Pressemeddelelse: Tvungen opfølgning – Nej Tak

27. oktober 2009

Tvungen opfølgning indgår i ny satspuljeaftale på sundhedsområdet – LAP finder det oprørende og opfordrer til at forsøget trækkes ud af aftalen

LAP – Landforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere – finder det oprørende, at samtlige folketingspartier undtagen Enhedslisten – som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet – har besluttet at etablere forsøg med tvungen opfølgning over for psykiatriske patienter.

Tvungen opfølgning vil i praksis betyde, at et antal borgere, som ikke er aktuelt sindssyge, vil kunne afhentes af politiet i eget hjem, bringes til den nærmeste psykiatriske afdeling, sprøjtes med stærkt virkende hjernemedicin og derefter blive overladt til sig selv. Dette på baggrund af en enkelt overlæges beslutning. Det er ikke nogen værdig måde at behandle svært stillede psykiatriske patienter, og helt i modstrid med grundlæggende menneskerettigheder om boligens ukrænkelighed og retten til selvbestemmelse.

Vi kan kun se dette som en afmagtshandling fra sundhedsministerens side, bundende i en naiv tro på ensidige medicinske løsninger.

LAP har i årevis efterspurgt en seriøs forskning vedrørende såkaldte ”svingdørspatienter”, herunder undersøgelser af, hvorfor nogle psykiatribrugere ophører med at anvende ordineret medicin. Det eneste svar har været et postulat fra lægefaglig side, om at patienterne mangler sygdomsindsigt.

Der kan være mange og helt legitime grunde, til at den enkelte fravælger stærkt virkende hjernemedicin. Medicin som påviseligt kan føre til pludselig død, grundet hjertesvigt, til livs- og helbredstruende tilstande såsom diabetes, overvægt og hjerte-/karsygdomme og til generelt forringet livskvalitet og funktionsevne.

Folketinget kunne have valgt at anvende satspuljemidler til helt anderledes og for den enkelte relevante tiltag: hjælp til at leve et liv uden psykofarmaka, hvis det er det, man ønsker, adgang til solid hjælp og støtte i døgnets 24 timer i eget hjem eller dertil indrettede døgnhuse mv.

I LAP frygter vi, at forsøget udvikler sig til en sovepude. Forsøget kan betyde, at der ikke bliver forsket i eller forsøgt andre løsningsmodeller.

På trods af de i aftalen indarbejdede retssikkerhedsgarantier ser vi det som en fare for den almindelige psykiatribruger, at der overhovedet åbnes for forsøg med ambulant tvang. I dag en ”lille” gruppe på 60 personer på landsplan. I morgen! Hvor mange?

LAP finder det klædeligt, hvis forsøget hurtigst muligt trækkes ud af Satspuljeaftalen.

På vegne af LAP
Steen Moestrup, tlf. 28 22 27 65
Hanne Wiingaard, tlf. 21 63 73 14
For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Talsmand Hanne Wiingaard – wiingaard@pc.dk – 55500151

Referat af møde i tvang-gruppen, 14. oktober 2009

Onsdag  14/10-09 kl 10.30 – 15.45 Store Glasvej 49, Odense

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Karl Bach, samt Steen Moestrup

Afbud: Ulla Asmussen, Olga Runciman, Gunver Hansen og Rikke Bondesen

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
Werner ,dirigent
Steen, referent

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Snak omkring referatskrivning og proceduren for disse.
Jan laver en sammenskrivning af referatet fra 11. september 2009.

3)Siden sidst

Møde om Laplandsmodellen, der deltog 30-40 person, Karen Klint deltog og flere personaler.
3 steder i landet havde man implementeret det med succes. LAP bør offentliggøre de positive historier. Vi savner dokumentation til denne proces.

Psykiatri-topmødet, meget positiv og aktiv stemning i forsamlingen, nyt psykiatri-topmøde næste år. Gøre os klart hvad vi kan og vil ligge i det samarbejde. Stand på mødet, hvor der vist blev tegnet en del nye medlemskaber, psykiatrisk-testamente blev fremlagt og begrebet kom ud til hele forsamlingen. Erklæringen indeholder pkt. 7 bl.a. halvering af tvang, samt afsnit om retspsykiatri, urimelige lange behandlingsdomme og nul tolerance.

Mandag d. 19. november har Poul Nyrup møde i Jobbanken.

4. november deltager steen med oplæg sammen med Poul Nyrup i forbindelse med arbejdsmarked på Nørrebro.

Mandag d. 26. november Møde i århus med Poul Nyrup.

Mødet med Sofie Løhde og Vivi Kier.
Gøre forsøg på, at flytte på deres holdning. Lige efter mødet var vi enige om, at det var gået godt.
Vi kørte på med en dialogisk facon. Vi vidste vi var uenige med dem, men stemning var god.

4) Yderligere møder med folketingsmedlemmer?
Strategi for hvordan vi gør nu. Hvad vi gør for at forhindre tiltaget med tvungen opfølgning, men også hvilke tiltag, der kan eller bør sættes i værk ved tvungen opfølgning eller socialetiltag der bør foretages inden tvungen opfølgning kommer på tale.

Karen Klint, Karl er kontakt person.
Sofie Hæstorp Andersen, Karl er kontaktperson.
Öslem, Karl er kontaktperson.
Anne Marie Geisler Andersen, Steen er kontaktperson.
Per Clausen, enhedslisten, mødes med ham til sidst. Karl kontakter senere.

Baggrund for lovforslaget om tvungen opfølgning: For at hjælpe de stakkels forpinte patienter (og nedsætte truslen fra psykisk syge voldelige).

5) Henvendelse til sundhedsministeren?

Ministersekretæren skal have en skriftlig begrundet anmodning.

Det vi mangler i det danske samfund er nogle tilbud, som folk vil tage imod inden de når ind under rammerne for tvang i psykiatrien. Refugiet kunne være en mulighed.

Udspil om gummiceller, afskaffelse af opsættende virkning af klager over tvangsbehandling og tvungen opfølgning. Behandlingsdomme især dem som sker i forbindelse med personale/psykiatrisk behandling.

Karl sætter et brev sammen med henblik på at få et møde med ministeren.

5a Udredning fra sundhedsstyrelsen

Det er denne rapport som ministeren læner sig op ad, når han foreslår Gummiceller og isolation. Gennemgang af den lovgivning som er gældende i en række andre lande.

Hver får til opgave, at finde 5 punkter som de synes er væsentlige i denne rapport.
s. 39 ridses op hvor man har tvungen opfølgning.

5b Mediernes holdning til tvungen opfølgning

Ekstrabladet, Jyllands Posten og en mere som vil bringe historier omkring psykiatriske patienter der begår vold indtil forslaget er gennemført. (Ifølge Karen Klint). Onde historier vil blive omtalt.
Bo bedes foretage en opfølgning på dette.

6) Udbredelse af kendskabet til Det psykiatriske Testamente

Præsenteres på vores eget kursus ”hjælp der hjælper” 26. – 28. november. 30 min. Af Jan. Desuden plads til en øvelse i at udfylde testamentet, den ene støtter den anden i at udforme testamentet.

Udarbejdelse af en folder om psykiatrisk Testamente. A5 format. Informerende omkring folks rettigheder i forbindelse med tvangsbehandling og behandlingsdomme. Vær opmærksom på at der findes en vejledning fra ministeriet. Jan kommer med oplæg til hvilke uddrag til testamentet der skal medtages. Karl og måske Erik Olsen kommer med forslag til rettigheder.

Webmaster skal rykkes for at lægge den nyeste udformning på hjemmesiden. Karl følger op på det.
Hele hæftet, wordfilen og pdf-filen. Det skal laves som et dokument man kan udfylde på skærmen.

Jan laver en artikel omkring det psykiatriske testamentet til medlemsbladet, deadline 1. november.

Næste gang snakker vi videre omkring muligheder for pressemeddelelse omkring det psykiatriske testamente.

7) Eventuelt

Kontakt til Dagens Medicin, Herluf har haft kontakt til en journalist, der gerne vil have et interview med Herluf og en person, der kunne komme i betragtning ved tvungen opfølgning.
Herluf følger op på denne kontakt og holder tvang-gruppen orienteret.

DR dokumentar, Herluf har en kontakt omkring skader ved elektrochok. Der er brug for 3-4 eksempler på patienter. Vigtigt, at dem som står frem får støtte og opbakning. Vi havde nogle emner på banen, og vi må gøre hvad vi kan for, at vi får programmet i kassen.
Hvis nogen har emner bedes de kontakte Herluf.

Karl besvarer henvendelse fra HP. Mail af 12. oktober 2009.

Diskussion af om gruppens møder er åbne, ifølge handlingsprogrammet vedtaget på dette års møder er alle møder åbne dog uden tale og stemmeret.

Referater til hjemmesiden skal fremsendes til sekretariatet.

Dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden.

Næste møde:

Onsdag d. 18. november 10.30 til 15.30, sekretariatet.
Werner tager pålæg og brød til alle.