Referat af møde i sommerlejrgruppen, 28. april 2010

Tilstede: Gunver Hansen København, Steen Moestrup Hillerød, Inger Ladegaard Fredericia, , Ulrich Steinus Odense, Else Holm Ikast, Anne Margrethe, Mathiassen  Horsen og Hanne Wiingaard, Herluf Magle

Afbud: Hanne Nielsen,  Holstebro, Lone Toustrup Ikast

1: Siden sidst. Hvad er der hændt i vores liv på det sidste.

2: Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Ulrich
Referent: Steen

3: Nyt fra 

Lone
Alt under kontrol omkring køkkenenet.
Fredag kommer der optil 8 ekstra til middag.

Steen
Poul Nyrup, kan ikke deltage med et oplæg.

Maleværksted:
Gunver og Else har malergrejer og melder tilbage hvor meget de har og så afklare vi hvad der skal indkøbes.
Postkort til basaren er på vej i trykken.

Gunver & Ali
Idrætsaktiviteter
Er i tænkeboks med hvilke sjove og alternative idrætsaktiviteter, som der kan laves. Bolde og løse ting i øvrigt skal udleveres via pedellen.

Vil kontakte butikkerne i Juelsminde med henblik på at få sponsorgaver.

Overraskelse betyder en mindre omkostning plus op til 8 ekstra til spisning.

Gunver er regnskabs ansvarlig og har kassen for de udgifter der ikke vedrører køkkenet, Lone har Dankort og Gunver koordinere regnskabet med Tanja.

Hanne, ansvarlig for udflugter

Heldagstur med bus til Kolding Hus
Sejltur en eftermiddag

Inger
John Leø og Louise Kommer med karokeo anlæg får 6.000 kr. incl. Kørsel.
Har undersøgt økolariet i Horsens, entré gratis.
Kontakter Ursula omkring fotografering ellers finder Else en anden.

Ulrich
Anne Margrethe
Går gerne tur med folk,
Strandtur, gå tur hver aften.

Else
Hvis Frands står for Indtroduktion til socialmassage, meditation og bålsang får han sommerlejren til halvpris. Hvis han massere alle dem som gerne vil have det får han 2.000 kr. (forslag)
Else skal huske og sende alle dokumenter elektronisk til kontoret.


Uge program:

Fredag: Køkkenhold og sommerlejrgr ankomst fra kl. 12

Lørdag:    M: Morgenbevægelse med sang
F:
E:
A:

Søndag:    M: Morgenbevægelse med sang
F:
E:        Heldagsudflugt Kolding Hus
A:

Mandag:    M: Morgenbevægelse med sang
F:
E: 15 – 18 De 5 rytmer
A:
Tirsdag:    M:
F:
E:Vejletur til økolariet
A:

Onsdag:    M:
F:LAP-lege
E:
A:Fest aften

Torsdag:    M:
F:LAP-lege
E:Sejltur
A:

Fredag:     M:
F:
E:Overraskelse
A:

Lørdag:  Hjemrejse

4: Nordisk Sommerlejr v/ Hanne Wiingaard

Nordisk sommerlejr vil gerne at LAP står for en sommerlejr i Danmark, 2012.

Der skal så være nogen som deltager i sommerlejren 2011.

Ib Scheiding, der tidligere har deltaget i Nordisk Sommelejr kunne besøge os på sommerlejren.

I 2008 deltog ca. 30-40 personer.

Tidligere har der været personalet med, men nu er de parate til, at det bliver uden personale.

De har nogle faste traditioner, bl.a. vil de spille volleyball.

Vi prøver at lade det være en del af Workshoppen på landsmøde for om der kan etableres en Nordisk sommelejrgr., som prøver at arrangere en Nordisk sommerlejr på Juelsminde Idrætsefterskole. Se tillige omtale af nordisk forening efter dette referat.

5. Deltagerliste, kommentarer

Telefonnr. Kommer ikke på ved udsendelsen.
Else har lavet nogle rettelser til listen som afleveres til Mette.

Vær opmærksom på, at der kun kan deltage 62.

6: Hvad skal vi huske i skrivelsen, som vi sender med girokortet ?

Uge plan
Regler
Huskeliste
Praktisk oplysninger omkring bustider mv.

7: Hvad gemmer vi til næste møde på ” Palshøj ” ?

Praktisk ting omkring udflugter.

Lone deltager ikke i denne weekend.

Ønske om, at der leveres en menuliste til sommerlejrgruppen inden sommerlejren. Menu sættes op ved indgang til spisesal på sommerlejren.

Hvis Inger fra køkkenet kan deltage vil vi gerne det, og gerne medbringende en gryderet.

Vi skal meddele Else om vi kommer fredag 4. juni eller lørdag 5. juni.

Ankomst seneste kl. 10.30 Lørdag
Slutter over frokost søndag.

8: Eventuelt

Else har besluttet at stoppe som tovholder

Ulrik har besluttet at han vil trække sig ud af sommerlejrgr.

Melder man fra inden 1. juli kan man få 50 % retur, efter denne dato får man ikke noget tilbage.

Vigtigt, at gruppen mødes i det omfang der er brug for det.

Lidt om det nordiske samarbejde. ……se mere på http://www.nfsmh.se/

Om NFSMH

Föreningen är en paraplyorganisation för åtta handikapporganisationer inom området psykisk hälsa i Danmark, Färöarna, Island, Finland, Norge, Sverige och Åland. Föreningen verkar för att förbättra situationen för människor med psykisk ohälsa samt genomför årligen en sommarsamling i något av de nordiska länderna och autonoma områdena.
—————————————————————————————-
MEDLEMSORGANISATIONERNA
Uppgifter om organisationerna finns under länkar, medlemsorganisationer
FSPC, Finlands Svenska Psykosociala Centralförbundet rf.
Gedhjalp
LAP, Landsforeningen Af nuvaerende og tidigere Psykiatribrugere
MHN, Mental Helse Norge
MTKL, Centralförbundet för Social och Mental Hälsa
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Sinnisbati
——————————————————————————————-
STYRELSE OCH SEKRETARIAT
Erling Jahn, styrelseordförande, MHN
Hanne Wiingaard, vice styrelseordförande, LAP
Eva Ringwall, ledamot, FSPC
Inger Bjon, ledamot, FSPC
Eggert Sigurhor Sigurdsson, ledamot, Gedhjalp
Sigursteinn Másson, ledamot, Gedhjalp
Erik Olsen, ledamot LAP
Thorbjörn Garberg, ledamot, MHN
Göran Johansson, ledamot, MTKL
Pekka Sauri, ledamot, MTKL
Jan-Olof Forsén, ledamot, RSMH
Annika Malmqvist, ledamot, RSMH
Soffi Egholm, ledamot, Sinnisbati
Äna Reinert, ledamot, Sinnisbati
——————————————————————————————-
Lennart Håwestam, generalsekreterare, NFSMH

Åbent brev til medlemmer af LAP Region Syddanmark, medlemmer af Regionsrådet og Psykiatriledelsen i Region Syddanmark

Odense, den 23. april 2010

Vi har i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fået en henvendelse fra en psykiatribruger, der repræsenterer en hel gruppe af patienter, som har været glade for deres ophold på afsnit P502 på Odense Universitetshospital. Et afsnit, der har udmærket sig med anvendelse af kognitiv terapi for personer med personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Afsnit P502 står nu over for lukning, fordi der har været et samlet overforbrug af midler i psykiatrien i Region Syddanmark.

Psykiatribrugerne beskriver forskellen på P502 og en almindelig henholdsvis en lukket afdeling, hvor patienter med personlighedsforstyrrelser henvises til som:

På P502 tager man vare på sine patienter og er ude i afsnittet blandt patienterne, spiser sammen med patienterne og forholder sig til dem, når de aktuelt får det dårligt. Man griber ind og vejleder dem aktivt i at forholde sig til angstanfald og depressive tankter. Som patient føler man sig værdsat og behandlet, delagtiggjort og lyttet til.

På almindelige afsnit og de lukkede afsnit føler patienterne sog blot overvåget og holdt under opsyn. De oplever, at personalet sidder på deres kontor, i et plasbur med lukket dør – lægger kabaler på computeren og facebooker. Personalet registrerer f.eks. om patienterne opholder sig meget alene på stuen eller om de er aktive i samspil med andre. Her går personalet ikke aktivt ind i, hvorfor eller hvordan patienterne kunne håndtere deres liv anderledes.

På mandag den 26. april er der møde i Regionsrådet for Region Syddanmark og punktet om lukning af P502 i Odense vil være på dagsordenen.

Vi vil gerne stille politikerne følgende spørgsmål:

Hvorfor vælger man ikke at nedlægge et af de afsnit, som ikke arbejder efter miljøterapeutiske principper?

Hvorfor vælger man ikke at nedlægge et af de afsnit, hvor patienterne blot føler sog opbevaret?

Hvorfor ikke holde fast i P502, hvor patienterne føler sig lyttet til?

På mandag den 26. april kl. 14.00 stiller en gruppe psykiatribrugere op som en mindre delegation foran Regionsgården, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Delegationen tager imod regionspolitikerne, når de ankommer til Regionsrådsmøde kl. 15.00, hvor delegationen forventer at deltage og har tilmeldt sig for at kunne stille spørgsmål til politikerne.

Vi opfordrer LAP’s medlemmer til at slutte op om delegationen og overvære Regionsrådets møde.

Med venlig hilsen
LAP og LAP Region Syddanmark

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. april 2010

Tirsdag 6.april 2010 kl. 10.30  – 15.30, Store Glasvej 49. Odense 

Tilstede: Jan Andersen, Rikke Bondesen, Olga Runciman , Herluf Dalhof, Steen Moestrup
Afbud fra Werner Leervad
Uden afbud Katrine Woel

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jan
Referent: Steen

2) Godkendelse af referat 

Godkendt med Jans kommentarer og indarbejde, samt sat på hjemmesiden.

3) Siden sidst

Snak omkring forskellige ting, bl.a. omkring at vi skal stille forslag om hvad der skal indgå i behandlingen og ikke kun komme med kritik af det eksisterende system. Enighed om, at det bør behandles på landsmødet, men gruppen opfatter, at det er naturligt og fremsætter ikke noget forslag. Det er vigtigt, at vi er konstruktive og fremadrettede.

Godkendelse af indlæg til årsberetningen.
Diskussion omkring Herlufs forslag. Vi beslutter at holde fast ved formuleringen.

Work-shop på landsmødet
Vil lave en workshop om det psykiatriske Testamente. Vigtigt at ikke hele workshoppen går med at folk præsenterer sig selv og deres livshistorie. Plads til at folk kan sidde minimum 15 min og udfylde deres eget psykiatriske testamente, hvor man har løsblade til dette. Herluf og Jan forpligter sig til at være ansvarlige for workshoppen.
Ikke noget ønske om, at gruppe bliver større.
Uddeling af Det Psykiatriske Testamente på hver plads til landsmødet.
Kæmpe plakat fra sidste år tager Herluf med.

Retspsykiatrisk afd.
Vi læste U´s personlige beretning fra indlæggelse på Retspsykiatrien i Viborg, medlemsbladet . Jan fortalte om et besøg på Retspsykiatrisk afd.
Bekendtgørelser om husorden.
Jan efterspørger husorden fra alle fem regioner.

4) Psykiatrisk Testamente

Status:
Et positivt svar fra Region Hovedstaden. Psykiatrisk Testamente anbefales at kalde Forhåndstilkendegivelse.
Dansk selskab for Distriktspsykiatri. Vi har med stor interesse læst testamentet og sætter fokus på at reducere tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Vi kan kun støtte op om testamentet.
Peter Treufelt, Region Hovedstaden, synes man bør kaldet det forhånds tilkendegivelse.

Uddelegering af ringe-opgaver
Rikke: Borderline, Depressionsforeningen, SIND, Bedre Psykiatri og LMS
Herluf: 5 Psykiatrisk , 14 Psykiatrifonden, 9 OUH Svendborg, Professor Bech
Olga: 12 Børn og unge, 13 Bispebjerg,  15, 16 og 17, samt Det sociale Netværk.
Jan: 19, 20, 21, 23
Steen: Klaus fra Outsideren

Vi skal ringe og rykke de steder hvor vi ikke har modtaget noget svar efter 14 dage.

I første omgang ønsker vi at få svar fra psykiater, for at få en tilkendegivelse for om psykiaterne vil respektere det.

Herluf læste tekst til rykker op for gruppen og den blev godkendt.Ca. 21. april rykkes de som ikke har svaret.
5) Tvang-undersøgelsen
Brainstorming om program-punkter
Vigtigt, at det er en undersøgelse fra brugernes synspunkter og afdækker skjult tvang, pression.
Bør begrænses til 2 A4 ark.
Sættes på dagsorden som et tidlig punkt og med inspiration til punktet.

Organisation

6) Evt 

7) Næste møde

Tirsdag d. 8. juni kl. 10.30 til 15.30