Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 19. maj 2005

Mødested: Hos Michael Adamsen, Viborg

Til stede:

Michael S. Adamsen (tovholder)

Gitte Thomsen

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Thoridt Allermand

Robert Feldhütter (webmaster)

1. Velkomst

Intet at referere.

2. Valg af referent

Jan blev valgt.

3. Valg af ordstyrer

Gitte blev valgt.

4. Hvordan har jeg det for tiden/præsentation af gruppens nye medlem (Gitte)

Intet referat fra dette punkt.

Herefter blev dagsordenen ændret: Punktet om et elektronisk nyhedsbrev udgår, da vi allerede har sådan et. De nye punkter på dagsordenen fremgår af referatet.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Vi har faktisk haft to møder:

Referatet af mødet d. 11. januar 2005 blev godkendt.

Michaels referat af hjemmesidegruppens møde under landsmødet d. 5. maj 2005 blev også godkendt.

6. Timer og økonomi

Eva har oplyst, at webmasteren har fået udbetalt 4000 kr. i honorar i indeværende år. Det svarer til 20 timer, eller 2 måneders aftalt arbejdstid. Vi ved ikke, hvor mange timer, som Robert har brugt uden at få betalingen endnu, så Michael mailer til ham og beder om at få en oversigt, så snart Robert er rask.

7. Statistik vedr. hjemmesiden

Pga. Roberts fravær har vi ingen aktuel statistik over besøg på hjemmesiden.

Eva har oplyst, at der pt. er 191 tilmeldte som modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. I januar var der 219, så der er tale om en markant tilbagegang (13 %).

Jan havde lavet og medbragt grafer med statistik over aktiviteten på LAPs debatforum. Man kan ikke se, hvor mange der kun læser indlæggene, så statistikken viser antallet af nye indlæg. Hovedtallene gengives her:

2000: 5 indlæg; 0-4 indlæg pr. måned; 0-3 forfattere pr. måned

2001: 41 indlæg; 0-11 indlæg pr. måned; 0-4 forfattere pr. måned

2002: 58 indlæg; 0-12 indlæg pr. måned; 0-7 forfattere pr. måned

2003: 107 indlæg; 1-18 indlæg pr. måned; 1-9 forfattere pr. måned

2004: 309 indlæg; 0-69 indlæg pr. måned; 0-12 forfattere pr. måned

2005: 189 indlæg t.o.m. 18. maj; 26-61 indlæg pr. måned fra januar til april; 8-12 forfattere pr. måned fra januar til april

Til og med 2003 er tallene så små, at det er svært at se et mønster i dem. Den store stigning i 2004 kommer i andet halvår, og antallet ser ud til at have stabiliseret sig igen (omkring 50 indlæg pr. måned). Antallet af forfattere/debattører er steget mindre drastisk end antallet af indlæg.

Michael bad om og fik en kopi af filen med denne statistik.

8. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline: Eva har oplyst, at vi ikke har hørt fra dem siden januar, hvor der blev sendt et brev til dem. Måske kan det lade sig gøre at få penge tilbage fra dem. Michael skal deltage i landsledelsens møde lørdag d. 21. maj og benytter lejligheden til at spørge om deres (og evt. juristens) mening.

Der har vist sig en del uenighed i den beslutning, som blev truffet på mødet i januar, om ikke at have en skriftlig politik om links, så det vil vi tage op igen på næste møde. Michael beder om at få en kopi af det oplæg herom, som Jan havde lavet til det møde.

9. Planlægning af arbejdet frem til næste møde

Pga. Roberts fravær i dag er det nødvendigt at holde et nyt møde snart, og her ønsker vi, at Eva også deltager.

Jan havde lavet og medbragt et ufærdigt oplæg om forslag til ændringer på hjemmesiden. Dette blev gennemgået. Jan skal arbejde videre med dette og udsende det til hele gruppen inden næste møde.

Inden næste møde skal vi dog gerne have flg. ordnet:

Menuerne skal bringes i orden.

Hjemmesiden skal gøres udskriftsvenlig.

Det nyeste medlemsblad (udkommet april 2005) skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

Michael mailer til Robert herom, så han kan gå i gang, så snart han igen er rask.

10. Aftaler om arbejdet med LAPs hjemmeside

Jan havde lavet og medbragt et oplæg til dette. Efter nogle små justeringer blev det godkendt. Det udsendes som et bilag til dette referat.

11. LAPs foldere i PDF-format på hjemmesiden

Der var enighed om, at dette er en god idé. Michael benytter landsledelsens møde lørdag d. 21. maj til at etablere de nødvendige kontakter til dette projekt.

12. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Vi har modtaget en henvendelse om gensidig linkning fra lederen af Mødestedet, som er et værested i Sundby på Amager. Jan har (som fungerende tovholder i april måned) sendt nogle spørgsmål til ham og fået svar tilbage. Michael mailer til ham, præsenterer sig som den nye tovholder, meddeler at vi pt. ikke kan linke til deres hjemmeside og foreslår, at de henvender sig til FAP-København og spørger dem i stedet.

Næste møde: Vi foreslår mandag d. 6. juni 2005 kl. 16.00 på LAPs sekretariat i Odense (alternative datoer er onsdag d. 15. og tirsdag d. 21. juni). Michael mailer rundt til resten af gruppen og til Eva, som vi gerne vil have med til næste møde.

BILAG

LAPs hjemmesidegruppe/21MAJ2005

Aftaler om arbejdet med LAPs hjemmeside

1. Webmasteren skal svare på e-mails vedr. LAPs hjemmeside fra nedennævnte (i prioriteret rækkefølge) indenfor 2 døgn:

Sekretariatet,

hjemmesidegruppens tovholder og

øvrige medlemmer af hjemmesidegruppen.

Henvendelser fra andre end disse kan videresendes/henvises til ovennævnte.

2. Webmasteren skal løse (eller – i tilfælde af større opgaver – påbegynde løsningen af) opgaver vedr. hjemmesiden indenfor 7 døgn.

3. Webmasteren skal straks give besked til sekretariatet og til tovholderen (og gerne resten af hjemmesidegruppen) i tilfælde af problemer med at svare på e-mails eller løse opgaver vedr. hjemmesiden; f.eks. – men ikke kun – ved ferie, sygdom, travlhed på arbejde, familiemæssige problemer og tekniske problemer.

4. Webmasterens opgaver omfatter alle større opgaver vedr. hjemmesiden samt alle problemer og fejl, der måtte påstå; uanset årsag.

5. Sekretariatet skal kun tage sig af små, nemme, hurtige og rutinemæssige opgaver vedr. hjemmesiden. Webmasteren skal overvåge og kvalitetssikre disse ting.

6. Webmasterens aftalte arbejdstid – pt. 10 timer pr. måned – fordeles således, at webmasteren arbejder på hjemmesiden mindst 2 timer pr. uge, med mindre andet er aftalt, eller der ikke er nogle opgaver at løse.

7. Hjemmesidegruppen (inkl. webmasteren) holder møde ca. 1 gang i hvert kvartal, indtil rutinerne fungerer så godt, at man kan klare sig med længere intervaller mellem møderne.

Referat af Landsmøde 2006

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2006 på Severin Kursuscenter i Middelfart
Der deltog 79 medlemmer i landsmødet.

Medlem af landsledelsen Lise Jul bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

Karl Bach orienterede om arbejdsgrupper og havde i øvrigt den glædelige meddelelse, at der er flertal i Folketinget mod §13A og -D i den nye psykiatrilov (punktet om tvang uden for hospitalerne).

1. Valg af dirigenter

Erik Olsen og Ditte Sørensen blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind¬varsling.

2. Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Herluf Dalhof, Peer Bonnerup og Ulrich Steinus blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere.

Herudover supplerede følgende landsledelsesmedlemmer med følgende:

Lise Jul Pedersen: Arbejdet har været hårdt, og kræfterne slår ikke til hele tiden. Har deltaget i bl.a. satspuljeansøgningsprocessen (møder med politikere), har været med i formandskabet, har arbejdet med pjecer og senest med et projekt ang. selvmord.

Hanne Wiingaard: Redaktør på medlemsbladet, med i projekt Recovery Orientering, Satspulje. Har været kasserer, med i formandskabet, med i pjecearbejdet. Sammen med Erik Olsen, kbh, repræsenterer Hanne LAP i NFSMH (Nordisk Forening for Social og Mental Helse). Har været med i gruppen mod mere tvang i psykiatrien, og er pt. med i et projekt om børn og unge.

Thoridt Allermand: Nævnte arbejdet i sommerlejrgruppen, har også været med i tvanggruppen og med på Christiansborg.

Nils Holmquist Andersen: Ønskede kun at meddele, at han stiller sit mandat til rådighed.

Lars Arredondo: Har været med nogle få måneder og har deltaget i en del konferencer.

Michael Adamsen: kom ind som suppleant. Var med i tvanggruppen i starten. Tovholder for hjemmesidegruppen. Tovholder i Region Midtjylland.

Steen Moestrup: Kasserer og med i formandskabet, aktivitet grundlovsdag, med i en messe for unge sindslidende, vist LAP i pressen, forhandlinger på Christiansborg, præge politikerne.

Bo Steen Jensen: Har været en del syg, men deltog i Videnscentrets messe for unge sindslidende, mange konferencer. Samlet information.

Uddrag fra debat om beretningen:

Paul Bjergager roste landsledelsen for et flot stykke arbejde. Mener der mangler dokumentation for den juridiske rådgivning.

Lillian Rank takkede for LAP’s indsats i projekt Recovery-Orientering, især den afsluttende konference.

Erik Thomsen: Der har været mange rygter. Har Landsledelsen overhovedet fungeret? Der bruges for mange penge på lønninger, pengene skal ud til FAPperne.

Tom Jul Pedersen: ønskede oplyst, hvorfor et medlem af landsledelsen er blevet bortvist.

Mårten Breum opfordrede til at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund og i stedet bruge pengene til at sætte ting i gang, f.eks. et rejsebureau til folk med vinterdepression. Roste Landsledelsen for demonstrationen mod tvang på Christiansborg slotsplads. Der er for meget rod i landsledelsen, derfor har en gruppe taget initiativ til ”Listen”, som går på valg.

Lars Arredondo nævnte, at der bl.a. ansættes folk til at støtte FAPperne.

Bo Steen Jensen: Selvfølgelig skal FAPperne have penge, men vi har et meget lille antal ansatte i forhold til det påvirkningspotentiale, vi har.

Paul Bjergager: Hvorfor er der ingen medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk?

Joy Dalhof: takkede landsledelsen, der sker en masse i LAP. Men der mangler kvinder i landsledelsen.

Bo Steen Jensen gjorde opmærksom på, at der i landsledelsen har siddet en person af anden etnisk oprindelse, og at der blandt landsmødets deltagere var en til stede.

Lise Jul Pedersen: I størstedelen af 2005 har der kun været 1 ansat på sekretariatet, og det er derfor nødvendigt og ønskeligt, at vi selv yder en indsats.

Lena Mogensen fortalte om de etniske sindssyge. Andre kulturer har ikke vores tradition for at melde sig ind i en forening.

Mårten Breum opfordrede til at få trykt oplysningsmateriale på tyrkisk og arabisk.

Thoridt Allermand redegjorde for forløbet, der resulterede i bortvisning af et medlem af landsledelsen. På 3 møder i træk blev møderne saboteret. Alt blev forsøgt, også afholdelse af et konfliktløsningskursus. På det sidste møde var det enten vedkommende, der skulle væk, eller hele landsledelsen, der ville gå.

Herluf Dalhof havde lavet et spørgeskema om tvang, som han bad landsmødedeltagerne udfylde.

Eva Lindblom har været med i landsledelsen, men gik ud pgr. af personfnidder, råben og skrigen.

Erik Olsen (Kbh): Modstridende holdninger kan ikke undgås i landsledelsen, men man skal sætte grænser – bortvisningen var helt OK.

Kirsten Dam: Gør mere for de etniske minoriteter. Er med i bladgruppen, men redaktøren lægger møderne, så Kirsten ikke kunne møde op.

Thoridt Allermand gjorde klart, at LAP ikke ekskluderer nogen, men at det kan blive nødvendigt at bortvise for at kunne arbejde i fred.

Frands Frydendal: Vi har valgt en ledelse, de skal ikke smide folk ud.

Krystyna Hansen talte om spirituelle oplevelser, samt sit frivillige arbejde på asylcenter.

Paul Bjergager: talte for refugium og om ventetiderne i børnepsykiatrien. Tobias Hetting: opfordrede til mere mødedisciplin, få en supervisor.

Hanne Wiingaard nævnte, at det naturligvis ikke er bevidst, at møderne lægges, så Kirsten Dam ikke kan møde. Det er mødedeltagerne, der fastsætter næste mødedato.

Mårten Breum foreslog, at alle i landsledelsen stiller deres mandat til rådighed.

Nils Holmquist Andersen vil gerne være med til at dele materiale ud til etniske minoriteter. Brug ros over for hinanden.

Michael Adamsen påpegede, at siden bortvisningen har der været ro i landsledelsen og konstruktive møder.

Lars Arredondo fortalte, at Landsledelsen har haft et konfliktløsningskursus over flere dage.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Jan Stig Andersen ønskede forklaring på posten Tryk af håndbøger – 24.125. Eva Rasmussen svarede, at det var genoptryk af LAP’s pjecer. Endvidere posten Regionalisering 162 kr. – det er en rest af rejsesekretærudgifterne. Posten kontingent og tilskud til FAP på 17.397 dækker over huslejetilskud til FAP København. Kursus på 20.058 – det er det omtalte konfliktløsningskursus. Posten revision projekter 20.000 – hvis der ikke er taget højde for udgift til revision i en projektansøgning, så må det betales over driften. Eva Rasmussen nævnte til sidst, at vi har mange forskellige bankkonti, fordi det kræves når vi får projekttilskud. Når et projekt færdiggøres, lukkes kontoen igen.

Tom Jul Pedersen ønskede uddybning af posterne landsmøde 147.470 og mødeudgifter landsledelse og formandskab 78.621. Eva Rasmussen svarede, at de 147.470 dækker over ophold, forplejning og rejseudgifter ved afholdelse af landsmødet, og de 78.621 dækker rejserefusion samt forplejning. Endvidere punktet gager på 530.749 – det er løn til sekretariatsleder, sekretariatsmedarbejder, jurist og webmaster samt hjælpere ved diverse arrangementer. Sociale udgifter på 17.416 er lovpligtige udgifter når man har ansatte, f.eks. ATP. Spørgsmål om betaling til Mediehuset henvistes til indkomne forslag.

Erik Thomsen ønskede oplysning om hvorfor punktet omkostninger rejsekonsulenter var større end punktet gager rejsekonsulenter. Forklaringen er, at der har været offentlig tilskud til gagerne (skånejob). På spørgsmålet om serviceaftale kopimaskine m.v. oplyste Eva Rasmussen, at beløbet dækker leasing af kopimaskine og frankeringsmaskine. Det kan ikke betale sig at købe disse maskiner, f.eks. koster den kopimaskine vi har nu over en million. Serviceaftalen gør, at vi kun skal betale for det papir vi bruger, alt andet (teknikerbesøg, toner m.v.) er indeholdt i aftalen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, hvad punktet periodeafgrænsningsposter på 410.144 dækker over. Eva Rasmussen meddelte, at det består af 3 beløb, tilskuddet fra Tips og Lotto, som er overført fra 2005 til 2006, et tilskud på pjeceprojektet som er overført samt et mindre beløb af LAPs tilskud.

Herefter godkendtes regnskabet.

5. Indkomne forslag

Forslag 1 & 2:

Mårten Breum motiverede forslaget og anmodede om, at forslag 2 behandledes samtidig. Forslag 2 gik ud på at alle er på valg hvert år.

Forslag 2 blev forkastet med stemmerne 34 imod, 21 for.

Forslag 1 gik ud på, at suppleanter er på valg hvert år, at formandskabet omdøbes til forretningsudvalg, og at kassereren ikke nødvendigvis skal sidde i forretningsudvalget.

Forslag 1 blev vedtaget med 44 stemmer for og 5 imod.

Forslag 3:

Frands Frydendal motiverede sit forslag om at landsmødet udtaler sin misbilligelse af landsledelsens beslutningsproces vedr. refugiearbejdet.

Forslag 3 blev vedtaget med stemmerne 19 for, 15 imod.

Forslag 4:

Frands Frydendal motiverede sit forslag om at udfase flertalsbeslutninger til fordel for modereret konsensus. Hvis forslaget vedtages, kræves vedtægtsændringer næste år.

Lise Jul Pedersen svarede, at vi naturligvis helst skal tale os til rette om tingene, men er det ikke muligt er det nødvendigt at træffe en beslutning. Og her er den demokratiske model den bedste vi har. Ellers vil det give al indflydelse til formanden, oplyst enevælde.

Forslag 4 blev nedstemt med overvældende flertal

Forslag 5 var trukket tilbage.

Forslag 6:

Poul M. Madsen motiverede sit forslag om at kalde de nye regionale FAPper for RAP.

Lars Arredondo svarede, at han nødig ville danne en forening i sit område med navnet RAP, og foreslog, at vi holder os til benævnelsen de regionale FAPper og byFAPper.

Forslag 6 blev nedstemt med overvældende flertal

Forslag 7:

Et idekatalog indsendt af Michael Brown. Landsmødet var glade for oplægget, som overgives til inspiration for handlingsplangruppen.

Forslag 8:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om både ryger- og ikke-ryger afdelinger på hospitalerne.

Forslag 8 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 9a:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om, at alle der vil støtte LAP kan blive støttemedlem uden indflydelse. Da forslaget kræver en vedtægtsændring kan det ikke sættes til afstemning.

Forslag 9b:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om, at alle kandidater til landsledelsen skal offentliggøre, hvad de modtager af penge fra LAP.

Nils H. Andersen oplyste, at landsledelsesmedlemmer udelukkende får dækket deres transport samt fortæring under møder.

Dirigenten oplyste, at det ville kræve en vedtægtsændring hvis medlemmer af landsledelsen forpligtes på dette punkt.

Forslag 9b blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag 10:

Mårten Breum motiverede Listens forslag til et socialt charter for LAPs landsledelse.

Forslag 10 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 11:

Michael Krog motiverede sit forslag om, at alle medlemmer af landsledelsen skal stille deres mandat til rådighed. Dirigenten påpegede, at selvom forslaget vedtages, er det op til landsledelsen selv at beslutte det. Man er valgt for to år.

Forslag 11 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 12:

Sørn Strand-Jensen oplæste et revideret udkast til brev til Statsministeren.

Forslag 12 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 13:

Forslag til arbejdsprogram overføres til handlingsplangruppen.

Forslag 14 og 23 behandles samlet

Forslag 14 er en skrivelse fra tidligere medlem af landsledelsen Jens Christian Friis Nielsen, og forslag 23 er fra Michael Adamsen.

Michael Adamsen trak sit forslag om mulighed for eksklusion, men ønskede en tilkendegivelse af, at landsledelsen har ret til at bortvise medlemmer.

Dirigenten oplyste, at man altid har ret til at bortvise medlemmer, som modvirker arbejdet.

Hermed betragtes sagen som afsluttet.

Forslag 15:

Tom Jul Pedersen motiverede sit forslag, som indeholdt et spørgsmål, som besvaredes af Eva Rasmussen. Der blev i 2003 udbetalt 70.000 til Mediehuset til dækning af fremstilling af LAP’s pjecer, og i 2005 har vi betalt 80.000 for 4 nye pjecer.

Forslag 16:

Det blev besluttet, at man vil arbejde videre med ideen om bisiddere i LAP, evt. lave kurser og en arbejdsgruppe.

Forslag 17a:

Jan Stig Andersen foreslog at abonnementsprisen for institutioner m.v. nedsættes fra 250 kr. til 125 kr.

Forslag 17a blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 17b:

Jan Stig Andersen foreslog, at introduktionskontingentet på 40 kr. gøres permanent.

Punktet flyttes til godkendelse af kontingent, dagsordenens punkt 8.

Forslag 18a:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om tilskud til regions FAPperne + 100 kr. pr. medlem.

Thoridt Allermand nævnte, at der er bevilget et tilskud på 5.000 kr., men vi kan ikke give 100 kr. pr. medlem, det bliver en udgift på 100.000 kr. Lad os tale om det under kontingent. Opfordrede regionerne til selv at finde penge.

Forslag 18a blev vedtaget med stemmerne 31 for, 20 mod.

Forslag 18b:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om at give PR-gruppen et rammebeløb på f.eks. 50.000 kr.

Ib Bak oplyste, at landsledelsen ikke kan give rammebeløb, men gruppen kan komme med et projekt når der har lavet et budget.

Forslag 18b blev forkastet med stemmerne 25 imod, 19 for.

Forslag 19:

Lillian Rank motiverede sit forslag om anskaffelse af en t-shirts trykker.

Nils H. Andersen foreslog, at Lillian skulle tage forslaget med i PR-gruppen. Dette blev vedtaget.

Forslag 20:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om oprettelse af en krisetelefon.

Lise Jul Pedersen nævnte, at både dette projekt og forslag 21 – støtteforening og refugium – er meget ambitiøse arbejdsopgaver, og at de måske kan slås sammen.

Forslag 20 blev vedtaget med stemmerne 25 for, 21 imod.

Forslag 21a:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om dannelse af en støtteforening.

Nils H. Andersen nævnte, at vi er 100% brugerstyrede, andre må ikke få indflydelse.

Forslag 21a blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 21b:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om nedsættelse af en refugie-arbejdsgruppe, som også kan tage ikke-LAP medlemmer ind.

Nils H. Andersen sagde, at nu skal refugiearbejdet i gang, evt. med vores nye konsulent i samarbejde med en arbejdsgruppe.

Forslag 21b blev vedtaget med stemmerne 23 for, 19 imod.

Forslag 22:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om at sende 3 eks. af medlemsbladet til de kollektive medlemmer.

Forslag 22 blev vedtaget med overvældende flertal

Efter et foredrag af Poul Joachim Stender gik landsmødet over til

Arbejdsgrupper

Karl Bach orienterede om, at grupperne skal fremføre deres oplæg kl. 17.00. Ønskes arbejdsgruppen videreført med LAP støtte til afholdelse af møder, skal gruppen aflevere et skema til sekretariatet med oplysning om deltagerne, formål med gruppen, navn på tovholderen og dato for første møde.

Tilbagemelding fra PR-gruppen

Leif Johansen, Sakskøbing
Leo Pedersen, Nykøbing F (tovholder)
Lillian Rank, Aalborg
Hanne Wiingaard, Herlufmagle
Inger-Liss Christoffersen, København

Gruppen ønsker at lave en oplysningskampagne for 1) at hverve flere medlemmer og 2) for at oplyse om foreningens eksistens og formål.

Næste møde: 6. juli 2006 i Odense

Tilbagemelding fra Hjemmeside-gruppen

Anders Larsen, Søborg
Gitte Adamsen, Viborg
Jan Stig Andersen, Viborg
Michael Adamsen, Viborg (tovholder)
Steen Moestrup, Hillerød

Gruppen ønsker hjemmesiden udbygget med en søgefunktion, underdomæner til FAPperne, udbygning af debatforum, kalender og links.

Næste møde: er ikke aftalt.

Tilbagemelding fra Dokumentationsgruppen

Peer Bonnerup, Odense
Herluf Dalhof, Bjert
Signe Bischoff, Virum
Tobias Hetting
Kaj Larsen, Tønder
Annette Holm, Viborg (tovholder)
Inge Marie Frost, Vestbjerg
Joy Dalhof, Kolding
Lise Vestergaard, Albertslund
Per Selmer, København
Lars Arredondo tiltræder gruppen.

Gruppen vil etablere en vidensbank omhandlende de problemstillinger, dokumentationsgruppen arbejder med ud fra et idekatalog. Skrevet objektivt og upolitisk. Tvang, hospitaler, psykiatri, finanslov/stat, Europa, medicin/industri. Psykisk sygdom/patienter, etc.

Næste møde: 28. maj 2006 i Odense

Tilbagemelding fra International gruppe

Kaj D.Vinson, Stenlille (tovholder)
Knud Schou, Roskilde
Karl Bach, Kolding
Hanne Wiingaard, Herlufmagle
Erik Olsen, København
Jørgen Jørgensen, Roskilde
Mika Karlsen

Gruppen vil arbejde med retssikkerhed og information vedr. skadelige eftervirkninger af indtagelse af psykofarmaka contra ikke-medicinske behandlingsformer i andre lande. Øget samarbejde med lignende foreninger i andre lande.

Næste møde: 12. september i Odense.

Tilbagemelding fra bladgruppen

Kirsten Dam
Steffen Østergaard
Hanne Wiingaard (tovholder)
Maibritt Sørensen
Marianne Stengaard
Inger-Liss Christoffersen
Tom Jul Pedersen
Michael P. Krog

Gruppen vil fortsætte med at udgive bladet 4 gange årligt. Man opfordres til at sende bidrag, gerne positive artikler.

Der udgives sandsynligvis et særnummer. Landsmødet kom med følgende input:

Medarbejdere med brugerbaggrund
Demokratisk psykiatri i Norditalien
Hvad laver arbejdsgrupperne
Mestringsstrategier
Ny pensionslov
Job efter psykisk krise
Etnicitet
Personalets uddannelse i psykiatrien
Alternativ behandling
Rettigheder ved indlæggelse
Hvad er gode relationer

Tilbagemelding fra sommerlejrgruppen 2007

Jesper Porsborg, Næstved (tovholder)
Anita M. Schmidt, Randers
Eva Lindblom Pedersen, Horsens
Asjan Jakobsen, Silkeborg
Paul Bjergager, Roskilde
Thoridt Allermand og Lars Arredondo tiltræder gruppen.

Gruppen vil arrangere sommerlejren i 2007. Enten Anholt, Hvide Sande, Læsø eller evt. på Livø igen.

Næste møde: Ikke aftalt.

2006-gruppen tager sig stadig af planlægning af sommerlejr 2006.

Tilbagemelding fra gruppen Religion og Etnicitet

Hans Jacob Baadsgaard, Herning
Kirsten Dam, Roskilde
Feridun Ünüvar, København
Jens Juhl Nedergaard, Silkeborg
Preben Paulin Hansen, Aalborg
Lars B. Hald, Herning
Nina Stetter, Aalborg
Krystyna Anna Hansen, Hvalsø (tovholder)
Lena Mogensen, Roskilde
Steen Moestrup tiltræder gruppen

Gruppen vil fremme oplysning om spirituelle oplevelser, som den helbredende indre rejsning Kundalini. Udgive pjecer om minoriteter i det danske psykiatriske system. Møde patienter med anden etnisk baggrund og fortælle om LAP, rettigheder m.v.

Næste møde: 10. juni kl. 14 i Odense

Tilbagemelding fra handleplangruppen:

Erik, Roskilde
Ib Bak
Sørn, Århus
Steen Moestrup
Mårten
Anker, Esbjerg

Handleplanen skal godkendes af landsmødet under punkt 7.

Herefter orienterede Thoridt Allermand om arbejdet i landsledelsen. Det er nødvendigt at have en mail, som man sommetider må checke flere gange om dagen. Man skal regne med et møde om måneden, hver anden gang er det en lørdag, hver anden gang en hverdagsaften. Møderne kan være langvarige og sommetider trættende. Man skal komme til møderne.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Forslag 17a – forslag om at gøre introduktionskontingentet på 40 kr. permanent. Landsledelsen foreslår at droppe det, da det har vist sig, at mange ikke betaler, når de opkræves de 100 kr.

Landsledelsen foreslår, at kontingentet forbliver på 100 kr., og at det fordeles med 50% til FAP, 20% til regionsFAP, og 30% til LAP.

Forslaget om 100 kr. i kontingent blev vedtaget.

Forslaget om et permanent introduktionskontingent blev forkastet med stemmerne 28 imod, 27 for.

7. Vedtagelse af handlingsplan og budget

Den foreslåede handlingsplan blev enstemmigt vedtaget.

Hanne Wiingaard gennemgik det udsendte budget.

Erik Thomsen foreslog, at man skulle spare 300.000 på juristordningen og i stedet sende pengene til FAPperne.

Thoridt Allermand: Vores jurist er meget brugt og værdsat i foreningen. Det ville være fint, hvis beretningen fremover kunne indeholde en redegørelse fra juristen om hvilke problemer der behandles.

Paul Bjergager ønsker juristordningen udbygget, således der kan føres flere sager. Ønsker mere stof i medlemsbladet fra juristen.

Herefter blev budgettet vedtaget.

8. Valg til landsledelsen

Der var 64 medlemmer, der stemte.

Kandidater Antal stemmer
Mårten Breum 40
Thoridt Allermand 39
Hanne Wiingaard 37
Nils Holmquist Andersen 35
Lise Jul Pedersen 34
Michael Krog 33
Joy Dalhof 28
Marianne Stengaard 26
Ib Bak 24
Lars Arredondo 21
Kaj Larsen 20
Bente Rasmussen 18
Knud Schou 16
Michael Adamsen 15
Peer Bonnerup 14
Lena Mogensen 13
Leif Aaen 8
Steffen Østergaard 3
Joan Remil 1
Leif Johansen 1

Da Michael Adamsen, Joan Remil og Leif Johansen trak sig, ser Landsledelsen frem til næste landsmøde således ud:

Mårten Breum Landsledelsen
Thoridt Allermand Landsledelsen
Hanne Wiingaard Landsledelsen
Nils Holmquist Andersen Landsledelsen
Lise Jul Pedersen Landsledelsen
Michael Krog Landsledelsen
Joy Dalhof Landsledelsen
Marianne Stengaard Landsledelsen
Ib Bak Landsledelsen
Lars Arredondo Landsledelsen
Kaj Larsen Landsledelsen
Steen Moestrup Landsledelsen
Henriette Buemann Jensen Landsledelsen

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Bente Rasmussen 1. suppleant
Knud Schou 2. suppleant
Peer Bonnerup 3. suppleant
Lena Mogensen 4. suppleant
Leif Aaen 5. suppleant
Steffen Østergaard 6. suppleant

9. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Kaj D. Vinson blev valgt som intern kritisk revisor og Michael Adamsen som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Tom Jul Pedersen ønskede oplysninger om, hvorfor politiet blev tilkaldt til et landsledelsesmøde. Den bog, som LAP har udgivet om elektrochok, er negativ.

Erik Thomsen: Bruges LAP penge til et sted, hvor et medlem af landsledelsen er ansat? Nepotisme. Tidligere landsmødebeslutninger skal følges op på næste landsmøde.

Paul Bjergager oplyste, at sommerlejren 2006 er fra 28. juli til 4. august, at prisen bliver ca. 1000 kr. og at indbydelser udsendes snarest. Endvidere opfordrede han til at markere Sindets Dag den 10. oktober rundt i landet.

Erik Olsen og Hanne Wiingaard gjorde opmærksom på en nordisk kongres i Roskilde den 9. juni. Hanne Wiingaard går i øvrigt ind som leder af NFSMH.

Erik Olsen foreslog endvidere, at der sættes tid af på næste landsmøde, så FAPperne kan orientere om udviklingen i deres område.

Mårten Breum gjorde opmærksom på, at der er en beslutning på landsmødet om at lave en støtteforening, hvorimod den vedtagne handlingsplan omtaler enten støtteforening eller støttemedlemskab.

Steen Moestrup omtalte arrangement på Christiania grundlovsdag.

Marianne Stengaard nævnte, at møderne i bladgruppen foregår demokratisk og at alle er med til at beslutte næste mødedato. Endvidere foreslog hun, at der næste år sorteres kraftigt i de forslag, der udsendes til landsmødet.

Herluf Dalhof takkede for deltagelse i hans undersøgelse.

Lise Vestergaard takkede også for deltagelse i hendes undersøgelse.

Karl Bach mindede om LAP’s sejr i kampen mod mere tvang, og takkede Henriette Buemann Jensen for hendes store indsats. Endvidere nævntes Brugernes Basar, som afholdes 26. august i Odense, og hvor LAP har indgået et samarbejde med foreningen af væresteder samt de hjemløse. Han nævnte også et møde med socialministeren til drøftelse af nye veje for beskæftigelse.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for et flot stykke arbejde, ligesom medarbejdere og medhjælperne fik en tak.

Dirigenterne så sig ikke i stand til at takke for god ro og orden, men udtrykte ønske om, at vi alle passer godt på vores forening.

Referat af Landsmøde 2005

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
torsdag den 5. og fredag den 6. maj 2005 på Coop Kursuscenter i MiddelfartDer deltog 76 medlemmer i landsmødet.Medlem af landsledelsen Bo Steen Jensen bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter

Erik Olsen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Jette Nielsen, Hanne Løvig og Paul Bjergager blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere.

Uddrag fra debat om beretningen:

Hanne Rørbech ønskede at optage landsmødet på bånd og derefter bruge materialet til en radioudsendelse. Landsmødet besluttede, at optagelsen kun måtte bruges internt.

Michael Brown uddybede den skriftlige beretning med at nævne, at han og Erik Olsen blev valgt til bestyrelsen i det europæiske netværk, ENUSP.

Tom Jul Pedersen ønskede debat om rejsekonsulenternes beretning vedr. samarbejdet med formandskabet.

Mårten Breum takkede for rejsekonsulenterne for god modtagelse rundt i landet og uddybede kommentarerne om samarbejde.

Bo Steen Jensen redegjorde for alternativgruppen.

Hanne Wiingaard redegjorde for forløbet i Projekt Recovery-Orientering.

Mårten Breum gjorde opmærksom på, at han har lavet et oplæg til ny struktur i LAP efter kommunalreformen.

Bo Steen Jensen takkede for oplægget, som ikke er blevet glemt.

Erik Olsen roste landsledelsen for arbejdet i 2004, specielt afholdelse af verdenskonferencen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Mårten Breum opfordrede til at holde lønudgiften nede ved at ansætte brugere i skånejob.

Tom Jul Pedersen ønskede oplyst, hvad landsmødeudgifter m.v. dækkede – Eva Rasmussen svarede, at udover selve landsmødet er der udgifter til rejseudgifter.

Jan Andersen spurgte om uklarhed ang. abonnementsindtægter – Eva Rasmussen svarede, at der i 2004 havde været PBS-besvær med at adskille abonnementer fra kontingenter.

Hanne Wiingaard forklarede øget udgift til medlemsbladet med udgivelsen af et særnummer.

Tom Jul Pedersen spurgte om udgifter til arbejdsgrupper. Eva Rasmussen forklarede, at udgifterne bestod af fortæring og rejserefusion til 4-6 møder årligt for hver gruppe.

Herefter godkendtes regnskabet.

5. Indkomne forslag

Forslag 1:

Jakob Dahl motiverede landsledelsens forslag om, at optagelse af lån og handel med fast ejendom fremover kan besluttes af 9 af landsledelsens medlemmer, mod nuværende alle 13.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Jakob Dahl motiverede landsledelsens forslag om, at ansatte i LAP ikke kan vælges til landsledelsen.

Mårten Breum mente forslaget havde med hans person at gøre, og advarede forsamlingen mod at stemme for det.

Hanne Rørbech og Ulrich Steinus var ikke enig med landsledelsen om at fremsætte dette forslag.

Frands Wisbech mente, at det måtte være landsledelsen selv, der håndterede habilitetsproblemer.

Jakob Dahl sagde, at man ikke kan være arbejdsgiver for sig selv.

Thoridt Allermand mente, at ingen skal have løn i landsledelsen, arbejdet er frivilligt.

Efter en længere debat sattes landsledelsens forslag til afstemning.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 3:

Mårten Breum motiverede sit forslag om umistelige medlemsrettigheder.

Efter en debat sattes forslaget til afstemning.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 4:

Povl Melchior Madsens forslag om pension, arbejdsmarked m.v. blev overdraget en arbejdsgruppe.

Forslag 5:

Janey havde indsendt et forslag om indmeldelse i Landsorganisationen for arbejdsledige.

Forslaget blev overdraget til landsledelsen.

Forslag 6:

Jan Andersen motiverede sine forslag.

6.1 Hyppigere udgivelse af medlemsbladet

Alle så gerne hyppigere udgivelse, men af hensyn til økonomien er det ikke muligt. Der var ros til kvaliteten af de nuværende 4 udgivelser.

Forslaget blev forkastet.

6.2 Indsats over for kollektive medlemmer

Forslag om at der iværksættes en systematisk indsats, der synliggør det kollektive medlemskab overfor de tilknyttede psykiatribrugere.

Forslaget blev vedtaget.

6.3 Forslag om, at landsmødet diskuterer konsekvenserne af, at nogle af grundforeningerne kan optage kollektive medlemmer.

Forslaget blev henvist til punktet eventuelt.

6.4 Forslag om en kortere og mere overskuelig handlingsplan

Forslaget blev henvist til arbejdsgruppen.

Forslag 7:

Forslag om at gøre noget for de hjemløse.

Forslaget blev henvist til punktet eventuelt.

ARBEJDSGRUPPER – SE SIDST I REFERATET

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Landsledelsen fremkom med et forslag til, at kontingentets størrelse frem til næste landsmøde er uændret 100 kr. og at der igen i år arbejdet med et introduktionskontingent på 40 kr.

Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år

Hanne Wiingaard gennemgik budget for 2006, som består af en KAN-budget og et ØNSKE-budget.

LAP har ikke på nuværende tidspunkt garanti for tilskud fra 1.1.2006 ud over de 250.000 fra Tips og Lotto.

Efter en debat om prioritering af midlerne blev budgettet godkendt.

9. Valg af landsledelse

Der var 76 medlemmer, der stemte.

Kandidater Antal stemmer
Nils Holmquist Andersen 55
Gitte Lindskow 50
Henriette Buemann Jensen 47
Michael Brown 47
Hanne Rørbech 44
Jakob Dahl 38
Steen Moestrup 37
Michael Adamsen 35
Lars Arredondo 22
Ib Bak 21
Anders Larsen 17
Steffen Østergaard 7

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Bo Steen Jensen
Eva Lindblom Pedersen
Gitte Lindskow
Hanne Wiingaard
Henriette Buemann Jensen
Jakob Dahl
Jens Christian Friis Nielsen
Lise Jul Pedersen
Michael Brown
Nils Holmquist Andersen
Steen Moestrup
Thoridt Allermand

Suppleanter frem til næste landsmøde:

 

Michael Adamsen

1. suppleant
Lars Arredondo 2. suppleant
Ib Bak 3. suppleant
Anders Larsen 4. suppleant
Steffen Østergaard 5. suppleant

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Tom Jul Pedersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Jan Andersen forelagde statistik over LAP’s medlemstal 1999-2004.

Materialet overdrages den nye landsledelse.

Følgende emner drøftedes under dette punkt:

 • Kollektivt medlemskab af FAP
 • Refugiegruppen
 • Samarbejdet i landsledelsen
 • Psykiatrioverlever i stedet for psykiatribruger
 • Strukturreformen

Den nye landsledelse mødes lørdag den 21. maj 2005 i Odense.

Bo Steen Jensen takkede dirigenterne og hjælperne – samt de afgående medlemmer af landsledelsen.

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere:

Hanne Wiingaard (tovholder)
Anne-Marie Rafferty
Jakob Dahl
Inger-Liss Christoffersen
Ulf Larsen
Kirsten dam
Michael P. Krog
Steen Moestrup
Tom Jul Pedersen
Inger Ladegaard

Afholder møde i Odense den 11. maj 2005

Formål: udgivelse af LAP – medlemsbladet 4 gange årligt.

PR-gruppen:

Inger-Liss Christoffersen (tovholder)
Jan Andersen
Lars Arredondo
Erik Thomsen
Michael Brown
Hanne Wiingaard
Lise Jul Pedersen

Afholder møde i Odense den 09. juni 2005

 

Fremme kendskabet til LAP – tiltag til medlems-øgning

Hjemmesidegruppen :

Deltagere:

Michael S. Adamsen (tovholder)
Jan S. Andersen
Gitte Thomsen
Thoridt Allermand
Michael Brown

 

Afholder møde i Viborg 19. maj 2005

Formål: Færdiggøre konceptet ”Hjemmesiden” i nuværende form.

Webmaster skal sættes i gang med at arbejde konstruktivt, én gang om ugen

Webmaster skal overflødiggøre sig selv inden nytår

Hvis økonomiske midler ikke strækker til efter 2006, skulle en ulønnet person kunne overtage arbejdet.

Social- og arbejdsmarkedsgruppen

Deltagere:

Anders Larsen (tovholder)
Preben Frederiksen
Steffen Østergaard
Erik Olsen
Janne Elmelund
Poul Melchior Madsen
Bo Steen Jensen

Møde afholdes ultimo juni i Odense.

Formål:

Fortsættelse af førtidspension livet ud – er alle raske når de fylder 65? Lettere for førtidspensionister at bo sammen uden at blive straffet økonomisk Beløbsgrænserne 53.300 og 57.800 skal forhøjes

Samle information og viden om flexjob og andre jobmuligheder på særlige vilkår.

Kanalisere denne information og viden til LAP’s medlemmer.

Medvirke til mindre stigmatisering og diskrimination.

Refugiegruppen (denne gruppe videreføres ikke)

 

Michael Brown (tovholder)
Knud Schou
Paul Bjergager
Frands Frydendal

Møde afholdes 24. oktober 2005 hos Michael Brown.

Formål:

At planlægge refugier og gennemføre dem, hovedsageligt for LAP’s medlemmer.

Kampagne ”Nej til (mere) tvang:

 

Karl Bach
Bo Steen Jensen
Henriette Buemann Jensen
Michael Adamsen
Gitte Lindskow
Jens Christian Friis Nielsen
Joy Dalhof
Herluf Dalhof
Toke Holme Jensen
Carl Rosschou

Karl Bach oplyste følgende på landsmødet:

Sidste års kampagne lykkedes ikke. Rambøll undersøgelsen, der er aktuel i øjeblikket, forholder sig kun til ændringerne i revision til psykiatriloven. Brugerne er ikke hørt om deres oplevelse af tvang. Konklusionerne i rapporten sendes til folketinget, som skal revidere psykiatriloven. Rapporten anbefaler ambulant tvang, og det andet punkt LAP er i mod, er at klager ikke får opsættende virkning. Lovforslag til revision af psykiatriloven forventes at foreligge til august, derefter høring, og behandling i folketinget september/oktober. Benyt jeres politiske kontakter til at tage afstand fra disse to punkter i rapporten.

Misbrugsgruppen (denne gruppe videreføres ikke)

Deltagere:

Ulrich Steinus (tovholder)

Der udgives en pjece. Meld jer til Ulrich Steinus på tlf. 2619 6003. Står også gerne til rådighed med rådgivning.

Sommerlejr

Deltagere:

Thoridt Allermand (tovholder)
Mårten Breum
Anita W. Schmidt
Asjan Jakobsen
Kim Werner Nielsen
Lars Arredondo
Ulrich Steinus

 

Pengene til 2005-sommerlejren på Thunø er sikret. Gruppen mødes i Århus.

Handlingsprogram

Følgende blev vedtaget af landsmødet:

 1. At LAP går aktivt ind i arbejdet med revisionen af psykiatriloven
 2. At den nye landsledelse kommer med udkast til et nyt Principprogram til næste landsmøde
 3. At der bliver gjort en indsats for de kollektive medlemmer
 4. At fremme initiativer vedrørende udvalgte grupper
 5. At øge medlemstallet og fastholde de nuværende medlemmer
 6. At fremme kendskabet til LAP i offentligheden og blandt beslutningstagere
 7. At undersøge mulighederne for at stifte og starte et refugium
 8. At styrke samarbejdet med organisationer med sammenfaldende interesser
 9. At styrke FAP’erne.

Rambøll’s psykiatrilovsundersøgelse

Høringssvar 1. maj.2005

I vedrørende udkast til det udbudsmateriale, der har dannet baggrund for den aktuelle psykiatrilovsundersøgelse, gav vi udtryk for vores skepsis ved kun at fokusere på virkninger af lovændringerne fra 1998. Undersøgelsen burde have fulgt den oprindelige politiske intention, nemlig at undersøge virkninger af hele loven indbefattende bruger- og pårørendeerfaringer. Vi gjorde i vores høringssvar den gang opmærksom på, at de personer der som ”slutbrugere” rammes af lovens virkninger på forhånd mistede muligheden for at give udtryk for, hvordan lovens grundlæggende bestemmelser om frihedsberøvelse og tvangsbehandling kan opleves som personligt krænkende, ydmygende og nedværdigende behandling/mishandling grænsende til tortur.Den aktuelle undersøgelsesrapport fra Rambøll Management har på mange måder bekræftet og forstærket vores oprindelige skepsis om, hvor vidt en undersøgelse med så snævert fokus overhovedet ville kunne resultere i et brugbart og uvildigt materiale:

For det første er patient-/expatient og pårørende synspunkter slet ikke blevet inddraget i det omfang udbudsmaterialet lagde op til, og vi finder de angivne begrundelser for, at en sådan inddragelse på individ- og organisationsniveau kun har fundet sted i begrænset omfang tynde og grænsende til det pinlige.

For det andet er rapporten generelt præget af en paternalistisk indstilling om at behandlingssystemet og lægeautoriteten på forhånd ved bedre og altid har mere ret end patienten og af en tiltro til den såkaldte væg til væg psykiatri eller vugge til grav psykiatri, hvor psykiske ubalancer opfattes som en stadig, uforanderlig tilstand, hvorfra bedring uden medicinsk behandling ikke er mulig. Et fortidigt og forældet menneskesyn, hvor den ideelle psykiatriske patient villigt lader sig underlægge og ukritisk accepterer den lægelige autoritet.

Denne paternalistiske forhåndsindstilling kommer frem i helt urimelige og ureflekterede udsagn som: ”Skal det sikres, at alle patienter, herunder også de allersvageste, kan fastholdes i behandling, er der behov for stærkere redskaber – fx ambulant tvang eller tvungen eftervård” (s. 11) eller forslaget om at ændre bestemmelserne om anvendelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, ”således at det præciseres at overlægen har ansvaret for, at der for alle patienter tilvejebringes den nødvendige opfølgende indsats efter udskrivelsen.” Antagelser om at alle psykiatriske patienter bør fastholdes i behandling og underlægges en lægeligt defineret opfølgende indsats er så groteske, at selv de mest bagstræberiske kræfter inden for behandlingspsykiatrien må formodes at have sig sådanne forpligtelser frabedt.

Forslag om forringet retssikkerhed og øget tvangsanvendelse

Dette menneskesyn resulterer i forskellige forslag til øget tvangsanvendelse: For det første en forestilling om, at der findes svingdørspatienter, hvis retssikkerhed skal forringes og for hvem bedring ellers ikke er mulig. For det andet en forestilling om, at har psykiatribrugere først haft et ikke nærmere defineret antal psykotiske episoder, så er ambulant tvang ønskværdigt. Norske erfaringer viser at lovhjemmel til ambulant tvang kan føre til en meget voldsom øgning af tvangsanvendelsen, idet mellem 1500 og 200 personer årligt underlægges ambulant tvang.

Rapporten giver udtryk for, at det er ønskværdigt og muligt at begrænse motivationstiden og den opsættende virkning af klage over påtænkt tvangsbehandling for en mindre gruppe ”svingdørspatienter”, uden at der er givet nogen definition på, hvad en svingdørspatient er eller hvad, der skulle udskille en given patientgruppe fra resten af gruppen af mennesker, der med mellemrum præges af episoder, hvor man psykisk har det svært.

LAP finder det stærkt problematisk, at rapporten afslører en manglende indsigt i, at psykiatribrugere for det meste får det bedre og ofte kommer sig helt. Både i tankerne om forringelse af den opsættende virkning ved klage over tvangsbehandling og i tankerne om ambulant tvang ignoreres det faktum, at mange psykiatribrugere får det bedre over tid, fordi man finder egne mestringsstrategier og måder at håndtere stressende livsbegivenheder på.

LAP finder det stærkt utilfredsstillende, at der med ambulant tvang foreslås en udvidelse af de vilkår og/eller tilstande, under hvilke man som menneske kan blive tvunget til behandling. Den danske lov om tvang i psykiatrien har som kriterium, at man skal være aktuelt sindsssyg for at tvang kan finde sted. Gennemføres tankerne om ambulant tvang, vil det betyde, at mennesker, der ikke er aktuelt sindssyge udsættes for tvangsbehandling og dermed stilles ringere end personer, der i dag er dømt til behandling og/eller anbringelse.

LAP finder derfor, at rapportens forslag om ambulant tvang kan føre til en meget alvorlig forringelse og krænkelse af psykiatribrugeres retssikkerhed og stille mennesker, der er i forvejen er i en vanskelig livssituation i en yderligere presset situation. Resultatet kan være, at flere psykiatribrugere end det er tilfældet i dag vil fravælge kontakt med behandlingssystemet og at en del ofrene for sådanne udvidede tvangsbeføjelser vil blive presset ud i hjemløshed eller til selvmord for at undgå psykiatrisk tvang.

Vi skal på det kraftigste opfordre Rambøll Management til at udelade anbefalingerne om forringelse af klagers opsættende virkning og om ambulant tvang af undersøgelsesrapporten.

Udskrivningsplaner og koordinationsplaner

I afsnittene om en ønsket præcisering af udskrivningsaftaler og koordineringsplaner, fremføres en ide om at gennemtrumfe lægeligt defineret opfølgning over for alle patienter, på trods af at langt de fleste psykiatribrugere ikke omfattes af psykiatrilovens tvangsbestemmelser i forbindelse med en indlæggelse.

Med sætningen: ”Overlægen vælger den samarbejdsform, der for den enkelte patient anses for mest hensigtsmæssigt, herunder udskrivningsaftaler og koordineringsplaner”, er det tydeligt, at der ikke er nogen forståelse for, at psykiatribrugere i lighed med andre mennesker er bedst kvalificeret til at varetage beslutninger vedr. eget liv.

Sygehusstandard

I rapporten mangler der fokus på, hvordan en sikring af god sygehusstandard kan være med til at mindske tvangsanvendelsen markant. Erfaringer fra Randers viser, at antallet af tvangsfikseringer på givne afsnit faldt med 75%. Dette skete, da lukkede og åbne afsnit blev lagt sammen og personalet fra afsnittene blev blandet på ny. Der skete en udvikling af personalets kompetencer ved at vidt forskellige kulturer blev rystet sammen.

Personalet blev nødt til at finde nye måder at håndtere konflikter på, når man ikke mere kunne eksportere vanskelige klienter fra åbne til lukkede afsnit, ligesom personalet fra de lukkede afsnit lærte noget ved at blive blandet med personale fra de åbne afsnit. Tvangen siges ofte at ”sidde i væggene”, hvorfor en nedbrydning af de eksisterende hierarkier og arbejdsgange er nødvendig for at sikre et kompetenceløft i retning af en bedre og mere medmenneskelig psykiatri.

Vi kan i øvrigt ikke tilslutte os konklusionen om at uddannelsestilbud ikke er relevant i udspecificeringen af god sygehusstandard. Der er ikke ualmindeligt at være indlagt på psykiatriske afdelinger i lange perioder og her er uddannelseselementet bestemt relevant, ikke mindst når det gælder den yngre del af klientellet. Adgangen til uddannelsestilbud kan jo også bestå i at man støttes i at benytte uddannelsestilbud uden for hospitalet under indlæggelse.

Slutbemærkninger

Som sådan kan rapportens vinkling beklages, fordi den begrænser sin undersøgelse og virke til på nogle punkter at undersøge konsekvenserne af lovændringer, mens den på andre punkter gerne vil tænke nyt. Nytænkningen har dog en beklagelig tendens til at ville øge mulighederne for at anvende af tvang.

Med anvendelsen af det tilsyneladende neutrale begreb ”lovbrugere” og med den mangelfulde redegørelse for konfliktende opfattelser blandt de i undersøgelsen involverede interessenter forsøger rapporten at sløre sin ensidige tilgang. For LAP sætter denne sløring grundlæggende spørgsmål ved hele undersøgelsesrapportens troværdighed.