Referat af møde i Refugie-gruppen, 13. marts 2009

Mødet blev holdt i LAPs lokaler på Vesterbrogade, København.
Referent: Simon Bordal Hansen

Deltagere
Der var ved mødets start afbud fra AnneMarie og Paul (Paul kom dog senere).
Til stede var Krystyna, Karl, Michael, Inger og Simon.

Hotellet i Helsingborg

Matts var inviteret til at fortælle om projekt Hotellet i Helsingborg. Det kom der en lang, grundig og meget spændende gennemgang ud af. Den vil blive refereret særskilt i det kommende oplæg fra refugiegruppen.

Kommunekampagnen/pjecen

Simon meddelte, at pjecen er produceret og sendt til kommunerne. Pjecen blev uddelt til mødedeltagerne. Nøglepersoner i kommunerne er informeret forlods om pjecen via mail og der følges op i de kommende uger (Simon gør).
Der er kontakt til:
Esbjerg er kontakt til Bente Westergaard og Ingrid Bang, og i
Herlev til Gunnar Uglebjerg
Hjørring Helle Laursen
Faaborg-Midtfyn Tommy Neesgaard
Holbæk Jan Adrian
Den 15. maj er kommunernes frist for at indsende deres materiale til staten.
Det blev aftalt, at hvis en kommune beder om et møde, så deltager Simon, Michael og hvem der ellers har mulighed for det.

Kompetencekreds
Det blev drøftet, om det ikke var en god idé at samle en kreds af visionære og dygtige praktikere omkring vores refugieprojekt og for at skabe interesse for de nye kommunale tilbud (måske kunne nogle fornuftige folk tænke sig at lægge billet ind på at stå for nogle af de kommunale tilbud). Dette var der almindelig enighed om.

Spørgsmål til konceptpapiret
Den planlagte gennemgang af konceptpapiret blev udskudt til næste møde. I mellemtiden opfordres deltagerne til at sende evt. skriftlige kommentarer med mail til Simon, som så samler materialet.

Næste møde

Næste møde holdes i Roskilde 14.30. Nærmere om sted kommer i mødeindkaldelsen.

Referat af møde i Refugiegruppen, 27. februar 2017

Refugie tanker

Begrænse – så folk ikke gror fast i et akuttilbud.
Arbejde, bosted – midlertidig opholdssted, aktivitetssted
Gøre tingene klar – så når man er fyldt op, gør man klar til at åbne det næste.
Visitation – hvordan hænger det evt. sammen med økonomi ?
Frivillig – gratis – kommune betaler ????
Politisk opbakning – spare indlæggelser

Dagsorden: 

Tilstede: Lars, Henning, Solvej, Hanne S. og Steen
Afbud:Troels
Referent: Steen

Optakt – snak med medarbejder fra Orion

Punkter: 
1. Oplæsning af referat fra møde i 2015
2. Præsentation af de tidligere beskrivelse af, hvad er et refugiet – concept fra 2009
3. Optagelse af eksterne samarbejdsparter/externe deltager i arbejdsgruppen
4. RefugieFonden – eksistens
5. Tanker om hvordan refugie skal fungere i LAP regi
6. Næste møde – hvor, hvornår
7. Evt. – hvordan synes du mødet har været ?

Pkt. 1 Oplæsning af referat fra møde i 2015

 

28. maj 2015 – læst op (måske et senere møde)

 

Pkt. 2. Præsentation af de tidligere beskrivelse af, hvad er et refugie -concept fra 2009.

Indholdsfortegnelse læst op fra conceptet.

Pkt. 5. Tanker om hvordan refugie skal fungere i LAP regi

Gæster der har midlertidig opholdsmulighed

Gæster kan blive faste medarbejdere el. frivillige.

Fast stab – leder og køkkendrift.

En anden model, hvor stedet overgår til at være et fast bosted.

Gæsterne skal kunne rumme sig selv og være selvhjulpne. Eller selv have hjælper med til personlig hygiejne.

Omsorgsgrupper blandt gæsterne.

Hvordan sikre man sig at de gæster som kommer kan indgå i fællesskabet og ikke være til gene for de øvrige ?

Dagbogsnotat på den enkeltes værelse på en tavle/bog hos den enkelte.

Bl.a. omkring mål og indsatser, følelser hos den enkelte borger.

Morgenmøde – hvad skal der ske i dag / aftenmøde- hvordan er dagen gået.

Stedet skal have nogle tilbud om aktiviteter, udviklingsmuligheder, inspiration til nye ting. Invitationer til at deltage i noget. Recovery orienteret dialog. Noget der fastholder ens daglige opgaver og rutiner.

Pkt. 6 Næste møde – hvor, hvornår

Onsdag d. 19. april kl. 12.00 – 17.00 Henning Jørgensen, Gribskovvænget 48, 3400 Hillerød.

Pkt. 7 – Eventuelt – hvordan gik mødet ?

Godt indblik i Orions måde at håndtere tingene på. Vi vævede meget rundt i tingene.

Personalet fra Orion bidrog med nye vinkler til tankerne. Nogle møder som i dag og andre gange går dybt ned i tingene og bruger tiden alene.

Referat af møde i Refugiegruppen, 8. september 2014

Afholdt i LAP`s Hovedkontor Store Glasvej 49 i Odense

Deltagere: Paul – Signe – Solvej – Henning – Klaus – Eva – Klaus – Lars – Eugenia

1 Valg af ordstyrer:
Paul valgte sig selv som ordstyrer

2 Uformel runde:
Præsentation af mødte medlemmer

3 Valg af referent:
Eugenia er valgt som referent

4 Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden er godkendt af gruppen dog med ændret rækkefølge 7b er rykket til 8.

5 Godkendelse af referat:
Referat fra mødet i Maribo dateret d 11 – 13 August 2014 er godkendt.

6 Orientering til de der deltager for første gang:
Gruppen byder Eva velkomme til refugiet – gruppen.
Paul orienterer kort om ideen samt formål bag Refugiet.

7 Orientering fra VIP- gruppen vedr. budget og økonomisk overblik:
L.L har godkendt et garant beløb kr. 100.000,00 til refugiet. Gruppen foreslog at Plan B iværksættes.
Her er prisen lavere mod at værter/værtinde og gæster deltager med klargøring til morgen- og aftensmad, opvask og andre forpligtelser.
Paul ønsker at nedlægge refugiet 2014-2015, hvilket skyldes at der fra L.L. side er for lille økonomisk garantistøtte. Og endvidere foreslog Paul, at der udarbejdes et ultimatum til L.L. som  skal godkendes af VIP-gruppe.
Lars sørger for at indhente fra LAP kontor et økonomiske overblik over refugiets samlede regnskab såsom udgifter til rejserefusioner, møder arrangementer og Refugie – ophold.
Lars forslog at en anden mulighed for at skaffe penge til Refugie – ophold er via donation fra private personer.

8 Orientering fra VIP-gruppe vedr. støtteforening:
Pauls følgende forslag:
– Tovholder til støttegruppe
– Sætte plakater op – Besøge steder som registreres til LAP`s data base
– Samle min. 300 donationer med henblik på at gøre donationer fradragsberettiget.
– Nuværende saldo på donations konto kr. 2.700,00
Lars vælges som ordstyrer til resten af gruppemødet.

9 Indbooking af værter/værtinder:
Lars præsentere det endelige vagtskema for værter/værtinder, og der opfordres til at skrive på hvornår man  ønsker at være vært i refugieperioden 5. Dec. 2014 – 23. Jan. 2015.
Eksterne værter/ værtinde kontakter Lars efter kl. 20 på mob: 2984 0407 og visiteres af Lars.
Forslag til næste møde, at der sendes invitation til info – møde for ekstern værter/værtinde medio November evt.  afholdes i ICM Maribo.

10 Annoncering af Refugiet samt forslag om at annoncere for hele Dec. – Jan. perioden.
Flyveren færdiggøres, dog med et andet forsidebillede, og omfatter for hele Dec. – Jan. perioden og sendes ud om et par uger.

11 Refugiets gæsters frivillige deltagelse:
Lars udarbejder en liste over refugiegæsters frivillige deltagelse i klargøring af morgen- og aftenbord, opvask og evt. andre opgaver.
Listen sendes ud til Refugiegruppen og tages op til næste møde.

12 Næste møde:
Næste møde holdes tirsdag d. 21 Okt. kl. 12:00 – 17:00 på LAP`s Hovedkontor i Odense.
Lars som fungerende ordstyrer og coach under dette møde gik rigtig fint. Og Gruppen bliv enig om at Lars er midlertidig tovholder for Refugiegruppen. Lars kontakter selv Paul om dette.
Henning blev valgt til at være rådgiver om det praktiske med aktiviteter og med servicering og mad i forbindelse med Refugiet.
Konflikter løses ved at går med energien og spørg ind til det. citat: Lars

13 Evaluering af mødet:
Mødet forløb tilfredsstillende og dagsorden gennemført. Takker alle i gruppen for mødet og ser frem til den næste møde.

Referat af møde i Refugiegruppen, 11.-13. august 2014

Sted: InspirationsCenter Maribo.
Til stede: Paul, Lars, Henning, Signe, Solvej, Eugenia, Hanne, Kurt og Dennis. Hanne Wiingaard deltog i mødet om tirsdagen.
Referent tirsdag: Dennis. Onsdag: Henning

Punkt 0 
Orientering fra VIP-gruppen siden sidst:
Lars og Henning orienterede om ansøgningen til LL vedrørende garanti for Refugium 2014/2015 med fuld service ved InspirationsCentrets personale.
Hvis LL ikke vedtager denne garanti, vil der i stedet blive udarbejdet en plan for hvordan gæster og værter kan påtage sig køkkenpligter m.m.

Punkt 0.1

1.a. Referatet fra sidste mødet blev godkendt af alle.

1.b. Det blev besluttet, at Lars vil skrive et udkast omhandlende en introduktion til Refugium 2014 til LAP bladet som udkommer d. 30. sep. 2014. Dette udkast vil blive redigeret og godkendt i samarbejde med Refugiegruppen. Støttegruppens Barometer, som illustrerer hvor mange der støtter refugiummet, var med i forrige bladudgivelse og ønskes også med i fremtidige udgivelser, .

Under dette punkt på mødet blev det ligeledes drøftet hvordan Refugium 2014 skal markedsføres. Det blev foreslået at annoncere i bladende: LAP, Bedre psykiatri, Sind, Outsideren samt evt. Hus forbi. Poul vil tage kontakt til disse magasiner.
Annoncerne i bladende vil omhandle, at nogle af værterne fra LAP Refugium tilbyder at tage ud og holde oplæg/foredrag om det forestående Refugium.
Signe, Poul, Lars, Henning og Eugenia udtrykte til mødet, at de alle var villige til at tage ud og holde et sådant foredrag.

2. Der blev drøftet, at det ville være en god ide, hvis værterne kunne tage en uddybende snak med de mennesker, som ønsker at komme med på Refugiummet, men som ikke i forvejen er medlemmer af LAP. Dette vil blandt andet være for at få et bedre kendskab til disse mennesker og deres tilstand, hvilket vil kunne biddrage til, at der ikke kommer gæster til Refugiummet, som vil kunne risikere at skabe en utryg stemning. Samtidig vil en sådan samtale også kunne være med til at give folk, som ikke har kendskab til LAP og Refugiummet, bedre information.

Denne uddybende snak vil i praksis kunne foregå ved, at når ikke er medlemme af LAP ringer til kontoret for at melde sig til Refugiummet, får tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen vil være én af værterne, som de efterfølgende kan ringe til og få en snak med.

Nøgleordet for mennesker der vil passe ind i Refugium vil være, at de er selvhjulpne.

På mødet blev der derudover vedtaget følgende politikker ved Refugiummet omkring stoffer, alkohol, telefoner mv.:

Stoffer: Nul tolerance overfor stoffer. Indtagelse af stoffer vil medføre hjemsendelse.

Alkohol: Acceptabelt på et moderat niveau. Det er ok med en øl til maden og evt. vin om aftenen, men fuldskab er ikke acceptabelt. Kun alkohol ved nydelse og hygge, og fuldskab er ikke acceptabelt.

Elektronisk isenkram – dette skal som udgangspunkt foregår på værelset. Mobiltelefoner skal opfattes som en fastnets telefon på værelset og bør ikke bruges i fællesrum. Hvis det er nødvendigt at have en telefon på sig, så skal den være lydløs. Til programsatte fællesaktiviteter må mobiltelefoner ikke medbringes, heller ikke på lydløs.

Post: Hvis gæster ønsker at modtage post er de velkomne til at ændre deres adresse til Inspirationscentret Maribo,

TV: Opholdsstuen er åben til et givent tidspunkt om aftenen. Herefter vil det være muligt at se tv i biblioteket.

Sidste år virkede det rigtig godt, at man havde et fælles tidspunkt hvor natbelysningen blev tændt, og man herved skiftede til ”nat-tid”.

5. Værternes opgaver i år vil i højre grad end sidste år være at yde omsorg for gæsterne. Opgaverne vil være at tage godt imod gæsterne og yde omsorg for gæsterne.

6. Ansøgninger: Ansøgninger laves af VIP-gruppen sammen med Karl.

Der er ansøgt om penge hos Arbejdsmarkedets feriefond. Dette er en fond for feriepenge som ikke er blevet hævet. Hvis LAP for tildelt penge fra denne fond, skal de bruges som støtte til gæster der er på kontanthjælp. Det kommer først besked på denne ansøgning i November 2014.
Der vil også blive lavet en ansøgning til EU.
Derudover er Karl i gang med at lave en ansøgning til Obel´ fonden.

9. Der vil blive trykt omkring 2500 indbydelser.

Opgaver vedrørende indbydelser::
Hvor skal de sendes hen (besluttes internt i refugium gruppen)
Pakning af breve mv. (skal ske efter aftale med sekretariatet)
Etiketter på alle breve til LAP medlemmer (Hanne)
Oprettelse af database for hvem der skal have indbydelser (Mette)
Der skal laves aftaler med de lokale foreninger, som kan hjælpe til med at kortlægge hvem indbydelserne skal sendes til.
VIP-gruppen får ansvaret for at lave en plan for, hvad der skal ske med forsendelse af indbydelser.

10. Lars snakker med Mette i morgen ons. D. 13. aug. 2014. Måske der kan anvendes et computer program til booking vedrørende gæsterne.

11. Velkomstbrev med praktiske oplysninger laves i VIP-gruppen med udgangspunkt i skabelonen fra sidste år. Brevet blev sidste år først sendt til de tilmeldte ca. en uge før opstarten af Refugium.

12. Udnævnelse af presseansvarlig for LAP refugium 2014. Poul er blevet valgt som presseansvarlig, og vil være kontaktperson til pressen i forbindelse med LAPs Refugium. Poul vil tage kontakt til TV2 Øst og høre, om de kunne være interesseret i at lave en historie om Refugium 2014.

13. Lars har lavet et udkast til bookinglisten. Den er godkendt af Refugium gruppe. Lars laver en aftale med Mette, således at planen kommer op på LAPs database.

14. Det bliver lavet et oplæg i VIP-gruppen til næste refugiemøde.

15. Hennings udkast til indbydelse/ flyer/ folder/ brochure blev diskuteret og der blev giver forslag til en ændring i tekst og et nyt billede.

16. Der var enighed om at lave en folder, hvor sidste side er girokort.

17. Alle blev opfordret til at agitere for støtteforeningen og uddele girokort, samt opfordres til at skaffe en sponsor-præmie-gave, som der kan udloddes til kinesisk lotteri ved landsmødet.

18. Tirsdag fra kl. 17 var der afprøvning af den opstillede svedehytte. De 4 deltagere, som ikke tidligere havde oplevet denne åndelige seremoni, synes det på forskellig vil var en oplevelse.

19. Mette Bramsdal, Jette Borchersen, Arne Jensen og hans kone var inviterede til orientering om refugium 2014 tirsdag aften og deltog i det selv-arrangerede grillarrangement.

20. Næste refugiemøde vil være d. 8. Sep. 2014 kl. 12 i Odense.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 3. juni 2014

Tirsdag d 3 juni kl 12.00 i Odense

Deltagere : Paul, Lars, Klaus, Signe, Eugenia, Ea, Marianne, Reidun og Henning.
Afbud fra : Shais og Michael.

Punkt 1. Marianne er referent

Punkt 2. Paul fortæller om gruppens historie og det bliver besluttet at refugiematerialet skal koges ned til kun at fylde 5 sider.

Punkt 3. VIP-gruppens medlemmer er Signe, Henning, Lars og Paul og vil være dem der holder møder med fonde og politikere osv. Andre fra refugiegruppen er velkomne til at tage med VIPèrne på ture rundt og besøge andre refugier i DK, man skal bare selv melde sig.

Punkt 5. Forløbet i 2013 bliver beskrevet. I år skal indføres et vagtskema der fungerer for værterne og reserverne, så der ikke kommer til at mangle en vært og at disse ikke kommer til at skulle rende for stærkt. Henning kommer med forslag til det nye år:
Faste ankomstdage Mandage og fredage inden kl 15.00 og en daglig rytme ;

Morgenmad kl 8.30-9.30
Fra kl 10.00 : Aktiviteter i salen- Krop og bevægelse, de 5 tibetanere og dybdeafspænding.
Kl 12.30  : Frokost og eftermiddagskaffe
Kl. 16.00 Aktiviteter i salen- Krop,sind , ånd  og følelser , leg med maling, drømme , QI gong.
Kl 18.00 Aftensmad
Aftenaktiviteter ; film, debat, socialt samvær, tv.

Paul foreslår også en daglig god gåtur og at der evt kunne komme en præst, foredragsholder nogen af dagene.

Punkt 6. Der skal vælges en uge-leder, som overordnet har noget ansvar mht akutte situationer på refugiet.
Evalueringen er godtaget, med en tilføjelse af at det tydeligere skal fremgå at dette er bruger-styret og at værterne er psykisk sårbare selv.

Punkt. 7 Det bliver besluttet at Refugium Maribo skal køre fra fredag d 5 december 2014 til og med fredag d 23 januar 2015, fortrop/ værter kan komme fra d 4 december og også blive nogle dage efetr d 23 januar for at evaluere og hygge sig. Der må max være 20 deltagere af gangen og 3 værter. Paul må gerne være hovedvært anfører Henning. Marianne vil lave en sømtavle hvor der bliver skrevet ugedagene og de daglige gøremål og foreslag til hygge, så er det meningen at hver deltager får en lap med deres navn på , så de hver dag kan melde sig til en opgave,alt efter overskud. Ved kommende møder vil vi beslutte hvad der skal stå.

Punkt 8. Alle melder tilbage at de gerne vil være værter på et givent tidspunkt, og hvem der kan være værter juleaften.

Punkt 8. Henning, Lars, Ea og Shais vil stå for udformningen af årets indbydelse.
Det skal fremgå at der skal betales 200 kr i depositum ved tilmelding og at disse er tabt hvis man vil ændre i datoerne eller ved aflysning, beløbet betales mindst 8 dage før. Må man aflyse pga sygdom får man sit depositum udbetalt.

Punkt 10. Næste møde holdes i Maribo hos Henning 11-13 august, ankomst kl 14-15.
Marianne laver madplan og vi handler ind når vi ankommer.
3. møde 8 september kl 12.00 i Odense
4. møde 21 oktober kl 12.00 i Odense.

Tak for godt møde.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. oktober 2013

– nedskrevet af Yvonne i hånden, renskrevet på computer af Shais

Tilstede: Paul, Signe, Lars, Brunö, Michael, Shais, Rigmor, Yvonne og Henning som gæst.

Dagsordenen, for hvis punkter er gennemgået her forneden, mangles og beklages.

Punkt 1:
Yvonne er referent og Paul er ordstyrer.

Punkt 2:
Referat godkendt fra sidst, med en bemærkning om at det var omfangsrigt.

Punkt 3:
Vi har fået bevilliget 150.000,00 kr. fra LAP til refugiet. Ansøgning om computer ca. 4000,00 kr. og dankortkonto.
Der er en kontordame på centeret, som vi også kan bruge i et vist omfang.
Lars laver et ansøgningsskema, som kan bruges til ansøgning om tilskud til refugieophold hos deltagers kommune.
Ang. tilmelding vil Paul og Michael lave et brev til deltagerne, som sendes til Henning og Shais der vil bidrage.

Punkt 4 – DAGSPLAN PÅ REFUGIET:
Kaffe og vandkedler skal altid stå parate.
8.00-9.30 Morgenmad
9.35 Aktiviteter i salen
Evt. Morgensang, 5 tibetanere, kropsøvelser, afspænding, fordybelse og meditation,
maleterapi, kontaktøvelser, aktiv lytning, massage.
12.30 Frokost
13.30 Stilhed
14.45 Gåture
15.30 Kaffe/the og kage
16.00 Aktiviteter
18.00 Aftensmad
19.00 Stilletid
20.00 Aftenkaffe/the – samvær, evt. fjernsyn eller anden form for socialt samvær.
22.00 Ro i huset

Punkt 5:
Kurt kan lave yoga og massage. Henning laver en beskrivelse af nogle øvelser, som hver især får i et hæfte. Kurt kan købes til nogle aktiviteter på refugiet, også indkøb.

Punkt 6:
Værtsskemaer blev udfærdiget, hvor der mangler nogle personer i juleugen. Så man må meget gerne melde sig på banen som backup.

Punkt 7:
Når Henning og Brunö er på refugiet, stiller de en bil til rådighed. Billeje ønskes derfor fra ca. 13.december, hvor omtalte ikke er på refugiet – dette undersøges nærmere.
Lars og Yvonne undersøger telebus, flextrafik og almindelig buskørsel fra Maribo til Hunseby.

Punkt 8:
Under opholdet skal mobiltelefonsnak og computerbrug foregå på deltagernes værelse, hvor der kan være betaling for et vis forbrug. Alkohol accepteres ved et almindeligt forbrug på refugiet.

Punkt 9:

Lukket punkt. Konfliktløsning på refugiet er værternes ansvar.

Punkt 10:
Henning laver navneskilte til værter og intern seddel sættes op i huset ang. værelsesfordelingen.

Punkt 11:
Der er ca. 30 tilmeldte pt. spredt over hele perioden. Det undersøges om tilmelding til enkelt-/dobbelt-værelse, vil være nogle, der gerne vil sove sammen.

Punkt 12 – EVENTUELT:
Lars vil prøve at finde sponsorer fx Merkurbank og Folkesparekassen.
Signe laver udkast til ansøgning for støttemidler.
Brunö vil søge midler inden for egne rækker i LAP.
Evt. tur til Inspirationscentret den 13.11.13.
Indkøb/varekøb evt. via Tanja på refugiet, som har vareliste/skemaer der udfyldes og købes ind efter.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 10. juni 2013

Referat  af møde   i refugiegruppen  hos  Paul  Bjergager  Nielsen   i Roskilde   den  10   juni   2013 .

Til mødet var  tilstede   Michael,  Yvonne, Paul  og Signe.
På mødet  diskuterede vi vores indtryk af vores besøg  på Inspirationscenter  Maribo.
Og refarat fra sidste  møde i gruppen  blev enstemmigt godkendt.

Vi   talte   om  hvilken målgruppe   refugiet kan rumme,  da der jo vil være personer der er for syge til at kunne være på et refugie. Man skal være  fyldt 18  for at kunne komme  på refugie.

Yvonne   får  tilsendt de gamle  ansøgninger, der blev lavet  i sin tid.
Vi vil holde et møde senere med  Henning   fra  Inspirationscenter  Maribo  vdr   tilbud   mm.
Vi vil  prøve  at finde ud af om LAP  vil lave en underskudsgaranti.
Vi vil forhandle   pris   vdr  forplejning.
Vi vil finde ud af  en fornuftig  pris der inkluderer mad   dvs.  morgenmad, frokost og aftensmad.
Eftermiddagskaffen vil vi selv stå for.
Max pris   for  et døgn på refugiet   vil være en døgnpris på 750  kr  som er en normalpris.
Men Henning som er   indehaver af   centeret   var meget åben   mht   til mulighedder for at få en mere fornuftig pris.  Det skal der forhandles om.

Yvonne  syntes   at der var nogle af  kurserne der  ikke var noget for hende, så der skal være mulighed for at man  individuelt kan vælge mellem kurserne der.

Og vi syntes   enstemmigt at  der skal  være   nogen der laver mad der på refugiet,  så man kan få fred og ro  .

For at et refugie kan fungere skal der   være nogen der er ansvarlige   for at det kører   mht til mad   og  daglig ledelse.

Vi syntes  det ville  være godt for gruppen at der kom flere folk   med ind i gruppen, så gruppen blev på i alt 8 personer.

Vi afventer   at vi får  et konceptkompendium  der bliver kogt ned  til ca 5 sider. Der skal bruges til ansøgninger   til refugiet.

På   Inspirationscenteret   er der flest døde perioder  i det kolde december, januar   og feburar.
Så der ville det være billigst.

Vi har talt   om  at der  max   skal   være   20  personer   der er på refugiet   og det ville jo være mest fordelagtigt    at folk får eneværelser   der.

Vi arbejder stadig på at lave en folder   der  beskriver refugiet.

Michael er kommet med et udkast   .  Som  vi alle   enstemmigt   var enige i.
Der må ikke forekomme   stofmisbrug , hashmisbrug.
Der må gerne indtages alkohol men i moderate  mængder.  Man må ikke være synligt beruset der, og ingen beruset adfærd.  Hvis dette sker   bliver man hjemsendt.
Yvonne  vil se nærmere på de gamle ansøgninger   til refugiet.

Refugiet er ikke til folk der er i ekstrem krise   det kan refugiet ikke håndtere.

Næste møde   i refugiegruppen   er den 22   august   2013   o

Referat af møde i Refugie-gruppen, 25. febuar 2010

Deltagere: Paul Bjergager, Inger Bech, Simon Bordal, Michael Freisleben, Karl Bach Jensen, Hanne Wiingaard (LAP’s landsledelse/FU)

1.Godkendelse af referat fra mødet den 15.01. 2010.

Godkendt.

Økonomi: vi afslutter regnskabet for bevillingen til udredningsarbejdet pr. 31. marts.

2.Karl orienterer om, hvem af de foreslåede bestyrelseskandidater, han har talt med og hvordan de har stillet sig til henvendelsen.
Der mangler en overbevisende formandskandidat. Det vurderes, at der er kandidater til en solid bestyrelse og en støttekreds omkring denne.
Paul har været til møde i følgegruppe for akuttilbud. Fik på mødet at vide, at Slotsvænget er kommet med i puljen med et nyt projekt. Rødovre/Herlev er godt i gang med sted og ansættelse. Vi rundsender mail med de forskellige projektbeskrivelser. Paul gør opmærksom på at Sind driver et akuttilbud i Odense.
Karl har mailet til tre politikere (SD, SF, Venstre) og opfordret til at holde øje med, hvordan vores ansøgning bliver forvaltet. Paul peger på, at vi også bør henvende os til de radikale.

3.Videre perspektiv

Vi har en overordnet drøftelse om, hvordan konceptet både fastholdes og videreudvikles.
Vi tænker os, at der fremover gås på to ben: en bestyrelse, der overordnet arbejder for ideen og konceptet og en (eller flere) lokalt forankret(de) gruppe(r), inklusiv personer med egen brugerbaggrund, der konkret arbejder med at etablere refugium. Et par iværksættere, der vil refugiet, ville kunne rykke projektet.

Vi (arbejdsgruppen) kan på den ene side forsøge fortsat at inspirere det videre arbejde, men må også give slip i det omfang, vi ikke indgår i den kommende bestyrelse/ lokale gruppe.

4.Simons forslag til vedtægter bliver gennemgået og tilrettet. Simon færdigredigerer vedtægterne og LAP’s jurist anmodes om at gennemgå og kommentere.
Vi vil anmode LAP’s landsledelse om at frigøre en del af arven på 70.000 til den kommende bestyrelse, fx 20.000 og give tilsagn om at 50.000 frigøres når et konkret refugium igangsættes.

5.Næste skridt

Vi holder et møde med en kommende bestyrelse i april, hvor vi giver bolden videre. Helst den 22. april, alternativt den 19. eller 20 i Odense.
Simon udformer noget på skrift inden mødet – sendes ud sammen med vedtægter, koncept og program.
Materiale fremlægges for LAP’s landsledelse den 20.03.10

Foreløbigt program for mødet:
Kl. 10 – 11: Velkomst og præsentationsrunde
Kl. 11 – 12: Refugiegruppens medlemmer fremlægger hver især vores perspektiv på refugiet.
Kl. 12 – 12.30: Frokost
Kl. 12.30 – 13.30: bestyrelseskandidaters perspektiv på refugiekonceptet
Kl. 13.30 – 14.30: Åben drøftelse

Kl. 15 – 16: Generalforsamling med beslutning af vedtægter og valg af bestyrelse.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 15. januar 2010

Deltagere: Paul Bjergager, Krystyna Hansen, Simon Bordal, Michael Freisleben
Afbud: Inger Bech, Anne-Marie Valbak

1. Valg af referent og mødeleder
Karl påtog sig at tage referat, vi undlod at vælge en mødeleder.

2. Indtryk og konklusioner fra seminaret den 12.11.
Det vigtigste ved seminaret var den positive energi og begejstring for konceptet.

Målgruppe-beskrivelsen, skal vi indsnævre beskrivelsen af hvem stedet henvender sig til? Enighed om at det vil være problematisk på forhånd at indsnævre målgruppen for at leve op til ministerielle forventninger.

3. Økonomi her og nu (der er overskydende midler fra bevilling til udredningsprojekt, hvordan skal vi anvende dem?)
Paul ønsker at tage på studieophold på Mikkelsbakke Refugium, det er OK at bruge af bevillingen hertil.
Ønske om at lægge noget materiale og live indslag på LAP’s hjemmeside. Vi skaber en underhjemmeside www.lap/refugium.dk . Her lægges brochure, præsentation, udredning og noget live-optagelse om refugieideen. Simon og Paul arbejder videre med den ide. Michael skaffer kontakt til evt. producent.
Der købes 3 eksemplarer af  Alternatives to Psychiatry (Paul, Michael, Krystyna) + 4 eksemplarer af Menneskelig opblomstring (Paul, Simon, Krystyna, Michael).

4.  Fond/forening, herunder vedtægter, medlemmer/ledelse, stiftelse
Runde om hvad vi forestiller os hver især.
Michael refererer til overvejelser om bestyrelsessammensætning i egen nystartet forening: nogen der kender systemerne indefra (hvad er realistisk, hvordan skaffe midler mv), folk med egen brugerbaggrund, kendis der kender til emnet/området. Vil gerne fortsat være engageret i bestyrelse eller på anden vis. Simon: LAP kunne gøre etablering af refugier til landsbevægelse. Hvis mere energi skal det være nogen, der er 100 % enig med LAP, men som vil og kan lægge kræfter i. Ikke tændt på kendisser. De kunne indgå i en anden rolle. Karl mener der skal ske noget meget hurtigt, er i tvivl om der skal dannes en forening, som vælger bestyrelse eller om der skal skabes en selvejende institution med bestyrelse udpeget udefra. Vigtigt at en bredere kreds kan involveres. Krystyna er ikke tilhænger af at danne ny forening, mener det er LAP, der skal drive refugiet, med en bestyrelse for fond/selvejende institution.

Simon skelner mellem at skabe ét refugium og at skabe en landsbevægelse for flere refugier.

Michael: der mangler 3 egenskaber i en evt. bestyrelse: én der kender systemerne indefra, en fagperson der vil stå frem og give klart udtryk for sine holdninger til psykiatrien, den person der kunne tænkes at være forstander.

Vi vil stræbe efter at etablere refugiet som selvstændigt initiativ under LAP, med selvsupplerende bestyrelse og med en bredere støttekreds. Bestyrelsen udgør formelt foreningens medlemmer og er selvsupplerende.

Det besluttes at spørge et antal navngivne personer, om de vil deltage i en kommende bestyrelse.

5. Kontakt til Indenrigs- og socialministeriet og evt. fornyet ansøgning om satspuljemidler
 (frist er 11. januar).
Ansøgning er på nuværende tidspunkt allerede udformet og afsendt. Simon og Karl har udformet ansøgningen, men alle i gruppen har haft mulighed for at give input og kommentere ansøgningen.

6. Refugiegruppens rolle fremover
Emnet blev berørt under pkt. 4. De af gruppens medlemmer der ikke indgår i en kommende fondsbestyrelse, forventes at fortsætte i en form for baggrundsgruppe.

7. Kommende møde(r)
Aftale om at mødes den 10. februar kl. 17 til 20. Inden da vil Simon og Karl arbejde videre med vedtægter for refugiefond og Karl vil tage kontakt til foreslåede bestyrelsesmedlemmer og indkredse nogle mulige mødedatoer med dem, der indvilger i at deltage.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 17. september 2009

Til stede: Paul Bjergager, Inger Beck, Michael Freisleben, Karl Bach, Simon Bordal

1.    Referent og mødeleder
Mødeleder: Michael, referent: Karl

2.    Godkendelse af referat 

Referat af mødet den 24.04.09 blev godkendt

3.    Simons oplæg 
Simon redegør for sine overvejelser vedrørende udarbejdelse af oplæg:
•    Der må være noget om det særlige i vores tilgang
•    Vi skal sørge for ikke at lave en institution
•    Overvejelser om organisationsform og finansiering.

De principielle drøftelser centrerede sig især om beskrivelsen af balancen mellem refugie- og akutfunktion og mellem lønnede og frivillige medarbejdere.
Herefter gennemgik vi oplæget afsnit for afsnit og nåede frem til principiel enighed om omformuleringer og uddybning af teksten.

4.    Seminar den 12.november

Der inviteres til et arbejdsseminar, hvor vi dels vil fremlægge resultaterne af gruppens arbejde, invitere deltagerne til at være kritisk medtænkende om det videre arbejde med at realisere konceptideerne og nedsætte en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at etablere Refugiefonden. Evt. lidt om hvor langt man er med akuttilbud i kommunerne.

Karl og Simon arbejder videre med at formulere en invitation.

Mulige deltagere:
Praktikere
Selskab for psykosocial rehabilitering
Kommunale akuttilbud
Bedre Psykiatri
Erland Hansen, psykolog på Hedelund
Kristian Vedel
Flydedokken
Patriciahuset
Skiftesporet
NABO-center
Natsted i Odense
Settlementet på Vesterbro
Lederen af Gothersgade

Gruppens medlemmer indsender navne på personer, man ønsker inviteret, inkl. postadresse og e-mail adresse.

5.    Opfølgning af kontakt til kommuner vedrørende akuttilbud
Karl tager kontakt til Bjørn West i ministeriet og spørger om opdateret materiale/oplysninger.
Vi kontakter projekterne med forespørgsel om, hvem det kunne være relevant at invitere, og som vil oplyse lidt om, hvor man er. Karl: Hedensted, Midtfyn, Hjørring, Herlev/Ballerup. Michael: Esbjerg. Simon: Holbæk.

6.    Nye datoer
Den videre forberedelse op til seminaret foregår pr. mail. Inden for 14 dage rundsender Simon en ny udgave af oplægget.
Vi ser for os, at den nuværende refugiegruppe stikker hovederne sammen umiddelbart efter mødet og aftaler nærmere om, hvordan og hvornår den bredere kreds sammenkaldes. Vi forsøger på forhånd at reservere den 3. december.