Referat af LL – møde 27. februar 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende:
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Vedr. LL- møder:

a. Respekt og pli på LL – møder

b. Første afbrydelse udenfor tale række, råb eller anden forstyrrende adfærd medfører øjeblikkelig udelukkelse fra videre deltagelse på LL- mødet.
LL beslutter, at LL-mødedeltagere med forstyrrende adfærd, jf. punkt a og b ovenfor, efter afstemning kan udelukkes fra LL –møder.
Under dette pkt. besluttes også:
LL medlemmer skal stoppe med at sende uvedkommende mails til LL [mail-gruppe].
Kontakt og mail skal foregå i den tone, som den enkelte selv ønsker at blive talt eller skrevet til.

3. Godkendelse af dagsorden

Efter afstemning slettes pkt. 6 fra dagsordenen. Lene nævner hertil, at hun gerne vil drøfte trivsel i LL, evt. på et senere tidspunkt? Ligeledes besluttes efter afstemning, at pkt. fra Nils, vedr. isolering forud for svar for corona-test, ikke er en sag for LAP, og ikke skal behandles på mødet. Der indsættes et punkt 4. ́Personlig runde ́, som nyt pkt. 4 på dagsorden.

4. Personlig runde og forventninger til mødet. Refereres ikke.

5. Godkendelses af referat fra møde den 30. 01 2021

Tom Jul Pedersens fremsendte rettelser indsættes i referat. Jakob finder Toms kommentarer og sætter ind i referat.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober?

LL beslutter, at landsmøde 2021 afholdes på Hotel Svendborg 1 – 3. oktober.

7. Punkt fra Tom Jul

Punktet udgår.

8. Arbejdsdeling i LL

-Frivilligrådet slettes.
-Psykiatrinetværket. Lene og Michael P. Krogh sider i dette forum for LAP. Michael P. Krog er med i gruppen, der skal planlægge Psykiatritopmødet. Det bliver formentlig en kombination af elektronisk møde og fysisk møde i Imperial.
– Nils sidder i Psykiatriudvalget i Sundhedsstyrelsen.

9. Orientering fra

a. FU
– Steen fortæller, at LAP har fået en henvendelse om LAPs mundbind. Det oplyses, at mundbindene opfylder gængse krav, men ikke de medicinske krav til mundbind.

b. LL
– vaccinationspas – reaktioner på pressemeddelelse:
Punktet drøftes og det nævnes, at modstanden mod tvang er en af LAPs hovedpunkter. Katrine fortæller, at der stadig gives medicin doser der kan give hjertearytmi mv., ligesom der kan være stærke allergier som følge af vaccine, der kan give den enkelte problemer. LL medlem påpeger, at hun er uenig i presse meddelelsen.
Steen, som sidder med i arbejdet med 10 års psykiatriplanen, fortæller, at det ikke kører optimalt. Psykiatri Alliancen har lavet en kritik af arbejdet med psykiatriplanen.
Det bør påpeges, at læger har tendens til forskelsbehandling, hvis der står psykiatri i journalen.

Der ligger en god beskrivelse af bostøtte, blandt andet § 85, i foreliggende udkast til rapport, men det er kun det bedst mulige scenarie for bostøtte, som beskrives. Steen foreslår, at der skrives et brev til Sundhedsstyrelsen med LAPs holdninger vedr. arbejdet med psykiatriplanen.

Henrik fortæller, at den endelige rapport om bostøtte kommer i næste uge. Henrik sørger for den bliver sendt til LL.

10. Optagelse af kollektive medlemmer. Henvendelse fra Arne Jensen og LAP Køge.

Atrium Fonden godkendes som kollektivt støtte medlem af LAP.
FU spørger Preben Lund om øvrige forslag til kollektive LAP- medlemmer, fremsendt af Tina H., reelt er steder for psykiatribrugere.

FU skriver forslag til vedtægtsændring med henblik på at sikre, at evt. landsmøde deltagere/brugerbestyrelser fra kollektive medlemmer rent faktisk er psykiatribrugere.

Det vedrører kun evt. kollektive medlemmer, som ikke kun søger et støttemedlemskab i LAP. Det påpeges, at det kan vise sig umuligt at finde frem til og håndhæve en sådan vedtægts tilføjelse.

11. Afholdelse af webinar. Drøftelse og forslag:

– Jesper Hjøllund har budt ind og sendt en prøve. Jesper har tidligere holdt oplæg på medlemstræf. Se evt. Jesper H. på You-Tube.
– LAP prismodtager Karen Fastrup – se også pkt. 17c.. Der er ikke flertal for at Karen Fastrup, da det er for dyrt og ikke er aktuelt. Det påpeges, at man skal gå direkte til forfatteren og ikke gå gennem et bureau, der altid vil oplyse en højere pris.
– Vendepunkter ? Knud F. Møller har sendt et forslag vedr. online oplæg om Vendepunkter.
– Inger Ross?

Efter afstemning beslutter LL, at Nils H. Andersen og Michael P. Krog kommer med forslag til et eller flere online foredrag. Nils og Michael P. Krog sender forslag til oplægsholdere til LL.

Oplæg eller foredrag skal arrangeres med det samme, da det netop under Corona er særlig relevant at gøre noget for LAPs medlemmer.

Indkomne forslag vedr. online foredrag fra J. Hjøllund og Vendepunkter skal tillige behandles og besvares af Nils og Michael.

Oplæg kan evt. optages på Zoom.

12. Oplæg vedr. psykiatriplan

Lene fortæller om statusrapporten vedr. psykiatriplan:
– Oplægget fokuserer for meget på sengepladser og antal sygeplejersker.
– Sind har sendt 10 punkter til psykiatriplanen
– Bedre Psykiatri har nævnt, at de gerne ser resultater og en slags behandlingsgaranti.
– Der skal ikke blot måles på indlæggelser
– Misbrugsområdet flyttes formentlig fra kommunerne til regioner.
Der er dog stadig en stor del af (social) psykiatrien, der ligger i kommunerne.
– Lene fortæller, at der ikke er mange recovery aktiviteter på det kommunale niveau, og at der skal løsnes op for adgangen til psykologbehandling.

Flere LL medlemmer oplyser, at der faktisk er recovery aktiviteter i deres landsdel. Fravær af aktiviteter gælder således ikke hele landet.

Lene sender oplæg og bilag til LL med henblik på indsamling af forslag og kommentarer. Der vil være 14 dages adgang til at komme med input til psykiatriplan.

Steen vil indsamle input fra LL til psykiatriplanen, jf. pkt. 9 b.

13. Orientering fra arbejdsgrupper

Henrik K. Hansen er med i gruppen vedr. Det dannende fællesskab, og tager til mødet den 25.05 fra kl. 15 – 19 i St. Darum.

14. Sommerlejr 2021

Steen oplyser, at det som udgangspunkt kun er folk på offentlige ydelser svarende til kontanthjælpsniveau, der kan få støtte fra AFF- Arbejdsmarkedets Ferie Fond. Dette skal fremgå i annoncering af aktiviteter. Lene K. ønsker spørgsmålet undersøgt nærmere hos AFF.
Lene er tovholder og LL- repræsentant i gruppen.
Deltagere er pt. Lone Toustrup, Michael K. Andersen og Lene Kristiansen.

15. Kystlejr 2021

Lene er tovholder og LL- repræsentant i gruppen.
Deltagere er pt. Susan S., Jesper, Birthe og Lene Kristiansen.

16. Refugie 2021

Jens Rasmussen, Michael K. Andersen og Lars Kristensen udgør gruppen og påbegyn- der snarligst arbejdet.

17. Folkemøde 2021

a. Status vedr. T-shirt mv.
Der ventes til maj med at indkøbe T-shirts.
Einar, som er kommet med i gruppen, vil gerne køre bilen på Bornholm. SIND, Bedre Psykiatri, Projekt Husvild og HeadSpace vil gerne med i fælles arrangementer
med LAP.

b. Er der booket sommerhus til for mange – jf. corona restriktioner og begrænsning i deltagerantal?
Der er bestilt billetter til Folkemøde, og der er booket billetter til 8.
Katrine spørger om man kan booke sommerhuse 3 forud, så der ikke opstår udfordringer med booking af sommerhuse hvert år. Det vil sige booking af sommerhuse, svarende til 8-10 personer.
LL – beslutter, at der kan forudbestilles sommerhuse til Folkemøde 3 år forud.
Bettina ser meget gerne, at der kommer betydeligt flere deltagere fra LAP med på Folkemødet.

18. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Kasserer fortæller, at det primære pt. er regnskabet for 2020. Der er et overskud på ca. kr. 800.000. FU indkalder efter behov til et LL- møde [Zoom] med henblik på gennemgang af regnskabet. Regnskab skal indsendes 1. april 2021.

b. Ansøgning fra LAP København
Ansøgningen drøftes, og Lene fortæller, at der er for stor geografisk spredning i bisidderkorpset pt., og der derfor er behov for en bisidder ordning i København.
Afstemningen endte 3 for og 5 imod.
LL afstemnings resultat viser klart flertal mod ansøgning. LAP bevilliger således ikke økonomiske midler til LAP-København.

c. Tilbud fra Karen Fastrup vedr. foredrag.
Er tidligere drøftet under pkt. 11.

19. LL – møder i 2021

LL møde 10.04 kl. 11 – 14.00 er vedtaget.
Der kan evt. afholdes LL møde i marts vedr. godkendelse og gennemgang af regnskab, som skal underskrives og indsendes 1. april.

20. Punkter til næste møde

-Psykiatriplan

21. Evt.
– Der spørges til fortæring på Zoom møder, og det oplyses at fortæring skal man selv sørge for. Det er kun når man for LAP er ude til eksterne møder, at der evt. kan søges tilskud til fortæring.
– Steen nævner, at man skal argumentere for tilskud til telefon mv., når der søges tilskud til dette.

22. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL – møde 30. januar 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Steen Moestrup
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Michael K. Andersen oplyser, at han ønsker at være ordstyrer på næste LL- møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

Der indsættes et pkt. 3. Personlig runde og forventninger til mødet.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt.
Vedr. møde: Michael K. Andersen sender forslag til mulige datoer for et (Zoom) møde mellem FU og Michael K. Andersen.

3. Personlig runde og forventninger til mødet.

Refereres ikke.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28. november 2020

Tom Jul Pedersens fremsendte rettelser vedr. indsendte dagsordenspunkter indsættes i referat.
Vedr. 8a: Det var ikke Tom Jul alene, der skulle komme med forslag til T-shirt. Dette rettes til i pkt.8a. Vedr. 8c: Bettina har ikke har trukket sig fra bisiddergruppen – dette rettes til i referat pkt. 8c.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Landsmøde 2021?

Landsmøde 28 – 29 august. Der er ikke flertal for august, da det vurderes, at være for tidligt i forhold til COVID-19.
LL beslutter efter afstemning, at landsmøde afholdes 1- 3. oktober 2021.
Der er tillige opbakning fra LL til at afholde landsmødet i Korsør. FU undersøger om lands- mødet kan afvikles i Korsør. Landsmødet kan evt. flyttes til en anden dato i oktober, af- hængig af, hvad der er mulighed for.

6. Orientering fra

a. FU
– udsendelse af nyhedsbrev med merchandise. Merchandise og brev er sendt afsted.
– vaccinationspas – tvang? Høringssvar fra LAP er sendt til LAP 19.
– Partnerskab for udsatte. Der er ikke nyt fra dette Partnerskab.
– Tom stiller spørgsmål til hvordan dagsorden tilrettelægges, og hvilke punkter der sættes til afstemning?
– Vedr. LAP Nordjylland: Henrik spørger til konto nr. for LAP -Nordjylland, og dette effektueres på mødet, således at pengene ikke fastfryses på konto.

b. LL
– arbejdsgrupper i Socialstyrelsen og i Sundhedsstyrelsen
Henrik sidder i arbejdsgruppe vedr. boformer i Socialstyrelsen.
Henrik fortæller om rapport med delkonklusioner og fremsender denne delrapport til LL.

7. Lokale LAP’er – orientering

8. Konference på Christiansborg. Konferencen skal flyttes grundet COVID-19.

LL beslutter, at konferencen skal afholdes i november 2021.

9. Oplæg vedr. psykiatri v/Lene

Lene K. holder oplæg vedr. processen for psykiatriplan – se også mail med pdf fil.
Grundet lydproblemer udsættes oplægget udsættes til næste LL-møde.

10. Orientering fra arbejdsgrupper

11. Sommerlejr 2021

Lene K. eftersender navne på deltagerne i gruppen?
Udsættes til næste LL-møde.

12. Kystlejr 2021

Udsættes til næste LL-møde.

13. Refugie 2021

Jens fortæller, at han i samarbejde med lokalkonsulent Arne Jensen har fundet et godt sted til at afholde refugie. Det ligger i Søllested på Lolland. Jens fortæller, at det er let at komme med tog til Søllested på Lolland. Betinna opfordrer til også at se på andre steder, udover Lolland. Forslag til lokationer for refugiet sendes til refugiegruppen.
Jens undersøger nærmere vedr. lokation i Søllested, så snart det er muligt at besøge det pågældende sted.

14. Folkemøde 2021

Grethe fortæller, at Lenette, Lene, Grethe, Tom og Katrine er i gruppen. Michael har ikke vist tilstrækkelig interesse og er ikke med i gruppen.
Hertil siger Michael, at han ikke havde mulighed for at være med på det sidste møde i gruppen. Michael vil gerne have punktet på næste gang: Er det LL eller srbejdsgrupper, som beslutter hvem der deltager i arbejdsgrupper.
Deltagelse af Michael K. Andersen i arbejdsgruppen tages på, som punkt på næste LL-møde.

Vedr. T-Shirts: Grethe fortæller om forslag til T-shirts. Disse er fremsendt til LAP.
Det er meningen, at teksten skal stå ovenover brystet.
Lenette: Det er vigtigt at de også kommer i stor størrelse.
Grethe fortæller, at man selv kan gå ind og måle størrelser på webside. Gruppen opfordres til at få tilsendt en trøje som prøve, for at checke kvaliteten.

15. Punkt vedr. styreformen i LAP/v. Nils

Punktet udgår.

16. Økonomi:

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus

Hanne W oplyser, at der er fejl i det udsendte regnskabsmateriale og dette bliver rettet til. Der bliver formentlig et anseeligt økonomisk overskud for LAP i 2020, grundet ikke-gennemførte aktiviteter som følge af COVID-19.

c. LAP København

Katrine foreslår, at kasserer Steen Moestrup skal ind over de ansøgninger om midler, som LAP København udformer og sender, da der bland andet er søgt for få midler i ansøgning til Frederiksberg kommune, – blandt andet til husleje.

17. Personale – (lukket punkt).

18. LL – møder i 2021

Forslag: 27. februar kl. 11 – 14.00 på Zoom.
Datoforslaget vedtages. Næste LL- møde er således den 27. februar 2021.

19. Punkter til næste møde

– Michael K. Andersen ønsker, at få forslag om afholdelse af LL-møder forskellige steder i landet på, som dagsordenspunkt på næstkommende LL-møde. [Det oplyses, at dette punkt er færdigbehandlet på tidligere LL-møde, og ikke kommer på dagsorden igen].
– Psykiatriplanen sættes på næste møde, blandt andet med oplæg fra Lene.
– Bettina: Der skal være pli og respekt på LL -møder, – dette skal sættes på dagsordenen næste gang.
– Katrine: Vedr. NADA: der udsendes invitationer snarest muligt.
– Clarissa vil gerne være med til at indhente tilbud på T-shirt, sammen med Inger-Liss og Tom mfl.

20. Evt.

– Der er tilslutning til afholdelse af et webinar, det kan være med en aktuel forfatter eller anden oplægsholder. LL opfordre til at indsende evt. forslag til lap@lap.dk.
– Der kan tillige afholdes webinar om søgning af §18 midler.
-Kunne man efterspørge, at medlemmer tager selfie med mundbind på, fx til bladet eller til Facebook.
Det oplyses, at ombudsmanden undersøger tvang og ulovbestemte indgreb i psykiatrien i 2021. Bilag er medsendt sammen med mødeindkaldelse.

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL – møde 28. november 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup, IngerLiss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen.
Afbud/fraværende: Nils H. Andersen (suppleant), Michael P. Krog og Lenette Rasmussen (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

 1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Godkendelse af dagsorden.
Jens pointerer indledningsvis, at LL møder ikke må optages elektronisk af mødedeltagere.
LL møder skal være et fortroligt rum og indhold må ikke formidles til udenforstående.
Merchandise vedr. Folkemøde 2021 og indkøb generelt sættes på dagsorden som pkt. 8a.
Punkt fra Tom J., jf. referat 31.10 2020, tages på dagsorden når LL mødes fysisk på et LLmøde i 2021.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt.

3. Godkendelses af referat fra møde den 31. oktober 2020
Punkt fra Tom J., fra referat 28.11, tages på dagsorden når LL mødes fysisk på LL-møde i 2021. Følgende kommentar fra Nils indsættes: ’FU kan opfattes som værende beslutningsdygtige mellem LL-møderne. Men er det egentlig kun ved uopsættelige opgaver mellem møderne. Der i mod er, hvert enkelt landsledelsesmedlem ansvarlig for LAPs politik bliver ført ud i livet – også mellem møderne’. Denne formulering rettes til under pkt. 7.: LL beslutter, at landsledelsen selv følger op og arbejder videre med LAP arbejdsopgaver mellem møderne – sammen.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

4. Landsmøde 2021? Status – indhentelse af tilbud mv.
Der er indhentet tilbud fra Karrebæksminde, og Allan Ohms er kontaktet vedr. tidspunktet for landsmødet i forhold til vedtægterne. Der mangler tilbud fra Smålandshavet. Steen foreslår, at man holder landsmødet over 2 hverdage i stedet for en weekend. Der stemmes om, at
afholde landsmøde med start på en hverdag: Afstemning viser flertal for også at kunne lægge landsmødet fredag-lørdag.


Udgangspunktet for afholdelse af Landsmøde vedbliver dog at være weekend, lørdagsøndag, af hensyn til medlemmernes mulighed for at deltage.

5. Nyt LL – medlem LAP Vendepunktsgruppe
Lene stopper i Vendepunktsgruppen, fordi hun ikke har tid til arbejdet. Clarissa sidder allerede med i Vendepunktsgruppen og fortsætter som LL -repræsentant i gruppen.

6. Orientering fra
a. FU

LAP omtale i FOA bladet. Kan det bruges til profilering og markedsføring af LAP?
Grethe: Undersøger om LAP kan få artiklen og sender den rundt.
Nyt fra arbejde med psykiatriplan: Steen har været til Zoom møde om mental sundhed. Man ønsker at forlænge arbejdet med psykiatriplan, så den først kommer et forslag ultimo marts. Katrine fortæller hun har spurgt Steen, om han evt. vil deltage på Folkemødet og fortælle om den ny psykiatriplan.
Lene følger op, på hvorfor LAP ikke er gruppen vedr. socialpsykiatri.
Hanne W. sidder i gruppen vedr. børn og unge.
Partnerskab for udsatte: Partnerskabsmøder i regi af Udsatterådet fortsætter, da ministeren er glad for disse møder.
Nye puljer til aktiviteter mod ensomhed – idéer fra LL?
Der kan fx. søges kr.10.000 – 15.000. Se også puljeopslag og ansøgningsfrister på LAPs webside www.lap.dk

b. LL
-Arbejdsgrupper i Socialstyrelsen og i Sundhedsstyrelsen:
Lene: Jeg sidder i en arbejdsgruppe i regi af Udsatterådet, hvor der skal laves små videoer af 1 minuts varighed. Peer netværket har også spurgt om Lene vil lave en video a´ 2 minutter. LL foreslår, at Lene kan introducere sig selv som en del af Peernetværket.
Henrik fortæller om Socialstyrelsens arbejdsgruppe vedr. kvalitet i bostøtte og på boformer. Socialstyrelsen har udgivet en kladde til en rapport om projektet, og denne er sendt til LL. Bettina nævner, at en af hendes nærmeste har været rigtigt glad for bistanden fra Peermedarbejder.

7. Konference på Christiansborg
LAP foreslår Katrine som paneldeltager mv. Katrine siger ja til at bidrage på konferencen.
Morten Kistrup kan tillige spørges vedr. indlæg. Morten er leder af Stolpegården.
Inger Lisse har tilbudt at tage kontakt til Søren Dixen vedr. bidrag på konferencen.

8. Orientering fra arbejdsgrupper
a. Retningslinjer for arbejdsgrupper i LAP

Retningslinjer for arbejdsgrupper ligger på LAPs hjemmeside.

b. Rekruttering til arbejdsgrupper. Foretages som på landsmøder.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bisidderkursus: Henrik vil gerne, hvis der viser sig tid til det, bidrage til arbejdet.
Lene foreslår et mini arrangement vedr. bisidder sammen med SR bistand i LAP København. Bettina sender materiale/status vedr. bisidderkursus til lap@lap.dk.
-Sommerlejr 2021. Der arbejdes på, at samle en gruppe. Sommerlejr gruppe sættes på dagsorden på næste LL-møde..
-Kystlejr: Der arbejdes på, at samle en gruppe. Kystlejr gruppe sættes på dagsorden på næste LL-møde.
-Markedsføringsgruppe: Henrik undersøger status?

8a. Vedr. indkøb af merchandise til Folkemøde 2021 – og generelt til LAP
FU har sagt ok til at bestille mundbind, håndsprit, masker og håndspritservietter.
Grethe undersøger vedr. T-shirt til Folkemødet. Teksten skal lyde ” LAP på Folkemødet”.
Clarissa foreslår indkøb tank-tops.
Tom foreslår nye T-shirts med billeder. Tom og øvrige interesserede kommer med et forslag til næste LL-møde.
Forslag om T- shirt i blå farver. Det skal ikke være højhalsede T-shirt. Inger-Liss har tidligere ønsket indkøb af nye T-shirts.
Ovennævnte: Tom, Clarissa, Grethe og Inger -Liss indhenter tilbud forud for LL- møde i januar.

9. Lokation for LL –møder
Efter drøftelse af forslag afholdes afstemning om forslaget. Forslaget afvises med et klart flertal. Forslaget er afvist.

10. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt og budgetstatus

Der er søgt et forkert beløb til feriefonden i 2020. Ligeledes er i oversigten angivet et forkert beløb vedr. de lokale LAPer og udgifter til bladet. Kasserer og FU retter dette til.

b. Vendepunktskursus ansøgning
LL stiller spørgsmål til lønninger og uddannelsesniveau hos undervisere – jf. forslag.
Det oplyses, at Vendepunktskursus allerede er besluttet på et landsledelsesmøde, og der er tale om en kompetencegivende uddannelse. Tom er interesseret og skriver selv til gruppen.
LL beslutter efter afstemning at bevillige halvdelen af beløbet, kr. 150.000, i 2021 og resten i 2022, forudsat, at LAP får lov at overføre ubrugte midler. LL henstiller, at Vendepunktgruppen kigger på udgifterne, blandt andet til lønninger og telefonabonnementer.

c. LAP Køge ansøgning
LL beslutter efter afstemning at bevillige kr. 5000 til LAP Køges lokalforenings blad.
Vedr. Folkemøde budget FM 21
Det konstateres, at bevilling/budget vedr. Folkemøde allerede indgår i budget 2021.
Vedr. forplejning LL møder:
Under punkt 10 drøftes om der kan købes mad til LL-møder på Zoom.
LL beslutter, at der som forsøg, kan købes forplejning efter gældende rammer, regler og takster vedr. møder.

11. Personale (lukket punkt)

12. LL – møder i 2021
Forslag: lørdag den 30. januar 2021.
Datoforslaget vedtages. Næste LL- møde er således den 30. januar 2021.

13. Punkter til næste møde
-Vedr. afvikling af LL møder: Hver enkelt LL- medlem er selv ansvarlig for at være forberedt. Det vil sige sørge for, at PC, Ipad, lyd og Zoom mv. virker.
Ovenstående vedr. forberedelse til LL- møder skal stå øverst på indkaldelse til landsledelsesmødet 30.01 2021.
Lene kommer med oplæg vedr. psykiatri på næste LL- møde.

14. Evt.

15. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL-møde 31. oktober 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Katrine Wiedersøe, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant), Lenette Rasmussen (suppleant) og Clarissa E. Sørensen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Inger-Liss Christoffersen og Tom Jul Pedersen

Forslag til dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges som ordstyrer. Jakob vælges som referent.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 12 vedr. lokation for LL- møder udgår, og sættes på næste LL-møde.
Foreligger bilag sættes pkt. fra Tom Jul Pedersen på næste LL møde 28. november, under godkendelse af dagsorden.

 1. Godkendelses af referat fra møde den 19. september 2020.

Referat er godkendt.

 1. Bisidderkursus v/Bettina

Der arbejdes videre med kurset.

 1. Folkemøde 2021 – status

Der skal laves ny ansøgning (fra 05.11 2020). Katrine, Tom, Grethe, Michael, Lenette og Lene har meldt sig til Folkemødegruppen. Der indkaldes til møde i november.
Bettina vil fjernes som kontaktperson i Folkemødets ansøgningsmodul.
Der skal søges igen fra den 5.11 2020.
Katrine sender mail rundt vedr. møde – evt. via Zoom

 1. Landsmøde 2021? – indhentelse af tilbud mv.

Der arbejdes videre med indhentelse af tilbud. Indhent gerne tilbud også fra Karrebæksminde.

 1. Hvad sker der med arbejdet med beslutninger, der træffes på LL-møder?

Forslag: En person gøres ansvarlig (tovholder) for fremdrift i arbejdet – mellem LL- møder.
Nils: FU kan opfattes som værende beslutningsdygtige mellem LL-møderne. Men er det egentlig kun ved uopsættelige opgaver mellem møderne. Der i mod er, hvert enkelt landsledelsesmedlem ansvarlig for LAPs politik bliver ført ud i livet – også mellem møderne.
LL beslutter, at landsledelsen selv følger op og arbejder videre med LAP arbejdsopgaver mellem møderne – sammen.

 1. Medlemstræf 2020 – orientering

Der skal være et kulturelt indhold, så kan man eks. søge puljer til kulturelle aktiviteter, fx via Socialstyrelsen. Jens sørger for bus, og der vil være besøg på Faxe kalkbrud. Der er således et kulturelt element. Hanne W. afventer tilbage melding fra Socialminister vedr. forsamling.
Michael K. siger han gerne vil have træffet bliver i Roskilde.

Foreløbigt program:

Sted: København, Kulturhuset i Valby
Tidspunkt: 5. december. Kl. 10-15 eller 11 – 16.00
10 – 12.00: 2 timer omhandlende psykiatriplan og psykiatriløftet
13 – 14.00: København – Yoga center
14 – 15.00: Vendepunkter

Sted: Faxe, Faxe vandrehjem
Dato ? Tidspunkt: kl.10-15 eller 11 – 16.00
10 – 12.00: 2 timer omhandlende psykiatriplan og psykiatriløftet*
13 – 14.00: Geocenteret Faxe
14 – 15.00: Vendepunkter

 1. Orientering fra

a. FU
LAP København har fået godkendt en bevilling på kr. 6000 til et gruppe forløb med titlen ’Ryd op i dit liv’.

b. LL
Nils har hørt oplæg med overlæge i retspsykiatri Hans Henrik Ockelmann på Landbohøjskole, og det var ikke en positiv oplevelse. Hvis 4.000 mennesker føler en be- handlingsdom er en straf, så er en det (behandlingsdom) en straf. Michael K. siger hertil, at en behandlingsdom tæller som en straf på straffeattesten.

 • Steen: Lokalt har vi gjort opmærksom på, at lokalpsykiatrien nærmest er nedlagt i Hillerød. Udsatterådet har blandt andet været i avisen. Psykisk syge sættes sammen med folk med funktionsnedsættelser. Det er blandt andet en silotænkning, som ikke er til gavn for borgeren. De udsatte får ikke den hjælp, de har behov for. Steen opfordrer til at udveksle erfaringer vedr. lokal psykiatri politik, fx i regi af lokale udsatteråd. Steen fortæller tillige, at Sundhedsstyrelsens følge gruppe til 10 års plan er udsat til 18. december.
 • Lene har meldt sig til undergruppe (vedr. 10 års plan) om socialpsykiatri.
 • Nils sidder i udvalget for psykiatri i Sundhedsstyrelsen, og der kommer et møde forventelig i december 2020.
 • Henrik: Pt. ligger LAP Nordjylland ligger stille og Henrik er pt. ikke med i Aalborg Udsatteråd.
  -Artikel til LAP bladet fra FOA vedr. magnetstimulation? LAP får ikke selve artiklen, men et link der kan lægges på hjemmesiden.
  Steen fortæller, at ny vejledning fra Socialstyrelsen siger, at angst er et psykisk handicap og misbrug opfattes som sociale problemer. Der er således nogle problemer bl.a. med definitioner i vejledningen. Steen har sendt vejledning rundt og LL opfor dres til at læse den.
 • Clarissa vil gerne fjernes fra Info media.
 • Lene spørger til stillinger i Peer, og hvordan det går med arbejdet i Peernetværket.
  Måske kunne den ny medarbejder, der allerede er ansat nogle timer, også blive en god projektleder. Hanne W. : Foreningerne er skrevet ud af Peernetværket. Det er nu kun personer, der med i Peernetværket.

10. Orientering fra arbejdsgrupper

a. Sommerlejr 2021
Steen fortæller, at sommerlejrgruppen har holdt møde vedr. evaluering. Gruppen omfatter Steen, Lone og Lene.

b. Refugie 2021.
Steen fortæller LAP afventer svar fra Feriefond. Ind til der er svar herfra giver det ikke mening at arbejde videre. Der er ikke afsat interne budgetmidler til refugie i 2021. Der er taget kontakt til Lars K. vedr. arbejdet i refugiegruppen.
Skal der skrives ud til medlemmer og bede dem melde sig til arbejdsgrupper?
Nye og eksisterende arbejdsgrupper afventer næste landsmøde.
Spørgsmål vedr. rekruttering sættes dog på dagsorden på næste LL – møde.

 1. Økonomi:

a. Budget og udviklingsplan for 2021
Kasserer Steen M. retter budgetposten konsulenter til 400.000. Med denne justering forventes et underskud på 538.000 i 2021.
Budget 2021 godkendes af LL.
Vedr. underskrift: Først undersøges om Socialstyrelsen godkender et budget, der ikke er LL underskrevet, som følge af Corona. Hvis der kommer krav vedr. underskrifter undersøges om, der evt. kan laves Peneo eller anden løsning.
Udviklingsplan 2021 godkendes af LL

 1. Punkter til næste møde
 • Retningslinjer for arbejdsgrupper rettes til og sætte på hjemmeside.
 • Rekruttering til arbejdsgrupper, hvordan kan det evt. gøres mellem Landsmøder?
 • Lokation for LL –møder 2020 sættes på 28.11 2020.
 • Punkter sendes ind på mail forud for LL-møde 28.11.

13. Evt.

 • Forslag: Man kan mødes via Zoom, og derefter mødes lokalt og spise sammen.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Referes ikke.

Referat af LL – møde 19. september 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Michael K. Andersen og Steen Moestrup.

Afbud/fraværende): Nils H. Andersen (suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Lenette Rasmus- sen(suppleant), Michael P. Krog og Clarissa E. Sørensen.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer og Tom vælges som trivselsfacilitator. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Der tilføjes et pkt. 12e. Administrator på talerøret. Der tilføjes et punkt 16c.:Ansøgning til landsmøde vedr. Vendepunkter. Herefter er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 15. august 2020
Tilføjet til referat: Aflysning af landsmøde 2020 er godkendt pr. mail. Pkt. 6, rettes : ’Gruppen tager udgangspunkt i guiden til et godt hverdagsliv’. Pkt. 7, Forsamlingen rettes til ’LL’.
Pkt. 13, sætningen ’LL opfordres til selv at læse bilaget’ slettes.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Landsmøde 2021? – afholdelse

FU indhenter 3 tilbud, herunder Storebælt, Karrebæksminde og Svendborg.

Dato for landsmøde vil være afhængig af hvornår, der er ledigt i 2021.

6. (lukket punkt)

7. (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Dirigentens og trivselsfacilitatorens arbejde/kompetence i fremtiden v/Tom

Tom ønsker, at det skal skrives mere ud, hvad dirigent og facilitator skal lave. Det skal være muligt, at bortvise mødedeltagere. Trivselsfacilitator kan gribe bolden, og bede om at se sagen fra to sider. Hanne siger man skal feje for egen dør først, og opfordrer til, at man skriver færre mails – og læser bogen vedr. mailudveksling. Michael K. Andersen vil gerne være med til at skrive et forslag sammen med Tom. LL er velkomne til at bidrage til forslaget.
Tom skriver et forslag til næste LL -møde.

10. Medlemstræf 2020

1 dags regionalt medlemstræf kl.10-16.00 fire steder i landet:
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midt Jylland og Region Nordjylland.
Træffet gennemføres 2 steder i Jylland og 2 steder på Sjælland.
Emne: Psykiatriplan og psykiatriløftet
-Hvad synes medlemmerne, at LAP skal fokusere på i ny psykiatriplan?
-Arbejdsgrupper på møder, eks. om Peerstøtte.
Aktiver folk, der hvor de bor!

LL har følgende emner:
– Psykiatri-netværket, bud på psykiatriplan og bisidder.
– Spørg medlemmerne, hvordan de gerne vil have psykiatrien indrettes, jf. LAP bidrag til ny psykiatriplan.
– Hver område får 1 time til lokale bidrag, herunder lokale og lokal politiske forhold.
Lene foreslår, at Vendepunkter kommer på dagsorden på medlemstræf, og det er tilslutning til. Der kan indhentes yderligere forslag via Facebook.
– Det vil være et medlemstræf med samme program, der rejser landet rundt. To medlemstræf i Jylland med samme program forskellige steder. Der skal findes oplægsholdere om psykiatriløftet, kommunal valg, psykiatriplan, Vendepunkter og bisidder.
– Arrangementet skal holdes under 50 deltagere. Michael K. Andersen, Lene og Steen tilbyder at arrangere et medlemstræf i Region hovedstaden. Katrine nævner, at Cornelius vil gerne lave et træf i København.

Hanne, Steen og Michael indgår i arbejdet vedr. regionalt medlemstræf.
Tilrettelæggelse af træf foregår på mail.

LL beslutter tillige, at Michael K. Andersen kommer med et forslag til medlemmer til en gruppe vedr. et nationalt medlemstræf til næste LL- møde.

Vedr. NADA: Katrine fortæller, at der indkaldes til NADA i Jylland. Katrine spørger om, der er en fra LL, der vil være NADA tovholder i Jylland.
LL opfordres til at finde en person, der vil være tovholder på kurset.

Vedr. arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen: Der efterspørges deltagere til arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, og Henrik melder sig deltager i arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen.
Henrik undersøger selv dette, og melder sig til.

11. Orientering fra

a. FU

– Tom spørger til deltagelse af Jon på landsledelsesmøde?
Der oplyses om, at deltagelse af Jon er sat på stand-by indtil videre, da der ikke har været landmøde.
– FU oplyser, at der indkøbes pc til medlemmer af FU.
– Steen opfordrer til arrangere lokale aktiviteter sammen med andre foreninger.
– Der er et uafklaret spørgsmål vedr. evt. tilbagebetaling af kr. 400 til deltagere på sommerlejr.
LL beslutter, at spørgsmålet undersøges med sekretariatet.

b. LL

Michael K. Andersen har været til udsatte messe i Roskilde. Michael repræsenterede LAP.

Katrine fortæller om filmen: Nebel im August – tysk film om eutanasi programmet.
Katrine sender link til filmen til LL.

Michael K. Andersen fortæller om et kor for udsatte han er med i Roskilde. Michael sender film rundt vedr. dette.
Henrik har været til møde i ydelseskommissionen, og Henrik skriver til ydelseskommissionen ang. 55 timers reglen.

Vedr. LAP- Nordjylland:
Henrik genstarter LAP- Nordjylland og kommer med status på næste LL-møde.

12. Nedsættelse af arbejdsgrupper

a. Folkemøde 2021

Nyt indhold og nye medlemmer. Ansøgningen fra 2020 er stadig gældende.
Katrine, Tom, Grethe, Michael, Lenette og Lene melder sig til Folkemødegrup-
pen.

Der indkaldes til møde i gruppen i oktober.

b. Sommerlejr 2021

Brenderup er bestilt, og det kan afholdes i uge 31 i 2021. Datoerne vil være nogenlunde de samme som i 2020. Der mangler en evaluering, og den kommer snarligst. Der er 10 dage i mellem sommerlejr og kystlejr. Den gamle sommerlejrgruppe er: Steen, Nils Henrik, Lone, Lenette, Grethe og Bettina. Steen foreslår, at sommerlejren skal omdannes til et Vendepunktskursus – det vil sige et selvudviklingskursus.
Steen og Lene udarbejder et oplæg vedr. vendepunktskursus på sommerlejr 2021. Sammensætning af gruppe udsættes til næste møde.
Michael K. Andersen vil gerne med i sommerlejrgruppen.

c. Kystlejr 2021

Steen og Suzan S. indgår i gruppen indtil videre. Der kan tages en mere med, herunder eventuelt en af de, der har skrevet tilbagemeldinger vedr. kystlejr. Kystlejr vil være i uge 28, fra torsdag den 15 til 22. juli 2021.
Steen kommer med et samlet forslag til næste LL møde. Steen finder der ud over til næste møde kandidater til arbejdet med kystlejren.

d. Refugie 2020

Der er sent en mail ud vedr. møde. Spørgsmålet om, der skal gennemføres et refugie.
LL – beslutter ved afstemning at december refugie 2020 aflyses.

e. Facebook administrator

Landsledelsen beslutter at det er Lene og Steen, der bliver Facebook redaktører.

13. Konference på Christians borg

Mandag den 8. marts fra 11:00-16:00. Dørene åbner fra klokken 08:00
-Emne medicinnedtrapning, medicinrådet?
Katrine foreslår, at det blandt andet skal handle om medicinnedtrapning, herunder behov for medicin i mindre doser.
LL beslutter, at Katrine, Hanne, Steen og sekretariatet indgår i gruppen.
Planlægning sættes i gang med samme.

14. Orientering fra arbejdsgrupper

– Der har været møde vedr. erfaringspiloterne. Erfaringspiloterne har klaget over udredningstiderne i Region Syddanmark.
– Steen oplyser om, at der er forskel på en første diagnose, og derfor er der ikke en 30 dages frist for udredning.
– Steen opfordrer til, at LL gør sig tydelige på Facebook.
– Der oplyses om, at bisidder kurset er i gang med at blive planlagt.
– Michael K. Andersen har ikke været møde i den bærende fællesskab, da det har være aflyst.

15. Personale (lukket punkt)

16. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt
Der er et økonomisk overskud for nuværende.

b. Budgetstatus
Der er brugt et mindre beløb end planlagt til medlemsaktiviteter grundet COVID-19.

Budget 2021 skal redigeres og indsendes sammen med statusrapporten 15. november.

c. Ansøgning til landsmøde vedr. Vendepunkter
Lene fortæller om ansøgningen. LL efterspørger et budget for tiltaget. LL stemmer om, at der gives midler til 1 times oplæg på de regionale træf.
Der er flertal for, at tildele midler til en times oplæg på medlemstræf med den beskrevne timeudgift.

d. Ansøgning om bevilling til Vendepunkter LAP – København
Katrine præsenterer forslaget.
Efter afstemning beslutter LL at ansøgningen godkendes. Beløbet på kr. 20.000 bevilliges til aktivitet vedr. Vendepunkter.

17. LL-møder i 2020
Forslag til mødedatoer:

-LL beslutter LL-mødedato 31. oktober 2020.
-LL beslutter LL-mødedato 28. november 2020.

18. Punkter til næste møde
– Steen foreslår en strikke klub, som punkt til næste møde.
– Der spørges til hvornår det næste blad kommer, og vil det være anderledes?
– Psykiatriplan og psykiatriløftet sættes på, med henblik på medlemstræf.
– Michael K. Andersen ønsker punkt vedr. lokation for LL- møder sat på dagsordenen.

19. Evt.
– Der orienteres om, at der laves en ansøgning til Arbejdsmarkeds Feriefond mhp. 2021.

20. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL-møde 15. august 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Clarissa E. Sørensen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lenette Rasmussen(suppleant) og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende): Nils H. Andersen (suppleant), Michael K. Andersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen og Michael P. Krog
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Valg af trivselsfacilitator.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent. Clarissa har meldt sig som trivselsfacilitator på tidligere LL-møde, og fungerer således som trivselsfacilitator på mødet.


2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet?
Refereres ikke.


3. Godkendelse af dagsorden

– LAP København har søgt om kr. 27.000 til et undervisningsforløb og dette sættes på som nyt punkt 14c.
– Drøftelse vedr. opdatering af bladet sættes på under pkt. 10 ’arbejdsgrupper’.
– Film om Kystlejr sættes på som punkt 5g.
– Kristian Bach og musikledsagelse til landsmøde sættes på som nyt punkt 5h.
– Nyt pkt.8.
– Kr. 4000 til Stop-op til pc er bevilliget og sættes på under pkt. 9.
– Følgegruppe til Implement Consulting Group vedr.10 års psykiatriplan sættes på under orientering fra arbejdsgrupper pkt.9.

 

4. Godkendelse af referat fra møde den 20.06 2020

Rettelse: Lokale skal ”opfordres” til at skrive artikler til bladet, ordet ”tvinges” slettes.
Med denne rettelse er referatet godkendt.

 

5. Landsmøde 2020 (lukket punkt)

Aflysning af landsmøde 2020 er efterfølgende enstemmigt besluttet af LL pr. mail.

 

6. Grupper i Nordsjælland v/ Steen Moestrup. Mand – få et bedre hverdagsliv.

I Nordsjælland er der er en gruppe mænd, der falder igennem i psykiatrien. Der er ikke relevante tilbud, der passer til denne gruppe. Forslaget omhandler et tilbud i Nordsjælland målrettet grupper for mænd. Gruppen tager udgangspunkt i guiden til et godt hverdagsliv. Tilbuddet hedder: Mand – få et bedre hverdagsliv.
Uddrag fra ansøgning: Form: 8 gange. Grupper af 6-10 personer
Gruppe sessioner af 2 timers varighed med en kaffepause.
To gruppeledere: en frivillig og en lønnet.
Grundtema: Fra guiden til et godt hverdagsliv.

Henning tilbyder at indgå i gruppen som erstatning for Bo Steen Jensen. Det vil være Søren Breidahl og Steen Moestrup der er tovholdere for gruppen. Torben J. er kun menigt medlem. Der er midler i LAP til at gennemføre forløbet.

LL vedtager at forslaget og tilhørende aktiviteter kan igangsættes.

 

7. Samarbejde (lukket punkt)

 

8. (lukket punkt)

 

9. Orientering fra

a. FU

– Steen orienterer om, at der er bevilliget kr. 4000 til Stop-Op til en pc. Det en pc, som flere kan bruge, og Stop- op er et kollektivt medlem af LAP.
– Udpegning til Følgegruppen for 10 års planen for psykiatri. Steen indgår i gruppen.
– Høring om kontanthjælpssystemet 28. august i DGI –byen. Henrik er tilmeldt.
– LAP Nordjylland: Der skal indkaldes til en Generalforsamling, og det er formandens opgave.
– Psykiatrialliancens pressemeddelelse vedr. Psykiatriløftet offentliggøres på TV-2 NEWS denne mandag. Når den er offentliggjort sendes den til LL af sekretariatet.
– Følgegruppe til Implement og gruppe vedr. beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handicap. Lene tager kontakt til Implement og sætter Steen på cc.

b. LL

– LL beslutter at første møde efter Landsmødet rykkes til den 3.oktober i uge 40.

 

10. Arbejdsgrupper

– Det dannende fællesskab: Der skal vælges suppleant for Michael K. Andersen. Der skal findes en repræsentant for LL i Det dannende fællesskab. Henrik indgår i gruppen som LL repræsentant. Michael K. Andersen fortsætter som suppleant.

– Refugie: Steen har lavet en rundspørge blandt kystlejrens deltagere. Fra deltagerne lyder det, at der skal flere aktiviteter og mere undervisning ind vedr. krop, psyke og sind på refugiet. Det annonceres i bladet, at der kommer et refugie.

– Blivende refugie: Det er besluttet, at man vil arbejde videre med det blivende refu- gie i Region Hovedstaden.

– Bisidder – status: Helle Sibbersen overtager tovholderfunktionen dags dato. Bettina indgår som LL repræsentant. Bisidderkursus igangsættes med det samme.

– Sommerlejr: Grethe siger, at folk syntes det var en rigtig god sommerlejr. Vendepunktsforedraget var der flere, der var glad for. Steen siger, at kritikken først er kommet efterfølgende. Der kan være forskellige holdninger på stedet, og når man kommer hjem.

– Kystlejr: Lene fortæller, at det var en god kystlejr, hvor der var enkelte udfordringer. Der skal kunne trækkes ekstra kræfter ind, hvis der er behov for det. Der var en god ́bottom up ́ tilgang til at lave udflugter, og det kunne man godt bruge også i sommerlejr gruppen. Der er kommet 4 evalueringsskemaer.

– Markedsføring: Lene fortæller, at Hanne Kamper vil tage rundt til sygehuse og informere om LAP. Der skal sammensættes en større gruppe til arbejdet med markedsføring af LAP.

– Bladgruppen: Grethe fortæller, at ikke alle i målgruppen læser hele bladet. Der efterspørges fornyelse, nye skribenter og eksterne bidrag. Folk ved desuden ikke, at de kan sende artikler ind til bladet. Det skal nævnes i bladet og på landsmødet.

Eksterne må gerne sende bidrag ind til bladet. Det besluttes, at der kommer en stor reklame artikel i bladet, hvor det står at man er velkommen til at sende tekster ind til bladet. LL medlemmer skal sørge for, at der kommer tekst bidrag fra de grupper og arrangementer de selv indgår i.

Lene fortæller at unge ikke tiltales af Lay-Outet i bladet. Hanne W. fortæller, at Layoutet er professionelt, og alle kan sende bidrag ind. Der opfordres til at komme nye medlemmer ind i bladgruppen.

Lene og Grethe og vil gerne skrive om landsmødet, og har en uge efter landsmødet til at skrive en artikel til bladet. Det foreslås, at LL medlemmer på skift kan skrive lederen til bladet. FU får mandat til at redigere i de tekstforslag, der evt. måtte komme ind.

 

11. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. medlemstræf

LL beslutter, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe umiddelbart efter landsmødet.

 

12. Personale (lukket punkt)

 

13. Økonomi:

a. Balance 2020
Der er fejl i det udsendte materiale, og dette gennemgås ikke på mødet.

b. Budget 2021
Der er et par regnefejl og justeringer, der skal rettes til i budgettet. Kasserer retter til.
Budgettet skal bruges til landsmødemappen.
Budget 2021 vedtages

c. Ansøgning fra LAP København
Ansøgningen omfatter en række foredrag og arrangementer mv.
LL stemmer vedr. ansøgningen, og der er flertal for at forkaste forslaget.
Ansøgningen forkastes

 

14. Evt.

 

15. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL-møde 20. juni 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, Clarissa E. Sørensen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen, Lenette Rasmussen(suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Michael P. Krog og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende): Lene Kristiansen, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Steen Moestrup blev valgt til ordstyrer. Tom J. Pedersen blev valgt til trivselsfacilitator. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Udsættelse af bladet sættes ind under pkt. 12. Peer netværket gøres til lukket punkt. Der tilføjes et pkt. 15c: Musik til kystlejren og 15d: Aktuelle regnskabstal. Der indsættes et punkt 11d. Der tilføjes et pkt. 6g vedr. musik på landsmøde 2020: Afløser for B-Sharp. Der tilføjes et punkt under pkt. 12 vedr. udsættelse af bladet.
Med disse ændringer blev dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 21. marts 2020
Der var lidt forvirring omkring afstemning til FU og dagsorden generelt.
Hvis møder skal afholdes over mail eller lignende igen skal det gøres på anden måde.
Referatet godkendes.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2020

a. Beretning
b. Hvem holder åbningstalen – politiker.
c. Handlingsprogram
d. Stemmetæller
e. Indkomne forslag. Ny frist for forslag er 14. august.
f. Indkaldelse og tidsplan vedr. Landsmøde
g. Vedr. musik til landsmødet. Afløser for B-Sharp.

7. Samværsvenner v/Nils (orienteringspunkt)
Punktet udgår.

8. (lukket punkt)

9. Oplæg om transport v/Michael K. Andersen
Michael K. Andersen fortæller kort om mulighederne for go-more, orange billetter mv. Orange billetter skal bestilles en måned i forvejen.
Der er også orange-fri, der kan afbestilles en halv time før. Der kan også købes billetter til kr.110. DSB app. viser den billigste mulige transport. Go-more er også en mulighed, men de lægges meget sent ud, og det er ofte påstigning ude ved motorvejene. Der indsendes bilag fra Go-more, Henrik sender et rundt til orientering. Inger-Liss har købt den billige udrejse og en 40 kr. dyrere hjemrejse. LL opfordrer til at man kører sammen, hvis man er i bil. Bestil altid billetter i god tid, det er det billigste. Oplægget sendes til LAP19.
Kassér Steen Moestrup fortæller, at uforskyldte forsinkelser kan LAP eventuelt kompensere for, hvis disse beskrives grundigt. Det vil sige det er en skønssag, der vurderes fra gang til gang.

10. Erfaringer med Corona v/Lene Kristiansen
Erfaringer: Mange af de opkald, der har været til LAP i denne Corona tid har handlet om to ting:

1: Oplysning og information. F.eks. at gengive information fra myndighederne.
2: Samtaler om konsekvenserne af Corona-situationen. F.eks. usikkerheden og frustrationen ved at mange hjælpetilbud har været lukket.

Udover ovenstående er der udfyldt spørgeskema vedr. Corona fra Udsatterådet.
Hanne W. foreslår til bladet: 1-3 spørgsmål om de gode eller dårlige erfaringer med Corona.
Clarissa har været til Vendepunkter og deltagerne der oplyser, at der har været ro på i Coronatiden og det har været positivt.

Michael P. Krog oplyser, at der har været unge der ikke har fået besøg i Corona tiden, og det har været for skrapt med 3 mdr. uden besøg. Hanne W. fortæller fra møde med Udsatterådet, at misbruget og misbrugerne har flyttet sig, da priserne på stofferne er steget mv.

11. Orientering fra

a. FU
Vedr. sekretariatet: Medarbejderne har mødt ind på sekretariatet på skift i Coronatiden. Det vil sige, der også har været dage, hvor medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Hoveddøren på sekretariatet har været låst. Der lægges op til, at samtlige ansatte igen arbejder ud fra sekretariatet efter sommerferien.

b. Hjemmeside – status
Der er indhentet tilbud fra nuværende webmaster. FU har nikket til tilbuddet fra Lars Mogensen. Aftale med Simple Solutions siges op. Der ligger en regning fra Simple Solution vedr. fremtidige ydelser, der dog ikke er efterspurgt. Der er også efterspurgt tilbud vedr. udgifter til overdragelse, og dette har Simple Solution endnu ikke svaret på.

c. LL
-Tips og lotto:
Ansøgning har båret frugt, og der er indhentet kr. 215.610,26 til LAP til brug i 2020.
Michael K. Andersen fortæller om en messe for Udsatte på Roskilde torv.
Mikael P. Krogh har meldt sig til Røde Kors Folkemøde i Kbh., som deltager fra LAP.

d. Lukket punkt.

12. Arbejdsgrupper (beslutningspunkt)

– Decemberrefugium
Erstatning for Lars K. i arbejdsgrupper mv., Lars Kristensen har trukket sig fra LL for at gå ind i politik.

Lars Kristensen vedbliver at være tovholder i decemberrefugiegruppen. Michael K. Andersen og Steen Moestrup indgår i arbejdsgruppen vedr. decemberrefugie. Der holdes fast ved Inspirationscentret ved Maribo, som lokation i 2020. Der indkaldes snarligst til møde i gruppen.
De tre ugers refugieafholdelse (udvidelse) skal støttes med midler fra bevilling fra FerieFonden. Der er flere muligheder for anden lokation, herunder et forslag fra lokalkonsulent Arne Jensen.

-Vedr. LL
Suppleant Michael K. Andersen indgår som fuldgyldigt LL- medlem. Lenette Rasmussen indgår som suppleant. Jens Rasmussen fortsætter i LL.

– Markedsføring
Michael K. Andersen indgår i Markedsføringsgruppen. Henrik indgår som LL medlem og tovholder

Der skal tillige findes en afløser for Lars Kristensen i Det dannende fællesskab, Bostedet Helheden ved St. Darum i Sydjylland. Michael Krog Andersen sidder der som suppleant for Lars.

– Bisidder
Henrik går i gang i næste uge og indhenter tilbud mv. Inden udgangen af næste uge skal det besluttes om Helle Sibbersen skal tage over efter Henrik. Tom og Henrik er LL-medlemmer. Bettina K. Mærsk tilbyder at indgå i gruppen, og sættes på mailgruppen.

– Kystlejr
Der er valgt et godt sted i Henne til Kystlejren, og det hedder Henne Bad. Der vil være morgen badning og gammel dansk og/eller kaffe. Der er 5 hjælpere på Kystlejren: H. Seidenfaden, S. Stendal, M. Windfeld, Steen Moestrup og Troels Gade. Der er lavet et brev til deltagerne, og der er taget ca. 30 personer ind. Der er talt om køkkenhygiejne mv. Der skal laves retningslinjer vedr. morgen mad. Katrine foreslår gruppen kontakter Sundhedsstyrelsen og får retningslinjer vedr. fælles madlavning.

LL beslutter, at gruppen kontakter Sundhedsstyrelsen og får de korrekte retningslinjer, når der laves mad selv. Hvis der er begrænsninger i forhold til egen madlavning giver LL tilladelse til at maden bestilles udefra.

– Sommerlejr
-Udsættelse af bladet v/Steen Moestrup. Bladet blev udsat grundet Corona. Der ligger et nyhedsbrev, der kan justeres og sendes ud.

Redaktionsgruppen sammensætter et nyhedsbrev i den kommende uge.

Deadline for næste blad er 1. august. Bladet udkommer 30. september. Husk at indsende indlæg fra sommerlejr og kystlejr. Bidrag herfra skal være redaktionen i hænde den 15. august.

13. Vendepunkter v/Lene Kristiansen
Bilaget vedr. dette punkt beskriver forslaget til udbredelse af Vendepunkter til hele landet.
Lene har oplyst, at der udover bilaget ikke foreligger yderligere nyt materiale vedr. Vendepunkter. Katrine: Der savnes noget om forankring og videreførelse af kurserne i beskrivelsen. Herunder, hvordan der søges § 18 midler mv. og hvordan man søger andre former for støtte. Instruktørerne skal forpligtes til at arbejde videre med Vendepunkter efter endt uddannelse. Clarissa fortæller, at der tænkt forankring ind, herunder lokale Vendepunkter, søgning af midler til kurser, undervisningsweekender mv. Forankring og det videre samarbejde omkring Vendepunkter skal ligge i sekretariatet.

Clarissa oplyser, at der snarligst skal holdes møde i gruppen vedr. Vendepunkter, og hun vil tage punkter fra LL ́s drøftelse med til mødet.

14. Peer-netværket v/Hanne Wiingaard (lukket punkt)

Økonomi:

b. Budget 2021
Hanne W. påpeger et par fejl, der skal rettes til, herunder 1 dages landsmøde i 2021 og dertilhørende nedskrivelse af udgifter. Hvis LL møderne også reduceres, skal der også reduceres i budgetudgifterne til LL.

LL godkender budgettet for 2021 med de påpegede rettelser.

c. Musik til kystlejren v/Steen
Der ønskes musikledsagelse, det kunne være Kristian Bach. Der kunne være musikledsagelse i 1-3 dage på lejren.

LL beslutter, at der kan betales for musikledsagelse indenfor rammerne af kr. 10.000.

d. Aktuel regnskabsoversigt v/Steen
Der er brugt mindre end sidste år grundet aflysninger som følge af Corona. Der foreslås et medlemstræf i november måned 2020.

Michael K. Andersen indgår i gruppen. Michael kommer med forslag på LL møde i august vedr. medlemstræf. Træffet foreslås afholdt i november 2020 i Jylland.

15. Personale [lukket punkt]

16. Vedr. dagsorden v/Tom Jul Pedersen
Punktet drøftes. Det fastlægges, at det er LL, der på møderne bestemmer dagsorden.
Endelig gøres det klart, at det ikke er hensigtsmæssigt at genoptage punkter, sende mails vedr. dagsordner mv., der ligger tre måneder tilbage. Tom spørger efterfølgende vedr. deltagelse på FU møder?

17. Vedrørende bladet v/ Grethe Kristine K. Nørgaard
Grethe K. Nørgaard: Det sidste blad var ikke særlig godt. Stk. prisen er kr. 30, indholdet var ikke specielt læseværdigt og hvem vil betale denne pris for dette blad.
-Grethe spørger, hvorfor der ikke er/var små interview med deltagerne på medlemstræf i bladet?
-Kunne man ikke tage kontakt til tidligere LAP pris modtagere, herunder Jytte Banner og Ole Sørensen med henblik på artikler om, hvor de er nu i deres arbejde?
-Der foreslås tillige flere eksterne bidrag og flere artikler om det psykiatri faglige i bladet.

Inger-Liss beskriver arbejdet med bladet, herunder hindringer/sygdom mv. ift. interview mv. Inger-Liss nævner også rundspørge vedr. klumme på Landsmødet. Et LL-medlem spørger om det er repræsentativt udvalg, der er blevet spurgt om kvaliteten/klumme i bladet? Dertil svarer blandt andre Hanne W., at det er et repræsentativt udvalg af medlemmer, der melder positivt tilbage vedr. den omtalte tekstdel i bladet. Katrine roser bladet, herunder omtalte klumme i bladet. Hun har blandt flere medlemmer hørt klummen omtalt som en positiv underholdning. Bladet diskuteres og der opfordres til at indsende indlæg – også fra fx sommerlejr og kystlejr.

Bettina foreslår nye folk i redaktionsgruppen, som kan bringe nye idéer og tilgangsvinkler. Bettina siger redaktionsgruppen selv deltager på lejre mv., og derfor kan skrive egne indlæg herfra.

Steen giver udtryk for, at det skal være frivillige, og ikke ansatte der skriver artikler. Deadline og temaer skal meldes ud tydeligere fra redaktionsgruppen. Steen nævner også, at han ikke mener der skal flere lønkroner til bladet.

Tom siger han har fået tak for fotos i bladet, og mener samtidig at frivillige fra hver region skal opfordres til at skrive en artikel til bladet.

Michael P. Krog: Jeg har længe ville opgradere bladet, herunder den redaktionelle linje. Vi kan ikke tage udgangspunkt i, hvad der er oppe i tiden eller hvad der er aktuelt, da bladet er afhængig af de bidrag, der kommer ind fra foreningens frivillige. Hver artikel skal gerne fremover gennemgås og redigeres grundigt af redaktionen på bladet. Kunne der komme en pulje til honorar til interview, ex. interview med Susanne Brøgger eller Lise Nørgård?
Michael P. Krog er blevet redaktør på et revyblad, og her har man valgt en professionel ledelse og redaktør.

Henrik fortæller om det designløft, der er foretaget af HUS FORBI. Henrik nævner, at han gerne vil have Inger-Liss med i markedsføringsgruppen.

LL- mødet er fortsat udover udmeldte sluttidspunkt kl. 17.00. Derfor stoppes drøftelsen vedr. bladet her, og LL beslutter at punkt vedr. udvikling af bladet sættes på, som centralt dagsordenspunkt på førstkommende LL -møde 15.august.

18. Punkter til næste møde
– Punkt vedr. udvikling af bladet.
– Landsmøde
– Gennemgang af forslag til landsmøde 2020

19. Mødedatoer 2020
– Mødedato lørdag den 15.august besluttes.
– Første LL møde efter landsmøde fastlægges til den 26. september 2020.
Jon V. Andersen inviteres til første LL – møde efter Landsmøde 2020.

20. Evt.

21. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.

Referat af LL møde 21. marts 2020

Møde afviklet via mail.

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Lene Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe.
Ikke svaret på dagsorden: Inger-Liss Christoffersen, Michael P. Krog, Clarissa E. Sørensen, Lars Kristensen, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Steen Moestrup, Nils H. Andersen (suppleant).

OPSAMLING:

1. Samværsvenner:
Initiativet kan igangsættes. Der kan dog ikke være udgifter for LAP forbundet med tiltaget.

2. Valg til FU:
Jens Rasmussen vælges til FU.

3. Vendepunkter:
FU: Udsættes til der foreligger et revideret budget og projektdesign. Der arbejdes videre med Vendepunkter. Steen sender kommentarer til Lene vedr. Vendepunkter.

4. Personale: (lukket punkt)

5. Økonomi:

a. Regnskab 2019. Underskrifter
FU rykker i LL vedr. underskrifter.

b. Reguleret budget 2020
Er kun fremsendt til orientering

c. Budget 2021
FU udarbejder nyt forslag til LL og til Socialstyrelsen før 1. maj.

d. Feriefonden
d1) Sommerlejr
Er kun medsendt til orientering.
d2) Kystlejr
Er kun udsendt til orientering.

Refugie

e. Folkemøde Budget.
FU: Det er gammelt budget og der skal tages stilling til det igen, når revideret budget foreligger. FU afventer nyt budget fra Folkemødegruppen.

Referat af LL møde 15. februar 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael Krog, Michael K. Andersen (suppleant), Henrik K. Hansen, Michael P. Krog, Lene Kristiansen,
Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jakob Brixtofte Petersen, Inger-Liss Christoffersen, Clarissa E. Sørensen, Lars Kristensen, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet:

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Valg af trivselsfacilitator.

Referent: Steen
Ordstyrer: Hanne
Trivselsfacilitator: Tom
Samarbejdsøvelse v/Grethe og Bettina

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Hvad forventer den enkelte at få ud af mødet?

Udenfor referat.

3. Godkendelse af dagsorden

Tilføjes:
9. (lukket punkt)
Nr. på de efterfølgende punkter justeres.

4. Godkendelse af referat fra møde den 18.01 – 19. 01 2020

Rettelser:
Side 1 Lene foreslår xxxx til den eksterne pris.
Side 2 pkt. 5.c. Michael Krog er uden h.
Godkendt med disse rettelser.

5. Landsmøde 2020 (lukket punkt)

6. Politik – fælles forståelse af LAP ́s politik

a. Principprogram. Behov for at drøfte rettelser igen.
Forslag fra FU: Ny landsledelse arbejder med sproglig opdatering af principprogram.
Landsledelsen tiltræder forslaget og der efter landsmødet nedsættes en gruppe, som arbejder med principprogrammet.

7. Orientering fra (20 minutter)

a. FU
Orienterede om at Jeppe starter i praktik på mandag.
Orienterede om en regning der endnu ikke er betalt fuldt ud for Inspirationscentreret i Maribo.
Husk dokumentation til revisor – sundhedskort og billede legitimation -kørekort/pas.

b. LL
Hanne har været til Erik Ravns begravelse (tidligere formand for Bedre Psykiatri)
Lene fortalte om behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien i København. Mange er blevet udskrevet og tabes nu på gulvet. Hjemmevejleder er blevet til gruppeterapeuter, værestederne nedlægges, praktisk hjælp skal varetages af hjemmeplejen, der laves ikke mad længere på værestederne.
Tom fortalte om demonstration i næste uge om besparelser i socialpsykiatrien i Århus. Der må ikke sælges tobaksvarer på Skejby sygehus.
Grethe fortæller at det giver mange konflikter omkring salget af tobaksvare, politikerne vil prøve at få det taget op.
FU bemærker, at der ikke må sælges tobaksvare andre steder.
Konference om den nære psykiatri – Tom og Grethe har deltaget.
Lene Kristiansen – der er møde i psykiatrinetværket – årstemaet foreslås at være 10 års planen.
Michael P.K.– tobaksvare er beroligende og skaber gode rammer for samspil mellem patienter og personale. Gentofte kommune har modtaget 3 mill. Til udvikling af netværkskort. Der skal etableres brugerindflydelse på alle socialeområder. Uddeler om nekrologen over satspuljemidlerne og artikel om det nye landsdækkende Udsatteråd.
Steen informerede om der er nedsat et brugerpanel og et panel af lokale udsatteråd til at rådgive det landsdækkende udsatteråd. En af os – kampagnen arbejder med udsatte og lighed i sundhed.
Katrine vil opfordre til, der råbes vagt i gevær omkring at opgaverne udliciteres til hjemmeplejen i stedet for at hjælpe borgerne med at lære selv at gøre det.
Henrik informerede om, at der ikke skæres i hjælpen til socialpsykiatrien i Ålborg kommune fordi Udsatterådet har kæmpet – men der er skåret på andre områder. Sundhedsstyrelsen arbejder med nedbringelsen af tvang og anbefalinger til kommunerne.
Lene – VISO vender tilbage omkring udpegningen.

8. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen

10.000 plus moms pris for standard.
Søgeord reduceres med en tredje del søgeord. FU og Henrik afklarer søgeordene i samarbejdet med Infomedia.

9. (lukket punkt).

10. Reklametekst for LAP

– orientering
Det er den gamle, der er sendt ud fra Arne – som inspiration.

11. Arbejdsgrupper

– Bisidder – Henrik arbejder videre med hvor kurset skal holdes og, hvordan og hvornår.
– Trivselsudvalget, der er ikke sket noget siden sidst, men udvalget har besluttet at nedlægge udvalget.
– Sommerlejr. Der er udarbejdet annonce og de første skridt i planlægningen er foretaget.
– Kyst- lejr. Der er udarbejdet annonce og indkaldt til møde i slutningen af februar.
– Blivende Refugie, Der arbejdes videre med begrebet ”refugie”, set i lyset af at det er en pause fra samfundet. Der er stadig efterspørgsel på aktiviteter flere gange i løbet af hver dag. Efter frit valg. Og ikke blot fred og ro. Snak om man bør gentænke sted og program/kost etc. for december refugiet.
– Folkemøde 2020 – er alene nedsat af LL-medlemmer og herefter er det gruppen der beslutter hvem der optages i gruppen. Planlægningen går fremad og der er mange ideer til arrangementer, budget næste gang.
– Livsglæde gruppen har planlagt en udflugt til Willumsens museum i Frederikssund. Gerne klare signaler om hvordan der kommer livsglæde ud af det. Og langtidsplanlægning, så turerne kan annonceres i bladet.
– Erfaringspiloter, har ikke haft nogle aktiviteter siden sidst. Men vil gerne gå ind i sagen omkring suppleantens ønsker om personlig udvikling.
Der har i løbet af det sidste år ikke været åbne LL-møder for medlemmerne.
Der mangler åbne LL-møder for medlemmerne – husk det næste år.

12. Personale (lukket punkt)

13. Økonomi:

a. Balance 2019
Balancen gennemgået:
Der er et overskud på 292.000 kr., men mangler muligvis nogle udgifter til feriepenge og regnskabet er ikke revideret af revisor endnu.
Det bemærkes, at der er lidt tilbagegang i medlems kontingenterne, der er stigninger i deltagergebyr fra refugie, sommerlejr og landsmøde.
Overskuddet fra 2018 er overført med kr. 142.000.
Landsmødet er noget dyrere – det var aftalt at vi anvendte en del flere midler i 2019, som var foreningens 20 års jubilæum.
Der er anvendt lidt færre udgifter til arbejdsgrupper.
Sommerlejren har haft ca. 15 deltagere flere og det forklarer den stigende udgift.
Kystlejren har haft fald i omkostninger p.g.a. lavere omkostninger til forplejning/turaktiviteter.
Der er noget lavere omkostninger til aktiviteter grundet at medlemstræffet er afholdt i 2020 i stedet for sidst i 2019.
Der har været stigende omkostninger til LL-møder, fordi man besluttet at afholde 2 todages møder i 2019, og der har været flere deltager på møderne.
Bladet har kostet lidt mere primært på grund af stigende porto og layout.
Personale omkostninger er stort set uændret.
Administrations omkostningerne er lidt lavere.
Det bemærkes, at LAP har en god likviditet ved årsskiftet.

14. Eventuelt

Lokalforening – problem omkring hvordan man får aktivitet.
Det bemærkes, at nogle fra redaktionsgruppen opfordres til at tage telefonen, når suppleanter ringer til dem.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Udenfor referat.
Første møde i den ny landsledelse er lørdag den 2. maj 2020. Næste LL møde er 21. marts.
LL-møder ligger her: https://www.lap.dk/referater/landsledelsen-ref/

Referat af LL møde 18. og 19. januar 2020

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Jens Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen (suppleant), Clarissa E. Sørensen, Henrik K. Hansen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Katrine Wiedersøe, Steen Moestrup og Nils H. Andersen(suppleant).
Afbud/fraværende: Inger-Liss Christoffersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Spørgsmål vedr. trivselsfacilitator: Tom vælges til trivselsfacilitator. Hanne og Steen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Pkt.12: Status vedr. T-shirts v/Inger-Liss ændres til at omhandle indkøb af kasketter. Der indsættes et pkt. 14b. Derudover indsættes et nyt punkt 16 vedr. første LL- møde efter Landsmødet 2020.

4. Godkendelses af referat fra møde den 7. december 2019.
Afklaring: NADA på landsmødet blev vedtaget på mødet 7.12, og det skal fremgå af referatet.
Michaels K. Andersens fremsendte kommentarer og rettelser sættes ind i referatet. Referatet er herefter godkendt.

5. Landsmøde 2020

a. Foreløbige program og indkaldelse
LL godkender indkaldelsen. Lene foreslår, at der skal gives mere end 2 minutter til hver præsentation fra LL kandidater på Landsmødet. Lene nævner også, at det skal sikres, at handlingsprogrammet behandles efter foreskrifterne. Det er der enighed om i LL. Clarissa: Hvordan får man medlemmerne til tage handlingsprogrammet alvorligt? Der til svares fra LL: Det kan være svært, at få medlemmerne til at tage det til sig. Clarissa foreslår et handlingsprogram, der strækker sig over mere end et år. Katrine mener, at handlingsprogrammet skal være der, så medlemmernes interesser tilgodeses i LL ́s arbejde gennem året. Steen foreslår, at LL kommer med et forslag til handlingsprogrammet til Landsmødet.
LL godkender den foreløbige indkaldelse. Landsledelsens forslag til handlingsprogram sættes på LL møde 15.02 2020.

b. Ekstern taler
Henrik foreslår en læge fra Aarhus som oplægsholder. Oplægsholder skal dog helst være en politiker. Katrine foreslår Magnus Heunicke.

c. LAP Prisen (lukket punkt)
Det besluttes, at LL i god tid indsender forslag til intern og ekstern LAP pris frem mod næste LL møde. Punktet genbehandles på LL møde 15.02 med henblik på endelig beslutning.

d. Forslag vedr. NADA på Landsmøde v/Katrine
Punkter er vedtaget på LL møde 07.12. Der kan bookes et lokale i Svendborg til NADA behandling på landsmødet.

6. (Lukket punkt)

7. (Lukket punkt)

8. Orientering fra

a. FU
Hanne W.: Der har været julefrokost med personalet. Steen fortæller, at han har været ovre på sekretariatet og gennemgå regnskaber sammen med Pia.

b. LL
Katrine fortæller, at Thorridt er med i arrangørgruppen vedr. NADA kursus i Vejle. Katrine spørger til kasse vedr. NADA, der er sendt til kontoret? Katrine: Der er booket nyt NADA kursus i Vejle i august måned. Clarissa fortæller om henvendelse vedr. helhedsplan i Rødovre kommune. Henvendelsen er videresendt til LL, og den er sendt til Bo Steen. Clarissa efterspørger deltagere til et møde den 13. februar vedr. helhedsplan. Steen fortæller, at der ikke er nyt vedr. Det Nationale Udsatteråd. Henrik fortæller, at årets tema i Brugernes Bazaar er stigmatisering. Henrik har været til gløgg hos Socialministeren i regi af SAND. Henrik nævnte for ministeren, at man skal behandle udsatte ordentligt og sociale ydelser skal være større – jf. SANDs holdning til justering af sociale ydelser.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Der har været møde i Folkemøde Bornholm gruppen. Næste møde er i februar. Gruppen har besluttet, at tovholder funktionen er delt mellem Katrine og Bettina.
– I sommer lejrgruppen har der også været møde. Næste møde er i februar. Her er tovholder funktionen delt mellem Bettina og Steen.
– Lene: Der har ikke været møde i Vendepunktsgruppen. Lene spørger her, om det er muligt at have kursusdage på sommerlejren mandag, onsdag og fredag. Derefter undervisning á 3 dage i efteråret. Der påtænkes på 10-11 personer, med 2-3 fra hver LAP lokal afdeling. Sommerlejrgruppen og Vendepunktgruppen tager en snak om dette.
– Lars: Det er gået godt på refugiet. Der var 100 færre overnatninger på et udvalgt tidspunkt. Der var i en uge før jul 15-20 deltagere. Mellem jul og nytår var der ikke mange. Der har været få problematiske episoder. Der har været lidt klager over maden. Det kan skyldes, at der var en islandsk madkultur, som var lidt anderledes. De nye ejere på refugiet er islændinge. Deltagerne er blevet bedt om at sende evalueringer ind, da der ikke er lavet ’en samlet evaluering via spørgeskema. Michael K. Andersen efterspørger flere aktiviteter, og mindre rigide skærmregler på refugiet.
-Der har været møde i bisiddergruppen. Der planlægges et nyt møde og et kursus i maj. Henrik er ved at indhente tilbud på konferencelokaler til kurset.

d. Input til årsberetning (Landsledelsens beretning)
FU er tovholder på årsberetning. Katrine skriver om Folkemøde og NADA. Bettina skriver om sommerlejr. Lene skriver om psykiatritopmødet og Vendepunkts kurser. Steen og Hanne skriver om besøg hos politikerne. Hanne W. og Jens skriver om medlemstræf.

9. Aktiviteter 2020 Årshjul
Årshjulet præsenteres som et eksempel på en overskuelig fremstilling af LAP-aktiviteter. Kommentarer fra LL sættes ind i årshjulet. Udviklingskonsulent opfordrer til at sende forslag til aktiviteter ind.

10. Samværsvenner – Røde Kors. Forslag om samarbejde fra Røde Kors
Nils og Lars – status. Der er ikke foretaget yderligere. Nils og Lars går i gang med opgaven frem mod næste LL -møde.

11. Politik – fælles forståelse af LAP ́s politik

a. Principprogram
Indhold og ændringer til principprogrammet drøftes. Lene foreslår, at ́psykologer ́ i Stk. 1 ́Behandlingsmæssige forhold ́ rettes så der står behandler, så er vi bredere dækket ind i forhold i forhold til flere typer behandling.
Stk. C4 Individuelt ́: Samarbejde med MB-uddannelsen i psykiatri. Uddannelsen skal slettes, da uddannelsen er dårligt fungerende.
C, Stk.3c ́Individuelt udadtil ́: Recovery-uddannelse, Vendepunkter: Her kunne NADA også nævnes.
Derefter gås til afstemning om forslag til tekst ændring: 10 stemte for og en stemte nej.
Der er således flertal for at foreslå følgende formulering:
LL beslutter at stille forslag til landsmødet om at tilføje: Tilgængelige oplysninger om psykiatribrugeres sygehusvalg og indflydelse på valg af kontaktpersoner. FU udarbejder et forslag til tilretning af principprogrammet.
Note: Evt. til næste LL møde vedr. principprogram: Lighed i sundhed.

b. Drøftelse med udgangspunkt i Socialpolitisk redegørelse
Punktet drøftes kort og LL beslutter: Punktet sættes på dagsordenen til næste LL-møde. Clarissa og Nils skriver et oplæg til mødet 15.02. Herunder eventuelt tekst til bladet. Dette kan evt. resultere i en officiel udmelding

c. Indstilling af medlem til VISOs faglige bestyrelse
Lene Kristiansen vælges til repræsentant i VISO. Lene sender selv et præsentation til Lap@lap.dk. FU argumenterer overfor øvrige organisationer for valg af Lene Kristiansen til VISO ́s faglige bestyrelse.

12. Status vedr. T-shirts.
Punktet udgik, og indkøb af kasketter blev drøftet i stedet for. Der er indkommet forkerte kasketter uden tekst. Spørgsmålet er, om de skal beholdes eller sendes retur. Hvis de skal ændres skal de sendes retur.
LL beslutter, at LAP beholder de fremsendte kasketter.

13. Økonomi:

a. Orientering vedr. svar fra diverse fondsansøgninger.

b. Oplæg vedr. Info-Media v/Henrik K. Hansen – status.
Henrik er i gang med at indhente tilbud på en billigere adgang til Infomedia.

14. Personale [lukket punkt]

15. Præcisering af LAP ́s holdning til nikotinpræparater v/Nils
I diskussionen nævnes, at der er en tendens til at andre vil bestemme, hvad andre skal gøre. Det nævnes også, at den eneste bivirkning ved nikotin er, at det er vanedannende. Der er også en undersøgelse, der viser, at nikotin nedsætter behovet for beroligende medicin. Personalet i psykiatrien nævner, at rygere og personale ofte har en bedre relation, som følge af den styrkede relation, der opstår via rygepauserne. Michael K. Andersen syntes man burde have et stop-sukker tiltag. Efter en grundig drøftelse beslutter LL følgende:
Flertallet i LL stemmer for, at der ikke gøres videre vedr. formulering af tobakspolitik pt.

16. LL møde efter Landsmøde 2020
Første møde i den ny landsledelse er lørdag den 2. maj 2020. Næste LL møde er 15. februar. LL-møder ligger her: https://www.lap.dk/referater/landsledelsen-ref/

17. Punkter til næste møde
– Grethe tager en samarbejdsøvelse med til næste LL-møde.
– Oplæg vedr. Socialpolitisk redegørelse sættes på
– Ekstern og intern taler sættes på igen. LAP- prisen sættes på igen.
– Forslag vedr. handlingsprogram fra LL
– Værtsrolle på refugiet skal sættes på
– Indspark til 10 årsplan for psykiatrien
– Personale sættes på igen
– Statsministerens nytårstale. Michael K. Andersen udsender talen til LL.
– LAP ́s hjemmeside – status?

17. Evt.
– Nøgler
– Steven Cameron vil komme på Landsmødet og spille for kr. 9000.

18. Hvordan synes syntes du mødet gik.
Refereres ikke.