Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 9. september 2009

Deltagere: Hans Jørgen Troelsen, Katrine Woel, Hanne Wiingaard, Karl Bach
Afbud: Ghita Bergstrøm, Preben Meilvang, Tina Christensen, Lise Jul, Bjarne Skov Jensen, Erik Olsen (?)
Udtrådt af gruppen: Nils Holmquist Andersen

1.    Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Hanne Wiingaard. Referent: Karl Bach

2.    Gensidig præsentation 

Alle deltagere præsenterede sig og informerede om vores baggrund for at deltage i gruppen.

3.    Kort introduktion til arbejdsmarkedsprojekter LAP pt. er involveret i.
Karl opridser hvilke projekter LAP tidligere har gennemført eller pt. deltager i: Eget undersøgelsesprojekt: Mere end almindelig hensyntagen? Et undersøgelses- og formidlingsprojekt med vægt på at udvikle og implementere en handicapfaglig tilgang. Evt. opfølgning kunne bestå i yderligere at oplyse om hvad et psykosocialt handicap og rimelig tilpasning kan bestå i.

Kursusvirksomhed rundt om i landet i samarbejde med AOF mv.: Next Stop Job.

Lovforberedende forsøgsprojekt med sociale mentorer i Herlev, Odense og Viborg. Forsøget ser ud til delvis at være imødekommet med lovændring pr. 6. juli 2009, der betyder, at der nu kan bevilges mentor efter LAB-loven:
§ 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion.
§ 79. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.
§ 80. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.
Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person.

4.    Hvad vil arbejdsgruppen prioritere fremover, herunder ideer til nye projekter og beskrivelse til LAP’s hjemmeside 
Katrine foreslår, at vi udformer en brochure om, hvad man skal tage højde for, for at søge og varetage et job. Vægt på at være personer med ressourcer frem for at præsentere sig som syg. Vigtigt med egen selvforståelse. Karl foreslår, at vi bestræber os på at videreføre tilgangen om psykosocialt handicap og rimelig tilpasning. Ide om at udvikle brochure både til virksomhed, kommune og borger. Materialet kunne evt. udvikles og distribueres i samarbejde med specialfunktionen Job og Handicap i Vejle. Frem til næste møde i arbejdsmarkedsgruppen vil de tilstedeværende arbejde videre med at uddybe projektideen.

Hanne nævner muligheden for at få assistance til fondssøgning.

Arbejdsgruppens tema:
Gruppens fokus er at forbedre psykiatribrugeres muligheder i forhold uddannelse og arbejde, f.eks. ved at igangsætte egne LAP projekter, følge med i og forholde sig til nye tiltag og til hvordan området dækkes i den bredere offentlighed.

5.    Arbejdsmarkedskommissionens rapport: forslag vedrørende førtidspension, udviklingsforløb og fleksjob mv.

Karl gennemgår kort hvad kommissionens udspil omhandler.

6.    Forberedelse af møde med konsulent i LO den 24. september. Hvad skal vi tage op, hvem deltager? 

Hanne, Katrine og Karl går til mødet. De tre mødes kl. 11 på Hovedbanegården. Hovedemner: psykosocialt handicap og rimelig tilpasning, udgivelse, udviklingsforløb, fleksjob.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 17. september 2009

Til stede: Paul Bjergager, Inger Beck, Michael Freisleben, Karl Bach, Simon Bordal

1.    Referent og mødeleder
Mødeleder: Michael, referent: Karl

2.    Godkendelse af referat 

Referat af mødet den 24.04.09 blev godkendt

3.    Simons oplæg 
Simon redegør for sine overvejelser vedrørende udarbejdelse af oplæg:
•    Der må være noget om det særlige i vores tilgang
•    Vi skal sørge for ikke at lave en institution
•    Overvejelser om organisationsform og finansiering.

De principielle drøftelser centrerede sig især om beskrivelsen af balancen mellem refugie- og akutfunktion og mellem lønnede og frivillige medarbejdere.
Herefter gennemgik vi oplæget afsnit for afsnit og nåede frem til principiel enighed om omformuleringer og uddybning af teksten.

4.    Seminar den 12.november

Der inviteres til et arbejdsseminar, hvor vi dels vil fremlægge resultaterne af gruppens arbejde, invitere deltagerne til at være kritisk medtænkende om det videre arbejde med at realisere konceptideerne og nedsætte en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at etablere Refugiefonden. Evt. lidt om hvor langt man er med akuttilbud i kommunerne.

Karl og Simon arbejder videre med at formulere en invitation.

Mulige deltagere:
Praktikere
Selskab for psykosocial rehabilitering
Kommunale akuttilbud
Bedre Psykiatri
Erland Hansen, psykolog på Hedelund
Kristian Vedel
Flydedokken
Patriciahuset
Skiftesporet
NABO-center
Natsted i Odense
Settlementet på Vesterbro
Lederen af Gothersgade

Gruppens medlemmer indsender navne på personer, man ønsker inviteret, inkl. postadresse og e-mail adresse.

5.    Opfølgning af kontakt til kommuner vedrørende akuttilbud
Karl tager kontakt til Bjørn West i ministeriet og spørger om opdateret materiale/oplysninger.
Vi kontakter projekterne med forespørgsel om, hvem det kunne være relevant at invitere, og som vil oplyse lidt om, hvor man er. Karl: Hedensted, Midtfyn, Hjørring, Herlev/Ballerup. Michael: Esbjerg. Simon: Holbæk.

6.    Nye datoer
Den videre forberedelse op til seminaret foregår pr. mail. Inden for 14 dage rundsender Simon en ny udgave af oplægget.
Vi ser for os, at den nuværende refugiegruppe stikker hovederne sammen umiddelbart efter mødet og aftaler nærmere om, hvordan og hvornår den bredere kreds sammenkaldes. Vi forsøger på forhånd at reservere den 3. december.

Referat af møde i tvang-gruppen, 11. september 2009

Tilstede: Til stede: Jan Andersen, Werner Leervad, Gunver Hansen, Herluf Dalhof, Olga Runciman, Karl Bach, Rikke Bondesen samt Steen Moestrup
Afbud: ingen

Dirigent Jan, referat Olga og Steen overtog senere

Referat godkendelse: Gunver tager op til sidste referat et tvivls spørgsmål om testamentet. Der skal tilføjes:
”Tilføjelse under forsat drøftelse af tvungen opfølgning Psykiatrisk testamente blev diskuteret, men vi mente, at det ikke var relevant i denne sammenhæng (mødet med Lisselot Blixt)” for at blive godkendt.
Referat godkendt

Punkt 3 siden sidste
Os der var tilstede til Lisselot Blixt fortæller om hvordan det gik. Vi havde hver vore vinkel men det var enighed at det forløb så godt som det nu kunne gøre og senere tilbagemelding viser at vi har påvirket hende lidt, det siger båed ozlem og karen klint?? Rikke fortæller at hun kom ikke på banen oplevet at Liselott affejet hende. Enig om det var ærgerlig for det ville havde været relevant da Rikke kunne havde kommet ind under denne nye lov for noget tid tilbage.
Steen synes det var et positiv møde og at lisselot operer udefra taktisk grunde og ønsker at for forhandlinger i gang. Herluf deler ikke denne optimisme, men er enig at mødet var positiv og ikke spildt tid. Olga deler heller ikke Steens optimisme men tror vi har måske såede noget tvivl hos DF om det er nok til at ændre beslutningen tvivler hun på.
Karl fortæller at ozlem vidst ikke om det behandlingsdømte. Karl har forslået at ozlem har til sine spørgsmål vil denne lov gælde behandlingsdømte.

Efterfølgende fortæller karl om hvad karen klint og ozlem vurderer og de ser det lidt anderledes på situation.

Steen overtog referatskrivning i samarbejde med Gunvor.

4) Fortsat planlægning af aktiviteter i forbindelse med Tvungen Opfølgning

Møde med Sophie Løhde:
9. oktober 10.30 Christiansborg  Møde med Sophie Løhde,
Steen, Olga, Rikke, Karl, Herluf. Deltager i dette.
Vi mødes Hovedbanen under uret kl. 9.30
Rikke forbereder sin egen historie.
Samme taktik som med LiseLotte Blixt og spørger ind til hvor de står.
Politikere vil gerne have noget at spille op i mod.
Vi skal være forberedt på at tale om Refugie/døgnhuse.
Herluf siger noget om emnet psykiatrisk testamente, hvis det kommer på banen.
Vi skal huske at medbringe et antal eks. Psykiatrisk testamenter.

Har man ikke lavet udskrivningsaftale, så kan loven ikke tages i brug. Sundhedssystemet kan blive politianmeldt. Du kan ikke blive udsat for tvungen opfølgning uden at der er lavet en koordinationsplan. Lægerne har været tilbageholdende p.g.a. der ikke har været nogle sanktionsmuligheder.

EU-rådet har lavet en ny officiel anbefaling, har bevirket at landene kan udarbejde lovgivning, hvor indlæggelse og tvangsmedicinering ikke behøver at følges ad.

Glidende overgang mellem psykotisk og stress.

Direktøren kan også få en tvungen opfølgning.

Har man selv udfyldt et psykiatrisk testamente, så har man selv accepteret hvad gør.

PsykiatriTopmøde, dialoggruppe 3 værdighed, respekt, ligeværd og ret til selvbestemmelse også for psykisk sårbare, Ny kultur mere samtale, mindre tvang. En ordstyrer, en oplægsholder, en der melder tilbage til forsamlingen.
Bringe tvungenopfølgning ind i dialoggrupper.
Dæmme op for diskussioner. Tvanggruppens medlemmer skal fordele sig i dialog-grupperne.
Folderen udsendes torsdag 17. september fra sekretariatet med et brev, hvor der er indarbejdet et afsnit omkring tvungenopfølgning og LAPs argumenter imod. Steen og Karl laver oplæg tirsdag d. 15. september.

Henvendelser til medier:
Hvad er tvungen opfølgning ? og argementation mod tvungenopfølgning.
Nyhedsbrev,
Hjemmeside
Blad, artikel.
Indarbejdes i Lederen.

Vigtigt med et sted til overgang mellem hospitalsafdeldingen og det pulveriserende liv.

Alternativer til tvungen opfølgning:

Døgnhuse, akuttilbud, et alternativ til de lukkede afdelinger. Et sted man kan tage hen, når man har det så dårligt og man ikke føler man kan være i det pulveriserende liv.

Et par dages overnatning på skadestuen. Alternativ til indlæggelse. Ikke tvunget til medicin.
Omsorgspligten som er skrevet ind i serviceloven. Ikke med fysisk magt anvendelse.
Afsnit i serviceloven udsendes til gruppen.
Hellere give kommunerne mulighed for personlig opfølgning. End at give hjerneskadende medicin.
Tvangsflytte borger.

Opfordre til dialog mellem socialministeren og sundhedsministeren.

Gunvor kontakter Tove Videbæk. KKR = Kristent københavns radio/tv kanal.
Gunvor tager en snak med henblik på at lave en udsendelse og om der er andre ting hun kan gøre for os.
Kan hun pege på nogle svage led imellem regeringspartierne.
Evt. kan man jo påvirke enkelte medlemmer p.g.a. de etiske aspekter i tvungen opfølgning.

Kontakt til Lars Theilmann. Jan prøver.

Dansk Medicin , Herluf kontakter.

Steen Kontakter redaktøren fra politiken for at få de 5-6 navne på journalister med fagområdet sundhed.

Karl ringer til ministersekretærerne for sundhed og social og undersøger om der er mulighed for foretræde.

Aftale med Karen Klint og sundhedsordfører Sophie Hæstrop Andersen, født 1974. Møde evt.  samme dato som Sophie Løhde.

Anne Marie Geisler Andersen, Psyktriordføre fra Radikale Venstre.
Steen prøver at lave en mødeaftale.

Sammen med Bedre Psykiatri og SIND, en henvendelse til sundhedsudvalget.
Fordi de nye politikere ikke nødvendigvis er klar over hvad diskussionen i sin tid gik ud på. Det skal være i stil med brev formet til regionerne.

Sundhedsudvalget:
Formand Preben Rudingaard.
Steen tager sig af dette.
Karl varmer op, ser dem på mandag. Og spørge om vi skal komme med en fælles henvendelse.
Evt. opfordre til at vi bliver inviteret til debatten.

Psykiatriordføre og sygeplejerske Vivi Kjær (født 1958)
Forsøge at få et møde. Karl tager kontakt.

5) Evt

Bo Steen Jensen sættes på mail-listen. Og indlæg på mailen modtages med glæde.

Gunvor orienterede omkring samarbejde mellem forskellige københavnske bocenters beboer.
Øget selvbestemmelse og det har betydning, at man har noget at stå op til. Og vigtigt vi har medindflydelse på vores hverdag og tager ansvar.

Kommentar til frasortering omkring fostre sortering.

Gode eksempler på folk der har fået hjerneskader af elektrochok. Er der nogen som kender nogen som har påviselig hjerneskader.
…har CD med hvordan en velbegavet har fået totalt smadret sine fremtidsudsigter. Og havde manglende sygdomserkendelse. Kopieres og bedes set til næste møde. (Karl.)

Følgende materiale blev udleveret på mødet: