Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 16. marts 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Olga Runciman, Jan Andersen, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen.
Afbud: Patricia Eskekilde, Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard.


1.    Referent og ordstyrer

Ordstyrer: Jan. Referent: Karl.

2.    Godkendelse af referatet fra møde den 24.02.2012

Referatet blev godkendt

3.    Opfølgning vedr. høring den 8. maj

Vi gennemgår programmet og tilretter enkelte detaljer. Flere giver udtryk for, at de ikke mener vi skal benytte Søren Ventegodt, men vi vil gerne invitere Marian B. Goldstein og Jørn Eriksen. Merete Nordentoft er forhindret, men peger på overlæge Diana Kristensen, som har sagt ja. Institut for Menneskerettigheder deltager ved afdelingschef Susanne Nour. Retsmediciner Jytte Banner deltager om formiddagen.

Op til høringen vil vi forberede en ny udmelding, der reformulerer kravet om obligatorisk ob-duktion. Vi vil desuden formulere nogle temaer til eftermiddagens paneldebat.

Vi regner med at der deltager ca. 50 fra inviterede organisationer, 50 fra offentligheden og re-serverer 40 pladser til LAP-medlemmer.

Budget for arrangementet:
2 x Oslo/Kbh. retur + hotel            6.000
Forplejning til 140 personer    17.000
Vingaver                1.500
Annoncer:            20.000
Rejserefusion, internt LAP        15.000
I alt:             59.500

4.    Opfølgning vedr. markering den 1. juni

Olga og Michael Rassum optræder med musikindslag. Olga har også talt med irsk gruppe om at deltage. Paul har talt med forskellige om musikindslag.
Helene har truffet aftale med gadepræst Mia Rahr Jacobsen om medvirken.
Der aftales en deadline til 15. april om diverse aftaler.
Paul kontakter Anne Marie Helger om at medvirke ved Lundbeck og evt. på Rådhuspladsen. Olga spørger Erik Clausen om at medvirke på Rådhuspladsen. Karl skriver til Özlem Cekic og Karen Klint. Olga spørger Johanne fra Enhedslisten.

Karl er blevet kontaktet af Sind Ungdom, der er interesseret i at deltage i demonstrationen. De skal holdes orienteret.

Helene kontakter Live Production Kalundborg om scene og anlæg til Rådhuspladsen. Paul finder frem til en ladvogn med anlæg, der kan følge demonstrationen. Paul foreslår at der fabrikeres 10 skilte med kors plakaten på begge sider + 10 flag med LAP-logo.

Ideer til slogans:
Psykiatri med sjæl og krop, nej til piller og hjertestop.
Dø ung – blive psykiatripatient! PS: Husk at få dit lig obduceret.
Hovedslogan: Ja til liv – nej til medicindød! Laves som banner i mørkeblåt og orange.

Nye formuleringer til postkort: Der skal noget med om, at psykiatriske patienter i gns. dør 15 – 20 år før alle andre. Også om at tvangsbehandling er menneskeretsstridigt.
De to første sætninger på plakaten genbruges, herefter:
”Det er kun toppen af isbjerget – kun ganske få bliver obduceret.
Hvert år bliver … tvangsbehandlet med psykiatri-medicin. Tvangsbehandling strider med FN’s handicapkonvention.
Det skal være en menneskeret selv at bestemme om man vil have psykiatrisk medicin. Der skal tilbydes medicinfri behandling.”

Paul og Karl arbejder videre med tekst og lay-out.

Nyt budget:     Ladvogn + anlæg    10.000
Bannere og skilte      5.000
Løbesedler          2.000
Postkort/flyer    15.000
Scene + anlæg    12.000
Transport        25.000
Fortærring          4.000
Annoncer        20.000
Diverse          2.000
I alt         95.000

5.    Psykofarmaka rådgivning
Udsættes til næste møde

6.    Pjece om medicinudtrapning 
Udsættes til næste møde.

7.    Høringssvar vedr. ”Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser”.
Grundlæggende vil vi melde tilbage, at vi mener at børn og unge ikke skal have psykofar-maka. Olga og Helene udformer et udkast til høringssvar med vægt på manglende bindende retningslinjer og overvågning.

8.    Evt. møde med sundhedsudvalget. 
Venter til efter høringen

9.    Næste møde: Fredag den 20. april kl. 11

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 12. marts 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 12. marts 2012 i Laps lokaler på Glasvej. Odense

Til stede var: Gunver, Erik, Jack, Rene, Jan, Inger og Birgitte og fra Landsledelsen var Hanne Wiingaard og Thoridt Allermann

1. Valg af ordstyrer og referent

Jack blev valgt til ordstyrer og Birgitte blev valgt til referent.

 

2     Godkendelse af referat fra sidste gang.

Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse som var fra Gunver og det var:  på sidste møde blev i enige om at vi  skulle prøve at finde et sted, der havde 20 enkeltværelser og 25 dobbeltværelser.

 

Fremtidig sammensætning af sommerlejrgruppen 2012

Grunden til at Thoridt og Hanne var med til mødet var at der er opstået uenighed i gruppen om hvor sommerlejren skal afholdes i år. Den egentlige grund til uenighed er at Hellebjerg har sat prisen op med 20.000 kr. for leje af skolen i forhold til sidste år og på mødet den 20. februar blev vi enige om at prøve om vi kunne finde et andet sted.

 

Erik, Gunver og Birgitte har så været ude og se på to steder. Et på Halstedhus Efterskole på Lolland og Nordsjællands efterskole i Nordsjælland. Efter vi havde beset disse to steder meldte Gunver klart ud med at kun kunne ikke være med hvis vi valgte Lolland men godt kunne godkende Nordsjælland. På Nordsjællands Efterskole var der kun plads til omkring 60 deltager og det hold Erik på var for lidt og han ville have at det skulle være på Lolland. Birgitte har hele tiden udtrykt at det for hendes skyld var ok både med Lolland og Nordsjælland. Det tolkede Erik som om, at når vi var enige 2 ud af 3 så blev Lolland. Efter orientering til gruppens andre medlemmer var der dog ikke enighed om at det skulle være Lolland og der blev indkaldt til et hastemøde den 12 marts 2012. Der blev sendt adskillige mails til LL som blev orienteret om vores uenighed

I mellemtiden havde Erik haft Halstedhus Efterskole på Lolland med til LL møde den 3 marts og havde sammen med Jan fået godkendt at sommerlejren afholdtes der. Thoridt og Hanne fra LL udtalte begge, at de ikke havde fået læst disse mail ordentlig på grund af arbejdspres her lige inden Landsmødet og da de havde spurgt Jan om han stadig var enig og han havde svaret ja stemte de alle for at det skulle være Halstedhus Efterskole på Lolland.

Jack tog ordet og tilkende gav at han stemte for,  at det skulle være Hellebjerg med samme begrundelse som de øvrige medlemmer af gruppen som følger nedenstående.

Rene holdt også på Hellebjerg med den begrundelse at Hellebjerg er det kendte og vi er alle nye i gruppen. Hvis vi skulle til Halstedhus efterskole på Lolland vil merprisen på Hellebjerg æde sig selv op i ekstra omkostninger. Eksempel ville orkestret til festaftenen blive 4.000 dyrere  plus  noget kørsel og der skulle være 4 sengepladser til musikerne for de var nød til at overnatte. Der for uden skulle vi ud og finde alle kontakter forfra og dette store arbejde er der flere i gruppen der ikke har overskud til at påtage sig.

Inger har hele tide sagt, at med det overskud hun har skulle det være Hellebjerg også på grund af det kendte og vi har en masse baggrundsviden, at trække på fra de andre år.

Birgitte har været med til at se på de to mulige steder på Sjælland og har hele tiden sagt at Jeg ville være i stand til at få en god lejr både på Lolland og i Nordsjælland og dette har Erik tage for, at jeg var enig med ham om, at det skulle være Lolland. Den 2 marts om morgenen inden LL skulle mødes i weekenden ringede jeg Erik op og meddelte ham, at når gruppen ikke var enige om beslutningen om Lolland kunne jeg ikke stemme for.

Gunver har hele tiden sagt at hvis det blev Lolland måtte hun melde sig ud af gruppen for det kunne hun ikke være med til og Gunver har både mailet og givet til kende hvorfor og det har LL fået på mail.

Jan beklagede at han på LL møde havde stemt for at det skulle være Lolland og sagde direkte at han ikke havde levet op til sin plads i denne sag

Erik holdt fast at det var en Landsledelses beslutning og det stod ikke til at ændre og med disse ord holdt vi en pause og Erik benyttede pausen til ar forlade mødet og vendte ikke tilbage.

Efter at, Erik forlod mødet, fik de øvrige i gruppen et konstruktivt samarbejde om forudsætningerne for, at kunne stå for afholdelsen af Lap-Sommerlejr 2012 og alle var enige om at lejren skal være på Hellebjerg med de begrundelser der er fremkommet tidligere på mødet .

Iøvrigt var der en henstilling til LL om at fjerne Erik Thomsen fra sommerlejr udvalget da vi føler/mener han kører sit eget løb og dagsorden som vi ikke kan finde os til rette med.

Gruppens medlemmer var enige om, at det vil vanskelig gøre det videre samarbejde hvis ikke LL tage deres beslutning op til fornyet overvejelse og Hanne og Thoridt lovede at tage det med på LL mødet om aftenen den 22. marts ud fra den fælles beslutning om at det skal være Hellebjerg vi afholder Lap Sommerlejr på 2012.

Såfremt at LL beslutning om afholdelse af Lap sommerlejren 2012 fastholdes til, at være på Halstedhus Efterskole ser gruppens fem medlemmer ( Gunver, Inger, Rene, Jack og Birgitte) sig ikke i stand til at fortsætte samarbejdet omkring Laps Landslejr 2012 og således skal LL ud og finde nye medlemmer til gruppen.

 

Udarbejdelse af program og budget for Lap sommerlejr 2012.

Vi var på sidste møde blevet enige om et foreløbigt program for lejren. Gunver havde renskrevet det og vi fik det udleveret og vi der var tilbage var enige om, at dette foreløbige program er det vi arbejder videre med såfremt, at det bliver os, der skal fortsætte.

Der er også udarbejdet tekst og billeder til, at komme i næste Lap blad. Dette er også godkendt af gruppen med den lille detalje, at der skulle et billede med af en bus. Vi var enige i gruppen om, at vi kunne spare porto til at sende tilmelding ud til alle Lap medlemmer, men Hanne sagde, at det skulle vi så det er sådan det er.

Hvem der skal være kontaktpersoner for medlemmerne ved forespørgsler tager vi op på næste møde.

Foreløbigt budget er ligeledes klar og det hele fremsender Gunver til LL inden landsmødet den 23-24 marts så de har grundlag for at træffe den rigtige beslutning på baggrund af at gruppen er enige om at Lap Sommerlejr 2012 bliver på Hellebjerg.

Såfremt det bliver vedtaget at Lap sommerlejr skal afholdes på Hellebjerg samles gruppen igen den 2. april 2012 i Laps lokaler på Glasvej i Odense..  kl. 12.30