Referat af LL-møde 25.11 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Torben Juhl, Paul Bjergager, Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette A. Kristoffersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette og Helle valgt som ordstyrere, Jette valgt som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med disse ændringer:
Hanne Wiingaard: Folkemødet på Bornholm er sat på under flere punkter. Alt om Folkemødet behandles under punkt 9 (incl. 11c og 11g i den udsendte dagsorden).

4. Godkendelse af referat 07.10 2023

Referatet godkendes med de indkomne rettelser.
FU erindrede om, at eventuelle rettelser indsendes til LAP22 inden 14 dage, helst med markering i anden farve. Er der uenighed mellem to indkomne rettelser, tages det op på efterfølgende LL.

5. [lukket punkt]

6. Evaluering medlemstræf

Tom præsenterer punktet i Inges fravær. Tom synes at både medlemstræffet og samarbejdet i arbejdsgruppen gik godt, men anbefaler at evalueringen ikke udsendes, da arbejdsgruppen ikke havde godkendt hele evalueringen. Noget er brugbart, andet skal man se bort fra.
Helle: Den overpositive skriftlige evaluering er ikke retvisende. Savner kritisk dimension, som bør med i fremtidige evalueringer, for at få læringsperspektiv. Aftalen var at arbejdsgruppen skulle løfte hele ansvaret, men FU endte med at komme på overarbejde for at slukke mange ildebrande, bl.a. fordi styringen var så stringent. FU anmodede om et møde med arbejdsgruppen på træffet, men Inge formidlede det ikke videre til den øvrige arbejdsgruppe.
Hanne W: Jeg sad inde i salen hele tiden, men er ikke tilfreds. Måden at byde medlemmerne velkommen på, var ikke i orden. Der blev talt ned til medlemmerne – som ved indlæggelse før i tiden. Maden elendig. Det er ikke i orden at Region H skulle betale for lokaler efter træffet, som var booket af LAP. Og krav om betaling fra Shiva for frokost var ikke i orden, når der var ledige pladser.
Bettina: Ked af kritikken af LL for bl.a. ikke at sidde i salen. Halvdelen af de tilstedeværende tog sig af opgaver, fordi arbejdsgruppen ikke gjorde det, og halvdelen sad i salen.
Arbejdsgruppen kun synlig mens politiet var der. Inge bad ansat om at få medlem ud, men det er ikke i orden at ansatte skal fjerne medlemmer. Ked af kravet om navneskilte, for at kunne få værelse og mad. Og ked af at man ikke måtte sige noget selv. Men vi skal ikke glemme, at der kom mange medlemmer, vi ikke har set mange år, og der var mange smil.
Clarissa: Tallene i evalueringen giver ikke meget mening.
Lenette: Der fremhæves en række aftaler, som jeg som FU-medlem ikke genkender, fx om rygsække. Virkede som om tovholder tog alle beslutninger selv.
Hanne W: Alle aftaler i – og med arbejdsgrupper skal foreligge skriftligt i LAP – vi kan alle få en mursten i hovedet. Men ikke realistisk at lave ny evaluering.

7. Vendepunkter v/Tom

Helle orienterede om de to første gange, hvor der blev gennemført Vendepunktskursus, herefter er det instruktørkursus. FU har haft godt møde med instruktører, hvor det blev tydeliggjort, at FU er arbejdsgivere, og der faldt en advarsel.
Clarissa: Knud har tilkendegivet at der skal være en gang mere om triggere, men det er arbejdsgruppen, der skal godkende forløbet og fordeling af moduler. Det kan ikke laves om udenom arbejdsgruppen.
Bettina: Gik meget ked af det fra sidste vendepunktskursus. Bad om at stoppe, men instruktører var ikke lydhøre, men Kurt åben til sidst.
Tom: Stemningen på sidste vendepunktsweekend meget utryg – trods tryghedsaftale.
Hanne W.: Hvis problemer med økonomien, må det tages op med FU.
Lene: Vendepunkter handler meget om tillid. LL bør derfor på et kommende møde drøfte hvem der kan blive instruktører i forlængelse af beslutning, punkt 5. Der indkaldes til møde i arbejdsgruppen over Zoom inden næste weekend.

8. Folkemøde 2024 v/Steen

Helle: Hele LL skal ikke med til Folkemødet. Foreslår at de LL-medlemmer, der har lyst, kommer med, og så kan det være oplagt at indgå i arbejdsgruppen. Der skal ikke være en ekstra planlægningsgruppe, og menige medlemmer bør fortsat få betalt billetten.
Tom: Vi skal have punkt på til næste møde i LL om udpegning af nye medlemmer i arbejdsgruppen, som i dag består af Torben, Inge, Steen og Tom.
Hanne: Foreslår punkt på til næste møde i LL: Skal vi droppe deltagelse i folkemødet p.g.a. økonomien?
Lene støtter Hannes forslag. Vi skal hellere koncentrere os om få et velfungerende LL.
LL beslutter at punkt om LAPs deltagelse i folkemødet tages op på kommende møde, og som en konsekvens heraf udsættes også godkendelse af folkemødebudget og betaling af rejser for medlemmer.

9. Sommerlejr gruppens sammensætning mm. v/Steen

a. Sommerlejr-gruppen er allerede godkendt på sidste møde i LL, og fremgår af referatet – Lene, Inge, Bettina, Torben, Helle S, Michella, Thomas og Lars

b. Godkendelse af refugiegruppe v/Hanne C.:
Sille, Lars Kristensen, Anette, Hanne C.
LL beslutter, at de fire personer udgør refugie-arbejdsgruppen.
Budgettet blev godkendt på sidste møde i LL. Alle aftaler skal via LAP.

10. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt v/Steen
LL godkender regnskabet og budgetoversigten.

b. Sommerlejr budget v/Bettina
2023 i bilaget rettes til 2024, hvor sommerlejren afvikles.
LL godkender midlertidigt aktivitetsbudgettet, men skal endeligt godkendes på januarmødet, da der forventes svar på fondsansøgninger primo december.

c. Kystlejr budget v/Bettina
LL godkender midlertidigt aktivitetsbudgettet, men budgettet skal endeligt godkendes på januarmødet, da der forventes svar på fondsansøgninger primo december.

d. Budget 2024 v/Steen
LL godkender budget 2024.

e. Kort orientering om svar vedr. regnskab 2022 v/ Steen:
LL beslutter at udsætte punktet til næste LL-møde.

11. [lukket punkt]

12. Orientering fra

a. FU
På FUs vegne bød Lenette velkommen til Clarissa som nyt medlem af LL. Næste suppleant på suppleantlisten skal inviteres med på næste møde i LL.
Lenette oplyste, at FU bruger meget tid på svar til styrelsen m.fl. – og på bladet, så det kan udkomme i december.

b. LL
Tom har skrevet artikel til bladet om medlemstræffet.
Helle, Lenette og Bettina har skrevet mindeord til bladet om Henrik Kromann og bisættelsen. Bettina bandt bårebuketter.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Fondsgruppen: Hanne C. sørger for at orientere LL om, hvad der er søgt af midler til hhv. Kyst- og sommerlejr.
– Refugiegruppen: Hanne C: Der er pt. 29 tilmeldt til refugiet.

13. Evt.

Næste LL-møde: 13. januar 2024, 11.00 – 16.00 på Zoom

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.