Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 5. september 2008

Deltagere: Kaj, Hanne, Lise, Marianne, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils

1.    Valg af mødeleder og referent 
Hanne mødeleder, Karl referent

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 16. august
Referatet blev godkendt. Siden sidste møde har Erik Thomsen valgt at trække sig fra arbejdsgruppen.

3.    Projekt uddannelsesforløb for socialt udsatte 

a.    Budget
i.    Orientering og drøftelser om LAP’s andel af nyt budget
På første styregruppemøde gav Kaj udtryk for, at LAP ikke kunne leve med de små beløb, der var afsat til brugerorganisationerne. Efterfølgende har Karl efter drøftelse med Kaj forelagt LAP’s budgetønsker for AOF-job. Disse ønsker er nu indarbejdet.
Der er sat ekstra midler af til inddragelse af undervisere med brugerbaggrund og til intern koordinering i brugerorg. Beløbet til ressourcepersoner er femdoblet. Beløb til rekruttering er forhøjet. Der er ikke sat midler af til administration, men udgiften hertil dækkes af det overhead, der er i timeafregningen af øvrige ydelser.

Vi vil løbende skulle afholde vores det af udgifterne og efterfølgende via DISCUS fremsende fakturaer til Servicestyrelsen. Vi opretter en særlig konto til projektet som ”låner” fra LAP’s driftsmidler.

ii.    afklaring af for hvad og hvordan, der skal ske aflønning vedr. LAP’s medvirken
I styre- og følgegruppe honoreres kun konsulentmedvirken fra projektet.

I udviklingsarbejdet honorerer projektet medvirken uanset om det er en person, der er ansat eller politiker i pågældende brugerorganisation. Arbejdsgruppen besluttede at når ”politikere” medvirker, og der er tale om tabt arbejdsfortjeneste, udbetales der frikøb for de anvendte timer til pågældendes arbejdsplads.

Som underviser eller ressourceperson lønnes man af den organisation, der ansætter. Organisationen afregner til fast takst pr. time – denne takts inkluderer administration m.fl. omkostninger.

LAP’s koordinator vedr. projektet ansætter evt. i samråd med en frivillig, som ikke ønsker at medvirke, de personer der vurderes at være bedst kvalificerede til at løse opgaverne. Uanset om man er politisk aktiv i LAP eller ej aflønnes man for denne opgave efter en nærmere aftalt takst.

iii.    aftaler om indberetning af timer mv
Der indberettes løbende til Eva vedrørende transportudgifter og anvendte timer til projektet. Hanne udformer sammen med Eva et særligt skema: Projekt Next Stop Job, her anføres diverse kontonumre, der kan være relevant.

b.    Kursuskoncept, herunder
i.    LAP’s holdninger til indhold
Dårlig ide med gåture. Vi savner bruger til bruger elementet. Vil foreslå at en underviser med brugerbaggrund står for et forløb med et recovery-/empowerment perspektiv og løbende inddrager ressourcepersoner fra de forskellige brugernetværk.

ii.    LAP’s repræsentation i arbejdsgruppe vedrørende kursusindhold
Lise og Karl indgår fremover i arbejdsgruppen.

iii.    mulige ressourcepersoner og undervisere til kursus for undervisere og til selve undervisningsforløbene
Punktet udsættes

c.    rekruttering, PR mv
i.    til pilotprojekt i Odense

ii.    resten af landet, herunder svar på spørgsmål fra Ask: ”hvilke byer I helst vil have projektet placeres i, og hvilke gode arbejdskræfter I har i jeres organisation, som vi kan trække på i arbejdsgruppen.” (notat og tidsplan fra Ask vedhæftet)
Følgende byer blev nævnt: Vejle, Esbjerg, Randers, Århus, Tønder, Åbenrå, Sønderborg, Ålborg, Kolding, Viborg, Silkeborg, Herning, Svendborg, Næstved, Frederikssund, Roskilde, København, Nykøbing Falster, Hillerød.
Karl tjekker med medlemsdatabase og konfererer med Ulf.
Vi vil forsøge at finde et begrænset antal medlemmer, der i hver deres område er villige til mod aflønning at påtage sig opgaven. Landsledelsen, grundforeninger og rejsekonsulent vil blive konsulteret.

4.    Forsøgsprojekt med sociale mentorer 
a.    Indholdsmæssige overvejelser

b.    Hvem deltager i møde med Discus den 10. september
Lise deltager, men tidspkt. ændres.

c.    Hvem indgår i projektets følge- og styregruppe
Lise og Karl styregruppe. Lise i følgegruppe.

d.    Hvem deltager i møder lokalt (Odense, Viborg, Herlev)
Karl prøver at finde en lokal og forbereder vedkommende.

5.    LAP’s eget arbejdsmarkedsprojekt 

a.    Orientering om hvor langt vi er nu
Karl vil med sparring fra Lise færdiggøre rapporten og udforme forslag til formidlingsprodukter.

b.    Aftale om møde i følgegruppe.
Mandag den 8. oktober kl. 10, Odense.

6.    Skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeren? 

7.    Evt. 
Kaj holder orlov fra gruppens møder året ud.

8.    Kommende møder, herunder: kan vi imødekomme Lise Duus’ ønsker om at holde møder om aftenen eller om fredagen? 

Næste møde: Tirsdag den 16. oktober kl. 16

Referat af møde i tvang-gruppen, 3. september 2008

Tid: 11-16
Sted: Psyk.info i Vejle, Staldgårdsgade 10.

Deltagere: Herluf Dalhof, Werner Leervad, Susanne Bach Damgaard og Ulla Asmussen. Vi manglede besked fra Jan Andersen

1) Ordstyrer:
Susanne Bach Damgaard

2) Referent: 
Ulla Asmussen

3) Dagsorden 
godkendt

4) Referat fra sidste møde blev godkendt.

5) Samtale om retningslinjer for LAP´s arbejdsgrupper:
Egentlig skulle Jan have stået for dette punkt, hvorfor vi ikke blev endelig færdige, men Herluf orienterede om det væsentlige.

6) Lidt om sig selv, og hvad man gerne vil arbejde med/ arbejder med:
Susanne: Susanne havde endnu ikke noget specifikt, som hun ønskede at arbejde med.
Werner: Ønskede at sætte fokus på ”den skjulte tvang”. Havde også negative oplevelser med, at han var blevet nægtet dannelsesforløb grundet, at han havde været åben omkring, at han havde haft det psykisk dårligt.
Herluf: Havde været med i Tvanggruppen i lang tid. Var og ønsker fortsat at arbejde med elektrochok. Herluf arbejder bl.a. med at lave en artikel om emnet. Ellers har Herluf bl.a. været meget involveret i, at vi nu står med ”det nyredigerede psykiatriske testamente”. Derudover havde Herluf selv mange dårlige oplevelser med systemet i kraft af, at han jo har været privatpraktiserende læge, og ofte har set, hvad systemet gjorde ved patienterne. Endvidere har Herluf også været pårørende, og også der oplevet magtesløsheden, når systemet griber til tvang. Ønsker derudover også at arbejde med, at der bliver lavet en egentlig brugerundersøgelse af, hvordan patienterne oplever tvang.
Ulla: Havde oplevet det urimelige i at få en behandlingsdom udelukkende, fordi hun havde sat sig til modværge mod personalet under indlæggelse. Ulla havde aldrig før været dømt for noget. Derfor ønsker Ulla også, at der sættes fokus på dette område, hvor der har været en stigning i antallet af patienter, der får en dom for under indlæggelse ”vold og trusler mod tjenestemand i funktion”. Ulla oplever dog, at hun i dag får en god behandling af systemet, men at dommen er urimelig, og at det er ret tilfældigt om man får en ordentlig behandling, når man får en dom. Og så er det også vigtigt at være opmærksom på, at det kommer til at stå i folks straffeattest, hvilket kan have indflydelse på job mm..

7a) Psykiatrisk testamente
 er færdigredigeret, men der mangler penge til, at dette kan blive trykt.
Der var et udtalt ønske om, at dette ellers kunne have været færdig til Sindets dag den 10.10.2008.

Stor frustration fra samtlige deltagere over, at LL ikke prioriterer anderledes. Og spørgsmål til om, fx sommerlejren, buskampagnen eller ”de nye lokaler” på Store Glasvej har kostet for mange penge.

Ulla har som medlem af LL, lovet at tage denne kritik med tilbage, og forespørge, hvornår vi kan forvente, at der er penge til trykning af ”det psykiatriske testamente”.
Endvidere var alle enige om, at såfremt vi skulle komme ordentlig ud med ”det psykiatriske testamente”, så ville det være en god idé, at vi fandt sammen med andre interesseorganisationer, da målet på sigt jo må være, at ”det psykiatriske testamente” bliver gjort til lov.

7b) Undersøgelse om tvang:

Det modtagne materiale – ”Mindre tvang – mere kvalitet” blev drøftet. Materialet omhandler forskellige afdelinger, som havde forsøgt at sætte fokus på tvang, og hovedparten af Tvanggruppen mente, at det var ekstrem dårligt. Eksempelvis var noget af det første man læste under afsnit P2 fra Middelfart grotesk, hvor man startede med at fastslå, at ”nul-tolerance” var det man arbejdede ud fra.
Punktet tages op igen næste gang. Til næste gang, skal alle i gruppen også komme med punkter/idéer til, hvordan vi kunne lave vores egen undersøgelse om tvang, men med perspektivet set fra brugernes side.

7c) FN´s handicapkonvention: 

Punktet blev ikke færdigbehandlet, men vi tager dette op næste gang.

8) Valg af tovholder: 
Da, Jan ikke var der, og vi håber, at han fortsat vil være tovholder, blev dette punkt udsat til næste gang..

9) Næste møde: 
Der blev drøftet, hvor ofte vi skulle mødes. Der var ikke enighed om, hvor ofte, men det næste møde blev fastlagt til den 8.10.2008. Dette er efterfølgende udsat til den 6.11.2008 i Vejle, Staldgårdsgade 10 i Psyk. Infos lokaler. Stedet blev valgt ud fra, at der er kortere for alle dertil end at komme helt til Odense.

10) Herluf orienterede kort om en person, som var i klemme p.g.a. en behandlingsdom.

Da, vi var sikre på, at én fra LL havde taget sig af det, blev dette punkt mere behandlet som et orienteringspunkt. Men, det var rart, at vi var blevet orienteret.

Herluf lovede at lave en adresseliste med telefonnumre og e-mail-adresse for medlemmerne af Tvanggruppen.