Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 03.12..2020

Dagsorden:
1) Julekalendervideo – Peernetværket
2) Økonomi
3) LL repræsentant i Arbejdsgruppen
4) Arbejdsgruppens møder i Kbh.
5) Mappe til dokumenter i LAPKBHF
6) Dokumentation af arbejdsgruppens arbejde mv.
7) Opstart af projektet
8) Formidling af projektet
9) Administration af vendepunkter.dk
10) LAP konference på Christiansborg

1) Lene foreslår et videoprojekt, som skal synliggøre LVP i hele landet via peernetværkets julekalender.
2) LL bevilliger 150.000 kr. i 2021 og resten i 2022 cirka 150.000/200.000 kr. I forhold til LL´s kommentarer til det godkendte projekt skal lønnen genovervejes desuden anbefaler LL, at de to instruktører for telefon og internet penge årligt i stedet for. Personlige mobiler m.m.
3) Clarissa er den nye tovholder for LVP i forhold til LL og overtager fra Lene Kristiansen.
4) Arbejdsgruppemøde må gerne afholdes i København med den nuværende arbejdsgruppe sammensætning. Hvis der optages nye deltagere ved Landsmøde 2021, kan dette revideres.
5) Vi laver en samlet mappe i LAPKBHF til alt relevant materiale om projektet.
6) Budget og dokumentation: Det vil være en god idé at sammentælle antallet af frivillige timer på projektet desuden er det en god idé, at registrere samtlige henvendelser af kommende instruktører. Når selve forløbet går i gang, registreres fremmøde og afbud for de kommende instruktører.
7) Projektet starter op til landsmødet 2021, samt på sommerlejr 2021.
8) Arbejdsgruppen laver et FB-opslag og en FB-gruppe til projektet. Projektet formidles til relevante samarbejdspartnere, eks. SIND og BP.
9) Knud og Birgith oprettes og oplæres i vendepunkter.dk brug og administration.
10) Knud og Birgith deltager på LAP´s kommende konference om medicin nedtrapning på Christiansborg for at synliggøre projektet.

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 28.10.2020

Dagsorden:

1) Lene Kristiansen stopper i arbejdsgruppen
2) Regionale medlemstræf
3) Budget
4) Opslag om hvervning af instruktøraspiranter
5) Næste møde

1) Lene stopper desværre i arbejdsgruppen pga. andet arbejde i LAP. Vi hilser Lene’s hidtidige indsats mere end velkommen, idet vi kommer til at savne Lene som inspirator, sparringspartner og gruppefælle. Knud orienterer LL.

2) Vi forventer ikke de regionale medlemstræf bliver til noget med de nye coronarestriktioner.

3) Knud redigerer teksten til budgettet og rundsender den til medlemmerne før tekst og budget videresendes til LL.
Birgit retter selve budgettet til og gør ligeså med rundsending.

4) Knud får adgang til dokumentet på hjemmesiden af Cornelius og retter teksten til, så den stemmer overens med virkeligheden. Bl.a. skal aspiranternes deltagelse i hele sommerlejren tilføjes som en del af instruktørkurset.
Vi diskuterede muligheden for at en tidligere Vendepunktskursist kunne deltage og give aspiranterne et kvalificeret modspil på sommerlejren.

5) Næste møde er et (jule)frokostmøde 3. december, 1000 – 1500.

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 04.10.2020

Dagsorden:
1) Regionale medlemstræf
2) Budget 2021 til Landsledelsen
3) Jobopslag til to instruktører til landsdækkende VP kursus (LVP)
4) Sommerlejr 2021
5) Udvidelse af arbejdsgruppen

 1. Regionale medlemstræf
  Vi har ikke kunnet holde Landsmøde i 2020 pga. corona-situationen. Til gengæld planlægger LAP’s landsledelse fire regionale medlemstræf, hvor Landsdækkende Vendepunkter (LVP) er på programmet, så der er mulighed for at fortælle om projektet og gå i dialog med interesserede LAP medlemmer. Der kan max være 50 personer til hvert medlemstræf.
  For at være på forkant og finde datoer, hvor vi har mulighed for at deltage, foreslår vi følgende datoer:
  Århus: lørdag 7/11 2020
  Odense: lørdag 14/11 2020
  Roskilde: lørdag 21/11 2020
  København: lørdag 5/12 2020 (NB: denne dato er sat efter aftale med LAP Kbh./Frb. på afdelingens bestyrelsesmøde tirsdag 6/10 2020).
  LAP Kbh./Frb. er med til planlægningen af medlemstræffet 5/12 og vi vil undersøge om vi kan holde det på Arbejdermuseet. Alternativt DGI-byen.
  Birgit og Knud deltager på samtlige medlemstræf og vi sigter desuden mod at få et par tidligere VP kursister med rundt i landet, så de kan fortælle om deres egen recovery via VP.
 2. Budget for LVP 2021 til Landsledelsen
  Se bilag.
 3. Jobopslag til to instruktører til landsdækkende VP kursus (LVP)
  Knud redigerer opslaget så det kan lægges på Vendepunkter.dk og deles andre relevante steder.
 4. Sommerlejr 2021
  Lige nu består sommerlejr-arbejdsgruppen af Steen Moestrup og Lene K. Vi arbejder videre med idéen om, at der kan foregå VP sommerkursus på Brenderup Højskole fx 2-3 timer mandag, onsdag og fredag. Knud og Birgit kan stå for faciliteringen sammen med nogle af de personer, som er interesserede i at blive instruktører. Kurserne skal være tilgængelig for alle tilmeldte og det bliver i stil med VP 1, som er til kursister der ikke har gået på VP tidligere.
 5. Udvidelse af arbejdsgruppen
  Vi overvejer, hvem vi kan rekruttere til arbejdsgruppen, da vi har brug for flere kræfter i projektet.

NÆSTE MØDE: onsdag 28/10 2020 i LAP Kbh./Frb.s lokaler kl. 15-17

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 27.08.2020

Dagsorden:
1) Økonomi/budget
2) Udvidelse af arbejdsgruppen – hjemmeside/Vp
3) Tekster til LL
4) Plan B
5) Status Lene K.
6) Næste møde

Siden sidst:

Knud var på Brenderup og fortælle (med Lene og Cornelius) om vendepunkter for en 15-20 lap deltagere. Deres indtryk var at det gik godt og der blev sået et frø.

Birgit har muligvis fundet en ekstra deltager (fra Nordjylland) til instruktør kurset.
Der er også en mulig deltager fra fyn (svendborg) der har ringe til Knud.

1) Økonomi/budget
Der er efter sigende 150.000 kr til vendepunkter men der er ikke nødvendigvis velvilje fra LL. Det vil ellers være en måde for LAP at profilere sig på fremover. Det ville være en mulighed for at hente nye kræfter ind i foreningen.
Lene og Clarissa fortsætter arbejdet med at få LL til at støtte projektet.
Lene spørger FU om Knud og Birgit kan komme og tale om projektet en ca 30-45 minutters tid før en evt afstemning

Der er 150.000 afsat til vendepunkter samt 150.000 afsat til bisiddergruppen.
De 50.000 ud af begge disse beløb er fra en loge.

2) Udvidelse af arbejdsgruppen – hjemmeside/Vp
Vi kan opfordre på hjemmesiden til flere medlemmer i arbejdsgruppen.

3) Tekster til LL
Testerne er næsten færdige.

4) Plan B
Der er måske brug for en plan B og søge midler andetsteds.

Det kunne også være en ide hvis det lykkes at skabe projektet med LAP som vi først havde planlagt at holde det enten på sommerlejren eller på refugiet i december. Det ville spare penge i transport.

5) Status Lene K.
Afventer.

6) Næste møde
04.10.2020

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 29.07.2020

Dagsorden:
1) Materiale til Landsmødet
2) Oplæg om Vendepunkter på LAPs sommerlejr.


Første punkt: Materiale til Landsmødet
Vi formulerede et beslutningsforslag til Landsmødet, hvor det tydeligt fremgår, at vi gerne vil give løn (690 kr. pr. konfrontationstime) til de kommende undervisere på instruktørkurset.
Hvis forslaget går i gennem, skal der nedsættes et uafhængigt ansættelsesudvalg med 3-5 deltagere.
Vi gennemgik undervisningsplan for instruktørkurset og lavede få rettelser.

Andet punkt: Oplæg om Vendepunkter på LAPs sommerlejr
Knud kommer til højskolen mandag 3/8 og holder oplæg kl. 19. Cornelius og Lene deltager også, og bidrager til Knuds oplæg.

Tredje punkt: Mulighed for at søge puljer.
Hvis vores beslutningsforslag ikke bliver stemt i gennem på Landsmødet, kan vi søge eksterne puljer.
LAP vil gerne have flere lokale aktiviteter, og har også midler til det. Så der er også en chance for at gribe denne mulighed

Næste møde i arbejdsgruppen.
27/8-2020 kl. 10-15

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 27.06.2020

Siden sidst…

Dagsorden:

A. Orientering
1. Rekruttering og information
– Bladet
– Landsmødet
– Sommer højskolen

 1. Løn/honorar
 2. Forankre indsatsen
 3. Mere konkret undervisning
 4. Projektbeskrivelse af Vendepunktsgruppen
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

1) Rekruttering og information.

Bladet udkommer i september. Der er blevet udarbejdet opslag om instruktørkursus, som Knud vil lægge op i som et indslag i et nyhedsbrev.
Der vil blive udgivet tre LAP blade næste med frist 1. august. Mulighed for en annonce.

Landsmødet er den 12. og 13. september 2020.

Man kan finde egnede deltagere ved sommerlejr… Knud og Birgit kan komme på Brenderup. Der er forståelse at finde i LL og i LAP foreningen. 2. august til den 8. august. Knud og Birgit kan køre derhen/Brenderup og være der en dag. Information kan dermed gives onsdag den 5. august. Knud taler med Steen Moestrup om bedste tidspunkt.

2) Løn og honorar

Der skal være løn til tovholderne for VP forløbet. Man skal aflønne som i VP KBH, men LL vil lave en reduktion af honoreret tid.
Sind giver 610 kr. i timen for pårørende undervisning i Region H
Rettelse af budgettet – forsamtaler skal ændres. 3 dage på højskole udgår.

3) Forankre indsatsen
Skal man lokalt fremover lægge indsatsen i grundforening eller i regionsforeningerne, med få undtagelser. Sekretariatet er også en god mulighed.
En anden mulighed er at etablere en fortsat erfaringudvekslingsgruppe for de uddannede instruktører sammen med instruktørerne på instruktøruddannelsen – evt. online.

4) Mere konkret undervisning

Overgår til næste møde.

5) Projektbeskrivelse af Vendepunktsgruppen.

Overgår til næste møde.

6) Næste møde
Onsdag den 29. juli klokken 10.00. – 15.00.

7). Eventuelt.

Intet at bemærke.

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 07.03.2020

Dagsorden:
1) Hvordan er Vendepunkter nævnt i LAPs kommende udviklingsplan?
2) Brev til LAP-medlemmer, Facebook, landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.
3) Brainstorm på forslag til omfang og budget..
4) Mulighed for at og søge puljer.
5) Evaluering af mødet.

Hvordan er Vendepunkter nævnt i LAPs kommende udviklingsplan?
Vendepunkter er nævnt som punkt 1 i udviklingsplanen ligesom NADA projektet.

Brev til LAP-medlemmer, Facebook, Landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.
Vi afventer stadig sommerlejr gruppens svar på om vi må bruge tre dage på sommerlejren til at starte uddannelsen op. Herefter ønsker vi at afholde kursusdage i sekretariatet i Odense, to heldags møder med to overnatninger. Dvs. ankomst fredag eftermiddag/aften, og to heldags-sessioner á 6 timer hhv. lørdag og søndag
Vi prøver også at samle interesserede LAP medlemmer på Landsmødet i april for at vejre interessen for uddannelsen.
Knud har formuleret et brev i form med et stillingsopslag som sendes ud til LAP-medlemmer. Lene sender det videre til de relevante fora.

Brainstorm på forslag til omfang og budget.
Vi ønsker at gennemføre uddannelsen med opstart august 2020 og afslutning forår 2021.
To sessioner svarer til én arbejdsdag. Vi foreslår weekend-workshops med socialt samvær fredag aften for at ryste holdet sammen, og herefter to hele arbejdsdage lørdag og søndag. Gerne med en måneds mellemrum, så der er tid til refleksion mellem arbejdsdagene.
Herudover kommer for-samtaler med ansøgerne, forberedelse af- og opsamling på – sessionerne. Og et sparrings/erfa-forløb, når de regionale Vendepunkts-kurser kommer i gang.

Budget – forudsætninger:
Timeløn
Time-løn på 500 kr. Det vi aflønner er: forberedelse til undervisnings-sessionerne, undervisning, evaluering/opfølgning på undervisningen samt timer til sparring/erfa-udveksling, når de regionale kurser kommer op at stå.
Forplejning
Tre måltider á 65 kr. pr. hele arbejdsdage
Transportudgifter
1000 kr. pr person tur/retur
Fem workshops i 2020:
Seks sessioner på sommerlejren (18 timer pr. instruktør).
Fem sessioner pr. weekend-workshops : 15 sessioner + forberedelse og evaluering . 21 timer pr. instruktør.
63 timer pr. instruktør pr. weekend-workshop x 3 i 2020.
Samlet timetal i 2020 pr. instruktør = 84 timer
Tre workshops i foråret 2021:
Tre workshops i foråret 2021 (15 sessioner. I ALT 63 timer pr. instruktør).
Gæstelærere. Knud foreslår Eva Zeuthen udover Claus Bech Nielsen.
Aflønning pr. gæstelærer er (undervisning, forberedelse, transport og forplejning):
Skønnet til 3000 kr. pr gæstelærer.

Beslutningsreferat, Arbejdsgruppen Vendepunkter til hele landet, 29.02.2020

Dagsorden:
1) Hvad forventer jeg af mødet i dag?
2) Opsamling på sidste møde på medlemstræffet i januar.
3) Brev til LAP-medlemmer, Facebook, landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.
4) Brainstorm på:
– Tidsplan, omfang, opbygning af uddannelsen og forslag til budget
– Indholdet på uddannelsen
5) Evaluering af mødet.

Opsamling fra sidste møde
Vi afventer stadig sommerlejr gruppens svar på om vi må bruge tre dage på sommerlejren til at starte uddannelsen op. Herefter ønsker vi at afholde kursusdage i sekretariatet i Odense, enten en-dags møder i weekenden eller to-dages møder med overnatning.

Brev til LAP-medlemmer, Facebook, Landsmøde-mappen, LAP-bladet etc.
Vi formulerer et brev som sendes ud til LAP-medlemmer. Det bliver i stil med et stillingsopslag, hvor vi skriver, hvad vi forventer af ansøgerne: Fx mødestabilitet og selvindsigt ift. egen recovery. Knud er tovholder på udkastet til dette brev.

Tidsplan, omfang, opbygning af uddannelsen og forslag til budget
Første deadline er formulering og udsending/offentliggørelse af ”stillingsannoncen”. Dernæst skal vi lave et budgetforslag til Landsledelsen. Knud laver udkast.
Vi ønsker at gennemføre 20 sessioner á tre timer med opstart august 2020 og afslutning forår 2021.

To sessioner svarer til én arbejdsdag. Gerne med en måneds mellemrum, så der er tid til refleksion mellem arbejdsdagene. Herudover kommer for-samtale med ansøgerne, forberedelse af- og opsamling på – sessionerne. Og et supervisions-forløb, når de regionale Vendepunkts-kurser kommer i gang.
Det er målet at få tre kursister fra hver af de fire regioner: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland. Vi undlader Region Hovedstaden, for her er allerede en del Vendepunkts-instruktører.
Det er vigtigt at de tre instruktører fra hver region, ønsker hinandens makkerskab, så ingen er tvunget til at have en gruppe med en kollega, som de ikke selv har ønsket. Grunden til at vi gerne vil have tre instruktører fra hver region, er at det er mindre sårbart, hvis én af instruktørerne har en dårlig periode.
Vi vil også gerne bruge gæstelærere. Knud foreslår Claus Bech Nielsen som et eksempel.
Hvis vi får lov til at lægge de første kursus gange på sommerlejren, foreslår vi, at kursisterne kan søge dispensation til betalingen af deltagergebyret. Målet er at holde kursisterne udgiftsfrie, men samtidig ikke motivere ansøgere med et gratis sommerhøjskole-ophold.

Indholdet af uddannelsen
Se bilag: foto af vores brainstorm på tavlen.

Kommende møder i arbejdsgruppen.
Lørdag 7. marts 2020 kl. 10.30
Torsdag 21. april 2020 kl. 13.30
Lørdag 11. april 2020 kl. 10.30