Kom gratis i Folketeatret!

Folketeatret i København har inviteret alle LAP medlemmer til gratis at se “Oh Happy Day” på Store Scene i Nørregade, hver dag frem til 7. maj 2022.

Oh Happy Day er en gospel kor-komedie om kærlighed.

LAP medlemmer kan identificere sig ved at tage et billede af opslaget på Facebooksiden, og henvise til invitationen fra Kamilla Pedersen.

https://www.facebook.com/Folketeatret/videos/518345779678918/

Hilsen Livsglædegruppen

IDÈKATALOG: Indsatser til psykiatriens pårørende

Indsatser til psykiatriens pårørende i samarbejdet mellem kommuner, den regionale behandlingspsykiatri og de pårørendes foreninger i Region Hovedstaden

Udarbejdet i projektet Tværsektorielt Pårørendesamarbejde med støtte fra Region Hovedstadens pulje til samarbejdsprojekter med kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet.

Læs idékataloget hér

Referat af LL–møde 05.03 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen

Afbud/fraværende: Jens Rasmussen. Lene Kristiansen deltog på sidste halvdel af mødet fra pkt.9.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes pkt. 8g vedr. Brugernes Bazar og punkt 9b Valg til Frivilligrådet.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referater (LL møder 15.01, 16.02 og 23.02 2022)

15.01. Rettelse: Tom billiger at punkter udsættes til næste gang.
16.02 Referatet godkendes.
23.02. Cornelius K. sættes på som deltager på mødet.
Punkter vedr. oplægsholdere mm. gøres lukket.
Med disse rettelser er referater godkendt.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022: Status fra ansvarlige

-Vende punkter og NADA
Clarissa: Der er møde på tirsdag. Det er relativt sårbart og Clarissa er nu tovholder sammen med Steen. Det vil så være disse to, der holder info. møder rundt i landet. Det vil sige en turné rundt i landet efter landsmødet.
-NADA
Hanne Carlsen: Hanne C. har talt med Anne-Lise om NADA.
Sidst marts vil der være kursus i LAP København. Hanne: Der er ikke reageret på breve til tidligere deltagere, det kan evt. være sendt til tidligere mailadresser.
Steen har talt med Katrine om NADA, herunder NADA i hånden. Katrine er ved at undersøge dette.
-Debattere og søge indflydelse på psykiatriplan
Hanne og Steen har været til mødet på Christiansenborg vedr. psykiatriplan.
Hanne W.: Psykiatrialliancen siger samstemmende, at psykiatriplanen ikke skal drukne i ny sundhedsreform. Kontoret rekvirerer sundhedsstyrelsens rapport vedr. 10 års plan, som også ligger også på Sundhedsstyrelsens webside og sender den til LL.
-Udbredelse af refugier og refugietanker…
Cornelius vil gerne indkalde til møder…..Cornelius kontakter Jens vedr. refugie.
SAND er gået i gang med refugie til hjemløse. Helle vil gerne være med sammen med René
-Genstart af bisidderkorps og besøgsvenner…
Skema vedr. registrering af bisidder opgaver. Der er fremsendt skema.
Er igangsat.
-Lighed for sundhed…
Steen fortæller, der har være konference i Region Hovedstaden om ulighed i sundhed. Her deltog bl.a. person fra lægeforeningen på konferencen. Udsatterådet i Region Hovedstaden har valgt ny formand, og det er forstander på Mændenes Hjem Ivan Christensen. Ivan vil her sætte fokus på ulighed i sundhed.
-Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ikke noget nyt
Markedsføringsgruppe
– lukket?

6. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU
– orientering fra FU
Birgitte har passet kontoret under sygdom og i uge 7, og har gjort det rigtigt godt.
– Nytårs kur gennemføres ikke. Planlægning af medlemstræf ikke drøftet.
– Det skal oplyses om det skal være et Zoom møde, når der indkaldes til LL-møder.

b. LL
Hanne W. og Steen har været til møde om ny psykiatri 10- årsplan arrangeret af Det sociale netværk på Christiansborg, og det var et fint møde. Der udsendes herfra en debattekst til medierne i næste uge.

Grethe vil henstille til at blive kontaktet, hvis/når et medlem er blevet henvist af et andet LL medlem. Det besluttes, at der kun henvises til LL medlemmer via henvisning til LAP ́s webside.

Institut for Menneskerettigheder har kontaktet Steen vedr. spørgsmål og samtale om menneskerettighedskonvention/handicapkonvention. Et af forslagene fra samarbejdet på psykiatriområdet i Nordsjælland er fastholdelse af samme psykiater ved ambulant som ved indlæggelser. Endelig nævner Steen forslag om en konference om en bedre form for indlæggelser.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:

– Steen træder ud af Presse- og lov og Pr. gruppe
Henrik siger han gerne være med.
– Steen træder også ud af pr- gruppen/websidegruppen
– Følgegruppe vedr. socialpsykiatri i Socialstyrelsen har møde 27. marts. Henrik K. Hansen skal til dette møde i Socialstyrelsen.
– Vedr. Folkemødegruppe: Steen trækker sig fra FM22.
– Kystlejr og bisiddergruppen:
Bettina: Der knokles på i bisidder og kystlejrgruppen.
LL godkender at Amaliegruppen og medicingruppe lægges sammen.

8. Økonomi

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
– orientering

b. Godkendelse af revideret budget 2022
Overførsel vedr. 2019, 2021 skal fremgå af budget 2022 og det fremgår i det ny budget.
LL beslutter, at godkende budgettet.
Der vil være økonomisk rum til ansættelse af konsulenter, men det er ikke afsat på nuværende budget. Der skal laves en anden anmodning om overførsel og/eller fremgår af nyt budget.

c. Budget FM22
Diæter afsættes med 24.000 kr. til 12 pers. På folkemødet er det fra torsdag kl. 9 til søndag kl. 12 svarende til 3,12 døgn af 531 kr. pr. pers. Der er tillige fortæring efter bilag på rejsen. Bettina præsenterer budgettet herunder udgifter til scene og debat telt på Ydermole. Helle fortæller om plan og happening på de store scener.
T-shirt og kamera slettes. Der skal gulv i teltet. Der stemmes om forslag om kr. 160.000 til Folkemødet. Afstemningsresultat: 10 for. 1 undlader.
LL beslutter, at godkende budget på kr. 160.000 til FM 22.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen
Afstemningsresultat: 9 for. 2 undlader. Der skal være kr. 200 i egenbetaling. Kaffe ind i budgettet så det ender på kr.19.000.
LL beslutter, at bevillige de ansøgte midler.

e. Rose – film
LL bakker op om det og der udsendes nyhedsbrev om dette. Det sendes med ud med anmeldelse af filmen. 1 person + en ledsager der selv betaler. 100 medlemmer koster kr. 10.000. Det være som et led i at bekæmpe ensomheden.
LL beslutter, at bevilge midler til en biograftur. FU arbejder videre med forslag.
LL opfordrer folk selv til selv at gå i bio.

f. Ansøgning fra bisiddergruppe
LL beslutter, at vedtage budgettet.
Budgettet vil i alt være på kr.60.000

g. Brugernes Bazar
Steen spørger hvem i LL der 23. marts kl. 11-14.00 vil gå til møde i Sundholm i Kbh. vedr. Brugernes Bazar? Brugernes Bazar er 24. august. Der vil være 3 møder i Kbh. i sammen med Alice R. og Helena M. Der er sat kr.20.000 til refusion. Der
kunne sættes busser ind, så folk kunne komme med på Bazaren.
Steen, Hanne og Helle repræsenterer LAP i gruppen. FU indhenter tilbud på rygsække til Brugernes Bazar.

9. Personale (lukket punkt)

10. Punkter fra Tom

– Genmæle i bladet Bladgruppen bestemmer dette.
– Personsager skal håndteres anderledes.
LL beslutter, at personsager skal håndteres anderledes, og hvis de skal på LL skal det være særskilte møder. FU vurderer om det skal på FU eller på LL.
– Lønnet personale skal udvikles:
Det oplyses at Mus, APV møder afholdes i marts måned.
Det, at et punkt er lukket betyder ikke nødvendigvis, at der ikke må refereres fra det i referat.
– Bedre behandling af ulønnede i LAP (frivillige)
– MUS samtaler frivillige og kursus for frivillige – supervision for frivillige
Helle foreslår her et to-dages møde, hvor man taler sammen om LAP og kommer tættere på
hinanden.
– Evaluering i dybden af LL møderne.
Konsulenternes råd.
– Hvad vil FU bruge fremadrettet?
Nogle af tingene kan bruges fremadrettet. Bettina foreslår samarbejdsøvelse før møde.
Det aftales at Jon tages med på møde efter valg af nyt LL.

11. Punkt fra Lene

a. Punkt vedr. Sociale medier
LL beslutter at punktet udgår.

12. Eventuelt

– Svar ikke på spammails

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.