Ny LAP grundforening i Lolland kommune

29. marts 2019

Pressemeddelelse: Ny forening i Lolland kommune

Snart ser en ny forening dagens lys i Lolland kommune.

Det er LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) der starter en ny lokalforening, LAP Lolland.

Den stiftende generalforsamling af LAP Lolland sker mandag d. 15. april kl. 14.00 i Frivillig Center Lolland, Orange lokale, Hoskiærsvej 17, 1. sal – bygning 12, 4900 Nakskov.

Både nuværende og kommende medlemmer er velkommen til den stiftende generalforsamling. Efter stiftelsen af LAP Lolland er det på ønskesedlen som noget af det første, at komme med i Lolland kommunens udsatteråd.

Det er da således allerede holdt møde om, med udvalgsformand Vibeke Grave, som også imødekom dannelsen af LAP Lolland.

Som LAP medlem har man den store fordel, at er man både medlem af Landsforeningen og Lokalforeningen.

LAP er en af de få foreninger i Danmark, som er på finansloven vedr. årlig økonomisk tilskud.

Der er i dag 17 LAP lokalforeningen fordelt over hele landet, så LAP Lolland bliver den 18 i rækken. Siden LAP blev dannet i 1999 og dermed 20 års jubilæum i år, er det de seneste år gået stærkt med nye lokalforeninger.

LAP Landsforening tilbyder bl.a. spændende medlemsmøder, medlemsblad 4 x årlig, sommerlejr, Ø lejr, refugie, netværk, telefonisk rådgivning m.m. Se mere på www.lap.dk

Med venlig hilsen

Arne Jensen
LAP Lokalkonsulent
Region Sjælland
Mobil 5328 4004
arne@puskas.dk
Intet om os uden os … LAP

Interview med Glenn Hansson

LAPtv: Interview Glenn Hansson 2019 03 12

Brugernes Bazar den 29. august 2019 i OdenseReferat af LL møde den 25.01 – 26.01 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Andrea Hermansen.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog og Cornelius Christiansen.
Katrine Wiedersøe deltog fra om aftenen på dag 1.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Nils H. blev valgt til ordstyrer. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et pkt. 10. Punkt vedr. drøftelse af tvang bliver pkt. 11. Under pkt. arbejdsgrupper tilføjes Brugernes Bazaar og sommerlejr. Herefter er dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 08.12.18
Udtrykket Mental-psykotisk slettes så der blot står psykotisk. Vedr. pkt. 9 angående deltagelse på FU-møder er det ikke besluttet at der skal være fast adgang til FU – møder.
Indsæt pkt. vedr. deltagelse på FU-møder til næste LL-møde. Ordstyrer bemærker efter mødet, at kommentarer ikke er indsendt rettidigt jvf. forretningsorden. LL-medlemmer skal tillige kun kommentere i forhold til møder, hvor de rent faktisk selv har deltaget.

5. Handlingsprogram og udviklingsplan

a. Kan bl.a. medtages i en revideret udviklingsplan. Punktet udgik.

b. Forslag til nye aktiviteter og årsplan. Følgende er resultatet af 5 minutters Brainstorm om nye aktiviteter i LAP:
– Mennesket først
– Mere respekt for den enkelte
– Skriv og fortæl om din hobby
– Hvad er et godt værested? Gå i dybden.
– Hvordan får du det bedste ud af dit værested/med mennesker
– Undgå at økonomisk kassetænkning får forrang i forhold til lovens intentioner blandt andet under udredning, ressourceforløb og ved multiple lidelser.
– Hvervekampagne
– Konkurrence om Film (5 minutter) på de sociale medier om LAP
– Værktøjskasse med ideer og vellykkede projekter, hvor borgeren REELT er i centrum.
– Mistet indflydelse Opfølgning på hvor LAP (risikerer at miste indflydelse)
– Udvikling (opstart støtte) til grundforeninger
– Landskampagne om at psykisk syge ikke er voldelige
– Etik omkring selvmord
– Revision af retsplejeloven
– Revision af §119 + 126.Retsplejeloven De medicinrelaterede dødsfald
– Oplysende foredrag og kurser
– Refugier i flere perioder

6. Planlægning af Landsmøde og jubilæum

a. Booking af Allan Ohms og Benny L.
Der er tilslutning til genvalg af de to dirigenter. Dirigenter er allerede booket.

b. Band eller anden underholdning ved jubilæet (lukket punkt)
Underholdning skal bruges lørdag den 4. maj kl. 20.30.
LL opfordres til at sende forslag til underholdning ind forud for næste LL-møde.

c. Særnummer af bladet eller jubilæumsskrift.
LL beslutter at skrift og særlige bladaktiviteter vedr. jubilæet rykkes til efter landsmøde 2019. Der kan udarbejdes et skrift til politikere. Bladgruppen arbejder videre med dette. I de næste fire blade kan tidligere artikler, referat fra det 1. landsledelsesmøde, billeder fra medlemsaktiviteter, fra arbejdsgrupper og fra de lokale genoptrykkes som del af jubilæumsfejringen.

d. Foreløbig program og indkaldelse. Hanne W. nævner at tidspunkter rettes til på sidste LL-møde. Fjern dagsorden fra forsiden – men tekst vedr. forslagene skal med i indkaldelsen. Der indsættes en henstilling vedr. forslag til, at man maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind –se pkt. 5. Det pointeres, at man er repræsentant for foreningen. Derfor skal man holdes sig indenfor vedtægter, formål og principprogrammet når der udarbejdes forslag til handlingsprogrammet for 2019 (pkt. 6 på Landsmøde invitationen). Tidspunkter for landsmøde aktiviteterne skal med. Hele sætningen vedr. kontingent kan slettes, da indkaldelsen sendes ud efter 1.marts. LL beslutter, at dagsorden for landsmødet kan komme på bagsiden af indkaldelsen.

e. LAP Prisen (lukket punkt)

7. Valg af repræsentant til Det Dannede Fællesskab
Steen fortæller om projektet Det Danne Fællesskab. Opgaven handler om at sidde i et forum, som det dannende fællesskab skal støtte sig op ad. Det drejer sig om ca. 4 møder om året.
LL vælger Jørn og Andrea som henholdsvis LAP-repræsentant og suppleant Det Dannede Fællesskab.

8. Arbejdsgrupper
a. Orientering fra arbejdsgrupperne
Bettina: Der har været et godt møde i Folkemødegruppen, og det går rigtig godt fremad med planlægningen af Folkemøde 2019.
Det oplyses, at Tom og Steen er med i inspirationsgruppen.

b. Brugernes Bazaar. Steen skal på rejse til Grønland, og derfor skal LL vælge en repræsentant, hvis Steen ikke kan være med til Bazaaren. Til Brugernes Bazaar skal der laves en stand, og LAP skal holde hovedtalen i år. Henrik vil gerne stille op, men gerne sammen med en anden repræsentant. Lau er også med i gruppen. Den ekstra person til at hjælpe og bidrage til at lave standen den 28.08 findes efter Landsmødet. Henrik K. deltager i mødet vedr. Brugernes Bazaar 11. februar i København.

c. Sommerlejr. Steen trækker sig og Betinna trækker sig fra Sommerlejrgruppen.
Opgaverne omkring sommerlejren omfatter udarbejdelse af program, oplæg værelsesfordeling, aftaler med skole mv. Der skal vælges en LL-repræsentant. Og der skal sidenhen vælges ny tovholder til gruppen. Brenderup Højskole er allerede reserveret i uge 32.
Hanne S. vil gerne være LL-repræsentant i Sommerlejrgruppen. Hanne S. skal samle en gruppe før næste LL-møde.

9. Orientering fra

a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils. Webfirmaet Wunderly er gået i opløsning, og det er nu en enkeltperson, som driver firmaet. Brugsafregnet tid er måden der afregnes på i forhold til
webmaster. Der er foreslået et møde i webside-gruppen med Webmaster, men der er ikke den store LL- interesse for at deltage i mødet. Nils oplyser, at LAP´s hjemmeside netop er lavet i WordPress, med tanke på, at det på længere sigt skal det være en bruger, der driver siden, og derfor er det lavet sådan. Samarbejdet med webmaster forsættes.

-Hanne W. vedrørende indkøb af tasker og Power Banks.
Der er indkøbt Power Banks.

– Status vedr. LAP – København.
I de fondsansøgninger som LAP-København har fået positivt svar på, kan der være indskrevet midler, der kan bruges til husleje. Huslejen kan først betales når der foreligger et konto-nr. Hanne W. oplyser, at regnskabet vedr. LAP- Kbh. administreres fra LAPs sekretariat i Odense. LAP Københavns regnskab ligger nu hos revisor.

– Status vedr. Nytårskur.
Nytårskur afholdes bliver 21. februar i danske handicaphus i Høje Tåstrup. Torben C. Bohnhardt fra Head-On kan evt. holde oplæg. Steen vil gerne holde et oplæg om kost. FU arbejder videre med nytårskuren.

b. LL
Hanne S fortæller, at den 25. februar afholder Psykiatrialliancen en høring på Christiansborg om Regeringens psykiatriplan. FOA er kommet med i PsykiatriAlliancen igen, v/ Torben Klitmøller. Dorte Seestorp og Inger Mørk er også med i PsykiatriAlliancen.
Hannes S. har også været til info-møde om projektet vedr. medicinfri afdelinger på Glostrup Psykiatriske Sygehus. Der er vanskeligheder med at rekruttere til projektet.
Det er ikke sikkert, at egen psykiater indstiller patienten til projektet, og der er tillige specifikke krav til deltagerne. Man skal være motiveret for medicinnedtrapning for at være med i projektet. Der er 80 projektdeltagere. Der kan nedtrappes med 60 % indenfor en 6 måneders projektperiode. Der er ikke endelige projektresultater endnu.
Projektlederen efterspørger præparater i mindre doser. Bo Steen oplyser, at der arbejdes med lignende forsøg i Norge, Sverige og England.

c. Udviklingskonsulent – se pkt. 5.

10. Sag vedr. medlem (lukket punkt)

11. Tvang- principiel diskussion.
Med udgangspunkt i LAPs principprogram drøftede LL LAPs holdning til tvang.
Fra LAP´s principprogram: At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødretsforanstaltninger gældende for alle borgere. Det blev diskuteret om udtrykket ´særlov skal erstattes af ´psykiatrilov´ i principprogrammet. Herunder også udtrykket ´særlov´.

I diskussionen blev implikationer og hensigter i lovgivning drøftet. I diskussionen blev det påpeget, at hensigten med psykiatriloven faktisk er at beskytte borgeren. Der vil være andre implikationer, hvis f.eks. straffeloven gøres gældende, som erstatning for eksisterende lovgivning målrettet psykiatribrugere.

I forhold til bekendtgørelsen blev det også drøftet om farlighedsbegrebet skal fjernes. Og det blev nævnt i drøftelsen, at når normeringer på de psykiatriske sygehuse er forringet, og
systemerne er pressede er det lettere at bruge tvang og psykofarmaka. På sygehusene får man pleje og omsorg, og samtidig skal det omkringliggende beskyttes mod psykiatri brugere.

Der blev også opridset udpluk af psykiatriens historie. Der var stor tilfredshed med at dette vigtige emne fik plads på mødet. Der kan eventuelt inviteres en jurist til kommende drøftelser. Der var en omfattende drøftelse af LAPs holdning til tvang. Debatten viste ikke en entydig klar fælles holdning til opfattelsen og brugen af tvang. Der er dog stor tilslutning til at denne type principielle spørgsmål drøftes på kommende LL-møder. Der er et etisk skisma som handler om modsatrettede behov. Nogle borgeres behov for ro over andre borgeres udadreagerende adfærd. Hvilke handlemuligheder kan LAP anbefale i disse situationer?

12.Sundhedsreformen
Der var stor tilfredshed med at dette vigtige emne fik plads på mødet, og der var en konstruktiv og inspireret drøftelse af perspektiverne i reformen for psykiatrien og for psykiatribrugere. Under drøftelsen fremkom forslag om et skriv, der påpeger udfordringer, mangler og ´huller´ i reformen. Her i blandt manglende finansiering, øget centralisering og manglende nærhed. Teksten i reformen nævner ikke meget om psykiatri. Der stå tillige meget lidt om selve behandlingen af patienterne i forslaget til Sundhedsreformen.

Nogle LL medlemmer ser reformen som et udspil i forhold til det forestående Folketingsvalg, mens andre påpegede, at Regeringen måske lægger op til at færdigforhandle reformen forud for valget. LL er enige om, at LAP skal bede om foretræde, og sende repræsentanter ind til de møder, der inviteres til omkring reformen. Det blev tillige drøftet at skrive en fælles indstilling sammen med andre lignende organisationer.

Der blev udtrykt manglende tillid til kommunernes varetagelse af socialpsykiatrien – blandt andre udskrivningsaftaler. Herunder også ministeriets begrænsede muligheder for at styre kommunernes psykiatri indsats. Blandt LL´s konkrete ønsker til reformen var blandt andet:
-Udgående ambulante tilbud, specialiserede udgående sygepleje tilbud, og øget bemyndigelse til sygeplejersker – særligt i forhold til multikronikere. -Frivillig psykologbehandling til alle, udvikling af nærpsykiatrien, penge direkte til den enkelte patient inspireret af Choice og kontrol projektet i England, hvor borgerne får lov til at bestemme egen behandling.
-Udbredelse af OPUS til flere diagnosespektre – det vil sige opsøgende teams omkring psykiatri. Tænder og kost på dagsordenen i reformen med særlig fokus på kostens betydning for psykisk helse.
-Sikring af læge i egen kommune. Grundet lægemangel kan man have en læge udenfor egen kommune. Det er uhensigtsmæssigt.
-Udbredelse af SØM [Socialøkonomisk udgifts- beregningsmodel], oprydning i lovgivning som står i vejen for løsninger.
-Udbredelse af Boston forsøget og bedre integreret psykiatri. Herunder bedre samarbejde mellem psykiatri, socialpsykiatri, økonomifolk, socialfaglig og sundhedsfaglige personaler. Regionerne har behandlingsansvaret og kommunerne har ansvar, fx for efterværn og socialpsykiatri, og dette samarbejde fungerer ikke optimalt.
-Oprettelse af behandlingssteder som ikke ligner somatiske sygehuse. Det nuværende system fastholder psykiatribrugere i en uhensigtsmæssig rolle.
-Lighedsbegrebet i forhold til sundhed skal skrives ind i reformen for at sikre udjævning regionale forskelle indenfor psykiatrien. LL beslutter at skrive til relevante ministerier [SUM og Mai Mercado] og bede om foretræde omkring sundhedsreformen. LAPrepræsentanter kan her viderebringe resultaterne fra LLs drøftelse af sundhedsreformen. LAP skal i henvendelsen også påpege, hvorfor LAP, som den eneste reelle bruger organisation, ikke allerede er blevet inviteret til de aktuelle møder og drøftelser om reformen.

13. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt og budget
Steen gennemgår oversigt og budgettet. Der er tidligere øremærket en del af overførte midler kr. 212.000 til Landsmøde 2019/jubilæum. Kasserer udarbejder tillige et budget for 2020.
Kasserer retter til i forhold til drøftelsen, og de indkomne kommentarer.

b. Ansøgning NADA behandling
Katrine præsenterer forslaget om NADA behandling. Udgiften til 3 dages kurset er kr.157.300 til tre landsdækkende kurser. Der skal være 10 deltagere pr. kursus for, at kurset gennemføres. Der skal være et kursusbevis til hver deltager. Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød. LL diskuterer forslaget vedr. NADA, og derefter gås til afstemning. Afstemningen i LL giver flertal for forslaget. Med forbehold for, at der rent faktisk kan findes midler i LAPs budget 2019 til NADA.

c. Ansøgning og budget folkemøde 2019.
LL stemmer for budget udvidelsen på kr. 30.000. Det vil sige budgettet lander på kr.110.000 i alt.

d. Udbetaling af Kontor og telefonpenge, v /Inger-Liss
Forslaget handler om, at pengene skal udbetales automatisk. Af hensyn til blandt andre Socialstyrelsens regler kan vi ikke ændre proceduren. Det er således mest hensigtsmæssigt at fastholde proceduren. Kontoret skriver ud i oktober vedr. kontorpenge til de LLmedlemmer, der endnu ikke har modtaget. LL-medlemmer kan også henstille til hinanden at huske ansøgning om kontor og telefonpenge.

e. Ansøgning om tilskud til produktion af film
LL beslutter med et klart flertal at sige nej til ansøgningen
Tom arbejder allerede med film i LAP –regi, og tilbyder ansøger, at hun kan henvende sig til ham. Tom sørger selv for at kontakte ansøger.

14.Hvilke ting fra Michael Kold skal vi bruge?
a. Jon har sagt mange gode ting, men hvilke skal vi bruge?
LL drøfter de forskellige muligheder for at implementere læringen fra M. Kold og Jon V. En af mulighederne der nævnes er: Efter et dagsordenspunkt er behandlet kunne referenten spørge forsamlingen: Hvad skal vi have ind i et referatet om dette pkt. – hvad er konklusionen og beslutningen her?. Bilaget vedr. Mikael Kold sendes ikke ud fremadrettet. Grundlæggende skal personsager holdes udenfor LL, og vi skal sørge for at den enkelte har det godt i LL. Det besluttes at nedsætte et trivselsudvalg, og Andrea, Hanne S., Tom og Bettina og Jørn vælges til trivselsudvalget. LL beslutter også, at der skal være en facilitator med på næste LL-møde. Facilitator vil være Andrea. Bettina holder en samarbejdsøvelse før næste LL-møde.

15.Arbejdsdeling i LL
a. Opdatering af liste med LAPs deltagelse i diverse råd og udvalg
Punktet udsættes til næste LL- møde.

16.Personale (lukket punkt)
Ansættelse af lokalkonsulent i Midtjylland

17.Evt.
– Oplæg til Folketingsvalget
– Mick Øgendahl indlæg om Ytringsfrihed blev vist på storskærm på initiativ af Grethe.
– Inger-Liss efterspørger respons fra LL på bladet.
Bo-Steen spørger om LAP kunne bruge hjemmesiden til at debattere bladet.

18. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke

Referat af LL møde lørdag den 8. december 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen og Katrine Wiedersøe.
Afbud/fraværende: Michael P. Krog, Bo Steen Jensen, Andrea Hermansen, Hanne Skou Kadziola, Nils H. Andersen, Steen Moestrup og Cornelius Christiansen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Jon V. Andersen: afbud.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent. Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen
vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvordan vil du bidrage til et godt møde?

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et ekstra forslag til LAP-prisen fra Grethe Kristine Nørgaard.

4. Godkendelse af referat fra møde den 17.11 2018.
Referent og ordstyrer mangler. Der tilføjes: Ordstyrer er Hanne W. Referent Jakob B. Petersen. Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. Justerede kriterier vedr. Folkemøde. (Godkendelse i LL)
Teksten tilrettes og der læses korrektur. Kommentarer fra LL sendes til FM-gruppen.
LL beslutter at godkende kriterierne for folkemødet.

6. Punkt fra medlem. [Drøftet udenfor referat].

7. Punkt fra Henrik Kromann. Brændende mand og anklagemyndighed
Punktet drøftes: Lovgivningen kan dog ikke laves om, hvis man er til fare for andre, så træder straffeloven ind. Straffeloven ligger over andre love. Det er ikke ulovligt at begå selvmord. Det er dog et sundt punkt at få debatteret i en forening som LAP. Hvis man er mental-psykotisk kan man blive straffri. Truer du med selvmord, så skal man indlægges jf. psykiatriloven. Det er dog ulovligt i England, men det er dog svært at straffe. En selvmorder er altid en der ønsker at få fred. Kommer loven i høring, så vil det være det eneste sted vi kan gøre noget.

8. Kandidater til LAP pris.
Der kommer liste med forslag til LAP-priser som bilag til næste LL-møde.

9. Punkter fra Tom Jul Pedersen
a. Hvordan skal vi håndhæve det gode som Michael Kold fandt ud af for 2 år siden?
(5 minutter). Punktet foreslås flyttes til LL møde i januar. LL beslutter at udsætte pkt. 9a til LL-mødet i januar.
b. Utilfredshed med de punkter FU sætter på dagsorden, nogle vælger de fra, eller skriver af de skal stemmes om, eller skriver fejlagtigt at de har været behandlet.
(5 minutter) Som resultat af drøftelsen foreslås deltagelse fra LL-medlem i udarbejdelsen af dagsorden til LL-møder.

10. Orientering fra
a. FU
– Status vedr. webmaster v/Nils.
– Status vedr. LAP – København.
b. LL
– Høring på Christiansborg – status.
Katrine har talt med Ida Hagemann, klinikchef og afløser for Peter Treufeldt. Der er taget kontakt til LIF med henblik på deltagelse. LAP vil gerne have et møde med LIF om medicinnedtrapning. Bettina: Vi har haft et godt møde i Folkemøde-gruppen i torsdag. Henrik: Bisiddergruppen har skruet op for arbejdet og der hverves også medlemmer til dette. Kravene er at man skal give udtryk for, hvorfor man ønsker at blive bisidder. Jørn: Jeg forsøger at holde kontakt og få indflydelse i psykiatri-listen, som er et parti i Region Midt. Der er også stiftet en forening, der hedder Psykiatriforeningen. De vil gerne stille op til Folketingsvalget blandt andet med et ønske om, at psykiatrien skal på Finansloven. LAP vil gerne mødes med LIF forud for et møde vedr. medicinnedtrapning, person lig nedtrapning, og planlægge efterfølgende høring. Hvis LIF er med vil politikerne også gerne mødes, og være med i en høring.
c. Udviklingskonsulent
Har været til møde i Dialogforum i Region Syddanmark blandt andet vedr. tvang og behandling med virtual reality.
Der er søgt penge til sommerlejr, ø-lejr og refugie i Trygfonden.

11. Nytårskur.
Det skal være i februar. Der kan genbruges Lisbeth Kortegaard, som skulle have været oplægsholder på medlemstræffer. Bettina foreslår Torben C. Bohnhardt. FU undersøger før næste LL-møde.

12. Orientering fra arbejdsgrupper. Der er intet til dette punkt.

13. Personale (lukket punkt)

14. Økonomi:
a. Regnskabsoversigt
– Budget 2019 v/Hanne W. Vedr. regnskab 2018: Der bliver formentligt et overskud på kr.500.000. Når fakturaer (regninger) fra Jon, refugie, portojusteringer, pjecer, medlemstræf er trukket fra. Portoen stiger. Budget 19 kommer på næste LL-møde.
b. Justering af taksterne for rejserefusion jf. retningslinjer for LAPs bevilling.
Som udgangspunkt er det i forhold til retningslinjer fra bevillingsgiver ikke muligt at ændre på taksterne. Det blev aftalt, at Hanne W. spørger revisor vedr. taksterne.
c. Indkøb af rygsække – status.
Der indhentes tilbud på muleposer og askebæger. Der indkøbes bagtæppe til Folkemødet. Rygsække indkøbes før jul.

15. Evt. LL deltagelse i havarikommission.
Lars indbydes til at fortælle om, hvad forslaget handler om på næste LL-møde. Mange vil gerne have en ekstra overnatning. Henrik: Er SIND ude af trit med omgang og behandlingen af psykotiske borgere i deres pjecer? Skal LAP lave sin egen pjece som en slags modsvar. Det er en rigtig god idé.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

 

LL mødedatoer i 2019:
Fredag den 25. januar til lørdag den 26. januar
Lørdag 2. marts
Lørdag 6. april

Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

01.03.2019

Lovforslaget indeholder følgende elementer:
1 – Sprogkrav til sundhedspersoner
2 – Krav om instrukser
3 – Oprettelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed
4 – Øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser
5 – Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet
6 – Oprettelse af Rådgivende Udvalg for Tilsyn
7 – Forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

1) Der er både fordele og ulemper ved dette krav, naturligvis er kommunikation en hjørnesten i behandlingen, men det er uvist om et dansk på 9. klasses niveau kan være fyldestgørende til dette. Derfor skal man hellere sørge for lægefaglig kvalificeret tolkebistand til de pågældende læger, så de kan passe deres arbejde fra dag 1, nemlig at lindre og helbrede lidelser og sygdom.

2) Vi har allerede som brugere/patienter problemer med danske lægers forståelse af danskeres sprog. Undervisning i sprogvariabler som del både af indførelse af udefrakommende, og som udvikling af den sproglige bredde hos indfødte – ville ses som virkelig forbedring. Desforuden er der allerede i den nuværende sundhedslov et krav om informering af patienter forsvarligt og forståeligt for patienter inden disses samtykke.

3) Umiddelbart ses ikke en øget sikkerhed af personer ved at slette kravet om patientsamtykke inden udveksling eller indhentning af oplysninger fra patientjournaler, tværtimod er det at fratage borgernes ret til selv at vælge og et kæmpehul i patienternes retssikkerhed.

4) Oprettelse af fagligt forum kan være en fordel, dog ser dette mere ud til at være en forberedende øvelse til at nedlægge regionerne.

5) LAP ser ingen grund til at oprette endnu et organ, der opererer udenfor de danske borgeres rettigheder, personer uden indfødsret har de samme rettigheder som alle andre.

6) Dette rådgivningsorgan er fint, så man sikrer at der er ekstern rådgivning.

7) Dette er nødvendigt for at sikre en lettere tilgang til hvem, som er ansvarlig.

På vegne af LAP’s Landsledelse

Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen og Hanne Skou Kadziola