Forretningsudvalget i LAP

Forretningsudvalget i LAP Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Lars Kristensen sammen med Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

LAP til møde hos ny Social – og Indenrigsminister

Til: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

Dato: 22.08.2019

Kære Social- og Indenrigsminister Astrid Krag,

Velkommen til!

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP vil gerne ønske dig tillykke med din udnævnelse som minister for både kommuner og de ældre, udsatte og borgere med sociale udfordringer.

Vi har i den anledning nogle ønsker til det løft, vi som psykiatribrugere oplever er tiltrængt for psykiatrien i Danmark, og som du, som ny minister kan medvirke til at realisere:

– Vi håber du vil være i stand til at forebygge kassetænkning mellem regioner og kommuner. Eller i det mindste reducere de negative følgevirkninger, som i dag forekommer. Hvor borgerne enten ikke får det optimale tilbud eller bliver kastebold mellem to myndigheder.

– At afløseren for satspulje midlerne bliver gjort nemmere tilgængelige og med minimalt bureaukrati, og at det samtidig lykkedes at afskaffe nogle af de bureaukratiske udfordringer, som mange mindre og mellemstore foreninger slås med i forhold til myndigheder og bevillingsgivere.

– At der udarbejdes en oversigt/et katalog over beboernes vurdering af bostederne – et kvalitetsminimumskrav til bosteder for psykisk sårbare. Og at bostederne i det hele taget i højere grad baseres på beboernes ønsker, end ønskerne fra medarbejdere og myndigheder.

– Flere akut tilbud. Half-Way Houses efter udskrivning fra psykiatriske afdelinger. Half Way Houses kan have form af refugier. Vi har i LAP i 6 år afprøvet et decemberrefugie og ønsker nu at udvide tilbuddet, således at vi på sigt opnår at have et tilbud i hver region, og på helårsbasis.

– Vi ønsker at du tjekker op på at de lovpligtige tilbud, som kommunerne skal have, reelt er til stede med gældende normeringer. Det vil sige en sikring af, at borgerne får relevante og lovgivningspligtige ydelser og tilbud.

– Vi ønsker, at der sættes flere øremærkede midler af til kommunale socialpsykiatriske tilbud. Afskaf gensidig forsørgerpligt for samboende/gifte førtidspensionister og folkepensionister.

– Vi ønsker, at der arbejdes med nogle modeller, der gør det muligt for folk på offentlige ydelser at flytte sammen uden, at der derved mistes større dele af indtægterne. Tillige ønsker vi, at der arbejdes med mulighederne for etablering af mindre bofællesskaber. Det kunne tillige overvejes, at se på muligheder for at ældre i store boliger på særlige vilkår kan udleje til udsatte, og dermed støtte dem med tag over hovedet og samtidig være en social støtte.

Skulle du være interesseret i at få en videre snak med os – om ovennævnte ønsker – er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne være behjælpelig med at få sat ovennævnte initiativer i sving!

Med venlig hilsen
På vegne af LAP´s Landsledelse
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Steen Moestrup
Forretningsudvalget

Kontaktoplysninger:
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP.
Store Glasvej 49
5000 Odense C
Tlf.: 66 19 45 11
E-post: lap@lap.dk
www.lap.dk


 

Kære Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Steen Moestrup

Jeg skal på vegne af social- og indenrigsminister Astrid Krag takke for mailen af 22. august 2019 med anmodning om et møde med ministeren.

Ministeren vil gerne invitere jer til et hilse-på-møde på hendes kontor i Holmens Kanal 22, København K, tirsdag den 24. september 2019 kl. 13.00-13.30. Hvordan passer det ind i jeres kalendere?

Jeg ser frem til at høre fra jer.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Sekretær for ministeren
Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Syge må fremover afvise behandling uden konsekvenser for forsørgelse

Enigt Folketing: Syge må afvise behandling uden konsekvenser for forsørgelse

Sygemeldte borgere har ret til at afvise lægebehandling, de er utrygge ved, uden at det får konsekvenser for deres forsørgelse. Samtlige partier i Folketinget står bag lovforslaget.

Siden 2014 har der været en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har givet borgere mulighed for at afvise lægebehandling, uden det får konsekvenser for deres forsørgelse. Alle partier i Folketinget har torsdag, 25. april 2019, vedtaget et lovforslag, der gør forsøgsordningen permanent.

De nye regler betyder, at en sygemeldt borger kan sige nej til lægebehandlinger, som fx en elektrochok-behandling eller antidepressiv medicin, uden at det påvirker retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kommunens vurdering af, om borgeren kan få bevilget fleksjob eller førtidspension.

Det er gratis
Samtidig skal kommunen ikke længere inddrage sundhedskoordinatoren, når en borger afviser lægebehandling. En høring i 13 kommuner har vist, at sundhedskoordinatoren kun i begrænset omfang har peget på alternativ behandling, som var formålet med at involvere sundhedskoordinatoren.

(Tidl.) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtalte i denne forbindelse:
– Det er min klare opfattelse, at langt de fleste borgere i god ro og orden finder en løsning sammen med deres sagsbehandler og læge, de er helt trygge ved. Nu sikrer vi, at ingen skal føle sig presset til at tage imod lægebehandling. Vi har tidligere set eksempler, hvor sygemeldte har følt sig tvunget til fx at tage antidepressiv medicin i frygt for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Med de nye regler behøver sygemeldte borgere ikke at være bange for at miste deres forsørgelse, hvis de siger nej til lægebehandling. Det er et vigtigt princip.

De nye regler er trådt i kraft 1. juli 2019.

Referat af LL møde lørdag den 28.-29. juni 2019

LL møde d. 28 – 29 juni 2019, Hotel Sinatur, Nyborg

Fremmødte: Lene Kristensen, Tom Jul Pedersen, Michael P. Krog, Grethe Kristine Nørgaard, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Lars Kristensen, Michael Krog Andersen, Clarissa Sørensen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen og Inger Liss Christoffersen.
Afbud: Jakob Brixtofte og Katrine Wiedersøe
Fraværende: Katrine Wiedersøe og Anne Marie Rafferty.

1) Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard valgt som ordstyrer. Henrik Kromann Hansen blev valgt som referent.

2) Vejrmelding. Refereres ikke.

3) Godkendelse af dagsorden:

Punktet ’Valg til FU’ fremskyndet til fredag i stedet for lørdag. Da det afgående medlem af samme personlige grunde forventer, at være nødt til at forlade mødet inden vi går igang lørdag. Valg af nyt FU medlem indsættes som dagsordenens punkt 6) Resten af dagsordenen skubbes én plads.

4) Godkendelse af referat fra møde d. 25. maj 2019.

Der mangler lidt overblik, da sekretariatet desværre er hårdt ramt af sygdom.
Tilføjelse til punktet daværende punkt 8 om arbejdsgrupper: Gruppe 18, Arbejdsgruppe om væresteder.
Referatet derudover godkendt.

5) Lukket punkt

6) Valg af FU: Bettina Kræmer Mærsk forlader FU og Steen Moestrup er valgt.

7) Orientering fra

a) FU: LAP Repræsentation i Danske Regioner: her har vi fået svar. KL og Patientsikkerhedsstyrelsen og IBIS har vi ikke hørt fra. Lene Kristensen Indgår fremover i Frivilligrådet, hvor Jørn B. hidtil har gået til møder.
Hjemmeside: Sagen går sin langsomme gang og FU har måske det rette tilbud på LAP ́s hjemmeside

b) LL Psykiatritopmøde v/status. Steen vil gerne holde workshop: Øvelser om hele samtaler imellem f.eks. bruger og behandler, i øjenhøjde.
Steen har artikel i “psykiatrisk sygepleje” om det samme.

Mette Juhl og Tom Jul bidrager til Psykiatriwalk i Risskov. Der er flyttet rundt på psykiatrien og Overtaci museet ligger på Journalisthøjskolen. Walken går derfra til Risskov, som er en byggeplads.

Hanne Wiingaard fortæller om psykiatrinetværket – der har forsøgt at samle et brev til den nye regering, som dog ikke blev til noget.

Michael Krog bemærker, at der er lige lovlig mange organisationer, der har sendt erklæringer fra “HELE Psykiatrien”, hvorunder LAP ikke er med. Det vil sige, vi ser lidt for ligegyldige ud i verdensbilledet.

Steen har haft et godt folkemøde, hvor der har været plejet mange nyttige kontakter.
Men Steen føler, at kystlejrgruppen er alvorligt amputeret, da halvdelen af gruppen er udvandret.
Dog er gruppen nu, efter at man har skullet specificere gruppens formål og nyttevirkning for brugerne, pludseligt blevet meget vigtigere og mere relevant end nogensinde.
Det er her, man kan lære noget der minder lidt om at deles om husholdning med nogen og få nogle snakke.
Michael Krogh Andersen ville gerne have været med, men kom det ikke. Det kan nås til næste år, hvis man rækker hånden op i september.

c) Udviklingskonsulent – fraværende pga. sygdom.

8) Vedr. Nøgler og IPAD retur til Sekretariatet.

Sagen er i hænderne på FU.

9) Den nye Regering

Lene Kristensen har kigget på forståelsesgrundlaget og ser lyst på mulighederne for vores målgruppe.

Der lægges op til flere varme hænder, der tager sig af børn.
Mht. ydelser, indføres der tilskud til de, der er for hårdt ramte af Kontanthjælpsloft. Der nedsættes en ydelseskommission, der skal se på forbedringer og tilretninger af ydelsessystemet.
Hanne Wiingaard er glad for Pernille Rosenkrantz-Theil og mener, der er gode kompetencer.
Hvad der mangler i det fine hensigtserklæringspapir er mere specifikt hvor de mange læger og sygeplejersker skal komme fra.
Der ytres ønsker fra LL om, at vi skal have bedre tænder på dagsordenen igen.
Hvem kommer mon med et udspil? Vi snakker socialt udsatte og boliger Ghettopakke osv. Priser for kollektiv transport er for høje øst for Storebælt.
Det nye forretningsudvalg hermed inspireret til hvad man bør skrive til de nye ministre.
Michael P. Krog. går i gang med at forberede / tilrettelægge nogle interviews med de nye ministre.

10) Infomedia priser. Der er betalt lige lovlig meget. Det vil sige gamle priser. Der er senere meddelt prisstigninger. Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til næste LL-Møde
Punktet udsættes til næste møde.

11) Forslag fra Tom Jul

Der ønskes anderledes Referater, mere hen ad beslutningsreferat, som også Forretningsordenen antyder og kan tilpasses til at dette sker.
Der ønskes mere fokus på konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.
Trivselsudvalg nedsat: Lars, Tom og Clarissa
Trivselsudvalget arbejder med det, vi lærte af Center for Konfliktforebyggelse og kommer med anbefalinger til Lands Ledelsen.
Redaktionsgruppen laver LAP bladet og de, der ønsker andet indhold, anden kurs eller lignende, skriver til Redaktionsgruppen.
Jon gav os det råd, når vi som Lands Ledelse en sjælden gang har tid til at gå til bunds med hvad vi vil som forening, hvad vi vil med Psykiatrien og hvordan vi kommer ud over stepperne, bliver synlige og skaffer os indflydelse, som skal bruges til at forbedre brugernes vilkår.
Det er vi enige om.

12) Arbejdsgrupper: Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper

– Blivende Refugie: Der rumles om at nedlægge gruppen. Udsat til næste gang.

– Kystlejr: Gruppens formål er modtaget og vedtaget.

– Inspirationsgruppen: Der afventes mail om hvor vidt gruppen eksisterer endnu.

– Gruppe vedrørende netværk imellem LAP Lokalafdelinger: Vi har afholdt første møde d. 19. juni, som indkaldt af Arne Jensen, men LAP LL repræsentant Steen Moestrup lader til ikke at have fået indkaldelsen. Der må strammes op eller gruppen må lukke.

– Systemramte forældre: Gruppen er nedlagt.

13. Medlemstræf på Sjælland

a) Genopstart af LAP Roskilde.
Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Jens Rasmussen tager sig af sagen.

14) Arbejdsgrupper

-Bisidderstyregruppen: Undertegnede referent har svært ved at redegøre for hvorfor han er bagud med arbejdet, samtidigt med at skulle referere. Går videre med opgaverne straks efter, at nærværende referat er sendt som kladde til Forretningsudvalget.

-Kystlejrgruppen. Der arbejdes videre med seks, måske tre medlemmer af gruppen. Steen holder møde med gruppen og finder ud af hvad de vil.

Sommerlejrgruppe: Der holdes møder og 27 betalende deltagere har meldt sig.

-Folkemødegruppe: Det var overordnet godt. Højdepunkterne var bl.a. en debat hvor bl.a. Anoreksigne og da teltet blev sunget åbent af Rebellens Kor.
Teltet var meget besøgt og Lars cykel kom vidt omkring som reklamesøjle – , dog først efter en tur til cykolog.
Tovholderen sad alt for alene med for store dele af arrangementet og med store personlige udfordringer, samtidigt med at der blev ekstra logistiske problemer. LAP Bladet har stort set ikke hørt fra deltagerne.
Der opfordres til at folk kan Forretningsordenen, og kender ordningen med at arbejdsgrupperne har et samlet beløb til rådighed, og selv kan disponere over småbeløb.

15) Handlingsprogram LAP 2019 – 2020

* Vendepunkter

* Der arbejdes for at vendepunkter bliver landsdækkende og udbydes til alle og der uddannes instruktører

* Landsdækkende synlighed – samarbejde med bl.a. eksterne konsulent – henvist til punkt 20) om markedsføring.

* Besøgsvenner ved indlæggelse. Det tilstræbes at nogen aflægger nyligt indlagte personer uden eget netværk et besøg eller evt. flere.
Skal der samarbejdes f.eks. med foreningen “Håb i psykiatrien”? Steen har begået en artikel i (Psykiatrisk Sygepleje) som er rundsendt – artiklen på siden efter, er fra Håb i psykiatrien og omhandler lignende.
Der diskuteres samarbejde med Røde Kors Besøgsvenner. Lars, Steen, Hanne og Lene sætter sig sammen om det.

* “Refugier”: Der ønskes etablering af blivende Refugier i hele landet, som måske skal hedde noget andet.
Refugier har stået på i 18-20 år. Det nuværende Refugium er i tre uger i december. Der ligger et gavebrev på kr. 1. mio. til formålet. Der står kr. 60.000 på kontoen for Refugier, og der er afsat yderligere kr. 200.000,00 i LAP’s budget. Der søges samarbejde med SUS (forening der arbejde med lignende).
Det hidtidige sted for december refugiet er ved at blive solgt. Dvs., det vides ikke om vi overhovedet har lokaler til formålet til næste år.

Økobosteder i psykiatrien. Lars Kristensen ved præcist hvad det handler om og er kontaktmand på “Det bærende fællesskab” i Esbjerg. Dvs. vi ved, hvad der er galt med den måde, borgerne bliver “anbragt” i bofællesskaber på nuværende tidspunkt.

Psykosocial og psykiatrisk havarikommission. Lars Kristensen styrer indsatsen.

Kikke på udenlandske modeller for alternativer til Psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA og England.
Steen vil gerne finde frem til de rette overvejelser om hvad vi gør. Hanne påpeger, at LAP ikke må arbejde internationalt for de midler vi har.
Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v. Vi prøver at få kassetænkningen ud af forvaltningen. Vi er i gang her fra mødet med at sammensætte breve til de nye ministre i Mette Frederiksen Regeringen
Der skrives separate breve til 1) Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, 2) Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, 3) Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, 4) Boligminister Kaare Dybvad, 5) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 6) Transportminister Benny Engelbrecht og Statsminister Mette Frederiksen.

16) Økonomi

a) Regnskabsoversigt pr. 31.05.2019 (bilag 16a)
Steen forklarer regnskabet og tilbyder at uddybe, til de, der har spørgsmål.

b) Vedr. Tips- og Lotto (ULFRI) (bilag 16b)

17) Medlemskort v/Inger-Liss Christoffersen.

Inger Liss ønsker at oprette en arbejdsgruppe, der arbejder hen imod at fremstille et LAP – Medlemskort.
Dette er allerede vedtaget på et landsmøde for 8 år siden. Det er ikke vedtaget og heller ikke nedstemt (af LL). Punktet udsættes til næste gang.

18) Recovery uddannelsen skal sættes på v/Tom

Der mangler bilag og motivation for forslaget. Sagen anses for forældet. Punktet udgår

19) Grænserne mellem behandling og Socialpsykiatri ved at blive udvisket. V/ Lene. Punktet udgår ifølge forslagsstiller.

20) Markedsføringskonsulent v. Henrik og Michael P. Krog.

21) Valg til FU. Bettina har trukket sig – en ny skal findes. Punktet blev flyttet og behandlet igår fredag, Steen Moestrup er valgt.

22) Personale (Lukket punkt)

23) Evt. Der diskuteres lidt frem og tilbage om værdien ved vores deltagelse på folkemødet. Stemningen er, at vi ikke bruger urimeligt store penge, og at der helt tydeligt er en værdi af vores deltagelse, som er til fordel for Foreningen, og dermed til fordel for psykiatribrugerne.

Vi takker for god ro og orden og har hævet mødet.