Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 16. august 2008

Deltagere: Kaj, Hanne, Erik, Lise, Marianne, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils


1.    Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder: Marianne; referent: Karl

2.    Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt

3.    Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni (vedhæftet) 
Referatet blev godkendt.
Opfølgning: Karl redegjorde for at rapporten fra LAP’s arbejdsmarkedsprojekt endnu ikke er færdiggjort, og at der derfor ikke er arbejdet med henvendelse til beskæftigelsesministeren. Referater fra gruppens møder er leveret til LAP’s hjemmeside, men afventer at ny webmaster snarest går i gang. Ansøgning til Helenes bogprojekt er nu sendt til Helsefonden. Der er i forbindelse med projekt Uddannelsesforløb indsendt CV for Karl og Erik, Thoridt har ikke leveret noget.

4.    Drøftelse af regeringens: ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.” Erik har læst redegørelsen og vil give et mundtligt resume. 
Erik: Konklusionen er at reformen ikke dur, førtidspensionister bliver mere og mere marginaliseret. Fleksjob gives mest til personer, der kommer fra sygedagpenge, næsten ingen kommer fra førtidspension til fleksjob. Skarp kritik af sagsbehandlerne. Mener vi skal arbejde videre med redegørelsen. Rapporten er for forsigtig.
Lise: Fleksjobordningen har skabt øget marginalisering og udstødelse, idet man kan få tilskud til medarbejdere som bare har det lidt svært. Førtidspension er en ”endestation”. Kommunerne har ringe interesse i at hjælpe førtidspensionister i job. Behov for at man kan gå den anden vej.
Hanne: Der har været politisk diskussion om at kommunerne skal have mere incitament til at give skånejob. Udspil fra LO om at staten bør yde noget til kommunerne til finansiering af sakånejob.
Erik: Rapporten dokumenterer at kommunerne snyder. Kassetænkning. Antallet af klager til Ankestyrelsen er faldet. Forskelsbehandling af ikke vestlige indvandrere.
Kaj: Antallet af førtidspensionstildelinger er uændret. Politisk ønske om at mindske antallet.
Lise: Kommunerne bliver styret af flere og flere krav om dokumentation og økonomiske sanktioner.
Karl: Vigtigt at sammenkæde manglen på handicapkompenserende ydelser til personer med psykosocialt handicap og den stigende tildeling af førtidspension til især unge med psykosocialt handicap.
Lise: Også min pointe!
Erik: Vigtigt at skelne mellem arbejdsevne og erhvervsevne. Man kan have arbejdsevne men ingen erhvervsevne, idet man kan yde noget på andre tider end normal arbejdstid.
Marianne og Lise: Det har vi været inde på i arbejdsmarkedsundersøgelsen
Karl: Det handler om manglende handicappolitisk tilgang i form af tilpasning i rimeligt omfang.
Lise: Meget af det vi vil sige til ministeren har ikke noget med rapporten fra arbejdsmarkedsprojektet at gøre

5.  LAP’s videre engagement i projektet: ”Uddannelsesforløb for socialt udsatte” – herunder i hvilken retning vi ønsker projektet udvikles, udpegning af hvem der skal repræsentere LAP i styregruppe og arbejdsgrupper. (møde fredag den 17.august i Århus) (diverse bilag sendt pr. mail i går) 
Hanne gør rede for hendes og Lises deltagele i møde i styrelsen den 6.08. og efterfølgende møde på den sociale højskole. Sagde på mødet, at vi på mødet i dag ville tage stilling til hvem fra LAP, der deltager i møde den 17. august. Præciseringen kom rundt på mailen uden mulighed for at korrigere den.
Lise: Vigtigt at vi kommer til at påvirke pilotprojektet.
Erik: Mener at præciseringerne minder om betontænkning. Hvis det ikke bliver ændret gider han ikke være med. Hvorfor lave introkursus i at købe ind og lave mad. Der skal være et reelt formål med at møde op. Skulle han gå på et kursus, der handler om at ryge og drikke kaffe, ville han vælge ikke at møde op.
Karl redegør for, hvordan han mener forløbet har været indtil nu og efter at vi afgav vores bud på opgaven. Lægger vægt på at vi må fremstå som en enig gruppe, hvis vi ønsker at fortsætte som part i konsortiet.
Kaj: Er enig med Karl og begrunder beslutningen om at Hanne gik til møde den 6. august i stedet for ham.
Hanne og Lise forklarer, hvordan man på mødet den 6. august på den sociale højskole nåede frem til, hvilke byer der skal satses på i pilotprojektet.

Forberedelse til mødet i konsortiet fredag:
Vi gennemgik dagsorden og bilag for mødet fredag for at få en fælles forståelse af, hvad der forventes af os. Desuden gennemgik vi det oprindelige budget for tilbudet for at konstatere, hvor meget der umiddelbart var afsat til vores involvering.

LAP repræsentation i styregruppen for projektet: Kaj som den ene med Hanne som suppleant, Karl som den anden.

Arbejdsgruppe vedr. kursuskoncept: Lise og Erik indgår i gruppen med mulighed for tovholder for at trække på Karl, hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med deres medvirken.

Arbejdsgruppe vedr. rekruttering: Marianne og Karl.

Prioritering vedr. pilotprojekt: vi prioriterer Vejle som nr. 1, Randers som nr. 2.

Med hensyn til rekruttering overvejer vi at hyre en af vores aktive medlemmer lokalt.

6.    Invitationer fra DSI: 
a.    Netværksmøde i Vidensnetværket den 7. september 2007 (den gode samtale med psykisk syge borgere) Marianne. Lise og Karl deltager.
b.    Minikonference: Mennesker med handicap og sygdom, hvordan kommer de i job
Marianne, Lise, Karl og Hanne deltager.

7.    Aktivitetstilbud til sindslidende. Der er bevilget midler til det projekt Odense kommune udviklede i samarbejde med LAP, men afslag til Randers. Vi skal udpege personer til styregruppen for Odense projektet. 
Marianne og Karl indgår i styregruppen for Odense projektet.

8.    Eventuelt 
Det ser ud til at vi sammen med Discus får opgaven om sociale mentorer. Arbejdsmarkedsstyrelsen har foreslået enkelte justeringer: Også for personer allerede i job, DSI i følgegruppe. Det accepterer vi.

Referat af møde i tvang-gruppen, 20. august 2008

Onsdag den 20. august 2008 i LAPs nye lokaler, Odense

Til stede: Jan, Herluf, Susanne.
Kaj Larsen har udmeldt sig af Tvanggruppen

Ordstyrer: Jan
Referent: Herluf

Dagsordenen godkendtes i den foreliggende form.
Referat af sidste møde (25/6) forelå ikke.
Orientering om retningslinier for LAPs arbejdsgrupper udsattes til næste møde.
Jan vil forsøge at afklare Lars Schous aktivitetsniveau.

Det egentlige møde indledtes med, at vi fortalte lidt om os selv og vores baggrund.

Herefter drøftede vi planlagte og igangværende aktiviteter:

a) Det psykiatriske Testamente er færdigredigeret, men ikke overgivet til trykkeriet endnu, da LAP har brugt så mange penge i den forløbne del af året, at der først senere bliver råd til at publicere testamentet. Voksenskolen i Århus vil måske udgive testamentet som led i dens undervisningsmateriale.

b) Undersøgelsen om tvang i psykiatrien. Der foreligger allerede en undersøgelse herom som led i Det nationale Kvalitetsprojekt 2004-07. Men dette afspejler tydeligt lægernes og personalets mening om tvang. Og understreger nødvendigheden af en undersøgelse af psykiatribrugernes oplevelse af tvang. Vi drøftede løseligt en sådan undersøgelses indhold og logistik.

c) Opfølgning på høring 30/10-07 om “Psykiatri og Menneskerettigheder?”. Mulighederne for at komme videre med de tanker og idéer, som lå bag høringen.

Under eventuelt: Kim Nygaard Jensen-sagen. Et medlem af Landsledelsen er vist blivet bisidder for ham.

Næste møde: 3/9-08 i PSYKINFO, Staldgårdsgade 10, 7100 Vejle, kl. 11.00.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 20. august 2008

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent).

Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen (har meddelt at han ikke har tid til at deltage og foreslår evt. at finde en anden til gruppen), Inger Beck

Mødets temaer var:
a. Hvad vi fik ud af seminaret den 10.06.08
b. De næste skridt på kort og langt sigt

Der var enighed om at seminaret havde været udbytterigt, og at det helt klart viste, at der er brug for en yderligere uddybning og nuancering af vores koncept og for at vi udvider og styrker vores politisk bagland.

Vi vil følge flere parallelle spor:
Udbygge de politiske kontakter ved i første omgang at mødes med Karen Klint, efterfølgende forsøge at etablere en baggrundsgruppe af positivt indstillede politikere (MF, regions-, kommune-).

Beskrive en projektmagerstilling og søge midler til at ansætte vedkommende. Sideløbende lede i vores respektive netværk efter mulige kandidater. Deltidsstilling over et lille års tid. Karl går videre med at beskrive opgaven og med at lede efter en kandidat, der så skal ansættes i samarbejde med LAP’s FU.

Udbygge vores organisatoriske samarbejdsflader: kontakt til Bedre Psykiatri (A.M. tager uformel kontakt til Ebbe Henningsen, tages op på LL møde i LAP september.), SUS (Karl kontakter Bernhard), Maria hjemmene (Karl kontakter Kristian), Jørgen Eriksen – Slotsvænget.

Der aftales et møde med Karen Klint til mandag den 25. august hvor Anne-Marie og Karl deltager.

Næste møde afholdes i Roskilde den 9. oktober, hvor vi vil kombinere mødet med at besøge Borrevejle centeret i Gævninge (Paul undersøger), Avnstrup Asylcenter (Krystyna aftaler) ved Roskilde.  Møde 10 til 13. Derefter tur med madpakke frem til kl. 16.

Efterfølgende møde: vi stræber efter at holde møde den 28. november, alternativt 3. dec., hvor vi vil invitere Jørgen Eriksen.