Referat af møde i Retspsykiatri-gruppen, 11. august 2010

Deltagere: Søren, Peter, Ulla, Minna

Referent: Ulla & Minna

Årsag: Akut indkaldt møde p.g.a. den massive pressebevågenhed omkring retspsykiatriske patienter (”fangeflugter”)

Stor enighed omkring, at den retorik, der anvendes er meget stigmatiserende, da der jo er tale om patienter/sygehuse og ikke indsatte i fængsler, hvorfor ord som fanger og fangeflugt mm. ikke bør anvendes.

Diskussion omkring om man kan bruge FN´s Handicapkonvention omkring, at man ikke må
stigmatisere mennesker p.g.a. deres psykosociale handicap.
Aftalt at vi vil drøfte nærværende med Karl Bach.

Vi syntes, at der mangler fokus på, hvorfor patienter ikke kan holde ud at være der, når det
nu hedder sig, at det skal være behandling og ikke straf. Skyldes det, fx manglende aktiviteter
og personalers uheldige adfærd. Her tænker vi på, at det burde være en selvfølge, at
patienterne havde adgang til beskæftigelsestilbud og/eller uddannelsestilbud, da mange jo er
indlagt i årevis.
Endvidere talte vi om, at det helt klart er vor opfattelse, at retspsykiatrien tiltrækker en del      personale, som har et stort behov for at udøve magt overfor andre mennesker, hvilket de ikke i deres privatliv kan udøve, uden at få en fængselsdom, men godt kan slippe af sted med på en retspsykiatrisk afdeling. At vi også oplever, at meget af personalet egentlig ikke gider patienterne, og derfor kun sidder inde på kontoret for at snakke/være på facebook/spille spil på pc eller går udenfor for at ryge i ekstrem lange pauser.

Vi manglede i den grad den dag et sagligt input i medierne omkring, fx propornalitetsprin-
cippet, nultollerance.

Indslaget i nyhederne, hvor et menigt medlem af LAP omtaler, hvor let det er at flygte, finder vi meget uheldigt, da det medfører yderligere stigmatisering og giver offentligheden et helt andet indtryk, end det der er virkeligheden i dag. Vi var alle enige om, at man absolut ikke kan stikke af på de måder, der blev omtalt i indslaget. Vi frygter også at indslaget kan komme til at skubbe til den i forvejen til tider ophidsede debat omkring, at der bare skal mere straf til, fx via låste døre, pigtråd etc.

Vi kan på ingen måde forsvare, hvis disse klip fra TV´et bliver lagt ud på LAP´s hjemmeside, da det skader såvel nuværende samt fremtidige retspsykiatriske patienter, hvor flere af LAP´s medlemmer efterhånden har en behandlingsdom – ofte for bagateller (nultollerance).

Pressemeddelelse: Nogle psykiatribrugere vil gerne i fængsel

7. august 2010

Blandt de få psykiatribrugere, der begår en overtrædelse af straffeloven, vil flere og flere gerne have en almindelig straf som bøde eller fængsel. Der udstedes for mange behandlingsdomme, alene fordi man har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Det er i orden, at der gives domme med vilkår. F.eks. kan en spritbilist få pålagt krav om Antabus-behandling.
Antallet af retspsykiatriske patienter er stigende, når det gælder mennesker, der har begået små forseelser, mens antallet af mennesker, der har lavet alvorlig, grov kriminalitet har været stabilt de sidste mange år. I snit myrdes 4 – 5 personer årligt, hvor forbryderen dømmes til anbringelse eller behandling.
Til gengæld ved vi, at nultolerance på psykiatriske afdelinger – hvor selv ubetydelige hændelser bliver politianmeldt – er med til at generere den fordobling af retslige patienter, der er set de sidste fem år. Trusler om vold mod tjenestemand og simpel vold tegner sig for en stor del, når mennesker dømmes til behandling i retspsykiatrien.

Der er også flere, der har begået særlig grov kriminalitet og som udnytter muligheden for at slippe billigere ved at få en behandlingsdom. Disse lovovertrædere medvirker til at forringe og forrå miljøet på psykiatriske afdelinger.

Hermed er der skabt en ond cirkel i retspsykiatrien. Psykiatribrugere bliver lagt for had, fordi befolkningen har svært ved at skille mennesker med et psykosocialt handicap og kriminelle ad. Tillige skal forholdet mellem lovovertrædelse og varighed af sanktion, være den samme, uanset om et menneske dømmes til behandling eller en tidsbestemt fængselsstraf.
Desværre ser vi behandlingsdomme for små forseelser blive uddelt med rund hånd, og hvor længden af ufrivilligt ophold på en psykiatrisk afdeling, står i alvorlig kontrast til længden af en almindelig fængselsstraf.
Det er ikke overlægen, der skal være den dømmende magtfaktor i et retssamfund. Psykiatribrugere, der har overtrådt loven, skal have ret til selv at vælge om de vil dømmes til psykiatrisk indlæggelse og behandling eller afsone en evt. straf i et fængsel. Hvor andre borgere ville få en bøde skal psykiatribrugere ikke kunne dømmes til behandling, men højst kunne få en bøde.

Nils Holmquist Andersen

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 5. august 2010

Deltagere: Jan Andersen (til og med pkt. 5), Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Cinzia Bernadello, Tom Jul Pedersen, Karl Bach Jensen.

1.    Valg af ordstyrer: Cinzia + referent: Karl

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 29. juni 2010. Referatet blev godkendt.

3.    Godkendelse af dagsorden. 
Paul havde på forhånd rundsendt en mødeindkaldelse med forslag til dagsorden. Jan runddelte et alternativt forslag til dagsorden. Gruppen valgte at tage afsæt i Pauls forslag men ønskede at indføje Jans supplerende punkter heri. (Vi nåede dog ikke punkterne: Overordnet tidsplan, Tidsplan/drejebog for de mindre byer / for de 4 største byer, Gennemgang af budget.)

4.    Person historier/research af dødsfald.
Helene har færdiggjort Julies historie og har kontaktet Maibritt Olsen vedr. nr. 7 på listen. Denne har lovet at skrive men ikke gjort det endnu, hun vil gerne medvirke i Kbh. Torben, nr. 25 på listen vil selv skrive historien vedr. veninde. Cinzia har foreløbigt materiale fra Død i Psykiatrien – en fælles historie om 4 personer. Patricia skriver på Marks historie, efterlyser deadline. Materiale færdiggøres hurtigst muligt og rundsendes pr. mail så det kan bruges om baggrundsmateriale.
Jan fremlægger nogle ideer til, hvad der kan bringes i LAP’s medlemsblad. Gruppen er enig i et ønske om, at der bringes et antal sider og en leder i anledning af kampagnen.

5.    Status på fremstilling af kors, plakater, go-card kort, skilt til minibussen.
Paul har truffet aftaler med Hedelunden i Hundige og hjælpere den 11. – 12. august og bestilt materialer til fremstillingen, ligeledes er han i gang med at forberede korsproduktion den 16. – 17. august på Kragelund i Århus.
2. sætning på plakaten rettes til: ”Hver anden dag registreres et uforklarligt dødsfald – og dette kun er toppen af isbjerget.” Den samlede tekst til plakaten bliver så:
Vidste du at:
”Pludselig uforklarlig død” er en kendt bivirkning af psykiatri-medicin!
Hver anden dag registreres et uforklarligt dødsfald – og dette kun er toppen af isbjerget!
Det ikke er lovpligtigt at obducere psykiatribrugere, der dør unge og uden kendt dødsårsag!
Psykiatere ikke retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når de ordinerer medicin.
Der trykkes 1500 plakater med tekst og et antal uden tekst.
Go-cards: Patricia færdiggør tekst og mailer til Karl i løbet af max. en uge. Karl sender til lay-outer og rundsender layout-materialet inden det sendes til trykkeri.
Skilt til minibussen er bestilt.

6.    Markeringer: Status på tilladelser, musik, kendte, gadepræster, taler + plancher, lydanlæg + scener
Der er givet tilladelser fra de 4 respektive kommuner, der skal gives meddelelse til politi.
Der er ikke sendt invitationer ud til kendte kunstnere. Vi ønsker at sige ja til musikindslag fra Olga + kompagnon, Paul tager kontakt. Cinzia kontakter Erik Clausen. Helene kontakter sin datter for evt. musik-indslag. Aftale med gadepræst og med Özlem er på plads. Efter en længere drøftelse nåede vi frem til at medvirken af gadepræst(er) skal ses som en sympatitilkendegivelse og ikke en kirkelig ceremoni, derfor helst ikke præstedragt.
Plancher: Helene, Cinzia, Karl og evt. Patricia mødes og fremstiller plancher.
Overvejelser om scene og lydanlæg. Karl tjekker med sin søn, hvad der minimalt skal bruges af anlæg til talere, hvad det vil koste, evt. inkl. generator.

7.    Overnatninger på Kampagnen. 
Paul arbejder videre med at skaffe overblik med henblik på at bestille pladser på vandrerhjem.

8.    Pressemeddelse. 
Karl spørger Simon, Pernille eller Lars om frivilligt at hjælpe med pressemeddelelse. Deadline 10. september.

9.    Baggrundsmateriale 
Karl rundsender en første oversigt, andre supplerer løbende med materialer og henvisninger.
Landskampagnens formål: Oplyse om og kræve yderligere undersøgelser og opmærksomhed om dødsfald blandt brugere af psykiatri-medicin.

10.    Nyt brev til alle medlemmer, til aktivister.
Vi nåede ikke punktet

11.    Deltagelse i BRUGERNES BAZAR d. 28. august
Vi nåede ikke punktet

12.    Vagtskema på Mini bussen
Vi nåede ikke punktet

13.    Annoncer i 2 aviser – landsdækkende
Vi nåede ikke punktet

14.    Facebook side: Mod dødsfald pga. den psykiatriske behandling
Vi nåede ikke punktet

15.    Annoncering på vores hjemmeside + sindnet.dk
Vi nåede ikke punktet

16.    Næste møder: 
Gruppen mødes kl. 11 den 24. august.
Briefing for alle medvirkende den 18. september kl. 14. (kaffe, kage og frugt)

17.    Evt.

Medlemsbladet nr. 3, 2010

Læs om LAPs landskampagne om dødsfald i psykiatrien, Brugernes Bazar, boganmeldelser og meget andet.