Referat af møde i gruppen tro og psyke, 30. juni 2007

Mødt: Ursula, Mette, Gudrun, Ingelise, Inge Marie og Krystyna

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Opfølgning fra workshoppen på LAPs landsmøde
 3. Præsentation og motiver på deltagelse i gruppen
 4. Et regulativ for arbejdsgruppen
 5. Frokost
 6. Brainstorm (alle skal komme til orde)
 7. Mål og arbejdsopgaver
 8. Valg af tovholder
 9. Skriftlig formulering af gruppe præsentation (på LAP hjemmesiden og bladet)
 10. Kommende møder
 11. Eventuelt
 12. Ud i byen ca. kl. 16.30

Mødeleder: Krystyna
Referent: Gudrun

Pkt. 2 Krystyna: forklarer, at gruppen ”Religion og Etnicitet” er delt i to grupper ”Tro og Psyke” og ”Multietnisk gruppe”. Der var for mange emner, så der blev behov for at dele sig.
Mette: supplerede om muligheden for at udtrykke sig om sine oplevelse med Gud, eller hvad man kalder sin tro, bevidsthedstilstande.

Pkt. 3. Der blev lavet en runde om personlige motiver af flg.
Mette
Ingelise
Ursula
Inge Marie
Gudrun
Krystyna

P.g.a. meget personlige beretninger offentliggøres dette ikke midlertidigt i referatet

Pkt. 4. Krystyna har udleveret regelsæt for arbejdsgrupper og kopi af refusion af rejseudgifter.

Pkt. 6 og 7 Mette nævner:
– en film om Kundalini kraften (kan bestilles hos Ib Bak ?)
– at rumme alle religioner
– at få bedre behandling i systemet
– energi felt
– tro i hjertet
hun viser hun for nylig har læst bogen
”Det Selvhelbredende Menneske” af Susanna Ehdin

Krystyna:
– ikke at missionere
– ikke være bange
– forskellige religioner ligesom forskellige sprog

udlevering af artikler:

http://www.troogpsyke.dk/

 1. ”Sindslidende får hjælp af deres tro”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/61348

 1. ”Psykiatrien har fået øje på Gud”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/251025

 1. ”Psykiatri sætter fokus på Gud”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/72846?highlight=Psykiatri+s%E6tter+fokus+p%E5+Gud

 1. ”Ingen plads til tro i psykiatrien”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/47345?highlight=Ingen+plads+til+tro+i+psykiatrien

 1. ”Tro og Psyke” – PsykiatriInformation temanummer september 2004

PsykiatriFond

 1. Hjernens ”gudecenter” – art. Fra Psykologi 05/2007

http://www.forskning.no

info om bog for nyligt lånt
”NeuroTheology” Brain, Science, Spirituality, Religious Experience –
ph. d. R. Joseph

 

Ingelise: fortæller om netværksgruppe i Vejle

udlevering af
– Indsigt nr. 4, marts 2006 fra medicinale firmaer
EliLillyDanmark A/S og BoehringerIngelheimDanmark A/S
”Kan psykiatrien favne troen?”

– et læsebrev i Kristeligt-dagblad Spørg om livet
”Et meningsfyldt liv imod mange odds”
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/10205?highlight=Et+meningsfyldt+liv+imod+mange+odds

 

Inge Marie vil prøve at digte om tro og psyke
hendes sidste bog: ”Overlevelse ved Guds hjælp”
blev udgivet på Eget forlag 2006

Mette vil oprette religiøs rådgivning for forskellige trosretninger, en nød linie for psykiatribrugere.

Ingelise undersøger muligheder og priser på Løgum Klosteret, så vi kan holde et møde derovre.
http://www.loegumkloster-kirke.dk
http://www.loegumkloster-refugium.dk/

Kontakter præst Ole Skjerbæk Madsen i Kbh. med henblik til et møde med ham.
http://www.bethlehemskirken.dk/524.0.html

Krystyna undersøger muligheder angående oprettelse af Neuroteologisk Center (støttemuligheder, eventuelt leje en bygning/lokale til behandling/rådgivning, få en videnbank).

Pkt. 8 Krystyna er tovholder
Pkt. 9 Vi venter til der bliver mere stof
Pkt. 10 Næste møde den 25. august 2007 kl. 1200 i Odense

Pkt. 12 Vi hører orgelkoncert i Odense Domkirke ved Domorganist Ejner Nielsen, Viborg
i pausen læser vi i kirkeblad maj-august 2007
”Hvad er tro – varm luft eller livsgrundlag?”
af Anne Reiter, sognepræst.
http://www.fts-odense.dk/site/administration/Kirkebladet/Laes_kirkebladet/

Referat af møde i tvang-gruppen, 26. juni 2007

Deltagere: 
Kaj
Jan
Henriette
Karl

Afbud: 
Steen
Joy
Herluf

1. Valg af mødeleder og referent:

Kaj er mødeleder og Karl referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 19. juni blev allerede godkendt på selve mødet

3. Planlægning af høring den 30. oktober 2007

På baggrund af en brainstorm og tidligere overvejelser nåede vi frem til følgende foreløbige program for høringen:

Titel: Menneskerettigheder og psykiatri?

10.00 – 10.15: Velkomst

10.15 – 11.15: Er frihedsberøvelse og tvangsbehandling i psykiatrien foreneligt med principperne i den nye FN konvention om handicappedes rettigheder?

Kan og bør principperne om rimelig tilpasning og formildende omstændigheder erstatte straffelovens bestemmelser om behandlingsdomme.

Indlæg v. Tina Minkowitz, formand for WNUSP – verdensnetværk af psykiatribrugere og -overlevere og repræsentant for Institut for Menneskerettigheder.

Danmark har tiltrådt en ny FN konvention om handicappedes rettigheder. Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om at en persons handicap ikke kan retfærdiggøre frihedsberøvelse og at personer med handicap som alle andre borgere har ret til at sundhedsydelser gives efter princippet om informeret samtykke.

11.15 – 11.25: Pause

11.25 – 12.45: Panel med inviterede politikere, repræsentation fra LAP og DSI diskuterer med formiddagens oplægsholdere.

12.45 – 13.30: Frokost

13.30 – 14.30: Hvad er de sundhedsfaglige argumenter for og imod tvang i psykiatrien?

Oplæg ved professor Georg Høyer. Opponentindlæg ved formand eller anden repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab : …

14.30 – 14.45: Kaffe

14.45 – 15.45: Hvordan opleves det at blive udsat for psykiatrisk tvang? Hvad kan der gøres i stedet for?

3 tvangsbehandlede personer beretter og udspørges af et politikerpanel.

15.45 – 16.00: Afslutning

Til næste møde forbereder Karl og Henriette hvert et 10 minutters oplæg for at gruppen kan få en fornemmelse af om tidsrammen til det sidste punkt holder.

Tolkning? Vi undersøger hvad det vil koste at have løbende tolkning eller simultantolkning.

Målgruppen for høringen er udover medlemmer af LAP: inviterede folketings- og regionspolitikere, medier, fagpersoner, foreninger på psykiatriområdet (Henriette henviser til www.psykiatriforening.dk), videns- og formidlingscentre. Herudover annoncering i gratisavis.

Tidsplan fra nu:

Juli: Aftale med Georg Høyer(Kaj), kontakt til Dansk Psyk. Selskab
(Karl ?), Institut for Menneskerettigheder (Karl), psykiatriordførere (Henriette bistået af Karl)
27:08: Advisering af høringen – første invitation
10.09: Endeligt program for høring udsendes
05.10: Annoncering i Medlemsbladet alternativt brev til medlemmerne
15.10: Tilmeldingsfrist

4. Planlægning af workshop den 29. oktober 2007.

Vi beder i første omgang Tina om at komme med et bud på varighed, struktur og program for dagen, gerne med indlagte gruppeøvelser.

Målgruppen for arrangementet er LAP’s medlemmer + samarbejdsparter i de nordiske lande. Max 50 deltagere. Vi vil tilbyde Bedre Psykiatri, Sind, DSI og Videnscenter for Socialpsykiatri et begrænset antal pladser. Vi forsøger med Mødecenter Odense.

5. Revision af Psykiatrisk Testamente fortsat

udsat til næste møde

6. Næste møder:

Onsdag den 25. juli kl. 11
Tirsdag den 14. august kl. 11

Referat af møde i højskole-gruppen, 20. juni 2007

Første møde for LAPs Højskolegruppe

Odense d. 20.06.07

Den består af: Torvholder og referent Mette Bramsdal,  ordstyrer Bente Rasmussen, Reidum Solvie Barkum, Helle Jensen, Joy Dalhof, Linda Larsen, Niels Udbye, Grace Kaae Christensen og Ulla Enevoldsen

Tilstede var: Mette, Bente Reidum, Helle og Grace.

Fraværende var: Joy, Linda, Niels og Ulla.

Mette blev torvholder samt referent og Bente blev ordstyre.

Mødet gik godt, og vi har alle nogle mål og drømme. Til det at lærer nyt og komme på højskole. Vi er alle meget interesseret i at bo og leve sammen med andre i en kortere eller længere periode.
Vi ville først alle sammen gerne have vores helt egen højskole, men det er der ikke økonomisk eller politisk mulighed for.
I stedet vil vi i gruppen udvælge 4-5 højskoler, som vi siden vil kontakte.
Med henblik på at få et specifikt kursustilbud, som vi fagligt så vidt muligt selv bestemmer indholdet af.
Vi vil lave et forsøgs spørgeskema og udlevere det til de medlemmer der er på sommerlejeren i år For at se hvilke fag og ideer der er hos medlemmerne til at komme på højskole.
Vi regner med at vi bliver et sted mellem 10 – 20 medlemmer, der vil deltage på disse ophold. Vi vil så forhandle med højskolen(erne) om reduceret pris, fonde m.v. Ligeledes om vi kan få en fløj eller afdeling for os selv.
Ligeledes vil vi kæmpe for at blive ligestillet med andre handicap grupper så vi på sigt bla, kan få en støtte person med på et ophold. For de medlemmer der har behov for det.
Vores næste møde bliver hos Mette i Sakskøbing det bliver d. 16.07.07 til evt. 17.07.07 og der vil vi bla, lave det første udkast til et spørgeskema.
Som vi så vil udlevere på sommerlejeren.

Referat af Mette Bramsdal

Referat af møde i tvang-gruppen, 19. juni 2007

REFERAT af møde i tvanggruppen den 19-06-2007 i Odense

Til stede: 
Kaj
Jan
Herluf
Karl

Afbud: 
Steen
Henriette
Joy

1. valg af mødeleder og referent

Mødeleder: Kaj; referent: Karl

2. godkendelse af dagsorden

Tilføjet pkt. 6

3. godkendelse af referat

Godkendt

4. Høring og workshop – planlægning

Vi kan ikke få noget mødelokale i Folketinget i den første halvdel af oktober. På baggrund af forespørgselsdebat i Folketingets Sundhedsudvalg, som Karl kort refererede fra, vurderes det ikke, at der med den nuværende sammensætning af Folketinget er nogen aktuel risiko for at forsøg med ambulant tvang bliver aktuelt.

Af hensyn til politiker-deltagelse og medieopmærksomhed vurderer vi det væsentligt at holde høringen på Christiansborg. Første ledige dage er 30. oktober, 1. november + 7. – 8. november. Tina Minkowitz svarer i løbet af mødet via mail, at hun foretrækker den 30. oktober til høringen og at workshoppen holdes den 29. oktober. Den 30. oktober er nu reserveret hos Folketingets brugercenter.

Det vil være oplagt at involvere DSI, evt. via Sind i høringen. Væsentligt at involvere Institut for Menneskerettigheder, som måske får ansvar for den officielle danske oversættelse af konventionen.

Vi skal på næste møde udforme foreløbigt program for høring og workshop, udarbejde en detaljeret tidsplan for forberedelserne og fordele arbejdsopgaver.

5. Psykiatrisk testamente – redigering færdiggøres.

udsættes til næste møde 6. Besøgsregler på lukkede afdelinger

Emnet formodes at indgå i de husordener, der ifølge lov om tvang i psykiatrien skal findes på enhver psykiatrisk afdeling. Vi henvender os til de 5 regioner og beder om kopi af de skriftlige husordener, der anvendes på afdelingerne. Herudfra vil vi så kunne tage stilling til, hvad vi videre vil foretage os i relation til emnet.

7. Eventuelt

Herluf havde brug for sparring i anledning af at han skal repræsentere LAP på “interessent topmøde” om fremtidens psykiatri den 26. juni i Region Syddanmark. Det brugte vi en del tid på.

8. Næste møde:

tirsdag den 26. juni påbegyndes kl. 10, der holdes en pause under frokosten og mødet slutter senest kl. 16.

Referat af møde i Refugie-gruppen, 14. juni 2007

Referat af møde i projektgruppe REFUGIUM.

Deltagere: Thoridt Allermand, Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Kristian Wedel Andersen, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach, Inger Beck (den sidste del af mødet)

Afbud: Anne-Marie Valbak,

 1. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder: Michael, referent: Karl

 1. Godkendelse af referat fra den 2. maj

Referatet blev godkendt

 

3 a. Opfølgning fra workshoppen på LAP’s landsmøde 
Der deltog ca. 15 i workshoppen. I 3 mindre grupper drøftede deltagerne de emner, der fremgår af punkterne a til f i denne dagsordens pkt. 6.
Nogle stikord: Positiv holdning til frivillige medarbejdere. Vigtigt med psykiatrioverlevere blandt medarbejdere/ledelse. Vigtigt med plads til noget åndeligt. Opbakning til at stedet skal kunne rumme personer der er psykotiske. 3 niveauer: folk der står over for en almindelig indlæggelse, har været indlagt og har brug for rekreation, folk der er i risiko for tvangsindlæggelse. Hvad gør man, hvis en person er stukket af fra frihedsberøvelse? Op til folk selv om de vil tage medicin. Delte meninger om hvor vidt der skal være en psykiater tilknyttet. Der må gerne være dyr – noget for sanserne. Mulighed for at påtage sig nogle opgaver.

3 b. Orientering om projekt med aflastningsfamilier v. Michael
Aflastningsfamilier har med succes være afprøvet som alternativ til kortvarige skærmende indlæggelser. På 3 år har 52 borgere benyttet muligheden. I alt 204 forløb, fordelt på 3 familier. Erfaringerne er videreført i regi af projekt om støttefamilier (honorarlønnet). Aflastningfamilien på Rømø vil gerne bygge noget op på baggrund af deres erfaringer. Kunne evt. være mål for studietur. Der kunne evt. knyttes netværk af små familier til refugiet.

 

 1. Opfølgning vedr. studieture
  1. Den 25. juni Kbh.:  Gaderummet, Rådmandsgade 60 og Bofællesskabet for hjemløse sindslidende: Caroline Amalie, Gothersgade 141.

Kristian: Gaderummet er pt. lukningstruet, men interessant hvordan man kommunikerer med omverdenen og myndighederne. Hvad er det, der gør at Weglaufhaus i Berlin får lov til at eksistere?

Kristian: Bofællesskabet for sindslidende hjemløse, Caroline Amalies Hus har eksisteret med 1 ansat i rigtig mange år. Har nogle indflydelsesrige personer i sin bestyrelse selv om stedet i sig selv er (har været) en brandfælde.

Begge steder vurderes relevant at besøge, bl.a. hvad angår deres overlevelsesstrategier. Thoridt, Krystyna, Joy, Paul (?) og måske Anne-Marie deltager.

Kristian foreslår også at vi besøger Pensionatet Mette Marie i Vanløse (leder: Sami). Vi satser på at være kl. 10 på Gothersgade, kl. 13 i Gaderummet og kl. 16.30 på Mette Marie (Kristian forespørger).

Karl spørger psykiatrifonden om de har noget på skrift om døgnhuset Morpheus, som er lukket.

b. Nordjylland 
Paul er ved at planlægge turen den 16. – 17. august. Vi starter i Odense og besøger herregården: ??, derefter kører vi til Brande: Freds- og forsoning??. Overnatning på Gallogården Skærlund og derefter Hald Ege.

Michael kan den 17. august ikke den 16. Kristian kan ikke deltage, men nævner Suensensgade, Skurbyen og Brobyggerselskabet.

c. Berlin: Weglaufhaus
Det er tvivlsomt om vi kan få lov at besøge stedet, hvis ikke vil det være nemmere og billigere at invitere en derfra her til. Vi forsøger med den 21. – 22. sept.

 

 1. Opfølgning vedr. infoseminar

Punktet udsættes da Anne-Marie er tovholder på arrangementet.
Husk at sende forslag om deltagere på mailen, Kristian nævner Fagligt Netværk Socialpsykiatri.

 

 1. Punkterne a – f fra mødet den 1. marts:
  1. De 2 dele/funktioner (rekreation + tilflugt) principiel enighed herom, men der skal arbejdes med hvordan funktionerne kan beskrives nærmere.
 1. ”Ulovlig” beskyttelse. Hvordan skal refugiet håndtere situationer, hvor man risikerer at komme på kant med loven, fx ved at skjule personer, der er beordret frihedsberøvet?
 2. Tekst, terminologi, sprogbrug. Der blev rejst tvivl om det formålstjenlige i at anvende begrebet tilflugtssted. Der skal arbejdes videre med, hvordan den dimension kan beskrives på en måde, der ikke skaber for meget modstand mod projektet.

Vi drøftede de tre emner under et, følgende referat afspejler forskellige udsagn, ikke endelige konklusioner.

Vi skal beskrive funktionerne på en måde, der skaber medspil frem for modspil.

Er man truet af tvangsindlæggelse på behandlingsindikation (”gul” tvang) er det en væsentlig anderledes situation, end hvis man er truet af indlæggelse på fareindikation (”rød” tvang), især hvis der er tale om fare for andre. Stedet vil have en smertegrænse. Det vil højne troværdigheden, hvis vi på forhånd formulerer os om, hvilke tilstande vi ikke vil kunne rumme.

Vi tror på at stedet kan rumme personer, der oplever at være i fare for at blive tvangsindlagt. Altså et sted man af egen drift kan opsøge som et alternativt opholdssted, når man selv er bevidst om, hvor det evt. bærer hen.

Vi kan ikke forudskikke alle mulige situationer.

Stedet skal søge at etablere en fornuftig samarbejdsrelation med psykiatri og politi lokalt, så det er opfattes som OK, når man tager hånd om den enkelte.

Tvangsanvendelse udløses situationsbestemt. Ens mentale tilstand er i høj grad afhængig af, hvordan man bliver mødt.

Især vigtigt med et aktivt samarbejde med politiet. Også vigtigt at forholde sig til personer, der har en behandlingsdom.

Det bør indgå i overvejelserne om, hvor stedet skal lokaliseres, om man kan opnå en form for goodwill hos psykiatrien og politiet lokalt.

Skal man kunne opholde sig på stedet anonymt?

Politiet involveres, når man bliver til fare for andre. Vigtigt med kontakt til pårørende. Hvem skal bestemme om man må være på stedet eller ej?

Visitation: hvordan kommer man ind på stedet, skal man kunne møde op direkte fra gaden? Bekymring om, at det bliver de ansatte, der siger ja eller nej til optagelse. Det må være nok at folk selv siger, de har et behov.

Der vil nemt opstå en form visitation, som ikke altid er til fordel for den, der står uden for døren. Godt at kunne reflektere med en person, der ikke står i døren. Hvis du gør bestemte ting, kan du ikke være her? Der skal være et retfærdigheds- eller fairnessprincip. Hvis der siges nej, skal der være nogen i stedets bagland, der kan medvirke.

Minimum ret til at kunne opholde sig på stedet i fx 48 timer (hvis der fysisk er plads)??

Den akutte del skal være så akut som den overhovedet kan være.

Det kan være sådan, at man på forhånd er tilmeldt stedet, så man har adgang til at benytte det i akutte situationer.

Det er de tilknyttede medarbejderes grænser, der skal være styrende for, hvor rummeligt stedet skal være. Indtænke en form for buffer, hvor man gensidigt tager stilling om et ophold er aktuelt.

Man kan ikke undgå, at der opstår fiaskoer, men skal være forberedt på, hvordan man vil tackle situationerne.

Måske man skal have en jurist tilknyttet stedet.

Der skal være stor elastik for hvor længe, man kan opholde sig på stedet.

Indtænke Psykiatrisk Testamente i konceptet. Man kan være forhåndsindskrevet til stedet med en tilkendegivelse af, hvad man har brug for.

Det sker ofte, at ansatte på et krisecenter interesserer sig vældig meget for, hvordan folk klarer sig på den anden side af opholdet. Der bør her være tale om en form for skadesreduktion. Menneskerettigheder og stigmatisering er også væsentlige begreber.

Der skal være en bestyrelse, hvor der også er faglige folk. Stedet kan udvikle sig med erfaringerne.

Hvad med alkohol, illegale stoffer og vold, mobning, splitning og sex? Adfærd der opleves destruktivt.

Det kan ikke undgås, at der kommer personer der medtager diverse. Bedst at undgå regler. Hvis man bruger noget må man bruge det privat. Vigtigt med en pragmatisk og skadesreducerende tilgang. Vold bliver formentlig ikke et problem. Benytter folk sig af splitting, vil der være en grund. Dem der kommer på stedet, skal være med til at definere, hvad man må og ikke må.

Ikke have en laissez faire holdning, men arbejde med skadesreduktion. Vi kan ikke forhindre stoffer og alkohol. Vi undgår det ikke ved at sige, man ikke må komme ind.

Godt at have det med som en del af det, vi spørger om, når vi kommer rundt på studiebesøg. Få besøgsstederne til at folde ud, hvordan de håndterer situationer og også belyser, hvad de ikke har været i stand til at rumme. Får vi ikke de dimensioner beskrevet, giver det mindre troværdighed. Kommer der en person ind, som bruger kanyle, skal der arbejdes med, hvordan man undgår smitterisiko mv.

Hvis man mødes med tillid, viser man også tillid. Skal man kunne komme akut? Stedet er noget man indtænker, hvis man fornemmer, der er noget under optakt. Man skal også kunne henvende sig akut ved døren.

Grænse for hvor længe man kan være der? Ex 1 til 2 måneder som max. Hvad så hvis man gerne vil blive i længere tid?

Rammerne er afgørende, tingene må tackles hen ad vejen. Både de fysiske rammer og bemandingen. Vi skal ikke tvinge dem, der opsøger stedet til at lyve. Plads til at være privat til at gå ind til sig selv. Problem hvis man ikke skelner mellem det private og det offentlige rum.

Hvor mange skal der være plads til på akutdelen og på rekreationsdelen?

Der foreslås 5 pladser med høj standard i akutdelen og fx 5 pladser i en akut/akutdel. Kun 5 pladser vil gøre stedet meget dyrt i drift. Evt. flere i under-enheder.

Modtagelsen er utroligt vigtig, er der nogen der har fortrinsret?

Lige fra, man kommer ind ad døren, skal der startes på ens rehabilitering – der skal være en behandlingsideologi.

Hvad med pårørendedimensionen?

Når man er i stand til at henvende sig, har man også en fornemmelse af, at man kan rummes.

Refugiet som et sted hvor man som kommune kan søge om at få en borger hen, der har været igennem svære ting. Sted hvor man kan komme sig ordentligt.

  1. Frivillige medarbejdere??, personale, ledelse, eksternt bredt netværk af fagpersoner/behandlere. Især spørgsmålet om frivilliges rolle er uafklaret, men også personalets sammensætning og kompetencer skal drøftes og afklares yderligere.

 

  1. Hvad er gruppens mandat? Enighed om at gruppen skal følge projektet til dørs.
  1. Finansiering. Enighed om at der bør satses på godkendelse under den sociale lovgivning, således at refugiet kan komme på tilbudsportalen og åbne op for en vis kommunal finansiering. Der skal arbejdes med at påvirke kommende satspuljeforlig mv.

 

Timing i forhold til efterårets satspuljeaftale.
Karl tager kontakt til Karen Klint og til Socialministeriet om, hvordan processen op til satspuljeforliget forløber i år. Forslag om at søge satspuljemidler til et forprojekt for at komme fra koncept til egentlig projektbeskrivelse og realisering. Kan vi fx bruge friplejeboligloven – videre finansiering, finansiering af ophold mv. ?

Beslutning: Der arbejdes (via mail) hen over sommeren med at udforme et dokument, der kan sælge ideen om et forprojekt til satspuljepartierne, hvor en person hyres til at arbejde 1/4 årsværk med henblik på at udforme detaljeret projektbeskrivelse, afsøge finansiering, lovgivning mv. i tæt samarbejde med arbejdsgruppen.

Kristian nævner Oak fonden

Nye spørgsmål: 
Dimensionering, fysiske rammer, nybyggeri, leje ?
Finansiering: både offentlig og privat
Lovgrundlag

 

 1. Evt.

Krystyna efterlyser mulighed for at arbejde mere imellem møderne.
Forslag til hjemmeopgave: hvad vil det være godt at spørge om på studiebesøgene?

 

 1. Kommende møder

Torsdag den 23. august kl. 10 til 16 i Odense – LAP
Torsdag den 20. september kl. 10 til 15 om muligt hos Psyk Info i Vejle

Referat af møde i Arbejdsmarkedsgruppen den 8. juni 2007

Deltagere: Kaj, Hanne, Erik, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Marianne, Lise Jul, Nils

Fraværende: Preben Paulin Hansen

Det henstilles til alle i gruppen at man fremover melder afbud mindst to dage før mødet så vidt det overhovedet er muligt.

1. Valg af ordstyrer og referent
Kaj er ordstyrer karl referent.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af referat fra mødet den 28.03.07 (vedlagt)
Godkendt

4. Orientering, evaluering og opfølgning vedrørende Kompensationsloven L 149 (udvidelse af målgruppen for personlig assistance mv.)

Drøftelse af hvordan vi kæder opfølgningen sammen med den aktuelle debat om de mange med psykiske lidelser der tildeles førtidspension. Hvad betyder det for den behandling, man får af sin kommune at ens psykosociale handicap ikke anerkendes? Fx er vi ikke dækket ind i den såkaldte funktionsevnemetode der bruges i kommunerne ved tildeling af sociale handicapkompenserende ydelser. Vi omtales konsekvent som ”psykisk syge” og ikke som personer med psykiske lidelser eller med psykosociale handicap.

Gruppen vil forberede en skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeren, der sammenkæder resultatet af vores arbejdsmarkedsundersøgelse med en kritisk kommentar til bekymringen for de mange førtidspensionstildelinger. Som baggrundsmateriale vil nogle af os læse regeringens ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.” (Fokusnotat fra LAP’s jurist giver et resume af redegørelsen)

Vi vil tage kontakt til Beskæftigelsesministeriet og forhøre os om det realistiske i at få et møde med ministeren i løbet af sommeren. Kaj, Hanne, Erik og Karl vil gerne gå til et sådant møde.

Vi (mødets deltagere) påbegynder udarbejdelsen af en skriftlig henvendelse snarest og gør et udkast færdigt som derefter sendes rundt i hele arbejdsgruppen.

Forslag om at finde nogen blandt vores medlemmer der er eller har været i klemme i sygedagpenge eller kontanthjælp, fordi man ikke tager den ordinerede medicin. Der arbejdes videre med en sådan henvendelse pr. brev eller via Medlemsbladet.

5. Forsøgsprojekt med sociale mentorer til personer med en midlertidig sindslidelse. 
Der er indledt et samarbejde med Discus A/S om evt. at byde ind på forsøgsprojektet. Der vil så vidt muligt inden mødet foreligge et udkast til projektansøgning. 
Hvad er det især vigtigt for LAP at lægge vægt på i projektet?

Gruppen bakker op om samarbejdsprojektet.

God ide med Viborg (alternativt Randers) og Odense og en kommune i hovedstadsområdet, som forsøgskommuner.

Vigtigt at afprøve forskellige modeller for ansættelse af mentorer og at der ved fastansættelse indføres en prøvetid. LAP’s medvirken skal honoreres til samme timeløn som Discus medarbejdere. Lise og Karl foreslås som medlemmer af projektets styregruppe.

Karl i samarbejde med Lise skriver videre på projektet og mailer nyt udkast til gruppens medlemmer for evt. kommentarer/korrektioner. FU tager stilling til hvem der skriver under på ansøgningen.

6. Servicestyrelsens udbud som opfølgning på Det Fælles Ansvar II: 
Særlige uddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og Virksomhedskurser, der skal ruste medarbejdere til at arbejde sammen med socialt udsatte kolleger
LAP indledt et samarbejde med SVID, SAND. AOF, De Sociale Højskoler og Discus A/S om at byde på opgaverne. 
Hvad er det vigtigt for LAP at lægge vægt på i projekterne?

Vi drøftede det formålstjenlige i at være med til at byde ind på opgaverne, men er enige i at det er godt at være med for at få indflydelse. Vores medvirken må ikke føre til at vi tapper foreningen for ressourcer.

Udover Lise og Karl som har deltaget i møderne indtil nu vil Kaj og Erik være med til møde på den Sociale Højskole i Odense den 14. juni, hvor der skal diskuteres indhold for tilbud på virksomhedskurser og hvor der skal foretages de sidste justeringer vedr. tilbud på uddannelsesforløb.

Enighed om at indhente CV’er fra Thoridt, Erik Olsen og Anette Holm.

7. Helenes ide om bogprojekt: 10 fortællinger om det rummelige arbejdsmarked.

Gruppen kan godkende projektbeskrivelsen som den nu foreligger og mener LAP skal gå ind i projektet som ansøger og projektadministrator.

Det skal fremgå af beskrivelsen at bogprojektet forudsætter, at der kan indgås en aftale med et forlag om udgivelse.
Det skal fremgå at royalty fra forlaget fordeles fifty fifty mellem Helene og LAP.

Endelig projektbeskrivelse forelægges til orientering på førstkommende møde i Landsledelsen.

8. Orientering vedrørende:
a. Samarbejde med Randers og Odense kommuner om at søge projektmidler til aktivitetstilbud for sindslidende.
Vi har erfaret at der er 5 kommuner der har søgt af puljen – vi afventer svar fra Socialministeriet.

c. Henvendelse fra DSI om netværksmøde vedrønde ”psykisk syge” og beskæftigelse den 7. september.

Vi forsøger at få andre med i programmet, ex Lise, Marianne, Hanne eller Erik. Karl forsøger at komme i kontakt med DSI’s formand Stig Langvad om terminologi mv.

9. Hvordan skal arbejdsgruppen præsenteres på LAP’s hjemmeside?
Karl står som tovholder og udarbejder en foreløbig beskrivelse.

10. Evt.
Erik foreslår at vi danner ad hoc grupper fremover.

11. Næste møde

Torsdag den 16. august kl. 10.15