Referat af møde i hjemmesidegruppen, 22. november 2007

Til stede: Lars Mogensen (webmaster), Erik Thomsen og Jan Andersen

Afbud fra: Tobias Hetting, Anders Larsen og Lise Jul Pedersen.

Erik Thomsen deltog i mødet som repræsentant for PR-gruppen og for den gruppe, der har lavet LAPs indslag til OBS, fordi vi skulle drøfte, hvorledes OBS-spottene skal præsenteres på LAPs hjemmeside.

Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt.

Personlig runde/præsentation.

Intet referat fra dette punkt.

Valg af referent.

Jan blev valgt.

Sekretariatets ønsker til hjemmesiden, herunder især mulighed for nem opdatering.

Sekretariatet var ikke repræsenteret på dette møde, men vi kender i det mindste nogle af deres ønsker (jf. overskriften på dette punkt), og disse vil blive behandlet under punkt 5.

Diskussion af oplæg til en evt. ny/ændret hjemmeside.

Jan havde medbragt et oplæg om en evt. ny hjemmeside, omend kun i stikordsform. Dette blev gennemgået og fundet egnet til at arbejde videre med.

Erik Thomsen fremsatte ønske om, at PR-gruppen får mulighed for selv at lægge sine mødereferater på hjemmesiden. Dette tilbud skal i så fald gælde for alle arbejdsgrupper.

Erik foreslog også, at hjemmesidens forside gøres mere spændende, ved at den forsynes med et ”Dagens billede”.

Billederne skal komme fra LAPs aktiviteter, som f.eks. landsmødet, sommerlejren og måske Brugernes BaZar. Der skal så komme et nyt billede på hver dag. Dette kan gøres automatisk, blot man har billeder nok. Måske skulle vi nøjes med et ”Ugens billede”, så opgaven bliver mere overkommelig.

Skal der følges op på udsendelsen af LAPs TV-spots i OBS?

På hjemmesiden er der allerede oplysning om spottene på forsiden med link til en side, der fortæller om LAPs aktiviteter, som er rettet mod arbejdsmarkedet og psykiatribugeres adgang til dette.

Vi valgte at ændre på de billeder fra spottene, som bruges på hjemmesiden.

Erik synes, at de artikler, der ligger på hjemmesiden i forbindelse med OBS-spottene, er for lange og for svære at læse. Vi fandt ikke ud af, hvad der skal gøres for at ændre dette.

Erik fortalte, at der bliver optaget endnu et spot (nr. 3) i januar måned (2008), og det vides endnu ikke, hvornår det bliver sendt.

Det videre arbejde med idéer til den nye hjemmeside.

Jan arbejder videre med sit oplæg til gruppens næste møde.

Næste møder.

Da vi var så få fra gruppen, valgte vi at undlade at aftale nye mødedatoer nu. Jan mailer til hele gruppen med forslag til nye mødedatoer.

Evt.

Erik anbefaler, at vi får PR-gruppens strategipapir fra sekretariatet.

Medlemsbladet nr. 4, 2007

Om bl.a. arbejdsmarkedet, workshop i Odense, tvang og diskrimination.

Referat af møde i PR-gruppen, 5. november 2007

Tilstede: Tom, Inger, Signe og Erik.

Afbud Lilian, Helene, og Hanne W.

1. Tom valgt som referent, med stående bifald.

2. Referatet fra sidst, Tom har ikke sagt at han vil kontakte forskellige brugere inden næste møde. Vil gøre det engang i fremtiden. Erik er slet ikke enig i det, der står om ham, det er forvredet, orker ikke at gøre mere ved det. Erik trak sig som tovholder, blev ikke gået. Erik beklagede ikke det han skrev, men at det stod i selve indbydelsen. Til det famøse punk, havde Tom, skrevet en helt side, som han delte rundt. (se bilag). Kort fortalt går det ud på, at dobbeltmoralismen styrer inden for LAP. Langt værre ting end Eriks skriverier, påtaler man ikke, men åbent bart godt over for Erik. Grundet han er en lille fisk. Den reelle grund var at Erik er oppe og toppes med en anden, i den lokale LAP forening, men så må man da tage det op der, da ikke noget, vi skal bruge tid på i PR gruppen.

3. Tv spots er nu produceret, med den saglige Erik i en af hovedrollerne. Han gør det godt. Generelt var man tilfredse med dem, dog ikke alle, nogle syntes den første havde et for negativt skær over sig, altså at folk forlader en sindssyg medarbejder.

4. Vi siger nej til at bruge penge på reklamer, de små 100.000 kr. kan bruges bedre, men det er jo Landsledelsen, der bestemmer. Lur mig om de ikke bevilger dem.

5. Sammen slutning af PR og mediegruppen, de må gerne lægges sammen, det bliver en stor gruppe, måske for stor. Vi kan da prøve det, i en periode.

6. Fremtiden, der ønsker vi at sende jule kort ud til medlemmerne, stande ved messer, bolcher, nøgle ringe, LAP aktiviteter i hele landet, og i de lokale LAP’er. Vi skal kontakte brugerne og lederne i hele landet. Tom foreslog at vi skulle lave et operation LAP, ligesom operation X, der er på TV 2, det er jo et program, der klæder folk af til skindet, med skjulte optagelser etc. Der kommer sandheden frem. både om pigefotografer, og narko bagmænd.

På samme måde skal vi afsløre ting inden for psykiatrien, til gavn for brugerne. Det skal være konkrete sager, hvor vi også hører de andres version af det. Ikke noget generelt noget, som man desværre for ofte hører. Det forslag var så kontroversielt, at Erik lige ville læse referatet inden det røg ned til vor gode forening LAP.

Vi kunne også lave en sang om LAP, da næste år er sangens år.

7. Inge ville ikke være tov holderi PR gruppen mere, derfor overtager Tom pladsen.

    Vi kunne for fremtiden evt. skrive hvad det indebærer at være tovholder, samt være med i PR gruppen, så folk ved hvad de går ind til.

Næste møde i mediegruppen, som vi måske bliver en del af ,er den 13/12 i København. De sender indkaldelse ud.

Hvis vi fortsætter, er PR gruppens næste møde, den 14/1, 2008 kl. 13,00.

8. Evaluering af mødet: Godt og konstruktivt, kom videre, nåede alle punkterne, fast men ikke knusende. I andre sammenhænge snakker folk i tomgang, det gør vi ikke her. Det fik referenten til at sige” Hvis jeg havde lidt af vrangforestillinger, ville jeg tro man endnu engang talte om mig, samt tilmed havde givet mig nyt navn”. (Tom Gang)

Referant: Tom Jul Pedersen.