Pressemeddelelse: Gummiceller, nej tak.

Vi må i LAP på det kraftigste reagere på Sundhedsminister Jakob Axel Nielsens ide om Gummiceller som behandlings ide og alternativ til Bæltefiksering. Og samtidigt må vi undre os over at formanden for Dansk Psykiatrisk Forening Anders Fink-Jensens opbakning af forslaget.

LAP foreslår sundhedsministeren at han i stedet:

  1. fremmer implementeringen af de resultater der fremkom via Gennembrudsprojekter (Det nationale projekt om tvang i psykiatrien)
  2. bruger sin indflydelse på at få løftet psykiatrien ud af det økonomiske efterslæb de konstante besparelses krav har placeret den i.

Dermed kunne vi opnå at der blev rum og plads til den personale forøgelse som muligvis er fornøden, for at der blev plads til den forebyggende omsorg og samtale – som Gennembrudsprojektet viste var vejen ud af overforbruget af tvangs foranstaltninger.
Det er dybt beskæmmende for et oplyst samfund som det danske, at vi hører til et af de lande i Europa, der bruger mindst på psykiatrien. Danmark bruger omkring 7% af sundhedsbudgettet på psykiatrien. Lande vi normalt sammenligner os med bruger omkring 17 til 20 %
Og i betragtning af at psykiske lidelser kan ramme op til omkring 40 % af befolkningen er selv 20% for lidt

Det er i dag bevist at psykisk sygdom er lidelser man kan blive rask af eller i høj grad formindske gener fra.
Men vejen går hverken via Gummiceller, hånd og fod remme eller bæltefikseringer

LAP må forlange at psykisk syge mennesker i Danmark tilbydes en behandling der ikke er menneskenedværdigende på grænsen af tortur.

Kontakt:
Bo Steen Jensen, 39693388
Hanne Wiingaard, 55500151

Pressemeddelelse: Sådan provokeres folk i behandling til handlinger, der fastholder dem i behandlingen

I aften fik Danmark i den bedste sendetid, DR1, Forbrydelsen fra 20 til 21, et eksempel på hvordan fangerne/patienterne  bliver provokeret til overfald på personalet.

Xxx får besked om, at hans forestående udskrivning ikke er godkendt fra Retslægerådet af overlægen på afdelingen, og samtidig kræver vagten/plejeren, at han skal tilbage på sit værelse. Han kan ikke få lov at gøre samtalen med overlægen færdig og samtalen foregår på gangen. Hans første venlige afvisning af vagten/plejen anvisninger ignoreres og til sidst bliver han voldelig og kan dermed fastholdes i tvangsbehandlingen.

I situationen ser vi til sidst hvordan han ligger bælte fikseret.

Tydeligere indblik i daglig dagen på retspsykiatrisk afdeling, kan Danmarks befolkning vist ikke få.

Desværre er dette ikke et enestående eksempel.

LAP – Landsorganisationen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere håber, at regeringen og Dansk folkeparti i særdeleshed vil komme til fornuft og fjerne forslaget om tvungen opfølgning fra den politiske dagsorden. Lige som vi håber man vil indse, at etikken ikke tillader, at behandlingsdomme baseres på vold mod personale.

Det må være indlysende for alle, at i denne situation er patienten i en situation, hvor personalet har alle muligheder for at provokere og dermed skabe basis for en voldsepisode, der siden kan føre til en behandlingsdom på ubestemt tid. Og dette er ikke etisk acceptabelt i et land som Danmark, der netop har ratificeret konventionen omkring Handicappedes lige rettigheder.

En LAP fra
Steen Moestrup
Medlem af Landsledelsen i LAP
28 22 27 65

Pressemeddelelse: Mere fokus på bivirkninger ved psykofarmaka

23. maj 2009

På det af LAP nyligt afholdte landsmøde, som sluttede, den 23. maj, blev der af flere medlemmer stillet forslag til, at LAP sætter mere fokus på bivirkningerne ved psykofarmaka, og der blev vedtaget følgende resolution:

“I betragtning af at mange med psykiske problemer ikke får et reelt valg med hensyn til at tage medicin, eller hvilken medicin, de ønsker at tage, er det rimeligt at kræve overfor de politiske ansvarlige, at konsekvenserne af denne behandling, det være sig overvægt, dårlige tænder, hjerteproblemer, tardive dyskinesier (ufrivillige bevægelser), problemer med seksuel driftsudlevelse, og mange andre mindre kendte bivirkninger, som en selvfølge fuldt ud behandles med den nyeste og mest effektive og bivirkningsfrie behandling, udelukkende på det offentliges regning.”

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget, og der var bred enighed om, at LAP nu vil arbejde på, at der bliver afholdt en høring om de indtil nu hemmeligholdte bivirkninger ved behandling af psykofarmaka, som efterhånden har stået på i flere decennier uden at befolkningen er blevet orienteret om, hvad den risikerer og med alvorlige konsekvenser af de behandlede til følge, i værste fald invaliditet og døden (malignt neuroleptika syndrom).

LAP’s arbejdsgrupper er straks gået i gang med at arbejde på at stable en høring på benene og vil i den kommende tid kontakte politikere for at få en sådan iværksat.

Pressemeddelelse: Intet om os uden os

Nyt livstestamente for psykisk syge

I Kristi Himmelfartsferien tog LAP hul på sit elvte landsmøde, hvor der blev behandlet talrige forslag til forbedringer af psykiatribrugeres vilkår.

LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) arbejder for at fremme den enkeltes selvbestemmelsesret i psykiatrien. Derfor arbejder LAP under mottoet “Intet om os uden os.”

LAP ønsker, at den lovgivning, der vedrører psykiatribrugere respekterer de helt basale menneskerettigheder jævnfør Danmarks aktuelle ratifikation af FN’s handicapkonvention.

LAP arbejder politisk på, at psykiatribrugere ikke udsættes for tvang, herunder fiksering og medicinske overgreb, der begrænser den enkeltes ret til selvbestemmelse.

Som noget helt nyt har LAP udarbejdet et “psykiatrisk” testamente, og vil nu lægge pres på politikerne for at gøre dette juridisk bindende. Testamentet kan evt. hentes på LAPs hjemmeside.

LAP arbejder for at pårørende venner og netværk får en bedre forståelse for psykiatribrugerens situation, så der kan opstå et gunstigt samarbejde i mellem alle parter på de rigtige præmisser.

 LAPs principprogram pkt. 6
“At den enkelte får fuld selvbestemmelse om egen behandling ud fra princippet om informeret samtykke.”

Det psykiatriske testamente
Er en erklæring, der kan udfyldes i en rask periode, så både netværket og det psykiatriske system på forhånd er bekendt med den enkeltes ønsker inden der kommer en situation, hvor en medicinsk behandling begrænser mulighederne for at give udtryk for egne ønsker og krav.

Statistik

½ procent af den danske befolkning har en skizofrenidiagnose.
8 ud af ti mennesker med en skizofrenidiagnose kommer sig helt eller delvist, men kun meget få af disse kommer ud i ekstreme situationer, som fx mord og anden grov kriminalitet.

Pressemeddelelse: LAP stifter ny pris

Landsforeningen af psykiatribrugere stifter LAP-Prisen ved foreningens 10-års jubilæum i Svendborg

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere – LAP – afholder fra, d. 21. – 23. maj et særligt landsmøde, i det foreningen fejrer 10-års jubilæum. På Hotel Svendborg deltager omkring 130 medlemmer i det store arrangement.

Som noget helt nyt stifter foreningen “LAP-Prisen” som består i en smuk orange glasskål fra Svendborg Glasværk med LAPs-logo indgraveret i bunden.

“Krav om flere obduktioner, Mystiske dødsfald i psykiatrien, Psykiatere erkender overmedicinering, Medicinfri forsøg syltet af læger, Medicinrekord skal kulegraves” – er blot nogle af overskrifterne fra en enkelt journalist, som LAP nu hædrer med den nyindstiftede pris. Prisen 2009 tildeles derfor journalist Lars Teilmann for de meget seriøse og uddybende artikler om forholdene for psykiatribrugere og i særdeleshed hans undersøgende journalistik i artikelserien på 38 stykker i alt i Nordjyske Medier.

Journalisten har stillet spørgsmålet: “Hvorfor dør der stadigt flere psykisk syge danskere, mens de er under medicinsk behandling? Og hvorfor er der tilsyneladende ingen ud over de efterladte, der interesserer sig for, hvorfor de dør?”

Lars Teilmann vil være til stede fredag den 22. maj kl. 13.00 på Hotel Svendborg for at modtage prisen.

Igennem resten af året vil der ske en hel del nye foreningstiltag: For medlemmerne bliver et specielt medlemskort med indbyggede fordele lanceret til efteråret. Der vil blive udnævnt ambassadører fra forskellige grene af erhvervs- og kulturlivet, for på denne måde at fremme foreningens mål og hensigter. Til september holdes en reception i landsforeningens nye lokaler på Store Glasvej i Odense – også her med indbyggede nyheder.

Psykiatri fylder medierne mere og mere – med desværre oftest dårlige nyheder.

Nu kommer den forhåbentlig også på dagsordenen hos politikerne…

Der er mange stemmer i psykiatrien i Danmark. De egentlige eksperter – konsekvenseksperterne – bliver sjældent eller aldrig hørt. Men de er samlet i Landsforeningen LAP og ca. 130 af dem er nu samlet til landsmødet i Svendborg.

I 10 år har psykiatribrugere fra hele landet, i hver deres regionale og lokale forening, arbejdet for at nedbryde de mange fordomme og tabuer samt at forbedre forholdene for psykisk syge i Danmark.

LAP vil fremover forsøge at fremstå for medier, medlemmer og hele befolkningen som den største brugerstyrede psykiatriforening der vil, kan og tør – gøre det mere menneskeværdigt at være psykiatribruger i Danmark.

Referat af Landsmøde 2009

Årets landsmøde blev indledt med en festlig jubilæumstale af landsledelsesmedlem Michael P. Krogh, og som bød forsamlingen velkommen til landsmødet.
Landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard redegjorde herefter for en række praktiske ting i forbindelse med landsmødet og gennemførte valg af stemmetællere, dirigenter og referenter.

1. Valg af stemmetællere

Lillian Rank
Tommy Jensen
Ulrich P. Stenius
Gert Zøllner

2. Valg af dirigenter og referent

Dirigenter: Benny Lihme og Pernille Jensen
Referent: den 21.5.2009: Erik Hansen(dagsordenens pkt.1-4)
og den 22.-23.5 2009: Tanja B. Jensen(dagsordenens pkt.5-11)

3. Landledelsens beretning

Beretningen blev ikke gennemgået minutiøst, men der blev henvist til det skriftlige materiale som var udsendt før mødet.
De tilstedeværende landsledelsesmedlemmer fremlagde hver deres beretning om, hvad de selv havde beskæftiget sig med i perioden.

Paul B. Nielsen: Landsledelsesmedlem (LL – medlem) Fortalte om buskampagnen, korskampagnen, mediegruppen og ligeledes om en strategi til at bruge medierne. Refugiegruppen består af 4 Lap medlemmer og 4 eksterne uden brugerbaggrund. Har medvirket i udarbejdelsen af en folder. Gruppen forsøger at påvirke anvendelsen af 130 mill. kr. bevilliget til akut tilbud.
Fortalte om Next Stop Job og samarbejdet/kontakten til Discus. Har været kontaktperson for Sommerlejrgruppen.

Ulla Asmussen: LL – medlem fra 2008: Foreslog at gøre lønudgifterne offentlig
tilgængelig, for at lægge en dæmper på rygterne om at man kun sidder i Landsledelsen (LL)
for at tjene penge.
Interesserer sig for økonomi sammen med Steen Moestrup.

Steen Moestrup: LL-medlem fra 2004 og i forretningsudvalget(FU) siden 2008.
Deltager i planlægningen af Brugernes Bazar som afholdes den 13.6 2009 i Kongens Have i Odense.
Deltog i buskampagnen sammen med John Hansen og Ulf Olsen
Har arbejdet med arbejdsmarkedskonferencen, har deltaget i nytårskuren i VidenCentret – ”Hvad er et sundt menneske? ”Fremtidens socialpsykiatri” Har deltaget i strategigruppen sammen med Karl Bach. Valgt ind i forretningsudvalget.

Kirsten Dam: Har tidligere været suppleant og nu LL-medlem
Har forsøgt at give egne meninger tilkende. Syntes generelt at der har været mange gode møder.
Er med i Multietnisk gruppe, hvor der bla. er blevet oversat brochurer, medlem i bladgruppen
igennem flere år, laver psyk-radio (radio 10 på 92,7 mhz)

Inge Jensen: LL-medlem siden 2008, deltog i buskampagnen, fortaler for at psyk-brugere har et anstændigt liv. Udtaler ”vi er ikke mere ”sære” end andre. Vi er borgere der har en skrøbelighed” Talte desuden om fordomme og sluttede af med at udtrykke sin store respekt for Hanne’s arbejde.

Michael P. Krogh: medlem af LL siden 2008. Deltager i Blad- og Mediegruppen.
Var inde på at der er udvalgt 5 som samarbejder omkring møde med Sundhedsministeriet.
Politik er at lytte.

Chr. Martin: Mente at LAP er blevet voksen. Der er sket store fremskridt indenfor psykiatrien de sidste mange år. Chr. arbejder bl.a. med at finde ambassadører for LAP
Har desuden været med på buskampagnen.

Lise Jul Pedersen: Arbejdsgruppernes arbejde er ekstremt vigtigt.
Har medvirket til at LAP har fået penge til de næste 4 år. Stor vigtighed har desuden at der bliver arbejdet mere. LAP skal betyde noget og gøre noget.

Hanne Wiingaard: arbejder med det administrative (daglig bogføring og økonomi) valgt ind i forretningsudvalget og er med i styregruppen for Next Stop Job og næstformand i Nordisk forening for Mental- og Social Helse (NFMSH). Medlem af bladgruppen og har været med til at søge de 4 årige puljemidler til LAP.

Nils H. Andersen: fortsætter 1 år mere.
Herefter var der en omfattende og livlig debat, hvor 20 personer tog ordret.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

Regnskabet blev fremlagt af Hanne Wiingaard.
Der blev stillet mange spørgsmål bl.a. til størrelsen af lønudgifterne, husleje og hvad mødeudgifter mere konkret dækkede over.
Steen Moestrup: Regnskabet bærer præg af at LAP har en revisor der ikke har kunnet hjælpe ordentligt. Hvad skal LAP med alle de sider og tal, jeg vil gerne henstille til revisor om at lave et overskueligt regnskab
Hanne Wiingaard: Steen og jeg har haft en diskussion om et mere sammenligneligt regnskab
til næste år. Vi kan bede revisoren om at udarbejde dette. Revisoren har givet en forklaring på diverse spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt. 7 undlod at stemme.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 A omhandler forslag om pressemeddelelse (stillet på landsmødet)
Forslag 1-3 omhandler forslag om vedtægtsændringer
Forslag 4-11 omhandler forslag der kræver vedtægtsændringer
Forslag 12-13 omhandler forslag til budgetjusteringer
Forslag 14-19 omhandler forslag der retter sig mod handlingsprogrammet
Forslag 20-22 omhandler forslag der retter sig mod arbejdsgrupper
Forslag 23 omhandler øvrige forslag med afstemningstema
Forslag 24-28 omhandler forslag uden egentligt afstemningstema(opfordringer, tilkendegivelser)

Forslag 1A udsendelse af pressemeddelelse
I anledningen af Lap´s 10 års jubilæum udleveres et udkast til en pressemeddelelse vedr. forholdet og samarbejdet til/med pårørende til beslutning om udsendelse.
Forslaget godkendt med rettelser at faktuelle oplysninger.

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen om vedtægtsændringer:
Som ny § 3, stk. 7 og 8 indsættes:
”Stk. 7. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 8. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadsfæstes ved førstkommende landsmøde. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for Landsmødet.”

Efter en længere debat med skiftende holdninger til om Landsledelsen skal kunne eksludere et medlem og vigtigheden af at have denne paragraf, som kun må bruges som sidste udvej, gik forsamlingen over til skriftlig afstemning. Der var mindst 10 medlemmer der begærede skriftlig afstemning.

Skriftlig afstemning
Afgivne stemmer i alt: 95.  For: 55.  Imod: 25. Undlader: 15.
Forslaget vedtaget. 

Forslag nr. 2 stillet af Kaj Larsen Allermand
Forslag: Stk. 7. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel og en 3 måneders karantæne før en evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Forslag: Stk. 8. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadfæstes ved førstkommende landsmøde. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for Landsmødet.
Begrundelse: Der ønskes tilføjet en karantænemulighed til det eksklusionsforslag, der blev vedtaget med mere end 50 % stemmer på sidste års landsmøde
Debat
Chr. Martin: Eksklusionsparagraffen må kun bruges i yderste nødstilfælde. Man kan ødelægge rigtig meget når man stadig er medlem i 3 måneder.
Kaj: En der får karantæne behøver nødvendigvis ikke at skade foreningen.
Inge: Vi varetager alle medlemmerne så godt vi kan, der har ikke været en anden udvej.
Karen Sofie: Vi har 10 års jubilæum, lad os nu komme videre
Lars: Vi må tage de debatter der kommer, overflødigt forslag, hvorfor skal vi have to paragraffer med det samme?
Forslaget forkastet med stort flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Henriette Jensen
Forslag: Nyt navn: Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatriborgere.
Ny lokalforening: LAP Nykøbing
Aktionsgruppe/er
Debat
Henriette: Ønsker navneforandring fra brugere til borgere og at lokalforeningerne f.eks. får et bynavn efter LAP.
Kirsten: Jeg støtter ikke forslaget om en ændring fra bruger til borger, vi er almindelige borgere i lighed med andre.
Forslag forkastet. 
Der foreslås i stedet en afstemning til næste års landsmøde om et nyt navn f.eks. LAP Danmark, LAP Århus osv.

Forslag nr. 4 stillet af Nils Holmquist Andersen
Forslag: Ændringer til forretningsgangen. At landsledelsen består af en gruppe på 7 mod de nuværende 13.
Debat
Paul: Det var problematisk dengang vi kun var 7 fordi folk har været syge, vi bliver for få til at tage beslutninger.
Hanne R: Jeg bakker op om forslaget, det kan være anstrengende at være til møder med mange syge personer, det optimale vil være en minimering af antallet af medlemmer.
Det fremføres at der i vedtægternes § 6 står, at der mindst skal være 6 tilstede i landsledelsen. Med færre deltagere vil dette betyde at ledelsen kan blive handlingslammede.
Katrine: Hvis dette forslag gennemføres, hvordan forholder det sig med de nuværende vedtægter?
Niels: Forslaget er ikke helt gennemtænkt, derfor trækker jeg forslaget tilbage.
Forslaget bortfaldt, kan rejses næste år.

Forslag nr. 5 stillet af Nils Holmquist Andersen
At forretningsudvalget opløses, og der i stedet konstitueres en formand og en næstformand, samt en kasserer. Formanden er øverste myndighed i mellem Landsledelsesmøderne.
Forslaget forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag: Alle LAP’s møder gøres åbne, så alle har mulighed for deltagelse. Møderne offentliggøres i blad + på hjemmeside.
Dog uden stemmeret i valgte fora LL + FU

Afstemning ved håndsoprækning:
For: 32   Imod: 31

Landsledelsen arbejder videre med emnet.
Dirigenten ønskede en tilkendegivelse fra landsmødet, om deltagerne i de åbne møder skal have taleret eller ej.
Den overvejende tilkendegivelse var: ikke taleret i de åbne møder.

Forslag nr. 7 stillet af Inger-Liss Christoffersen
Forslag: Medlemmer af LAP’s LL og FU som evt. i en periode er ”psykisk ustabile” (psykotiske eller maniske) skal fritstilles uden normale rettigheder, indtil de er sig selv igen.
Trukket af forslagsstilleren.

Forslag nr. 8 stillet af Mads Brask
For at komme lukketheden og hemmelighedskræmmeriet til livs, skal møder i LL og FU fremover kunne overværes af alle brugermedlemmer af LAP. Undtagelse kan gøres når der diskuteres enkeltpersoner og personaleforhold.
Forslaget opretholdes ikke
Dirigenten fastslog af forslagsstilleren ikke var tilstede og havde meldt sig ud af LAP.

Forslag nr. 9 stillet af Mads Brask
Alle lønnede ansættelser i LAP skal foretages af et ansættelsesudvalg med 5 medlemmer, således at det ikke kun er FU der kontrollere denne proces. Udvalget nedsættes af LL, men man behøver ikke være medlem af LL for at blive udpeget til udvalget.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 10 stillet af Mads Brask
Den post på regnskabet der hedder LL, skal fremover udspecificeres, så alle medlemmer kan se hvordan pengene bliver brugt.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 11 stillet af Mads Brask
En person uden brugerbaggrund må inden for LAP ikke være chef for en person med brugerbaggrund.
Forslaget bortfaldet.

Forslag nr. 12 stillet af Mads Brask
For at forhindre at lønniveauet i LAP løber løbsk, må ingen ansat i 2009, 2010, 2011 og 2012 modtage en løn der overstiger 460.000 kr. om året.
Forslaget bortfaldet.

Forslag nr. 13 stillet af Krystyna Anna Hansen
Der skal gives flere rådighedspenge til ”TRO og PSYKE” arbejdsgruppen. Forslag kr. 30.000 pr. periode 2009/2010, og der skal offentliggøres udgifter.
Forslaget blev forkastet, opfordring til arbejdsgrupperne om at arbejde videre med anbefalingerne om at søge til konkrete projekter med et tydeligt formål.

Forslag nr. 14 stillet af Erik Olsen (Kbh)
Arbejde for at Empowerment (som udviklet indenfor brugerbevægelsen) får en plads i vedtægts og eller principprogrammet.
Mit forslag er: — at vi starter en debat i LAP om fornyelse af målsætninger det kommende år – herunder om hvorvidt vi skal bygge på empowerment i fremtiden.
Forslaget blev under Landsmødet indarbejdet i handlingsprogrammet og derfor ikke opretholdt.
Trukket af forslagsstilleren. 

Forslag nr. 15 stillet af Erik Olsen (Kbh)
I arbejdsprogrammet for næste år – at arbejde for at samtlige medier i Danmark indfører etiske retningslinjer for hvordan billeder af os (psykosocialt handicappede, psykisk syge etc…) bliver retvisende.
Afstemning ved håndsoprækning:
For: 46.  Imod: 27
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 16 stillet af Nini Schultz
Større fokus på recovery. Jeg tror ikke at min kommune ved hvad det handler om.
Begrundelse: Jeg prøver ihærdigt at vende tilbage men møder kun modstand, skønt min egen læge udtaler at jeg er egnet på arbejdsmarkedet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 17 stillet af Elsebeth Halckendorff
Afstandtagen til TERM – modellen.
Elsebeth fortalte kort om TERM-modellen, hendes erfaringer og ønske om at starte en arbejdsgruppe.
Forslaget blev ændret til et forslag om, at TERM-modellen (The Extented Reattribution and Management Model) undersøges.
Det ændrede forslag blev vedtaget og der var opbakning til, at Landsledelsen og forslagsstilleren arbejder videre med problematikken, afdækker den og herefter tager stilling til emnet.

Forslag nr. 18 stillet af Gert Zøllner
Kan landsledelsen ikke gøre deres spørgsmål bedre til kommuner?
Forslaget blev forkastet
Det er grundforeningernes opgave at kontakte og samarbejde med kommunerne, men gerne med hjælp fra Landsledelse, forretningsudvalget og sekretariatet.

Forslag nr. 19 stillet af Landsledelsen
HANDLINGSPROGRAM for LAP 2009 – 2010

Der var nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med handlingsprogrammet for LAP under Landsmødet og indarbejde de forslag der måtte være relevante for programmet. Dette betød at der var to fremlæggelser af handlingsprogrammet under Landsmødet. Nedenstående er det endelige handlingsprogram i sin helhed med ændringerne som vedtaget.

HANDLINGSPROGRAM for LAP 2009 – 2010

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at indfri følgende mål og delmål:

1. Organisation, samarbejde og sammenhæng
Vi vil skabe størst mulig sammenhæng, dynamik og effektivitet i organisationen for at opfylde LAP’s formål
Ved at:
•    A.    gøre medlemsbladet til et stærkere bindeled i hele organisationen
•    B.    skabe større samhørighed mellem landsorganisation, grundforeninger, individuelle og
kollektive medlemmer
•    C.    øge den lokale organiseringsgrad ved at fremme dannelsen af grundforeninger og
Netværksgrupper
•    D.    udvikle rammer hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere indbyrdes kan udveksle
erfaringer og afprøve nye samværsformer og selvhjælpsinitiativer
•    E.    sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet
•    F    arbejde for at Empowerment får en plads i LAP´s vedtægter og/eller principprogram
•    G    alle LAP´s møder gøres åbne, så alle medlemmer har en mulighed for deltagelse, dog
uden tale- og stemmeret. Dato for møderne offentliggøres i LAP´s blad og på
hjemmesiden
•    H    strategiplanen omdøbes til en aktivitetsplan og gøres mere brugervenlig.

2. Flere og mere aktive medlemmer
Vi vil højne aktivitetsniveauet i foreningen og øge antallet af individuelle medlemmer til mindst 1000 og antallet af kollektive medlemmer til mindst 100
Ved at:
•    A.    være synlig i miljøer og sammenhænge hvor psykiatribrugere færdes
•    B.    gennemføre en medlemshvervekonkurrence
•    C.    udgive et internt nyhedsbrev til aktive medlemmer minimum hver anden måned
•    D.    udvikle inspirationsmateriale til grundforeninger og netværksgrupper
•    E.    sikre de nødvendige økonomiske og organisatoriske ressourcer til grundforeninger og
netværksgrupper

3. LAP mere synlig
Vi vil gøre LAP som brugerorganisation kendt i den brede offentlighed og blandt mulige medlemmer.
Ved at:
•    A.    udvikle et netværk af erfaringseksperter, udbygge, forankre og koordinere LAP’s
mediekontakter
•    B.    søge at ændre det medie skabte billede, der sætter lighedstegn mellem psykisk sygdom
og kriminalitet
•    C.    Korskampagne
•    D.    Markere foreningens 10 års jubilæum

4. Påvirke lovgivning og praksis
Vi vil søge at påvirke lovgivning og praksis i retning af LAP’s formål og principper
Ved at:
•    A.    være synlige som aktør overfor politikere, embedsmænd, praktikere og mulige
samarbejdsparter samt hvor man er i foreningen at påvirke kommune, regioner og stat.
•    B.    højne informationsniveauet og formidlingen internt i organisationen om egne
initiativer og resultater på lovgivnings- og praksisområder
•    C.    afdække, inddrage og udvikle foreningens ressourcer lokalt og centralt i forhold til
lovgivningsarbejde og udvikling af praksis
•    D.    forsøge at rejse og føre enkeltsager af generel og principiel interesse og betydning for
foreningens medlemmer
•    E.    igangsætte og deltage i arbejdsmarkedsrettede tiltag og projekter
•    F.    arbejde konkret med medlemmernes forsikringsmæssige interesser
•    G.    arbejde for at samtlige medier i Danmark indfører etiske retningslinjer for hvordan
billeder af psykosocialt handicappede bliver retvisende
•    H.    lave research om Term-modellen med henblik på at afklare LAP´s holdning til denne
samt videre formidle dette til medlemmerne.

Handlingsprogrammet (HP) Pkt. 1: Organisation, samarbejde og sammenhæng
Enstemmigt vedtaget.

HP Pkt. 2: Flere og mere aktive medlemmer
Enstemmigt vedtaget.

HP Pkt. 3: LAP mere synlig
Korskampagne
Navnet” Psykiatrien dræber ” kampagne kom ikke til afstemning.
Overvældende flertal til at kampagnen fortsætter..
Bemærkninger: arbejdsgruppen skal tydeliggøre at kampagnen skal handle om medicinrelateret dødsfald.

HP Pkt. 4: Påvirke lovgivningen og praksis
Erik Olsens ændringsforslag og tilføjelse til pkt. 4,1A” samt hvor man er i foreningen at påvirke kommune, regioner og stat”
Afstemning ved håndsoprækning:
For: 35

Lise Jul Pedersens ændringsforslag” Lap landsdækkende påvirker på statsligt plan og… ”
For: 28

Erik Olsens ændringsforslag godkendes.

Der blev gennemført en afstemning imellem det oprindelige forslag og Erik Olsens Forslag.
Erik Olsens ændringsforslag blev godkendt.

Hele HP Pkt. 4: Påvirke lovgivningen og praksis
Godkendt.

Hele Handlingsprogrammet i sin helhed med ændringerne
Afstemning ved håndsoprækning:
Undlader: 11. Imod: 1.
Handlingsprogrammet 2009-2010 blev godkendt med stort flertal.

Forslag nr. 20 stillet af Signe Maria Bischoff
Studiekredsgruppe om erfaringer med samtaler som alternativ til medicin, plus samtaler om hvad gør rask og hvad gør syg.
Forslaget blev godkendt.

Forslag nr. 21 stillet af Ghita Bergstrøm
Hjemmesiden
Etablering af forum for grundforeningerne (regioner) med fast plads (lukket område, kun for medlemmer)
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 22 stillet af Anna Buch
Oprettelse af arbejdsgruppe omkring kost og psykiatri.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 23 stillet af Thomas Jeppesen
Landsmødet vedtager følgende resolution: I betragtning af at mange med psykiske problemer ikke får et reelt valg mht. at tage medicin, eller hvilken medicin, de ønsker at tage, er det rimeligt at kræve over for de politiske ansvarlige, at konsekvenserne af denne behandling, det være sig overvægt, dårlige tænder, hjerteproblemer, tardisivdystomati (ufrivillige bevægelser), problemer med seksuel driftsudlevelse, og mange andre mindre kendte bivirkninger, som en SELVFØLGE fuldt ud behandles med den nyeste og mest effektive og bivirkningsfrie behandling, UDELUKKENDE på det offentliges regning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 24 stillet af Bo Steen Jensen
Brugere over 65/67 år i forhold til socialpsykiatrien.
I mange kommuner bliver denne gruppe af brugere pr. automatik udelukket fra div. tilbud, f.eks. væresteder. I nogle kommuner bliver brugere der inden aldersgrænsen bruger værested udelukket ved alderens indtræden. For mig er der her en holdning og en tilstand som påkræver en eller anden reaktion fra LAP — gerne i form af kritisk erklæring overfor kommunernes Landsforenings psykiatriudvalg og ansvarshavende ministerium.
Forslaget trukket af forslagstilleren, der er nedsat en arbejdsgruppe.

Forslag nr. 25 stillet af Bo Steen Jensen
Brugere der af den ene eller anden årsag er hjemløse.
I nogle kommuner har denne gruppe ikke nogen kontaktmulighed til socialpsykiatrien, fordi kommunen forlanger folkeregister/bopæls adresse, for at kunne tilbyde kontakt
Forlaget trukket af forslagsstilleren.
Bemærkning: emnet inddrages i minikonferencen.

Forslag nr. 26 stillet af Pil Lenau
Genvalg af Steen Moestrup til landsledelsen og genvalg til Inge Jensen.
Dirigenten undlod at sætte forslaget til afstemning.

Forslag nr. 27 stillet af Henrik Christoffersen
Jeg er til kunst. Vil vide hvor meget LAP har med det at gøre.
Emnet tages op til næste års landsmøde som minikonference eller i en temagruppe.

Forslag nr. 28 stillet af Marie Louise Løvendahl Wærens
Forslag: Er valget af statsministeren godt nok?
Forlaget trukket af forslagsstilleren.

6. Vedtagelse af handlingsprogram 2009-2010

Se forslag nr. 19
Handlingsprogrammet 2009-2010 blev godkendt med stort flertal.

7. Fastsættelse af kontingent til næste år

Landsledelsen foreslår at fastholde et årligt kontingent på 100 kr. som sidste år, hvoraf 30 % går til regionsforeningerne, 50 % til lokalforeningerne og 20 % til landsorganisationen.
Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år – 2010

Hanne Wiingaard fremlagde Landsledelsen´s indstilling til budget 2010 og gennemgik budgettet kort. LAP er bevilget midler for en fireårig periode
Steen Moestrup anbefalede at udgifter til telefon hæves fra 55.000 til 90.000 kr. idet der i 2008 er anvendt 86.000 og der forudsås en højere aktivitet. Der er afsat 20.000 kr. ekstra til sommerlejeren.
Der blev fremført et forslag om at beløbet til arbejdsgrupperne skulle hæves med 90.000 kr.
Forlaget forkastet og Landsledelsen skal finde pengene til øgede telefonudgifter indenfor budgettet.
Afstemning om budget 2010 ved håndsoprækning:
Undlader: 11.  Imod: 1.
Budgettet godkendt med stort flertal.

Hanne Wiingaard fik overrakt en blomst og en gave fra Steen og Nils på vegne af Landsledelsen med en stor tak. Hun har med sin stabile og ihærdige indsats sikret, at der ikke har været problemer med det administrative arbejde. Hanne Wiingaard takkede mange gange.

9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var:
Steen Moestrup, Inge Jensen, Bjarne TG Hansen, Kirsten Dam, Holger Pedersen, Joy Dalhof,
Signe Seiersen, Steffen D. Østergaard.
Derudover stillede der en række nye kandidater op til landsledelsen.
Efter en præsentation af de 18 kandidater gik landsmødet over til skriftlig afstemning.

Navn Antal stemmer Funktion
Steen Moestrup 62 Landsledelse
Camilla Madsen 61 Landsledelse
Katrine Woel 60 Landsledelse
Lisa J. Küttner-Eriksen 50 Landsledelse
Marianne Mogensen 36 Landsledelse
Inger-Liss Christoffersen 33 Landsledelse
Inge Jensen 32 1. suppleant
Jan Stig Andersen 29 2. suppleant
Signe Sejersen 25 3. suppleant
Bo Steen Jensen 23 4. suppleant
Jens Chr. Nielsen 22 5. suppleant
Kirsten Dam 20 6. suppleant
Tom Pedersen 18 7. suppleant
Gunver Hansen 16 8. suppleant
Holger Pedersen 14 9. suppleant
Steffen D. Østergaard 11 10.suppleant
Kenn Erik K.Lyster 7 11.suppleant
Gert Zøllner 3 12.suppleant

 

10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm blev valgt, med bemærkning om at søge alternativer til næste år.
Torben Kellerup blev valgt som intern kritisk revisor
Der blev ikke foreslået et navn på en revisorsuppleant, hvorfor der ikke var valg.

11. Evt.

I anledningen af LAP´s 10 års jubilæum er der stiftet en LAP pris, en smuk orange glasskål fra Svendborg Glasværk med LAP´s – logo indgraveret i bunden.
Prisen blev under stående bifald overrakt til Lars Teilman, Nordjyske medier. Prisen 2009 tildeles journalist Lars Teilmann for de meget seriøse og uddybende artikler om forholdene for psykiatribrugere og i særdeleshed hans undersøgende journalistik i artikelserien på 38 stykker i alt i Nordjyske Medier.
Lars Teilman holdt en meget positiv takketale. Han sagde bl.a. at det er vanskeligt at få gang i politikerne og offentligheden i almindelighed. LAP har en positiv og vigtig sag at arbejde for, og de næste 10 år bliver utrolige vigtige. LAP´s stemme er utrolig vigtig og det betyder noget at vi er der.

Bo Steen Jensen havde i anledningen af jubilæumsåret skrevet et digt som rørte mange rigtig dybt.
Bliver offentliggjort på LAP´s hjemmeside og blad

Korsgruppen søger pårørende (f.eks. forældre, søskende, nær ven, kæreste osv. som har haft oplevelserne inde på livet, dog ikke bisidder) til personer, der er døde af psykofarmaka.
Henvendelse til Camilla Madsen eller sekretariatet.
Kostgruppen søger flere medlemmer, henvendelse til Steen Moestrup eller sekretariatet.
Hjemmeside gruppen søger flere medlemmer, henvendelse til Jan Stig Andersen eller sekretariatet.

Flere af deltagerne gav udtryk for at det havde været et rigtig rart og spændende landsmøde.
Til slut blev der fra Landsledelsens takket for at landsmødet var blevet godt ledet af dirigenterne
og man håbede at Pernille Jensen og Benny Lihme vil påtage sig opgaven til næste år.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 18. maj 2009

Møde i LAPs hjemmesidegruppe, mandag d. 18. maj 2009 kl. 11.30 på LAPs sekretariat, Store Glasvej 49, 5000 Odense C.

Deltagere: Jan Andersen, Lars Mogensen (webmaster)
Afbud: Karl Bach Jensen, Lise Jul Pedersen.
Anders Larsen har meldt sig ud af gruppen.

1.    Valg af ordstyrer.

Ingen ordstyrer, da der kun var to deltagere.

2.    Valg af referent.

Lars var referent.

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra 25. juni godkendt. Der blev ikke afholdt møde i september, som vi regnede med, og dette møde er derfor det første siden juni 2008.

4.    Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

5.    Statistik over besøg på hjemmesiden (og på debatsiden).

Lars fremlagde. Konstant ca. 350 unikke besøg pr. uge. Af søgeord er det især ord som ”arbejdsmarked” og ”flexjob”. Gennemgang af de mest besøgte sider (ingen overraskelser).
Debatforum ikke så velbesøgt. Måske skyldes det at indlæg skal godkendes.

6.    Valg af fremtidigt webhotel.

LAP bruger Scannet. Vi ved intet om sekretariatets mails, kalendersystemer osv., som også vil blive påvirket af at flytte domæne.
Scannet Mini koster nu 86 kr pr. måned. Scannet Pro, som indeholder de nødvendige tekniske faciliteter, koster 311 kr. pr. måned for 100 mb plads. Gigahost har f.eks. over 5000 mb plads, og til 20 kr. pr. måned, men det er besværligt og usikkert at skifte.
Lars kontakter Scannet for et tilbud med de nye krav.
Jan skriver derefter en kort ansøgning til Landsledelsen.

7.    Skal hjemmesidegruppen fortsætte?

(Hvis ja, hvad skal arbejdsopgaverne være – ny beskrivelse til hjemmesiden?)

Reelt kun Jan i gruppen. Gruppen skal helst fortsætte, men det kræver flere medlemmer.
Ny beskrivelse nødvendig: Søgefunktion er på siden, domæner til grundforeninger er oprettet, debatforum er opbygget, kalenderen er der, links skal organiseres evt. med ”sprogflag”.
Ny beskrivelse: ”Gruppens opgaver er at vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden i samarbejde med webmasteren”.
Beskrivelsen ændres til ovenstående efter landsmødet.

8.    Hvad er status for hjemmesiden pt.?

Den fungerer. Der mangler at blive overført en masse fra den gamle side. Dette skal gøres.

9.    Hvordan skal idéen om en sektion for medlemmer (med adgangskode) føres ud i livet?

Forslag til retningslinjer for hvad der skal være i den ”åbne” og den ”lukkede” afdeling:
Referater og medlemsbladet skal være lukkede, på nær det allernyeste.
Medlemmerne skal se det som en fordel.
Der skal være ét kodeord for alle medlemmer – hvordan sendes dette ud?
Vi afventer strategiplanen på landsmødet, da idéen om denne opdeling af hjemmesiden ikke længere er nævnt i planen.

10.    Hvad mangler der på hjemmesiden?

•    De gamle dokumenter fra den forrige side. Medlemsbladet som PDF.
•    En tekst på engelsk, der forklarer hvad LAP er.
•    Der er nogle grundforeninger, der stadig linker til indhold på den gamle side, f.eks. indmeldelsesblanket.
•    Arbejdsgrupper skal laves som en liste, ligesom referaterne.  Der skal være et link til referaterne for gruppen.
•    Nedlagte og inaktive arbejdsgrupper bør stadig figurere på siden. Bør laves som en ny liste.
•    Gamle pjecer der stadig er relevante. Psykiatrisk testamente De fire midtersider i et særskilt dokument. LM fik eksemplarer med hjem.
•    Nyhedsarkiv.

11.    Evt.

Ikke nået

Mødet sluttede 15:40

Nyhedsbrev, LAP Nordjylland, maj 2009

Det er nu længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev. Det skyldes ikke, at vi har glemt jer, kære medlemmer, men vi har i bestyrelsen haft nok at se til, både med generalforsamlingen, forsøget med opstarten af KLUB LAP NORD, samt at vi flere gange er blevet forsinket af bestyrelsesmedlemmers sygdom. Vi er i bestyrelsen ikke supermennesker, vi har hver vores at slås med, både psykisk og fysisk. Men netop derfor er det jo, at vi føler med alle jer, der har problemer i jeres liv, og vi vil gerne hjælpe jer, hvis I også selv vil gøre en aktiv indsats, så LAP Nordjylland ikke bliver lagt i graven, men tværtimod kan genopblomstre som en dynamisk forening, der kan forsøge at holde sammen på os, som enten har eller har haft en psykisk lidelse, og samtidigt kæmpe vores sag overfor det etablerede psykiatriske system, som desværre ikke altid behandler os godt nok.

Angående generalforsamlingen d. 31. Marts, så havde vi, trods kun 6 fremmødte, en god og konstruktiv aften, som bestemt ikke var præget af opgivenhed, men derimod af nyt gå-på-mod, fordi vi tror på jer, og på fremtiden. Referatet fra generalforsamlingen er i denne kuvert.

KLUB LAP NORD, som er tænkt som hyggeaftener for alle medlemmer, der kan og vil deltage, startede vi onsdag d. 8. April med 4 deltagere, hvor vi hyggede os med kaffe/the, musik og snak.

Næste gang, vi har klubaften, som ikke er en ”lukket klub”, som navnet måske kunne antyde, men FOR ALLE MEDLEMMER, er

ONSDAG D. 3. JUNI, kl. 18.30, i FRIVILLIGHUSET, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg (BUS nr. 16 kører lige til huset, indgang på den anden side af huset)

Der vil til denne aften blive indkøbt spil, bl.a. TRIVIAL PURSUIT, og så er det i øvrigt op til alle, der dukker op, at bestemme både denne aftens indhold, og også at vi alle sammen er med til at planlægge, hvad der fremover skal foregå i Klub LAP Nord, og hvornår.  Tag jeres kalender med, så vi kan aftale de fremtidige møder. Onsdag d. 3. Juni sørger bestyrelsen for kaffe/the og ostemadder.

Desuden indbyder vi til

SANKT HANS FEST, tirsdag d. 23. JUNI, kl. 16 – ca. 22, også i Frivillighuset, med fællesspisning, og ud og kigge på bål (evt. ved fjorden)

Tilmelding til Sankt Hans fest senest tirsd d. 16. Juni til Jens Juhl Nedergaard tlf.  26 33 58 01 , email :  jensnedergaard@hotmail.com

Kærlig hilsen Charlotte, Anne-Marie og Jens