Referat af Landsmøde 2014

Hotel Svendborg 28. – 30. marts

Referatet er godkendt af dirigenterne Benny Lihme og Allan Ohms

Første dag.

Indledning og velkomst

Paul Bjergager Nielsen bød velkommen til dette 16. landsmøde, især til de medlemmer der deltager for første gang. Han kom bl.a. ind på, at der i årets løb har været lagt vægt på sociale aktiviteter som refugium og både ø- og sommer lejr. Der har været rigtig travlt på foreningens sekretariat med de mange tilmeldinger til arrangementer mv. Paul rettede en tak til de ansatte for deres indsats i årets løb. Han talte desuden om, at det er vigtigt at opbygge fællesskab om de ting, vi er enige om at kæmpe for. Fælles aktiviteter er også en måde at komme ind i foreningen.
”Alt har den, som håbe kan, intet den hvis håb forsvandt.” … ”I det store og hele går det godt i LAP, og vi er en vigtig forening, der bliver hørt og inviteret ind i mange sammenhænge.”

Afslutningsvis opfordrede Paul til 2 minutters stilhed til minde om dem, vi har mistet i det år, der er gået.

MF Liselott Blixt (LB) var inviteret til at holde velkomsttale. Talen refereres her i kort form:
– Tillykke med de 15 års jubilæum. Det er vigtigt, I er her, det er der brug for.
– Tak for Vandretæppet, der pryder mit kontor. Jeg ser og mindes tæppets symboler hver dag.
– Psykiatrien er for tiden meget oppe i medierne, meget til debat, men jeg er ked af den måde emnet tit behandles på.
LB nævner den aktuelle debat i Politiken om retspsykiatri, hvor politikerudtalelser blev strammet op, om at man er for ømskindede i psykiatrien. Ifølge Liselott handler psykiatridebatten meget om vold, og om at der skal bruges mere tvang.
– Folk forstår ikke, hvorfor vi ikke vil have mere tvang.
– Vi skal starte med at hjælpe allerede når børn har brug for hjælp.
– Kommunerne skal lægge en plan og bruge pengene rigtigt.
– Det er et langt sejt træk. Godt at I er der til at ”råbe op”.
– I § 71 tilsynet, hvor jeg er formand, tager vi rundt i landet og fører tilsyn, men ser også, hvordan man griber tingene an i andre lande. F.eks. har vi været i Italien og se, hvordan man driver psykiatri uden senge og opsøger borgerne der, hvor de er. I næste måde tager vi til Island, hvor man drastisk har reduceret anvendelsen af tvang.
Herefter introducerer hun de kommende programmer i DR-TV om at være psykisk syg og om at blive ansat uanset diagnose.
Hun håber, at undersøgelser om retspsykiatri kan være med til at spille ind i den kommende handleplan, som psykiatriudvalget glimrende har spillet ind til, og kommenterer gennembrudsprojektet til reduktion af tvang.
– Det er sørgeligt at se, at der kun sker noget, når der sættes projektmidler af til det. Der skal ske en varig finansiering via finansloven. Nu er der sat måltal på vedrørende reduktion af tvang. Men hvilke former for tvang er det, vi taler om?

Herefter komme LB omkring nogle spørgsmål, hun er blevet opfordret til at besvare:
–    Hvornår bliver patienten herre i eget liv, og ikke slave af medicin?
–    Når vi har vendt skuden. Når vi har fået et ordentligt samarbejde op at stå. Når man får den hjælp der skal til. Et sted, hvor man selv kan henvende sig døgnet rundt.
–    Hvordan får vi bedre redskaber til personalet?
–    Vi var på et tilsyn, hvor ingen vidste, hvad § 71 tilsynet er. Tilsynet har navn efter en § i grundloven, om at der skal føres tilsyn med administrative frihedsberøvelser. Det er lidt sjovt at komme uanmeldt. Nogle gange deler vi os i to grupper og kommer rundt. Patienter bliver spurgt, om de ønsker eller ikke ønsker at tale med os. Vi kigger på de fysiske forhold, men spørger også ind til medicinering, forplejning mv. Man kan læse vores rapporter på folketingets hjemmeside. Der hvor man ikke vidste, hvad tilsynet var, kom vi til et rum til opbevaring af kugledyner og –stole, som alle var i brug. Det gav god inspiration til midler, der virker, skønt banalt. Man lægger også vægt på farver mv.
–    Hvad med tvungen opfølgning?
–    Jeg/vi får mange henvendelser om at åbne op for mere tvungen opfølgning. Havde man fra starten taget vare på den enkelte, ville der ikke være brug for den tilgang. Vi spørger ind til, om man har levet op til de krav vi stillede, da vi indførte ordningen. LB regner ikke med, at ordningen bliver udvidet, men heller ikke helt afskaffet.

Hanne Wiingaard giver herefter forskellige praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor er det vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon. Alle opfordres til at respektere rygeregler og til at prøve, hvilken model og størrelse af de nye sweatshirts, man evt. ønsker at få tilsendt.

Landsmødet afvikles derefter i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere:
Ingelise Jacobsen, Helene Mortensen, Birgitte Kongsfort, Palle Clemmensen

2. Valg af dirigenter og referent

Benny Lihme og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter.
Karl Bach Jensen foreslås og vælges til referent.

Begge dirigenter præsenterer sig og opfordrer deltagerne til at indgå i et godt samspil om at administrere tiden og passe på landsmødet og på stemningen.
Det konstateres, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer dateret den 12. februar 2014.
I alt 120 stemmeberettigede individuelle medlemmer og 3 delegerede fra kollektive medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

Ekstraordinært punkt: Behandling af eksklusionssager
Afviklingen af landsmødets dagsorden indledes med, at dirigenterne orienterer om, at forslag nr. 23 om eksklusion af EMT ikke kan behandles, idet det fremgår af vedtægternes 9, stk. 3, at det er landsledelsen, der kan foretage eksklusion. Når det i en forenings vedtægter er anført, hvem der kan foretage eksklusion, skal reglen følges. Forslaget betragtes derfor som bortfaldet.

Der foreligger en skriftlig henvendelse fra KW til landsmødet, om at hun ønsker, at landsmødet ophæver den eksklusion, der blevet foretaget af hende på møde i landsledelsen den 8.03.2014. KW’s henvendelse er omdelt til deltagerne og læses op af dirigenten.

Tom Jul læser derefter op fra nogle e-mails, KW har skrevet til landsledelsen for at uddybe, hvilke udmeldinger fra hende, der ligger til grund for eksklusionen.
Paul Bjergager Nielsen oplyser om, at emnet om eksklusion ikke var på dagsordenen forud for det møde, hvor den blev vedtaget. Han mener sagen er en storm i et glas vand og opfordrer landsmødet til at annullere eksklusionen.

Flere af landsmødedeltagerne tager herefter ordet. Der argumenteres for at ophæve eksklusionen bl.a med følgende begrundelser:
–    der bør være rummelighed i foreningen, og der er eksempler på, at medlemmer har begået værre ting.
–    der skal være begået foreningsskadelig virksomhed udadtil, for at eksklusion kan komme på tale.
–    det er fantasiløst at ville løse problemer ved at smide folk ud. Der findes andre løsninger m.h.p. at løse konflikter.

Andre argumenterer for at opretholde eksklusionen:
–    det er foreningsskadelig virksomhed at obstruere arbejdet i landsledelsen.

Herefter foretages en skriftlig afstemning, idet dirigenterne opfordrer til at emnet giver anledning til nærmere overvejelser om, hvordan man fremover løser konflikter. Man kan f.eks. henvende sig til danske mediatoradvokater.

Der foretages herefter en skriftlig afstemning om, hvor vidt eksklusionen skal opretholdes. Mener man, at KW skal ekskluderes endeligt, skriver man ja. Mener man, eksklusionen skal ophæves, stemmer man nej. Ønsker man ikke at tage stilling, stemmer man blankt.
17 stemmer ja, 20 undlader at stemme, 63 stemmer nej.

Eksklusionen af KW er dermed ophævet.

3. Landsledelsens beretning

Steen Moestrup (SM) oplæser landsledelsens skriftlige beretning.

Læs den skriftlige beretning her.

Herefter kommenterer flere af deltagerne beretningen, og der stilles enkelte uddybende spørgsmål.
Der bliver bl.a. sat spørgsmål ved organisationsudvalgets indsats og talt om vigtigheden af at sætte fokus på de urimelige vilkår, man byder kontanthjælpsmodtagere:
    Den gruppe skal vises større interesse, da det er derfra, der rekrutteres psykiatribrugere. Vi kan skaffe opmærksomhed ved at koble vores sag på arbejdsmarkeds- og kontanthjælpsproblemer. Skatteplagede hårdarbejdende danskere skal overbevises om, at de har en fælles interesse med os i at flere kommer til at deles om arbejdet.
En anden deltager spørger ind til LAP’s holdning til oppegående fiksering. Hun finder det spændende, hvad vi kan bruge psykiatriudvalgets rapport til og hæfter sig ved, at der flere steder står, at man skal og ikke bare kan gøre noget.
Der spørges bl.a. ind til resonansprojektet og postkortværksted på Brugerens Bazar.
SM uddyber om resonansprojekt, der drejer sig om at udvikle en tilgang, hvor borger og hjælper kobles sammen ud fra, hvor godt de svinger med hinanden. Postkortværksted gik ud på at male postkort i samarbejde med andre brugerorganisationer og så kunne bytte indbyrdes.
Hanne Wiingaard (HW) oplyser om, at det kun er 3 patienter, der har været i oppegående fiksering, og at nogle har givet udtryk for at være glade for det, frem for fiksering til sengen.
Frands Frydendal uddyber, at organisationsudvalget har arbejdet på grundlag af en beslutning på sidste års landsmøde.

Efter spørgsmål om, hvor meget LAP har prioriteret presse og medier, orienterer SM  om, at der har været arbejdet med medietræning, og om at han selv og HW har været i medierne i forskellige sammenhænge. Pressemeddelelser er blevet nedprioriteret, idet de sjældent bliver brugt. – Vi er afhængige af, at der lægges frivilligt arbejde i at komme frem. Karl Bach Jensen uddyber om sine kontakter til trykte og elektroniske medier.
Der bliver spurgt om, hvor meget man som menigt medlem kan udtale sig på vegne af LAP.
SM henviser til principprogrammet, der kan inspirere til, hvad der er LAP’s holdning, men det pointeres af en anden deltager, at det er landsledelsen, der kan udtale sig på foreningens vegne og at andre kan udtale sig som enkeltmedlem af foreningen.

Jan Stig Andersen refererer fra et indslag i giro 413. Han vil på landsmødet samle ind til og skrive til giro 413.

Beretningen sættes herefter til afstemning og vedtages med overvældende flertal. (To undlod at stemme, ingen stemte imod.)

4. Regnskabsaflæggelse for 2013

Dirigenten opfordrer til en hurtig behandling af regnskabet, idet det vedrører fortiden, og fremtiden måske er mere interessant.

Steen Moestrup gennemgår og kommenterer årsregnskabet.
Som svar på et spørgsmål om, hvor vidt der kan gives en specifikation over udgifter til de enkelte arbejdsgrupper, oplæser Hanne Wiingaard, hvor meget der er bogført for de enkelte arbejdsgrupper.

Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal. (1 undlod at stemme.)

5. Behandling af indkomne forslag, 1. del

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen:
Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:
”Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammenskrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.
Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhængende tekst.
Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejdsgrupper i sit arbejde.
Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.
På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.”

Karl Bach Jensen præsenterer forslaget til kommissorium og forklarer, hvordan redaktionsgruppen tænkes at arbejde.
Forslaget vedtages enstemmigt.

På opfordring melder nogle af deltagerne sig som kandidater til redaktionsgruppen, der får følgende sammensætning: Gerd Zølner, Andrea Hermansen, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Camilla Madsen, Karl Bach Jensen.

Herefter fortæller Steen Moestrup, hvordan der lørdag eftermiddag skal introduceres til eksisterende og evt. foreslås nye arbejdsgrupper. Det foregår i ”Open Space”, hvor hver eksisterende gruppe eller initiativtager til nye grupper annoncerer sit emne med et opslag og fremlægger en liste, hvor man kan skrive sig på til arbejdsgruppen.

Herefter sker der en nærmere drøftelse af, hvorvidt arbejdsgrupper bør have mulighed for at præsentere sig i plenum, og hvor vidt alle arbejdsgrupper skal stille op, hvilket der ifølge SM ikke er noget krav om. Det viser sig, at ikke alle eksisterende arbejdsgrupper er blevet informeret om, hvad der skulle foregå, hvilket SM mener, LL-repræsentanten i de enkelte grupper burde have sørget for.

Inden første dags plenum afsluttes, orienterer Hanne Wiingaard om, at værestedet Birkehuset på Motalavej i Korsør er blevet truet med lukning grundet naboprotester. Hun opfordrer til at landsmødedeltagerne skriver under på en iværksat underskriftsindsamling. Gretha Pedersen, der kender til de lokale forhold, bakker op om at give vores støtte til stedet.

Dirigenterne takker for, at dagen er lykkedes rigtigt godt.

Anden dag:
Efter at mødedeltagerne har haft mulighed for at deltage i en af 3 vellykkede minikonferencer med emnerne: Åben Dialog, At bo alene og Selvforståelse, indledes plenum med, at de enkelte medlemmer af den nuværende landsledelse får mulighed for at præsentere sig. Herefter fortsættes behandlingen af indkomne forslag.

5. Behandling af indkomne forslag, 2. del

Forslag nr. 2 stillet af Paul Bjergager Nielsen (PBN)
”Landsforeningens medlemmer og især den valgte ledelse skal tilrettelægge en hvervningskampagne for at få fordoblet vores individuelle medlemskaber, som lige nu og i lang tid kun har været ca. 1000 medlemmer. Der skal fokuseres på, at få tegnet nye medlemskaber, og det skal være højt prioriteret i det kommende år.”

PBN præsenterer sit forslag bl.a. med den begrundelse, at det er længe siden, der har været kampagne i foreningen med henblik på at blive flere medlemmer, idet vi de senere år har mistet lige så mange medlemmer årligt, som vi får nye medlemmer.

Flere deltagere kommer i den efterfølgende debat ind på, at det er vigtigt at finde ud af hvorfor folk melder sig ud og hvad der skal til for at tiltrække flere nye medlemmer, herunder lokalforeningernes og de kollektive medlemmers rolle og betydningen af kontanthjælpsreformen og ”tonen” i foreningen og den positive stemning på dette års landsmøde.

Frands Frydendal foreslår at slette det konkrete mål om at fordoble medlemstallet og tilføje at landsledelsen skal gennemføre en analyse vedrørende frafald/tilgang og udforme en ny hvervefolder. PBN ønsker at fastholde sit forslag.

Det besluttes at henvise forslaget til handlingsprogrammet.

FORSLAG DER HAR ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indledningsvis fremlægger Hanne Wiingaard en oversigt over de mange forslag, der har økonomiske konsekvenser og giver et bud på, hvad der evt. kunne afsættes til de enkelte forslag.
Hun foreslår, at der kan bevilges af de uforbrugte midler fra 2013 til europæisk konference.

Dirigenterne foreslår, at de enkelte udgiftskrævende forslag behandles hver for sig, således at landsmødet tager principielt stilling til de enkelte forslag og derefter overlader til landsledelsen at fremme de forslag, der har vundet tilslutning inden for den økonomi, der er til rådighed eller kan skaffes.

Forslag nr. 3 stillet af Katrine Wiedersoe og Karl Bach Jensen (KBJ)
Forslag om at LAP bliver vært for europæisk konference efterår/vinter 2014 og reserverer en ramme på 250.000 kr. til formålet.
”Vi foreslår et arrangement over 3 døgn i oktober eller november måned med deltagere fra hele Europa (ca. 50 personer) og af særligt interesserede LAP- medlemmer (ca. 25 personer).
En af dagene vil være åben for andre interesserede LAP-medlemmer og med et relevant program, hvor der tolkes til dansk. Her vil der være internationale kapaciteter fra egne rækker, der taler om relevante emner af interesse for alle deltagere. Øvrige dage foregår på engelsk og består af en række workshops om relevante temaer + generalforsamling for ENUSP.”

KBJ præsenterer og motiverer forslaget med, at der for nylig har været afholdt et mindre seminar i ENUSP, hvor et af hovedtemaerne var behovet for at få stablet næste generalforsamling/europæiske konference på benene.  På seminaret luftedes en ide om, at LAP måske ville være vært for en sådan konference
Under den efterfølgende debat kommer flere talere ind på, at landsledelsen tidligere har behandlet forslaget, og at en evt. bevilling må forudsætte, at de 186.000 kr., der ikke er brugt af finanslovsbevillingen i 2013, kan overføres til formålet, og at der desuden må søges eksterne midler. Desuden berøres problemet med at finde tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at gennemføre forslaget.

Forslaget sættes til afstemning med den justering, at rammen udgør 186.000 og forudsætter, at overskydende midler fra 2013 kan overføres til formålet, at resterende finansiering findes eksternt, og at landsledelsen sammen med arrangørerne finder de nødvendige menneskelige ressourcer til formålet.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Efterfølgende behandles forslag nr. 4 – 10 på en sådan måde, at der ikke kan gives endeligt tilsagn om bestemte beløb, da der samlet set ikke er økonomi i budgettet til at finansiere samtlige forslag. Der tages således ikke stilling til den konkrete økonomi vedr. de enkelte forslag.

Forslag nr. 4 stillet af Lars Kristensen (LK)
Forslag til LAP’s landsmøde 2014 om årlige weekend-medlemstræf
”Landsforeningen LAP afholder et årligt weekend-medlemstræf i september/oktober/november måned, der går på skift mellem de 5 regioner.
Weekend-medlemstræffet har et garanti-budget på 300.000,- kroner.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der får følgende kommissorium:
Gruppen får til opgave at –
•    Finde ud af, hvilken region medlemstræffet skal afholdes i.
•    Finde ud af, hvad medlemstræffet skal indeholde.
•    Finde mulige eksterne økonomiske midler til afholdelse af medlemstræffet.”

LK præsenterer og motiverer forslaget, der skal forstås sådan at det omhandler, hvor vidt der skal indføres en tradition med sådanne årlige weekendtræf.

Efterfølgende er flere deltagere inde på, hvor vidt de foreslåede medlemstræf vil konkurrere med traditionen om en-dages træf, som forventes videreført, eller om der mere er tale om en form for årligt seminar. Det pointeres desuden, at der er meget forskelligt aktivitetsniveau i de forskellige regioner, og at hverken en-dages- eller weekendtræf har beslutningskompetence, men kan bruges til at bringe nye ideer i spil.

LK uddyber, at han ikke har ment forslaget som en konkurrent til nuværende medlemstræf, men at de foreslåede træf skal foregå rundt omkring i landet.

Forslaget sættes til afstemning, idet der stemmes om, hvem der kan sige ja til, at der afholdes årlige weekend-medlemstræf, uden at det indebære en bestemt økonomisk binding.

Forslaget vedtages af et flertal af forsamlingen.

Forslag nr. 5 stillet af Erik Thomsen
”Landsmødet beslutter, at der afsættes 120.000 kr. til ø-lejr for 2015.”

Erik Thomsen fremlægger og motiverer forslaget og ændrer beløbet til 60.000.

Enkelte deltagere sætter spørgsmål ved om en ø-lejr kan gennemføres for et så lille beløb, hvortil der svares, at det kan gøres ved at fortsætte med sidste års ambitionsniveau, og at det kan lade sig gøre nu hvor man bedre kender forholdene. Inger Ladegaard anbefaler, at der ansættes en kok el. lign.

Dirigenterne sætter forslaget om, at der skal ske en forsvarlig planlægning og afvikling af en ø-lejr i 2015 til afstemning.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at der i budget for 2015 afsættes midler til afvikling af Refugium i ca. 2 måneder for henholdsvis januar og december 2015.

PBN fremlægger og motiverer sit forslag. Han mener, det samlede finansieringsbehov ekskl. deltagerbetaling bliver på ca. 200.000.

På spørgsmålet om, hvorfor refugiet skal afholdes i vintermånederne svarer PBJ, at det hænger sammen med, hvornår stedet i Maribo er ledigt. Henning Jørgensen, der er vært i Maribo, mener at refugiet kan blive billigere næste gang, og at der også kan være en mulighed med at par uger om sommeren.

Bo Steen Jensen anbefaler at der arbejdes videre med konceptet.

Der stemmes om, hvor vidt man principielt kan tilslutte sig forslaget.

Dette vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 7 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at der i budget for 2015 afsættes kr. 400.000 til Landskampagne mod TVANG.
Selve handlingsplanen for Landskampagne, kan læses i Landsmødemappen under Landskampagnegruppens bidrag til årsberetningen.

PBN fremlægger og motiverer forslaget, idet han refererer til tidligere landsmødebeslutning om kampagne mod tvang.

I den efterfølgende debat fremsættes bl.a. følgende synspunkter:
    vi har markeret os godt om medicinrelaterede dødsfald. En kampagne hvor vi giver udtryk for synspunkter man godt ved, vi har, er overflødig. Det er vigtigere at markere os i pågående mediedebatter med gode argumenter. Ved at få adgang til diverse artikler og skrive i medierne vil vi får mere for pengene.
    det er tidligere besluttet at arbejde for et opgør med tvang som behandlingsprincip. Det kan ikke gøres via kampagner, men via kontakter til behandlingssystemet.
    en kampagne skal være andet og mere end plakater. Vi skal selv være med til at skabe debatter og lede nogle af dem.
    en form for ”udrykningstjeneste” kan være med til at forebygge tvang.
    der kommer meget debat efter TV-programmer. Måske det er den vej, man skal gå.

Der stemmes om, hvor vidt landsmødet principielt kan gå ind for forslaget, uden at der tages stilling til et bestemt beløb.

Der er markant flertal for forslaget.

Forslag nr. 8 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag om at Landsforeningen LAP ansætter en konsulent i hver af de 5 regioner
med et timetal på hver højst 40 timer om måneden.
Det vil ved en vedtagelse være en lønudgift på højst 300.000 kr. inkl. feriepenge

PBN fremlægger og motiverer forslaget.

I den efterfølgende debat bliver der gjort opmærksom på, at det kan være problematisk at ansætte konsulenter, der dækker hele regioner, og at det på baggrund af indhøstede erfaringer kan anbefales, at konsulenter ansættes til afgrænsede lokalområder.
På et spørgsmål om nødvendige kontorfaciliteter svares, at der vil være tale om hjemmearbejdspladser.
PBN gør opmærksom på, at mange af grundforeningerne ikke kører særlig godt. Derfor er der brug for hjælp i hver region.

Forslaget opnår principiel tilslutning af et overvældende flertal.

Forslag nr. 9 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Efter forslag fra Bruno Madsen, LAP Holbæk:
Hver lokalforening og regionsforening tildeles hvert år i januar måned en grundydelse fra Landsforeningen på 15.000 kr. pr år. (Dette er gældende, så længe det er økonomisk muligt indenfor foreningens Budget).
Der skal pr. 1. februar efterfølgende år, indsendes et regnskab for beløbet underskrevet af kasserer og revisor.
Ved aktiviteter på beløb udover de 15.000 kr. kan regionsforeninger og lokalforeningerne altid søge Landsforeningen om yderligere økonomisk støtte.
Samme regel gælder også evt. netværksgrupper
Med vedtagelsen af dette udbetales der pr. 1. januar 2015 ikke længere kontingentandele til regionsforeningerne og lokalforeningerne.

PBN fremlægger forslaget.

Det oplyses, at LAP’s sekretariat bruger 2 – 4 dage om året på at udregne kontingentandele, at det vil kræve meget af sekretariatet, at få regnskaber og generalforsamlingsreferater frem, og at mange grundforeninger vil få overført midler, de formentlig ikke vil anvende.

Der stemmes om forslaget og foretages stemmeoptælling:
26 stemmer for, 26 stemmer imod.

Forslaget bortfalder.

Forslag nr. 10 stillet af Katrine Wiedersoe
Forslag om medieovervågning af psykiatrinyheder
Det foreslås, at LAP giver en tilkendegivelse om, at investere i et medieovervågningstilbud, da det i dag er næsten umuligt at følge nyhederne på nettet og mange ikke har råd til en daglig avis. Det vil gøre det muligt for LL medlemmer at sætte sig ind i de sidste nyheder om reformer, politik og psykiatri og kommentere på dem, på nettet, i medierne, skrive pressemeddelelser og henvende sig direkte til pressen med kommentarer.

Forslagsstiller er ikke til stede, men flere tilstedeværende medlemmer ønsker at fastholde forslaget.

I den efterfølgende debat fremsættes bl.a. følgende synspunkter:
    mange kan ikke overkomme at følge med i så meget materiale og hver enkelt holder i forvejen øje med, hvad der bringes i medier.
    arkivet bør åbnes også for andre af LAP’s medlemmer. Flere og flere netsider kræver betaling for at kunne læse artikler.
    medlemmer af arbejdsgrupper bør også have adgang til materialet mhp. at markere LAP-synspunkter i medierne.
    tilbuddet går kun på 20 licenser og kun få vil skrive til bladene.
    forslaget bør kædes sammen med en arbejdsgruppe, der skal følge op på overvågningen og påtage sig opgaven med at skrive.
    det er forvirrende at der er forskellige opfattelser i landsledelsen.
    der har tidligere har været bekymring i landsledelsen om for mange e-mails.

Forslaget opnår principiel tilslutning af et flertal af forsamlingen.

Herefter er der introduktion til eksisterende og nye arbejdsgrupper i form af ”Open Space”, hvor alle grupper har mulighed for at præsentere sig over for deltagerne, der kan cirkulere rundt imellem grupperne.

Inden deltagerne begynder at gøre klar til aftenens festmiddag, præsenterer redaktionsgruppen landsmødet for et foreløbigt forslag til handlingsprogram. Forslaget modtages positivt af forsamlingen, idet der gives enkelte bud på justeringer og tilføjelser.

Tredje dag:

5. Behandling af indkomne forslag, 3. del

Dirigenterne starter med at rose forsamlingen og lover at være opmærksom på, at der ikke spildes tid på gentagelser.

Forslag nr. 11 -14 a og 16 – 19 stillet af Organisationsudvalget bestående af Frands Frydendal, Lars Kristensen, Herluf Dalhof og Jan Stig Andersen.

Organisationsudvalget har stillet forslag om fornyelse af LAP’s organisering dels ved udvidelse af principprogrammet og dels ved ændringer af vedtægterne.

Udvalget præsenterer sig og refererer fra sidste års landsmødevedtagelse om udvalgets nedsættelse og opgave.

Herefter introducerer udvalget en model for, hvordan vedtægter og principprogram kan organiseres efter 3 områder: det omgivende samfund, medlemmernes fællesskaber, det enkelte medlems personlige udvikling og recovery. En af hovedpointerne er, at det skal være nemmere at være aktiv i foreningen, og man skal møde færre forhindringer for at være aktiv.

På spørgsmål om graden af medlemsinddragelse i organisationsudvalgets arbejde svarer udvalget, at selv om man har inviteret og inviteret, er det ikke lykkedes at opnå den helt store medlemsinddragelse. Udvalget har gjort, hvad man kunne overkomme.

Der pågår herefter en længevarende drøftelse af tankerne bag og hensigten med organisationsudvalgets forslag, hvorefter dirigenterne sætter spørgsmål ved den videre demokratiske behandling af forslagene.

Efter en pause foreslås det, at organisationsudvalget arbejder videre med udformningen af sine forslag i det kommende år og fremlægger dem på næste års landsmøde. Et flertal tilslutter sig forslaget og siger tak til udvalget for dets arbejde og giver det sin applaus.

Herefter bliver der af enkelte deltagere givet udtryk for utilfredshed med processen:
    man burde have udvist respekt for udvalget og give det mulighed for at fremlægge sine forslag. Udvalgets forslag er bevidst blevet modarbejdet på forhånd.
    medlemmer har følt sig fordummet og talt ned til.
    der opfordres til at kigge fremad, og til at udvalget skriver artikler til medlemsbladet og allierer sig med personer, der er gode til at formidle.

Det konkluders, at udvalget fortsætter sit arbejde, gerne skriver til medlemsbladet og at medlemmer bør vise interesse for udvalgets arbejde i det kommende år.

Forslag nr. 14 b stillet af Paul Bjergager Nielsen
§6, stk. 1 ændres til: ”Foreningens daglige ledelse er Landsledelsen som består af 7 medlemmer.
De 7 medlemmer vælges af Landsmødet, med henholdsvis 4 medlemmer det ene år og 3 det andet år.
Landsledelsen kan vælge at lade Regionsforeningerne repræsentere sig med hver 1 medlem, som har tale og stemmeret indtil førstkommende Landsmøde.”

PBN fremlægger og motiverer sit forslag.
På opfordring tilslutter han sig en tilføjelse om at ”regionsforeningerne vælger repræsentanter efter deres egne procedurer.”

Efterfølgende gøres der fra salen opmærksom på, at forslaget er todelt: dels færre landsmødevalgte landsledelsesmedlemmer, dels regionsrepræsentation og at regionerne er meget forskelligt organiseret. Flere deltagere sætter spørgsmål ved forslaget.

PBN trækker forslaget.

Forslag nr. 15 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Tilføjelse til § 6, stk. 3 om hvem som kan stille op til Landsledelsen
NYT stk. 3 a:
”Medlemmer, som ønsker at stille op til landsledelsen, skal inden det kommende landsmøde have skaffet 10 stillere, som indsendes til landsforeningens kontor.
Senest så kandidaterne kan offentliggøres i LAP bladet, der udkommer umiddelbart før landsmødet.”

PBN er ikke til stede i salen, men Erik Thomsen ønsker at opretholde forslaget, og motiverer dette over for forsamlingen. Han moderer forslaget til, at der skal skaffes 5 stillere.
Flere taler imod forslaget med den begrundelse, at det vil besværliggøre demokratiet i foreningen.
Der bliver gjort opmærksom på, at man, hvis man skal være sikker på at få sit kandidatur med i medlemsbladet skal bringe det i det blad, der udkommer inden årsskiftet.

Der stemmes om følgende omformulerede forslag:
”Medlemmer, som ønsker at stille op til landsledelsen, skal senest på landsmødet have skaffet 5 stil-lere.”

Der foretages stemmeoptælling:
40 stemmer for forslaget, 32 stemmer imod og 4 undlader at stemme.

Forslaget har ikke opnået 2/3’s flertal og er derfor ikke vedtaget.

Af hensyn til det forestående valg til landsledelsen går forsamlingen derefter til behandling af:

Forslag nr. 25 stillet af Landsledelsen
Et flertal i LL anmoder landsmødet om at ophæve Inger G. Volders valg til landsledelsen.

Dirigenterne fremlægger landsledelsens forslag og gør opmærksom på, at Erik Thomsen ikke ønsker at overtage Ingers plads, men stadigvæk stille sit mandat til rådighed. Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at der skal vælges 7 medlemmer til den kommende landsledelse.

Forslaget vedtages med overvældende flertal

Forslag nr. 20 stillet af Preben Meilvang
Forslag:
Indføjes i LAP’s vedtægter:
”Landsledelsen kan ikke og må ikke ved sine handlinger diskriminere medlemmer, og medlemmer af LAP må ikke stilles dårligere end ikke-medlemmer. Landsledelsen skal behandle medlemmerne med anerkendelse, respekt, værdighed og være inkluderende overfor medlemmerne.”

Preben Meilvang er ikke til stede, men Steen Moestrup ønsker at opretholde forslaget og uddyber baggrunden for forslaget.
Der gives en række indlæg for og imod forslaget, hvorefter forslaget sættes til afstemning, idet det, hvis det vedtages, vil indgå i vedtægterne som § 6, stk. 9.

Der foretages stemmeoptælling:
68 stemmer for, 2 stemmer imod, 13 undlader at stemme

Forslaget er dermed vedtaget

FORSLAG TIL LANDSMØDEUDTALELSER

Forslag nr. 21 stillet af Lars Kristensen

Udtalelse fra LAP’s landsmøde 2014
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere anbefaler, at politimyndighederne ikke udtaler sig om personers psykiske tilstand over for pressen, når politiet bliver kaldt ud til vold- eller drabshændelser.
Landsforeningen opfordrer Danmarks politimyndigheder til ikke at bruge skydevåben (pistoler), der i deres funktion er skabt til at skade eller at slå et menneske ihjel.
Landsforeningen anbefaler i stedet for, at politiets betjente udstyres med magtredskaber, der i deres funktion ikke er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker, men i stedet for er skabt til at ukampdygtiggøre et menneske, uden at de dermed er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker.
Der har i flere tilfælde gennem de sidste mange år, været tilfælde, hvor politiet har gået ud til pressen og udtalt at gerningspersonen er psykisk syg eller uligevægtig. Seneste tilfælde var ved drabet på et medlem af LAP (eks. Maribo station, den 24. december 2013), hvor gerningspersonen ikke ligefrem var psykisk syg, men derimod irriteret på en psykisk syg.
Endvidere har der været tilfælde, hvor politiet har slået en psykisk syg ihjel (eks. Aalborg, den 13. november 2009), netop fordi politiet brugte skydevåben, i stedet for et magtredskab der ville kunne fungere lige så sikkert som et ukampdygtiggørende redskab og uden at politiet af den grund ville komme til at slå den psykisk syge ihjel.
Landsforeningen vil med denne udtalelse opfordre de danske politimyndigheder til at ændre deres kommunikation med pressen og at få tilendebragt deres brug af skydevåben, der i sin funktion er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker.
Landsforeningen opfordrer politimyndighederne til at få indført andre former for magtredskaber, der ikke er skabt til at skade eller ihjelslå mennesker, men som kun er skabt til at ukampdygtiggøre et menneske, der truer med eller udøver vold.

Lars Kristensen fremlægger og motiverer forslaget.

I den efterfølgende debat fremsættes bl.a. følgende synspunkter:
    vi bør i det hele taget gøre opmærksom på, at politiet ikke har lov til at udtale sig om enkelte personers evt. diagnoser.
    det er ofte er pressen, der tolker og omformer politiets udtalelser.
    der kan drages paralleller til situationer, hvor man oplyser om at en person, der har begået kriminalitet, har indvandrerbaggrund. Altsammen medvirker det til at skabe generaliseringer og vrangbilleder.
    det er begrænset hvor mange i politiet, der vil læse udtalelsen. Det er bedre at gå i dialog med dem.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

9. Valg af landsledelse

De i alt 12 kandidater til landsledelsen præsenterer sig hver især, hvorefter der foretages skriftligt valg, idet hver af deltagerne maksimalt kan stemme på 7 af kandidaterne.

Der afgives i alt 95 gyldige stemmesedler

Resultatet af valget bliver:

Valgt til landsledelsen
Hanne Wiingaard    76 stemmer
Andrea Hermansen    73 stemmer
Olga Runciman    61 stemmer
Tom Jul Pedersen    54 stemmer
Simon Rosenkilde    50 stemmer
Bertel Rüdinger    49 stemmer
Ole Nielsen        48 stemmer

Valgt som suppleanter:
1. Bo Steen Jensen    43 stemmer
2. Marian B. Goldstein    35 stemmer
2. René Strøm    35 stemmer
4. Erik Thomsen    32 stemmer
5. Gert Zøllner    13 stemmer

5. Behandling af indkomne forslag, 4. del

Forslag nr. 22 stillet af Bo Steen Jensen
Landsmøde-erklærings forslag.
”LAP anfægter enhver form for brug af fysisk og medicinsk tvang. Såvel den direkte som den indirekte (skjulte) tvang. Uanset hvor i samfundet den forekommer.
Det være sig såvel på psykiatriske centre eller somatiske afdelinger, som på plejehjem, bosteder, væresteder (kommunale og regionale) jobcentre eller i private hjem, (bl.a. tvungen opfølgning))
Dette gør vi, fordi tvang generelt er en overskridelse af det enkelte menneskes basale ret til integritet og værdighed.
Derudover, fordi tvungen indgivet medicin i bedste fald kun efterlader unødige bivirkninger, idet det mentale immunforsvar vil afvise medicinen som fremmedlegeme, på linje med virus.
Vi anser det for en uanfægtelig basal ret for det enkelte menneske, selv at vælge sine redskaber til fysisk og psykisk recovery/velvære. Til selv at søge informationer og oplysning fuldstændig frilagt af indoktrinerende dogmatik.”

Bo Steen Jensen fremlægger og motiverer sit forslag.

Der bliver udtrykt betænkeligheder over for forslaget, idet det kan læses på den måde, at vi mener, at der ikke kan anvendes magt for at forhindre voldsudøvelse.
Det nævnes, at der også har været eksempler på, at folk er blevet tvunget til bestemt psykiatrisk behandling for at få tildelt sociale ydelser, hvorefter der oplyses om, at beskæftigelsesministeren aktuelt har fremsat forslag om, at denne praksis forsøgsvis ophæves i en tre-årig periode.
Der fremsættes forskellige forslag til ændring af erklæringens formuleringer og ordvalg.

Idet den første sætning kommer til at lyde: ”LAP anfægter enhver form for brug af fysisk og medicinsk tvang i behandlingsmæssigt og opdragende øjemed.”  og idet ordene: ”…, idet det mentale immunforsvar vil afvise medicinen som fremmedlegeme, på linje med virus” udgår
vedtages forslaget med overvældende flertal.

ØVRIGE FORSLAG, DER INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA

Forslag nr. 24 stillet af Gihta Riis Hansen
Beslutningsforslag: ”At så mange som muligt fremover skal have al post fra LAP udover medlemsblade leveret på mail. Der skal stadig være mulighed for at få posten pr. brev for dem der har brug for det.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring til foreningen, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 26 stillet af Inger Ladegaard
”Når man sender en mail med en klage, en påtale eller forespørgsel m.m. til L.L. eller en arbejdsgruppe, skal man have svar inden 4 uger. Evt. et svar om, hvornår man kan forvente at få svar.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring til foreningen, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 27 stillet af Inger Ladegaard
”De personer i arbejdsgrupperne sommerlejr og ø- lejr, som stort set ikke laver noget på lejr, skal betale fuld pris, på lige vilkår med de øvrige deltagere.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring, der kan tages i betragtning, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 28 stillet af Inger Ladegaard
”De personer (også personer, der ikke er med i arbejdsgrupperne), der laver noget arbejde f.eks. workshop, foredrag o.l., kan få dispensation og evt. betale ½ pris.”

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring/henstilling, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

Forslag nr. 29 stillet af Inger Ladegaard
Hvis man har deltaget på 10 sommerlejre, kan man komme med på den 11. sommerlejr uden betaling.

Det oplyses, at forslaget er ment som en opfordring, der kan tages i betragtning, hvorfor det ikke kommer til yderligere behandling.

ØVRIGE FORSLAG UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA (OPFORDRINGER, TILKENDEGIVELSER MV.)

Forslag nr. 30 stillet af Gihta Riis Hansen
Forslag om at LAP’s landsledelse fremover også skal være repræsenteret af psykiatribrugere, som er på kontanthjælp, eller andre økonomisk tilsvarende ydelser.

Forslagsstiller uddyber sit forslag, idet hun mener, at LAP ikke i tilstrækkelig grad varetager yngre kontanthjælpsmodtageres interesser.
Forslaget giver anledning til en uddybende drøftelse, om hvordan LAP kan blive mere synlig på dette område.
Under drøftelserne efterlyser KBJ en eller flere personer, der vil og kan medvirke på Folkemødet den 14. juni i regi af Stop Fattigdom Initiativet om at være ramt af kontanthjælpsreformen.

Forslag nr. 31 stillet af Preben Meilvang
Det ønskes, at landsmødet tager stilling til, om LAP medlemmer – inklusive landsledelsesmedlemmer – må modtage honorar/løn fra LAP.
Eller om alt medlemsarbejde skal betragtes som ulønnet og frivilligt arbejde.

Forslagsstiller er ikke til stede og dirigenterne opfordrer til ikke at debattere forslaget, men henviser det til den kommende landsledelse.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde på 2. dagen og kommentarerne hertil fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2014 – 2015:
”I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med at:
1.    Være vagthund også for og med folk, der har det særlig svært psykisk og socialt.
2.    Understøtte den enkeltes recoveryproces og rehabilitering.
3.    Flere personer med psykiatribrugerbaggrund bliver værdsat og ansat i relevante job, også som peer-workers i regioner og kommuner og under acceptable ansættelses- og arbejdsvilkår.
4.    Indgå alliancer om at skabe acceptable forhold for ”reformramte”, som kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere.
5.    Nedbringe unyttig administration så de offentlige ressourcer kommer den enkelte til gode m.h.t. behandling, uddannelse, arbejde og sociale vilkår.
6    a. Rette hjælpesystemets fokus på den enkeltes behov og ressourcer frem for diagnose.
b. Gøre op med diagnosebestemte ydelser, kassetænkning, ventetider, lemfældig og ulovlig sagsbehandling.
7    Åben Dialog udbredes som behandlingstilgang bl.a. over for debuterende i psykiatrien og ved hjælp af det frie sygehusvalg.
8    Styrke den interne organisation bl.a. ved bedre samspil, positive kommunikationsformer, brug af mediatorer og afholdelse af medlemstræf.
9    Forberede og gennemføre en kampagne for at blive flere individuelle og kollektive medlemmer i LAP.
10    Afsætte og udvikle ressourcer til at blive mere synlige i medierne både i aktuelle debatter og ved at skabe opmærksomhed om foreningens mærkesager, herunder en landskampagne mod tvang.”

Forslaget vedtages med overvældende flertal. (Ingen stemmer imod, 1 undlader at stemme.)

7. Fastsættelse af kontingent

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.

Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Flere af deltagerne kommer ind på, at der bør indføres gratis medlemskab eller nedsat kontingent til socialt udsatte, som yngre kontanthjælpsmodtagere og hjemløse, alternativt billigere adgang til at deltage i foreningens aktiviteter.

Med den tilføjelse af, at der indføres et reduceret kontingent for kontanthjælpsmodtager og hjemløse på 50 kr. godkendes de foreslåede kontingentsatser af et overældende flertal.

8. Godkendelse af Budget 2015

Steen Moestrup gennemgår det udarbejdede budget for 2015.

Der spørges, om der også kan findes midler til at afholde kurser for landsledelsen. Det menes, at kunne rummes inden for midler afsat til landsledelsen.
Der efterlyses midler til organisationsudvalget. Der svares, at gruppen kan søge midler på lige fod med andre arbejdsgrupper.
Der spørges, om der er afsat tilstrækkeligt med midler til lokalforeningerne. Der svares, at lokalforeninger kan søge midler under kontoen til medlemsaktiviteter.

Camilla Madsen peger på, at der er brug for midler til at kunne holde landsmøde med to overnatninger. Hun be’r om en tilkendegivelse om, hvor vidt man ønsker dette. Det er der overvældende flertal for.

Budgettet godkendes herefter enstemmigt.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til ekstern revisor godkendes enstemmigt.

Intern revisor:
Der er ingen kandidater.

11. Evt.

Lars Kristensen oplyser om demonstration af arbejdsledige hver lørdag foran Svendborg Kommunes jobcenter. Han mener vi næste år bør sætte tid af til at vise vores opbakning.

Dirigenterne giver afslutningsvis udtryk for taknemmelighed over at have været med til mødet og over at deltagerne har bakket op om dirigenterne. Der oplæses et digt om fællesskab fra en bog af Anne Marie Rafferty.

Hanne Wiingaard takker dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.