Pressemeddelelse: Forebyggelse af vold på botilbud

22.08.2016

Udvidede magt- og tvangsbeføjelser er ikke vejen frem!

Der er ikke brug for hovedkulds-handlinger, men langtidsholdbare løsninger! Skal det ske må brugerne høres! Det kan endda forebygge og formindske antallet af disse ulykkelige hændelser. Indtil nu har det mest været medarbejdere og politikere, som har været i den offentlige debat. Problemerne skal løses, inden de bliver problemer og det, der er langt værre…

Det er ikke udvidede magt- og tvangsbeføjelser som er vejen frem! Det vil blot øge konfliktniveauet og på sigt være med til at øge fremfor at mindske voldsproblematikken.

Der er også stor utryghed blandt LAP’s medlemmer! Det hænger utvetydigt sammen med en mangel på ressourcer og kvalificeret personale på bostederne. Hvilket også ledende medarbejdere er enige i. Der er ofte en discountagtig markedsstyring på området.

I stedet for flere tvangs- og magtbeføjelser bør man skabe bedre muligheder for at etablere og videreføre små og velfungerende botilbud. Beboerne skal inddrages sammen med de gode erfaringer fra personale og ledelse fra andre tilbud. Det er på høje tid, at der sker en afvikling af store og forældede anstaltslignende botilbud, som sammenblander vidt forskellige målgrupper og skaber uoverskuelighed og utryghed for beboere og ansatte.

Der er behov for ibrugtagning og udvikling af styringsredskaber, som sikrer at bo- og bostøttetilbud og faglig ekspertise ikke afvikles i en stadig markedsgørelse, hvor kortsigtet kassetænkning og kommunale hjemtagelser styrer.

Vi undrer os over, at man i stedet nedlægger eller skærer drastisk ned på mindre velfungerende botilbud til borgere med psykiske lidelser, misbrug og mulig voldshistorik!

Eksempelvis lukkede Region Syddanmarks botilbud Flydedokken i Fredericia 1. juni i år. Et tilsvarende regionsdrevet tilbud i Middelfart forventes at blive kommunalt og dermed ikke relevant for resten af denne belastede gruppe i Region Syddanmark.

Stil krav til personale og psykiatri om at udvide kompetencer, rummelighed og behandling over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Gør op med den meget konfronterende nultolerance strategi. Strategien har betydet alt for mange politianmeldelser og behandlingsdomme. De få potentielt farlige personer drukner i mængden og reelt ufarlige personer udsættes for alt for restriktiv behandling.

Det er noget af det, LAP mener, og har givet som høringssvar til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud.
Vi i LAP står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger og interview mm.:

LAP – Landsforeningen Af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere, Store Glasvej 49, 5000 Odence C.

Læs LAP’s høringssvar her

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – landsledelses- og forretningsudvalgsmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28108337
LAP – www.lap.dk – Udviklingskonsulent  Karl Bach Jensen – karl@lap.dk – 51526218

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. august 2016

LIVSGLÆDEGRUPPEMØDE d. 22.8.2016 kl.13 LAP Odense

Tilstede : Brian , Gihta, Preben, Lise Jul Pedersen (gæst)
Afbud fra Tom , Mona-Lisa

Gruppen bød velkommen til Lise. Lise skulle orientere om gruppens  arrangement med Århus turen.

1.   Nyt medlem af gruppen. Anita der nu er medlem af gruppen, havde desværre ikke mulighed for at deltage i dag.

2.   Referatet fra sidste møde blev drøftet og derefter godkendt.

3.    Siden sidst. Gruppens medlemmer forelagde hvad de hver i sær havde haft af gode positive oplevelser siden sidst.

4.  Retningslinjer for LAP arbejdsgrupper. Disse var tilsendt til hver enkel, idet der havde været spørgsmål angående disse. Der var umiddelbart intet nyt i retningslinjerne siden 2007 , så gruppen holder sig fortsat inden for rammerne af disse. Men der kan dispenseres med relevant begrundelse.

5.  Folkemøde på Møn. Preben orienterede at LAP region Sjælland har indbudt melemmer derfra til folkemøde på Møn. Der vil til dette folkemøde med politikere blive mulighed for at blive hørt angående LAP´s ønsker inden for psykiatrien. Livsglæde trods psykisk lidelse er værd at tage med.

6.   `Bazaren´ , Kgs. Have Odense. Der blev orienteret om denne, hvor LAP som tidligere år har en stand. Nogle fra gruppen vil møde op. Dette foregår d. 30. d.m.

7.   Århus tur arrangement. Lise der i samarbejde med Tom har stået for tilrettelæggelsen, orienterede om programmet for besøget i Århus. Lise giver mulighed for, at deltagere kan overnatte på sin ejendom. Denne ligger et stykke fra Århus. Der vil være noget fælles transport dertil. Turen er slået op på LAP´s hjemmeside og på facebook.

8.  Foto´s til LAP bladet. Der er indsendt foto´s af besøg på sporvejs-museet. Tekst dertil skulle også være klaret.

9.   Under eventuelt blev forslag til livsglædemøde i Middelfart drøftet, dette vil blive taget op på næste møde. Gihta efterlyste at LAP ydede hjælp til folk mht kendskab til  sociale ydelser efter lovgivningen. Dette var en hjælp hun kunne yde via LAP. Dette må Githa undersøge igennem LAP.

Gruppen takkede Lise for hendes deltagelse i mødet.

Næste møde blev foreløbigt fastlagt til mandag d.19.9.2016  kl. 13.00 i LAP Odense.

Referat af møde i Landsledelsen, 13. august 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, , René Strøm, Lars Kristensen, Katrine Wiedersøe, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Hanne Skou Kadziola, Andrea Hermansen

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne og Betttina vælges til ordstyrere, Karl til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Under pkt. 7. Økonomi tilføjes: f. Ansøgning fra Livsglædegruppen; g. Forespørgsel fra inspirationsgruppen. Tom foreslår at følge op på møde med Michael Kold: Tilføjes som pkt. 11. Inge foreslår at tilføje kontingent for børnegruppen: bliver pkt. 7 h. Steen spørger ind til behandling af mails fra Erik Thomsen.

4. Godkendelse af referat fra møde den 4. – 5. juni 2016 (bilag 4, 4+ og 4++)

Referatet godkendes.

5. Orientering fra

a. FU 

FU har holdt møde med ansatte og valgt at udsætte forhandlinger om evt. lønjusteringer.

LAP i Region Sjælland har søgt om og fået bevilget midler til garanti for transport til folkemøde på Møn.

Der er et ønske om at arrangere en afskedsreception for Karl.

Der er lavet et revideret genoptryk af hvervefolder med QR-kode påtrykt.

b. LL 

Steen fremhæver og anbefaler ”Håndbog for patientrepræsentanter”. Der bestilles yderligere 20 eksemplarer.

Lars meddeler afbud til ll-møde den 17.9. og 26.11. Inge meddeler afbud den 17.9. Hanne peger på, at den kollektive transport er forringet om lørdagene og anbefaler, at kommende møder ikke altid lægges om lørdagene.

Steen er inviteret med i en baggrundsgruppe vedr. forskning i brug af tvang.

c. Udviklingskonsulent 

Karl orienterer om årest psykiatritopmøde og opfordrer til, at LL-medlemmer tager ansvar for LAP’s stand. Cornelius, Katrine, René og Finn melder sig til opgaven.

Der afholdes møde den 9. september mellem diverse foreninger og Socialstyrelsen om forvaltning af finanslovsbevillinger.

6. Arbejdsgrupper:

a. Godkendelse af ny arbejdsgruppe (bilag 6 a)

Gihta Hansen m.fl. ønsker at oprette en nye arbejdsgruppe for mennesker berørt af autisme. Det godkendes, idet Inge Volder indgår i gruppen som LL-repræsentant.

Michael orienterer om, at Livsglædgruppe 2 skifter navn til ”Oplevelsesgruppen”

b. Orientering fra arbejdsgrupperne, herunder om årets sommerlejr 

Sommerlejren gik ifølge Steen rigtig godt. Flertallet af deltagerne vil gerne, at lejren fortsat holdes på Brenderup Højskole. Der er et udbredt ønske om mere undervisningsrettede tilbud. Gennemsnitsalder for deltagerne er faldet markant.

Inge orienterer om folderudkast for unge-/børnegruppen.

Inge opfordrer til at få gang i bisiddergruppen. Opfordringen gives videre til gruppen – Finn vil kontakte gruppens tovholder.

7. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt for 1. halvår 2016 (bilag)  

Steen kommenterer regnskabsoversigten. Der er på opgørelsestidspunktet ikke indgået fuld deltagerbetaling vedr . sommer- og ø-lejr. Tilskud fra Feriefonden skal hjemtages. LAP’s involvering i Folkemøde Bornholm ser ud til at være afviklet inden for budgettet.

Under medlemsaktiviteter mangler at blive afsat 65.000 til konference, 10.000 til transport til psykiatritopmøde og midler til juridisk rådgivning. Der er usikkerhed vedr. afvikling af Vendepunktskursus Svendborg.

Portostøtte til medlemsbladet er steget i forhold til sidste år. Forsendelsesomkostninger ligger meget lavt pt., idet der inden årskiftet blev sat ekstra midler ind på frankeringsmaskinen. Budgetpost til revisor skal muligvis sættes op med 25.000.

Der spørges til posten: Løn medlemsblad. Det drejer sig om løn til lay-outer.

b. Retningslinjer for refusion (bilag 7 b + gældende retningslinjer for arbejdsgrupper)

Nils mener at retningslinjerne for refusion bliver administreret for restriktivt, og at det kan være med til at skræmme aktive medlemmer væk. At enkelte medlemmer misbruger midler bør ikke føre til at andre straffes.

Steen og Karl mener, at formuleringen om antal timer til møder og max. udgifter til fortærring skal forstås som op til 4 timer, 8 timer mv. Det har ikke været hensigten, at man ikke må bruge noget til forplejning, hvis man ikke har brugt minimum 4 timer. Karl omdeler et bilag med en version af retningslinjerne, som i sin tid er udarbejdet af Lars, hvor reglen er præciseret på den måde.

9 stemmer for denne præcisering, 2 undlader at stemme.

Præciseringen er dermed vedtaget.

c. Forslag fra Nils H. om ansættelse af regionsvise tovholdere (bilag 7 c)

Nils foreslår, at der ansættes 5 tovholdere/værkstedsledere, der skal igangsætte diverse aktiviteter.

Flere er inde på, at nye ansættelser i foreningen skal koordineres med ansættelse af afløser for Karl.

I drøftelsen berøres diverse opfattelser af, hvad der er brug for i foreningens regi rundt omkring i landet.

Det besluttes at udsætte den videre behandling af emnet.

d. Ansøgning om tilskud fra Salon Prana (bilag 7 d)

Steen og Cornelius mener, at der er tale om et godt projekt, og at LAP bør bevilge kr. 5.000 af de ansøgte 29.500.

Tom mener, at LAP bør holde sig til at finansiere iniativer i eget regi.

Lars spørger ind til, om nogen ved, hvor vidt projektet har søgt og evt. modtaget midler fra Københavns Kommune.

Der stemmes om forslaget om at bevilge kr. 5.000. 4 stemmer for, 4 stemmer imod, 3 undlader at stemme.

Ansøgningen imødekommes således ikke pt., men Steen og øvrige ll-medlemmer, der stemte for en bevilling på kr. 5.000, tager uddybende kontakt med ansøgeren.

e. Evt. nyt merchandise

Bettina omtaler et tilbud på nøglesnore eller nøglering.

Flere taler for at indkøbe nøglesnore.

Det besluttes at indkøbe nøglesnore med poletter inden for en beløbsramme på 7 – 8.000 kr.

f. Ansøgning fra Livsglædegruppen.

Gruppen søger om et beløb på kr. 9.970 til at arrangere tur til Århus Festuge. Det drøftes, om der bør kræves en delvis egenbetaling til arrangementet.

Det besluttes at imødekomme ansøgningen, således at der opkræves en egenbetaling på kr. 200,-. Evt. overnatning betales af den enkelte deltager.

g. Forespørgsel fra inspirationsgruppen

Gruppen ønsker at få refunderet rejseudgifter til et udvidet evalueringsmøde for gruppen og kursusdeltagere i Maribo. Det siges der ja til.

h. Kontingent for børn 

Inge spørger, om der skal indføres en lavere kontingentsats for børn, der melder sig ind i foreningen.

Flere sætter spørgsmål ved, om børn skal kunne være selvstændigt medlem af foreningen.

Katrine foreslår, at der sættes en aldersgrænse på 18 år for medlemskab.

Steen foreslår, at voksne medlemmer og støttemedlemmer kan opfordres til at have børn med til aktiviteter i foreningen.

Ifølge Inge er det hensigten at afholde arrangementer, hvor voksne og børn mødes, og hvor børn danner indbyrdes netværk.

Det besluttes, at undersøge nærmere hvor vidt man som landsforening selvstændigt kan optage medlemmer under 18, og hvad det evt. vil indebære.

8. Psykiatrialliancen – endelig beslutning om evt. deltagelse (bilag 8)

Katrine gør rede for, at ”Psykiatrialliancen” er blevet til som et bredere samarbejde end ”Psykiatrinetværket”, og at det handler om at tage iniativer, som der kan opnås enighed om.

Michael spørger til, hvordan brugerne kommer til orde.

Hanne gør rede for sin deltagelse i ”alliancens” sidste møde og sine forbehold over for samarbejdet. Hun mener, LAP skal deltage, men sige fra hvis der tages initiativer, som er i modstrid med LAP’s principper.

Karl og Nils udtrykker skepsis ved at indgå i en alliance, der ønsker at ”bekæmpe” psykisk sygdom og anerkender tvangen som et nødvendigt onde. Andre mener, at det er nødvendigt for LAP at være med i samarbejdet for ikke at miste indflydelse og tabe terræn.

Der stemmes om LAP’s deltagelse i alliancen: 9 stemmer for, 1 stemmer imod.

LAP er således fremover medlem af Psykiatrialliancen.

9. Folkemøde Bornholm

a. Evaluering af LAP’s involvering 2016

Bettina beskriver LAP’s involvering og arrangementer som en stor succces. Især arrangementet med Ole Sørensen var et tilløbsstykke.

Steen mener, at en hel time til de enkelte arrangementer var for lang og foreslår, at arrangementer fremover tænkes kortere. Fint med skemalægning for vagterne i teltet.

Inge fremhæver succesen med uddeling af materialer og det fine sammenhold.

Michael mener, man skal gøre sig klart, hvad det er vi gerne vil opnå med deltagelse på mødet.

Finn fremhæver LAP’s deltagelse i Stop Fattigdom initiativet.

b. Nedsættelse af planlægningspanel for LAP deltagelse i 2017 

Bettina, Michael, Katrine, Cornelius, Tom, Nils og Inge melder sig til panelet.

10. Evaluering af ø-lejr og evt. ny tovholder

Der er kommet klager fra flere deltagere over NN som tovholder, om diktatorisk opførsel, ingen indflydelse for deltagerne, ingen konsekvens over for tyvagtighed mv.

René fremhæver årets ø-lejr som den bedste indtil nu. Han peger på sig selv sammen med Finn og Cornelius som tovholder for næste års ø-lejr.

Flere kommenterer hændelserne og peger på, at der bør tages en drøftelse med NN, og at det må overvejes, hvor vidt der skal afholdes en tilsvarende ø-lejr næste år.

Det besluttes, at Hanne sammen med René, Finn og Cornelius tager en snak med NN, og at landsledelsen herefter tager stilling til, hvad der videre skal ske.

11. Evt. fortsat samarbejde med Michael Kold

Steen foreslår at inddrage Michael Kold i, hvordan der kan arbejdes med at indfri LAP’s handlingsprogram mv., og at der evt. gives et tilbud til medlemmerne, om hvordan man kan arbejde med personlige mål.

Tom mener, det skal drøftes og udspecificeres, hvor vidt og hvordan der kan arbejdes med Michaels anbefalinger.

12. Evt.

Hanne har afleveret LAP-prisen til Jytte Rasmussen.

Steen minder om Brugerns Bazar tirsdag den 30. august i Kongens Have i Odense. Han efterlyser, hvem der vil stå i LAP’s stand.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Punktet blev ikke behandlet.