Referat af LL–møde 14.08 2021

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Lene Kristiansen, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Michael K. Andersen, Clarissa E. Sørensen, Jens Rasmussen, Steen Moestrup, Lenette Rasmussen (suppleant).
Afbud/fraværende: Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Michael P. Krog, Nils H. Andersen (suppleant).

Møde afholdt på Zoom.

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard vælges til ordstyrer og Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Personlig runde

a. Kort vejrmelding og forventninger til dagsorden og til møde. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 7 vedr. Kystlejr flyttes til efter pkt.4.
Med disse rettelser er dagsorden godkendt.

4. Godkendelses af referat fra møde den 05.06 2021

Med disse rettelser er referatet godkendt.

5. (lukket punkt)

6. Landsmøde 2021 1 – 3. oktober? (lukket punkt)

Steen fortæller om opgaverne i LL, og viser samtidig en oversigt over opgaverne:

Opgaver for LL-medlemmer i henhold til:
– LAP´s VEDTÆGTER LAPS PRINCIPPROGRAM
– LAP´s HANDLINGSPROGRAM 2021 – 2022.
– FORRETNINGSORDEN FOR LANDSLEDELSEN I LAP

OPGAVER FOR LL-MEDLEMMER:
– Deltage i ca. 10 møder årligt i Landsledelsen. incl. forberedelse og efterbehandling.
– Hverve medlemmer i samspil med andre medlemmer. – Sætte sig ind i økonomien og underskrive årsregnskab. Adgang til NEM id – underskrift regnskab og årsberetning mv.
– Repræsentere LAP ved møder, konferencer og messer.
– Bidrage til at udbrede kendskabet til LAP og udbrede foreningens budskaber.
– Mailkorrespondance vedr. LL og LAP´s arbejde
– Deltage som LL´s repræsentanter i arbejdsgrupper.
– Varetage og bidrage til LAP´s politiske arbejde Indgå i redaktionsudvalget.

7. Punkt vedr. møde med Astrid Krag og socialordførere v/Lene

Lene fortæller om opsamling fra mødet om psykiatrien og om forslagene fra gruppen – læs også bilag 6.
På mødet var der bl.a. deltagelse af flere ministre. Mødet var i regi af Rådet for Socialt udsatte.
Clarissa spørger til politikernes forslag til implementering af flere lønnede peers?
Hvad gør man i kommunerne når Peer skal være frivillige og ikke lønnede medarbejdere.
Hertil siger Lene, at det netop vigtigt at det er lønnede peermedarbejdere, hvilket hun har nævn i arbejdsgruppen. Hanne W. fortæller at en recovery mentor hedder Peers andre steder i landet.
Et LL- medlem spørger, hvordan de pæne overskrifter konkretiseres og udmøntes økonomisk? Lene fortæller, at der er flere ting, der faktisk koster mindre, og kan vi flytte midler fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien vil det være en rigtig god løsning.
Michael K. Andersen foreslår, at brugeren selv får mulighed for at skrive sin egen oplevelser af en hændelse eller situation.
Steen: Der mangler noget vedr. overdragelse af sager og koordinering i kommunerne, det er en erfaring jeg har gjort mig i min hjemkommune.

8. Orientering fra

a. FU
Socialstyrelsen beder om Ulfri regnskab 2020.
Steen fortæller, at Henning Jørgensen er død og skal bisættes 19.08 i Skansekirken.
Vedr. 10 års plan: Der bliver et møde vedr. psykiatriplan i oktober måned.
Steen repræsenterer LAP i møderne omkring 10 års planen.
Henrik fortæller om en konference i regi af KL, og oplyser, at der kun er givet kr. 1,5 milliard til både ældre og psykiatribrugere, bl.a. i forhold til de mange forslag der er i anbefalinger og rapport fra Socialstyrelsen. Dette gav nogle dårlige forudsætninger for arbejdet på konferencen.

b. LL

c. Orientering fra arbejdsgrupper
Sommerlejr: Michael K. Andersen syntes ikke alting gik helt godt på sommerlejren, men dem der var der, var glade for det. Det var en anelse kaotisk og ingen klarhed fra ledelsen – og ikke alle bolde blev grebet. Bettina går med i den ny gruppe. Steen: Der skal tænkes finansiering ind i det fremadrettet, og gerne søges midler med det samme.
Bettina sender stor ros til Michael K. Andersen, der fulgte alle sine opgaver til flot til dørs på sommerlejren.
Hanne W.: Gruppen opfordres til at skrive artikler og sende ind til bladet.
Clarissa fortæller, der har været møde i gruppen vedr. Vendepunkter og de håber der kom nogle interesserede med via introduktionen på sommerlejr og kystlejr. Vendepunkts gruppen forventer, at udbredelsen af Vendepunkter går i gang til næste år.
Lene fortæller, der var 15 personer på workshoppen vedr. Vendepunkter på Sommerlejren. Der var heriblandt også flere interessante emner, men ikke nødvendigvis kandidater til vendepunktsinstruktører til brug for den landsdækkende udbredelse af Vendepunkter.
Hanne har foreslået, at Knud laver et arrangement vedr. Vendepunkter i Roskilde sammen med Psyk Info.
Bettina oplyser, at bisidderkursus flyttes til oktober. Gruppen planlægger det videre kursusforløb den 19.08.
Hver lørdag kl. 12 – 15, og et år frem, vil Lene invitere til politisk debat i LAP København – Lene eftersender bilag.

9. Folkemøde 2021 – opfølgning

Grethe fortæller, at det var en udfordrende uge. Der kom dog mange gode snakke på Folkemødet. Lenette blev efterfølgende genkendt på sit arbejde da en havde set hende i fjernsynet. Tom siger det var et godt folkemøde.
Grethe siger det skal være tydeligt at man skal være selvhjulpen på næste folkemøde. Der vil være telte næste år. Grethe afleverer tøjet fra Folkemødet på sekretariatet.

10. Refugie – ny arbejdsgruppe mv.?

Michael fortæller, at der ikke er nogen der svarer på mails i gruppen.
LL – beslutter, at Michael K. Andersen ringer til hvert enkelt medlem.

11. Medlemskab i Danske Patienter v/Steen Moestrup

Steen fremsender pris og bilag til næste LL- møde.

12. Spørgsmål til politikere til lokal og regionalvalg. LAP valgaktiviteter?

LL – beslutter, at der med udgangspunkt LAPs forslag til 10 års plan udarbejdes et spørgeark som medlemmer kan bruge til den politiske debat frem mod kommunal- og regionsvalg. Steen og Hanne arbejder videre med forslaget.

Det sendes særskilt til medlemmerne i en folder. Lene vil bidrage til at lave denne folder.

13. Økonomi:

a. Budget ændring revisor – orientering
Kassérer oplyser at revisor udgifter skal opjusteres til kr. 136.000.

b. Forslag vedr. infomedia abonnement v/Nils
Forslaget bortfalder, da Nils ikke var til stede og ingen ønskede at opretholde det.

14. Forslag til LL – møder i 2021

Første møde efter Landsmøde er mandag 25.10 2021 kl.16 – 20.00 på Zoom.
To – dages møde afholdes 14 – 15. november tæt på København. Det vil sige dagen før konference på Christiansborg.

15. Punkter til næste møde

Vedr. landsmøde:
• Praktiske informationer? Budget 2022, Beretning og forslag – samlede
• Overrækkelsen af den eksterne LAP –pris, Handlingsprogram 2022?
• Beretning godkendes via mail.
Bemærkninger senest den 3.09 fra LL

16. Eventuelt

17. Hvordan syntes du mødet gik? Refereres ikke.