Program, LAP’s Medlemstræf 31.03 – 01.04.23

Fredag 31.03.23

11.00 – 12.00 Ankomst til ”Smålandshavet”
12.00 – 12.40 Frokost
12.40 – 13.00 Velkomst, praktiske bemærkninger og introduktion af John Pichard Christensen, ny konsulent i Vest Danmark
13.00 – 14.30 Dine rettigheder og pligter – og hvad kan du bruge Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet til? Oplæg v/ Birgitte Keller, Socialfaglig konsulent, DUKH
14.30 – 14.50 Instruktørkursus til Vendepunkter Danmark v/ Knud Fischer-Møller og Birgit Thillerup
14.50 – 15.40 Gåtur – hvis lyst – og tid til at nyde udsigten
15.40 – 16.00 Kaffe og kage
16.00 – 18.00 Workshops:
a. Hvor er ungdomspsykiatrien på vej hen? Hvad lykkes, og hvilke udfordringer ser vi? V/ Tina Frydenlund og Jim Scherning, mobilteam ved Børne- og Ungdomspsykiatrien, Odense Universitetshospital.
b. Medicinudtrapning i praksis, udtrapningsmetoder og gode råd, oplæg v/ Karine Lindgaard, rådgiver og bestyrelsesformand, Medicinrådgivningen, SIND.
c. Til inspiration: Sådan får vi lokal indflydelse hos os – videndeling
19.00 – 20.30 Middag (2 retter med 1 vand, øl eller et glas vin)
20.30 – Tid til socialt samvær eller ……
21.00 Aftenkaffe
Under hele medlemstræffet har du en enestående mulighed for at prøve akupunktur – Traditionel Kinesisk Medicin/akupunktur v/ Katrine Wiedersoe. Behandlingen har op til en times varighed, og der anvendes primært akupunkturnåle i akupunkturpunkter (eller evt. "Cupping" uden nåle). Tilmelding sker på listen udenfor lokalet.  Du kan f.eks. få smertebehandling; NADA-øreakupunktur mod psykisk uro, behandling mod ødemer og væske-ophobning eller sukkertrang/overvægt samt kosmetisk ansigtsakupunktur.

Lørdag 01.04.23

07.30 – 09.00 Morgenmad – og check ud af værelset
09.00 – 10.00 Sammenhængen mellem naturen og menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed! Hvad viser forskning og erfaringer med naturbaseret terapi og sundhedsfremme? Hvad kan du selv bruge naturen til? Oplæg v/ Dorthe Varning Poulsen, fysioterapeut, MSc i Idræt og Velfærd og ph.d. fra Københavns Universitet
10.00 – 10.30 Kaffepause
10.30 – 12.00 Paneldebat: Sådan ser det ud med psykiatribrugernes levetid! Så hvad skal der til for at forlænge psykiatribrugernes levetid? Hvem har ansvaret? Medlemmer af Regionsrådet, Region Sjælland og en repræsentant for PLO (De praktiserende Lægers Organisation) stiller op til debat.
12.00 – 12.30 Opsamling v/ arrangørerne, Hvad tager vi med os herfra? V/ Hanne Wiingaard og Bettina Kræmer Mærsk.
12.30 – 13.15 Frokost (med 1 vand, øl eller et glas vin)
13.15 – Busafgang mod Næstved

Referat af møde i Livsglædegruppen d. 14. december 2022

Afholdt d. 14. december 2022 i København.

Deltagere:
Preben, Yvonne, Gihta, Brian, Troels, Tom og Margit.
René og Solveig var fraværende. Vi håber at se dem næste gang.

Seneste referat fra mødet i november blev godkendt, og indsendes nu til LAP til offentliggørelse på hjemmesiden.

Siden sidst runde med positive oplevelser .

Gruppen har fået et nyt medlem siden sidst, Margit som vi alle bød velkommen.

Gruppen er nu fuldtallig med 9 medlemmer.

Forslag til arrangementer i 2023 for LAP-medlemmer:
– Rosenborg Slot
– Egesskov Slot
– Nordisk Film

Husk næste møde i Odense onsdag . 25. januar kl. 11:00 i Lap`s lokaler.

LAP høringssvar vedr. ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb mm. J. nr. 23 01200-2023-1719

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø
J. nr. 23/01200- 2023-1719

Odense den 07.03.2023

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar vedr. forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond.

LAP støtter op om inflationshjælp med ekstra økonomisk støtte på 5.000 kr. til modtagere af ældrechecken og engangsbeløb på 1.000 kr. til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere, som hjælp til kompensation af borgere for de høje priser.

Endelig noterer vi os, at midlerne i den sociale pensionsfond er opbrugt i overensstemmelse med loven, og fonden som følge deraf er ophørt.

Med venlig hilsen
Hanne Wiingaard, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen
Forretningsudvalget i LAP

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49, 5000 Odense C
Telefon: 66 19 45 11
www.lap.dk

Referat af LL-møde 14.01 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Tom Jul Pedersen, Bettina K. Mærsk, Steen Moestrup, Clarissa E. Sørensen (suppleant), Shiva Khanjani.
Afbud/ikke tilstede: Lene Kristiansen, Paul Bjergager, Torben Juhl, Hanne M. Carlsen, Henrik K. Hansen.
Møde afholdt på Zoom.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer i samarbejde med Helle Sibbersen. Jakob vælges til referent.
Hanne Wiingaard afløser Helle S. som ordstyrer efter pkt. 6.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”)
om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt sættes på som pkt. 7.
Steen: Det skal stå tydeligere, hvad det enkelte punkt drejer sig om.
Honorar vedr. Vendepunkter sættes på næste LL-møde.
Dagsorden godkendes med nyt pkt. 7

4. Godkendelses af referat fra møde den 26.11 2022

Der rettes til under pkt. 7: LL beslutter fuld deltagerbetaling for alle deltagere herunder arbejdsgruppen. Det præciseres at beslutningen på mødet i november var fuld deltagerbetaling til alle, og at der kun måtte deltage 4 fra arbejdsgruppen i hver uge.

5. Honorarer til medlemmer af LAP mm.

Det skal være frivilligt arbejde og derfor er honorar ikke en mulighed. LL repræsentant skal formidle loyalt ift. LL ́s beslutninger. Hanne Carlsen havde informeret korrekt, men blev overhørt af gruppen. Da LAP er en forening baseret på frivillighed udbetales ikke honorar til medlemmer.
LL beslutter at honorar ikke udbetales til medlemmer
LL beslutter endvidere, at LL ikke godkender budgetter med honorar. Med mindre andet er besluttet på Landsmøde.
Vedr. betaling refugie:
LL beslutter, at (LAP) sekretariatet skriver til refugiedeltagere, der har betalt for lidt og til dem, som ikke har betalt. Samtlige skal indbetale med det samme. Honorar udbetales ikke. Udlæg mm., der ikke er modtaget 10.02 2023 udbetales ikke.

a. Orientering om refugie:
– deltagerbetaling, oversigt over udgifter mm.
Der var en der blev sendt hjem deroppe fra.
Bolianas oplæg vedr. bevægelse var det bedste siger Cornelius.
Regnskab vedr. refugie sættes på næste LL møde. Cornelius tager kontakt til tovholder vedr. bilag og regnskab. LL skal efterfølgende tage stilling til regnskabet når samtlige udgifter og indtægter er opgjort.

6. (lukket punkt)

7. (lukket punkt)

8. Lokalrådsmøde

– udsat fra sidste LL møde
Udsættes til næste LL-møde

9. Medlemstræf 2023

LL beslutter medlemstræf 31.03/ 01.04 i Karrebæksminde.
LL holder møde efter medlemstræf fra den 01.04 til 02.04.

10. Deltagere Folkemøde 2023

Arbejdsgruppen deltager. Hvis der er ledige plads i sommerhuse kan det lejes ud til medlemmer efter først til mølle princippet. Ansøgning stiles til Lap@lap.dk
Bidragsydere skal være selvhjulpne. Det er kun arbejdsgruppen der kan søge diæter.
Arbejdsgruppen er: Lars K., Tom J., Lise J., Cissy Hansen, Knud F. Møller, Mikhael Saxtorph, Thomas Andersen.

11. Revision af forretningsorden

For at gøre forretningsordenen mere klar:
Foreslås ændret til:
12. Ved bestemte forud annoncerede LL-møder er det åbent for LAP medlemmer, dog uden taleret. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives.
LL har vedtaget at godkende ændring af forretningsorden
Det er landsledelsen, der fastsætter tid og sted herunder mødeform; fysisk møde, Zoom.

12. Sundhedsklynger

Steen fortæller om Sundhedsklynger mm.
LL beslutter at spørge M. Ziegler og Tina L. (KL), om de kan fortælle om Sundhedsklynger på LAP nytårskur

13. Orientering fra

a. FU
Bilag, faktura mm. er håndteret over jul og nytår.
Der er bestilt trøjer, merchandise, rygsække, drikkedunke, T-shirts mm.
Sundhedsminister Sophie Løhde vil mødes LAP.

b. LL
Brugernes Bazar: Der er forberedt et brev til Udsatterådet med indsigelser ift. stop af bevilling. LAP bakker op om indsigelse til Udsatterådet – Steen sender tilkendegivelse til Ask Svejstrup. Clarissa trækker sig fra Brugernes Bazar, Steen og Hanne C. er stadig med. LAP ́s involvering i Brugernes Bazar tages med på næste LL møde.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Sommerlejr: Birgitte har skrevet til deltagerne og status er pt. uklar. Brenderup Højskole er booket og annonce skal i bladet. LL- repræsentant er Torben Juhl. Lenette tager kontakt til sekretariatet vedr. medlemmer i Kystlejr og Sommerlejrgruppe. Der har været afholdt bisidderkursus i december 2022.

14. LL – møder i 2023

Forslag datoer:
– Lørdag 25.02: LL møde i Odense
– Lørdag 01.04 – 02.04 – afsluttes med frokost. LL møde i Karrebæksminde efter medlemstræf.
– Lørdag 13.05: LL møde på Zoom
LL vedtager ovenstående mødedatoer

15. Punkter til næste møde:

– Refugie
– Klager/partshøring
– Brugernes Bazar
– Vendepunkter

16. Evt.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke