Referat af møde i bisiddergruppen, 15. november 2012

Deltagere:     Maria Therese Kindberg, Klaus Zenon, Nikolaj Stigø, Jan Stig Andersen, Birgitte Hansen

Afbud
:     Susan Skogstad, Lone Høeg, Karl Bach, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer og referent
2: Siden sidst – personlig runde
3: Godkendelse af referat fra sidste møde
4: Godkendelse af dagsorden
5: Opfølgning på sidste møde
6: Revidering af liste over bisiddere
7: Evaluering af seminar
8: Folder og distribution af bisidderfolder
9: Planlægning af begynderkursus
10: Fast annonce i bladet
11: Næste møde
12: Evt.

Referat:

1: Jan Stig Andersen blev valgt som ordstyrer og Birgitte Hansen som referent.

2: Føres ikke til referat

3: Referatet er godkendt

4: Dagsordenen er godkendt

5: Skemaet til Bisidderprofilerne er færdig og sendt til arbejdsgruppen. Efter eventuelle rettelser sendes de til alle LAP’s bisiddere.

6: Hvilke regler gælder for bisidderlisten? Bisidderarbejdsgruppen beslutter hvem, der kan godkendes til bisidderlisten.

7: Det blev besluttet at udsætte dette punkt, til et møde hvor Susan Skogstad deltager.

8: Bisidderfolder: Der er ca. 150 stk. tilbage og det er derfor blevet vedtaget at få den genoptrykt, 2000 stk. I denne omgang bliver den genoptrykt som den er, da vi har så få tilbage. Senere kan ændringer til folderen så drøftes.

Der er sendt bisidderfoldere ud til de adresser, der på daværende tidspunkt stod registreret i VBA databasen (VBA = væresteder, bosteder og arbejdssteder)

Det er meningen at denne database skal udvides med adresserne på psykiatriske hospitaler, distriktspsykiatri osv.

Det blev på mødet drøftet, hvordan vi får folderen ud til brugerne.
Therese vil skrive et udkast til en annonce og prøve at finde relevante fagblade som måske kan bringe annoncen. F.eks. fagblade for personer, der arbejder inden for psykiatrien.

VBA database. Det er vedtaget at Birgitte Hansen inden næste møde i bisiddergruppen printer listen fra VBA databasen med adresser, ud og sender til personerne i bisidderarbejdsgruppen. Hvis medlemmerne af arbejdsgruppen kender til bosteder, væresteder eller arbejdssteder, der ikke i forvejen er registreret, kan vi få dem med også.

Derudover kan det være en fordel at medlemmerne hjælper med at udvide VBA databasen i deres område. Therese vil kigge på hospitaler på Fyn, Birgitte på hospitaler i resten af Syddanmark og Jan på hospitaler i Midtjylland.

9: Grundlæggende kursus med Verner, som sidst.

Der blev enighed om, at det kommende bisidderkursus, hvis muligt, skal være med Verner og med samme indhold som det tidligere kursus. Desuden blev det nævnt at Verner skal tilbydes at nogle af de erfarne bisiddere kan deltage i kurset med henblik på at bidrage med deres erfaring.

Under samtalen om dette bisidderkursus blev det nævnt at det kan være et 2 dages kursus i midten af marts måned f.eks. uge 10 eller 11, men at det selvfølgelig afhænger af om Verner har tid på det tidspunkt og om vi kan finde et ledigt sted at afholde det.
Birgitte Hansen skal tale med Karl Bach om at kontakte Verner.

Der blev også talt om hvordan vi får gjort opmærksom på kurset og får nye folk til at deltage på kurset. Hvis ikke det kan nå med i bladet kan man sende et brev ud i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. Altså, sende en opfordring til alle medlemmer ca. 1½ måned før kurset. Det er vigtigt med en tilmeldingsfrist så vi kan nå at gennemgå ansøgningerne inden kurset.

Vi vil på forhånd sende et ansøgningsskema ud, som til kurset sidste gang og samtidig understreger at det er et krav at man er aktiv og arbejder på kurset, samt at man har fysisk og mentalt overskud til at være bisidder.

Udkastet til brevet forventes skrevet ved mødet den 17. januar 2013.

Det er et ønske at begynderkurset følges op af et seminar for dem der er bisiddere i forvejen og dem der efter at have gennemført kurset også er blevet godkendt som bisiddere. Evt. seminar i maj måned.

10: Bisidderkorpset skal have en annonce i LAP’s medlemsblad, der gør reklame for bisiddernetværket, så LAP’s medlemmer bliver opmærksom på ordningen. Det skal være en rubrik på størrelse med den som juristen har, og der skal stå ”Har du brug for en bisidder” efterfulgt af starten den tekst, der er i bisidderfolderen samt kontaktoplysninger.

Therese har skrevet et indlæg til LAP’s medlemsblad, om det bisidderseminar med titlen ”Kend dine grænser” der blev afholdt den 27. oktober 2012.

Det blev nævnt, at hvis der skal gøres reklame for det kommende bisidderkursus i medlemsbladet skal det passe med hvornår der er deadline til indlæg og hvornår bladet udkommer.

11: Næste møde: 17. januar 2013 kl. 11.30 – 16.00 i Lap’s lokaler Store Glasvej 49 5000 Odense C

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 12. november 2012

Deltager: René, Lisa, Birgitte, Mille og Steen
Afbud: Jack

1.    valg af referent og ordstyrer
René ordstyre
Steen referent

2.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 8 g. Hjemmesiden
Retningslinjer for arbejdsgrupper uddelt til deltager.
Steen tager kontakt til Hellebjerg og rykker for kreditnota for leje.

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder godkendelse af referat til hjemmesiden, skal det være debatreferatet der ligges på hjemmesiden eller beslutningsreferatet.
Gruppen var enige om at der kun skal ligges beslutningsreferat på hjemmesiden.

4.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen.
Fra foreløbig referat fra LL-mødet 3. nov. : LL beslutter at sommerlejrgruppen består af Birgitte, Lisa, Mille, René, Jack og Steen.

5.    Regnskab for Sommerlejren 2012 v/ Steen
Regnskab gennemgået og diskuteret bogføringen omkring udflugter og spurgt ind til nogle enkelt poster.
Der skal rykkes for nedslag i lejen af Hellebjerg.
Regnskab taget til efterretning af gruppen.

6.    Fonde, Kan vi overhoved komme videre før vi ved om der penge til lejren?
Forventet svar fra TrygFonden inden 1. januar
I regnskabet for LAP er afsat 120.000 heraf 60.000 kr. fra LAP og 60.000 kr. i deltagerbetaling.
A.P. Møller almene fonden, ifølge Birgitte skal der indsendes en ansøgning pr. brev til Esplanaden. Se hjemmesiden www.apmollerfonde.dk
Gruppen beslutter at der skal indsendes en ansøgning for 3 år og vi så afventer svar på disse to. Mille og Steen udarbejder og indsender ansøgning.

7.    Hvor skal lejren finde sted 2013. Brenderup Højskole er en mulighed. Er der andre af dem vi skulle undersøge som er i spil?
Nordfyns højskole lejer ikke ud til nogen.
Ryslinge Højskole tager ingen ind.
Oure er booket op i 3 år frem og er en idrætshøjskole.
Ollerup var ikke positiv.
Desuden var der nogle andre som ikke havde mulighed for at tage ind i 2013.
Familiehøjskolen i Herning virker spændende, ligger midt i en skov med en stor sø.
Konklusion, gruppen beslutter og holde sig til Brenderup Højskole, uge 32 søndag d. 4. aug til lørdag d. 10. aug.. Vi regner stadig med at der skal være plads til ca. 60 deltagere.
Birgitte undersøger om lejrgruppen kan mødes på Brenderup Højskole dagen før.

8.    Hvad skal sommerlejr 2013 indeholde.

a.    Foredrag og hvilke indhold? Historielæsning
Kirsten Kallesøe Rene undersøger pris og tid.
Birgitte undersøger X, som kom videre efter tragisk uheld.
Else Lundby – Mille kontakter og afklare pris og forslag til program.
Habita – historielæsning under træer en aften eller eftermiddag. Birgitte undersøger pris og indhold.
En Politiker …hvem ??
En aften med ”orderet er dit – en god oplevelse i LAP-regi gennem tiden”.

b.    Ture ud af huset?
Odense Zoo – bussen henter os på Brenderup og køre til Odense gruppepris 145 kr. pr. person og nogen går i Zoo og andre går på shopping i Odense besøge Brands klædefabrikker/H.C. Andersens hus. Afsæt ca. 3 timer. Medbring frokost.  Evt. kan man tage offentlig bus hjem.
Egeskov slot – heldagstur 7. august åben by night.
Besøg i Økologisk landsby syd Fyn – Lars Kristensen , Steen tjekker muligheder, Foredrag om landsbyen og dens virke.

c.    Sang/musik?
Der er bålplads og der skal tændes bål de fleste aftner.
Der er incl. En times sang med forstander Ole.
Opfordring til deltagerne om at medbringe musikinstrumenter.
Undersøge om Brenderup kan stille med musiker til at spille op til sang et par aftner. Rene undersøger om Bo Jan Olesen evt. vil gøre det.
Evt. morgensang.

d.    Motion i form af gåture , spil mv.?
Daglige gåture i området – deltager arrangeret.
Boldspil i hallen – deltager arrangeret
Strand og byture….efter lyst og behov.

e.    Underholdning? Herunder kreativt værksteder?
Kreativt værksted i et hjørne af spisesalen eller i avisstuen, husk malerværksted fra kælder i Odense. Der skal laves et større udvalg af mulige temaer.
Banko søndag aften, folk skal have en gave med.

f.    Festaften?
Festaften torsdag 8. aug. – René undersøger bandet fra sidste år, ”Lets do it”. Der kan være mulighed for at folk får lov til at synge med.
Tænke noget anderledes sjov underholdning under spisning.

g.     Hjemmesiden
Steen retter hjemmesiden.
Birgitte lavede et referat fra 12. juli til hjemmesiden.
Husk referat fra 13. august til hjemmesiden.
Tom Jul Pedersen – opdage noget radio fra lejren. Steen tjekker op.

9.    evt.
Deadline på bladet omkring annoncering i bladet, 1. feb. 2013
Det skal undersøges om der skal arrangeres bustransport fra Middelfart til Brenderup.
Birgitte/René undersøger muligheder for busselskaber.
Husk deltagerlisten skal have storby navne på.
Tavle med dagsprogram
Der er enighed om at vi begrænser gaveindkøbene.
Søndag aften oplyser vi folk om hvilke muligheder der er for at spille bold og gåturer m.v. i forbindelse med velkomsten – to person – står op med den.
Infomationer 10 min før spisning i forbindelse med aftensmaden.
Husk at hente turistbrochure for området.
Deltager dagbog – Mille vil gerne være ansvarlig for det.
Vigtigt, at vi overholder tidsplan og programlagte ting.
Gruppen mødes efter morgenmaden – 9 til 9.30
Vagtplan – over hvem der er tilrådighed for lejrdeltagerne. Kontortid kl. 13 til 14 – åbent med 2 medlemmer fra lejrgruppen eller på et tidspunkt i løbet af dagen, sættes på dags-/ugeprogram.