Referat af LL-møde 29.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Christiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Clarissa Sørensen, Hanne Carlsen og Lene Kristiansen.

Afbud: Jens Rasmussen og Grethe Kristine Nørgaard.

Mødet blev afholdt på Hotel Svendborg.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges til ordstyrer og Lene vælges til referent.

2. Indledende personlig kort runde (vejrmelding) om hvordan man har det.
Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.04 2022
Referatet blev godkendt.

5. Landsmøde 2022
Helle sørger for at læse Grethe og Clarissas breve op ifm. deres ønske om at stille op til LL.
a) Beretning. Det blev aftalt, at beretningen ikke fremlægges mundtligt, men at LL stiller sig op foran scenen og besvarer spørgsmål fra salen.
På næste landsmøde kan vi overveje, at sekretariatet også fremlægger deres beretning.
b) Stemmetællere. Det aftales, at Lise Jul Pedersen, Rasmus Søbæk Magelund, Ole Hagman og Kim Kjelgaard spørges.
[NB: Kim takkede nej, og det blev i stedet Hanne Skou Kadziola]
c) Fanen. Paul Bjergager spørges og Cornelius bærer fanen, hvis Paul siger nej.
d) Introduktion til arbejdsgrupper og ny handlingsplan. Hanne C. og Helle præsenterer arbejdsgrupperne. Steen og Cornelius bliver LL’s repræsentanter i gruppen om handlingsprogram på landsmødet, og sørger for en stram proces.
e) Gennemgang af program. Tom giver en introduktion af, hvad hans tale kommer til at indeholde.
Lene tager imod og introducerer Kira West.
Helle tager imod musikerne, som skal underholde til middagen.
f) Overrækkelser af priser og diplomer. Steen køber chokolade til 300 kr. pr. taler

6. Økonomi.
a) Regnskab
. De personer som skal underskrive regnskab 2021 på papir, får det ordnet mens vi er sammen på Landsmødet.

b) Budget. Budget 2023 kommer til at forholde sig til, om LL’s forslag om landsmøder hvert andet år, stemmes i gennem.

c) Budget landslejr. Bettina fremlægger budget for landslejr 2022 som godkendes, dog med tilføjelse af hvad udgifterne bliver for de frivillige på lejren.

d) Konfliktmægling. LL godkender, at der betales for en konfliktmægling mellem to LL-medlemmer.

7. Personale (lukket punkt): Refereres ikke.

8. Orientering fra
a) FU. Der er bestilt rygsække til alle på Landsmødet.
Der kommer en hjælper for Pia, som er bogholder i LAP.
Steen fortæller om receptionen for Frivilligrådet, hvor han gjorde opmærksom på, at psykiatribrugerne desværre ikke er velkomne i alle frivilligcentrene.
Vi afventer at blive inviteret ind til en snak i Sundhedsministeriet om 10-års planen.
b) LL
Ingen kommentarer
c) Orientering fra arbejdsgrupper. Cornelius fortæller, at refugie kan blive en realitet fx januar 2023.
Folkemøde-gruppen har arbejdet hårdt, men nu er debatter og aktiviteter i LAP’s telt på plads.

9. Evt.
LL godkender, at vi kan skrive et takkebrev til Trine Torp for vores gode samarbejde med hende, mens hun har siddet i Folketinget.
Der laves en privatindsamling til blomster til sekretariatet som tak for deres indsats og imødekommenhed. Til næste møde kan vi tale om arbejdsdeling og kommando-veje i sekretariatet og i LL.
På baggrund af et spørgsmål om kontor-godtgørelse blev det slået fast for alle, at man ikke kan modtage kontor-godtgørelse fra flere foreninger.

10. Hvordan synes du, mødet gik?
Flere var glade for at vi kunne holde fysisk møde og se hinanden i øjnene.

11. Første møde i
ny landsledelse 21.05 2022 kl. 11-17.00

Referat af LL–møde 05.04 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen
Afbud/fraværende: Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Lenette vælges til ordstyrer. Hanne W. bidrager når Lenette ønsker at bliver afløst som ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt uden ændringer.

4. Godkendelse af referat 05.03 2022

Referat godkendt uden ændringer.

5. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

6. Personale (lukket punkt)

a. Intern kritisk revisor

7. Orientering fra

a. FU
Steen har brugt en del tid på regnskab.
Jobopslag er ude og der kommer henvendelser.

b. LL
Betinna fortæller, der har været et rigtig godt bisidderkursus i weekenden.
Forventer opfølgning på kurset til efteråret. Hanne Carlsen siger det var et rigtig fint kursus, og en god underviser. Hanne W. har været til møde i Udsatterådet i Faxe kommune.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:
Landslejr: Gruppen er i fuld gang, der arbejdes på et godt program.
Folkemøde: Der er møde den 20.04 2022. Der arbejdes på et godt program, og det skal nok blive et nuanceret og veltilrettelagt program.
Refugie: Cornelius indkalder gruppen. Jens vil ringe til Inspirationscenter Maribo.
Vendepunkt: Der arbejdes på sagen – der skal formentlig findes en anden tovholder.
– Henrik har været til møde i Socialstyrelsen vedr. kvalitet i bostøtte og på boformer, og skal til konference 27. april 2022 på Nyborg Strand.
– Hanne C. fortæller Amaliegruppen mødes på landsmødet i Svendborg.
– Steen er kommet i Hillerød Udsatteråd, hvor Henrik West er suppleant. Han skal tillige til møde i Region Hovedstadens Udsatteråd og besøge et fængsels center på Nørrebro. Steen har også været til møde om Brugernes Bazar, som afholdes 24. august 2022. Fhv. forstander på Den Sociale Højskole, Odense Alice Rasmussen er den lokale koordinator og i Rådet for Socialt Udsatte er det Helena Hanna Holm, som er koordinator. Udsatterådet betaler udgiften til Brugernes Bazar på 500.000 i år. Næste år i 2023 vil Udsatterådet ikke betale dette beløb. Skal LAP gøre det i 2023 og afholde udgiften på kr. 500.000 til dette?
Kan der indkøbes kuglepenne, der kan genbruges – med udskiftelig blækstift – evt., som en indsamling, hvor en krone går til Ukraine?
– Hanne og Steen fortæller, der er bestilt 300 rygsække og cover til mobiler. Den kan deles ud til landsmødedeltagere, bruges til FM22 og Brugernes Bazar.

8. Økonomi

a. Regnskab 2021
Regnskabet skal trykkes i et antal eksemplarer til landsmødet, og der skal laves en status til landsmøde mappen. Revisor sender regnskab til underskrift i LL.
Socialstyrelsen har godkendt budget 2022, og heri anførte overførsler.
LL godkender regnskab 2021 uden kommentarer.

b. Regnskabsoversigt og budgetstatus – orientering
LL har ingen kommentarer til regnskabsoversigt og budgetstatus.

c. Budget 2023
– Lønudgifter sættes sammen i en pulje
– Ekstern assistance skrives som en særlig post
– Konsulent skal stå for sig selv
– Lønrefusioner skal stå for sig selv.
LL godkender budget 2023.
Godkendelse af landsledelsen og dato sættes på budget.

9. Eventuelt

-Bettina foreslår et pkt. på første LL-møde efter landsmøde 2022: Opgaver når man går ind i arbejdsgrupper – opgaver, forpligtelser, fastholdelse og ansvar. Man skal ikke kunne hoppe ud og ind af arbejdsgrupper (forpligtelser overfor fællesskabet)
– Steen fortæller han er citeret i nyeste udgave af Hus Forbi vedr. campingvogn og skriftestol. Campingvognen står i København indtil 9. april. Liselott Blixt har været og skrevet bekendelser i mappen i campingvognen.
– Cornelius svarer på spørgsmål vedr. § 84 -85
– Hanne C.: Der er et møde i Cevea om psykiatriens tilstand. Hanne C. vil gerne med.
– Der er enighed om, at det er fine rygsække, der blevet udarbejdet til LAP.
– Helle har modtaget invitation til Nyt Patientråd.
– Cornelius fortæller der er et arrangement i LAP København lørdag kl. 15.00 på søndag
– Mødet slutter 7 minutter før tid.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL–møde 05.03 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Cornelius Kristiansen, Grethe Kristine Nørgaard, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen

Afbud/fraværende: Jens Rasmussen. Lene Kristiansen deltog på sidste halvdel af mødet fra pkt.9.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes pkt. 8g vedr. Brugernes Bazar og punkt 9b Valg til Frivilligrådet.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referater (LL møder 15.01, 16.02 og 23.02 2022)

15.01. Rettelse: Tom billiger at punkter udsættes til næste gang.
16.02 Referatet godkendes.
23.02. Cornelius K. sættes på som deltager på mødet.
Punkter vedr. oplægsholdere mm. gøres lukket.
Med disse rettelser er referater godkendt.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022: Status fra ansvarlige

-Vende punkter og NADA
Clarissa: Der er møde på tirsdag. Det er relativt sårbart og Clarissa er nu tovholder sammen med Steen. Det vil så være disse to, der holder info. møder rundt i landet. Det vil sige en turné rundt i landet efter landsmødet.
-NADA
Hanne Carlsen: Hanne C. har talt med Anne-Lise om NADA.
Sidst marts vil der være kursus i LAP København. Hanne: Der er ikke reageret på breve til tidligere deltagere, det kan evt. være sendt til tidligere mailadresser.
Steen har talt med Katrine om NADA, herunder NADA i hånden. Katrine er ved at undersøge dette.
-Debattere og søge indflydelse på psykiatriplan
Hanne og Steen har været til mødet på Christiansenborg vedr. psykiatriplan.
Hanne W.: Psykiatrialliancen siger samstemmende, at psykiatriplanen ikke skal drukne i ny sundhedsreform. Kontoret rekvirerer sundhedsstyrelsens rapport vedr. 10 års plan, som også ligger også på Sundhedsstyrelsens webside og sender den til LL.
-Udbredelse af refugier og refugietanker…
Cornelius vil gerne indkalde til møder…..Cornelius kontakter Jens vedr. refugie.
SAND er gået i gang med refugie til hjemløse. Helle vil gerne være med sammen med René
-Genstart af bisidderkorps og besøgsvenner…
Skema vedr. registrering af bisidder opgaver. Der er fremsendt skema.
Er igangsat.
-Lighed for sundhed…
Steen fortæller, der har være konference i Region Hovedstaden om ulighed i sundhed. Her deltog bl.a. person fra lægeforeningen på konferencen. Udsatterådet i Region Hovedstaden har valgt ny formand, og det er forstander på Mændenes Hjem Ivan Christensen. Ivan vil her sætte fokus på ulighed i sundhed.
-Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ikke noget nyt
Markedsføringsgruppe
– lukket?

6. Landsmøde forberedelse: (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU
– orientering fra FU
Birgitte har passet kontoret under sygdom og i uge 7, og har gjort det rigtigt godt.
– Nytårs kur gennemføres ikke. Planlægning af medlemstræf ikke drøftet.
– Det skal oplyses om det skal være et Zoom møde, når der indkaldes til LL-møder.

b. LL
Hanne W. og Steen har været til møde om ny psykiatri 10- årsplan arrangeret af Det sociale netværk på Christiansborg, og det var et fint møde. Der udsendes herfra en debattekst til medierne i næste uge.

Grethe vil henstille til at blive kontaktet, hvis/når et medlem er blevet henvist af et andet LL medlem. Det besluttes, at der kun henvises til LL medlemmer via henvisning til LAP ́s webside.

Institut for Menneskerettigheder har kontaktet Steen vedr. spørgsmål og samtale om menneskerettighedskonvention/handicapkonvention. Et af forslagene fra samarbejdet på psykiatriområdet i Nordsjælland er fastholdelse af samme psykiater ved ambulant som ved indlæggelser. Endelig nævner Steen forslag om en konference om en bedre form for indlæggelser.

c. Orientering fra arbejdsgrupper:

– Steen træder ud af Presse- og lov og Pr. gruppe
Henrik siger han gerne være med.
– Steen træder også ud af pr- gruppen/websidegruppen
– Følgegruppe vedr. socialpsykiatri i Socialstyrelsen har møde 27. marts. Henrik K. Hansen skal til dette møde i Socialstyrelsen.
– Vedr. Folkemødegruppe: Steen trækker sig fra FM22.
– Kystlejr og bisiddergruppen:
Bettina: Der knokles på i bisidder og kystlejrgruppen.
LL godkender at Amaliegruppen og medicingruppe lægges sammen.

8. Økonomi

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
– orientering

b. Godkendelse af revideret budget 2022
Overførsel vedr. 2019, 2021 skal fremgå af budget 2022 og det fremgår i det ny budget.
LL beslutter, at godkende budgettet.
Der vil være økonomisk rum til ansættelse af konsulenter, men det er ikke afsat på nuværende budget. Der skal laves en anden anmodning om overførsel og/eller fremgår af nyt budget.

c. Budget FM22
Diæter afsættes med 24.000 kr. til 12 pers. På folkemødet er det fra torsdag kl. 9 til søndag kl. 12 svarende til 3,12 døgn af 531 kr. pr. pers. Der er tillige fortæring efter bilag på rejsen. Bettina præsenterer budgettet herunder udgifter til scene og debat telt på Ydermole. Helle fortæller om plan og happening på de store scener.
T-shirt og kamera slettes. Der skal gulv i teltet. Der stemmes om forslag om kr. 160.000 til Folkemødet. Afstemningsresultat: 10 for. 1 undlader.
LL beslutter, at godkende budget på kr. 160.000 til FM 22.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen
Afstemningsresultat: 9 for. 2 undlader. Der skal være kr. 200 i egenbetaling. Kaffe ind i budgettet så det ender på kr.19.000.
LL beslutter, at bevillige de ansøgte midler.

e. Rose – film
LL bakker op om det og der udsendes nyhedsbrev om dette. Det sendes med ud med anmeldelse af filmen. 1 person + en ledsager der selv betaler. 100 medlemmer koster kr. 10.000. Det være som et led i at bekæmpe ensomheden.
LL beslutter, at bevilge midler til en biograftur. FU arbejder videre med forslag.
LL opfordrer folk selv til selv at gå i bio.

f. Ansøgning fra bisiddergruppe
LL beslutter, at vedtage budgettet.
Budgettet vil i alt være på kr.60.000

g. Brugernes Bazar
Steen spørger hvem i LL der 23. marts kl. 11-14.00 vil gå til møde i Sundholm i Kbh. vedr. Brugernes Bazar? Brugernes Bazar er 24. august. Der vil være 3 møder i Kbh. i sammen med Alice R. og Helena M. Der er sat kr.20.000 til refusion. Der
kunne sættes busser ind, så folk kunne komme med på Bazaren.
Steen, Hanne og Helle repræsenterer LAP i gruppen. FU indhenter tilbud på rygsække til Brugernes Bazar.

9. Personale (lukket punkt)

10. Punkter fra Tom

– Genmæle i bladet Bladgruppen bestemmer dette.
– Personsager skal håndteres anderledes.
LL beslutter, at personsager skal håndteres anderledes, og hvis de skal på LL skal det være særskilte møder. FU vurderer om det skal på FU eller på LL.
– Lønnet personale skal udvikles:
Det oplyses at Mus, APV møder afholdes i marts måned.
Det, at et punkt er lukket betyder ikke nødvendigvis, at der ikke må refereres fra det i referat.
– Bedre behandling af ulønnede i LAP (frivillige)
– MUS samtaler frivillige og kursus for frivillige – supervision for frivillige
Helle foreslår her et to-dages møde, hvor man taler sammen om LAP og kommer tættere på
hinanden.
– Evaluering i dybden af LL møderne.
Konsulenternes råd.
– Hvad vil FU bruge fremadrettet?
Nogle af tingene kan bruges fremadrettet. Bettina foreslår samarbejdsøvelse før møde.
Det aftales at Jon tages med på møde efter valg af nyt LL.

11. Punkt fra Lene

a. Punkt vedr. Sociale medier
LL beslutter at punktet udgår.

12. Eventuelt

– Svar ikke på spammails

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af LL–møde 23.02 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Jens Rasmussen.
Afbud/fraværende: Hanne Carlsen, Clarissa E. Sørensen
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Møde afholdt på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6 vedr. mistillidsvotum, nyt pkt. 8a vedr. tilsyn og pkt. 7 vedr. konference.
Med disse tilføjelser er dagsorden godkendt.

4. Invitation og indkaldelse til Landsmøde 2022

LL beslutter, at indkaldelse til Landsmøde 2022 godkendes.
Det skal rettes til foreløbigt program.

5. Landsmøde forberedelse (lukket punkt):

6. Godkendelse af referat fra ekstraordinært LL møde 16.02

7. Konference

LL drøfter hvor mange deltagere og hvordan LAP skal deltage på KL konference i Aalborg.
LL stemmer om deltagelse på konference med 2 personer fra LAP. 5 stemmer for og 2 undlader at stemme.
LL beslutter således, at der sendes 2 deltagere til KL ́s konference. Deltager skal tillige passe eventuel LAP stand på konferencen.

Det vil være Lene og Henrik der tager med på konferencen.

Priser på stand:
Tilmelding af deltagere er et krav for alle standholdere
Det er obligatorisk at tilmelde alle, som skal stå på standen, til selve konferencen.
Alle tilmeldinger relateret til standen, skal angives under deltagerkategorien ‘Standholder’.
De første to tilmeldte standholdere deltager til 1.900 kr. + moms.
Yderligere tilmeldte standholdere deltager til normalprisen 3.995 kr. + moms.
Tilmelding af deltagere åbner mandag den 28. februar 2022 kl. 10.00, som også er den dag booking af hoteller åbner, hvis I skulle ønske overnatning.
Den i standtilmeldingen oplyste kontaktperson får en påmindelse om, hvornår vi åbner for tilmelding til konferencen.

8. Eventuelt

Tilsyn
– udgik

9. Hvordan synes du, mødet gik?

Ekstraordinært LL møde 16. feb. 2022 kl. 15.00 – 17.00

Tilstede: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen.
Afbud: Ole Nielsen (suppleant)
Uden afbud: Jan Stig Andersen (suppleant)

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lenette
Referent: Steen

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3. Mistillidsvotum (lukket punkt)

Pkt. 4. Ændring af forretningsorden – forslag
Mødeforberedelse Nr. 6 tages ud – således at første og anden suppleanten ikke deltager i mødet. LAP sletter nr. 6 – så suppleanterne ikke deltager i LL møderne.
Absolut flertal.

Pkt. 5 Eventuelt

Forretningsorden for Landsledelsen i LAP

Vedtaget på møde i landsledelsen den 8.05.2015 og ændret på møde den 31.10.2015, den 13.02.2016, den 18.08 2018, den 06.04 2019 og 30.01 2020.

Mødeforberedelse
…….

6. 1. og 2. suppleanten inviteres til møderne med taleret men uden stemmeret.

…….

Referat af LL–møde 15.01 og 16.01 2022

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Jan Stig Andersen, (suppleant) Grethe K. Nørgaard
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen 15.01

Møde afholdt på Zoom

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Steen Moestrup byder velkommen til mødet. Hanne W. vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det.

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Tom billiger at Toms punkter kommer på næste LL-møde. Intern revisor sættes på som 14c.
Forslag fra FU vedr. gruppearbejde om mailetik mm. sættes på som punkt 7b.

4. Godkendelse af referat fra møde den 14.11 2021.

Referat godkendes uden kommentarer.

5. Opfølgning på Handlingsprogram 2021- 2022:

1) Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet:
Ansvarlige: Knud Fischer-Møller, Clarissa E. Sørensen i samspil med LL.
Vedr. NADA: Hanne Carlsen skriver ud til NADA deltagere om de bruger og vil udbrede NADA. Ole påpeger, at Vendepunkter allerede er udbredt, spørger til forsikring vedr. NADA og hvorfor NADA er en LAP opgave? Ole uddyber, at det er som om gruppen ikke har googlet udbredelsen af Vendepunkter, og fortæller der ligger materialer helt tilbage fra 2001 om Vendepunkter. Cornelius tilslutter sig Oles indlæg vedr. Vendepunkter. Der er møde den 24.01 i Vendepunktsgruppen – se også pkt. 6c.

2) Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere.
Ansvarlige: Steen M.; Lene Kristiansen, Hanne W.
I forhold til arbejdet med planen anføres bl.a., at Dronningen nævnte psykiatrien i nytårstalen, LAP har skrevet en fin pressemeddelelse og der er kommet god respons, blandt andet fra P4 Sjælland, Kristeligt dagblad mfl. Hanne W. fortæller, der dog blev talt meget om pårørende i radioindslaget. Steen vil helst ikke have sig nævnt, som medlem af LAP/psykiatribruger i gruppen vedr. ny psykiatriplan, da det er diskriminerende. Der skulle have stået medlem af FU, forretningsudvalget, landsledelsen mm. Steen vil gerne have en debat om planen med medlemmerne. Presseudsagn om psykiatriplan er sendt ud 15.01 2022 til LL.

3) Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker.
Ansvarlige: Cornelius arbejder videre med indsats nr. 3 i samspil med øvrige bidragsydere.
Steen foreslår, at det skal hedde højskolegruppen og lægges på Brenderup.
Det kan være et refugie over flere uger, med undervisning og ophold på en ejendom ved siden af Brenderup. Bettina nævner, at Grethe har talt med Ole, forstander på Brenderup højskole. Hvilken uge, der er reserveret er vides ikke [Grethe har grundet sygdom forladt mødet]. LL stemmer om forslag vedr. brug af den uge, der er reserveret på Brenderup til refugie mv. Afstemning viser LL flertal for dette.
LL beslutter, at hvis landslejren ikke skal bruge denne uge, så må refugiegruppen gerne bruge denne uge, der allerede er reserveret.
Steen tager kontakt til Ole på Brenderup.

4) Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
Ansvarlig: Helle Sibbersen og Bettina K. Mærsk.
Bisidderkurset er udsat til 2-4 april. Der er 12 tilmeldte til kurset.

5) Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
Arbejdet med polyfarmaceutisk viden er indsatsområde for at skabe mere lighed i sundhed.
Emne: Ældre og folk uden NEM- ID. Tovholder: Steen M. og Hanne W.
Der er ikke nyt til dette punkt

6) Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Ansvarlig: Lenette mfl. Se også gruppe: Synliggørelse af LAP – Lægges sammen med kampagnegruppen. Deltagere: Henrik, Tom, Lenette og Lene, Ole, Helle.
LL opfordrer til snarligt møde i gruppen

7) Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger
Ole spørger til hvordan man undersøger om folk er ensomme, og nævner eksempler på projektindsatser involverende erhvervsdrivende og ensomme – besøgsvenner nævnes tillige.
Steen har deltaget i en film om ensomhed, og den kommer ud på et tidspunkt og han har også tidligere deltaget i en film om ensomhed. Steen foreslår om LAP skal melde sig til landsindsatsen mod ensomhed. Der skulle laves en pæn omtale af Livslinien, som Steen har fået god hjælp af. Helle nævner, at der måske skal være et andet ord end ensom, da mennesker godt være ensomme – opleve ensomhed, uanset om man er blandt andre mennesker.

Ansvarlig LAP og tovholder Lene: Lene laver et oplæg vedr. frivillige, herunder skabelon for uddannelse af frivillige.
Lene nævner her, at hun gerne vil stille op til Frivilligrådet.

6. (lukket punkt)

Se øvrige del af mødet i referat nr. 2.

Referat LL – møde 16.01 2022 [Del 2]

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen, Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Ole Nielsen(suppleant), Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Grethe Kristine Nørgaard

Møde afholdt på Zoom.

Valg af ordstyrer og referent: Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Steen Moestrup vælges til referent.

7. forsat fra i går (lukket punkt)

8. Landsmøde 21.-22. maj 2022 (lukket punkt)

9. Psykiatri 10 årsplan

a. Orientering
Der findes en stor faglig udgave og en mindre pixiudgave. Vi skal satse på hvad vi som patienter / psykiatribrugere har af personlige behov og nærvær. Forslag om et debatmøde via Zoom for medlemmer og Politiker.
Alle kan få foretræde hos ministrene.

b. Høring
Der er en høring i morgen mandag og der er tilmeldt en del fra LL ( det er en konference ikke en høring) Der er en høring i uge 8.
Steen og Lene deltager med Hanne W. som suppleant

10. Personale (lukket punkt)

11. Repræsentationer i LL

Oversigt gennemgået. Vi skal være opmærksom på at indmelde en anden til Evalueringsgruppe vedr. retspsykiatrien i Justitsministeriet, Henrik erstatter Ole.
Sæt hele listen ind. Styrelsen for Patientsikkerhed rykkes igen.
Der tjekkes op på hvordan det forholder sig med VISOs faglige bestyrelse.
Hvis vi kan udpege Clarrissa som suppleant så sker det.

12. Orientering fra

a. FU
Medarbejderne har afholdt julefrokost. Der er udpeget en vikar for bogholder Pia, i tilfælde af sygdom. Tom gør opmærksom på, at der er noget tid til gode hos Jon.

b. LL
Steen:
Har medvirket omkring emnet ensomhed i en film SIND får produceret.
Der hænger en mindeudstilling over Bo Steen Jensen i SINDhuset i Hillerød, og den nedtages FerieFonden og økonomien i den. Et medlem er utilfreds med, at der ikke gives rabat til kontanthjælps modtagere. Et medlem vil melde sig ud af Bostedsgruppen pga. inaktivitet.

Clarissa og Lenette: Konference (Seminar)om socialmedarbejder, det var lærerigt og inspirerende. TV lægen var på og optrådte som komiker. En anden oplægsholder fortalte hvordan kosten påvirker indlæringsevnen. Når de unge ikke fik morgen mad og ordentlig frokost men købte kage og chips og sodavand og boostere, så gad de ikke lære de gad ingenting. Men når de fik ordentlig sund måltid morgenmad og frokost, så var indlæringsevnen noget andet, de blev helt andre børn/unge og have med at gøre. Viste hvordan kosten påvirker de unge og hvordan junkfood indkøbes til frokost. Tunge informationer blev givet med humor, og det gjorde det lettere, at klare de tunge budskaber. Demonstration af åben dialog.

Hanne C – har deltaget i kursus omkring fondsansøgning, stiller gerne oplæg til rådighed for andre i LL Henrik præsenterede bog om kost der ændrer hans insulinresistens.

13. Arbejdsgrupper

a. Landslejr
Der kæmpes med at finde et sted i alle dele af landet. Intet afklaret. Brenderup er in mente. Daglig leder fra Faxe efterskole ville vende tilbage. LL stadfæster at ansøger ikke får lov at deltage i Landslejrgruppen grundet manglende tilbagemelding i tide. FU besvarer mail. Knud, Mette W, Lenette, Helle S, Bettina, Grethe deltager i arbejdsgruppen.

b. Folkemøde, overnatning
Der er 3 huse med plads til 12 personer og bod på Storstranden og nogle politiske arrangementer. Clarissa er en del af gruppen også.

c. Refugie
Cornelius arbejder på at samle gruppen evt. med afvikling på Brenderup. Steen opfordres til at deltage i gruppen.

d. Andre
Presse og Lov har nu kun to medlemmer. Lene og Steen, folk opfordres til at melde sig. Hanne Skou er udtrådt. Vi afventer endelig udmelding fra Ole. Henrik vil gerne træde ind i arbejdsgruppen.

Et studiejob for en jurastuderende kunne være løsningen. Amaliegruppen slås sammen med Medicintilpasning. Der arbejdes på en indkaldelse og samlede gruppemøder. Hanne C. indkalder i samarbejde med Cornelius. Til næste LL møde indsendes nyt samlet oplæg til gruppens formål og deltagere. Lenette er trådt ud af Amalie gruppen. Hanne C. er LL repræsentant.

14. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
b.Regnskab 2021
c. Mikhael Saxtorph valgt til intern revisor.

15. Eventuelt

Referat af LL–møde 14.11 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Clarissa E. Sørensen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen(suppleant), Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Jens Rasmussen, Katrine Wiedersøe, Ole Nielsen (suppleant).
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

.

3. Godkendelse af dagsorden

Psykiatriplan sættes på dagsorden som punkt 11. Lukket punkt rykkes op som pkt. 6.

4. Godkendelse af referat fra møde den 25.10 2021

Referatet godkendes uden kommentarer.

5. Landsmøde 2021: Opfølgning på Handlingsprogram

a. Navn på ansvarlig for de enkelte punkter
Handlingsprogram 2021- 2022
1. Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet.
Vendepunkter Knud Fischer-Møller og Clarissa E. Sørensen
NADA – Hanne Carlsen vil gerne skrive ud til NADA deltagere om de bruger og vil udbrede NADA. Hanne skriver til kontoret og beder dem skrive ud.
LAP tager kontakt til Lars Wiinblad og får ham til at beskrive NADA (i forhold til hænderne)
2. Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere. Steen M.; Lene Kristiansen, Hanne W.
3. Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
Cornelius Kristiansen vælges til LL- repræsentant
4. Genstart af LAP ́s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
Helle Sibbersen og Bettina K. Mærsk
5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
Arbejdet med polyfarmaceutisk viden er indsatsområde for at skabe mere lighed i sundhed.
Tovholder: Steen M. og Hanne W. Emne: Ældre og folk uden NEM- ID
6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer
Lenette mfl. Se også gruppe: Synliggørelse af LAP – Lægges sammen med kampagne gruppen
7.Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger
Hele LAP.
Grundforeninger burde der være færre af, men de skulle være større og flere lokale netværksgrupper. Steen skal være med i en film til bekæmpelse af ensomhed – også til reklame for besøgsvenner.
Lene: Skabelon for uddannelse af frivillige. Lene laver et oplæg vedr. frivillige. Tager evt. kontakt til Center for frivillig socialt arbejde.

b. Referat landsmøde 2021

6. Mail (lukket punkt)

.

7. Landsmøde 2022 – tidsplan mv

Forslag om at flytte landsmøde til 20 – 21. maj 2022.
LL beslutter at Landsmøde afholdes 21- 22 maj 2021

8. Arbejdsdeling i LL.

Det er eksterne poster for LL medlemmer.
LL-opdaterer bilaget på mødet
Medsendt referat.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper

Opdateret bilag er eftersendt
(det er vigtigt på hjemmesiden at tydeliggøre hvilke arbejdsgrupper, der er aktive)

10. Orientering fra

a. FU
– LL siger ok til at Jens Rasmussen køber brugt pc for 1500 kr. på afbetaling
– Bettina vil gerne aflevere Ipad og beholde pc
– Hanne S. skal rykkes for tilbagelevering af pc
– Det foreslås at der indkøbes 5 Ipads til LL for fondsmidler. LL skriver selv ind, hvilke ønsker de har til Ipads eller tablets.
– Clarissa foreslår Lenette som ordstyrer på næste LL-møde.

b. LL
Katrine har sendt mail om, at hun udtræder af Landsledelsen.
Dette er effektueret efter dette møde.

c. Arbejdsgrupper

11. Psykiatriplan – drøftelse og beslutning

Steen fortæller, der ikke er plads til brugere i arbejdet med psykiatriplan. Mødeledelsen af de ca. 50 mennesker er forholdsvis dårlig, hvor alt gentages. Der kan dog laves skriftlige bidrag efterfølgende. Steen foreslår man siger nej til den ny psykiatriplan, hvis den er ringe, jf. Liselott Blixt forslag på landsmødet.
Lene foreslår man eventuelt først siger nej efter næste møde 2. december, og Lene tager til dette møde.
Det besluttes, at der ikke siges nej i første omgang til ny psykiatriplan.

12. Økonomi:

a. Udviklingsplan 2022
[15. november 2021 skal budget 2022 og udviklingsplan 2022 indsendes med anmodning om overførsel 2020 – 2022] (beslutningspunkt)
Som besluttet på landsmødet søges om overførsel fra 2021 til 2023.
Udviklingsplan 2021 – 2022 godkendes.

13. Folkemøde 2022

a. Nedsættelse af gruppe
Steen, Helle, Tom, Lenette, Betinna og Grethe, Clarissa
Antallet af sommerhuse har betydning for hvor mange personer, der kan være på Bornholm. Betinna undersøger hvor mange sommerhuse der er bestilt og hvor mange overnatningspladser der er – for at vi eventuelt kan få flere medlemmer af LAP med.

14. Fisketur v/Hanne Carlsen

Hanne arrangerer fisketur i vinter 2022
Fisketur tages på januarmøde 2022 i LL

15. Medlemstræf i januar 2022 i Karrebæksminde?

Det oplyses, at Jens Rasmussen gerne vil være med til at arrangere medlemstræf.
Medlemstræf er udsat grundet corona.

16. Evt.

.

17. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL–møde 25. oktober 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Helle Sibbersen, Hanne Carlsen(suppleant), Cornelius Christiansen, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Ole Nielsen (suppleant).
Afbud/fraværende:
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde foregik på Zoom

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Steen Moestrup overtog som referent midtvejs på møde.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet, samt præsentation af nye LL-medlemmer

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden (lukket punkt)

4. Godkendelse af referat fra møde den 01.10 2021

Referatet godkendes uden kommentarer.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2021:

a. Evaluering af landsmødet
Hvert enkelt LL medlem fortæller ud fra hver enkelt underpunkt.
– hvad gik godt?
Landsmødet drøftes og der er forskellige opfattelser af landsmødets forløb i LL, dog overvejende positive. Landsmøde deltagerne havde behov for at tale og ytre sig efter corona, det kom frem også under eventuelt.
– hvad kunne gøres bedre?
Et LL medlem syntes det for let at stille op til LL på selve landsmødet.
Der var forskellige holdninger til hvordan personsag blev håndteret. En enkelt sagde, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden. LL medlemmer skal ikke tale grimt om hinanden på Landsmødet. Andre syntes der skal være rummeligt og højt til loftet og plads til hinanden.
Det var ærgerligt, at LL´s forslag vedr. landsmøde hvert andet år ikke blev stemt igennem, bl.a. grundet andre hensyn, herunder samtale med politiet mm. i forbindelse med personsag. Der skal været plads til, at folk har det dårligt. Dog skal der ikke være nogle, der truer hinanden i LAP sammenhænge og folk skal ikke være bange. Psykisk sygdom må ikke være blanco check til at behandle hinanden dårligt.
Et LL medlem opfordrer til et mæglingsmøde på sekr. vedr. person sag.
En enkelt gav udtryk for, at ordstyrerne ikke bakkede op om hinanden, dog var der andre LL-medlemmer, der mente ordstyrerne gjorde et rigtig godt stykke arbejde.
– hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Musik ledsagelse skal måske overvejes, da der ikke er nogen der lytter under middagen. De mere sociale ting og workshops, der efterspurgtes under evt. på landsmødet, kan med fordel lægges på et eller flere medlemstræf.
Der skal findes en kortere form til landsmødet, som tilgodeser landsmødets beslutning om landsmøde hvert år, og de formelle krav til en generalforsamling.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger – handlingsprogram
1.Udbredelse af Vendepunkter og NADA til flere dele af landet
2.Debattere og søge indflydelse på regeringens ny 10 års psykiatriplan, herunder udbredelse af Peer-tankerne og lighed i sundhed for psykiatribrugere
3.Udbredelse og styrkelse af refugier og refugietanker
4.Genstart af LAP´s bisidderkorps og opstart af besøgsvenner
5. Lighed for sundhed – både på ældre området og i forhold til somatikken for psykiatribrugerne
6. Arbejde for at øge antallet af medlemmer
7. Arbejde for mere frivillighed, bekæmpe ensomhed og etablere flere lokalforeninger

Cornelius vil gerne arbejde med forbedring af lokalforeninger.
Det foreslås, at der sættes navne på arbejds- og ansvarsområder på næste LL møde.

– valgresultat – bilag kun fremsendt til orientering.

c. Vedtægter
LL beslutter at tage de minimale ændringer i vedtægter til efterretning.

d. Retningslinjer for arbejdsgrupper – rammer for mødeafholdelse mv.
Referater skal indsendes til lap@lap.dk og være godkendte, som forudsætning for ansøgning vedr. refusion.
Eventuel refusion skal i følge Socialstyrelsen kun være en ansøgningsmulighed, ikke en ret.

e. Gruppe til landsmøde v/Lene
Der er for mange arbejdsgrupper, og der bør ryddes op i dem og ikke-aktive skal
slettes. Dette punkt behandles under pkt. 9 og på møde 14.11 2021.

7. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
LL beslutter at godkende forretningsorden som den foreligger.
Eventuelle ændringer tages skriftligt på næste LL-møde. LL opfordres til at læse forretningsordenen.

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg (beslutningspunkt)
FU foreslår at lade valg til FU vente til 14.11. Forslag om udsættelse vedtages ikke af LL og valg til FU gennemføres på møde. Til valg til FU opstiller: Jens Rasmussen, Hanne W., Steen Moestrup, Lenette Rasmussen.
LL vælger ved afstemning Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Lenette Rasmussen til FU

b. Valg af kasserer (beslutningspunkt)
Steen Moestrup vælges til kasserer.
Ingen øvrige kandidater.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper.

Se også opdateret bilag 8
Arbejdsgruppens navn: Refugium + December refugium. Refugie gruppe december mangler formål og en LL-repræsentant?
Udsættes til næste LL -møde

Grupper i brug 2020 og 2021:

Kystlejr: Ole Nielsen vil gerne være med i Kystlejrgruppen.

Sommerlejr: Betinna fortæller at gruppen er godt i gang med arbejdet.
Medlemmer: Lenette, Knud, Betinna, Mette Windfeldt, Helle Sibbersen; Grethe og Cornelius.
LL beslutter, at Sommerlejr og Kystlejr bliver til en LAP – landslejr.
Til LL- repræsentant vælges Betinna

Livsglæde: Tom har indsendt navne.

Vendepunkter: Clarissa, Birgit Thillerup, Cornelius, Lau, Knud, Camilla Madsen?, Brian Hammerum.
Sekretariatet kontaktes af Clarissa vedr. gruppen.

Folkemøde gruppen: LL nedsætter gruppe 14.11 2021

Redaktionsgruppen: Er etableret

Bisidderstyregruppen: Slettes- står to gange.

Markedsføringsgruppen: Slettes – formålet indgår i kampagnegruppen

Presse og lov: Er i gang og medlemmerne er: Lene Kristiansen, Ole Nielsen, Steen Moestrup, Hanne S. Kadziola.

Eksisterende arbejdsgrupper – tages op på LL-møde 14.11
LL -medlemmer skal melde ind hvilke grupper, der er eksisterende, herunder medlemmer.

10. Orientering fra

a. FU
Steen fortæller om et møde vedr. 10 års psykiatriplan afholdt lige efter landsmøde. Sundsstyrelsen er ved at skrive en rapport igennem til brug for arbejdet med 10-års plan. 12 november er der møde igen i Sundhedsstyrelsen vedr. 10 års plan.
-LAP´s bogholder er desværre sygemeldt, og der skal evt. indkaldes en vikar. Der er sendt en buket blomster og der har været telefonisk kontakt. Forventes tilbage før jul.

b. LL
-Steen fortælle om præsentation af bog skrevet af Finn Juliussen: Tom Jul deltager også ved præsentationen af bogen.
-Henrik fortæller om møde den 8. november i Socialstyrelsen vedr. arbejdsgrupper om bosteder.
– Bettina fortæller om deltagelse på ADHD konference på Christiansborg 10. november.
-Lenette fortæller om invitation og deltagelse på Sindets dag.

11. Orientering vedr. LAP repræsentation

Punktet tages på igen 14. november 2021. LL skriver til lap@lap.dk, hvis der er ændringer.
Vendepunkter er ikke behandling og det skal justeres i konferenceprogram vedr. 15.11.

12. Økonomi:

a. Udviklingsplan 2022
[15. november 2021 skal budget 2022 og udviklingsplan 2022 indsendes – med anmodning om overførsel 2021- 2022] (beslutningspunkt)

b. Økonomi
– budget 2022 og budget 2023
LL beslutter, at kystlejr og sommerlejr lægges sammen til en budgetpost, herunder også deltagerbetaling – fremover betegnet LAP landslejr.
Kasserer FU tilretter budget 2022 – 2023

13. Personale (lukket punkt)

14. Forslag til Landsmøde 2022

Forslag til datoer:
23. – 24. april 2022
30. – 1. maj 2022
7. – 8. maj 2022
LL beslutter som 1. prioritet 7. og 8. maj 2022
De øvrige er ligestillede stemmemæssigt.

15. Møder i landsledelsen i 2021-22:

Forslag til datoer:
Søndag 14. november kl. 12.00
Lørdag 15. januar 2022 (på Zoom)
Lørdag 5. marts 2022
Godkendt – ingen protester.

16. Folkemøde 2022

a. Nedsættelse af gruppe
LL beslutter nedsættelse af Folkemøde gruppe skubbes til nov.

17. Punkter fra Lene Kristiansen v/Lene

Er behandlet

18. Fisketur v/Hanne Carlsen

Punktet Fisketur udsættes til næste møde.

19. Medlemstræf i januar 2022 i Karrebæksminde?

Udsættes

20. Evt.

Sprunget over

21. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke

Referat af LL-møde den 01-10-2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Jens Rasmussen, Clarissa E. Sørensen, Michael K. Andersen, Steen Moestrup, Michael P. Krog, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Henrik K. Hansen og Nils Andersen (suppleant)

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer Steen Moestrup og referent Katrine Wiedersøe

2. Personlig runde. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

3. Godkendelse af dagsorden
– Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 11.09 2021
– Steen retter referatet.

5. Landsmøde 2021 (lukket punkt)

6. Økonomi: a. Fondsansøgninger – skal LAP søge Trygfond til sommerlejr, Ø-lejr og refugie i 2022? Trygfond frist 1. marts 2022
– Jakob opfordres til at søge de omtalte midler i samarbejde med arbejdsgrupperne.
-Ubrugte midler i ”1000 nye fællesskaber” puljen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen – NY ANSØGNINGSFRIST 31. oktober. Gør de som sidst, behandles ansøgningerne løbende.
– Lene og Hanne er tovholder på forslaget og afgør om midlerne skal søges.
For mere info og ansøgningsvejledning se her: https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-1000-nye-faellesskaber/ der kan søges støtte til aktiviteter for borgere over 21 år, der oplever ensomhed.

7. Forslag fra Lene K. (lukket punkt)

8. Orientering LL
– Sms fra medlem fremlagt.
– brev til minister – orientering –
– høringssvar – orientering –
– spørgsmål til politikere –
– refugie – opfordring på landsmøde?
– orientering FU og LL. : Trivselssamtale med LL-medlem gennemført.

9. Evt.
– Forslag om hvorfor man ikke kan give gaver til frivillige og Michael foreslår og medlemmerne selv samler penge ind, hvis man synes vedkommende har gjort en masse for foreningen, så får vedkommende en gave på et beløb.
– Hvorfor har der ikke været observatører til LL-møder i 2019. Der blev svaret på det i trivselssamtalen og Zoom møderne har haft mange lukkede punkter.
Der er ikke nogle, der har fået afslag på at deltage.

10. Hvordan synes du, mødet gik?

11. Første møde i – i ny landsledelse 25.10 kl. 16.00- 20.00 på Zoom
LL – weekendmøde søndag 14.11, fx på Hotel DGI byen kl. 12.00?

Referat af LL–møde 11.09 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Inger-Liss Christoffersen, Henrik K. Hansen, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Katrine Wiedersøe, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen, Clarissa E. Sørensen, Michael P. Krog, Jens Rasmussen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Grethe Kristine Nørgaard, Nils H. Andersen (suppleant)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde – kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Danske patienter sættes på som punkt nr. 10. Pkt. 11a Budget 2023 flyttes til pkt. 6a.
Med disse rettelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 14.08 2021

Kystlejr rettes til sommerlejr.
Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Granskning af retspsykiatrien

LL beslutter, at Ole Nielsen indstilles til arbejdsgruppen vedr. granskning af retspsykiatrien

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober? (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W.: Der været fællesmøde i Psykiatri – Alliancen med [kortvarig] deltagelse af sundhedsminister M. Heunicke. Magnus fortalte på mødet, at han var meget optaget af psykiatrien. FU vil holde et møde med medlem, og sender 3 forslag til mødedatoer. Steen fortæller om regler vedr. ansøgning om tøjpenge, og Lene fortæller hun vil vende tilbage med specificering af eventuel ansøgning.

b. LL
Hanne W. har været til regionalt møde om 10 års planen med Mads Engholm, Anette Eilgaard og Poul Videbech.
Steen har sagt ja til at være med i en bog til sygeplejersker med sin egen historie. Han skal tale med journalist om medicin og dødsfald, og overvejer her at tage Bo Steens historie med som eksempel.
Steen har meldt sig til konference på Nyborg strand om reducering af tvang, og har været til møde om (social) psykiatriske sygeplejersker – både i somatikken og psykiatrien i Regions Hovedstadens udsatte råd?
Steen skal også på besøg i afdeling M. På møde har Steen fortalt, at man i LAP har løst spørgsmålet vedr. dobbeltdiagnoser ved at kalde det selvmedicinering og ikke dobbelt diagnoser. Hillerød udsatteråd har holdt møde om ny lokal psykiatriplan.
Michael K. Andersen har været til rettighedsmøde i LAP København, og har også været i kontakt med journalist.
Katrine: Der har været NADA kursus i Vejle.
Tom har været til Peer netværks møde i Aarhus, og her blev nedsat et hav af arbejdsgrupper, hvoraf der kan sås tvivl om nogle af dem bliver til noget. Der er penge til et år frem i Peernetværket.
Michael P. Krog: Jytte Banner vil gerne holde et webinar af 45 minutters varighed om overdødelighed i psykiatrien. SF har i dag foreslået et ministerium for mental sundhed, fortæller Michael videre.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Bisiddergruppen mødes om bisidderkursus i den kommende uge.
Presse-og lov gruppen søger nye medlemmer. Gruppen har lagt lovforslag vedr. tvang ud på Facebook. Et forslag er, at rette henvendelse vedr. nyt lovforslag om tvang direkte til Justitsministeriet. Lene vil gerne melde sig til presse- og lovgruppen.

8. Refugie – ny arbejdsgruppe mv. – status? v/Michael K. Andersen

Michael arbejder på at finde et nyt sted til refugiet, og vender tilbage om ca. 3 uger.

9. Spørgsmål til politikere til lokal og regionalvalg

Der er et seminar i Udsatterådet om spørgsmål til politikere op til valget.
Udsatterådet har fået LAP ́s spørgsmål til kommentering, og havde ikke yderligere kommentarer til LAPs spørgsmål til politikere. Spørgsmål vedr. dobbeltdiagnoser sættes på.
LL beslutter at FU sammenskriver FU og Lenes tekster til et forslag. LL beslutter endvidere at spørgsmål trykkes, sendes ud til LAP-medlemmer og lægges på webside.

10. Danske Patienter

Punktet vedr. LAP optagelse i Danske Patienter. Netværksmøderne i Danske Patienter kan omhandle fondsansøgningerne mv. Bettina og Clarissa spørger om vi må melde os ind i denne forening i forhold til Socialstyrelsen?
LL beslutter efter afstemning, at FU kan skrive ansøgning til Danske Patienter Nuværende LL siger således ja, og så kan den ny Landsledelse sige efterfølgende om de vil være med.

11. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budgetstatus
Udgifter til sommerlejr, landsmøde og konference er ikke på, og derfor er det umiddelbare overskud stort. Det er lidt svært at spå om økonomien for LAP i 2023.

12. Næste LL møde er 1. oktober kl.15.00 på Hotel Svendborg

13. Evt.

Diverse drøftet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.