Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 24. februar 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen.
Afbud: Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard, Jan Andersen,

1.    Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Olga. Referent: Karl

2.    Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet den 16.01.2012

Referatet godkendes.
Opfølgning:
Helene og Olga vil tage fat i emnet om oplysning til pårørende som aftalt. Der kan f.eks. oplyses via Bedre Psykiatri og www.psykisksårbar
Karl har korresponderet med retsmediciner, der peget på begrebet ”lovmæssig obduktion” i stedet for obligatorisk obduktion.
Karl forsøger at ”sælge” historien om den lave bevilling til retsmedicinernes projekt til DR journalist.
Olga har talt med Henrik Risborf, der ikke vil kunne få fri til at deltage i gruppens møder, men gerne vil støtte op om gruppen.

3.    Høring den 8. maj
Karl gør rede for, hvilke vanskeligheder, der har været med at finde en ledig dato og få reserveret Fællessal på Christiansborg. Vi melder nu den 8. maj ud som endelig dato. Den dag passer fint for Ellen fra Norge. Vi vil forsøge at få programmet for høringen med i det førstkommende nummer af LAP-bladet. Udover de personer, vi allerede har nævnt i det foreløbige program, skal der også findes nogle folketingsmedlemmer, som vil forpligte sig til at medvirke. Vi vil bl.a. forsøge med Per Clausen, Karen Klint, Eyvind Vesselboe, Benedicte Kiær, Orla Hav, Thyra Frank, Camilla Hersum.

4.    Markering den 1. juni, 2012

Paul skitserer, at der startes ved Lundbeck med en bil og taler(e). Vil gerne, om vi kan få produceret og distribueret nye postkort. Der skal bestilles scene og lydanlæg. Arne Würgler har sagt ja til at medvirke, måske også Carsten Hentsche.
Foreløbigt program:
12:00        Møde ved Lundbeck (ladvogn + anlæg)
12:25        Tale
12:30        Afgang
Forberedelse: bannere, skilte, løbesedler, postkort, scene + anlæg
14:00        Ankomst, Rådhuspladsen
Velkomst:
Talere: ideer: Özlem Cekic, Erik Clausen, gadepræst Mia Rahr Jacobsen, retsmediciner
Musik: ideer: Helene, Olga, Danser med drenge – (Jan tager kontakt) Anisette/Savage Rose, Kim Larsen (Olga kontakter)
Andre ideer: Peter Larsen, Anne Marie Helger

Nyt postkort? Skal der produceres ét, og hvad skal være motivet? Idé om at anvende lay-outet fra plakaten. Enighed om at anvende billedet fra plakaten som forside.

Budgetovervejelser:
Ladvogn + anlæg    10.000
Bannere          2.000
Skilte          1.000
Løbesedler
Postkort/flyer    15.000
Scene + anlæg    12.000
Transport          5.000
Fortæring          4.000
Annoncer        15.000
Diverse          2.000

5.    Næste møde: Onsdag den 7. marts kl. 11 i Odense.


6.    Møde med Sundhedsudvalget

Vi nåede ikke dette punkt.

7.    Psykofarmaka Rådgivning herunder Pjece om medicinudtrapning.

Vi nåede ikke dette punkt.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 20. februar 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den, 20. februar 2012 i Laplokaler på Glasvej i Odense.

Til stede var: Gunver, Erik, Jack, Rene, Jan, Inger og Birgitte

1. Valg af referent og ordstyrer.

Til referent blev valgt Birgitte og ordstyrer blev valgt Jack.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse. Der stod Helle Vingård men Helle hedder Hanne og Wiingaard.

3. Yderligere dagsordenspunkter end de her nævnte.

Ingen.

4. Nyt fra landsledelsen.

Intet.

5. Siden sidst.

Vi mangler tallene fra budget for 2012 men her i skrivende stund har vi samlet  Budgettet ud fra Laps regnskab 2011 og det drøfter vi på næste møde.

Trygfondens tilskud for 2012/2013

Der var intet nyt

Hellebjerg

Der er sket en drastisk stigning i prisen for at være på Hellebjerg 2012 faktisk 40% så vil blev enige om at prøve at finde et nyt sted til afholdelse af sommerlejr 2012 Det arbejder vi på og Gunver, Erik og Birgitte tager sig af Sjælland,Lolland og Falster mens Jack, Rene, Jan og Inger tager sig af Jylland. Vi blev enige om at give det 14 dage inden vi bestemmer os.

Telefonlister på sommerlejrgruppens medlemmer

Gunver retter til og sender til os på mail inden næste møde

6. Budget

Blev lavet på sidste møde og ligger hos Karl. I skrivende stund er budgettet blevet sendt til sommerlejrgruppens medlemmer og drøftes til næste møde.

7. Deltagerhenvendelser/ Erik Gunver

Et medlem har forespurgt om der er mulighed for kørestolsbruger som ellers er selvhjulpen. Det vil der være på Hellebjerg men pt. må vi afvente til vi ser hvor sommerlejren skal afholdes.

Der har også været forespørgsel om en far med sin 12 årig datter. Erik mente ikke vi kunne fravælge nogen da det er Laps holdning at alle kan deltage.

8. Aktiviteter på Sommerlejren

Der vil være et postkort værksted som vil være fremme hele tiden men der vil også blive faste tider hvor Merethe vil vise hvad der kan blive ud af karton m.v.

Bankospil lørdag aften efter maden. Dette skulle gerne ryste os lidt sammen nu vi lige er kommet. Birgitte sørger for Banko materiale og hver deltager i sommerlejren skal medbringe en pakke til max 20 kr.

Der vil blive en skattejagt med fine præmier.

Og der vil som sædvanlig også blive en heldagsudflugt. Den venter vi med at beslutte til vi ser hvor vi kommer til at være.

Som sædvanlig skal der også være nogle Lap leje hvor vi skal have det sjovt og samtidig konkurrere lidt. Til dette vil der være fine præmier om aftenen til vinderne.

Så skal der være hygge omkring bålet om aftenen med sang og måske musik. Deltagerne opfordres til at tage diverse instrumenter med og Inger og Birgitte vil lave nogle sanghæfter med sange som nok de fleste kender.

Og Så skal der selvfølgelig også være den store festaften med god mad og masser af hygge. Dette bliver om onsdagen og til denne aften vil der komme et tremands orkester ved navn Just4Fun band som vil spille, synge og spille op til dans til den næsten lyse morgen.

Hvis der skulle være nogen som er morgenfriske vil Birgitte gå morgentur i området hver morgen fra 7.15 og til vi skal spise morgenmad.

9. Eventuelt.

Vi undersøger muligheden for at leje cykler. (hviler lige til vi ser hvor vi skal være)

Rene undersøger priser på bustransport ( også når vi ved hvor vi skal være)

Næste sommerlejrmøde bliver den 2. april 2012 og afholdes i Laps lokaler på Glasvej i Odense fra kl. 12.30

Medlemsbladet nr. 1, 2012

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad, bl.a. om LAPs landsmøde i Svendborg, sommerlejr, høring og meget mere.