Referat af møde i hjemmesidegruppen, 13. marts 2004

Mødedato: 13. marts 2004

(Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005)

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede: Alfred, Hanne, Thoridt, Lise, Robert, Jakob, Jan

1.Valg af ordstyrer Thoridt valgt som ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – Udenfor referat.

3. Valg af referent – Lise –

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

5. Folk får 8 dage til at kommentere, bagefter godkendt med rettelser sendes rundt og arkiveres på sekretariatet.

6 – 7. Opfølgning fra sidste møde

Hvordan går det med konverteringen – V/Robert

Hvordan går det med samarbejdet/arbejdsfordelingen mellem sekretariat og Web-master

Status kompetence og ansvarsområder behandlet på Landsledelsesmøde 7 februar – V/Formandsskabet

Udkast til evt. nyt layout og diskussion af layout – oplæg v/Robert

Robert har præsenteret et design, gruppen godkendte. Robert mente, konvertering ville tage 20-30 timer alt i alt inklusive. Robert kan være færdig sidst i april.

Hanne kontakter trykker med henblik på eksport af data fra medlemsbladet til html.

Ansvars og kompetence områder: Der mangler èn fra sekretariatet, Eva eller Helle i forbindelse med fastlæggelse af arbejdets organisering mellem sekretariatet og web-master. Sekretariatet indkaldes til næste møde.

X-tranet: Robert forslår en ”to-do”-liste (opgaveliste) i stedet for e-mail på kryds og tværs, således at al gruppens korrespondance samles ét sted.

Opfølgning Hjemmesidegruppens oplæg til Landsledelsen: Wiingaard koordinerer med Eva, at de småkorrektioner, Landsledelsen godkendte, bliver skrevet ind og sendt rundt.

7b. Kan Fap-Viborg komme til at opdatere deres egen hjemmeside?

Robert: Vi beslutter os for at vente. Lad os lige få os selv i hus først, så har vi en erfaring vi kan gå videre med. Vi har det i mente og senere har vi måske en standard for hvordan vi kan hjælpe andre.

8. Statistik over besøg på hjemmesiden

Fremover vil man selv kunne gå ind og checke statistik.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Har brugt godt 5 timer alt i alt. Se også punktet 6-7.

Diskussionen om hjemmesiden drejer sig om 3 ting: Nyhedsbrev, debatfora og hjemmesiden som sådan. Spørgsmålet om debatfora tages op igen næste gang.

Eventuelt: Robert skal have samme informationer tilsendt som øvrige medarbejdere. Husk Eva på det mandag.

10. Hvordan syntes du at mødet gik

For referat Lise