Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

o. Valg af ordstyrer: Marianne, referent: Lise

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september (vedhæftet)

Punkt 3 i referatet opfølgning: Måske Erik Jurist kommer med noget vedr. handicap-tillæg til SU. Lille folder vedr. diverse rettigheder i forbindelse med uddannelse. Måske bredere foldere, der kommer rundt forskellige steder. En lidt bredere problemstilling, man kunne sende videre i foreningen. Jo mere synlige, vi bliver, desto mere kan vi måske tiltrække.

F.eks. en liste over universitetsaviser. Lise prøver at finde en liste frem. Noget med sektoransvarlighed i forhold til LAPs etablerede politik. Ud på AF centrene.

Referatet godkendt.

2. Opfølgning vedr. sidste møde i relation til “Nye Veje”. Wiingaard, Lise og Bach møde 2. november Århus, hvis de kan. Prøver. Lise kontakter mulige, eksterne samarbejdspartnere. Lise laver udkast til 20 linjers ting, der kan sendes rundt.

Vedr. Socialministeriet – telefonisk kontakt til gode.

3. Det fælles ansvar.

Initiativ 1 og 2: Det fælles ansvar 1 (initiativer på væresteder), Nye Veje 2. (landsdækkende aktiviteter). Positiv – skabes mulighed for arbejdsfællesskaber, understøtte iværksætteri som også udsatte grupper er i besiddelse af. Evt. kooporative virksomheder. Finde folks ressourcer og ikke systemer, der ikke skaber klientgørelse. På kollektivt træf for medlemmer.

Initiativ 4: Virksomhedscentre på kanten af arbejdsmarkedet, bane vej for arbejde i lokale virksomheder.  Praktiske opgaver – skruer eller hvad er det? I fælles ansvar mere fokus på mobilitet og man skal videre til ordinært arbejdsmarked.

Fører det her nogle steder hen? Fokus på social mobilitet. Vores muligheder for yderligere indflydelse begrænsede.

Resten af 3´eren tages næste gang.

4. Projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet.
a) Orientering fra Karl og følgegruppen – orientering om kontraktlige forhold.
b) Følgegruppens sammensætning

4c. Referat fra mødet med arbejdsmarkedsstyrelsen. – personlig assistance nok ind dér.
Vi fik formidlet begrebet psyko-socialt handicap, midlertidigt periodisk funktionevne til arbejdsmarkedsstyrelsen. Det kan ikke nytte at følge kravet at det kun kommer til at gælde folk med varig nedsat funktionsevne. Kompensation er i dag meget snævert beskrevet. Vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere. Ikke lovning på, at de ville orientere os, når der var sket noget. Der skal tages kontakt til DSI. Det tager Karl sig af.

Folk der bliver truet på deres forsørgelse, skulle vi gå videre med i Arbejdsmarkedsdirektoratet. At få en føler ud, har de kørt nogle sager. Så det næste vil være at forsøge at få henvendelser fra medlemmer og andre.

Næste gang: Hvad er nyt og hvad skal vi gøre videre med? Evt. gå videre med gruppe-iværksættelses ideer.

Næste møde-dato: 
14. november – bladgruppe  møde. 14.30.

Pressemeddelelse: LAP ønsker skizofreni diagnose fjernet (18. oktober 2006)

Gratis avisen Dato skriver i en artikel tirsdag, at skizofrenidiagnosen muligvis skal revideres. Det er et internationalt diagnoseudvalg der i de kommende år skal tage stilling til dette. LAP, Landsforeningen af Psykiatribrugere mener ikke, at en nuancering af diagnosen skizofreni kan ændre den stempling skizofrene føler efter at de har været hos lægen og efterfølgende behandlet med stærk psykofarmaka.

Først når vi bliver ligestillet med andre handicapgrupper på lige fod med folk der brækker en arm, eller får amputeret et ben, vil vi kunne se en ændring af den nedsættende holdning der generelt er til sindslidende, og den stigmatisering som det medfører, når ganske få bliver udhængt i pressen som øksemordere.

De fleste sindssyge er meget rolige, stille, indadvendte, og har meget svært ved at udtrykke deres behov.

Hvis vi helt kunne undgå den diskrimination en diffus skizofreni diagnose medfører, ville tabuisering og stemplet i panden blive mindre problematisk at leve med for os. Blandt andet er det diffust om en clairvoyant kan diagnosticeres som værende én der hører stemmer, og dermed kan være skizofren. Det foreslås af Torben Østergaard Christensen, cand. psych. fra Psykiatrisk Hospital i Århus, at en mere raffineret diagnoseliste i skizofrenispektret kan lette stigmatiseringen hos sindslidende, men han tror ikke på at skizofrenidiagnosen skal fjernes.

LAP ønsker derimod at begrebet skizofreni fjernes helt.

Vi tror hverken på at en revision af diagnosebegrebet letter behandlingen, eller fjerner stigmatiseringen af skizofrene, da de fleste patienter i forvejen har prøvet mange forskellige slags piller mod sindssygdom, der bredt kaldes psykofarmaka.

LAP ønsker derfor at begrebet skizofreni helt bortfalder. I stedet ser vi hellere en afdækning og beskrivelse af hver enkeltes problematik, situation og behov.

LAP

Forretningsudvalget
Nils H. Andersen
Tlf. 60 607 990

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. oktober 2006

REFERAT af møde i tvanggruppen den 13-10-2006 i Odense

Til stede: 
Karl og Kaj

Afbud: 
Henriette

Fraværende: 
Jan

På trods af det ringe fremmøde, blev mødet afviklet, ud fra ønsket om, at den planlagte høring skal gennemføres. Derfor blev der seriøst truffet de nødvendige beslutninger. Karl havde talt med Georg Høyer, fra Norge, samt forhørt sig om ledige dage i Landstingssalen. Det forholdt sig sådan at den eneste sammenfaldende dato, var den 30. Nov. 2006.

Overskriften for høringen kan være: Psykiatri uden tvang – Hvad skal der til

Følgende personer kan inviteres:

  • Georg Høyer, Karen Klint m.fl. politikere, Peter Kram, 1 repr. fra Psykiatrisk
    Selskab(gerne formanden), Tina Minkowitz(fra WNUSP),
  • Som repræsentant for Refugieideen: Karl Bach(LAP)
  • Som repræsentant for Weglaufhaus: Iris Hølling(Berlin)
  • Endvidere blev det forslået at Bedre Psykiatri blev inviteret – evt. formanden.
  • Desuden en række vidner blandt egne medlemmer, men også andre interesserede.
  • Vidnerne skulle svare på følgende spørgsmål: Hvad gør det ved mig at blive udsat for tvang, hvad kunne være gjort i stedet for?

Tanken er, dels at have et panel, dels at have et ditto spørgepanel, evt. af psykiatriordførere, samt et tidsrum sidst i hvert modul, hvor salen kan stille spørgsmål til både panel og spørgepanel. Dette skulle give lidt pingpong og derved gøre modulerne mere interessante at overvære.

Indbydelsen skal være færdig senest 31-10-2006

Bestilling af alternativ lokale, Borup Højskole er foreslået, hvis man på Christiansborg, pludselig lægger beslag på lokalet, til eget brug. Dette har de ret til.

Programmet for dagen kan være som følger:
10.00-10.15 Velkommen
10.15-11.00 FN Konventionen
11.00-12.00 Vidner og et spørgepanel af politikere
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 Georg Høyer plus dansk psykiater
13.30-14.30 Døgntilbud udenfor hospitalerne
Weglauvhause
Døgnhus – Viborg
Refugium – LAP
Plus et spørgepanel af politikere.
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.45
15.45-16.00 Afslutning

Som det ses blev vi ikke helt færdige med programmet, og hvilket udgangspunkt der bedst tjener vores sag.

Referent: Kaj Larsen

Efterfølgende er høringen blevet udsat indtil januar 2007, idet Karl har travlt.

Næste møde: Torsdag den 16. November, klokken 11.00 i Odense

Hilsen
kaj

Referat af møde i PR-gruppen. 6. oktober 2006

Til stede:

Inger-Liss Christoffersen
Jan Andersen
Hanne Wiingaard
Lars Arredondo
Lise Jul Petersen (referent)

Afbud fra:

Michael Brown

1.Ordstyrer

Jan valgt som ordstyrer.

2. Personlig runde

Intet referat.

3. Referent

Lise valgt som referent. Der laves beslutningsreferat. Referat udsendes først til de tilstedeværende, der har en uge til at reagere. I tvivlstilfælde beslutter tov-holderen referatets endelige ordlyd.

4. Godkendelse af referat

Der skal laves små-korrektioner af sproget. Referatet fra 29. juli blev godkendt. Fremover kommer referatet på hjemmesiden. Referatet skal på hurtigst som muligt.

5. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev ændret, som det fremgår af referatet, og derefter godkendt.

6. Opfølgning fra sidste møde

Inger-Liss laver kort oplæg om medlemskort til Landsledelsen og etablering af bonusaftaler. Bagefter gås videre med ideen, hvis der gives OK. Landsledelsen har nedsat pressegruppe, se referat på hjemmesiden. Til næste møde i PR-gruppen kommer Jan med oplæg om kildevandsflaske.

7. Merchandise

– T-shirt. Forslag om orange eller blå T-shirt, så der kun behøves 1 tryk. Jan går videre med tilbud.

– Pose. Plastic-pose (gives væk) og mule-pose (salg). Én ting at sælge og én ting at give væk.

Inden næste PR-møde indhentes til priser på:
Mulepose (Inger-Liss)
T-shirt (Jan)
Papir- og plastic-pose (Lars)

8. Læserbreve

Jan laver skriftligt oplæg til næste gang, baseret på uformelt netværk blandt aktive medlemmer, der udtaler sig på egne vegne – men husker at nævne noget om LAPs politik, en forening, folk tilfældigvis er medlemmer af.

9. Database over erfaringseksperter

Lars laver skriftligt oplæg til næste gang.

10. Eventuelt, herunder næste møde

Vi mødes kl. 1. december – torsdag kl. 12.30 på LAPs sekretariat i Odense.

11. Evaluering af mødet

Ikke nået.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 4. oktober 2006

Michael Adamsen blev valgt som både ordstyrer og referent

Tilstede var : 
Tovholder Michael Adamsen,
Webmaster Jette Svane,
Gitte Adamsen,
Jan Andersen
Forretningsudvalget Thoridt Allermand

LL Medlem Lise Juul stødte til senere.

Afbud 
Steen Moestrup
Eva Rasmussen

Anders udeblev.

Jette informerede om timer og økonomi. Mange af de timer hun havde brugt var på at lave de sidste sider fra Roberts tid om, så de så flot ud i den nuværende grafik..

Timeantal kan ses herunder:

 

PERIODE TIMER TEKST
20.dec/20.januar 21 Opdatering.
20.jan/20.februar 23 Opdatering. Medlemsblad.
20. feb/20.marts 27 Opdatering. Redigering af gl. sider
20.marts/20.april 20 Opdatering.
20.april/20.maj 50 Opdatering. Medlemsblad. Forum. Redigering af gl.sider
20.maj/20.juni 40 Opdatering. Redigering af gl. sider
20.juni/20.juli 50 Opdatering. Medlemsblad. Redigering af gl.sider
20.juli/20.august 25 Opdatering. Redigering af gl. sider er nu færdiggjort
20.aug/20.september 70 Opdatering. Nyt design. Forum

Derefter fremviste hun statistik for hjemmesiden. Ud fra statistikken har vi nu rigtig mange besøgende dagligt, og vi kan se, at de fleste besøgende kommer i tidsrummet fra ca. 16:00 til ca. 23:00

Hun gik videre til problematikken angående vores forum. Vi har døjet rigtig meget med spam/spy robotter, der opretter falske brugere for derefter at lægge links til porno hjemmesider og sider med virus indhold. Vi drøftede frem og tilbage om, hvad vi skulle gøre ved dette og besluttede enstemmigt at anbefale LL, at vi politianmelder dette. ( I skrivende stund er det anmeldt og politiet kan intet gøre)

Nu kom Thoridt Allermand til. Vi drøftede hermed Jettes forslag til nyt design, og med enkelte rettelser kunne vi blive enige om at Jette skal rette noget grafik og evt. komme med et alternativt forslag til næste LL møde. Vi blev også her enige om at holde næste møde, før næste LL møde afvikles, for at se Jettes nye forslag.

Herefter sluttede mødet, og i selv samme øjeblik mødte Lise ind, hun blev kort briefet.