen af fremover.

Hanne W. omtaler møder, hvor afskaffelse af rygning på psykiatriske sygehuse har været berørt.

FU har møde og samtaler med de ansatte mandag den 7.12.

Lau har fået bevilget 5 timer ekstra om ugen til at arbejde med unge i Region Sjælland.

 

b. LL

Steen refererer fra en konference i regi af KAB i Kbh. vedrørende psykisk syge i bo-ligområderne. Der er udarbejdet nogle budskaber til politikere som ”adventsgaver”.

Der er sket en drastisk reduktion af brug af bæltefiksering på KAS Ballerup, samtidig med at sygefraværet er faldet. Også brug af tvangsmedicinering er faldet.

Bo omtaler et besøg på retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans, hvor der kun anvendes bælte én gang om året, ved at man har lagt ”tonen” om.

Hanne W.: Også i Region Sjælland er der sket en reduktion af tvang. Hun omtaler pro-jektet ”Sikker Psykiatri”.

Bo omtaler et initiativ fra Sundhedsstyrelsens side om at dæmme op for indskrivning i psykiatrien af somatiske patienter med henblik på tvangsbehandling.

Lars har været til et møde om voksenmobning på arbejdspladser mv. – et emne, han mener, LAP måske skulle involvere sig i.  Bo omtaler i den forbindelse en undersøgel-se, der viser at få medarbejdere på arbedjspladserne ønsker at have psykisk syge kolle-ger.

Lars har deltaget i et møde med borgervejledere i Fredericia Kommune, om hvordan kommunen behandler systemramte forældre og familier. Autismeforeningens formand, der også deltog i mødet, omtalte, at man i hendes forening har 21 sager fra Fredericia Kommune. Mødet var positivt, og der lægges op til et opfølgende møde. Flere berører emnet om inklusion og støtte til børn og familier med problemer.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder godkendelse af ny arbejdsgruppe: Værestedsgruppen (bilag 4 c) og nyt medlem af Sommerlejrgruppen.

Hjemmesidegruppen: har ifølge Steen ikke holdt møde men er i gang med at undersøge forskellige forhold vedr. hjemmesiden. Hanne vil gerne være en del af gruppen.

Værestedsgruppen: Jan gør opmærksom på, at der er lagt op til en hurtigt arbejdende gruppe. Lars spørger om gruppen vil gå ind i nogle af de verserende planer om ned-læggelse af væresteder. Det mener Susan, at gruppen vil. Bo mener, det er for snæ-vert, kun at ville beskæftige sig med brugerstyrede væresteder. Formålet er ifølge Steen at forsøge at beskrive, hvordan et ideelt brugerstyret værested kan se ud. Gruppen godkendes enstemmigt.

Tom spørger til smiley-arbejdsgruppen. René mener, at gruppens arbejde blev gjort alt for kompliceret. Gruppen er ifølge René de facto ophørt.

Sommerlejrgruppen: Mille er ifølge Steen trådt ud og Troels Gade trådt ind i stedet. Su-san er interesseret i at træde ind i gruppen.

Ø-lejren er blevet placeret i ugen op til sommerlejren, da der ikke var ledigt på andre tidspunkter. Der spørges om, hvem der er tovholder. Ifølge René er Erik Thomsen stadigvæk tovholder, men arbejdsgruppen vil tage fælles ansvar for lejren. Susan op-fordrer til, at andre i gruppen tager ansvar, og at der ikke bliver for meget druk. Det konkluderes, at der bør ske en opstramning i planlægningen, og at landsledelsen har brug for nogle klare tilbagemeldinger. Gruppen bedes holde møde senest i februar måned og svare på følgende spørgsmål:

Hvem er tovholder for ø-lejrgruppen? Hvordan foregår ledelsen på ø-lejren? Hvilken plan er der for fordeling af arbejdsopgaver på ø-lejren?

Lars spørger om der er foretaget skriftlige evalueringer af ø-lejren. Det er der ikke.

Tom spørger om man kan smide en deltager ud af liveglædegruppen, når denne ikke er dukket op i et helt år. Ifølge Tom har Bladgruppen for nylig holdt et godt møde, hvor kun han og Hanne W. deltog.

Tom omtaler et møde i Bisidderkorpset med en oplægsholder, som han ikke mener, var i øjenhøjde med deltagerne. Jan har en helt anden opfattelse af mødet og vurderer det som et helt godt træf.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om, at der pt. er drøftelser i Peernetværket om den fremtidige organise-ring, idet to af de tre lokalkonsulenter er ophørt. Der er i øvrigt god fremdrift i netvær-ket, som lige har åbnet ny hjemmeside.

Han orienterer desuden om et møde i ENUSP den kommende weekend. Mødet om-handler primært eksterne relationer og er meget velforberedt. Det viser, at den konfe-rence LAP var med til at finansiere sidste år i høj grad har medvirket til at styrke ENUSP.

 

5. Presseansvarlig

FU foreslår, at forretningsudvalgets medlemmer fungerer som presseansvarlige, og at det kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Susan mener, at der skal vælges én bestemt person til at repræsentere LAP udadtil. Det drøftes, hvor vidt man skal være forpligtet til at svare på alle henvendelser, uanset hvad de handler om.

FU’s forslag indbærer ikke, at andre LL-medlemmer eller Karl ikke også fremover kan udtale sig til medierne.

Der er tilslutning til FU’s forslag.

 

6. Økonomi

a. Status (bilag 6 a)

Steen gennemgår den udsendte status, hvor budgetposterne er reguleret, så de kommer tættere på, hvad der er realiseret og forventes af udgifter året ud. Der sættes gang i genoptryk af pjecer og folder, men der er et stort uforbrugt beløb på kontoen Aktiviteter. Der er bestilt nye PC’er til FU-medlemmer og udviklingskonsulent.

 

b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen om tilskud til afholdelse af kursus (bilag 6 b, I – II)

Steen fremlægger ansøgningen fra Inspirationsgruppen, der ønsker at afholde kursus

Der søges om midler til et modul i december 2015 i alt kr. 34.568,- og om midler til et modul i januar 2016 i alt kr. 60.000.

Susan sætter spørgsmål ved, hvordan deltagerne pt. er aktive i LAP. Steen svarer, at kurset net-op lægger op til, at flere skal være aktive. Hanne W. sætter spørgsmål ved at afvikle kursus, der minder om andre peer2peer aktiviteter, LAP er involveret i. Tom mener, at det er uacceptabelt at deltagerne stort set er udvalgt på forhånd. Bo mener ikke, vi skal lade os styre af, hvad der foregår i andre sammenhænge.

Steen refererer til, at der på landsmødet blev nedsat en gruppe med den opgave at udvikle et kursuskoncept. Han kan ikke se, hvorfor man ikke kan have flere ting kørende parallelt. Flere i gruppen er i forvejen aktive i andre LAP-sammenhænge. Han understreger, at der er tale om et pilotprojekt. Hanne W. foreslår, at kurset betegnes som personlig udvikling og ikke som træ-ning til peer2peer/bruger til bruger støtte. Tom uddyber kritikken af indholdet.

Der tages stilling til forslaget ud fra den forudsætning, at terminologien per2peer støtte tages ud af konceptet, så det bliver tydeligere, at det handler om et koncept for kursus i personlig udvik-ling, og at de ledige pladser tilbydes aktive LAP-medlemmer.

Der stemmes om at bevilge midler som ansøgt: 5 stemmer for, 3 stemmer imod. Steen stemmer ikke, da han menes at være inhabil.

Der stemmes desuden om, hvor vidt kurset skal gennemføres uden egenbetaling: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 1 undlader.

Der er hermed bevilget midler som ansøgt og uden egenbetaling.

 

c. Nytårskur 2016?

Skal vi i lighed med tidligere år afholde Nytårskur for aktive i LAP?

Der stemmes om, hvor vidt der skal afholdes nytårskur: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme. Det overlades til FU at planlægge og invitere til kuren.

 

d. Ansøgning om midler til at gennemføre et Vendepunktskursus som pilotprojekt i Svendborg.

Andrea har sammen med projekt Vendepunkter udformet en ansøgning om kr. 24.000 til at gennemføre et kursusforløb i Svendborg.

Der stemmes om at imødekomme ansøgningen: 7 stemmer for, 1 stemmer imod.

Ansøgningen imødekommes.

 

e. Anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

En gruppe bestående af 5 lokale LAP-medlemmer ønsker at etablere en netværksgruppe i Silkeborg.

Det besluttes enstemmigt at godkende netværksgruppen, som i henhold til landsforeningens vedtægter § 3, stk. 5 fremover kan repræsentere og agere på foreningens vegne i Silkeborg Kommune og disponere over LAP Silkeborgs økonomi.

 

7. Medlemstræf

a. Evaluering af weekendtræf den 14. – 15. november

Betina og Susan synes det var et godt træf, men for sammenpresset. Hanne W. brød sig ikke om stedet. René synes, der skulle være mere social hygge. Tom fandt programmet alt for sammenpresset og spørger, hvem der skal føre tingene ud i livet. Steen synes, der var mange gode elementer og minder om, at flere af de nye fandt det positivt, at der var så meget på programmet og ikke så mange lange pauser. Lars gør opmærksom på, at der bliver fulgt op flere steder lokalt og nævner Silkeborg, Horsens og Aalborg.

 

b. Medlemstræf i 2016

Skal der afholdes både weekendtræf og en-dages træf i 2016?

Emnet tages op på et senere møde, idet weekendtræf gruppen og gruppen vedr. medlemstræf kommer tilbage med et oplæg.

Erik orienter om et træf for bisidderkorps og medlemmer planlagt til den 24. januar i LAP’s lokaler eller i Frivilligcenter Odense.

 

8. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemme sidens look skal ændres. Det skal være en form for “brainstorm” altså ikke noget der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden, og arbejde videre med.”

Punktet udsættes til næste møde.

 

9. Evt.

Lars orienterer om, at han er blevet formand for LAP-Syddanmark, der for nylig har holdt generalforsamling.

 

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i livsglædegruppen, 3. december 2015

Tilstede : Solvej , Brian , Tom , Stefanie , Lars , Preben
Vi savnede de øvrige fra gruppen.

Gruppen afholdte mødet på ´den grimme ælling´ i Odense.

Der blev drøftet de ting arbejdsgruppen havde arbejdet med i løbet af året. Ture og arrangementer,  LAP TV og radio, LAP møder. Det havde været et godt år med regelmæssige møder. Der har været nogle fra gruppen til deltagelse i : Landsmøde, ø-lejr, sommerlejr, folkemødet, psykiatri-topmøde, lokalafdelinger, refugiet m.m.

Næste livsglæde arrangement er d. 10.12.2015 , Jule-tur til / i TIVOLI

Vi aftalte at afholde næste ordinære møde på LAP kontor : torsdag d. 28. jan. 2016  kl. 13.00

På dette møde vil nye retningslinier for arbejdsgruppen blive drøftet, kommentarer og rettelser kan tilføjes, for derefter at blive godkendt ved afstemning.

 

FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MØDEDELTAGELSE

FOR AT GRUPPEN MED I ALT 9 MEDLEMMER KAN HAVE OPTIMAL UDBYTTE AF ARBEJDET MED AT SKABE LIVSGLÆDE I BLANDT ALLE LAP MEDLEMMER, FORUDSÆTTES DET, AT ALLE I GRUPPEN ER AKTIVE MED SELVSTÆNDIGE NYE GODE IDE´ER TIL GRUPPENS VIRKE OG FOR SÅ VIDT MULIGT OGSÅ DELTAGER I GRUPPENS ARBEJDE OG MØDER / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER.

VED LÆNGERE FRAVÆR FRA GRUPPENS MØDER m.m. , FRITSTILLES GRUPPEN TIL AT SUPPLERE SIG MED NYE INTERESSEREDE MEDLEMMER.

VED LÆNGERE VARENDE FRAVÆR, MENES UDEBLIVELSE FRA MØDER m.m. I OP TIL 3 MÅNEDER.