Referat af Landsmøde 2008

Velkomst ved Steen Moestrup fra landsledelsen

1. Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt:
Inger-Liss Christoffersen
Rosemarie Egelund
Rigmor Sommer
Torben Petersen

2. Valg af dirigenter og referent

Dirigenter: Pernille Jensen & Benny Lihme
Referenter: John Hansen & Ulf V. Olsen

Birgitte Vistoft redegjorde herefter for en række praktiske ting i forbindelse med Landsmødet!

Pernille Jensen takkede på vegne af dirigenterne for valget.
Hun startede med at konstatere, at landsmødet var lovligt indkaldt
Pernille havde en lille rettelse til programmet. Handlingsprogrammet skulle ikke som ifølge dagsordnen vedtages lørdag, men derimod søndag.

3. Landsledelsens beretning, herunder stadfæstelse af eksklusion

Punktet blev delt op i to, således at eksklusion bliver behandlet før Landsledelsens beretning. Dirigenterne redegjorde for, at man havde valgt denne procedure, fordi det skulle være muligt for det ekskluderede medlem, at deltage i alle Landsmødets øvrige punkter, såfremt Landsmødet valgte ikke at stadfæste eksklusionen.
Der blev opfordret til at punktet blev behandlet hurtigt, således at der blev en halv time sat af til eksklusion.

3.a Eksklusion

Landsledelsen begrundede, hvorfor man havde indstillet et medlem til eksklusion af foreningen.
Efter at have hørt det pågældende medlems indsigelse og efter en kortvarig debat foretog landsmødet en skriftlig afstemning.

Resultat:
For stadfæstelse af eksklusion stemte                           40
Mod stadfæstelse af eksklusion stemte                         29
Undlader                                                                        15
Ugyldige                                                                        2

I alt afgivne stemmer                                                     86

Stadfæstelsen af eksklusionen var hermed vedtaget. Dette blev konstateret af dirigent Pernille Jensen. 
(Det ekskluderede medlem forlod herefter Landsmødet)

3.b. beretning fra Landledelsen

Man ville ikke gennemgå beretningen minutiøst, men henviste til det der var udsendt skriftligt.
Landsledelsesmedlemmer fremlagde herefter individuelt hver deres beretning om hvad de selv havde lavet i perioden.

Lillian Rank: Jeg har været til demonstration med Sindnet i Århus, med på Christiansborg til høring. Har været med til at søge støtte til foreningen. Jeg har været med til et møde, der skal opstarte den buskampagne, der skal løbe af stabelen senere i år. Jeg er også blevet interviewet i Nordjyske. Var med på standen og optrådte ved Skør med Rock sidste år. Skal jeg også i år. Lillian benyttede lejligheden til at reklamere for Skør med Rock i år.

Michael Krogh: Nu har jeg siddet i to år. Jeg er p.t. ikke afklaret omkring om jeg vil genopstille. At samarbejde, at få brugerindflydelse, med i hovedstadsregionens fællesråd. God måde at komme i kontakt med medier. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at skrive. Både indlæg, pressemeddelelser, referater. Været tovholder for mediegruppen. Det handler om at komme ud med vores ting, musik, sang m.v. Jeg vil gøre en særlig indsats for, at vi kan komme noget mere i medierne fremover.
Det skal ikke kun være eksperter der udtaler sig, men også konsekvenseksperterne.

Lars Arredondo: Jeg har været med til at danne to grundforeninger: LAP Region Hovedstaden LAP Københavns Omegn. Jeg har været med til at prioritere i vores handlingsprogram. Jeg arbejder på at danne et erfaringsekspert netværk i LAP. Jeg har også deltaget i Wholelife konferencen i Lyngby. Jeg er medlem af sommerlejrgruppen, men har været bortrejst og derfor ikke været med til at forberede sommerlejren i år.

Kirsten Dam: Jeg kom i Landsledelsen fra en suppleantpost her i 2008. Interessant og krævende arbejde. Brænder for at der skal ske nogle gode ting inden for LAP. Jeg er med i Multietnisk gruppe og i Bladgruppen. Jeg laver radio ved siden af.  Jeg stiller gerne op til Landsledelsen igen.

Paul Bjergager: Jeg har klovnenæse på under Landsledelsens beretning. Jeg har følt mig som en klovn i et cirkus. Magten var centraliseret. Man kunne ikke få de ting, jeg gerne ville have. Jeg spurgte om at få en arbejdsbeskrivelse. Jeg ville også have en inventarliste, men det har man ikke.
Udover det har jeg lavet andre ting. Arbejdet politisk hjemme i Roskilde. Med i Socialdemokratiets socialudvalg. Har fået gennemført at Socialdemokratiet og AOF laver et møde om recovery. Jeg har sået små frø for at få lavet et døgnhus i Roskilde.  Jeg har også været i Refugiegruppen, vi er i fuld sving.  4 eksterne med i Refugiegruppen, som er professionelle fagpersoner.
Vi har et seminar i juni. Jeg har også været med til sommerlejren sidste år. Jeg har også været med i mediegruppen.

Kaj Larsen: jeg har siddet i LL i to år. Jeg synes det har været op ad bakke. Min største oplevelse var, da jeg blev ringet op af vores rejsesekretær Ulf. Der var en fyr der var tvangsindlagt i Aalborg som Ulf bad mig besøge. Det var nok den største oplevelse jeg har haft. Manden formodedes at være psykotisk, det havde jeg svært ved at se! Jeg har været med til at lave høring på Christiansborg sammen med Tvanggruppen og jeg vil gerne takke de andre i Tvanggruppen for det arbejde. Jeg har været ud og lave oplæg om LAP. Jeg har fremsendt et forslag om, at vi fortsat er i mod Tvangloven. Vi har planlagt at få gang i en gruppe der arbejder med recovery. Jeg har lavet flere forslag ti landsmødet. Vi er en decentral organisation og det skal vi blive ved med. Jeg vil foreslå at vi laver en bølge for LAP. [forsamlingen lavede bølge]

Steen Moestrup: Jeg har holdt to oplæg for Socialdemokratiet. To artikler i Oraklet, som er et blad for sygeplejersker ansat i Psykiatrien. Jeg har været med til at lave demonstration og høring 5. marts. Jeg har også været med til at lave forespørgsler. Jeg har givet et interview omkring sund kost. Jeg er lige blevet opfordret til at mit oplæg for Socialdemokratiet bliver optrykt i Videnscenter for Socialpsykiatris blad. Jeg deltog i Psykiatrimessen i Høje Taastrup. Jeg har været med i gruppen omkring Gaderummet. Jeg er med på Bazaren den 14 juni.

Hanne Wiingaard: Jeg deltager i vores nordiske samarbejde. Jeg har været med i styregruppen for Next Stop Job. Siddet meget på det administrative, med regnskaber og løn m.v. efter at Eva er blevet sygemeldt. Der er altid en gruppe ansatte der bliver overset. Birgitte har taget et kæmpe ansvar efter Eva blev syg. Hun har påtaget sig at arbejde fuldtids, møder hver dag kl. 8, årsag til at flytning kommer på plads. [Denne bemærkning afstedkom dagens største applaus fra salen!]

Nils Holmquist Andersen: Jeg skal gøre det kort. Tak fordi I gav mig tillid til at køre det foregående år.

Marianne Steengaard Sandermann: Jeg blev valgt på at være pligtopfyldende, det er jeg – men man kan også brænde af, for det man brænder for. Været meget inde omkring arbejdsmarkedet og deltaget i arbejdsmarkedsgruppen. Jeg har været lidt med i Next Stop Job. Jeg har brugt meget tid på Brugernes Bazar. I den forbindelse vil jeg gerne rose rejsekonsulenterne. Jeg har oplevet, at folk i Landsledelsen kun kommer til de møder, hvor der er punkter de selv har interesse i. Stiller man op, bør man stille op i forhold til hele foreningen. Man skal ikke kun stemme på dem man kender, man skal også stemme på dem der laver noget. Jeg stiller ikke op igen, for det har taget psykisk hårdt på mig. Jeg vil sige tusind tak!

Lise Jul Pedersen: Jeg har også brug for at det er rart at være her. Jeg vil opfordre til, at man stiller op for at samarbejde og lave kompromisser. Arbejdsmarkedet. Man skal interessere sig for recovery og rehabilitering. Jeg har undervist om seksualitet og andre ting. I gang med et projekt om, hvordan kan man lave boliger som er tilpasset psykiatribrugere. Retfærdighed og skabe glæde er vigtige ting.

Steffen Østergård: jeg har været med hele året. Jeg har været med til møderne men har ikke sagt så meget. Jeg har været med i bladgruppen. Været med til at danne LAP Region Syddanmark og dernæst LAP Kolding.

Debat:

Preben Meilvang: Jeg møder mange jeg har kendt i flere år. Jeg vil gerne takke for alt det I har gjort og jeg oplever at vi bliver mere og mere respekteret. Det er godt at vi giver Sind baghjul

Dorthe: Godt med sommerlejren. Jeg synes det ville være en god ide, hvis vi også fik en vinterferie

Gert Zøllner: Synes det er kedeligt at Kaj og Thoridt holder op som Landsledelsesmedlemmer. Jeg vil opfordre dem til at fortsætte.

Inger-Liss Christoffersen: Der sidder kun 12 ved bordet [Landsledelsesmedlemmerne sad med ansigtet vendt mod salen ref. anm.]. Men der er 13 i LL og derfor bør den dame, der sidder der, [Thoridt Allermand, ref. anm.] også sige noget. (Det bemærkes, at Joy Dalhof var bortrejst og derfor manglede og at Kirsten Dam var indtrådt i stedet for Thoridt Allermand.)

Thoridt Allermand: Det var ikke for at gøre mig specielt bemærket. Jeg er udtrådt, fordi jeg konstant har været i mindretal. Jeg brænder meget for den her forening. Jeg er klar over, at foreningen bevæger sig, men jeg synes ikke den bevæger sig i den rigtige retning. Jeg bryder mig ikke om, at vi snakker eksklusion. Derfor har jeg besluttet mig for at stå mere frit, når jeg står selv. Jeg brænder stadig for LAP, men det har ikke været rart. Glad for at der kun var 11 stemmers forskel.

Bo Steen Jensen: Jeg har gennem nogle år siddet i Landsledelsen, men har ikke fysik til det længere. Det sidste år har været noget turbulent, og derfor har vi tabt noget på gulvet. Vi er nu blevet en organisation, der citeres i lovgivningen – det giver et ansvar ud over hvad vi havde da vi startede. Bo opremsede en lang række love som LAP skal forholde sig til. Og det giver et stort ansvar at sidde i Landsledelsen. Jeg brugte dengang 30 timer om ugen.

Holger Pedersen: Vi gik i fjernsynet nogle gang sidste år. De to første indslag blev lavet på 8 timer i Hillerød. Vi har en på bedding ifbm. buskampagne. Nu er jeg begyndt at lave noget andet fjernsyn – nemlig noget lokalfjernsyn inde i København med TV-kaos. Det skal være noget med to skøre, der taler samme og det skulle gerne blive skørt. Det, der skal være betingelsen, er ikke bare, at man er gal. Man skal også stå ved sin galskab. Det foregår mandag aften i Folkets hus.

Karl Bach Jensen: Jeg er ham, der er ansat som udviklingskonsulent. Jeg er også en af foreningens stiftere.
Medlemsudvikling: 787 individuelle betalende medlemmer ved udgangen af sidste år. P.t. har 712 betalt kontingent for i år. Tæller vi restanter med er der 880, og lægger vi de medlemmer til som har meldt sig ind i år, men ikke har betalt endnu er vi over 900.
De kollektive medlemmer repræsenterer i alt over 2000 psykiatribrugere. 50 kollektive og der skal nok komme flere.
Jeg er lige blevet interviewet til 21 søndag. Kommer næste søndag som tema om pludselig død i forbindelse med brug af neuroleptika. Vi har en frygt for, at folk dør af akut medicin forgiftning.

Tom Jul Pedersen: Hvad er den reelle grund til, at Eva holdt og hvad er grunden? Hvor meget har det kostet LAP?

Hanne Wiingaard: Orienterede om Evas opsigelse.

Paul Bjerager: Reglerne er sådan at man kan afskediges med en måneds varsel, hvis man har været syg i mere end 120 dage.

Hanne Wiingaard: Nej, den regel gælder ikke her.

Tom Jul Pedersen: men jeg spørger ind til det med samarbejdsproblemer, det er selvfølgelig prekært.

Thoridt Allermand: Jeg synes ikke det er noget vi kan diskutere her. Eva har været ansat hos os i 8 år.

[Store klapsalver]

Dirigenten: Dette punkt hermed lukket.

Anders Gantriss: Jeg synes, det er en trist måde, vi er startet på. Jeg føler behov for at sige nu jeg har lyttet til de 13 beretninger fra LL. Hvad forholder LAP sig til, hvilket ministerium forholder man sig til, hvilken psykiatri, som er mere og mere biologisk og mere og mere tvangscentreret? Jeg forventer mere politisk diskussion. Vækst i elektrochok. Psykiatrien er meget stærk og derfor vigtig at LAP er meget stærk!

Gert Zøllner: Jeg kunne godt tænke mig at alle kom her op og sagde deres mening og fortalte om deres erfaringer.

Kaj Larsen: Vi er stærke hvis vi ellers kan være enige, om at være i mod elektrochok og tvang i psykiatrien. Karl har nævnt dødsårsagsregistret. Vi har jo lavet den høring, jeg har nævnt om handicappedes rettigheder og det betyder, at vi ikke kan forskelsbehandles mere.

Dorthe: Jeg synes faktisk det er forket, at man får valget mellem medicin og udskrivning

Herluf Dahlhof: Foruden problematikken med uforklarlige dødsfald hos unge patienter er der et andet problem, nemlig at der sker dødsfald ved elektrochok. Jeg har henvendt mig til Sundhedsstyrelsen for at få at vide hvor mange der døde af elektrochok i DK. En kontorchef sammenkørte to registre – 70 som var døde efter at have fået elektrochok – heraf 20-30 hvor man ikke kunne finde andre årsager til dødsfaldet. Jeg har sidst talt med en uvenlig kontorchef som ikke ville lade mig få undersøgelsens resultat at vide, fordi jeg ikke er part i sagen. Jeg har skrevet til ministeren som henholdt sig til Sundhedsstyrelsens svar. Jeg vil rykke for et svar.

Lillian Rank: En stor tak til dem, der lavede høringen. Og en stor tak til Hanne for alt det papirarbejde, hun har lavet for os.

Ingerliss Christoffersen: Jeg har fået 42 chokbehandlinger. For nogle år siden fik jeg en ny medicin og jeg har det glimrende.

Anders Gantriss: Tidligere gav man chok efter samtykke. Men i dag gør man det, fordi man har skåret ned på sengepladserne.

Herluf Dahlhof: Til Inger-Liss. Folk, der har røget 60 smøger om dagen, kan også have det glimrende. Alle dør jo ikke eller bliver skadet af elektrochok

Preben Meilvang:  Man bruger også elektrochok mod hjerteflimmer. Jeg synes du er for polariserende Herluf. Vi skal rumme både dem, der er imod medicin og chok og dem, der har mere positive erfaringer med det

Lars Arredondo: Jeg har selv taget skade af medicin er blevet for tyk af det, men enig i at der skal være plads til alle erfaringer

Christian Martin: Jeg ved ikke så meget om emnet. Jeg synes Herluf er saglig, men enig i at vi skal kunne rumme alle.

Thoridt Allermand: Det vi skal insistere på, er, at tingene bliver grundigt undersøgt

Per Selmer: Synes det er underligt at vi pludselig diskuterer elektrochok. Vi skulle vel diskutere Landsledelsens beretning. Men nu vi snakker om det, vil jeg nævne, at jeg kender en der ikke bare har mistet sin korttidshukommelse, men også sine faglige kompetencer p.g.a. elektrochok.

Kaj Larsen: Jeg vil benytte lejligheden til at reklamere for workshoppen i tvanggruppen. Enig i at vi skulle have diskuteret beretningen mere. Det er en lidt tynd kop te. Vi har ikke nået så meget i år, som vi gjorde sidste år.

Landsledelsens beretning blev herefter sat til afstemning og godkendt med overvældende flertal og tre stemmer i mod.

Mette Bramsdal fik herefter ordet til at lave en kort reklame.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

Regnskabsaflæggelsen blev forestået af Hanne Wiingaard

Hanne kunne berette om foreningens positive overskud som var på ca. 200.000 kr.  Ekstraindtægter ved engagement i bl.a. Next Stop Job : 75.445 kr. og Karl Bach som havde skaffet indtægter til LAP på 45.750 kr.

Derudover havde LAP modtaget en arv på 70.000 kr. som ikke figurerede direkte i regnskabet. Midlerne skulle anvendes til alternative behandlingsformer, refugium ol.

Af specifikke udgifter blev bl.a. nævnt:

 • Udgifter til Landsmødet beløb sig til 302.875 kr.
 • Udgifter til rejsekonsulenter 398.742 kr., hvor beløbet indeholder udgifter udover løn som rejseudgifter, telefon mv.
 • Edb omkostninger 131.437 kr, var udgifter til hjemmeside, Munk-service, vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

 

Forslag om vedtægtsændringer

Fra dirigent Pernille Jensen blev det konstateret at forslagene 1 – 6 omhandlede LAP´s vedtægter.

Forslag nr. 1 stillet af LL vedrørte ændring af § 3, stk. 4.

Vedtægternes § 3, stk. 4, affattes således:

”Landsforeningens medlemmer kan danne grundforeninger i form af lokale og regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. En lokalforening kan dække en eller flere kommuner. En regionsforening dækker en af landets 5 regioner. En grundforenings vedtægter må ikke være i modstrid med Landsforeningens vedtægter. Medlemskab af Landsforeningen er ensbetydende med medlemskab af den lokal- og/eller regionsforening, der i henhold til godkendelse af landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse.”

Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslaget vedtaget.

 

Forslag nr. 2 stillet af LL vedrørte ændring § 6, stk. 1.

Til § 6, stk. 1, første afsnit tilføjes:

”Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer, til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.”

§ 6, stk. 1  kommer i sin helhed til at lyde:

”Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.

Imod: 1.  Undlod at stemme: 5. Resten af forsamlingen stemte for forslaget.

Forslaget vedtaget.

 

Forslag 3A + 3B

Pernille gjorde opmærksom på sammenhængen mellem de to forslag. Derudover blev det imødeset at nye argumenter, set i forhold til diskussionen vedrørende eksklusionssagen fra tidligere, blev bragt i spil.

Til afstemning var først afstemning af henholdsvis 3A og 3B (se nedenfor)
Dirigenten kunne konstatere at der var flertal og positiv tilkendegivelse for 3A.
Det præcise afstemningsresultat for 3A (foretaget ved håndsoprækning) var derimod uklart, hvilket betød at dirigenten begærede skriftlig afstemning.

Forslag nr. 3 a stillet af et flertal i Landsledelsen (8 for, 1 imod ved møde den 17.04.08):

Som ny § 3, stk. 7 og 8 indsættes:

”Stk. 7. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 8. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadsfæstes ved førstkommende landsmøde. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for Landsmødet.”

Skriftlig afstemning
Afgivne stemmer i alt         76
For                                      42
Imod                                   23
Undlader                            9
Ugyldige                             2

Forslaget havde således ikke opnået et kvalificeret 2/3 flertal og var faldet på dette møde. Det kan vedtages med almindeligt flertal på næste landsmøde, såfremt det genfremsættes.

 

Forslag nr. 3 b stillet af et flertal i Landsledelsen (5 for, 3 imod, 3 undlod at stemme ved møde 26.01.08)

Som ny § 3 stk. 7 indsættes:

”Stk. 7 a. Såvel individuelle som kollektive medlemmer kan principielt ikke ekskluderes som følge af foreningens politik om rummelighed og i loyalitet med de tanker der ved foreningens start var gældende. Dvs. eksklusion finder ikke sted.

Stk. 7 b. En undtagelse fra denne regel er, hvor der er tale om ulovligheder mod foreningen eller dens medlemmer, der ifølge landets love er strafbare. I denne situation sker der, med virkning fra endelig domfældelse, en eksklusion sted.

Stk. 7 c. I øvrige forhold gives der advarsler og karantæne eller der sker en bortvisning fra mødet. Advarsler og karantæner gives, når der finder grov truende mundtlig eller skriftlig adfærd sted. Der gives 1 advarsel, hvorefter der gives karantæne i op til 3 måneder. Karantænen gælder alle foreningens aktiviteter undtagen Landsmødet.

Stk. 7 d. En anden undtagelse fra denne regel er, efter 3 karantæner ekskluderes medlemmet automatisk ved indtræden af en 4. karantæne.

Stk. 7 e. Det er i første omgang Landsledelsen der effektuerer stk. 7 b, stk. 7 c og stk. 7 d.

Stk. 7 f. På det efterfølgende Landsmøde sættes eksklusionen til afstemning, hvorefter den er endegyldigt afgjort. I perioden indtil Landsmødet er medlemmet karantæneramt. Nedstemmes eksklusionen på det efterfølgende Landsmøde, bortfalder eksklusionen og personen er herefter at betragte som fuldgyldigt medlem på ny.

Stk. 7 g Undtaget fra stk. 7 f er stk. 7 pkt. b. I dette tilfælde bestemmer Landsledelsen alene eksklusionen, på det første møde, efter en endelig domfældelse.”

Forslaget bortfaldt (se ovenfor)

 

Forslag nr. 4 stillet af Lars Arredondo

Som ny § 3 stk. 7, 8 eller 9 indsættes: 
”Landsledelsen kan udelukke et medlem fra bestemte møder eller arbejdsgrupper, hvis medlemmet skader samarbejdet. Medlemmet, eller ethvert andet medlem af LAP, kan kræve at udelukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.”

 

Forslaget blev vedtaget med tilføjelse, så andet led i første sætning blev til: ”…,hvis medlemmet i særlig grad skader samarbejdet.”

Afstemning:
For                37
Imod             11
Undlader       16

Forslaget blev vedtaget med kvalificeret 2/3 flertal.

 

Forslag nr. 6 a stillet af Nils Holmquist:

§ 6 stk. 1 ændres til: 
”Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Fra det landsmøde, på hvilket vedtægtsændringen vedtages, fortsætter alle landsledelsesmedlemmer, der ikke er på valg eller ønsker at komme på valg. Er der herefter mindre end 7 medlemmer suppleres der ved valg op til 7.”

Begrundelse: 
Det foreslås at danne en mindre landsledelse, fra nuværende 13 medlemmer til kun 7, og dermed effektivisere møderne i Landsledelsen.

Med den store og dermed meget belastende mødeaktivitet, kan det blive svært, at få tilstrækkeligt mange kvalificerede til at stille op til valg.

Vedtægterne fastslår, at der mindst 4 gange årligt afholdes møde i Landsledelsen. De sidste år er mødestatistikken steget med 300 %. Der er bedre økonomi i at holde færre møder. Vi kan ved færre medlemmer i Landsledelsen afbureaukratisere beslutningsprocessen.

En diskussion og behandling blandt 7 af Landsledelsens medlemmer vil unægtelig fremme beslutningskompetencen i Landsledelsen. Med en mindre Landsledelse vil det således blive muligt at mindske den forøgede mødestatistik i Landsledelsen, samt effektivisere møderne med henblik på et konstruktivt LAP, samt forbedre mulighederne for at finde kvalificerede, der evt. også har et arbejde ved siden ad landsledelsesarbejdet.

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget, idet der ofte er frafald til møderne og der er brug for et vist antal aktive medlemmer. (6 imod forslaget, 1 for, 1 undlod)

Nils Holmquist Andersen fremlagde forslag: Udover den skriftlige begrundelse: Giver hurtigere beslutninger og mindre udgifter til rejserefusion.

Lise Jul Pedersen talte imod: Mange falder fra undervejs i en landsledelsesperiode

Lars Arredondo: det vil blive mere topstyret, og færre vil følge med i, hvad der foregår i Landsledelsen

Thoridt Allermand: Forslaget kræver konsekvensrettelser andre steder i vedtægterne

Afstemning:
Forslaget forkastet

 

Forslag nr. 6 b stillet af Lillian Rank:

§ 6 stk. 1 ændres til:

”Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 15 medlemmer, valgt af landsmødet.”

Begrundelse: 
Antallet af landsledelses-medlemmer foreslås forhøjet fra 13 til 15 stk., da vi løbende har konstateret, at vi kunne bruge flere hænder i ledelsen.
Som vi alle ved, er LAP en forening, som mest er overflod af brænde hjerter, men meget få kræfter i hverdagen.
Der er jo altid brug for ekstra hænder i LAP – også i landsledelsen.

Out of record: Landsledelsen er kun LAP’s ledelse – Landsledelsen er ikke LAP’s kræfter

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse. (4 for, 3 imod, 1 undlader)

Forslaget fremlægges af Lillian Rank: Vi har meget frafald til LL-møder. Vi har brug for flere kræfter.

Nils Holmquist Andersen: Vi skal tænke på økonomien i det her – det koster mere i rejsefusion

Lise Jul Pedersen: 13 er et passende antal.

Lars Arredondo: Langt fra altid vi er 13 til møderne.

Afstemning:
Forslaget forkastet 

________________________________________________________________________________

 FORSLAG DER RETTER SIG MOD HANDLINGSPROGRAMMET

Forslag nr 7 stillet af Landsledelsen:

 HANDLINGSPROGRAM for LAP 2008 – 2009

 

Der nedsattes en arbejdsgruppe som fremlægger revideret forslag se senere

 

Forslag nr. 8 stillet af Irene Sjørslev Vella

Tilfredshedsundersøgelse vedr. indlæggelse på Psykiatriske afdelinger, udfyldes af patienter inden udskrivelsen.

Begrundelse: 
Jeg synes man får dårlig behandling. Det koster kr. 5.000 pr. patient, for det får man kun kost, ro, hvile og medicin, ingen samtaler kun medicin.

Landsledelsens indstilling:

Landsledelsen anbefaler at forslaget henvises til den strategiplan, der uddyber handlingsprogrammet. (7 for, 1 undlod)

Fremlæggelse ved Irene Sjørslev Vella.
Irene accepterede ideen om at det kommer med i strategiplan.

Herluf Dahlhof: Der er lavet sådanne undersøgelser og de viser massiv tilfredshed. Fordi de laves inden udskrivelsen.

Dirigenten bad om en tilkendegivelse. Positiv tilkendegivelse med en stemme imod.

________________________________________________________________________________

FORSLAG DER RETTER SIG MOD ARBEJDSGRUPPER

Forslag nr. 9 stillet af Signe M. N. Bischoff:

Landsmødet bedes stemme for start af teater/rollespilsgruppe, der bevilges penge til øvelokaler.

Begrundelse: 
Interessen for teater/rollespil afhænger af muligheden for selv at bestemme arbejdsvilkår – og rammer. Penge til øvelokaler vil give arbejdsro – og fred, så gruppen bli’r bred m.h.t. kreativitet og menneskesyn.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej til at bevilge penge til øvelokale, men at interesserede opfordres til at melde sig til en arbejdsgruppe, der efterfølgende kan udarbejde et budget og henvende sig til den kommende landsledelse.

Signe ønskede ikke ordet. Hanne Wiingaard talte imod fordi man ikke kender de økonomiske konsekvenser af forlaget.

Afstemning: 
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag nr. 10 stillet af  Tom Jul Pedersen:

Klare regler for, hvad der skal til for at man bliver ekskluderet, hvad der skal til for at man får en påtale af LAP. Altså der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag til vedtægtsændring til næste år.

Landsledelsens indstilling:
Landledelsen opfordrer forslagsstilleren til at trække forslaget, idet sådanne forslag til vedtægtsændring allerede foreligger.

Tom Jul Pedersen. Mit forslag har fået større værdi efter at LLs vedtægtsændringsforslag er blevet forkastet.

Lars Arredondo: 3. a vil blive genfremsat. Man må have tillid til at LL kun ekskluderer folk i særligt grove tilfælde.

Christian Martin: Der skal ikke være alt for klare regler, fordi det betyder at folk kan sige der står ikke at jeg ikke må gøre sådan, så det må jeg.

Afstemning:
Forslaget forkastet.
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 11 stillet af  Tom Jul Pedersen:

Nedsættelse af gruppe, der skal undersøge om der er nepotisme og kammerateri i vor gode forening.

Begrundelse:
Se begrundelse for forslag nr. 32.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget, idet der henvises til handlingsprogrammets pkt. 1 D.

Tom Jul Pedersen fremlagde: Det ligger dybt i mennesket, at man bevilger penge til sig selv og vennerne, når man har mulighed for det. Derfor mærkeligt hvis det ikke foregår hos os.

Hanne Wiingaard: Du har før set de papirer du snakker om og du ved det ikke er rigtigt.

Thoridt Allermand: Vi har bestilt en udefra til at skrive en afrapportering fordi vi skulle redegøre for, hvad pengene var brugt til.

Tom Jul Pedersen: men det er jo en der sidder i LL, og derfor ikke en ekstern.

Holger Pedersen: Den her forening skal da være den forening i hele verden der har mest nepotisme og kammerateri. Og når vi skal vælge folk til at lave undersøgelser om os, ja så skal det være nogle af vores egne.

Afstemning:
Forslaget blev forkastet                                         

 

Forslag nr. 12 stillet af  Tom Jul Pedersen:

Et etisk sæt regler folk skal følge så vi undgår de hadske e-mails i vor forening. Altså nedsættelse af arbejdsgruppe.

Begrundelse:
Se begrundelse for forslag nr. 32.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget med henvisning til handlingsprogrammets pkt. 1 D, og idet der løbende arbejdes med problemstillingen i landsledelsen.

Tom Jul Pedersen fremlagde.

Nils Holmquist: vi arbejder til daglig med det spørgsmål.

Tom Jul Pedersen: Jo, men hvad kommer der ud af det arbejde i laver?

Afstemning:

Forslaget forkastet.

________________________________________________________________________________

FORSLAG DER RETTER SIG MOD PRINCIPPROGRAMMET

 

Forslag nr. 13 stillet af Landsledelsen

Landsledelsen fremsætter en række forslag til ændringer af LAP’s principprogram.

Begrundelse: 
Landsmødet 2006 vedtog en opfordring til Landsledelsen om at fremsætte et forslag til revideret og opdateret principprogram. Forslaget lægger op til at fastholde foreningens oprindelige kurs, men forsøger at føre forældede formuleringer up to date og foreslår enkelte overflødige formuleringer slettet.

Fremlægges mundtligt v. Steen Moestrup. Steen bad forsamlingen sige til i forhold til hver enkelt ændring, hvis de havde spørgsmål, kommentarer eller protester.

Første afsnit: Der er sket ting siden, så tiden er løbet fra den gamle formulering.

Andet afsnit, del af sidste sætning: Udviklingen er også løbet fra den sætning.

Behandlingsmæssige forhold, pkt. 3: Der er ikke flere statshospitaler.

Behandlingsmæssige forhold, pkt. 8 og pkt. 9: Det skal omformuleres.

Behandlingsmæssige forhold, pkt. 10: Vi har opfattet at man allerede har tværfaglighed rundt om.

Der var der protester imod at slette punktet.

Herluf Dahlhof: Det er jo netop de psykiatriske overlægers totalt enevældige magt, der skal brydes. Lederen bør være en psykolog for psykiaterne har i 50 år vidst at de ikke dur.

Ulla Asmussen: Min erfaring, at man kun af nød har ansat psykologer som ledere.

Thoridt: på det regionale plan laver man specialiserede sygehuse. Psykiaterne bliver tværtimod styrket.

Lillian Rank: vigtigt at få MBere ind. Om højst 20 år skal vi have mindst ligeså meget magt.

Dirigenten bad om en tilkendegivelse. Pkt. 10 opretholdes som hidtil

Behandlingsmæssige forhold: pkt. 11: Meget nu lagt ud i kommunerne, derfor ændringen

Sociale forhold, pkt. 4: her en omskrivning.

Sociale forhold, pkt. 5: igen en omskrivning.

Herluf Dahlhof havde en indvending. Funktionshæmning midlertidigt, handicap vedvarende defekte – og det er imod recovery tanken.

Karl Bach Jensen: Det er et lægesynspunkt: her ser man handicap som noget permanent. I resten af verden ses handicap, som noget omgivelsesbestemt og midlertidigt. Varig skal forstås som længerevarende. Og dem med handicap rangerer højere i det sociale hierarki end vi gør.

Thoridt Allermand: Vi skal være i mod det stigmatiserende handicapbegreb.

Signe S.: hvis man er under handicaploven, kan man så få dobbelt SU? Flere i forsamlingen JA.

Tom Jul Pedersen: Jeg tror bare man vil begynde at skelne mellem fysisk og mentalt handicappede.

Kaj Larsen: Handicapkonventionen anerkender vores rettigheder

Dirigenten bad om en tilkendegivelse. Stor tilslutning til ændringen.

Sociale forhold, pkt. 8: Tilslutning.

Sociale forhold, pkt. 9: Vi ønsker det kort og klart.

Sociale forhold, pkt. 10: Her diskussion:

Jan Stig Andersen: Hvorfor er den overflødig?

Herluf Dahlhof: det er da i modstrid med det vi laver i forhold til sociale mentorer.

Holger Pedersen: Man har desværre lavet skånejob lovgivningen om fordi der nu skal være en lønnet medarbejder. Og vi skal arbejde på at være ledere af vores egne virksomheder. Faktisk kun amter, kommuner og privatkapitalistiske virksomheder, der kan lave sådan nogle skånejobs.

Lars Arredondo: Der er fortsat brug for bedre vejledning.

Herluf Dahlhof: Problemet når man bliver udskrevet, at man bliver udskrevet til ingenting og at der ikke bliver lavet nogen resocialisering.

Hanne Jønsson: Min erfaring med skånejobs er, at der skal være en der er bekendt med at have en skånejobber, der er psykisk syg.

Dirigenten bad om tilkendegivelse. Det nuværende pkt. 10 opretholdes

Pkt. 11 (sociale forhold):  Tilslutning fra forsamlingen

Ny pkt 12(sociale forhold): Den var der tilslutning til.

Kaj Larsen får ordet til et punkt der lå længere tilbage i teksten. Opfordrer den kommende landsledelse til at formulere noget omkring den stigende specialisering og biologisering af psykiatrien.

Dirigenten: Ethvert medlem af LAP kan stille forslag til næste landsmøde.

Dirigenten satte herefter det nye principprogram til afstemning.

LAPs nye principprogram enstemmigt vedtaget!

Det nye program med de vedtagne ændringer ses nedenfor [Ref. anm.: Punkterne er nu nummereret som de er blevet i forhold til de ændringer, der blev hhv. ændret og ikke ændret. Passer derfor ikke sammen med den nummerering der er nævnt ovenfor, som refererer tilbage til de fremlagte forslag]:

 

Principprogram

Vedtaget på LAP’s Landsmøde 2008

 

Som tidligere og nuværende brugere af psykiatrien ønsker og forventer vi, at vores muligheder for relevant behand­ling, hjælp og i deltagelse i samfundsli­vet udvikles og tilpasses vo­res behov.

Vi har brug for, at både vores juridiske, behandlingsmæssige og sociale rettig­heder til stadighed forbedres.

 

Behandlingsmæssige forhold:

Vi ønsker og vil arbejde for:

 1. At en optimal behandling, hjælp og støtte tilbydes til bru­geren, uanset om denne vælger medi­cinsk behandling til eller fra.

 

 1. At der overalt i landet findes små og lettilgængelige enhe­der, der tilbyder behandling, hjælp og støtte afpasset den enkeltes behov.
 1. At der satses på helhedsbehand­ling, frem for overve­jende symptomdæmpende behandling.

 

 1. At der iværksættes øget forsk­ning i alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri.
 1. At alternative behandlingsfor­mer, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt og ta­get med.

 

 1. At den enkelte får fuld selvbe­stemmelse i forhold til egen be­handling, ud fra princippet om in­formeret sam­tykke.
 1. At man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling, herunder  fri og gratis adgang til at  konsultere privatpraktiserende  psykolog.

 

 1. At psykiaternes monopol på ledelsen af psykiatriske afdelinger og andre psykiatriske afsnit opblødes gennem tværfaglighed i ledelsen.
 1. At det psykosociale indsatsområde i kommunerne udvikles og udbygges, sådan at børns, unges og voksnes vanskeligheder i højere grad afhjælpes med konflikthåndteringsredskaber og psykologisk/psykosocial rådgivning og behandling.

 

 1. At psykofarmakaforbruget i psy­kiatrien nedsættes gen­nem stærk opprioritering af samtalete­rapi, naturmedicin og andre ikke-psy­kofarmakalogiske metoder.

 

 1. At der forskes i og arbej­des med, hvordan man forebyg­ger, at trau­mer, kriser og psyki­ske lidelser udvikler sig til mere eller mindre kroni­ske tilstande.

 

Juridiske forhold:

Vi ønsker og vil arbejde for:

 1. At særloven om frihedsberø­velse og anden tvang i psykia­trien ophæves og erstattes af en al­men lovgivning om nødrets­foranstaltninger gældende for alle borgere.

 

 1. At retten til at få sit psykiatriske livstestamente/forhåndserklæring re­spekteret indarbejdes i lov­giv­ningen.
 1. Automatisk domstolsprøvelse af enhver psykiatrisk fri­hedsberø­velse.

 

 1. At tvangsbehandling begrænses til absolut og påviseligt livstru­ende situationer.
 1. At have samme ret som andre borgere, hvad angår privatli­vets fred og forvaltning af personføl­somme op­lysninger.

 

 1. At tidsubestemte behandlings- og anbringelsesdomme af­skaf­fes.
 1. At behandlings- og anbringelses­domme maksimalt ud­strækkes svarende til varighe­den af en almindelig straf for til­svarende forseelser.

 

 1. Gratis juridisk bistand ved dom­stolsprøvning og klagebe­hand­ling i forbindelse med tvang i psykiatrien og ved retssager, der kan føre til behandlings- eller anbrin­gelsesdomme.
 1. Ret til at opnå erstat­ning for skader for­voldt af psyki­atrisk be­handling, fx hjerneska­der og beskadigelse af tænder.

 

 1. At brugeren til­bydes ad­gang til ethvert behandlings­møde, visita­tionsmøde eller andet møde, hvor ens sag tages op til afgørende drøftelse.

 

Sociale forhold:

Vi ønsker og vil arbejde for:

 1. Ret til frit at organisere vores in­teressefællesskab og vare­tagelse inden- og udenfor eksiste­rende institutioner og strukturer.

 

 1. Demokratisk og afgørende ind­flydelse på de offentlige og pri­vate institutioner og organisatio­ner, der udfylder vores behov for behandling, omsorg, hjælp og støtte.
 1. At man fra sam­fundets side aktivt mod­virker de faktorer, der begrænser psykiatribru­geres aktivitet og delta­gelse.

 

 1. At sikre vores muligheder for aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet

 

 1. At mennesker, der begrænses af psykosociale handicap, får rettigheder og muligheder sva­rende til andre borgere med nedsat funktions­evne.
 1. Bedre mulig­hed for at udnytte vore kreative, kunstne­riske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for os selv, men også til berigelse af det samfund, vi lever i.

 

 1. Bedre mulighed for at udtrykke sek­sualitet, have seksuelle forhold, blive forældre og bevare forældreværdighe­den.
 1. At udvikle alterna­tive ar­bejdspladser til gavn for nuværende og tidli­gere psykiatribrugere.

 

 1. Favorable og realistiske vilkår for uddannelse og deltagelse i arbejdsli­vet.

 

 1. Mere målrettet arbejds-/uddannelsesvejledning og støtte fra personer, der er bekendt med psy­kiske lidelser, ud­dannelses­systemets krav og arbejdsmar­kedets mulighe­der for skåne­jobs/flexjobs o.l.
 1. Sikring af den enkeltes økonomi når tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kan etableres eller opretholdes.

 

 1. At fagbevægelsen får øjnene op for, og organiserer lønmodtagere i job med løntilskud for førtidspensionister eller flexjob, så vi også på den måde får ligestilling i forhold til samfundets øvrige løn­modtagere.
 1. At fravalg af bestemte behandlingsformer ikke får indflydelse på tildeling af sociale eller økonomiske ydelser og indfrielse af rettigheder.

 

 

Forslag nr. 14 stillet af Kaj Larsen:
Trukket af  forslagsstilleren

________________________________________________________________________________

FORSLAG DER MÅ ANTAGES AT FÅ VÆSENTLIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Forslag nr 15 stillet af LAP Region Hovedstadens generalforsamling:

LAP Region Hovedstadens generalforsamling 31.03.08 stiller forslag om at LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, bakker op om Høringen for Bedre vilkår for sindslidende, der følger op på de krav, der blev fremført på demonstrationerne 13. december 2007 og 5. marts 2008. LAP skal bakke op både politisk, økonomisk og i form af arbejdskraft.

Høringen er planlagt til at finde sted 30. september 2008 et sted i Jylland eller på Fyn

Vores krav er som hidtil:

 • Bedre vilkår for sindslidende
 • Flere Døgnpladser
 • Mere terapi, mindre medicin
 • Gratis psykolog, tandlæge, diætist og juridisk bistand
 • Forhøjet kontanthjælp til psykisk syge unge under 25 år – alle diagnoser
 • Fjern modregning i ægteskab og samliv
 • Også i overgangene fra sygedagpenge til pension
 • Bedre uddannelse til behandlere/personale i psykiatrien
 • Bedre mulighed for uddannelse af brugerne af psykiatrien
 • Mere brugerindflydelse i såvel behandlingspsykiatrien som socialpsykiatrien
 • Bevarelse af rettigheder og midler for psykiatribrugere over 65 år

Begrundelse: 
Vi synes det er vigtigt at følge op på de initiativer som vi allerede har taget, at vi holder fast og bliver ved. Vi synes det er vigtigt, at LAP, som psykiatribrugernes forening, er med helt fremme i bestræbelserne på at holde liv i den bevægelse, vi har skabt.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse under den forudsætning, at den kommende landsledelse får mulighed for at godkende et budget for LAP’s involvering i initiativet.

Grace K. Christensen fremlagde forslaget p.v.a LAP RH

Lars Arredondo fremlagde LLs indstilling, men redegjorde også for at han selv som medlem af LAP RH har været med til at udforme forslaget på dennes Generalforsamling. LL bakker det fuldt op politisk, men vil gerne have snor i hvor meget arbejdskraft og økonomi, der anvendes.

Paul Bjergager syntes det er så godt med de initiativer der er opstået fra græsrødderne, og at der er blevet gjort noget aktivt.

Afstemning:
Enstemmigt vedtaget

 

Forslag nr. 16 stillet af Lillian Rank:
TRUKKET af Forslagsstilleren
Forslag nr. 17 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Landsforeningen stiller advokat (kan føre retssager) til rådighed for medlemmerne.
Advokaten skal på LAP’s og LAP’s medlemmers vegne føre principielle retssager samt bistå medlemmer.

Begrundelse: 
Menneskerettighederne bliver overtrådt, hvilket bliver forbigået i stilhed.
Vores ansatte jurister har ikke ført nogle principielle sager, og har ikke været særlig meget udfarende på vores vegne som gruppe. Det mener jeg ellers, der kunne være god grund til, da der mangler sager.

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget (6 imod forslaget, 1 for, 1 undlader) med den begrundelse, at der allerede nu kan gives ekstra juridisk støtte.

Fra debatten:

Paul Bjerger fremlægger. I har fået ansat en jurist, men fordi man er jurist kan man ikke stille op i en ret sal for det kræver en bestalling. Vi skal der for have fat i en advokat. Sidste år afvistes forslaget med at vi allerede havde muligheden. Vi skal lave et samarbejde med et advokatfirma

Steffen Østergård p.v.a. Landsledelsen: Der er allerede mulighed for at få juridisk støtte som det er nu.

Lars Arredondo: Vi skal ikke stille en advokat til rådighed. Vi skal kunne lave principielle retssager, men vi skal undgå sager man kan tabe.

Preben Meilvang: LAP godt dækket ind som det er nu med jurist Erik Olsen

Tom Jul Pedersen: Vi taler om to forskellige ting – juridisk bistand og at køre sager i retten

Bo Steen Jensen: At tilknytte en advokat til LAP er nærmest uladesiggørligt. Men vores jurist kan finde ud af om der er basis for en sag.

Paul Bjerager: Det drejer sig om principielle retssager. LEVs advokat stævnede Strandvænget, da sagen kom op i medierne. Jeg er overbevist om at der er mange sager.

Hanne Wiingaard: Det her forslag kan få nogle alvorlige økonomiske konsekvenser, som vi ikke kan overskue.

Nils Holmquist Andersen: bakkede op om Hannes udtalelse

Lars Arredondo: Det står sidst i Handlingsprogrammet at LAP vil rejse principielle sager.

Ulla Asmussen: Jeg vil også stemme nej til forslaget, fordi der står at foreningen stiller advokat til rådighed for medlemmerne. Vi er mange, der føler at vi har en sag – hvis alle får hjælp af advokat bliver vi ruineret.

Feridun: Vi bor i et retssamfund.

Gert Zøllner: stem nej til forslaget.

Bo Steen Jensen: Vi er berørt af så mange forskellige lovområder, derfor vil det være forskellige typer advokater, vi har brug for til de forskellige sager, der måtte opstå.

Lars Arredondo. Vi vil gerne have retssager. Indvendingen handler om det der står i forslaget; det er det vi er imod.

Afstemning: Forslaget forkastet

Forslag nr. 18 stillet af Kaj Larsen:
TRUKKET af forslagsstilleren

 

Forslag nr. 19 stillet af Dorit Dorte Jette Nielsen:

LAP skal have et fritidshus/sommerhus.

Begrundelse: 
Så jeg kan trække mig tilbage.

Landsledelsens indstilling:

Landsledelsen opfordrer forslagsstilleren til at trække sit forslag. LAP arbejder med at etablere et refugium med krisefunktion.

Dorte fremlagde: Det vil være godt at vi kunne have et fritidshus som medlemmer kan bruge, mange har ikke penge til andre.

Paul Bjerager talte imod. Fortalte vi er ved at lave refugier, og GALLO har allerede et sommerhus man kan leje billigt

Hanne Wiingaard: Vi må ikke købe fast ejendom for vores midler

Tom Jul Pedersen: Man kan leje Skærlund. Tom tilkendegav at han kunne telefonnummeret.

Jan Stig Andersen: Der er også en anden mulighed. Vi har en masse telte i LAP-regi. Så der er der også mulighed, hvis man vil lave discountferie.

Afstemning:
Forslaget blev forkastet
________________________________________________________________________________

 

ØVRIGE FORSLAG, DER INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA

 

Forslag nr. 20 stillet af Tom Jul Pedersen:

Ophævelse af eksklusionen af Erik Thomsen.

Begrundelse:
Se begrundelse for forslag nr. 32.

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget. 5 imod forslaget, 2 undlader, 1 for.

Behandles ikke efter afstemning om hvorvidt det skulle behandles

 

Forslag nr. 21 a stillet af Holger Pedersen, Kenn Erik Kofoed Lyster, MarieLouise Løvendahl Wærens

Der skal kunne vedtages eksklusion ved kvalificeret flertal i Landsledelsen

Landsledelsens indstilling:

Landsledelsen henviser til de allerede fremsatte forslag om vedtægtsændring.

Behandles ikke, efter afstemning om hvorvidt det skulle behandles
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 21 b stillet af Kaj Larsen
TRUKKET af forslagsstilleren

________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 22 stillet af Nils Holmquist Andersen:

At LAP kun har én formand, én kasserer, én sekretær, der samarbejder i mellem landsledelsesmøderne.
Formanden skal så vidt muligt uddelegere ansvar til ansatte. Formanden er ansvarlig over for landsledelsen og konstitueres her.

Begrundelse: 
Det effektiviserer beslutningsprocessen, og gør det lettere for pressen at få fat i os.

Nils talte for sit forslag.

Lars Arredondo: Én formand kan komme til at betyde at kun én person kommer til at kunne udtale sig ud af til pressen. Det politiske lederskab er hele Landsledelsen.

Lise Jul Pedersen: Jeg synes vi skal stemme nej til forslaget, fordi vi skal undgå topstyring.

Tom Jul Pedersen: Selvom der kun er én formand, kan man. Én, så ved man hvem det er man skal kontakte.

Steen Moestrup: Det her er en debat om, hvad der skal stå i Landsledelsens forretningsorden.

Paul Bjergager: Først formandskab, så forretningsudvalg. Hvis vi skal have det her, skal vi have et vedtægtsændringsforslag. Jeg vil hverken sige for eller i mod.

Bo Steen Jensen: Pressen er de eneste der vil blive glade for det, for de kan ikke finde ud af det med en kollektiv ledelse

Afstemning om forslaget, ment som en tilkendegivelse på, om det var noget der skulle arbejdes videre med i forhold til vedtægterne:
Forkastet.
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 24 stillet af Inger-Liss Christoffersen:

Der indstiftes en LAP-pris ved et evt. 10-års jubilæum til den person/LAP-afdeling som har gjort en stor indsats for psykiatribrugere.

Begrundelse: 
Refererer til en fejring af 10 år med LAP i spidsen for psykiatribrugernes rettigheder. I lighed med andre større foreninger kan indstiftes en årlig LAP-pris. Det kan besluttes hvad ”prisen” skal bestå i, penge, prispokal eller andet. Det vil også blive en medie begivenhed hvor pressen kommer i spil. Det er noget LAP har hårdt brug for.

Inger-liss Christoffersen fremlagde sit forslag: Skal gives til et medlem eller en afdeling som har gjort noget særligt. Vi halter bagefter på medieområdet – og det kan vi gøre noget ved med det her forslag

Bo Steen Jensen: Skal den uddeles indenfor LAP? Jeg mener også, vi skal uddele den til folk uden for murerne.

Inger-Liss: Enig i at det vil være godt med en uden for murerne

Kirsten Dam: De forskellige organisationer har deres egne priser. Vi skal ikke gå over åen efter vand. Vi skal koncentrere os om LAP. Derfor skal prisen uddeles inden for egne rækker

Afstemning: Vedtaget

________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 25 stillet Kaj Larsen:
TRUKKET af forslagsstilleren

_______________________________________________________________________

Forslag nr. 26 stillet Kaj Larsen:
TRUKKET af forslagsstilleren
________________________________________________________________________________

Forslag nr. 27 stillet Kaj Larsen
TRUKKET af forslagsstilleren
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 28 stillet af  Tom Jul Pedersen:

At der kommer klarhed over hvad juristen laver, det skal undersøges om arbejdet er de 100.000 vis af kroner værd. Er spørgsmålene indenfor det meget smalle spektrum der hedder jura? Afstemning om en tilbundsgående undersøgelse.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej, idet man ikke går ind for at ansatte udsættes for overdreven kontrol.

Tom Jul Pedersen fremlagde sit forslag. Jeg vil have en afklaring af hvad vores kære jurist laver. Alle de penge juristen får – kan de anvendes bedre? Hvad er det for nogle spørgsmål der stilles til juristen – har de med jura at gøre.

Lars Arredondo Landsledelsens indstilling

Ulla Asmussen: Det er ikke god tone. Og vores jurist er billig.

Bo Steen Jensen: jura er et meget kompliceret og meget bredt tema. Ud fra beretningen synes juristen at levere det han skal. At være konstant opdateret på lovændringer er meget vigtigt.

Karl Bach Jensen: Det er urimeligt med den her slags forslag i en forening, der vil en inklusion og her synes jeg, at det er for meget at ansatte gang på gang bliver bragt i miskredit.

Preben Meilvang: Godt at have en jurist inden for egne mure – i særdeleshed i den turbulente tid vi har været i gennem.

Afstemning: Forkastet

 

ØVRIGE FORSLAG UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA (OPFORDRINGER, TILKENDEGIVELSER MV.)

 

Forslag nr. 29 stillet af Niels Udbye:

Forslag i al almindelighed:
Grønsager er ikke så sunde som I tror, de er nemlig fyldt med bakterier, pesticider og orm. Kød er sundt, hvorfor tror I grønlændere lever af hvalkød og sælkød, og aldrig får kræft? Det drejer sig om at spise fornuftigt og ikke fylde maven op.

Det er taget til efterretning, at sådan mener Niels Udbye.

________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 30 stillet af Lis Adam:

Jeg kunne tænke mig, at stille forslag til debat om offerrolle, som er en stor hindring for at få et normalt liv.

Flere tilkendegav at de ville støtte forslaget, selvom de ikke kunne få det uddybet af Lis som ikke var tilstede.

Enstemmigt vedtaget, at det skal der arbejdes videre med.
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 31 stillet af Gert Zøllner:

Mere disciplineret hvordan man får flere døgnpladser. Vi må kæmpe sammen med andre foreninger, Sind. Vi SKAL have flere. Mit tema ”Døgnpladser”.

Begrundelse:
Fordi der er for lidt.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at forslaget henvises til minikonference.

Afstemning:
Vedtaget at henvise forslaget til minikonference 
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr.  32 stillet af Tom Jul Pedersen:

Stillingtagen til Morten Breums indlæg i SUND bladet for år tilbage. Må man kalde Landsledelsesmedlemmer for ”bavianer” samt at de vil ”skide brugerne på værestederne en hatfuld”.

Begrundelse: 
At vor gode forening desværre er martret af personer, der ikke kan styre deres temperament, de går i affekt og råber højt, skriver og siger stærkt nedladende ting om navngivne personer, se bare Landsmødemappen for 2 år siden. Tænk at LAP sendte det ud til folk, de offentliggjorde det. Landsledelsen ville ikke tage stilling til Morten Breums skandaleindlæg i SUND-bladet, det havde man ikke en mening om.
Men Erik havde man åbenbart en mening om …. rart at man kun vil sige sin mening, når det er en lille fisk, der er i spil. Man vil jo heller ikke undersøge hvad over 100.000 kr. er gået til. Hvilke personer har fået de penge? Én fra Landsledelsen ville ikke svare på, om hun havde fået nogle af pengene, da de var givet til hendes arbejdsplads. Hvem har så fået dem? Så vil min arbejdsplads da også have 100.000 kr. for at lave brochurer, men hvad pengene er brugt til vides ikke (folk får jo deres løn et andet sted fra). Én har tilmed fået 5.000 kr. for at evaluere en sommerlejr hun ikke var med på! Hun ville ikke selv sige navnet (på at hun havde fået dem, det er åbenbart fordækt) så en anden måtte sige det. Det vil man ikke have frem indenfor LAP, jeg har hørt en blive sur over, at det kom frem. Det bekræfter mit syn på, at det er en ”stinker”, som man siger inden for pressen.

 Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler landsmødet ikke at behandle forslaget, idet emnet tidligere har været behandlet og omhandler hændelser, der nu er historie.

Dirigenten satte herefter Landsledelsens indstilling (og altså ikke forslaget) til afstemning:
Vedtaget ikke at behandle forslaget

_______________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 33 stillet af Line Lundstrøm

Man skal være medicinfri, når man venter et barn, og når man ammer.

Begrundelse: 
Kan ikke blive medicinfri selv om de godt ved, at jeg venter mig og har lige født.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at forslaget henvises til minikonference.

Dirigenten konstaterede, at der var enighed om, at der skal arbejdes videre med den her problematik

6. Vedtagelse af handlingsprogram 2008 – 2009

Forslaget til Handlingsprogram blev gennemgået af Steen Moestrup fredag. På baggrund af Handlingsprogrammet fra sidste år vil man nu fokusere på større synlighed af LAP. Dette betyder bl.a. udvikling af en højere grad af netværk, for derved i højere grad at kunne være med til at sætte dagsordnen. Derfor stilles der forslag om opstramning af Handlingsprogrammet, som kan drøftes i de respektive arbejdsgrupper.

Man nedsatte en redaktionsgruppe, som skulle arbejde videre med udkast. Redaktionsgruppen bestod af:
Lars Arredondo, Steen Moestrup, Jan Stig Andersen, Gert Zøllner, Bo Steen Jensen. Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen blev tilknyttet som sekretær.
Redaktionsgruppen fremlagde efterfølgende sit forslag.

Dirigenten resumerede søndag forslaget til handlingsprogram, som altså var blevet fremlagt for forsamlingen dagen forinden, og satte det herefter til afstemning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, dog med to som undlod at stemme.

HANDLINGSPROGRAM for LAP 2008 – 2009

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at indfri følgende mål og delmål:

1. Organisation, samarbejde og sammenhæng

Vi vil skabe størst mulig sammenhæng, dynamik og effektivitet i organisationen for at opfylde LAP’s formål
Ved at:

 • gøre medlemsbladet til et stærkere bindeled i hele organisationen
 • skabe større samhørighed mellem landsorganisation, grundforeninger, individuelle og kollektive medlemmer
 • øge den lokale organiseringsgrad ved at fremme dannelsen af grundforeninger og netværksgrupper
 • udvikle rammer hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere indbyrdes kan udveksle erfaringer og afprøve nye samværsformer og selvhjælpsinitiativer
 • sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet

2. Flere og mere aktive medlemmer

Vi vil højne aktivitetsniveauet i foreningen og øge antallet af individuelle medlemmer til mindst 1000 og antallet af kollektive medlemmer til mindst 100
Ved at:

 • være synlig i miljøer og sammenhænge hvor psykiatribrugere færdes
 • gennemføre en medlemshvervekonkurrence
 • udgive et internt nyhedsbrev til aktive medlemmer minimum hver anden måned
 • udvikle inspirationsmateriale til grundforeninger og netværksgrupper
 • sikre de nødvendige økonomiske og organisatoriske ressourcer til grundforeninger og netværksgrupper

3. LAP mere synlig

Vi vil gøre LAP som brugerorganisation kendt i den brede offentlighed og blandt mulige medlemmer.
Ved at:

 • udvikle et netværk af erfaringseksperter, udbygge, forankre og koordinere LAP’s mediekontakter
 • søge at ændre det medie skabte billede, der sætter lighedstegn mellem psykisk sygdom og kriminalitet
 • gennemføre en oplysnings-/hvervekampagne i form af en busturné rundt i landet med stop i større byer
 • markere foreningens 10 års jubilæum

 4. Påvirke lovgivning og praksis

Vi vil søge at påvirke lovgivning og praksis i retning af LAP’s formål og principper
Ved at:

 • være synlige som aktør overfor politikere, embedsmænd, praktikere og mulige samarbejdsparter
 • højne informationsniveauet og formidlingen internt i organisationen om egne initiativer og resultater på lovgivnings- og praksisområder
 • afdække, inddrage og udvikle foreningens ressourcer lokalt og centralt i forhold til lovgivningsarbejde og udvikling af praksis
 • forsøge at rejse og føre enkeltsager af generel og principiel interesse og betydning for foreningens medlemmer
 • igangsætte og deltage i arbejdsmarkedsrettede tiltag og projekter
 • arbejde konkret med medlemmernes forsikringsmæssige interesser

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

LL foreslog en bevarelse af prisen for årligt kontingent på 100 kr., hvoraf 30% går til regionsforeningerne, 50% til lokalforeningerne og 20% til landsorganisationen.

Forslaget blev vedtaget.

 8. Godkendelse af budget for det kommende år – 2009

 

Hanne Wiingaard fremlagde LL’s indstilling til budgettet for næste år. Det blev pointeret at budgetforslaget var afhængig af at LAP fortsat fik støtte fra staten. Og at man allerede nu havde haft et positivt møde i velfærdsministeriet. LAP havde ansøgt om midler for en fireårig periode.

Fra sommerlejrgruppen blev det pointeret, at deres budget var stramt og man gerne så tilskuddet forøget.

Der var bred tilkendegivelse af at sommerlejren promoverede LAP positivt.

Dirigent Benny Lihme opsummerede ved en konstatering af at der var bred forståelse for at sommerlejrens budget skulle hæves, og man arbejdede videre med forøget tilskud fra henholdsvis interne og eksterne midler.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var: 
Valgt på landsmødet 2006: Hanne Wiingaard, Joy Dalhof, Kaj Larsen, Lars Arredondo, Lise Jul Pedersen, Marianne Stengaard Sandermann, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen, Thoridt Allermand. 
Indtrådt som suppleanter 2007: Lillian Rank, Paul Bjergager, Steffen Østergaard

Præsentation af LL-kandidater

Preben Meilvang: Shipping, har haft alkoholproblemer. Jeg har megen erfaring med psykiatrien som jeg gerne vil tilføre LL.

Signe Seirsen: Ny i LAP, brænder for at folk skal have en relevant behandling. Meget interesseret i at LAP er gået ind i Next stop job.

Holger Pedersen: Håber at kunne gøre en glad forskel i LAPs LL

Inge Jensen: Kommer fra Nykøbing Falster. Vi skal stå sammen for at lave en bedre psykiatri. Jeg vil gerne lave et godt samarbejde med alle der kommer ind i dag

Lars Arredondo: Min kontakt med psykiatrien har været et chok, har motiveret mig til for 9 å siden at stifte den her forening. Har arbejdet med spørgsmålet om medicin og vægtøgning. Ligget mig meget på sinde at gøre LAP synlig ift. offentligheden. Har siddet i LL i flere år. Fremover organisere brugerne lokalt i mit eget område. Erfaringseksperter.

Kirsten Dam: Jeg har haft den glæde at være suppleant i Landsledelsen. Jeg vil gerne arbejde for bedre menneskelige vilkår for psykiatribrugere.

Lillian Rank: Glæde af at være i LAP. Jeg er en ildsjæl der brænder for det her. Jeg har kun tak trods problemer med LAP

Gert Zøllner: Arbejder for at LAP bliver styrket. Vi skal i gennem alle forslagene.

Grace K. Christensen: Tidligere lægestuderende. Tovholder i Multietnisk gruppe. Mentor arbejdet organiseres fortsat i København. Det er nu muligt at samle en yngre bestyrelse i LAP København.

Steffen Østergård: Siger ikke så mange ord, men jeg er inde i vores politik. Hårdt arbejde, men jeg stiller op hver gang. Vil arbejde for at vi får et mere rummeligt arbejdsmarked.

Ib Raalind: Kommer fra Kalundborg. Kommer dog oprindeligt fra Horsens. Jeg vil gerne have indsigt i LAP og arbejde i LAP – og få noget mere ansvar i LAP. Jeg går ind for mindre medicin. Jeg håber jeg får en chance, jeg brænder for det her.

Michael Krogh: Haft mange gode samtaler og ladet mig overtale til at stille op. Jeg har lavet fællesråd i København. Jeg brænder for at vi bliver lidt mere synlige. Politk er alt for alvorligt til at man overlader det til politikere.

Christian Martin: Været psykiatrisk patient for 11 år siden – sygdommen udviklede sig, toppede og er nu på retræte og nu er jeg selv ved at udvikle mig. Jeg har været glad for at være her. Jeg har engang haft et anstrengt forhold til LAP – men nu er jeg blevet glad for at være her. Og jeg mener at psykiatrien udvikler sig, fordi LAP har øvet indflydelse. Vi skal være mere synlige.

Hanne Wiingaard: Jeg har arbejdet i LL i nogle år. Jeg synes det er dejligt at LAP bliver mere og mere kendt. Og derfor vil jeg gerne tage en tørn til.

Lise Jul Pedersen: Jeg vil gøre mit bedste og gøre mit bedste for at holde mig tilbage.

Ulla Asmussen: Jeg er nu på pension og fra Århus. Jeg synes det er vigtigt at have en bred LL som inddrager mange erfaringer. Vigtigt at vi får en god tone i LL

Paul Bjergager: Været aktiv siden 96, hvor jeg startede i Sind. Mit hjerteblod Sommerlejr og refugium. Lokalt arbejder jeg også politisk. Jeg vil arbejde for at LL bliver mere harmonisk end den har været hidtil. Vi skal have flere medlemmer. Jeg vil arbejde for et psykiatrisk råd. LAP betyder meget for mig – og jeg går ind i det 100%.

Bjarne Hansen: Jeg har arbejdet politisk siden jeg var 16. jeg er formand for LAP-Silkeborg. Jeg har de politiske og organisatroriske erfaringer gennem fyrre år – og det vil jeg kunne styrke LAP med. Next Stop Job vigtigt i den forbindelse.

Mads Brask: Jeg har en god energi at bruge på den her sag. I LAP vil jeg gerne sikre at den lidt yngre generation er til stede.

Nils Holmquist Andersen: Jeg siger lidt og lidt upopulære ting. Jeg vil stille min ekspertise til rådighed og mine papirer til dem der skal overtage min plads i FU.

Herluf Dahlhof talte p.v.a. Joy Dahlhof: Jeg ved at hun stadig er interesseret i at fortsætte i Landsledelsen. Joy har været med til at stifte LAP. Jeg vil anbefale Joy.

 

Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Resultatet af denne blev som følger:

Valgt til landsledelsen:

Michael Krogh                             61 stemmer
Hanne Wiingaard                         58 stemmer
Ulla Asmussen                             54 stemmer
Lise Jul Pedersen                          52 stemmer
Lars Arredondo                            51 stemmer
Mads Brask                                  50 stemmer
Nils Holmquist Andersen             46 stemmer
Grace Kaae Christensen               45 stemmer
Lillian Rank                                  42 stemmer
Paul Bjergager                              39 stemmer
Preben Meilvang                          37 stemmer
Christian Martin                           36 stemmer

Udover disse 12 ovennævnte indgår Steen Moestrup, der ikke var på valg, i Landsledelsen.

Suppleantrækkefølgen blev som følger:

Inge Jensen                                   35 stemmer                         1. suppleant
Bjarne T.G. Hansen                      33 stemmer                         2. suppleant
Kirsten Dam                                 30 stemmer                         3. suppleant
Holger Pedersen                           29 stemmer                         4-6. suppleant
Joy Dalhof                                    29 stemmer                         4-6. suppleant
Signe Seiersen                              29 stemmer                         4-6. suppleant
Steffen Østergård                        24 stemmer                         7. suppleant
Ib Raalind                                    14 stemmer                         8. suppleant
Gert Zøllner                                  11 stemmer                         9. suppleant

 

10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Som statsautoriseret revisor blev Mortensen og Beierholm valgt.

Som intern kritisk revisor blev Inger Liss Christoffersen valgt

Som suppleant blev Klaus Bergstrøm valgt.                                                  

11. Eventuelt

En skriftlig opfordring til at LAP udtrykte sin støtte til Gaderummet.

Diskussionen om sympatisk tilkendegivelse og støtte til Gaderummet som socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge indeholdt flere elementer. På den ene side blev der argumenteret for at det at der for nuværende herskede en del usikkerhed vedrørende baggrunden for fyringen af lederen på stedet, – skulle ses som udtryk for manglende kompetence i en aktuel hændelse om overgreb. På den anden side kunne fyringen også forstås som politikeres forsøg på at styre et selvregulerende og autonomt værested og frirum.  Der var desuden også en tilkendegivelse af at det ene ikke udelukkede det andet, og at fakta og oplysninger om hændelsesforløbet vedrørende fyringen af lederen og baggrunden derfor måtte undersøges til bunds.

Resultat af afstemning om støtteerklæring til Gaderummet:

For: 17
Imod: 39
Undlod: 23

Forslaget blev forkastet.

 

Til slut blev der fra LL takket for at landsmødet var blevet godt ledet af dirigenterne. Samaritterne fik tak for deres tilstedeværelse. Og der var fra en bred front af deltagerne tilkendegivelser om  at landsmødet havde været både godt og konstruktivt fremadrettet.

Referat af møde i tvang-gruppen, 7. maj 2008

Sted: Hos Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) i Kolding

Til stede: Herluf Dalhof, Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) og Jan Andersen (referent).

Afbud fra: Kaj Larsen.

1. Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt til ordstyrer.

2. Valg af referent.

Jan blev valgt til referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev fastsat som følger.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Foreligger ikke.

5. Forberedelse af workshop til landsmødet.

Workshoppen skal forberede en undersøgelse af tvang i psykiatrien og bestå af to dele, der omhandler:

 1. En beskrivelse/introduktion af undersøgelsen og dens formål.
 2. Udarbejdelse af spørgeskemaet.

Herluf havde lavet udkast til begge dele. Udkastet til introduktion blev diskuteret, og vi besluttede, at det med mindre ændringer tages med som oplæg til workshoppen. Udkastet til spørgeskema blev ligeledes diskuteret. Nogle spørgsmål blev ændret, og et enkelt spørgsmål blev helt strøget. Det rettede udkast bruges som oplæg til workshoppen. Herluf renskriver de rettede udgaver af de to oplæg. Vi skønner, at 10 eksemplarer af hver er nok til workshoppen.

Vi snakkede også lidt om omfanget af en sådan undersøgelse, og hvordan den kan finansieres. Herluf foreslog, at vi evt. kan kontakte Rockwool-fonden.

6. Hvervning af nye medlemmer til gruppen.

Tvanggruppen har pt. tre projekter i gang eller på bedding:

Opfølgning på høringen d. 30/10 2007.
Færdiggørelse og udbredelse af det reviderede psykiatriske testamente.
Gennemførelse af en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien.

Nye medlemmer af gruppen skal være indstillet på at indgå i disse projekter efter en kort introduktion.

7. Psykiatrisk testamente.

Den reviderede udgave ligger pt. hos Karl Bach, som ikke er helt færdig med at gennemgå den. Han har fundet tre steder, hvor han foreslår tilføjelser eller ændringer. Færdiggørelsen sker efter landsmødet. Se også pkt. 8.

8. Næste møde.

Torsdag d. 29. maj 2008 kl. 11.00 hos LAP i Odense (eller hos Joy i Kolding). Karl Bach inviteres til mødet, hvor det psykiatriske testamente skal være hovedpunktet.

9. Evt.

Joy har skiftet tilbage til sin gamle email-adresse. Dette skal rettes i gruppens fælles email-adresse.