Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 29. juni 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen.

1.    Valg af ordstyrer og referent

Jan blev valgt som ordstyrer og Karl som referent.

2.    Godkendelse af referater

Referat fra mødet den 23. marts, referatet blev godkendt med enkelte smårettelser.
Planlagt møde den 2. juni, blev kun delvist gennemført. Fra mødet foreligger en detaljeret tidsplan vedrørende forberedelser af kampagnen.
Referat fra den 14. juni blev godkendt med enkelte rettelser.

3.    Research af dødsfald herunder form på fortællinger

Maibritt har trukket sig fra gruppen, men har talt med 3 på listen. Heraf her en (nr. 3 på listen) meddelt at hun ikke pt. har ressourcer til at medvirke. Nr. 11 på listen er mindre relevant. Nr. 44 på listen er måske også tvivlsom, da der er misbrug inde i billedet.

Henriette har talt med Lillian Rank, der vil undersøge nærmere med Mikes pårørende. Dorrit Cato vil gerne kontaktes senere vedr. Luise og Jannik (Malenes forældre ønsker ikke at medvirke). Hun er skeptisk over for at få et større portræt af Luise fremvist.

Vi drøfter i hvor stort omfang, det kan lade sig gøre at få personlige oplysninger om og billeder af afdøde personer med i kampagnen.

Helene vil gå videre med at kontakte nr. 7 og nr. 25 på listen. Jan kontakter nr. 42. Henriette kontakter Cinzia. Alle kontaktes med henblik at fremstille skriftlig historie.

4.    Status vedrørende:

a.    Postkort
Patricia foreslår, at vi anvender foto med kors med påskriften ”Psykiatri” stillet op ad plankeværk som postkortmotiv. Det er der tilslutning til.
Forslag om kortfattet tekst:
Ved du at psykiatrimedicin dræber?
De fik ordineret en forkert cocktail: fornavn og alder
Mindst 150 dør en ”uforklarlig” død hvert år relateret til brugen af psykiatrisk medicin.

b.    Plakater

Med af afsæt i Holgers farveplakat med ordet Psykiatri på tværs, nåede vi frem til følgende foreløbige tekst:
Vidste du at:
”Pludselig uforklarlig død” er en kendt bivirkning af psykiatri-medicin!
Mindst 150 brugere af psykiatri-medicin hvert år dør en uforklarlig død – og dette kun er toppen af isbjerget!
Det ikke er lovpligtigt at obducere psykiatribrugere, der dør unge og uden kendt dødsårsag!
Psykiatere ikke retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når de ordinerer medicin.

c.    Hvide kors

Paul sørger for, at der bliver produceret kors i Hundige, Odense og Århus med teksten ”Psykiatri”

d.    Medvirkende personer i de 4 større byer
Henriette har udformet et udkast til henvendelse. Teksten vil blive rettet til og rundsendes til gruppen for en sidste afpudsning. Jan og Henriette går videre med at skrive til navngivne kunstnere.
Paul henviser til www.carstenhenze.dk

e.    Tilladelser i de 4 byer

Paul får tilladelser på plads.

5.    Kommende møde

5. august kl. 12.00 til 17.00

Referat fra møde i mediegruppen, 22. juni 2010

Til stede: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen og Hanne Løvig.

Fraværende: Poul Bjergager og Michael P. Krog.

1. Kort orientering fra alle fremmødte, hvordan har vi det og hvor langt er vi kommet.

2. Godkendelse af referat: Referat godkendt..

3. Ambassadørstrategi: Vi er nødt til at have en afklaring fra LL i henhold til Landsmødet inden vi tager det op igen.

4. Medlemskort: Der er bevilget 15.000 kr. til dette. Tom har kontaktet Lån & Spar, som siger nej. Vi er muligvis for små og for lidt synlige for dem. Inger-Liss har haft kontakt med Gislev Rejser, som vil give 5-8 % til større grupper der rejser sammen. Vi taler om at IKEA – måske kunne være en mulighed. Inger-Liss undersøger sagen.

5. Medlemsbladet. Vi snakker lidt om medlemsbladet. (en slags evaluering)

6. Forskellige PR- tiltag: Der er delte meninger om lighteren med lys, og vi gentager nok ikke succesen i samme udgave. Vi tager indkøbsposerne op igen senere. Vi synes alle det er en god ide at lave kunstkort, og lave en kunstgruppe hvorfra kortene så skulle springe. Vi skal spørge LL. Ang. pressemeddelelser: LL tager det op i LL.
Toms operation X kommer ud på LAP´s nyhedsmail. Det er pt. Endnu ikke sket!

NB. til referat:
Vi brugte en rum tid på at tale om at Inger-Liss nu er valgt til tovholder i stedet for Michael P Krog, da vi ikke har set noget til Michael i temmelig lang tid. Vi var enige om at det var et godt og stille møde, og deltagerne var glade.

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 14. juni 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Maibritt, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen.

1.    Ordstyrer: Jan, referent: Karl

 

2.    Research af dødsfald

Det skal sandsynliggøres, at dødsfald skyldes brugen af psykofarmaka. Fremstillingen skal være levende så den vækker undren og genkendelighed. Der udformes uddybende beskrivelser og korte versioner til en flyer/planche. Evt. materiale tilpasset de enkelte lokalområder med omtale af eksempler på dødsfald i området.

Vi skal kun gengive fornavne. Vigtigt at livshistorier skrives på en værdig måde. Vi skal kunne give kontakter til nærmeste pårørende videre til interesserede journalister.

Det uddybende materiale skal på en overbevisende måde vise, at der er tale om virkeligt eksisterende personer og med oplysninger om hvordan man kan kontakte de nærmeste pårørende for evt. uddybende omtale.

Materialet kan bruges på plancher, der udstilles i de enkelte byer.
Det er meget vigtigt at nærmeste pårørende giver tilladelse til at materiale om deres afdøde slægtninge anvendes.

Vi kan henvise til indlægssedler, der angiver risiko for pludselig, uforklarlig død som mulig bivirkning af samtlige neuroleptika/antipsykotika. Vigtigt at slå på nødvendig overvågning.

Vi kender til følgende eksempler på dødsfald:
Julie (Helenes datter)
Luise (Dorrits datter)
Davide (Cinzias søn)
Mark (Patricias søn) nr. 14 på listen
Mike (Nordjyske, Lillian Ranks tidl. kæreste)
Jannik (har været omtalt i død i psykiatrien)
Henriette kontakter Dorrit Cato fra Død i Psykiatrien om kontakt til pårørende for Jannik, Malene og Luise. Lillian Rank vedr. Mike.

Jesper Sløk, Jan undersøger nærmere

Henvendelser på annonce:
Irena Kjærgaard, nr. 3 på listen
Mai-Britt Olsen, nr. 7 på listen
Mie Christiansen, nr. 11 på listen
Torben Størmborg, nr. 25 på listen
Lene Nielsen, nr. 42 på listen
Lilian Charlotte Jensen, nr. 44 på listen
Maibritt tager kontakt til alle med henblik på at afklare om der er noget i sagerne.

3.    Gennemgang af tidsplan

Jan og Henriette tager til LAP’s sommerlejr og præsenterer.
Møder i gruppen: den 5., 12. og 19. august.

4.    Hvad der skal foregå i de 4 byer, inkl. afslutning i Kbh.

10. oktober i Kbh.: Helene fornyr kontakten til gadepræst om at stå for en mindehøjtidelighed for døde i psykiatrien. Vigtigt at det bliver på en måde der ikke signalerer en bestemt religiøs orientering.
Paul inviterer Özlem fra SF til at tale.
Skal vi sætte lys op, skal de tændes?
Arrangement over ca. 4 timer fra kl. 12 til 16:
Omtale ved pårørende af afdøde grundet medicin. Ide om at vise et portræt i stort format af afdøde, der omtales.
Der skal søges plads i hver af de 4 byer til scene, plancher og uddeling af materialer, ca. 8 x 8 meter i Kbh., evt. mindre i de øvrige byer.
Forslag om at spørge forskellige kunstnere om at stille op: Niels Hausgaard (Aalborg), Jacob Haugaard (Århus), Kim Larsen, Lasse § Mathilde (Odense), Anne Marie Helger, Jytte Abildstrøm (Kbh.). Michael Falch, Erik Clausen, Peter Larsen. Ved henvendelser kan der evt. henvises til Død i Psykiatriens hjemmeside. Henriette udformer et udkast til en skriftlig henvendelse. Jan finder frem til hvilket materialet der kan vedlægges og henvises til.

Evt. husorkester fra Kig Ind i Odsherred. Evt. Helenes datter med sang og musik (sax/klarinet, harmonika).

Odense: Sted: Flakhaven, tid: 13 til 17
Aalborg: Sted: ??; tid: 10 til 14
Århus: Sted: ??; tid: 13 til 18??
Paul sørger for, at der søges i de 4 byer.

Der har været talt om en sketch vedrørende lægeordination.

Ide om at stille op ude foran Operaen ved Psykiatrifondens arrangement om aftenen kl. 19.30.

5.    Nyt møde: 29. juni kl. 12 til 17. Mødet den 22. juni aflyses.

Referat af møde i tvang-gruppen, 8. juni 2010

Tirsdag 8/6-10, Store Glasvej 49, Odense 

Til stede: Jan Andersen, Minna Holm-Nielsen, Gunnar Mathiasen, Herluf Dalhof.
Afbud: Rikke Bondesen, Katrine Woel, Olga Runciman, Steen Moestrup

1)Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Gunnar
Referent:Herluf

2)Godkendelse af referat:

Enstemmigt godkendt

3) Siden sidst:

Minna har deltaget i formiddagskonferencen på Christiansborg med Det sociale Netværk
Har set en MMK-udstilling. Syntes den var god.
Skal 21/6 til møde  i Dialogforum, Reg Syddanmark
Gunnar: Møde m socialudvalgsformand i Fredericia
Herluf:Skrevet til Preben Rudiengaard  ang nye afgørende undersøgelser vedr ECT.
Rikke har desværre udmeldt sig af gruppen

4) Resultatet af pilotundersøgelsen vedr Det psykiatriske Testamente.:

Brev til 22 personer og institutioner.10 positive tilkendegivelser
Intet svar fra 11
1 forespørgsel returneret
Altså ingen decideret negative tilkendegivelser

5) Videre fremstød for udbredelsen af testamentet:

Kontakt til Psykiatriordførere
Sundhedsudvalget
§71-udvalget
Retsordførere
Gennemgå årsberetning fra Patientklagenævn

6) Tvangundersøgelsen

Blev ikke behandlet

7) Evt

Psykiatrifonden har udmeldt sig af Det sociale Netværk
Der er 194 psykiatriske enkelt-afdelinger i Danmark

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 4.-6. juni 2010

Referat af sommerlejrgruppemøde på ”Palshøj ”, 4.-5.-6. juni 2010.

Til stede var: Inger L.,Ulrich, Anne Margrethe, Gunver, Ali, Frands, Hanne og Else.

Afbud fra: Steen ( på grund af grassat mave ) og Lone, som er på Bali.

Ad 1: Referent: Else, ordstyrer: Ulrich

Ad 2: Privatnyt siden sidst. Ikke refereret.

Ad 3: Tovholdernyt ved Else: Der er nu 8 på venteliste. Frands kommer lørdag aften og er med til møde søndag formiddag. Vi, køkkenhold, sommerlejrgruppe og Frands må komme fredag den 23. juli kl. 12.00. Vi kan bese ” Hellebjerg nu søndag formiddag. Gunver, Ali, Frands og Jeg kører derud. Lønnede deltagere ( køkkenhold og Frands ) får fratrukket halv pris d.v.s. 600 kr i deres løn. Jeg har bestilt cykler 5.8oo kr og bus 5.200 kr.

Ad 4: Gunver konfererer med Lone, når hun kommer hjem. Lone skal have køkkenkontokort og Gunver eet til alt det andet. Skal nogen bruge penge undervejs skal Gunver kontaktes inden og godkende evt. køb. Man køber ikke bare ind og kommer med regninger bagefter.

Ad 5: Udflugter – Hanne: Heldagstur til Kolding/ Jelling. Afgang kl. 10.00 i stedet for 11.00 fra ” Hellebjerg ” med bus     . Else laver bussen om ! Eftermiddagstur til Vejle tirsdag med fælles afg. med offt. Bus. Besøg på Økolariet ( gratis ), en café og en dyrehandler, der drives af psyk. – borgere. Man må selv komme tilbage. Sejltur med ” Tenna II ” torsdag eftermiddag. ( Hanne har booket hele skivet, og der betales 50 kr ved tilmelding først på ugen. Hanne laver ugeprogram, som gives alle deltagere ved ankomst. Desuden en A3 til døren i spisesalen.

Ad 6: Morgenbevægelse. 9.15 i festsalen, startende med en sang ( Else ). Søndag: Ulrich, mandag: Inger L.,tirsdag: Ali, onsdag: Gunver, torsdag: Anna Margrethe, fredag: Frands. Anne Margrethe laver aftengåture, som annonceres inden – desuden løbende, hvis lejlighed byder sig.

Ad 7: Køkken ( Lone ), som jo ikke var der: Der er afbud fra Lenarth p.g.a. kort indlæggelse. I stedet kommer Liselotte Esbensen fra Hvidovre. Christina fra Thorupgården arbejder 3 timer dagligt. Køkkenholdet: Lone ( CHEF ), Ulrik, Mille, Inger K., Liselotte, alle fuld tid , og Christina 3 timer dagligt. Desuden har en del deltagere tilbudt  hjælp, hvis det behøves. Vi regner med, at Lone indkalder køkkenholdet  på et tidspunkt inden sommerlejren. Køkkenholdet kommer fredag kl.I2.00. Klaus Bergstrøm fra Samsø, som Jeg siden har snakket med lægger bil og kræfter til store indkøb. Han kommer med til halv pris og får refunderet penge for kørte kilometer. Han kan dog først komme lørdag.
Kun sager, der har med køkkenet at gøre, må rettes til Lone – OG DER ER ADGANG FORBUDT I KØKKENET FOR UVEDKOMMENDE – !!!!!!

Ad 8: Sport ved Ali: Ali arrangerer LAP – lege onsdag og torsdag med medaljer og det hele !  Ali står for alverdens idrætsaktiviteter løbende. Der er opstillet udendørs bordtennisbord siden sidst. I gymnastiksalen opstiller vi badmintonnet fast. Der er 4 baner. Her kan også spilles bordtennis og høvdingebold m.m.m. Udendørs er der mulighed for beachvolley, 400m løb, kast med forskellige kugler, højde – og – længdespring m.m.m. Bente ( forstander ) skal vide, hvad vi vil låne af remedier. Ali laver liste, som Jeg bringer videre. Vi kan også låne af pedellen.

Ad 9: Fest ved Inger L. Der er styr på musikken ( 6.000 kr ). Festudvalg: Inger L., Ulrich, Gunver + frivillige. Festen holdes i spisesalen og ” kiosken ” flyttes hertil. Thomas medbringer rumsterstang fra sidste år. Else laver udkast til festsang. Det er velkomment med små, korte, kontrollerede festlige indslag under middagen. Evt. toastmaster styrer slagets gang.

Ad 10: Massage m.m. ved Frands: Frands sagde god for de tider Vi havde sat Ham på – dels til gør det selv massageinstruktion i festsalen dels til ” De syv sind ” ( kend Dig selv ). Vi skal finde egnet lokale til individuel massage til køkkenhold og smljr – gruppe. Frands kan ikke nå at massere hele banden ! Frands medbringer sin guitar og vil gerne spille til bålet. Frands er også storkonfliktmægler, i fald en sådan måtte opstå. Frands kommer gratis med og får så 2.500kr  minus 600kr ( halv deltagerpris ) = 1.900 i løn.

Ad 11: Eventuelt: Gitte Lindskow vil gerne supplere i Steen´s postkortværksted. Hun er uddannet håndarbejdslærer og kan mange ting : folde æsker bl.a. Gunver har doneret  tusser til formålet. Jeg kan skaffe karton. Forslag fra Inger L. om at lave collage med fotos m.m. løbende.  Forslag fra Inger L. om at skrive ” dagbog ” m.m. Der placeres en kasse ( Else  laver den ), hvor deltagerne kan lægge fiffige indslag, ros, kritik o.lgn. løbende. Kassen tømmes dagligt. Else kontakter Horsens Folkeblad ang. journalistbesøg. Gunver laver artikel til ” Udfordringen ”. Steen kontakter FU angående besøg af  evt. Mette, Birgitte, Hanne W.,ell. Tanja.Else skal huske sin gym – fløjte og diverse rytmeinstrumenter. Steen medbringer evalueringsskemaer uden prisforslag. Else kontakter Mette ang. Konferenceskilte, T – shirts og andet LAP – materiale. Else står for kiosk. Dorte er hjælper. Kiosken er åben 17.30 – 18.00 og 20.30 – 21.00. Vi skal há lavet vagtplan.

Tak til alle for god ro og orden, hjælpsomhed, og godt selskab !