Referat af møde i hjemmesidegruppen, 16. marts 2016

Tilstede: Hanne Skou Kadzioila, Hanne Wiingaard og Steen Moestrup

Afbud: Inge Volder.

 

Spørgsmålet er om vi skal have en speciel mobil version i forbindelse med hjemmesiden.

Forslag til hjemmesider at lade sig inspirere af  www.foutainhouse.dk

 

Hjemmeside ansvarlig  

En valgt som er ansvarlig for hjemmesiden – f.eks. kontaktperson fra hjemmesidegruppen

Der bør være en hjemmesideruppe bag denne person.

Og så stadig en Lars som den der udfører tingene.

 

Opsætning: 

Uden kolonne i venstre side.

I den øverste kolonne skal der være rullegardiner –  eller måske nærmere som det er under ”det mener LAP” – hvor man får en bred tekst og specifikke opslagsmuligheder.

Kolonne højre side – Kalenderen flyttes op, og tilmelding LAP´s nyhedsbrev flyttes nederst.

 

Til web-master Lars: 

Vi vil gerne have et forslag til ny hjemmeside i stil med www.foutain.dk som vi kan kigge på og godkende i hjemmesidegruppen.

På sigt ønsker vi en mobilvenlig version.

 

Vi har besluttet at gøre Hanne Skou Kadziola som ansvarlig for hjemmesiden.

Og det skal fremgår under kontakt. ……under den rubrik der hedder ” kontakt LAP”…..efter kontakt til laps ansatte – i en særskilt linje. Navn inkl. Telefonnr. Og email.

Tillige skal Hjemmesidegruppen med navne oprettes under arbejdsgrupper.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 18. maj 2009

Møde i LAPs hjemmesidegruppe, mandag d. 18. maj 2009 kl. 11.30 på LAPs sekretariat, Store Glasvej 49, 5000 Odense C.

Deltagere: Jan Andersen, Lars Mogensen (webmaster)
Afbud: Karl Bach Jensen, Lise Jul Pedersen.
Anders Larsen har meldt sig ud af gruppen.

1.    Valg af ordstyrer.

Ingen ordstyrer, da der kun var to deltagere.

2.    Valg af referent.

Lars var referent.

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra 25. juni godkendt. Der blev ikke afholdt møde i september, som vi regnede med, og dette møde er derfor det første siden juni 2008.

4.    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

5.    Statistik over besøg på hjemmesiden (og på debatsiden).

Lars fremlagde. Konstant ca. 350 unikke besøg pr. uge. Af søgeord er det især ord som ”arbejdsmarked” og ”flexjob”. Gennemgang af de mest besøgte sider (ingen overraskelser).
Debatforum ikke så velbesøgt. Måske skyldes det at indlæg skal godkendes.

6.    Valg af fremtidigt webhotel.

LAP bruger Scannet. Vi ved intet om sekretariatets mails, kalendersystemer osv., som også vil blive påvirket af at flytte domæne.
Scannet Mini koster nu 86 kr pr. måned. Scannet Pro, som indeholder de nødvendige tekniske faciliteter, koster 311 kr. pr. måned for 100 mb plads. Gigahost har f.eks. over 5000 mb plads, og til 20 kr. pr. måned, men det er besværligt og usikkert at skifte.
Lars kontakter Scannet for et tilbud med de nye krav.
Jan skriver derefter en kort ansøgning til Landsledelsen.

7.    Skal hjemmesidegruppen fortsætte?

(Hvis ja, hvad skal arbejdsopgaverne være – ny beskrivelse til hjemmesiden?)

Reelt kun Jan i gruppen. Gruppen skal helst fortsætte, men det kræver flere medlemmer.
Ny beskrivelse nødvendig: Søgefunktion er på siden, domæner til grundforeninger er oprettet, debatforum er opbygget, kalenderen er der, links skal organiseres evt. med ”sprogflag”.
Ny beskrivelse: ”Gruppens opgaver er at vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden i samarbejde med webmasteren”.
Beskrivelsen ændres til ovenstående efter landsmødet.

8.    Hvad er status for hjemmesiden pt.?

Den fungerer. Der mangler at blive overført en masse fra den gamle side. Dette skal gøres.

9.    Hvordan skal idéen om en sektion for medlemmer (med adgangskode) føres ud i livet?

Forslag til retningslinjer for hvad der skal være i den ”åbne” og den ”lukkede” afdeling:
Referater og medlemsbladet skal være lukkede, på nær det allernyeste.
Medlemmerne skal se det som en fordel.
Der skal være ét kodeord for alle medlemmer – hvordan sendes dette ud?
Vi afventer strategiplanen på landsmødet, da idéen om denne opdeling af hjemmesiden ikke længere er nævnt i planen.

10.    Hvad mangler der på hjemmesiden?

•    De gamle dokumenter fra den forrige side. Medlemsbladet som PDF.
•    En tekst på engelsk, der forklarer hvad LAP er.
•    Der er nogle grundforeninger, der stadig linker til indhold på den gamle side, f.eks. indmeldelsesblanket.
•    Arbejdsgrupper skal laves som en liste, ligesom referaterne.  Der skal være et link til referaterne for gruppen.
•    Nedlagte og inaktive arbejdsgrupper bør stadig figurere på siden. Bør laves som en ny liste.
•    Gamle pjecer der stadig er relevante. Psykiatrisk testamente De fire midtersider i et særskilt dokument. LM fik eksemplarer med hjem.
•    Nyhedsarkiv.

11.    Evt.

Ikke nået

Mødet sluttede 15:40

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 25. juni 2008

Deltagere: Jan Andersen, Karl Bach Jensen, Lars Mogensen

 1. Valg af ordstyrer.
  Jan blev valgt som ordstyrer.
 2. Valg af referent.
  Lars blev valgt som referent.
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referat fra mødet den 12. februar blev godkendt.
  Der blev ikke afholdt møde den 12. marts som planlagt.
 4. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
 5. Statistik over besøg på hjemmesiden.
  Lars fremlagde statistikker fra 1. marts til dd. I gennemsnit ca. 65 besøgende pr. dag. Dog ville det være mest interessant at se på udviklingen over tid. Lars lover at fremlægge dette på næste møde.
 6. Opdatering af hjemmesiden.
  To større hængepartier: Kalenderen og medlemsbladet.
  Lars bør have afgang til sekretariatets OWA-system, så kalenderen let kan holdes opdateret. Karl holder et møde med Mette om hvordan det skal fungere med kalenderen på sekretariatet.  Karl sørger for at Lars får adgang omkring 1. september. Det er måske ikke relevant at arbejdsgruppemøder bliver annonceret i kalenderen, men det kan let lade sig gøre på den nye side.
  Medlemsbladet kom forsinket på nettet sidst pga. forskellige kommunikationsbrister og mails der forsvandt. Det vil forhåbentlig ikke gentage sig. Lars sender en påmindelse til trykkeren, hvis han ikke har modtaget det nye blad om 14 dage.
  Arbejdsgrupperne skal opdateres og nogle slettet. Lars fik udleveret materiale.
 7. Status for ny hjemmeside.
  Forslag til ny side blev demonstreret og gennemgået af Lars. Siden kan ses på www.lap.dk/ny
  Diskussion af forskellige ordvalg og hvem der skal have adgang til hvad. Kalendersystemet deles op i to dele; en for offentlige arrangementer samt andre arrangementer, som LAP vælger at ”reklamere” for, samt  en for LAP-møder , (f.eks. i arbejdsgrupper) og interne arrangementer. Karl og Jan skal oprettes som editorer, så de kan opdatere siden.
  Hjemmesidegruppen m.fl. skal kigge siden igennem inden alt for længe. Jan skriver ”indbydelse” til dette. Den endelige aktivering af den nye side forventes at blive omkring den 10. august.
 8. Næste møder.
  Næste møde bliver i september måned. Det præcise tidspunkt annonceres senere.
 9. Evt.
  Dette nåede man ikke.

Referat møde i hjemmesidegruppen, 12. februar 2008

Til stede var Karl Bach, Lise Jul, Hanne Wiingaard, Jan Andersen og Lars Mogensen

Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt som ordstyrer.

Personlig runde/præsentation.

Intet referatfra dette punkt

Valg af referent.

Lars blev valgt som referent

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt uden bemærkninger

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

Forbrug af timer og penge på hjemmesiden.

Der er budgetteret med 10 timer pr. måned, men webmasteren er ikke i nærheden af dette timetal.

Statistik over besøg på hjemmesiden.

Webmasteren havde ikke forberedt dette punkt, da det blev sat på dagsordenen samme dag. Der er over 100 unikke besøg pr. dag på siden. Webmasteren sender detaljerede statistikker til hjemmesidegruppen snarest.

Opdatering af hjemmesiden indtil overgang til ny hjemmeside.

Længere debat om censur af LAPs debat på hjemmesiden, der blev indført i december 2007. Det var en fejl at hjemmesidegruppen ikke blev informeret om ændringerne. Selvom der ikke var enighed på mødet, er begrænset censur nødvendig. Det skal stå tydeligere på debatten/retningslinjerne at indlæg skal godkendes før de offentliggøres. Det tilstræbes at indlæg godkendes senest næstfølgende hverdag, hvilket også skal skrives i retningslinjerne.
Kalender og medlemsblad på siden ikke opdateret. Diskussion af de forskellige procedurer ved opdatering. Webmaster får fremover tilsendt bladet med posten, og reagerer selv, hvis han ikke modtager bladet elektronisk fra trykkeren.
Sekretariatet bruger i øjeblikket en elektronisk kalender (OWA) til bl.a. booking af mødelokalet. Hvis webmasteren fik adgang til denne, kunne kalenderen opdateres lettere og oftere.
Arkivet skal holdes ajour og opdateres.

Diskussion af oplæg til ny hjemmeside.

Et skriftligt oplæg fra Jan blev diskuteret. Siden skal være et udstillingsvindue for LAPs holdninger og arrangementer samt en kollektiv hukommelse for LAPs medlemmer. Design og indhold skal adskilles og der blev diskuteret mulighederne for et intranet. Diskussion om hvorvidt tovholdere og grundforeninger selv skal kunne opdatere deres egen del af siden. Mange grundforeninger har allerede deres egen side, og vil nok ikke benytte sig af LAPs tilbud.
Skal alle referater og andre opdateringer ind over sekretariatet? Hvem skal kunne opdatere siden? Ingen enighed opnået om disse spørgsmål.
Der ligger allerede et forslag til ny side, som Landsledelsen har givet grønt lys. Lars laver et forslag til hvad der skal gøres, en tidsplan og et udførligt budget ud fra ovenstående diskussioner. Dette er klart senest fredag den 15. februar.

Næste møder.

Næste møde i gruppen er onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.00 i Odense.

Evt.

Hanne indskærpede at alle bilag fra arbejdsgrupper skal indsendes inden 14 dage.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 22. november 2007

Til stede: Lars Mogensen (webmaster), Erik Thomsen og Jan Andersen

Afbud fra: Tobias Hetting, Anders Larsen og Lise Jul Pedersen.

Erik Thomsen deltog i mødet som repræsentant for PR-gruppen og for den gruppe, der har lavet LAPs indslag til OBS, fordi vi skulle drøfte, hvorledes OBS-spottene skal præsenteres på LAPs hjemmeside.

Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt.

Personlig runde/præsentation.

Intet referat fra dette punkt.

Valg af referent.

Jan blev valgt.

Sekretariatets ønsker til hjemmesiden, herunder især mulighed for nem opdatering.

Sekretariatet var ikke repræsenteret på dette møde, men vi kender i det mindste nogle af deres ønsker (jf. overskriften på dette punkt), og disse vil blive behandlet under punkt 5.

Diskussion af oplæg til en evt. ny/ændret hjemmeside.

Jan havde medbragt et oplæg om en evt. ny hjemmeside, omend kun i stikordsform. Dette blev gennemgået og fundet egnet til at arbejde videre med.

Erik Thomsen fremsatte ønske om, at PR-gruppen får mulighed for selv at lægge sine mødereferater på hjemmesiden. Dette tilbud skal i så fald gælde for alle arbejdsgrupper.

Erik foreslog også, at hjemmesidens forside gøres mere spændende, ved at den forsynes med et ”Dagens billede”.

Billederne skal komme fra LAPs aktiviteter, som f.eks. landsmødet, sommerlejren og måske Brugernes BaZar. Der skal så komme et nyt billede på hver dag. Dette kan gøres automatisk, blot man har billeder nok. Måske skulle vi nøjes med et ”Ugens billede”, så opgaven bliver mere overkommelig.

Skal der følges op på udsendelsen af LAPs TV-spots i OBS?

På hjemmesiden er der allerede oplysning om spottene på forsiden med link til en side, der fortæller om LAPs aktiviteter, som er rettet mod arbejdsmarkedet og psykiatribugeres adgang til dette.

Vi valgte at ændre på de billeder fra spottene, som bruges på hjemmesiden.

Erik synes, at de artikler, der ligger på hjemmesiden i forbindelse med OBS-spottene, er for lange og for svære at læse. Vi fandt ikke ud af, hvad der skal gøres for at ændre dette.

Erik fortalte, at der bliver optaget endnu et spot (nr. 3) i januar måned (2008), og det vides endnu ikke, hvornår det bliver sendt.

Det videre arbejde med idéer til den nye hjemmeside.

Jan arbejder videre med sit oplæg til gruppens næste møde.

Næste møder.

Da vi var så få fra gruppen, valgte vi at undlade at aftale nye mødedatoer nu. Jan mailer til hele gruppen med forslag til nye mødedatoer.

Evt.

Erik anbefaler, at vi får PR-gruppens strategipapir fra sekretariatet.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 2. februar 2007

Mødested: LAP’s sekretariat i Odense

Til stede:
Jan Andersen (tovholder)
Lise Jul
Jette Svane (webmaster)

Afbud:
Anders Larsen

1. Valg af ordstyrer

Jan blev valgt

2. Valg af referent

Jette blev valgt

3. Spørgsmål til og aftaler med Eva

Vi venter, til Eva er til stede.

4. Personlig runde

Der tages ikke referat

5. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet flg. punkter:
5a. Statistik
5b. Timer og økonomi
10e. Søgefunktion
12d. Hjælp til svagtseende og ordblinde

Derefter godkendt.

5a. Statistik

Jette fremlagde statistik fra Scannet.dk. Der er en pæn fremgang af henholdsvis Unikke besøg, Antal besøg, Besøgte sider samt Hits

 

UNIKKE BESØGENDE Diff ANTAL BESØG Diff
DATO ANTAL DATO ANTAL ANTAL DATO ANTAL DATO ANTAL ANTAL
jan-06 1.501 jan-05 1.379 122 jan-06 2.004 jan-05 1.910 94
feb-06 1.646 feb-05 1.348 298 feb-06 2.493 feb-05 1.780 713
mar-06 1.488 mar-05 1.221 267 mar-06 2.357 mar-05 1.645 712
apr-06 1.313 apr-05 1.287 26 apr-06 2.017 apr-05 1.707 310
maj-06 1.447 maj-05 1.568 (121) maj-06 2.186 maj-05 2.237 (51)
jun-06 1.330 jun-05 1.156 174 jun-06 2.090 jun-05 1.675 415
jul-06 1.003 jul-05 977 26 jul-06 1.574 jul-05 1.320 254
aug-06 1.267 aug-05 1.265 2 aug-06 1.977 aug-05 1.849 128
sep-06 1.466 sep-05 1.366 100 sep-06 2.294 sep-05 1.931 363
okt-06 1.689 okt-05 1.491 198 okt-06 2.490 okt-05 2.029 461
nov-06 2.202 nov-05 1.429 773 nov-06 3.291 nov-05 2.091 1.200
dec-06 1.647 dec-05 1.109 538 dec-06 2.518 dec-05 1.494 1.024
jan-07 2.304 jan-06 1.501 803 jan-07 3.444 jan-06 2.004 1.440
SIDER Diff HITS Diff
jan-06 5.533 jan-05 4.716 817 jan-06 72.736 jan-05 59.769 12.967
feb-06 8.905 feb-05 4.219 4.686 feb-06 93.825 feb-05 52.726 41.099
mar-06 6.533 mar-05 3.620 2.913 mar-06 74.739 mar-05 51.614 23.125
apr-06 5.971 apr-05 4.389 1.582 apr-06 62.582 apr-05 55.667 6.915
maj-06 6.199 maj-05 5.722 477 maj-06 71.233 maj-05 64.846 6.387
jun-06 7.476 jun-05 4.773 2.703 jun-06 66112 jun-05 53.308 12.804
jul-06 6663 jul-05 3.731 2.932 jul-06 56.562 jul-05 36.427 20.135
aug-06 7.165 aug-05 4.279 2.886 aug-06 77.057 aug-05 50.873 26.184
sep-06 7.612 sep-05 4.181 3.431 sep-06 67.110 sep-05 57.975 9.135
okt-06 8.332 okt-05 4542 3.790 okt-06 82.947 okt-05 65.399 17.548
nov-06 11.536 nov-05 12.483 (947) nov-06 97.432 nov-05 110.723 (13.291)
dec-06 7373 dec-05 4.361 3.012 dec-06 47.626 dec-05 54.308 (6.682)
jan-07 11.341 jan-06 5533 5.808 jan-07 80.970 jan-06 72.736 8.234

Bemærk at tal med klamme om er negative

Jan ønsker at få direkte adgang til statistikker til www.lap.dk. Jette spørger Eva, om det kan lade sig gøre.

5b. Timeforbrug hjemmesiden

Jette fremlagde oversigt over sine timer:

PERIODE OPRYD-
NING
BLAD GL.
FORUM
NYT
FORUM
NYT
DESIGN
OPDAT./
MØDER
TIMER I ALT
1.-31.dec-05 84 12 34 130
31.dec-05/
20.jan-06
3 12 6 21
20.jan-06/
20.feb-06
12 11 23
20.feb-06/
20.marts-06
9 18 27
20.marts-06/
20.april-06
12 8 20
20.april-06/
20.maj-06
16 18 16 50
20.maj-06/
20.juni-06
22 18 40
20.juni-06/
20.juli-06
13 15 22 50
20.juli-06/
20.aug-06
1 24 25
20.aug-06/
20.sept-06
10 8 40 12 70
20.sept-06/
20.okt-06
17 15 6 17 55
20.okt-06/
20.nov-06
3 15 28 46
20.nov-06/
20.dec-06
2 6 10 17 35
20.dec-06/
20.jan-06
2 10 36 3 10 61

6. Godkendelse af referat fra sidste møde

Vi venter, til referatet foreligger

7. Opfølgning fra sidste møde

Vi venter, til referatet foreligger

8. Debatforum

a. Politik:
Politik godkendt. Dog ændres “sider, der reklamerer for et eller andet produkt” til blot “reklamesider”.

b. Manual: 
Godkendt med det forbehold, at detaljer kan ændres, hvis behovet opstår.

c. Andet
Vi blev enige om, at Lise kunne sætte nogle indlæg ind, som hun har skrevet på et andet debatforum, for at komme i gang med debatten. Visse artikler i medlemsbladet kunne også være oplagte emner til debatforumet. Jan vil kontakte de personer, som har skrevet disse artikler, og bede dem sætte dem som indlæg på forumet.

d. Markedsføring
Tages op ved næste møde. Der overvejes, om LAP’s Debatforum skal markedsføres gratis på andre relevante debatforumer, hvor debattører kan linke til LAP’s forum, og om der skal reklameres i f.eks. gratisaviser, når debatten er kommet godt i gang.

Når forumet er klar, skal der sendes nyhedsbreve ud, og der skal være en annoncering på LAP’s forside. Jette mailer til gruppen, når det sker.

9. Nyt på hjemmesiden

a. Sider om arbejdsgrupperne
Vi blev enige om, at menuknapperne skal stå vertikalt i venstre side, da x-antal grupper kan opstå i fremtiden.

b. Sider om FAP’er
Der blev fundet en fejl i en link til en hjemmeside.

c. Sider om regionsforeninger
Der blev fundet en fejl i en email-adresse.
LAP Syddanmark skal føjes til regionsforeningerne.

Det efterfølgende til og med punkt 12 (bortset fra 12.d) tages op på mødet den 28. februar kl. 12.00, da vi ikke nåede det i denne omgang:

10. Generelt om hjemmesiden

 

a. Forsiden

b. Undgåelse af lange sider

c. Tekst på engelsk (og evt. andre fremmedsprog)

d. Rettelse af indmeldelsesformular

e. Søgefunktion

 

11. Detaljer vedr.

a. Referater-siden

b. Medlemsbladet-siden

c. Kontakt-siden

d. Det mener LAP-siden

e. Links-siden

f. Kalender-siden

 

12. Nye idéer til hjemmesiden

a. Idékatalog/inspirationskasse

b. Særligt debatforum

c. Sektion for ansatte m.fl. med adgangskontrol

d. Hjælp til svagtseende og ordblinde

På Dansk Handicapidrætsforbunds hjemmeside www.dhif.dk kan man downloade et program, så svagtseende og blinde kan få teksten læst op. Det er dog ikke fejlfrit.

Jan foreslog, at LAP skal opfordre synshandicappede til at downloade programmet på www.dhif.dk.

Jette foreslog, at på de sider, som er printvenlige, skal folk kunne ændre skriftstørrelse i browseren (Vis/Tekststørrelse/Vælg størrelse). Det vil i så fald kræve en ændring af style-sheet til disse sider.

13. Eventuelt

Ønsker fra Jan: (Næsten) alle sider skal fremover have en printvenlig side.

De næste møder afholdes: onsdag den 28. februar kl. 12.00 og fredag, den 30. marts kl. 12.

Bemærk Starttidpunkterne er ændret fra kl. 16 til kl. 12.

Hvis kun Lise, Jan og Jette deltager, vil møderne foregå i Århus. Ellers afholdes de i Odense.

Hanne Wiingaard skal helst deltage i ét af følgende møder: den 28. februar eller 30. marts 2007

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 4. oktober 2006

Michael Adamsen blev valgt som både ordstyrer og referent

Tilstede var : 
Tovholder Michael Adamsen,
Webmaster Jette Svane,
Gitte Adamsen,
Jan Andersen
Forretningsudvalget Thoridt Allermand

LL Medlem Lise Juul stødte til senere.

Afbud 
Steen Moestrup
Eva Rasmussen

Anders udeblev.

Jette informerede om timer og økonomi. Mange af de timer hun havde brugt var på at lave de sidste sider fra Roberts tid om, så de så flot ud i den nuværende grafik..

Timeantal kan ses herunder:

 

PERIODE TIMER TEKST
20.dec/20.januar 21 Opdatering.
20.jan/20.februar 23 Opdatering. Medlemsblad.
20. feb/20.marts 27 Opdatering. Redigering af gl. sider
20.marts/20.april 20 Opdatering.
20.april/20.maj 50 Opdatering. Medlemsblad. Forum. Redigering af gl.sider
20.maj/20.juni 40 Opdatering. Redigering af gl. sider
20.juni/20.juli 50 Opdatering. Medlemsblad. Redigering af gl.sider
20.juli/20.august 25 Opdatering. Redigering af gl. sider er nu færdiggjort
20.aug/20.september 70 Opdatering. Nyt design. Forum

Derefter fremviste hun statistik for hjemmesiden. Ud fra statistikken har vi nu rigtig mange besøgende dagligt, og vi kan se, at de fleste besøgende kommer i tidsrummet fra ca. 16:00 til ca. 23:00

Hun gik videre til problematikken angående vores forum. Vi har døjet rigtig meget med spam/spy robotter, der opretter falske brugere for derefter at lægge links til porno hjemmesider og sider med virus indhold. Vi drøftede frem og tilbage om, hvad vi skulle gøre ved dette og besluttede enstemmigt at anbefale LL, at vi politianmelder dette. ( I skrivende stund er det anmeldt og politiet kan intet gøre)

Nu kom Thoridt Allermand til. Vi drøftede hermed Jettes forslag til nyt design, og med enkelte rettelser kunne vi blive enige om at Jette skal rette noget grafik og evt. komme med et alternativt forslag til næste LL møde. Vi blev også her enige om at holde næste møde, før næste LL møde afvikles, for at se Jettes nye forslag.

Herefter sluttede mødet, og i selv samme øjeblik mødte Lise ind, hun blev kort briefet.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 2. marts 2006

Referat af møde i hjemmesidegruppen 2. marts 2006 kl. 17-20

Mødested: LAP’s sekretariat i Odense

Til stede:

Michael Adamsen (tovholder)
Gitte Thomsen
Jan Andersen (delvis)
Jette Svane (webmaster)
Eva Rasmussen (ref)

1. Velkomst:

Michael bød velkommen

2. Valg af referent:

Eva blev valgt.

3. Valg af ordstyrer:

Michael blev valgt

4. Hvordan har vi det, og hvordan er det gået siden sidst:

Intet referat fra dette punkt.

5. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt, dog med tilføjelse af:

5a. Godkendelse af referat fra 13.12.05:

Referatet blev godkendt og lægges på www.lap.dk nu

6. Mødet stoppes for at vi kan få lidt at spise:

 

7. Timer og økonomi:

Jette har brugt 21 timer i januar og 23 timer i februar (timeløn 200 kr.)

8. Statistik:

Stor stigning i februar 2006 i forhold til februar 2005. Skyldes at LAP er meget synlig i offentligheden pga. tvang-debatten.

9. Opfølgning på sidste møde, hvordan går det med siden og hvad mangler Jette at lave:

Siden har længe heddet www.lap.dk/ny – nu har Jette fået flyttet det meste, så den bare hedder www.lap.dk. Mange sider er lavet printvenlige, der mangler lidt konvertering af referater i word. Bladene er lagt ind og præsenterer sig flot. Startsiden opdateres løbende, godt med et eller to fotos på siden. Hver gang der er nyt i nyhedssiden, slettes den nederste nyhed.

10. Links:

Gruppen afventer landsledelsens beslutning om en politik for optagelse af links.

11. Forum:

Michael præsenterede et forum (kan ses på hans side www.michaeloggitte.dk). Forum’et er gratis, uden reklamer og opfylder de krav vi stiller (tydelige tråde, ubegrænset plads, frit layout, ingen mulighed for at bruge falske email-adresser, admin kan slette tråde, mulighed for at vedhæfte filer kan blokeres m.v.)

Jette vil om muligt få alle 2006-indlæg på nuværende forum flyttet over på det nye forum. Det etableres pr. 1. april, og allerede nu meddeles det på hjemmesiden, at 2006-indlæg vil blive forsøgt overført til det nye forum.

Det bliver muligt for Michael, Eva og Jette at være administrator på forum’et, Michael tager sig af det daglige.

12. Eventuelt:

Eva spørger landsledelsen, om det er muligt at forhøje timelønnen for webmaster fra 200 til 250 kr. Lønnen er ikke blevet forhøjet de sidste 6 år.

Nogle referater fra landsledelsesmøderne har fejlagtigt fået overskriften Landsmøde. Jette retter. Også rækkefølgende ændres.

Eva mailer ændring til kalendersiden til Jette.

Referat mailes til mødedeltagerne, og er der ikke indsigelser inden 8 dage, lægges det på hjemmeside.

Gruppen holder ikke flere møder før landsmødet, hvor der igen nedsættes en arbejdsgruppe.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 13. december 2005

Hos Michael S. Adamsen, Rughavevej 19 st th. 8800 Viborg

Deltagere: Michael S. Adamsen, tovholder og Jette Svane, Webmaster.

Afbud: Hanne Wiingaard, Gitte Thomsen og Jacob Dahl

Udeblevet: Jan Andersen, Michael Brown.

Mødet blev afholdt uden at det kunne være et beslutningsdygtigt møde.

Mødet blev holdt både under og efter spisning, så punkt 7 falder ud.

1) Velkomst …. Jeg byder velkommen til Jette Svane

2) Valg af Referent … Michael S. Adamsen

3) Valg af Ordstyrer … Michael S. Adamsen

4) Dagsorden … Godkendt, dog med et punkt 11 som kom til at hedde Forum

5) Godkendelse af Referat fra sidste møde … Godkendt

6) Jette fortæller om de ændringer hun har lavet på hjemmesiden. … Jette fortæller at arbejdet er i fuld gang, og at hun pt. Har brugt 126 timer på at rydde op og rette hjemmesiden til. Hun har smukkeseret hjemmesiden, rettet de fejl, der har været, og gjort siden mere brugervenlig, hvad man også kan se på statistikken (se andet punkt her i referatet). Hun har bl.a. gjort medlemsblad siden mere overskuelig og fået den opdateret, og personligt gav jeg udtryk for at Jette har gjort et stort arbejde. Jette gav udtryk for at hun skulle til at købe ny printer, da hun faktisk har et stort printerbehov, da hun skal tjekke, om de sider, hun laver, udskriftsvenlige. Jeg informerede Jette om, at hun måske kunne søge om hjælp til en ny printer hos os, og jeg lovede at forhøre mig om dette ved Eva og Formandskabet.

7) Timer og Økonomi … Jette har brugt 126 timer pt, og er der er langt igen inden hun har fuld styr på siden.

8) Statistik … Ifølge statistikken er siden blevet set af dobbelt så mange, siden Jette har lagt den nye opdatering ud Jeg er overbevist om, at de skyldes, at siden er blevet mere brugervenlig, og at der pt. er den store debat om tvang i psykiatrien. Se de 2 vedlagte billeder på side 2

9) Links … Vores Link side er blevet meget mere overskuelig, og den virker.

10) EVT. … Ingenting

11) Forum … Michael S. Adamsen har fundet et gratis og godt forum program der kan integreres på vores egenhjemmeside, jeg tilbød at være admin for den , hvorefter Jette fik den med hjem og kigge på den, hun skal komme med et udkast til næste møde som vil blive engang i marts måned i Viborg hos Michael S. Adamsen og Gitte Thomsens nye hjem. Hvis man vil se den gratis forum i drift, kan man gå ind på http://www.asf-viborg-skive.dk/forum/

Michael S. Adamsen har sat den op til ASF-Viborg-Skive afdelingen som et test-site for afdelingsbestyrelsen Den kan laves, således at vi får vores eget logo der, hvor der pt. står ”phpbb” – og farverne kan ændres til vores farver. Jette ville tage det med hjem og kigge på det til næste møde.

Hermed sluttede mødet

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 1. november 2005

1. Hilsen og budt velkommen

2. Valg af referat. Lise er valgt.

3. Valg af ordstyrer. Jan ordstyrer.

4. Lise informerer om, hvorfor hun er med. Lise orienterede om, at meget af det daglige arbejde jo bestod i kontakt med Eva. Og da Eva ikke var her, var Lise her som ”arbejdsgiver”, den der ved lidt om, hvad der ellers sker på kontoret.

5. Den nye webmaster fortæller om sig selv, og sine ideer og forslag om vores hjemmeside.

7. Godkendelse af dagsorden.

8. Godkendelse af referat.

9. Timer og økonomi. Lise checker op på, hvorvidt det opsparede kan forbruges af ny webmaster, da der nok er større forbrug i starten af ansættelsesforholdet. Eventuelt kan opsparede overføres til næste år, checker hvorvidt det er muligt. Tidligere web-master har ikke fået udbetalt penge siden maj, hvorfor der burde være 100 timer til rådighed til resten af året. Ny webmaster spørger om det er muligt at få det på regning.

10. Statistik (Hvis det er muligt at fremskaffe en sådan). Statistik ikke adgang til denne gang. Ofte logger en person ind med 6-8 forskellige navne i et debatfora. Specielt hvis der er nogen, der ødelægger noget debat kan det være et problem.

11. Opfølgning fra sidste møde. Kæmpe oprydningsarbejde fra sidste gang. Michael har fulgt op på henvendelse under eventuelt fra et bosted i København om gensidig linkning.

12. Hjemmesidens udseende og indhold. Jettes input.

Referat fra mødet den 1. november 2005

Efter Lise var gået, blev det sidste punkt diskuteret, det var punktet der omfatter det kommende arbejde med hjemmesiden.

Der blev besluttet følgende under følgende menuer på hjemmesiden

 • Startsiden – De 3 rammer skal være lige store, den venstre skal rumme de seneste nyheder og linke til en side med de ældre nyheder. Den midterste skal indeholde almen nyttig information og den højre skal indeholde information fra landsledelsen. Og reklamen støt en god sag flyttes herover. De 3 rammer skal være nogen lunde lige store i højden.
 • Om lap – forbliver uændret.
 • Bliv medlem – forbliver uændret, men webmaster forespørger Eva om priserne er korrekte.
 • Medlemsbladet – Der blev besluttet at medlemsbladene for 2005 skal ligge herinde under, under dem skal der linkes til medlemsblade hvor hver årgang har deres eget link, det aftales at tovholder kontakter Hanne Wiingaard for oplysninger om vi har filer liggende med medlemsblade fra starten af og til nu. Der aftales også at alt kursiv skrift fjernes og erstattes af alm. Skrifttype.
 • Referater – Der aftales at under selve linket ligger kun de nyeste referater , og ellers skal ældre referater ligge under deres respektive sider og linkes dertil.
 • Links – ingen ændringer, men måske større linie afstand
 • Kalender – peppes op og gøres mere spændende at se på
 • Kontakt – Der aftales at hvis muligt tages der nye billeder af landsledelsen til næste forsamling som er lørdag den 5-11-05 og at billederne vil blive vist i sort / hvid da det skulle være bedre ifølge vores nye webmaster
 • Det mener LAP – Ingen ændringer, dog må webmaster gerne peppe siden lidt op.

Derefter afsluttes mødet med at der blev aftalt at tovholder mailer Jette vores email adresser og at Jette kontakter tovholder for at informere om hvordan det går og aftaler ny møde dato

13. Kontakt til privat firma vedr. typo-3 – Referat fra min samtale med Landsledelsen. Der er nok ikke noget at gøre nu, men sagen er på alle måder problematisk.

14. Forum – alle i landsledelsen skal have dette arbejde i gang

15. Angående Laps udgivelse af brochurer i PDF har jeg svar fra Landsledelsen. Det skulle ikke være nogen sag at få afklaret dette. Vi spørger Wiingaard.

16. Evt.