Referat af LL-møde 03.03.2024

Deltagere: Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen, Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Hanne Wiingaard, Iben Fink (suppleant), Bettina K. Mærsk
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Referat

1. Valg af ordstyrer og ordstyrer.
Tom Jul Pedersen vælges til ordstyrer. Jakob vælges til referent.

2. Personlig runde
Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden
Cornelius og forslagsstiller mfl. ønsker valg til FU rykket op som pkt. 5.

4. Godkendelse af referat 13.01 2024 og 30.01 2024
LL godkender referater fra 13.01 2024 og 30.01 2024

5. Valg til FU v/Lene
Cornelius Christiansen, Steen Moestrup, Helle Sibbersen, Hanne Wiingaard og Lene Kristiansen stiller op til forretningsudvalget. Resultat af afstemning:
Hanne Wiingaard, Lene Kristiansen og Steen Moestrup vælges til FU
Cornelius fortæller under dette punkt, at der er behov for mere aktivitet om arbejdsgrupper mv. i LL.

6. Møde med Social- og Boligstyrelsen
Lene og Helle orienterer, blandt andet om svar vedr. Vendepunktskurser og afholdelse af disse. Herunder at der kun er brugt under kr. 200.000 til Vendepunktskurser pt. Under dette punkt nævnes, at der skal sendes revideret budget til Styrelsen. FU tilretter budget 2024.
Referat fra mødet med Social- og Boligstyrelsen sendes til LL
NB.: Der foreligger ikke et referat.

7. (lukket punkt)

8. Opdatering af webside før landsmøde v/Cornelius
Cornelius vil gerne indgå i webgruppen og opdatere websiden. Der er tre målgrupper, medlemmer, ministerier og interessenter. Det oplyses, at det kun er godkendte referater, der lægges på websiden.
Cornelius tager kontakt til Mette H. om ændringer af webside
Cornelius skriver forslag til budget, bidrag fra LL- medlem og udgifter til tekniker vedr. webside.

9. Landsmøde (lukket punkt)

10. (lukket punkt)

11. Vendepunkter
Ikke behandlet

12. Næste møder
– Torsdag den 14.03 på 14-18.00 på Zoom
– Lørdag den 13.04 2024 kl.11.00.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

LAP Landsmøde 2024 på Nyborg Strand

Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære
landsmøde, som afholdes

Lørdag den 4. maj – Søndag 5. maj 2024
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

DAGSORDEN iht. vedtægterne:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 5. april 2024. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2024 – 2026
7) Fastsættelse af kontingent for de kommende år
8) Godkendelse af budget for de kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
På valg er: Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen (valgt på landsmøde 2021) Shiva Khanjani, Paul Bjergager, Inge Volder (valgt som suppleanter på landsmøde 2022) 10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
11) Eventuelt.

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Nyborg Strand, forplejning m.v. koster det 200 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Nyborg Strand.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. – se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag. Tilmelding er åben fra den 25. marts 2024.

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.


Se Landsmødeindkaldelse 2024

Se Program Landsmøde 2024 (foreløbigt)

Tilmeldingsblanket til Landsmøde 2024.
Den udfyldte blanket sendes til lap@lap.dk senest fredag d. 5. april 2024.

Referat af ekstraordinært LL-møde 30.01.2024

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani, Clarissa E. Sørensen, Hanne Carlsen, Torben Juhl, Lenette Rasmussen
Afbud/ikke tilstede: Bettina K. Mærsk, Paul Bjergager, Inge Green Volder (suppleant), Steen Moestrup, Tom Jul Pedersen.
Clarissa trækker sig fra LL. Clarissa vedbliver at være medlem af LAP.
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Møde afholdt på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne W. valgt som ordstyrer. Jakob B. Petersen valgt til referent.

2. Personlig runde

Refereres ikke

3. Godkendelse af dagsorden.

På mødet tilføjes nyt punkt 4 om møde i Social- og
Boligstyrelsen, nyt pkt. 8 og nyt pkt. 16d. Øvrige dagsorden godkendt på møde 13.01 2024.
Dagsorden godkendt

4. Møde med Social- og Boligstyrelsen

LL beslutter følgende mødedeltagere: Lene Kristiansen, Helle Sibbersen, Hanne W. og revisor. Møde afholdes på LAP ́s sekretariat. Pt. foreligger kun invitation til møde fra Styrelsen. Forberedelse af mødet omfatter formøde med revisor når dagsorden fra Social- og Boligstyrelsen forefindes.
Styrelsen holder derudover online info-møde for tilskudsmodtagere 6. februar 2024 om indsendelse af budget, målplan/udviklingsplan for 2024 og 2025, og skærpede regler for overførsel af midler. Revisor er orienteret herom.

5. (lukket punkt).

6. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

Bettina, Lenette, Helle, Shiva er interesserede i at deltage på konferencen. Shiva foreslår at deltagere skriver resumé af konference forud og efter? Hertil siger Hanne W., at det er bedre med en kort mundtlig tilbagemelding.
LL beslutter efter afstemning at LAP ikke sender deltagere til konferencen

7. Landsmøde (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Orientering fra

a. FU

b. LL
Shiva siger hun vil i kontakt med Inge V. om mødefora vedrørende anti-depressiv medicin og bivirkninger af medicin. Shiva kan ringe til Inge om dette.

c. Orientering fra arbejdsgrupper
c.1. Sommerlejr
Helle: Der er indkaldt til et nyt møde i gruppen
c.2. Kystlejr
Torben: Der er fundet og bestilt et sted til Kystlejr. Gruppen holder snarligst næste møde. Tovholder i grupper skal sørge for at Torben og Inge indgår i henholdsvis mailgruppen Kystlejr og mailgruppen Sommerlejr.
Tovholder i Folkemødegruppen skal sørge for, at Inge V. indgår
Folkemødegruppe-mailen. Lene K. er tilføjet mailgruppen Sommerlejr.
c.3. Afholdt refugie 2023
Ikke behandlet
c.4. Fondsgruppe
LAP Randers har skrevet til Fondsgruppen vedrørende rådgivning om Fundraising. TRYG fondsmidler er kun tildelt Sommerlejr.

10. Folkemøde 2024 – arbejdsgruppe, deltagelse mm.

LL beslutter, at ledige sommerhuspladser kan lejes af medlemmer efter først til mølle princippet.
Pris regnes ud i forhold til gældende priser for sommerhusene. Telt og stadeplads er afmeldt.
LAP ́s øvrige folkemødedeltagelse behandles på næste LL-møde.

11. Møde i Sundhedsministerium om psykiatri

– deltagere og bidrag: LL beslutter at LL melder ind vedr. deltagelse. Der kan deltages via Zoom. Der sendes forslag til datoer til Sundhedsministerium.

12. Klare regler for at trække sig i LL og arbejdsgrupper.

Punkt indsendt af Inge V.
Inge Volder ikke til stede og punkt ikke behandlet.

13. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

LL beslutter, at der kan igangsættes samarbejde med Peer netværk omkring konkrete projekter, hvis det/når det er aktuelt. Pt. er der ikke et konkret (udgiftsdækket) projektforslag.

14. Politisk status

Gruppen der skriver beretning, jf. pkt. 7.3., tager denne del med. Punktet genbehandles på fysisk LL-møde.

15. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Forslaget omfatter brug af metaldetektorer og udkørsel med politi til psykiatriske patienter.
Lene siger, at mere sikkerhed for medarbejdere kan betyde ekstra tvang. Helle tilføjer, at afdelinger for dementes brug af tvang også tælles med i opgørelser af tvang i Region Syddanmark. Der er medieinteresse for lovforslaget blandt andet fra Politiken.
LL beslutter at LL kan melde ind på lap@lap.dk om tekstbidrag til pressemeddelelse e.l. Evt. skrevet sammen med Steens forslag om demonstration.

16. Økonomi (lukket punkt)

17. Evt.

LL- medlemmer skal overholde pkt. 13 i LAP ́s forretningsorden om fortrolighed, som forudsætning for tillid i LL ́s arbejde. Som eksempel nævnes, at indhold og informationer på mail ikke må deles med udenforstående.

18. Næste møde

Næste ordinære LL- møde er søndag 03.03 2024 i Odense.

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af LL-møde 13.01.24

Deltagere: Hanne Wiingaard, Helle Sibbersen, Steen Moestrup, Bettina K. Mærsk, Hanne Carlsen, Lenette Rasmussen, Cornelius Christiansen, Lene Kristiansen, Shiva Khanjani og Tom Jul Pedersen.
Afbud/ikke tilstede: Paul Bjergager, Clarissa E. Sørensen, Torben Juhl og Inge Green Volder (suppleant)
Fra sekretariatet: Jette Ammar Kristoffersen (referent)
Mødet blev afholdt som zoom-møde.

1. Valg af ordstyrer og referent

Helle vælges som ordstyrer, Jette vælges som referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde

Punktet refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Steen anmodede om at det anføres i dagsorden, hvem der har indstillet punktet og med tydelig begrundelse for at tage punktet op, jævnfør pkt. 2. i LLs forretningsorden.
Steen ønsker underpunkt til pkt. 5.
Hanne C. ønsker tilføjet underpunkt til arbejdsdeling
Cornelius: Der er intet nyt under punkt 9, der derfor kan tages af.

4. Godkendelse af referat 25.11 2023 og 12.12 2023

Tom: Indsendte bemærkninger, men referatet ikke godkendt rettidigt i følge procedure i forretningsorden, hvor det er FU der skal godkende det.
Cornelius: Orientering under pkt. 14 skal fjernes pga. lokalt anliggende. Hanne C enig, da bestyrelsen har trukket beslutning tilbage.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. LAP Vendepunkter

-Vendepunkt ansøgning (beslutningspunkt)
Helle: Instruktørerne har fremsendt ansøgning om midler til udvidelse af instruktøruddannelsen, fordi de vurderer, at instruktørerne som helhed ikke har det niveau, de skal have, for at stå for Vendepunktsforløb. Der er ikke medsendt budget – og ansøgning om konkret beløb.
Steen: Kan vi ikke bede arbejdsgruppen regne på hvad det koster, så kan FU behandle det?
Hanne W: Nej, FU skal ikke behandle det, da to ud af tre i FU også er med i Vendepunkts- arbejdsgruppen.
Tom: Vi er nødt til at få et budget, så sagen må skubbes til næste møde. Men er man på nuværende tidspunkt ikke klædt på til at undervise, skal man måske stoppe som instruktør. Det hjælper måske ikke med flere timer.
Lene: Det vil være naturligt at underviserne giver deltagerne feedback som instruktør for kursister. Opfordrer derfor til de nye instruktører afprøver det som fundament for at udbrede det.
Cornelius: Vigtigt de nye instruktører får praktisk erfaring, og lærer her igennem. Mener der nu skal bruges penge på at igangsætte kurser/forløb ude i landet fremfor flere kurser.
Steen: Foreslår møde for deltagerne, hvor de høres om erfaringer og behov for yderligere forløb – samt at der arbejdes på at finde billigere hotel.
Helle: Tager gerne spørgsmål med til deltagerne om hvor langt de føler de er, og hvad de evt. har brug for, for selv at kunne stå for forløb.
LL beslutter at genoptage behandling af ansøgningen på næste møde i LL forudsat at arbejdsgruppen fremlægger budget.

8. (lukket punkt)

9. LAP deltagelse på IFS ́s konference i Middelfart

– deltagere mm.

10. Landsmøde

11. Orientering fra

a. FU

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
– Sommerlejr
– Kystlejr
– afholdt refugie 2023
– Fondsgruppe
– mfl.

12. Folkemøde 2024

– arbejdsgruppe, deltagelse mm.

13. Møde i Sundhedsministerium

– deltagere og bidrag

14. Klare regler for at trække sig i LL

og komme ind igen – også i arbejdsgrupper v/Inge

15. Samarbejde med Peers v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

16. Politisk status v/Lene Kristiansen

(drøftelse)

17. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (bilag 18)

– drøftelse, kommentar eller pressemeddelelse

18. Økonomi: (lukket punkt)

19. Evt.

20. Næste møde

FU udsender forslag til ny mødedato.

21. Hvordan synes du, mødet gik?