Referat af LL-møde 03.03.2024

Deltagere: Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Hanne Wiingaard, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Referat

1. Valg af ordstyrer og ordstyrer.
Tom Jul Pedersen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden
Cornelius og forslagsstiller mfl. ønsker valg til FU rykket op som pkt. 5.

4. Godkendelse af referat 13.01 2024 og 30.01 2024
LL godkender referater fra 13.01 2024 og 30.01 2024

5. Valg til FU v/Lene
Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Helle Sibbersen, Hanne Wiingaard og Lene Kristiansen stiller op til forretningsudvalget. Resultat af afstemning:
Hanne Wiingaard, Lene Kristiansen og Steen Moestrup vælges til FU
Cornelius fortæller under dette punkt, at der er behov for mere aktivitet om arbejdsgrupper mv. i LL.

6. Møde med Social- og Boligstyrelsen
Lene og Helle orienterer, blandt andet om svar vedr. Vendepunktskurser og afholdelse af disse. Herunder at der kun er brugt under kr. 200.000 til Vendepunktskurser pt. Under dette punkt nævnes, at der skal sendes revideret budget til Styrelsen. FU tilretter budget 2024.
Referat fra mødet med Social- og Boligstyrelsen sendes til LL
NB.: Der foreligger ikke et referat.

7. (lukket punkt)

8. Opdatering af webside før landsmøde v/Cornelius
Cornelius vil gerne indgå i webgruppen og opdatere websiden. Der er tre målgrupper, medlemmer, ministerier og interessenter. Det oplyses, at det kun er godkendte referater, der lægges på websiden.
Cornelius tager kontakt til Mette H. om ændringer af webside
Cornelius skriver forslag til budget, bidrag fra LL- medlem og udgifter til tekniker vedr. webside.

9. Landsmøde (lukket punkt)

10. (lukket punkt)

11. Vendepunkter
Ikke behandlet

12. Næste møder
– Torsdag den 14.03 på 14-18.00 på Zoom
– Lørdag den 13.04 2024 kl.11.00.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af ekstraordinært LL-møde 30.01.2024

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen
Afbud/ikke tilstede: Bettina K. Mærsk, Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen.
Clarissa trækker sig fra LL. Clarissa vedbliver at være medlem af LAP.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen valgt til referent.

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden.

På mødet tilføjes nyt punkt 4 om møde i Social- og
Boligstyrelsen, nyt pkt. 8 og nyt pkt. 16d. Øvrige dagsorden godkendt på møde 13.01 2024.
Dagsorden godkendt

4. Møde med Social- og Boligstyrelsen

LL beslutter følgende mødedeltagere: Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne W. og revisor. Møde afholdes på LAP ́s sekretariat. Pt. foreligger kun invitation til møde fra Styrelsen. Forberedelse af mødet omfatter formøde med revisor når dagsorden fra Social- og Boligstyrelsen forefindes.
Styrelsen holder derudover online info-møde for tilskudsmodtagere 6. februar 2024 om indsendelse af budget, målplan/udviklingsplan for 2024 og 2025, og skærpede regler for overførsel af midler. Revisor er orienteret herom.

5. (lukket punkt).

6. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

Bettina, Lenette, Helle, Shiva er interesserede i at deltage på konferencen. Shiva foreslår at deltagere skriver resumé af konference forud og efter? Hertil siger Hanne W., at det er bedre med en kort mundtlig tilbagemelding.
LL beslutter efter afstemning at LAP ikke sender deltagere til konferencen

7. Landsmøde (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Orientering fra

a. FU

b. LL
Shiva siger hun vil i kontakt med Inge V. om mødefora vedrørende anti-depressiv medicin og bivirkninger af medicin. Shiva kan ringe til Inge om dette.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
c.1. Sommerlejr
Helle: Der er indkaldt til et nyt møde i gruppen
c.2. Kystlejr
Torben: Der er fundet og bestilt et sted til Kystlejr. Gruppen holder snarligst næste møde. Tovholder i grupper skal sørge for at Torben og Inge indgår i henholdsvis mailgruppen Kystlejr og mailgruppen Sommerlejr.
Tovholder i Folkemødegruppen skal sørge for, at Inge V. indgår
Folkemødegruppe-mailen. Lene K. er tilføjet mailgruppen Sommerlejr.
c.3. Afholdt refugie 2023
Ikke behandlet
c.4. Fondsgruppe
LAP Randers har skrevet til Fondsgruppen vedrørende rådgivning om Fundraising. TRYG fondsmidler er kun tildelt Sommerlejr.

10. Folkemøde 2024 – arbejdsgruppe, deltagelse mm.

LL beslutter, at ledige sommerhuspladser kan lejes af medlemmer efter først til mølle princippet.
Pris regnes ud i forhold til gældende priser for sommerhusene. Telt og stadeplads er afmeldt.
LAP ́s øvrige folkemødedeltagelse behandles på næste LL-møde.

11. Møde i Sundhedsministerium om psykiatri

– deltagere og bidrag: LL beslutter at LL melder ind vedr. deltagelse. Der kan deltages via Zoom. Der sendes forslag til datoer til Sundhedsministerium.

12. Klare regler for at trække sig i LL og arbejdsgrupper.

Punkt indsendt af Inge V.
Inge Volder ikke til stede og punkt ikke behandlet.

13. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

LL beslutter, at der kan igangsættes samarbejde med Peer netværk omkring konkrete projekter, hvis det/når det er aktuelt. Pt. er der ikke et konkret (udgiftsdækket) projektforslag.

14. Politisk status

Gruppen der skriver beretning, jf. pkt. 7.3., tager denne del med. Punktet genbehandles på fysisk LL-møde.

15. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslaget omfatter brug af metaldetektorer og udkørsel med politi til psykiatriske patienter.
Lene siger, at mere sikkerhed for medarbejdere kan betyde ekstra tvang. Helle tilføjer, at afdelinger for dementes brug af tvang også tælles med i opgørelser af tvang i Region Syddanmark. Der er medieinteresse for lovforslaget blandt andet fra Politiken.
LL beslutter at LL kan melde ind på lap@lap.dk om tekstbidrag til pressemeddelelse e.l. Evt. skrevet sammen med Steens forslag om demonstration.

16. Økonomi (lukket punkt)

17. Evt.

LL- medlemmer skal overholde pkt. 13 i LAP ́s forretningsorden om fortrolighed, som forudsætning for tillid i LL ́s arbejde. Som eksempel nævnes, at indhold og informationer på mail ikke må deles med udenforstående.

18. Næste møde

Næste ordinære LL- møde er søndag 03.03 2024 i Odense.

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 13.01.24

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani og Tom Jul Pedersen.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Clarissa E. Sørensen, Torben Juhl og Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette Ammar Kristoffersen (referent)
Mødet blev afholdt som zoom-møde.

1. Valg af ordstyrer og referent

Helle vælges som ordstyrer, Jette vælges som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Punktet refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Steen anmodede om at det anføres i dagsorden, hvem der har indstillet punktet og med tydelig begrundelse for at tage punktet op, jævnfør pkt. 2. i LLs forretningsorden.
Steen ønsker underpunkt til pkt. 5.
Hanne C. ønsker tilføjet underpunkt til arbejdsdeling
Cornelius: Der er intet nyt under punkt 9, der derfor kan tages af.

4. Godkendelse af referat 25.11 2023 og 12.12 2023

Tom: Indsendte bemærkninger, men referatet ikke godkendt rettidigt i følge procedure i forretningsorden, hvor det er FU der skal godkende det.
Cornelius: Orientering under pkt. 14 skal fjernes pga. lokalt anliggende. Hanne C enig, da bestyrelsen har trukket beslutning tilbage.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. LAP Vendepunkter

-Vendepunkt ansøgning (beslutningspunkt)
Helle: Instruktørerne har fremsendt ansøgning om midler til udvidelse af instruktøruddannelsen, fordi de vurderer, at instruktørerne som helhed ikke har det niveau, de skal have, for at stå for Vendepunktsforløb. Der er ikke medsendt budget – og ansøgning om konkret beløb.
Steen: Kan vi ikke bede arbejdsgruppen regne på hvad det koster, så kan FU behandle det?
Hanne W: Nej, FU skal ikke behandle det, da to ud af tre i FU også er med i Vendepunkts- arbejdsgruppen.
Tom: Vi er nødt til at få et budget, så sagen må skubbes til næste møde. Men er man på nuværende tidspunkt ikke klædt på til at undervise, skal man måske stoppe som instruktør. Det hjælper måske ikke med flere timer.
Lene: Det vil være naturligt at underviserne giver deltagerne feedback som instruktør for kursister. Opfordrer derfor til de nye instruktører afprøver det som fundament for at udbrede det.
Cornelius: Vigtigt de nye instruktører får praktisk erfaring, og lærer her igennem. Mener der nu skal bruges penge på at igangsætte kurser/forløb ude i landet fremfor flere kurser.
Steen: Foreslår møde for deltagerne, hvor de høres om erfaringer og behov for yderligere forløb – samt at der arbejdes på at finde billigere hotel.
Helle: Tager gerne spørgsmål med til deltagerne om hvor langt de føler de er, og hvad de evt. har brug for, for selv at kunne stå for forløb.
LL beslutter at genoptage behandling af ansøgningen på næste møde i LL forudsat at arbejdsgruppen fremlægger budget.

8. (lukket punkt)

9. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

– deltagere mm.

10. Landsmøde

11. Orientering fra

a. FU

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Sommerlejr
– Kystlejr
– afholdt refugie 2023
– Fondsgruppe
– mfl.

12. Folkemøde 2024

– arbejdsgruppe, deltagelse mm.

13. Møde i Sundhedsministerium

– deltagere og bidrag

14. Klare regler for at trække sig i LL

og komme ind igen – også i arbejdsgrupper v/Inge

15. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

16. Politisk status v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

17. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (bilag 18)

– drøftelse, kommentar eller pressemeddelelse

18. Økonomi: (lukket punkt)

19. Evt.

20. Næste møde

FU udsender forslag til ny mødedato.

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 25.11 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Tom Jul Pedersen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Torben Juhl, Paul Bjergager, Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette A. Kristoffersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette og Helle valgt som ordstyrere, Jette valgt som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med disse ændringer:
Hanne Wiingaard: Folkemødet på Bornholm er sat på under flere punkter. Alt om Folkemødet behandles under punkt 9 (incl. 11c og 11g i den udsendte dagsorden).

4. Godkendelse af referat 07.10 2023

Referatet godkendes med de indkomne rettelser.
FU erindrede om, at eventuelle rettelser indsendes til LAP22 inden 14 dage, helst med markering i anden farve. Er der uenighed mellem to indkomne rettelser, tages det op på efterfølgende LL.

5. [lukket punkt]

6. Evaluering medlemstræf

Tom præsenterer punktet i Inges fravær. Tom synes at både medlemstræffet og samarbejdet i arbejdsgruppen gik godt, men anbefaler at evalueringen ikke udsendes, da arbejdsgruppen ikke havde godkendt hele evalueringen. Noget er brugbart, andet skal man se bort fra.
Helle: Den overpositive skriftlige evaluering er ikke retvisende. Savner kritisk dimension, som bør med i fremtidige evalueringer, for at få læringsperspektiv. Aftalen var at arbejdsgruppen skulle løfte hele ansvaret, men FU endte med at komme på overarbejde for at slukke mange ildebrande, bl.a. fordi styringen var så stringent. FU anmodede om et møde med arbejdsgruppen på træffet, men Inge formidlede det ikke videre til den øvrige arbejdsgruppe.
Hanne W: Jeg sad inde i salen hele tiden, men er ikke tilfreds. Måden at byde medlemmerne velkommen på, var ikke i orden. Der blev talt ned til medlemmerne – som ved indlæggelse før i tiden. Maden elendig. Det er ikke i orden at Region H skulle betale for lokaler efter træffet, som var booket af LAP. Og krav om betaling fra Shiva for frokost var ikke i orden, når der var ledige pladser.
Bettina: Ked af kritikken af LL for bl.a. ikke at sidde i salen. Halvdelen af de tilstedeværende tog sig af opgaver, fordi arbejdsgruppen ikke gjorde det, og halvdelen sad i salen.
Arbejdsgruppen kun synlig mens politiet var der. Inge bad ansat om at få medlem ud, men det er ikke i orden at ansatte skal fjerne medlemmer. Ked af kravet om navneskilte, for at kunne få værelse og mad. Og ked af at man ikke måtte sige noget selv. Men vi skal ikke glemme, at der kom mange medlemmer, vi ikke har set mange år, og der var mange smil.
Clarissa: Tallene i evalueringen giver ikke meget mening.
Lenette: Der fremhæves en række aftaler, som jeg som FU-medlem ikke genkender, fx om rygsække. Virkede som om tovholder tog alle beslutninger selv.
Hanne W: Alle aftaler i – og med arbejdsgrupper skal foreligge skriftligt i LAP – vi kan alle få en mursten i hovedet. Men ikke realistisk at lave ny evaluering.

7. Vendepunkter v/Tom

Helle orienterede om de to første gange, hvor der blev gennemført Vendepunktskursus, herefter er det instruktørkursus. FU har haft godt møde med instruktører, hvor det blev tydeliggjort, at FU er arbejdsgivere, og der faldt en advarsel.
Clarissa: Knud har tilkendegivet at der skal være en gang mere om triggere, men det er arbejdsgruppen, der skal godkende forløbet og fordeling af moduler. Det kan ikke laves om udenom arbejdsgruppen.
Bettina: Gik meget ked af det fra sidste vendepunktskursus. Bad om at stoppe, men instruktører var ikke lydhøre, men Kurt åben til sidst.
Tom: Stemningen på sidste vendepunktsweekend meget utryg – trods tryghedsaftale.
Hanne W.: Hvis problemer med økonomien, må det tages op med FU.
Lene: Vendepunkter handler meget om tillid. LL bør derfor på et kommende møde drøfte hvem der kan blive instruktører i forlængelse af beslutning, punkt 5. Der indkaldes til møde i arbejdsgruppen over Zoom inden næste weekend.

8. Folkemøde 2024 v/Steen

Helle: Hele LL skal ikke med til Folkemødet. Foreslår at de LL-medlemmer, der har lyst, kommer med, og så kan det være oplagt at indgå i arbejdsgruppen. Der skal ikke være en ekstra planlægningsgruppe, og menige medlemmer bør fortsat få betalt billetten.
Tom: Vi skal have punkt på til næste møde i LL om udpegning af nye medlemmer i arbejdsgruppen, som i dag består af Torben, Inge, Steen og Tom.
Hanne: Foreslår punkt på til næste møde i LL: Skal vi droppe deltagelse i folkemødet p.g.a. økonomien?
Lene støtter Hannes forslag. Vi skal hellere koncentrere os om få et velfungerende LL.
LL beslutter at punkt om LAPs deltagelse i folkemødet tages op på kommende møde, og som en konsekvens heraf udsættes også godkendelse af folkemødebudget og betaling af rejser for medlemmer.

9. Sommerlejr gruppens sammensætning mm. v/Steen

a. Sommerlejr-gruppen er allerede godkendt på sidste møde i LL, og fremgår af referatet – Lene, Inge, Bettina, Torben, Helle S, Michella, Thomas og Lars

b. Godkendelse af refugiegruppe v/Hanne C.:
Sille, Lars Kristensen, Anette, Hanne C.
LL beslutter, at de fire personer udgør refugie-arbejdsgruppen.
Budgettet blev godkendt på sidste møde i LL. Alle aftaler skal via LAP.

10. Økonomi:

a. Regnskab og budgetoversigt v/Steen
LL godkender regnskabet og budgetoversigten.

b. Sommerlejr budget v/Bettina
2023 i bilaget rettes til 2024, hvor sommerlejren afvikles.
LL godkender midlertidigt aktivitetsbudgettet, men skal endeligt godkendes på januarmødet, da der forventes svar på fondsansøgninger primo december.

c. Kystlejr budget v/Bettina
LL godkender midlertidigt aktivitetsbudgettet, men budgettet skal endeligt godkendes på januarmødet, da der forventes svar på fondsansøgninger primo december.

d. Budget 2024 v/Steen
LL godkender budget 2024.

e. Kort orientering om svar vedr. regnskab 2022 v/ Steen:
LL beslutter at udsætte punktet til næste LL-møde.

11. [lukket punkt]

12. Orientering fra

a. FU
På FUs vegne bød Lenette velkommen til Clarissa som nyt medlem af LL. Næste suppleant på suppleantlisten skal inviteres med på næste møde i LL.
Lenette oplyste, at FU bruger meget tid på svar til styrelsen m.fl. – og på bladet, så det kan udkomme i december.

b. LL
Tom har skrevet artikel til bladet om medlemstræffet.
Helle, Lenette og Bettina har skrevet mindeord til bladet om Henrik Kromann og bisættelsen. Bettina bandt bårebuketter.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Fondsgruppen: Hanne C. sørger for at orientere LL om, hvad der er søgt af midler til hhv. Kyst- og sommerlejr.
– Refugiegruppen: Hanne C: Der er pt. 29 tilmeldt til refugiet.

13. Evt.

Næste LL-møde: 13. januar 2024, 11.00 – 16.00 på Zoom

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL-møde 07.10 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer Hanne Wiingaard og Lenette Rasmussen. Som referent vælges Jakob B. Petersen.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Refugiet sættes på dagsorden.
Dagsorden godkendes med disse ændringer

4. Godkendelse af referat fra møde 15.09 – 16.09 2023

Referat godkendt med indsendte rettelser

5. Forslag vedr. skærpelse af tavshedspligt

Inge Volder fortæller, at det er hende som er fremkommet med ovennævnte forslag.
LL beslutter at forslagsstiller Inge Volder udarbejder udkast til tavshedserklæring

6. Orientering fra

a. FU
Hanne W. har været til møde vedr. pårørende-politikker. Mødet var ikke superrelevant da LAP er en brugerforening. Socialminister Pernille R. Theil har også afvist andre foreninger, der ønskede et møde med hende. LAP får en del henvendelser vedr. deltagelse i forskellige politiske sammenhænge, måske som resultatet af henvendelser til Folketinget.
FU har haft møde med banken og med ny revisor, Steen vil gerne med til næste møde med ny revisor. Nuværende revisor Troels går på pension i januar 2024.

b. LL

c. Arbejdsgrupper
Helle fortæller om Vendepunkter, og siger det var et rigtig godt Vendepunktskursus. Hvis kurset afkortes af søndag, så kan der holdes en ekstra weekend. Kursusstart var en positiv oplevelse for kursister og det bliver et rigtig godt kursusforløb. Bettina fortæller at Kystlejrgruppen mødes på næste Vendepunktskursus og holder møde. Kursussted i Thorsminde er bestilt.
Steen: Psykiatritopmødet var velbesøgt, men der var ikke 1100 deltagere. Steen havde sammen med psykolog J. Ditlevsen et fælles programpunkt på topmødet. Det var et godt top møde. LAP stod lidt svagt med gamle materialer i standen, men ellers en fin repræsentation.
Steen går på LÆR AT TACKLE kursus vedr. angst og depression og i undervisningsbogen står LAP nævnt og det er rigtig fint. ́Træn dit velvære ́ afholdt en møde session i sidste uge og der kom 3 deltagere.
På tirsdag er der et åbent hus arrangement på Trollesbo, blandt andet med deltagelse af Olga Runciman.
Hanne C. fortæller om arrangementet ́Børn og unge med psykisk sygdom. Hvad gør vi som familier ́. Mødet er i regi af Psykiatriforeningernes Fællesråd og afholdes i forbindelse med SINDETs dag. Det er mandag fra kl. 17-20 på Fiolstræde 44.
Steen: Jeg var til arbejdsdag med Regions hovedstadens udsatteråd. Her var 2 politikere mødt op. Steen spurgte på mødet bl.a. om de korte konsultationstider hos praktiserende læge. Det burde være normalt, at man fik en dobbelt tid og LAP kan tage kontakt til PLO vedr. dette. Det er svært at få adgang til egne journaler: Det burde være sådan, at borgeren kan give adgang til at man kan se journaler på tværs af de forskellige systemer.
Inge V. fortæller, at der er 83 tilmeldte til medlemstræffet i Middelfart. Helle opfordrer Clarissa og Lenette til at indgå i Vendepunktsarbejdsgruppen.

7. Mailetik

Skriv som man gerne selv vil skrives til. De nærmere aftaler om hvor og hvornår man mødes mm. skal ikke sendes rundt til alle. Skriv/kontakt hellere en-til-en når en aftale er indgået, f.eks. vedr. et møde.

8. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

9. Brev fra Ole Nielsen til Folketinget

Steen fortæller om brevet.
LL beslutter at Presse og lov retter brevet til

10. Arbejdsgrupper

-endelig beslutning vedr. deltagere

a. Folkemøde
Der er behov for mere arbejdskraft, da gruppen er meget lille. Udvidelse af gruppen sørger gruppen selv for og vender derefter tilbage til LL mhp. godkendelse. Sidste års deltagere er allerede blevet spurgt. Folkemøde gruppen er anderledes på den vis, at det er LL der nedsætter og oftest indgår i gruppen. Lene er helst med. hvis der ikke er et telt med i ansøgningen. Gruppen er Tom, Steen, Inge V. Tovholder skriver til Lap@lap.dk vedr. gruppens deltagere

b. Sommerlejr
Det er arbejdsgruppen, der selv beslutter, hvilke aktiviteter der skal foregå. Den tidligere gruppe er blevet spurgt. Steen indgår ikke i sommerlejrgruppe. Tovholder skriver til Lap@lap.dk vedr. deltagere. Gruppen omfatter Lene, Bettina, Inge V. Torben, Helle S, Michella, Thomas og Lars

c. Presse og lov
Steen har talt med Ole N. og Ole vil gerne med i gruppen. Presse og lov er indtil videre Steen, Hanne W. og Ole Gruppen spørges om Lene kan være med og Steen drøfter også dette med Ole.

11. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus

Det anføres af kasserer, at materialer skal sendes til kasserer til godkendelse før udsendelse.

b. Budget 2024

LL beslutter ved afstemning at godkende budget 2024 med anførte tilretninger
Refugie indtægter sættes til kr.40.000. Brugernes Bazar fjernes. Sommerlejr rettes til kr. 270.000. Vendepunktsudgifter fastholdes. Steen som er kassérer tilretter budget 2024.

c. Refugie 2023
Gruppen består af A. Bouwer, Lars Kristensen, Steen, Hanne C
Det bliver et koncept a ́la kystlejren der gås efter. Det er Solborgen, der er foreslået som lokation. Deltagerne laver arbejdsopgaver og skal selv stå for det. Vi er 1 uge på stedet og der budgetteres med 6 fripladser. Lene foreslår, at man finder et andet navn end refugie – vinterlejr eller lign. LL stemmer om forslag vedr. refugie:
Forslag vedr. refugie er vedtaget af LL

12. Næste LL-møder:

– 25. november i Odense.

13. Evt.

-Gratis webinar om Socialpsykiatrien i Social- og Boligstyrelsen den 24. oktober 2023
-Fondsansøgningsgruppen arbejder videre på fondsansøgninger til eks. A. P Møller fonden. Der er søgt i Trygfonden. Det foreslås, at der også kan søges til Vendepunktskurser mfl.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat af LL-møde 15.09 – 16.09 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Shiva Khanjani, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Cornelius Christiansen, Hanne Carlsen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Paul Bjergager
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Pressemeddelelse sættes på som nyt punkt.
Med disse ændringer er dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat fra møde 12.08 2023

Helle Sibbersen spørger Højlund slettes i referat.
Referat fra møde 12.08 2023 godkendes

5. Orientering fra

a. FU – møde med Sundheds- og indenrigsminister 25. august 2023.
Steen fortæller om mødet i Sundheds- og Indenrigsministeriet med minister Sophie Løhde: Sophie Løhde greb fat i gennembrudsprojektet, som var et projekt, der faktisk nedbragte tvang. Opfølgende skrivelse til minister sendes til LL. Sophie fortalte, at de vil finde kr.4 milliarder ekstra til psykiatrien. I Handlingsprogrammet står der, at vi vil have kr. 600 milliarder og det skal udfoldes mere. Patientbegrebet skal udvikles fra at være et passivt til et aktivt objekt i egen recovery. Hanne spurgte embedsmand fra Sundhedsministeriet Carlo vedr. arbejdsgrupper om Psykiatriplan. Carlo kan evt. spørges på mail om dette.
Pernille R. Theil har afvist indtil videre at holde møde med LAP. Der er skrevet tak for svaret: LAP vil gerne mødes med ministeren uanset mm..
Steen og Lene skriver et udkast til et brev til Socialminister Pernille R. Theil.

b. LL
– optagelse af film på sekretariatet v/ Steen M.:
Der optages en film på sekretariatet om retspsykiatrien med Renés Strøms deltagelse.
Det er et firma, der hedder Rosa film som laver filmen. Filmen er ikke til offentliggørelse, der kan dog høres om LAP kan få et link e.l. I Udsatterådet i Hillerød er LAP godt repræsenteret med Yvonne Marker, Henrik Schmidt og Steen. Kommunerne mangler kr. 2 milliarder i efterslæb til Socialpsykiatrien, er Steen blevet oplyst om. Steen fortæller, at der også er et Udsatteråd i Kbh., på spørgsmål om dette fra Shiva.
-Lene foreslår at Peernetværket og samarbejde med LAP sættes på næste LL møde.
-Tom har været til ensomhedskonference i Herning og det var en rigtig god dag. Der var en konference dagen efter om unges mistrivsel og der var mange brugbare ting. Clement K. var konferencier og SINDs forkvinde Mia Kristina Hansen var med i paneldebatten. Steen har været på besøg i nogle nye lokaler til brug for erstatning for SINDHuset. Det er tanken det skal finansieres af regionen og kommunerne.
-Der er samlet en gruppe på 6 pr. mhp. afholdelse af en generalforsamling i Region Hovedstaden. ́Træn dit velvære ́ kører på Trollesbro og næste gang er 28. september. Der er udsendt invitation til LAP ́s medlemmer.
-Cornelius fortæller, at LAP Kbh. er kommet godt ud af lokalerne på Vesterbrogade. Hanne C: Jeg har været til en forskningsdag vedr. Peers, Hanne C. har sendt bilag til LL på mail vedr. dette.

c. Arbejdsgrupper – se punkt 8.
Sommerlejr:
Bettina fortæller, at der var et rigtig konstruktivt møde i sommerlejrgruppen vedr. evaluering af Sommerlejr. Bilag vedr. evaluering uddeles i pause på møde.
Kystlejr:
Hanne C: Vi havde et godt evalueringsmøde denne torsdag vedr. Kystlejr 2023.
Medlemstræf:
Inge V: Vi har møde vedr. medlemstræf på tirsdag. 1.10 2023 træder en ny lov i kraft og her skal LAP betale 2 kr. pr. 200 for at modtage penge.
Mobilepay gebyr sættes på dagsorden på næste LL-møde.
Vendepunkter:
Helle S.: Vi har møde med de to undervisere vedr. Vendepunkter på mandag. Knud trækker sig fra gruppen. Der skal evt. prioriteres i ventelisten til kurset.

6. Psykiatritopmøde

LL beslutter at der ikke skal være bidrag fra konsulent til Psykiatritopmøde.
Clarissa kommer og står i LAP stand i perioder og Shiva kommer også og står i standen.

7. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

8. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde pr.16.09:
Steen M., Lene C., Tom J. og Inge udgør gruppen LL kan godkende udvidelse af gruppen på næste LL-møde.

b. Sommerlejr pr. 16.09: Steen, Inge Volder, Lene K.
Forud for næste LL- møde kan gruppen invitere yderligere og få disse godkendt på LL-møde.

c. Refugie:
Gruppen er Mads, Hanne C, Steen, Anette Brouwer, Lars K.

d. Kystlejr:
Torben, Bettina, Hanne C. og Helle udgør gruppen.
Gruppen opfordres til at finde flere medlemmer og få disse LL- godkendt næste gang.

e. Vendepunkter
Der er 13 tilmeldte kursister og 3 på venteliste og der er to undervisere. Underviserne bliver sagt op når kurset er slut. Vendepunktsgruppen opfordres til at oplyse det estimerede forbrug i 2023 og 2024.
Vedr. Vendepunkter: Uddannede undervisere må ikke få honorar. Lokalforeninger skal gøre det uafhængigt af LAP Danmark, hvis de vil lave Vendepunktskurser. Det vil sige, de skal bestille kursus selv og gøre det uafhængigt af LAP Danmark. Hvis man fx i Hillerød ønsker kurser, det vil sige udenfor LAP Danmark – kan man så også selv beslutte om der evt. skal løn indover.

f. Presse- og lov
Lene spørger Lars Arredondo om han vil med i Presse- og lov og Steen spørger Ole N. om han vil være med.

g. Fondsgruppe: Hanne C. vil gerne have godkendt gruppen, der skal søge penge til lejre mfl..
Gruppen er godkendt af LL. Hanne C., Anette B. og Lars K. er medlemmer i gruppen
Betingelsen er, at kontoret er indover og står som afsender.

h. Facebookgruppe:
Gruppen som arbejder med LAP ́s repræsentation på Facebook er Lenette, Helle og Jette og Lene. Lenette har oprettet en gruppe til LAP på Facebook. Inge V. vil gerne med i Facebookgruppen.

i. Livsglædegruppen:
Inge Volder vil indgå i Livsglædegruppen og dette foreslår Tom for Livsglædegruppen. Hvis der skal flere med i ovennævnte grupper kan de melde sig, ex. via tovholder.

9. Pressemeddelelse

LL godkender pressemeddelelse
Lene og Steen står som medunderskrivere på pressemeddelelse.

10. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus
Kasserer beder arbejdsgrupper melde ind, hvad de forventer at bruge, så der bliver skabt et overblik. Der er en oversigt på sidste side i budgetstatus vedr. arbejdsgrupper, Bladgruppen er ikke med, men det kan den komme. Brugernes Bazar skal slettes. LL medlemmer siger at opstilling med de flere kolonner giver et bedre overblik. LAP medlemstal sendes med ud til næste LL møde.

b. Opgaver intern kritisk revisor
Er det nødvendigt med intern kritisk revisor, er spørgsmålet som stilles til LL? Passagen i vedtægter er fra LAP ́s tidlige historie. Pt. er LAP godt dækket ind med kasserer, Revisor Beierholm og tilhørende systemer. Passagen kan fjernes i vedtægter, hvis der ikke er behov for den. Landsmødet kan vælge at fjerne passagen vedr. intern kritisk revisor, med udgangspunkt i forslag fra LL.

c. Ansøgning Finanslov 2024 – forslag til opfølgning
Ansøgning er overrakt til Sundhedsminister på møde med minister. Ansøgning er tillige sendt til Psykiatriordfører mfl.

11. Personale (lukket punkt)

12. Næste LL-møder

– 7. oktober på Zoom
– 25. november i Odense

13. Anmodning om repræsentant til arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen

14. Evt.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 12.08 2023

Deltagere: Hanne Wiingaard, Torben Juhl, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk
Afbud/ikke tilstede: Henrik K. Hansen, Shiva Khanjani, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Cornelius Christiansen, Hanne Carlsen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob Brixtofte Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes uden ændringer

4. Godkendelse af referat fra møde 13.05 2023

Referat godkendes

5. Orientering fra

a. FU
– Møde med Socialstyrelsen 09.06 2023 vedr. bosteder. Referat fremsendes til LL når det foreligger.
– Møde med Sundhedsminister 25. august. Mødedeltagere: FU, Steen Moestrup og Jakob.
– PsykiatriRåd deltagere. Hanne Wiingaard deltager. LAP skal med i arbejdsgrupper vedr. PsykiatriRåd. Steen er interesseret i at bidrage til grupperne.
– Vendepunkter orientering: Der er 14 kursister på Vendepunktskurset, der er arrangeret billig overnatning mv. Der skal ansættes undervisere til kursusforløbet. Det kan blive svært at starte op allerede i august med undervisning.

b. LL
– Reaktion vedr. psykiatri i medier?
Det er afmagt, der fører til de farlige situationer. Herunder hvordan psykiatribrugere mødes af medarbejdere i psykiatrien.
Behandling og modtagelsen af psykisk syge er ikke i orden. Det at blive lyttet til er rigtig vigtigt uden at blive afbrudt. Det er primært i Region Hovedstadens psykiatri, der er problemer. Bettina: Der mangler generelt ressourcer i Sundhedssystemet og det er i stor udstrækning i kommunerne, at der skal være kompetente medarbejdere i
psykiatrien og medarbejdere brænder hurtigt. Der mangler læger og Peers. Almindelige lytteøvelser kan være en rigtig god terapiform.

– PsykiatriTopmøde?
Arbejdsgruppe, deltagere mm.
Det årlige Psykiatritopmøde afholdes i år den 30. september i Imperial Bio i København. LAP København plejer at stå for LAP ́s bidrag på topmødet. LL beslutter, at der ikke er honorarer til bidragsydere. Der kan søges tilskud til rejseomkostninger uden fortæring for LAP-medlemmer. PsykiatriTopmødet lægges på webside og invitation sendes ud i nyhedsbrev.
Steen sidder både i det lokale og det regionale udsatteråd, og kommunen presser på for, at Steen skal blive i de to råd. Steen har også talt med Yvonne Marker om at fortsætte i dialogrådet på Hillerød Sygehus. Steen arbejder på, at genstarte Region Hovedstaden op igen sammen med Lene Kristiansen.
Arbejdet skal løftes op, er Steens holdning, så det er det politiske arbejde på Regions niveau, ift. Regionens psykiatri, der prioriteres. Det er LAP Hovedstaden, der betaler ift. rejseomkostninger for LAP medlemmer til arrangementer.

6. Landsmøde 2024 (lukket punkt)

7. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde
– ny gruppe: Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Tom Jul, Torben Juhl, Inge Volder, Bettina melder sig. Sommerhus til Folkemøde 2024 er booket fortæller Tom. Der er stor ros til Lise for hendes indsats og gode bidrag til debat på Folkemøde 2023. Denne arbejdsgruppe er nedsat af LL og der laves ny gruppe hvert år og derfor er denne gruppe anderledes. Der skal lægges vægt på, at arbejdsgruppernes medlemmer faktisk skal arbejde. Der skal være et LL godkendt program med et klart politisk sigte.

b. Sommerlejr
-ny gruppe: Helle, Betinna, Torben, Steen, Inge Volder: Gruppen skal ansøge om eksterne midler. Trygfonden er en mulighed – ansøgningsfrist 15. september.
Ansøgning skal indover og afsendes fra kontoret. Nuværende medlemmer spørges og eventuelle ny medlemmer behandles på evalueringsmøde, og gruppens sammensætning meldes ind på næste LL-møde. Der er en højskole på Bornholm, som er en mulighed og/eller Juelsminde. Ellers skal Brenderup spørges.
Gruppen vedr. fondsansøgninger består af Anette Andersen, Lars K., Hanne Carlsen. Dette skal rettes i mailgruppen.

c. Refugie
LL er ikke tilfreds med oplægget og vil bede gruppen kigge på det igen. Der skal kun være max. 5 fripladser eller ingen da der ikke er opgaver for gruppen på et kursussted. Det kan være vedtægter mm. skal ændres, så der kan nedsættes arbejdsgrupper udenfor Landsmødet. Landsmødet har afsat kr.200.000 til Refugiet.
Der skal være et længere forløb og med flere deltagere. Måske kan de finde et sted, hvor de selv laver mad, det er terapeutisk at lave mad og vaske op. Det kan være via Danmarks lærerforenings kolonier.
Steen går med til det første møde og fortæller på næste LL møde om gruppens arbejde.

d. Kystlejr
Torben, Betinna og Helle melder sig til gruppen. Torben spørger eksisterende gruppe mfl. [når der holdes evalueringsmøde].Torben melder tilbage vedr. Kystlejr på næste LL- møde. Torben fortæller om evaluering m.m. efter næste møde i gruppen. Torben undersøger om Henne Strand kan reserveres af arbejdsgruppen på forhånd Ros til Torben for hurtig håndtering af Kystlejr.

e. Mfl.
Inge Volder: Jeg ønsker at være i folkemøde 2024, sommerlejr 2024, livglædegruppen og Facebookgruppen med Lene.

8. Kystlejr

Pkt. udgår.

9. Økonomi

a. Regnskab og budgetstatus
Der skal færre kolonner – kan 2021 og 2022 fjernes for overskueligheden? Budget og revideret budget stilles ved siden af hinanden. Steen retter budgetstatus til med færre kolonner.

b. Budget 2023
LL godkendt budget skal indsendes til Socialstyrelsen til brug for Ulfri.

c. Underskrift af regnskaber v/Hanne W.
Det tog for lang tid at underskrive regnskabet: Kan vi underskrive fysisk på landsmødet og LL- møder i 2024.

d. Ansøgning Finanslov 2024
FU og Steen tilretter ansøgning.

10. Personale (lukket punkt)

11. Næste LL-møder:

– 16. september på Zoom
– 7. oktober på Zoom
– 25. november i Odense
LL godkender mødedatoer foreløbigt.
Datoer skal endelig besluttes på næste LL-møde.

12. Evt.

-Samarbejde i LL. Tom Jul foreslår Ensomheds konference til inspiration.
-Helle foreslår nyt alarmsystem 4S på kontoret, som er billigere og fungerer med en chip mm.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat af LL-møde 13.05 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Cornelius Christiansen, Inge Green Volder (suppleant), Clarissa E. Sørensen (suppleant)
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Henrik K. Hansen
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob Brixtofte Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Udpegning af mægler sættes på som pkt. 8e.

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.04- 02.04 2023 og 21.04 2023

Referatet godkendes med indsendte rettelser

5. Beretning 2022 – bidrag fra arbejdsgrupper og lokalforeninger:

Det aktuelle handlingsprogram skal indsættes i beretningen. Der mangler bidrag bl.a. fra redaktionsgruppe, sommerlejr, kystlejr, bisidder mv. Der skal også indhentes et bidrag om det politiske arbejde i LAP Køge.

6. Valg af kasserer

Steen Moestrup stiller op til kasserer som eneste kandidat. Ordstyrer oplæser afstemningsresultat ud fra tilstedeværende ved afstemning:
For: 6. Imod: 3.
Steen Moestrup vælges til kasserer

7. Orientering fra

a. FU

– Finanslov 2023 er vedtaget ultimo april.
– Psykiatriråd: Hanne har været til møde med koordinationsgruppen i Psykiatri Alliancen og skal til møde med Sundhedsordførere 16.05 2023 på Christiansborg.
Sundhedsordførere har tillige bedt om kommentarer til psykiatriplanen. Ordførere vil også tale med PsykiatriAlliancen om Psykiatrirådet. Hanne W. har anbefalet, at der kommer minimum 2 brugere i Psykiatrirådet. Gruppen under PsykiatriAlliancen er også invitereret ind til Social- og Boligministeriet.
FU har holdt møde med ny konsulent John P. Christensen. John har tillige mødtes med LAP- Midtjylland.

b. LL

– Hanne Carlsen er valgt til udsatterådet under psykiatriforeningernes Fællesråd i København.
– Steen var til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 i Aalborg 11.–12. maj 2023. Temaerne omfattede: Kommunerne skal frisættes – fra hvad og til hvem?, Mental sundhed og psykedeliske stoffer, Unges mistrivsel – kræver fælles handling. I forhold til sidstnævnte var der et projekt hvor flere unge fik støtte til at gennemføre et skoleforløb. Der arbejdes bl.a. på, at stille kommuner fri fra lovgivninger og vejledninger, med henblik på at gøre Socialpsykiatrien mere tilpasset den enkelte. Ift. Bosteder var der blandt andet et ønske om, at begrænse stigende udgifter til bosteder. Se også bilag fra konferencen:
https://www.kl.dk/media/55095/magasin-til-kls-social-og-sundhedspolitiske-forum-2023.pdf
Steen har tillige været til online møde i Social- og Boligstyrelsen om Socialpsykiatrien. I Hillerød kommune er der vedtaget en brugerfunderet og brugerrettet plan for Socialpsykiatrien, og der er forhåbninger til at politikerne bakker op om planen.
– Lene har været til møde i Region H. og har været på besøg på det ny Bispebjerg hospital. Region Hovedstaden har fået flere penge til at ansætte sygeplejersker og socialpædagoger. Lene talte med Socialordfører Camilla Fabricius (A Socialdemokrat) på Christiansborg og Camilla fortalte bl.a. om, at man ønsker at bruge flere Peers i beskæftigelsessystemet.
– Tom har haft møde på et værested med den ny LAP Vest konsulent John. Han skal med på næste møde i LAP-Midtjylland.
– Hanne W. har været til møde i Region Sjælland og her vil man bruge tildelte midler blandt andet til flere sygeplejersker.
– Helle Sibbersen fortæller, at der er store forventninger til det ny psykiatriråd i Odense, hvor man håber på reel indflydelse for brugerne.
– Lene fortæller om LAP Kbh. mm.
– Cornelius fortæller, at der har været Generalforsamling i LAP-Kbh.: Regnskab skal formentlig godkendes igen, der er en vandskade i LAP Kbh. og Vendepunkter overgår til LAP. Steen var dirigent på mødet. Der skal den 3. juni være en ekstraordinær generalforsamling i LAP-Kbh. om budget, valg af bestyrelse mm.

c. Arbejdsgrupper

Cornelius vil lave et oplæg til webside ift. målgrupper. Cornelius siger tillige, at han vil indkalde til møde i den internationale gruppe.
Inge: Der har været møde i gruppen vedr. medlemstræf. Der er booket hotel i Jylland i november og næste møde vedr. medlemstræf er i juni.
Bettina: Sommerlejrgruppen arbejder stille og roligt videre.

8. (lukket punkt)

9. Landsmøde 2024

Steen fortæller om tilbuddet fra Millings Hotel Middelfart. Det er med 2 overnatninger og det er ikke sikkert, der er råd til dette.
Der indhentes tilbud HC Andersens Hotel i Odense, Nyborg Strand mfl. og disse præsenteres på næste LL møde. Arbejdsdato for landsmødets afholdelse er 3 – 4. maj 2024.

10. Arbejdsgrupper

a. Program for Folkemøde
Merete Nordentoft kommer, i samarbejde med Bedre Psykiatri, som bidragsyder i en af de planlagte events.
Helle Sibbersen foreslår at tage kontakt til SAND om samarbejde på Folkemødet 2023.
På onsdag 17.05 finder Folkemødegruppen ud af, hvor mange pladser der er ledige.
Tom skriver til LL om fordeling af ledige pladser og det endelige program for Folkemødet.

11. Vendepunker v/Helle Sibbersen

Deadline for vendepunkter er udsat til 5. juni. Det vælter ind med ansøgninger fra kursister til Vendepunktsinstruktør uddannelsen. Opslag til underviser på kurser slås op på Jobindex mm.
Ansøgninger skal sendes også til FU. Uddannede instruktører skal undervise gratis i LAP og det skal tilføjes i teksten.
Clarissa indgår i ansættelsesudvalget sammen med FU

12. LAP på Facebook m.m. v/Lene

Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe med Lenette mfl. Lene er tovholder og kan indkalde til møde i gruppen.

13. Økonomi:

a. Regnskab 2022
– svar fra Social- og Boligstyrelsen
– ændring af budget 2023
Ændringer gennemgås af kasserer og budgetændringer drøftes:
Revideret budget 2023 godkendes af LL

b. Regnskab og budgetstatus
Der er ikke lagt ekstra udgifter til el og varme i budgetterne, da det ikke er relevant på Fyn, hvor der ikke er de samme prisstigninger på energi.

c. Budget 2024
Ændringer gennemgås af kasserer, herunder budgetunderskud på kr. -1.856.000 i 2024.
Opstilling mm. skal reguleres, så det ser pænere og mere overskueligt ud. Der kan ydermere søges fondsmidler.
LL beslutter at sende ansøgning til Finanslov 2024 vedr. tilskud. Der skal søges senest august 2023. FU og kasserer udarbejder forslag til budget 2024.
-Indkøb af Ipads også til suppleanter, da det er et arbejdsredskab til Zoom møder: LL beslutter at der kan indkøbe 2-Ipads.
– se budget pkt. om nyanskaffelser.

d. Kystlejr
Kystlejr budget godkendes af LL

e. Brugernes Bazar
Cornelius har hørt fra Brugernes Bazar, at de vil booke den grå hal til Brugernes Bazar.
Information om Brugerne Bazar kan tages med på næste LAP medlemstræf.
LL beslutter at stoppe LAP ́s bidrag til Brugernes Bazar. Heriblandt forpligtelser i igangværende arbejdsgruppe.
LAP støtter ydermere ikke op om Den Grå Hal, som et sted til at afholde Brugernes Bazar.

14. Personale (lukket punkt)

15. Næste LL-møder:

– Lørdag 12. august i Odense
Mødedato 12.08 i Odense er vedtaget

16. Hvordan syntes du mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL-møde 21.04 2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Shiva
Khanjani, Helle Sibbersen, Tom Jul Pedersen, Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Bettina K.
Mærsk, Clarissa E. Sørensen (suppleant).
Afbud/ikke tilstede: Inge Green Volder (suppleant), Henrik K. Hansen, Paul Bjergager, Torben Juhl
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.

Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Lukket punkt

Referat af LL-møde 01.04 – 02.04.2023

Deltagere: Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Shiva Khanjani, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Inge Green Volder (suppleant).

Afbud/ikke tilstede: Clarissa E. Sørensen (suppleant), Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Helle Sibbersen

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Møde afholdt på Smålandshavet i Karrebæksminde.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Lenette Rasmussen og Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

KL konference sættes på som pkt. 15h. Erfaringsekspert sættes på som pkt.11i.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 25.02 2023

́Suppleant ́ tilføjes ved Inge Volders navn.
Referat godkendes med denne tilføjelse.

5. Evaluering af medlemstræf og planlægning af næste medlemstræf

Steen foreslår noget indhold på medlemstræf, der direkte kan bruges til lokale aktiviteter. Brug den gode stemning til at lave egne aktiviteter på medlemstræf. Der var ikke megen kritik af træffet under selve evalueringen. Bettina syntes politikerne var gode og satte nogle gode diskussioner i gang. Det Mobile Team fra OUH og indlæg vedr. medicinnedtrapning var rigtig godt. DUKH var efterspurgt af medlemmer, men var lidt tungt at høre på.

Tom siger, det var et af de bedste medlemstræf nogensinde. Indlæg om Naturterapi var rigtig godt, og politikerne og politimanden var rigtig gode.

Shiva siger det var interessante emner og godt, at politikerne og bidragsydere kom og snakkede. Lovgivningen skal være i orden, medarbejdere skal føle sig ansvarlige, så alle får deres rettigheder opfyldt. Der er stadig mange huller og mange, der bliver svigtet. LAP skal gå efter, hvor der er mangler eller er huller.

Vedr. næste medlemstræf:
Tom, Inge og Steen melder sig til at arrangere næste medlemstræf. Brug gerne punkter i Handlingsprogrammet, heriblandt kamp mod ensomhed til inspiration.
Inge Volder foreslår familie som et tema, da psykisk sårbare ofte ikke har mange familierelationer. Nyansatte konsulent John kan hjælpe til med at arrangere medlemstræf i Vestdanmark.

6. Socialpsykiatriens status og udvikling

Lene fortæller via en trappeillustration om tilbud, støtte former mm. i Socialpsykiatrien. Politikerne vil gerne inddrage civilsamfundet, da de er billige. Eksempelvis er der kr. 10 millioner på Lenes arbejdsplads, mens der i LAP København er kr. 300.000.

Der visiteres ofte til noget andet end hjemmestøtte. Bosteder er man heller ikke begejstret for at bruge, da de er dyre. Medarbejdere skal dække flere bosteder og derfor er det utrygt for den enkelte borger, og der er mangel på specialisering på bosteder.

Trinvis inddeling i psykiatrien:

1. Hospitalspsykiatri.
2. Ambulante psykiatri
3. Bosteder, – her indsættes massivt med kompetenceudvikling med temaer fra psykologernes verden, herunder korte kurser for socialpædagogiske medarbejdere.
4. §85 støtte
5. §82a visitering til tilbud
6. §104 AST
7. Civilsamfund

Når man søger hjælp i denne trinvise model får man ikke altid den rette hjælp.
Shiva; den relevante myndighed gør kun, hvad der kan betale sig for dem.
Steen skal skrive en artikel til Sygeplejersken om, hvordan man finder det tilbud man har brug for. I LAP har vi en bruger- til- bruger tilgang, mens man f.eks. i DUKH har decideret rådgivning.

7. Ulighed i sundhed

Steen skal deltage på konference arrangeret af Udsatterådet, og fortælle som bruger, hvorfor psykiatribrugere ikke får samme behandling som ikke-psykiatribrugere får i sundhedssystemet. Et genoptræningsforløb burde eks. være 6 mdr. og ikke mindre, da der måske skal psykiatribehandling indover. Det kan ikke være rigtigt, man skal skjule man er psykiatrisk patient. Hvis man er folkepensionist er det en anden lovgivning og så får man forskellige hjælpe-tilbud. Steen fik frataget hjemmehjælp da vurderingen var, at det psykosomatiske forhold, der gjorde han ikke kunne gøre rent. Hvis det er psykosomatisk får man altså ikke hjælp, og det kan ikke passe.

8. Punkter fra Inge Volder til arbejdsgrupper

a. Overgang fra barn til voksen i det offentlige
Inge Volder fortæller om udfordringer med egen søns overgang til voksenafdeling i kommune/psykiatri, herunder papirer, der var ikke kommer over til voksenafdelingen. Herudover var der flere skiftende personer inde over og ingen gennemgående sagsbehandler.

b. Hvilke konsekvenser/gode ting er kommet til efter den nye pensionist lov er indtrådt og hvordan formidler vi det videre?
Inge Volder fortæller, at ændringer i pensionslovgivningen gør, at man ikke længere er afhængig af sin ægtefælles lønindtægt ift. tilskud. Inge var ikke bekendt med disse og andre ændringer. Inge Volder sender mail med link til den ny lovgivning.

c. Ikke komme til fysiske behandlinger pga. psykiske diagnoser
Inge Volder fortæller hun ikke kunne komme på Montebello grundet påstand om utilregnelighed. Psykiske syges udfordringer med at få samme behandling som somatiske syge er en gennemgående skævhed i sundhedssystemet.

d. En arbejdsgruppe, som tog dig af de undersøgelser der kommer, som skal sørge for at, der er nogen der får besvaret nu hvor de tager sig tid til at sende til os?
Inge spørger om der laves en gruppe, der vil tages sig af det? Lene syntes det er godt med en gruppe, f.eks. kom der en god debat om de tomme pladser på LAP ́s mail.
I drøftelsen nævnes at alle borgere, også psykisk syge, selv har ansvar for at kende rettigheder og pligter, eks. via Borgervejleder, Borgerservice eller via Det Sociale Kompas, som blandt andet er i Aarhus kommune. Kommunen er ikke juridisk ansvarlig, hvis en borger ikke selv søger støtte. Shiva nævner, at der hele tiden kommer ny lovgivning, og de der har ansvar for arbejdet skal kende regler og borgerens rettigheder.
Paul foreslår man kontakter Den Sociale Højskole og beder de studerende om at lave et hæfte om rettigheder og pligter. Hanne Carlsen vil lave en oversigt over hvilke kommuner, der har Det Sociale Kompas.
LL beslutter at Inge Volder kan arbejde videre med egne forslag.

9. Beretning 2022

Der er sendt mail til arbejdsgrupper, lokalforeninger mfl. med efterspørgsel af tekst til beretning. 30. april 2023 indsendes regnskab og afrapportering på udviklingsplan. Ret årstal i afrapportering 2022 til 2023.

10. Orientering fra

a. FU (Lukket punkt):

b. LL
Vedr. ansættelsesudvalget til Vendepunktskurser:
Ansættelsesudvalget er ikke fastlagt. I LAP regi må man ikke modtage honorar. LL- skal beslutte ansættelsesudvalget. Jf. forretningsorden i LAP er det FU, som har arbejdsgiverrollen. Helle spørges vedr. Hanne Carlsens medlemskab i gruppen om Vendepunktskurser og status på rekrutterings- og ansættelsesudvalg.

Steen er trådt ud af gruppen om Brugernes Bazar og Clarissa er heller ikke med. Brugernes Bazar sættes på næst LL- møde.

Steen fortæller om henvendelse fra advokat vedr. tvang og menneskerettigheder. Vider nævner han, at Udsatterådet i Hillerød har afgivet hørringsvar om kvalitetsstandarder i Socialpsykiatrien, jf. anbefalinger fra Socialstyrelsen. Køge Udsatteråd har også afgivet høringssvar om samme.

Der skal vælges ny formand for Udsatterådet i Region Hovedstaden og Steen overvejer at stille op. Steen har også været til IFS konferencen i Middelfart, hvor der blandt andet var en hel dag med Mikkel V. Rasmussen fra Psykiatrilisten. Det kunne være interessant at komme ude og besøge bosteder, måske som en LL- udflugt? Kropssprogsspecialist Jesper Bergstrøm og psykolog Michael Danielsen havde begge gode indlæg. Seminar for Socialpsykiatrimedarbejdere var den 22.-24. marts 2023 og programmet er her: https://ifspsyk.dk/

Bettina syntes også samme konference var rigtig god. Lenette fortæller om inspiration fra konferencen; man kan starte med at smile til spejlet og så smile til sin omgangskreds i løbet af dagen, og se de positive resultater.

Hanne Carlsen fortæller om LAP Kbh., og om eget forslag om 120 medlemmer og 9- 10 bestyrelsesmedlemmer, som arbejder hver uge og 10 tovholdere. Det vil være LAP Kbh ́s bestyrelse, der skal tage stilling til Hanne C. og Cornelius forslag. Hanne vil søge Velliv Fonden og Hjem og Fix om midler til LAP København. Der blev sagt nej til nogle honorarer og ja til andre – fremadrettet bliver der ikke givet honorarer. LAP har fået tilbud om at låne lokaler i MMA til LAP København. Cornelius vil nedlægge LAP Kbh. og lægge møder forskellige steder i byen. Lene tror ikke LAP Kbh. kan beholde lokalerne og nævner at man ́ikke bare ́ kan flytte udgifter til honorar over til udgifter til leje.

Lene: Årets tema på Psykiatri Topmødet bliver Socialpsykiatrien og kommunerne. Det er foreslået at det skal være skuespillere, der skal på scenen. Det vil være ikke- kendte skuespillere, der laver en fortolkning af, hvordan det er at være psykisk syg. Der kommer en høring 19. april afholdt af PsykiatriNetværket, hvor Lene og Steen skal holde oplæg om LAP og rehabilitering. Hanne C. vil gerne overtage arbejdet vedr. Brugernes Bazar, og oplyser om Nektar Fondens reception i april måned.

Brugernes Bazar sættes på næste LL-møde med henblik på beslutning om LAP fortsat skal arbejde med denne opgave.

11. Punkter fra Steen

a. Pkt. indsendt før sidste møde behandles på dette – da det ikke blev behandlet retmæssigt sidst. Se punkt 7.

b. Beretning fra året der gik siden sidste Landsmøde sættes i værk. Se punkt 9.

c. Referat fra LL november møde tilrettes: Sille modtager ikke diæter, kun transportgodtgørelse. Arrangørgruppen til medlemstræffet blev nedsat, men er ikke ført til referat.

d. Status på regnskab for 2022 og i forhold til regnskabsgennemgang besluttes om vi
for en gang skyld skal bede vores revisor gennemgå regnskabet med os. Internrevisor
– status. Kunne man besøge revisor og få Michael Anker til at gennemgå regnskabet.
Steen, Lene og H. Wiingaard besøger revisor og gennemgår regnskab 2022.

e. Status på handlingsprogram – og planer i dette regi.
Bilag sættes på næste LL-møde med status på de emner, som allerede er berørt.

f. Medlemstræf – hvad får det LL til at tænke og gøre. Se pkt. 5.

g. Status på fremmøde statistik på LL siden Landsmødet.
Inge Volder vil gerne have skrevet ind, hvornår hun er indtrådt som suppleant,
Det var i januar 2023 hun trådte ind i LL, fortæller Inge Volder.

DAG 2:

h. Status på arbejdsgrupper og deltagere i disse – jeg mener der er flere vi p.t. ikke har godkendt.
Sommerlejrgruppen skal opdateres med: Bettina, Lars Kristensen, Torben Juhl, Thomas Andersen, Valentina Djurhuus, Solveig Reidun, Christel, Pia Hansen, Hanne Carlsen.
Arbejdsgruppen er godkendt med ovennævnte deltagere. Inge Volder som suppleant.

Presse- og lov arbejdsgruppe:
Lars Kristensen har meldt sig ud grundet valget mm.
Sekretariatet skriver ud til gruppen, herunder Lars Kristensen og spørger til deres deltagelse.

i. Erfaringsekspert til Udsatterådets møde.
Steen finder en løsning.

12. Kystlejr

Torben trækker sig fra gruppen.
LL godkender gruppen med følgende ny medlemmer: Margit (Kbh.), Solveig Reidun, Linda (Holbæk), Hanne Carlsen, Paul Bjerager, Lydia Pilgaard, Steen Moestrup, Valentina Djurhuus. LL-repræsentant er Steen Moestrup.
Hvis gruppen ønsker at inddrage John, så kan den gøre det.

13. Ny arbejdsgruppe v/ Hanne Carlsen – fondsansøgninger

LL beslutter at gruppen kan gå videre.
Gruppen finder selv et 3. medlem til gruppen. Gruppen kan hjælpe den enkelte med selv at søge fonde via legathåndbogen.

14. Arbejdsgrupper

a. Orientering fra arbejdsgrupper:
-Sommerlejrgruppen har ikke haft møde siden sidst.
-Presse- og lov har afgivet et hørringsvar vedr. inflationshjælp.
-Bladgruppen arbejder aktivt via Zoom
-Vendepunkter: Der sidder 4 personer i rekrutteringsudvalget og der er ikke valgt et ansættelsesudvalg.

15. Økonomi

a. Svar til Social- og Boligstyrelsen – til orientering
Indsendte budget er lavet under forudsætning, at man kan overføre det givne beløb over 2 år. Ulfri ansøgningsfrist 17. maj.

b. Regnskab og budgetstatus og ændring af budget 2023
Vedr. budget 2023: Brugernes Bazar fjernes for 2023. LAP ́s husleje stiger med kr. 2000 om måneden. Konferencer sættes op til kr.70.000 i alt. Hvis overførsler med mere indregnes vil der ikke være underskud.

c. ENUSP vil bede Beierholm om at stå for regnskab mm. v/Cornelius
LL beslutter at sætte ENUSP på næste LL-møde.
Der var en oversættelse, som Cornelius skulle sende rundt efter sidste LL-møde?

d. Folkemøde 2023
Tom: Der er sagt ja til samarbejde med Røde Kors om oplæg om ensomhed. Der er sagt ja til samarbejde om oplæg om bosteder med Bedre Psykiatri. Der vil tillige være en, der fortæller om sindslidendes seksualitet i LAP ́s telt. Referater fra Folkemødegruppen lægges på LAP ́s webside. I april er der møde i gruppen og der har vi et program, og Tom sender dette program rundt til LL. Steen spørger om er der afsat penge til LL-deltagere og oplægsholdere? Hanne; sendes de ledige pladser i sommerhus rundt til LAP medlemmer, som tidligere aftalt?

Vedr. diæter beslutter LL at sætte ekstra 2 personer på. Budgettet godkendes med i alt 8 diæter. Medlemmer, der lejer ledige pladser i sommerhuse kan få dækket rejseudgifter. LL fastholder de 3 dage ift. diæter, da der også er arbejde søndag. Folkemødet slutter først efter midnat lørdag. Folkemødegruppen retter selv budgettet til. Begrundelse vedr. diæter: Der skal være mulighed for at dække udgifter til diæter til oplægsholdere. Medlemmer af LAP kan søge om at få dækket udgifter til transport med billigste offentlige transport middel

e. Tilbud på HOSCCIT
Tilbud omfatter ny IT og serverløsning til LAP ́s sekretariat.
LL beslutter at godkende tilbud fra HOSCCIT.

f. LAP Kbh.
Hanne Carlsen orienterer om LAP København. Steen fortæller, at der reelt kun er et underskud på kr.7000.
LL beslutter ikke at behandle punktet.

g. Budget Sommerlejr
Vedr. linje med fripladser på budget: Den skal modregnes deltagerbetaling, fordi
udgifterne til fripladserne er i udgifter, det er alene deltagerbetalingen som reduceres. Blandt andre skal tallet ændres fra 32.000 til kr. 12.000
Budget rettes til af Bettina og fremsendes til LL: Budget er godkendt med disse ændringer.

h. KL Konference
Antal af pladser på KL-konference i maj: Steen, Lene, Helle deltager på konference.
Vedr. konferencer: Der skal ikke stilles forventninger om direkte tilbageførsel af viden i form af artikler mm., hvilket ellers er foreslået som krav. Den enkeltes kompetenceudvikling er i sig selv til gavn for LAP. Shiva spørger hvordan 1 dages konferencer kan bruges ift. LAP ́s formål.

16. Personale (lukket punkt)

17. Evt.

Udtalelse vedr. tomme pladser: Hanne Carlsen kontakter Lars Kristensen vedr. udtalelse om de tomme pladser. Der skal ryddes på sekretariatet, så man kan finde ting. Der skal laves en rengøring af kælderen, hvor der er fugt. Der kan tages kontakt til Jeppe vedr. opgaver fra gang til gang.

18. Punkter til næste LL-møde

– GPRDR-lovgivning i forhold til LL
– samarbejde og tillid
– oprydning af kælderen på sekretariatet. Pkt. vedr. ansættelse af Jeppe sættes på næste gang
– Sundhedsstruktur, Sundhedsklynger og 10 års plan.
– indkøb af Ipad
– Brugernes Bazar

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

20. Næste LL-møde:

Lørdag 13.05 2023: LL-møde på Zoom