Høringssvar: Høring over udkast til lovforslag om digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger mv.

8. juli 2020

Tak for fremsendte lovforslag.

Det er fornemt, at man gør en god indsats for at digitalisere vores sundhedskort og registreringer i forhold til forskning.

LAP har ingen indvendinger imod denne udvikling, som er fremadrettet og både virker til at gøre tingene nemmere for samfundet og borgerne. Altså de borgere som er digitale og tør være det.

Derimod sker der samtidig med denne udvikling en distancering og øget diskvalificering for de borgere, som af en eller anden grund ikke magter digitalisering.

Der er intet sted i denne lovgivning indsat krav om, at det offentlige skal blive bedre til at sikre og forbedre borgernes evne, motivation og mulighed for at være digitale.

De bedste hilsner
LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

 

Referat af LL møde 21. marts 2020

Møde afviklet via mail.

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Lene Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe.
Ikke svaret på dagsorden: Inger-Liss Christoffersen, Michael P. Krog, Clarissa E. Sørensen, Lars Kristensen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant).

OPSAMLING:

1. Samværsvenner:
Initiativet kan igangsættes. Der kan dog ikke være udgifter for LAP forbundet med tiltaget.

2. Valg til FU:
Jens Rasmussen vælges til FU.

3. Vendepunkter:
FU: Udsættes til der foreligger et revideret budget og projektdesign. Der arbejdes videre med Vendepunkter. Steen sender kommentarer til Lene vedr. Vendepunkter.

4. Personale: (lukket punkt)

5. Økonomi:

a. Regnskab 2019. Underskrifter
FU rykker i LL vedr. underskrifter.

b. Reguleret budget 2020
Er kun fremsendt til orientering

c. Budget 2021
FU udarbejder nyt forslag til LL og til Socialstyrelsen før 1. maj.

d. Feriefonden
d1) Sommerlejr
Er kun medsendt til orientering.
d2) Kystlejr
Er kun udsendt til orientering.

Refugie

e. Folkemøde Budget.
FU: Det er gammelt budget og der skal tages stilling til det igen, når revideret budget foreligger. FU afventer nyt budget fra Folkemødegruppen.

Referat af LL møde 15. februar 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael Krog, Michael K. Andersen (suppleant), Henrik K. Hansen, Michael P. Krog, Lene Kristiansen,
Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jakob Brixtofte Petersen, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Lars Kristensen, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet:

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Valg af trivselsfacilitator.

Referent: Steen
Ordstyrer: Hanne
Trivselsfacilitator: Tom
Samarbejdsøvelse v/Grethe og Bettina

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet?

Udenfor referat.

3. Godkendelse af dagsorden

Tilføjes:
9. (lukket punkt)
Nr. på de efterfølgende punkter justeres.

4. Godkendelse af referat fra møde den 18.01 – 19. 01 2020

Rettelser:
Side 1 Lene foreslår xxxx til den eksterne pris.
Side 2 pkt. 5.c. Michael Krog er uden h.
Godkendt med disse rettelser.

5. Landsmøde 2020 (lukket punkt)

6. Politik – fælles forståelse af LAP ́s politik

a. Principprogram. Behov for at drøfte rettelser igen.
Forslag fra FU: Ny landsledelse arbejder med sproglig opdatering af principprogram.
Landsledelsen tiltræder forslaget og der efter landsmødet nedsættes en gruppe, som arbejder med principprogrammet.

7. Orientering fra (20 minutter)

a. FU
Orienterede om at Jeppe starter i praktik på mandag.
Orienterede om en regning der endnu ikke er betalt fuldt ud for Inspirationscentreret i Maribo.
Husk dokumentation til revisor – sundhedskort og billede legitimation -kørekort/pas.

b. LL
Hanne har været til Erik Ravns begravelse (tidligere formand for Bedre Psykiatri)
Lene fortalte om behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien i København. Mange er blevet udskrevet og tabes nu på gulvet. Hjemmevejleder er blevet til gruppeterapeuter, værestederne nedlægges, praktisk hjælp skal varetages af hjemmeplejen, der laves ikke mad længere på værestederne.
Tom fortalte om demonstration i næste uge om besparelser i socialpsykiatrien i Århus. Der må ikke sælges tobaksvarer på Skejby sygehus.
Grethe fortæller at det giver mange konflikter omkring salget af tobaksvare, politikerne vil prøve at få det taget op.
FU bemærker, at der ikke må sælges tobaksvare andre steder.
Konference om den nære psykiatri – Tom og Grethe har deltaget.
Lene Kristiansen – der er møde i psykiatrinetværket – årstemaet foreslås at være 10 års planen.
Michael P.K.– tobaksvare er beroligende og skaber gode rammer for samspil mellem patienter og personale. Gentofte kommune har modtaget 3 mill. Til udvikling af netværkskort. Der skal etableres brugerindflydelse på alle socialeområder. Uddeler om nekrologen over satspuljemidlerne og artikel om det nye landsdækkende Udsatteråd.
Steen informerede om der er nedsat et brugerpanel og et panel af lokale udsatteråd til at rådgive det landsdækkende udsatteråd. En af os – kampagnen arbejder med udsatte og lighed i sundhed.
Katrine vil opfordre til, der råbes vagt i gevær omkring at opgaverne udliciteres til hjemmeplejen i stedet for at hjælpe borgerne med at lære selv at gøre det.
Henrik informerede om, at der ikke skæres i hjælpen til socialpsykiatrien i Ålborg kommune fordi Udsatterådet har kæmpet – men der er skåret på andre områder. Sundhedsstyrelsen arbejder med nedbringelsen af tvang og anbefalinger til kommunerne.
Lene – VISO vender tilbage omkring udpegningen.

8. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen

10.000 plus moms pris for standard.
Søgeord reduceres med en tredje del søgeord. FU og Henrik afklarer søgeordene i samarbejdet med Infomedia.

9. (lukket punkt).

10. Reklametekst for LAP

– orientering
Det er den gamle, der er sendt ud fra Arne – som inspiration.

11. Arbejdsgrupper

– Bisidder – Henrik arbejder videre med hvor kurset skal holdes og, hvordan og hvornår.
– Trivselsudvalget, der er ikke sket noget siden sidst, men udvalget har besluttet at nedlægge udvalget.
– Sommerlejr. Der er udarbejdet annonce og de første skridt i planlægningen er foretaget.
– Kyst- lejr. Der er udarbejdet annonce og indkaldt til møde i slutningen af februar.
– Blivende Refugie, Der arbejdes videre med begrebet ”refugie”, set i lyset af at det er en pause fra samfundet. Der er stadig efterspørgsel på aktiviteter flere gange i løbet af hver dag. Efter frit valg. Og ikke blot fred og ro. Snak om man bør gentænke sted og program/kost etc. for december refugiet.
– Folkemøde 2020 – er alene nedsat af LL-medlemmer og herefter er det gruppen der beslutter hvem der optages i gruppen. Planlægningen går fremad og der er mange ideer til arrangementer, budget næste gang.
– Livsglæde gruppen har planlagt en udflugt til Willumsens museum i Frederikssund. Gerne klare signaler om hvordan der kommer livsglæde ud af det. Og langtidsplanlægning, så turerne kan annonceres i bladet.
– Erfaringspiloter, har ikke haft nogle aktiviteter siden sidst. Men vil gerne gå ind i sagen omkring suppleantens ønsker om personlig udvikling.
Der har i løbet af det sidste år ikke været åbne LL-møder for medlemmerne.
Der mangler åbne LL-møder for medlemmerne – husk det næste år.

12. Personale (lukket punkt)

13. Økonomi:

a. Balance 2019
Balancen gennemgået:
Der er et overskud på 292.000 kr., men mangler muligvis nogle udgifter til feriepenge og regnskabet er ikke revideret af revisor endnu.
Det bemærkes, at der er lidt tilbagegang i medlems kontingenterne, der er stigninger i deltagergebyr fra refugie, sommerlejr og landsmøde.
Overskuddet fra 2018 er overført med kr. 142.000.
Landsmødet er noget dyrere – det var aftalt at vi anvendte en del flere midler i 2019, som var foreningens 20 års jubilæum.
Der er anvendt lidt færre udgifter til arbejdsgrupper.
Sommerlejren har haft ca. 15 deltagere flere og det forklarer den stigende udgift.
Kystlejren har haft fald i omkostninger p.g.a. lavere omkostninger til forplejning/turaktiviteter.
Der er noget lavere omkostninger til aktiviteter grundet at medlemstræffet er afholdt i 2020 i stedet for sidst i 2019.
Der har været stigende omkostninger til LL-møder, fordi man besluttet at afholde 2 todages møder i 2019, og der har været flere deltager på møderne.
Bladet har kostet lidt mere primært på grund af stigende porto og layout.
Personale omkostninger er stort set uændret.
Administrations omkostningerne er lidt lavere.
Det bemærkes, at LAP har en god likviditet ved årsskiftet.

14. Eventuelt

Lokalforening – problem omkring hvordan man får aktivitet.
Det bemærkes, at nogle fra redaktionsgruppen opfordres til at tage telefonen, når suppleanter ringer til dem.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Udenfor referat.
Første møde i den ny landsledelse er lørdag den 2. maj 2020. Næste LL møde er 21. marts.
LL-møder ligger her: https://www.lap.dk/referater/landsledelsen-ref/