Referat af møde i Landsledelsen, 12. september 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Finn Parkø, René Strøm, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Gunver Maria Sørensen, Susan Oppenlænder (1. suppl.), Jan Stig Andersen (2. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Gæster med begrænset taleret (pkt. 8): Erik Thomsen, Inger-Liss Christoffersen

Til stede uden taleret: Gert Zøllner (4. suppl.), Michael Kold (fra og med pkt. 7).

Afbud/fraværende: Anita Christensen og Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 8 og 9 behandles straks fra kl. 14.

Nyt punkt 10: mødedatoer 2016.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni 2015.

Referatet godkendes.

 

4. Orientering fra

a. FU

Gruppen børn og unge har søgt og fået bevilget kr. 4.000,- .

LAP Vestsjælland har fået bevilget kr. 9.500,-.

Der er kommet et svar fra Retslægerådet på skriftlig henvendelse. Svaret er ikke fyldest-gørende, og der vil blive fulgt op på det.

Sag vedr. Bispebjerg er sat i bero.

Lukket punkt: …

Hanne W. har været i medierne (Go’ moren Danmark og P4 Sjælland den 24.8 og week-endavisen den 29.8.) i forbindelse med åbning af nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Man er i gang med at flytte retspsykiatrisk afsnit.

Bo Steen har deltaget i præsentation af talmateriale vedrørende ”sygdomsbyrden” i Danmark. Sociale baggrunde for udvikling af sygdomme er ikke med i materialet.

 

b. LL

Lars holder lav profil i januar og juni 2016.

René omtaler LAP-medlem, der har sendt en del sms’er. Hun har nu fået ny bolig og er kommet i tvungen opfølgning. Lars tilbyder at tage kontakt og anbefale vedkommende at begrænse skriverierne.

Bettina rejser spørgsmål om LAP’s facebook gruppe, hvor Paul er registreret som admini-strator. Der fremkommer forskellige forslag til, hvad der kan gøres. Det forsøges, om man officielt kan få siden overdraget eller lukket ned.

Steen orienterer om afvikling af Brugernes Bazar. Han savnede, at flere LAP-medlemmer deltog i at bemande LAP’s stand.

Steen har sagt ja til at være med i et advisory board om at registrere hvordan man be-grænser tvang og hvad der virker i forhold til danske forhold.

Hanne S. orienterer om bemanding af LAP’s stand på Psykiatritopmødet den 3. oktober. En mindre gruppe fra LAP København har meldt sig til at sørge for standen, men der ef-terlyses ekstra til at stå ved standen.

Følgende melder sig: Finn, Gert, Susan, Gunver, Inge.

 

c. Arbejdsgrupper

Steen orienterer, om at Sommerlejren er gået godt og der har været den hidtil mest posi-tive evaluering fra deltagernes side. Det er vigtigt at understrege, at deltagere skal være selvhjulpne og i stand til at indgå i sociale sammenhænge.

Inge orienterer, om at der er indsendt referat fra arbejdsgruppen Børn og unge, og at der er indsendt indlæg til medlemsbladet (for sent ankommet).

Tom orienterer, om at livsglædegruppen har besøgt Christiania.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienter om overgang til ny server og nye passwords, når man logger på owa.lap.dk.

Han orienterer desuden om udviklingen i Peer-netværket, hvor der nu er ansat projekt-konsulenter på deltid i 3 landsdele: Region Sjælland + Hovedstaden, Regions Syddan-mark, Region Midt- og Nordjylland. Tidligere ansat projektleder er opsagt, og der er pt. gang i at finde og ansætte ny projektleder.

Karl har sammen med Peter Gøtzsche skrevet en kronik til Politiken og efterfølgende fle-re debatindlæg vedrørende Tvang i psykiatrien.

 

5. Hvad er det vigtigste i vores arbejde, og hvordan prioriterer vi fremover (Andrea)? (Bilag 5).

Steen lægger ud med, at det er vigtigt at støtte hinanden med de ting, man sætter i gang og påtager sig.

René peger på behovet for at understøtte lokalforeningerne.

Bo Steen efterlyser også, at man bliver bedre til at støtte hinandens arbejde. Hvordan tager vi selv initiativer og bliver igangsættende? Savner LAP i relation til DR med stigmatiserende tal og ”oplysninger”, fx omkring ”farlige sindssyge”. Hvordan bliver LAP en væsentlig fak-tor i mediebilledet?

Lars foreslår, at landsledelsen deles op i mindre grupper, der kan agere i bestemte sammen-hænge.

Hanne S. efterlyser også mindre interessegrupper, og at der samles op om ”psykiatrien i tal”. Kan bringes i medlemsblad og på hjemmeside.

Finn refererer til Bisidderkorpset, men nævner også at unge ikke kan se, hvorfor man skal melde sig ind. Efterlyser et bisidderkorps, der tager sig af unge, der hænger fast i kontant-hjælpssystemet.

Bo uddyber, hvordan han forgæves kontaktede DR om den nævnte sag om anbringelses-dømte, men med succes tog kontakt til Seruminstituttet om relevante tal. Opfordrer til at man tager initiativer i relation til medierne.

Hanne W. nævner de statistikker om tvang, hun kommer under vejrs med via sin position i relation til Region Sjælland.

Tom prioriterer, at vi fremover skal prioritere at ansætte folk med talent til bestemte funktio-ner i LAP.

Hanne S. mener, at der kan findes bisiddere til ”interne” medlemmer, der kommer ud i van-skelige situationer.

Jan henviser til, at der findes et vedtaget handlingsprogram, opfordrer til at opdatere LL’s årshjul og til at understøtte eksisterende arbejdsgrupper. Opfordrer til at være realistisk om bisidderkorpsets muligheder.

Susan efterlyser også, at der etableres interessegrupper, og at LAP gør noget mere for at imødekomme unge.

 

6. Forslag fra arbejdsgruppe om weekend medlemstræf den 14. – 15. november, 2015. (Bilag 6).

Lars fremlægger forslaget, som især lægger op til at styrke aktivitetsniveauet lokalt.

Tom mener ikke, der kommer mere gang i lokalforeningerne med det fremlagte program.

Karl uddyber, hvad ideen er med det skitserede program, bl.a. at henvende sig til LAP-medlemmer, der pt. ikke er i lokalbestyrelser, men gerne vil være mere aktive lokalt.

Hanne S. understreger behovet for lokalt at have egne lokaler.

Flere gør opmærksom på, at der rundt om i landet findes kommunale lokaler for frivillige or-ganisationer, væresteder og lignende, man har mulighed for at benytte.

Hanne W. vil gerne, at der bliver plads til, at man kan oplyse om, hvordan man lokalt arbej-der med at skabe bedre forhold.

Gunver appellerer til, at det også tages op, hvad man efterlyser af nye tiltag, fx af terapeutisk karakter i sin kommune.

Hanne S. opfordrer til, at der lægges nogle lettere elementer ind i programmet.

Steen gør opmærksom på, at der godt kan findes midler til arrangementet som foreslået in-den for det reviderede budget under posten Medlemsaktiviteter.

Der stemmes om hvor vidt et træf som foreslået og med mindre programjusteringer skal gen-nemføres:

9 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

 

 

7. LAP på Folkemøde 2016.

a. Hvad skal ambitionsniveauet være, skal vi have egen stand eller blot være synlige på andres arrangementer?

(Der er p.t. booket 3 sommerhuse, men vi har ikke booket egen stand.)

Folkemødet 2016 er den 16. til 19. juni.

René mener, at en evt. LAP stand skal være mere positiv, end den var i 2015.

Hanne S. opfordrer til, at LAP gør sig gældende i de store debatter og måske har et mindre telt.

Susan opfordrer til at samarbejde med andre foreninger om et fælles telt. Der skal være mere struktur over, hvem der gør hvad.

Andre nævner at der i stedet for et fælles telt kunne laves debatoplæg i samarbejde med fx Sind, hvis der er telte inden for samme område.

Lars mener, LAP skal have en stand, der viser LAP på en positiv måde, men at vi og-så skal komme frem med kritiske indlæg rundt om på mødet.

Karl spørger ind til om det at have egen stand betød, at det var nemmere at finde sammen og mødes på selve pladsen. Han orienterer om, at der i uge 39 kommer nær-mere info om diverse frister m.h.t. reservationer og bestillinger.

Susan oplyser, at det på Folkemødet blev efterlyst at have en bestemt at henvise til som talsperson for LAP.

Det konkluderes at ambitionsniveauet kommer til at ligge tæt op ad niveauet i år, men at man skal forsøge at være mere synlige i debatter på resten af Folkemødet.

 

b. Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Gruppen består af: Bettina, Hanne S., Susan og Andrea bistået af Karl.

Gruppen forelægger sine planer og et budgetoverslag på LL-mødet den 31. oktober. Hvis det bliver nødvendigt at træffe beslutninger inden da, konsulteres FU.

 

8. Lukket punkt: Udelukkelse af medlem fra arbejdsgruppe.

 

9. Bisiddergruppen og bisidderkorpset.

Orientering om og opfølgende beslutninger efter møde mellem bisiddergruppen og FU den 10. september.

Steen gør rede for, at han har forsøgt at indkalde medlemmer af bisiddergruppen vedrørende udsendelse af spørgeskema og løsning af diverse konflikter. De centrale personer fra gruppen meldte afbud til mødet, der allerede før sommerferien var indkaldt til at find sted den 10. september. Steen gør rede for det relativt begrænsede antal bisidderopgaver, der er blevet løst de senere år. Der er pt. 10 registrerede og aktive bisiddere. Steen spørger ind til, om der skal skrides til at nedlægge bisidderkorpset.

Lars mener ikke, at der på dette møde kan tages stilling til evt. nedlæggelse af bisidderkorp-set, da dette ikke konkret fremgår af dagsordenen.

Bo Steen gør opmærksom på, at der findes en række landsdækkende bisidderkorps, man kan henvise til.

Finn gør opmærksom på, at vi ved at nedlægge LAP’s bisidderkorps afvikler en vigtig ser-vice, vi i dag kan tilbyde medlemmerne.

Jan er af den opfattelse, at hele bisidderkorpset bør inddrages, hvis man skrider til nedlæg-gelse, hvilket han principielt er modstander af.

Hanne W. spørger ind til, hvordan der evt. kan arbejdes videre med bisidderkonceptet under andre vilkår.

Lars mener, man skal forsøge at komme til bunds i, hvad der omhandler selve bisidderkorp-set, og hvad der vedrører arbejdsgruppen. Han lægger op til, at der fra landsledelsens side bør tages initiativ til at rekonstruere bisiddergruppen og bisidderkorpset.

Karl gør kort rede for, hvordan korpset har udviklet sig gennem årene.

Bo Steen orienterer om, at Susan Skogstad ikke ønsker at fortsætte i LAP’s bisiddergruppe.

Det besluttes at overlade til Jan og Finn sammen med Karl at forsøge at rekonstruere bisid-dergruppen og bisidderkorpset og melde tilbage til landsledelsen om, hvordan det kan ske.

 

10. Møder i 2016

Kommende møder i LL aftales til:

Lørdag den 16. januar kl. 11.

Lørdag den 13. februar kl. 11.

Lørdag den 19. marts kl. 11.

Formøde den 15. april.

Landsmøde 16. – 17. april og

 

11. Evt.

Hanne S. efterlyser interesserede i at undersøge, hvordan Ovartaci museet i Aarhus kan vide-reføres. Bo Steen har opfordret til at kontakte Kulturministeriet, som, han mener, bør tage ansvar for sådanne museer.

Lars orienterer om politisk laboratorium om socialpsykiatri i partiet Alternativet den 21. sep-tember i Vordingborg.

Hanne W. orienterer om et møde, hun er blevet inviteret til, vedrørende handicapråd blandt nogle kommuner i region Sjælland.

Det foreslås at parkere LAP’petæppet hos sundhedsministeren.

 

12. Hvordan synes du, mødet gik?

Uden for referat.

Referat af møde i Systemramte forældre til psykisk syge børn, 24. september 2015

Referat af arbejdsgruppemøde 24-9-15 i Fredericia.

Deltagere: Ellen Blegvad, Laila Frederiksen, Anja Piilmann, Karen Møberg, Anita Bruun Christensen, Jytte Østdahl, Inger Ladegaard og Gihta Hansen.
Forhindret: Lars Kristensen

Vi fik afstemt af- og hjemrejse tidspunkter for Psykiatritopmødet i Kbh. d. 3. oktober, hvor vi alle deltager.

Afrejse fra Fredericia Banegård 6.09. Hjemrejse fra Kbh. Hovedbanegård 17.50.

Inger, Laila, Karen og Anja sørger selv for billetter. Resten rejser på en fælles orangebillet både ud og hjem.

Gihta tager kontakt til Wenche ang. rejsetidspunkter.

Vi er enige om, at vi vil forsøge at få så mange politikere i tale, og gøre dem opmærksom på de ting, vi som forældre til psykisk syge børn slås med i Fredericia Kommune og Region Syddanmark.

Anja Piilmann og Anita Bruun Christensen er tovholdere ift. det samarbejde vi har aftalt med Landsforening Autisme og evt. Bedre Psykiatri. De to stikker hovederne sammen og laver et oplæg til samarbejdet og tager kontakt til Landsformand Heidi Thamestrup.

To af gruppens deltager har børn, som har forsøgt selvmord, andre er i misbrug, andre lider af depression, OCD, angst, autisme, PTSD, mental retardering, ADHD og fælles for alle er, at hjælpen fra kommunen og regionen er mangelfuld og ofte ikke eksisterende.

Den evindelige kamp, for at give vores børn et tåleligt liv, er så hård for vi forældre, som igen og igen bliver udsat for mistænksomhed og overgreb fra myndighedernes side og vi vil kæmpe for, at de psykisk syge unge som kommer efter vores, ikke skal opleve det samme, som vores har oplevet. Og at de næste forældre ikke selv skal ende som psykisk syge i den kamp, som vi selv har oplevet. Det er menneskeligt og samfundsøkonomisk helt uanstændigt, at det stadig finder sted.

Og vi vil fortsat kæmpe for at finde nye og flere samarbejdspartnere, som sammen med os kan få politikerne til at indse og forstå, hvad der sker ude i kommunerne og i sundhedssystemet.

Medlemsbladet nr. 3, 2015

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.