Referat af møde i Refugiegruppen, 27. februar 2017

Refugie tanker

Begrænse – så folk ikke gror fast i et akuttilbud.
Arbejde, bosted – midlertidig opholdssted, aktivitetssted
Gøre tingene klar – så når man er fyldt op, gør man klar til at åbne det næste.
Visitation – hvordan hænger det evt. sammen med økonomi ?
Frivillig – gratis – kommune betaler ????
Politisk opbakning – spare indlæggelser

Dagsorden: 

Tilstede: Lars, Henning, Solvej, Hanne S. og Steen
Afbud:Troels
Referent: Steen

Optakt – snak med medarbejder fra Orion

Punkter: 
1. Oplæsning af referat fra møde i 2015
2. Præsentation af de tidligere beskrivelse af, hvad er et refugiet – concept fra 2009
3. Optagelse af eksterne samarbejdsparter/externe deltager i arbejdsgruppen
4. RefugieFonden – eksistens
5. Tanker om hvordan refugie skal fungere i LAP regi
6. Næste møde – hvor, hvornår
7. Evt. – hvordan synes du mødet har været ?

Pkt. 1 Oplæsning af referat fra møde i 2015

 

28. maj 2015 – læst op (måske et senere møde)

 

Pkt. 2. Præsentation af de tidligere beskrivelse af, hvad er et refugie -concept fra 2009.

Indholdsfortegnelse læst op fra conceptet.

Pkt. 5. Tanker om hvordan refugie skal fungere i LAP regi

Gæster der har midlertidig opholdsmulighed

Gæster kan blive faste medarbejdere el. frivillige.

Fast stab – leder og køkkendrift.

En anden model, hvor stedet overgår til at være et fast bosted.

Gæsterne skal kunne rumme sig selv og være selvhjulpne. Eller selv have hjælper med til personlig hygiejne.

Omsorgsgrupper blandt gæsterne.

Hvordan sikre man sig at de gæster som kommer kan indgå i fællesskabet og ikke være til gene for de øvrige ?

Dagbogsnotat på den enkeltes værelse på en tavle/bog hos den enkelte.

Bl.a. omkring mål og indsatser, følelser hos den enkelte borger.

Morgenmøde – hvad skal der ske i dag / aftenmøde- hvordan er dagen gået.

Stedet skal have nogle tilbud om aktiviteter, udviklingsmuligheder, inspiration til nye ting. Invitationer til at deltage i noget. Recovery orienteret dialog. Noget der fastholder ens daglige opgaver og rutiner.

Pkt. 6 Næste møde – hvor, hvornår

Onsdag d. 19. april kl. 12.00 – 17.00 Henning Jørgensen, Gribskovvænget 48, 3400 Hillerød.

Pkt. 7 – Eventuelt – hvordan gik mødet ?

Godt indblik i Orions måde at håndtere tingene på. Vi vævede meget rundt i tingene.

Personalet fra Orion bidrog med nye vinkler til tankerne. Nogle møder som i dag og andre gange går dybt ned i tingene og bruger tiden alene.

Referat af møde i Landsledelsen, 25. februar 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Inge Volder, René Strøm, Nils Holmquist Andersen

1. Valg af ordstyrer og referent:

Hanne S. blev valgt til ordstyrer og Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Med tilføjelse af punkt 8 og punkt 9i ”Ansøgning fra Lap/København Frederiksberg” v/ Katrine Wiedersøe blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 28.01 2017

Efter kort drøftelse godkendes referatet uden yderligere bemærkninger. Ordstyrer gentager forretningsordenens beskrivelse vedr. referater: Kommentering af referatet foregår 14 dage efter LL-møder. Godkendelse af referater på LL-møder er en kortvarig formalitet.

5. Orientering fra

a. FU

Orientering vedr. forsøg med medicinfri afdelinger. Der er bevilliget kr. 10 millioner til forsøg i en af landets regioner. LAP kan søge om, at medvirke med personer med brugererfaring som en del af forsøget.

Der er bevilliget kr.9.900 til udflugt til Horsens Statsfængsel i livsglædegruppen.

LAP har været til møde med den fungerende sundhedsminister vedr. etablering af nye socialpsykiatriske afdelinger. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann går videre med forslaget uanset protester og indsigelser. Arbejdet fremover bør derfor handle om at stoppe folketingsmedlemmerne i at

stemme ja til forslaget. Birgit Elgaard og Thorstein Theilgaard, Bedre Psykiatri var med i delegationen hos ministeren og til det forberedende møde. Herudover har der været møde i Stop Fattigdom og det er et spændende forum, hvor der er et samarbejde omkring Folkemøde 2017 på Bornholm. Deltagerne

i Stop Fattigdom er; Hus Forbi; FOA, LAP Sydhavnskompagniet mfl.

Høringssvar: Der er indsendt høringssvar vedr. oprettelsen af socialpsykiatriske afdelinger og høringssvarene blev omdelt på mødet. LAP er ikke med på det fælles protestbrev som øvrige større interesseorganisationer har indsendt.

b.LL

Katrine: Opfølgende orientering vedr. konference på Christiansborg. Trine Torp sagde i forbindelse med mødet, at der ikke var flere penge at få til psykiatrien. Der mangler medicin, der kan nedtrappe med 10% og der laves forsøg med 20 % reduktion i medicin pr. måned, og det er alt for meget. Katrine foreslår, at invitere til et møde med LIF med deltagelse af Erik Olsen og Katrine Wiedersøe om emnet. Danmarks Lægeforening og Danske Patienter er tillige interesseret i at drøfte medicin med mindre doser.

Beslutning: Der var opbakning til ideen, og Katrine kan arbejde videre med planlægningen af et møde.

Vedr. LAP-deltagelse på brugerkonferencen 2017: Der er ikke pladser tilbage og derfor er det ikke aktuelt længere. LAP-deltagelse på Sinds Generalforsamling 28. februar 2017. Der var ingen der meldte sig til denne. Katrine fortalte om konference på Christiansborg d.7. marts hvor hun ikke kan deltage. Hvis der interesse for det kan et andet medlem få pladsen. Hanne S.: Der har været møde nr. 7 i Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg, og der var samme oplæg som på LAPs nytårskur fra Institut for Folkesundhed. ”En af os” skal have en international konference om af stigmatisering. Møderne i SUM handler om igangværende projekter, herunder fremtidige satspuljeprojekter. Derudover har Hanne S. været til møde i lokalforum København vedr. psykiatri. I forlængelse af tidligere kritik af overbelægning samt flersengsstuer i lukket regi kan PCK nu meddele, at der ikke findes overbelægning og patienterne får enestuer i lukket regi på Rigshospitalet og på Bispebjerg. I Ballerup indlægges stadig to patienter på små enestuer og der er overbelægning på gangen på lukket afdeling. Bo: Halvdelen af pavillonerne er lukket af arbejdstilsynet og lokalplanen kan ikke godkendes, og der for kan der ikke bygges nyt. Ny lov siger dog, at der kun må være enestuer.

c. Udviklingskonsulent

Der var intet under dette punkt.

d. Arbejdsgrupper og evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium

Livglædegruppen: Der var en god tur til Horsens Statsfængsels med Livsglædegruppen.

Sommerlejrgruppen: Der har været møde i sommerlejrgruppen og der er vedtaget et budget som behandles på mødet under punktet ”Økonomi”.

Presse og lov: Der er udarbejdet og sendt høringssvar vedr. oprettelse af socialpsykiatriske afdelinger.

Ø-lejrgruppen: Der har været et godt møde i Ø-lejr gruppen og Ø-lejren er ved at være planlagt.

Hjemmesidegruppen: Det går lidt trægt med hjemmesidegruppen. Det er en lukket hjemmesidegruppe og den er nedsat af LL. Cornelius er med i gruppen. Det er vigtigt, at LL orienteres om arbejdsgrupper og hvem der er med i dem.

Inspirationsgruppen: Gruppen er ved at planlægge et arrangement. Der har været et godt møde blandt andet med Ursula; Mette B. og Inger Ladegård.

Bisiddergruppen: Der er stor tilslutning til bisidderkurset 9.-10. marts i Middelfart. Der er lavet en plan for kurset og der er sendt bekræftigelse til alle tilmeldte.

Bladgruppen: Gruppen har afholdt møde med Brainstorm, og lavet aftaler med deadlines og udgivelsesplaner. Gruppen skal desuden til COOL GRAY. Gruppen har aftalt, at der skal holdes 8 bladmøder om året for at give mere plads til drøftelser.

Blivende refugie: Første møde afholdes på mandag på Orion i gruppen vedr. blivende refugiegruppe. For vi det op at stå kan vi søge satspuljemidler. Bettina vil gerne trække sig som tovholder i gruppen vedr. systemramte familier, og det kræver en ny repræsentant efter landsmødet.

6. Landsmøde:

a. Forslag til oplæg

Vi vil gerne have Preben Meilvangs bidrag med vedr. recovery. Der kan laves et kort oplæg suppleret med spørgsmål fra salen.

Beslutning: Oplægget lægges lørdag efter kaffepausen, varighed 15 min og derefter spørgsmål. 30 minutter i alt.

b. Budget 2018

Hanne W: Kunne man have mere deltagerbetaling på refugiet eller Ø-lejr. Hanne S: Kan refugiet kortes ned til 8 dage med flere deltagere. Kan vi hjælpe med at søge penge direkte til hver enkelt deltager fra Ferie Fonden. Herefter drøftes tilskud til regionale og lokale foreninger. Katrine: Der skal afsættes midler til de lokale afdelinger, skal de skæres ned til kr. 40.000?, tidligere var der kr. 150.000 til hele landet. Hanne S.: Vi skal minimum være 50 deltagere på Sommerlejren. Michael: Hvorfor skal sommerlejren stige og LAP bladet beskæres? Bo: Der sker en almindelig prisudvikling og stigninger skyldes en generel omkostningsstigning, som viser sig i budgettet. Steen: Det er et samlet budget, og der kommer en indtægt fra Ferie Fonden. Beslutning: Budgettet for 2018 godkendes med de rettelser der er kommet, og det lægges i Landsmødemappen.

c. Indkomne bidrag til årsberetning

Katrine indvilliger i at bidrage med en tekst til beretningen vedr. høring på Christiansborg. Bo: Har arbejdet med beretning og handlingsprogram, og der skal skrives mere på dette, herunder med bidrag fra træf i Hillerød. Hanne S. bidrager gerne med tekstbidrag vedrørende aktiviteter fra efteråret.

Beslutning: Efter en kort drøftelse besluttes det, at Steen samler op på hvad der er indkommet til beretningen og hvad der mangler.

d. Forslag til vedtægtsændringer

Sammenfatning vedr. drøftelsen af familiekontingenter og familiemedlemskab: Vi vil ikke have pårørende ind og det skal skrives ind, at vi ikke vil have pårørende. Man skal have psykiatribaggrund for at være medlem. Hanne S.: Det skal på Landsmødet for at vedtage en vedtægtsændring.

Bo: Brug det kommende år til at behandle om familier kan være med. Bettina: Inge V. er i sin fulde ret til at sende forslaget ind. Hanne S.: Det må gerne komme på dagsorden til LL eller Landsmødet.

Beslutning: Inge V. er velkommen til at indsende et forslag vedr. familiekontingenter og familiemedlemskab.

Forslag om vedtægtsændringer vedr. loyalitet

Beslutning: Forslaget er stillet af en enig landsledelse på LL-mødet 25. februar 2017.

e. Kandidater til LAP-priser

Offentliggøres på Landsmødet 2017.

f. Optagelse i arbejdsgrupper

Hanne W.: Alle arbejdsgrupper er åbne, der skal ikke laves optagelseskriterier, – har vi ændret kutymer for arbejdsgrupper. Bo: Det er opstået, fordi vi tidligere har haft for mange arbejdsgrupper der ikke producerer noget. Hvordan får vi arbejdsgrupper til at skabe fornyelser, og derfor skal vi ikke være selektive i forhold til arbejdsgrupper. Tom: Det er for nemt at oprette en arbejdsgruppe. Hanne W: Det skal ikke være svært for nye medlemmer at oprette og deltage i en arbejdsgruppe. Efter drøftelsen træffes en fælles beslutning.

Beslutning: Der skal ikke være kriterier for optagelse i arbejdsgrupper.

g. Åbningstale af eksterne oplægsholdere

Offentliggøres på Landsmødet 2017.

7. (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt

Der mangler udgifter til revisor. Vi har fået lov til at overføre midler. Steen reviderer budgetbilaget.

b. Budget 2017 Budgettet skal skrives under for 2017

Steen: Der er et revideret budget, der skal skrives under og sendes ind 27. februar.

c. Folkemødet 2017. Der ansøges om en budgetudvidelse på kr. 10.000 grundet stigninger i udgifter til leje af sommerhuse. Katrine: Der hvor vi kan møde politikerne er på Folkemødet og derfor er det et vigtigt sted at være. Ellers kan vi ikke være repræsenteret og det er billigt for at være synlige. Bo: Hvordan kan vi ellers repræsentere os – på borgen? Tom: Lobbyisme bør også gøres uden for Folkemødet om sommeren. Michael: Det er vigtigt at være synlig, men LAP bladet er skåret ned. Beslutning: Budgetudvidelsen godkendes. Punktet vedr. generel synlighed og lobbyisme tages op

igen på et særskilt møde efter Landsmøde 2017.

d. Ansøgning fra Stop-Op

Har været behandlet på tidligere LL- møde.

Beslutning: Ansøgningen afvises.

e. Ansøgning fra LAP-ungdom

Efter en god drøftelse træffes en beslutning.

Beslutning: Ansøgningen godkendes.

f. Indkøb af adgang til INFO media

Katrine, vi skal have adgang i lighed med Bedre Psykiatri og Sind for at kunne kommentere Facebook, og så vil vi kunne komme frem i skoene. Vi bliver nødt til at have adgang for at agere i det politiske arbejde. Der skal udvælges færre søgeord. Infomedia drøftes indgående. Under behandlingen

af dette punkt og på resten af mødet blev Hanne W. ordstyrer.

Beslutning: Det besluttes at købe adgang til Infomedia. Det skal dog afgøres om medieomtale af LAP skal indgå i abonnementet.

g. Jule- og nytårsrefugium

Refugiet er allerede på budgettet. Der skal senere vælges en LL-deltager til arbejdsgruppen.

h. Budget Sommerlejr 2017

Beslutning: Budgettet godkendes.

i. Ansøgning fra Lap/København Frederiksberg v/Katrine Wiedersøe

Beslutning: Ansøgningen på kr. 9100 kr. godkendes.

10. Forslag fra Inge Volder angående mødeafvikling

a.10 minutter til hvert punkt

Vis respekt for hinanden og forsøg med en aftalt tid til hvert punkt.

Beslutning: LL- tager den gode idé til mødeafvikling ad-notam og tager eventuelt forslaget op igen på et senere tidspunkt.

11. Punkter fra Tom Tom læser egne punkter op.

a. Referater: Første punkt vedr. referater. Efter en kort drøftelse konkluderes: Punkter fra LL-medlemmer kan komme på dagsordenen, og dagsorden og referat godkendes på møderne. Bettina: Respekter andre, og tænk dig rigtig godt om i forhold til hvad du virkelig gerne vil have på dagsordenen.

Vedr. arbejdsgrupper, Steen: Der er ved at blive ryddet op i arbejdsgrupper og de inaktive bliver herefter betegnet som inaktive arbejdsgrupper.

b. Hvad gør vi for at få LL møder til at fungere bedre? Punktet udsættes til 22.april

c. Brugen af LAP-støtter

Hanne W: Der er ikke kommet noget ud af forsøget med LAP støtterne. Steen: Det var et forsøg på at give et løft og efterfølgende formalisere dette. Bo: Man spreder nogle idéer vedr. LAP støtter og det hedder vist ikke LAP- støtter. Hanne S: Det var et pilotprojekt og der er ikke noget nyt vi kan arbejde videre med.

d. Evaluering af LAP-støtteuddannelsen? Hvad skete der, hvad var godt? Mindre godt? Hvad kan vi ændre til næste gang? Det var et forsøg og der arbejdes ikke videre med LAP- støtteuddannelsen.

e. Skema til behandling af økonomiske ansøgninger. Der arbejdes videre med et sådant skema, som vist også tidligere har været drøftet.

12. Nye mødedatoer

Der planlægges et møde efter Landsmøde 2017.

13. Dagsordenspunkter til næste LL-møde

Næste LL-møde vil kun omhandle Landsmøde 2017.

14. Evt.

Finn: Artikel fra Ekstra Bladet ved psykiatriens tilstand. Kan Finn ringe til dem og tale med Ekstra Bladet vedr. bidrag fra en bruger.

Beslutning: LL svarer ja til forespørgslen og Finn kan gå videre med dette. Cornelius: 18. marts er der generalforsamling i hovedstadens omegnskreds.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Høringssvar: Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

 23.02.2017

Til: Børne- og Socialministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Fornyet høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd) LAP takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger på vegne af psykiatribrugere (patienterne på de således udtænkte særlige botilbud).

Om end vi i LAP kan se enkle små positive ændringer i formuleringerne, fordelt i de enkle paragraffer så er vores hovedindtryk, at loven i sin sammenhæng med den af Sundhedsministeren fremsatte lov for samme gruppe psykisk lidende, ikke udligner de reelle behov for en ændret og langsigtet tilgang til problemerne.

Det ses ikke noget sted, at man forholder sig til de bagvedliggende årsagskæder bag denne gruppes adfærd. Årsagskæder, som blandt andet er resultatet af den notoriske nednormering af personale på de allerede eksisterende boformer under lov om social service.

For store enheder af boformer

International forskning påpeger, at den øvre grænse for overblik over personer i en persons nærmiljø er mellem 18 og 20 personer, og her menes både kontaktpersonale og medbeboere. Lovforslaget er tillige i modstrid med den oprindelige tanke bag kommunale boformer med udvidet støtte. Bl.a. ved at fremkomme med en idé om visitation af besøgende i beboerens hjem, boligen er fremdeles at regne som privatbolig.

80 % af driften tages fra driftsbudgettet i kommunerne

Et andet element som kalder på kritik er driftfinansieringen, her forventes det at 80 % af driften tages fra driftsbudgettet i kommunerne. Dette vil jo betyde at disse så skal spare endnu mere, end de allerede gør. At dette vil betyde en om ikke udvidet, så forsat tilgang af personer i den gruppe af udadreagerende. Fordi yderlige besparelser vil forsætte nednormeringen af de eksisterende kommunale botilbud. Og derved skabe endnu flere svigtsituationer. Og oplevelsen af en forsat række af svigt er en væsentlig faktor i udviklingen af den frustration, der skaber “udadreagerende adfærd.

Flyt boformers økonomi ud af “den kommunale selvbestemmelsesret”

Vi kan ikke undlade at tænke på, at der havde været mere vundet hvis de to ministerier var gået sammen med forligspartierne om, at flytte bl.a. boformers økonomi ud af “den kommunale selvbestemmelsesret” og over i en administrativ forvaltning. Et sådant tiltag kunne modvirke den forskellige og ofte tilfældige udmøntning af de økonomiske forpligtigelser som kommunerne har på servicelovens områder. Og derved sikre ensartede tilbud for landets borgere med socialpsykiatriske behov.

En af de dybereliggende årsager skal nemlig søges i, at amternes specialiserede institutioner forsvandt ved kommunalreformens indførelse.

Efteruddannelse, opnormering af personalet og seriøs implementering

Generelt er ændringerne meget kosmetiske og uden reel betydning for selve ånden i tiltaget. Der er ikke den epokegørende forskel i en ændret rækkefølge. Ex. “personale og beboer – eller beboer og personale”.

Vi kan i LAP kun anbefale at man overfor gruppen af forligspartier påpeger, at bevillingen i stedet bruges til efteruddannelse af personale, opnormering af personalet og seriøs implementering af de mange evidensbaserede metodikker til konfliktløsning og dæmpning.

Og at man overfor boformsadministratorerne kraftigt påpeger, at en vigtig del af løsning på problemerne; og forebyggelse af videre udvikling af samme, skal findes i reelle opnormeringer i personalegruppe, såvel antalsmæssigt og via faglig opkvalificering.

Eksisterende specialiserede bosteder har allerede kapacitet

Nuværende brugere/borgere med behov for ekstra støtte kan faktisk nok få dette behov dækket af de under regionerne eksisterende specialiserede bosteder. Faktisk forlyder det at disse har ledig kapacitet, fordi kommunerne ikke benytter tilbuddene.

Så alt i alt har begge lovforslag i realiteten et fravær af behov og en manglende praktisk anvendelse. Og bør hurtigt tages af bordet. Og i stedet bør der skabes reelle og menneskerespekterende tilbudsmuligheder for borgere med socialpsykiatriske behov. Vi henviser i øvrigt til LAPs høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ”Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”.

På vegne af LAP’s LandsLedelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola

Høringssvar: 2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

 23.02.2017

Att.: Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Høring nr. 2 over udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger).

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere takker for muligheden for at afgive vores høringssvar vedrørende ”2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”. LAP skal overordnet og generelt påpege, at den afvisning af lovforslaget vi udtrykte i 1. høringssvar stadig udtrykker vores holdning. Vi anser forslaget for unødigt, af flere årsager, og de ændringer som 2. udgave indeholder af teknisk art rører ikke ved de grundlæggende problematikker i forslaget.

Forslaget er i direkte modstrid til den bestræbelse som såvel ministeriet, psykiatriordførerne, som de behandlings- og støttegivende instanser har tilstræbt siden strukturreformens ikrafttræden. Nemlig en fortlø- bende minimering af tvangsanvendelse både som behandlingsprincip og som opdragende princip. Og der er til forundring for LAP ikke noget sted et forsøg på at inddrage de mange redskaber til at modvirke den, på baggrund af svigt og frustration opstående “udadreagerende adfærd”. Gode og testede redskaber til forebyggelse af ”udadreagerende adfærd” findes allerede, og de er faktisk både afprøvet internationalt og herhjemme, bl.a. i kriminalforsorgen.

Derimod så indeholder lovforslaget stadig tilsidesættelse af flere af de af Danmark tiltrådte internationale konventioner.

Forslaget laver også en meget uklar sammenblanding af forskellige typer problemer ved at sammenblande socialpsykiatriske behov for støttet bolig i afgrænset periode, med patienter som har tilknyttet retspsykiatriske foranstaltninger. Og varetægtsfængslede i surrogat.

Det er ikke muligt for LAP at se en sammenhæng mellem disse gruppers meget forskellige behov, og vi oplever derfor lovforslaget som en kriminalisering af en gruppe med specifikke sociale støttebehov. Noget vi på det kraftigste må tage afstand fra.

I det hele taget så virker lovforslaget som en serie forringelser af retssikkerhed for den omhandlede gruppe af borgere med socialpædagogiske behov – jævnfør med grundlaget for kommunale bosteder med socialpæ- dagogisk bemanding.

Forslaget indeholder stadig problemer i forhold til grundloven, til handikapkonventionen og menneskerettighedskonventionen og i forhold til visitationen. Hvor de folkevalgte medlemmer af visitationsgruppen ikke af LAP ses som adækvate i forbindelse med forståelse af et eventuelt behov.

Derud over skal vi anfægte ideen om at besøgende skal udsættes for div. personscanninger. Dette er ikke foreneligt med at boformen regnes ind under privatbolig med støtte, jævnfør serviceloven. Hvis ikke boformen hører under denne lovs regler om bolig, så er der tale om behandlingsafsnit og så er brugerbetaling i strid man kutymen for lægefaglig hjælp.

Allerede i forhold til det ovennævnte skal LAP derfor henstille til ministeren, at lovforslaget trækkes tilbage og at ministeren i samråd med psykiatriordførerne finder frem til at støtte kommunerne i den fornødne forebyggende opnormering af de eksisterende botilbud.

Dette begrundet i, at vi i LAP er bekendte med den kommunale nednormering af personale med over 60 %, hvilket kan ses som fremkaldende årsag til stigningen i voldsepisoder. I det hele taget må vi forundres over, at man åbenbart ikke har set på borgeren/brugeren boende på boformen. Men tilsyneladende udelukkende på personalets behov for sikkerhed. Dette baserer på en ensidig opgørelse af problematikken.

Fx. ses de nedtonede tilfælde af selvmord ikke i overvejelserne, deres årsager skjules under “uventede dødsfald”. I henhold til grundloven skal de påtænkte muligheder for restriktioner, der her kan sammenlignes med frihedsberøvelse, være klare og entydige, hvilket må anses for umuligt at opfylde, med den nuværende blanding af persongrupper. Derfor må lovforslag ses som værende i strid med grundloven. Et begreb som Psykisk Lidelse er ikke et videnskabeligt adækvat defineret begreb. Og derfor kan det ikke i lovmedholdelig relevans bruges.

Omkring visitation og opholdsforlængelse og tilbageførelse, er forslaget stadigt på kollisionskurs med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Idet den der krævede objektivitet ikke ses tilgodeset i visitationsgruppens sammensætning.

I forhold til Handikapkonventionen er der seriøse problemer med begrebet frihedsberøvelse, som ikke må forekomme grundet længerevarende psykiske handikap.

Så igen strider lovforslaget også mod de af Danmark tiltrådte og ratificerede internationale konventioner. Og af den grund må LAP forlange at loven tages af bordet.

Det skal også bemærkes at hele strukturen omkring etablering af og drift af de påtænkte institutioner er så uklart, at det er umuligt at se om der er tale om hospitalsafsnit lagt i tilknytning til eksisterende afsnit medfinansieret af kommunale midler, som så vil gå fra de allerede eksisterende boformers driftsøkonomi. Eller der er tale om en ny art bosted under kommunernes ansvar, og derved reelt er inde under lov om social service. Denne uklarhed forstærker oplevelsen af at loven er et forsøg på at kriminalisere mennesker med psykologiske socialpædagogiske behov, der grundet langvarig negligering og svigt er endt i frustrationspsykose. Ved at kriminalisere disse borgere forsøger man muligvis at frigøre sig fra nævnte konventioner.

På vegne af LAP’s LandsLedelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola

Referat af møde i ølejr-gruppen, 20. februar 2017

Til stede var: Rene Finn Hanne Solvej Einar

Afbud: Troels og Erik

Dagsorden.

1. Ideen bag ølejr-frihed under ansvar.

2. Gruppemedlemmers roller på lejren.

3. Finn torvholder.

4. Einer, Hanne og Rene handler ind, med evt flere. (Køkkenhold)

5. Forventninger til lejren. En afslappet lejr hvor vi kommer hinanden ved og gensidig  respekt for andre.

6. Hver aften har vi alle åbent møde og sang.

7. Ang. De 200kr til udflugt, det her været til afstemning og alle 5 personer har stemt i mod. Da vi får udflugten betalt af LAP. Vi laver selv madpakker drikkevarer giver LAP.
Vi tager på tur onsdag den 12 juli til Esbjerg og Ribe. Rene viser rundt 1 1/2 time i Ribe.

8. Einar, Rene, Finn, Hanne og måske Erik kommer dagen før.

9. Godt møde med gode beslutninger. Tak for et godt møde. Tak for i dag.

 

– din hjælp mod tvang

– din hjælp mod tvang.

Det psykiatriske testamente er en erklæring om, hvilken behandling man ønsker – og ikke ønske, hvis man skulle blive udsat for psykiatrisk frihedsberøvelse og eventuelt tvangsbehandling.

Et psykiatrisk testamente udformes, når man er ved “sin fornufts fulde brug” i juridisk forstand (fornuftshabil). Dette forhold skal ikke anerkendes af en psykiater. Til gengæld skal det bevidnes af vidner, der naturligvis selv skal være fornuftshabile og forstå betydningen af det, de bevidner. Man kan også vælge at få det bekræftet af en advokat eller notar. Her skal man dog betale for det.

Dit psykiatriske testamente kan før eller ved en evt. indlæggelse afleveres på den (nærmeste) psykiatriske afdeling, hvor det skal lægges sammen med journalen.

 Hent det psykiatriske testamente med vejleding

 Hent selve udfyldningsskemaet

 Udfyld testamentet

(hentes som Word-dokument, hvor du selv kan udfylde det)

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. februar 2017

Tilstede af gruppens 6 medlemmer:   Gihta , Tom , Brian , Solvej , Preben

Afbud fra :   Mona-Lisa

 

1. Referatet fra gruppens december møde blev drøftet og derefter godkendt.

2. Siden sidst : Hver i sær fortalte, hvad de havde haft af livsglade oplevelser siden sidste møde. Her blandt andet om LAP´s Refugie  ophold i Hunseby ved Maribo, LAP´s nytårskur som igen dette år foregik i Høje Tåstrup.

3. LAP´s nytårskur blev drøftet under dette pkt. Der var her til denne sammenkomst et farvel til Karl Bach og en velkomst til Jacob B. Petersen, udviklingskonsulenter. Desuden til mødet var der indbudt 2 personer, som havde fået til opgave for sundhedsministeriet, at undersøge forhold indenfor psykiatrien. Denne undersøgelse fortalte de om og der kunne stilles spørgsmål.

4. Tom orienterede gruppen om relevante ting for os som landsledelsen havde behandlet .

5. Tur arrangementet til museum i det gamle statsfængsel i Horsens forløber planmæssig. Der er bevilliget økonomi til dette og der er p.t. 14 deltagere tilmeldt.

6. LAP landsmøde d. 1.+ 2. april er slået op . Næsten alle fra gruppen vil deltage. Tom udarbejder en beretning over vores gruppes virke det sidste år. Vi tager op næste møde, hvad vi i øvrigt viser frem på landsmødet, foto´s m.m.

7. Gruppen drøftede fremtidige arrangementer / ture for gruppens medlemmer og en del af de øvrige medlemmer. Her var foreløbigt et forslag til et besøg på Karen Blixen Museet. Dette vil blive undersøgt nærmere. En sommertur til Samsø blev drøftet som forslag, dette kan også undersøges nærmere, måske med en enkelt billig overnatning.

8. Næste møde :    onsdag d. 15. 3. kl.13.00 i LAP Odense

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE d. 15.3.2017

Medlemsbladet nr. 1, 2017

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.