Vedtægter LAP Vestsjælland

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er LAP Vestsjælland (Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland som dækker Slagelse, Sorø og Kalundborg.)

§ 2 Foreningens formål

Foreningen har til formål at samle nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland for at varetage vores rettigheder og interesser socialt, arbejdsmæssigt, sundhedsmæssigt og på en hver anden måde, som må anses for påkrævet og hensigtsmæssigt.

§ 3 Foreningens tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere og Psykiatribrugere, som lokalforening, dækkende Slagelse, Sorø og Kalundborg. Foreningen har fælles kontingent med LAP.

§ 4 Foreningens medlemmer

Som medlemmer optages nuværende og tidligere psykiatribrugere med bopæl i Slagelse, Sorø eller Kalundborg kommuner. Medlems-rettigheder indtræder først efter indbetaling af 1 års kontingent til LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Medlemskab som sådan medfører ikke hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni, den indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel, ved brev til hvert medlem, til den adresse medlemmet senest har meddelt bestyrelsen/kassereren og med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følende punkter:
– Valg af dirigent, referent og stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
– Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
– Godkendelse af budget for indeværende år
– Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen
– Valg af 1-5 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
– Forslag til handlingsplan for det kommende år
– Valg af revisor
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

stk.1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes højst 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger, og sker ved brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger en kasserer.
Valgte suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege medlemmer til deltagelse i repræsentantskaber, hovedbestyrelser og lignende.
Bestyrelsesmøde afholdes når det skønnes hensigtsmæssigt og indkaldes på bestyrelsens foranledning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31.12.2022.

§ 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes (økonomisk) af kassereren og en anden fra bestyrelsen i forening.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter, herunder foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens afvikling overføres evt. overskud til LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling. (Dato og sted).

Referat af stiftende generalforsamling

REFERAT STIFTENDE GENERALFORSAMLING LAP-VESTSJÆLLAND 26/7-2022 i Rosenhuset SLAGELSE

Generalforsamlingen erklæres lovligt indkaldt!

Tilstede: Hanne Skou Kadziola, Rene Strøm, Thomas Malte Andersen, Tommy Øien Hansen, Thorsten, Nils Holmquist, Anders Kadziola og Valentina Djurhuus

Initiativgruppen fortæller om hvordan de forberedte generalforsamlingen. Tilskar de gamle vedtægter til nye som er enstemmigt vedtagne!

Rene Strøm vil gerne engagere sig i Psykiatrihospitalet Slagelses Brugerråd.

Tommy Øien har en personlig kamp med staten, han vil arbejde med.

Hanne og Anders vil arbejde med udsatterådet i Slagelse og de fact at værestederne i Vestsjælland er barberet helt ind til benet!

Thomas er meget aktiv med at hverve nye medlemmer til LAP, specielt i Sorø kommune! Han vil ydermere arrangere oplæg om LAP på værestederne i Sorø kommune.

Nils har en masse erfaring med kontakt til presse og medier. Han vil bruge sit engagement på pressemeddelelser og PR!

Valentina har en god tilgang til de sociale medier og vil bruge dem til at informere og oprette begivenheder og en Facebookgruppe! Det er muligt allerede nu at blive medlem.

Søg på: LAP VESTSJÆLLAND’s TALERØR

Andre ønsker for fremtiden:

Flere medlemmer. Brugerstyrede selvhjælpsgrupper. Ansættelsesudvalg til ansættelser af personaler+Peers.

Der tænkes aktiviteter for medlemmer af LAP VESTSJÆLLAND . Brunch i Rosenhuset. Folkekøkken. Ølejr i Sorø kommunes sommerhus i Drøsselbjerg og forskellige ture generelt. Evt med bus ! Alle idéer og ønsker er velkomne! Hanne indkalder til planlægningsmøde medio august, om aktiviteterne, da der skal søges paragraf 18 midler i de 3 kommuner, senest sidst september.

Vi glæder os til at kunne tilbyde nye og gamle ansigter et engageret medlemskab af LAPVESTSJÆLLAND.

BUDGET! Vi har fået 5.000 kr at råde over i 2022, fra grundforeningen LAP!

Vi vil fremover, til møder i LAPVESTSJÆLLAND, lave fællesspisning og ved fælles hjælp lave noget god og nærende mad! Alle LAP medlemmer er velkomne ved møderne, som er åbne bestyrelsesmøder!!! Husk tilmelding til Hanne Skou Kadziola! Der kommer en Mail liste senere lagt op i FACEBOOKGRUPPEN!

Dagsordenen for de kommende møder vil blive printet ud, så de ligger der ved møderne!

Vel mødt!

DEN FØRSTE VALGTE BESTYRELSE:
Hanne Skou Kadziola, Rene Strøm, Nils Holmquist(suppleant), Anders Kadziola og Thomas Malte Andersen

INTERNE REVISORER ER:
Thomas Malte Andersen og Valentina Djurhuus

Beklager det sene referat. Der har været Landslejr på Brenderup højskole i mellemtiden og malerier der sku males!

Referat Valentina Djurhuus

LAP Vestsjælland Bestyrelsesmøde 19. august 2022

Tilstede: René, Thomas, Hanne og Anders

1. Valg af referent: Anders

2. Referat fra Stiftende Generalforsamling: Godkendt med få rettelser.

3. Runde med løst og fast fra bestyrelsesmedlemmerne: Uden for referat.

4. Konstitution af bestyrelsen:
Formand: Hanne
Næstformand: Thomas
LAP kontaktchef: René
Kasserer: Anders
Pressechef: Niels

5. Opfølgning på ideer fra generalforsamlingen: Bestyrelsesmøder vil vi holde rundt på værestederne i kommunerne. Næste bestyrelsesmøde på værestedet i Sorø med oplæg, som annonceres på værestedet og sendes til LAP medlemmer.
Vi tilbyder et måltid mad til deltagerne (Thomas er vært).
Arrangere foredrag debat i Slagelse med folk udefra.
Vi satser på 8-9 bestyrelsesmøder årligt som afholdes på værestederne.

6. Hvem gør hvad: René undersøger hvor mange medlemmer der er i LAP Vestsjælland (i alt og i de enkelte kommuner). Thomas arrangerer næste bestyrelsesmøde i Sorø.

7. LAP konsulent Jette: Spørg Jette ang. §18 til arrangementer. Hun inviteres til næste bestyrelsesmøde i Sorø.

8. Annoncering: Thomas vil skrue materiale-holdere (display’s) op for LAP på værestederne. Annoncer i pressen. Kontaktperson for Husavis (væresteder i Sorø og Dianalund) er Thomas. Hanne undersøger om der er en tilsvarende husavis for Slagelse.
Kalundborg? Vi skal have en e-mail i LAP: lapvestsjælland@lap.dk

9. Økonomi: FU har bevilget 5000 kr. til opstart af LAP Vestsjælland. Desuden skulle vi kunne råde over ca. 10000 kr. fra indestående kontingentandele.

10. Dato for mødet i Sorø?