Deltagere: Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Tom Jul Pedersen, Steen Moestrup, Henrik K. Hansen, Jørn Bæk og Grethe Kristine K. Nørgaard (suppl.).  Jørn Bæk forlod mødet kl. 13.30.

Afbud/fraværende: Bettina Kræmer Mærsk, Nils Holmquist Andersen, René Strøm, Andrea Hermansen, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe (suppl.), Michael P. Krog og Cornelius Christiansen.

Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

 

 1. Udviklingsforløb v/Jon V. Andersen
  Jon nævner, at han stadig er i observationsfasen og på opdagelse. Indledningsvis nævnes, at man skal kunne se det fælles mål. Hvad virker og hvad gør de i andre organisationer.
  Der skal være en overenskomst om mødet og dagsordenen skal holdes: Lad være med at komme nyt på. Måden vi afvikler positive møder er det der skal implementeres, jf. den grønne trekant. Overflade problematikker kan løse nemt, hvis punktet forudgående er behandlet grundigt, f.eks. omkring hvordan LAP ser på frivilligt arbejde. Får vi inddraget hinanden nok og sikrer, at alle er hørt. Der kan komme en forhastet beslutning, –  så sæt tempoet ned.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
  Hanne W. vælges til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent. Steen Moestrup var referent fra punkt 12. For at sikre beslutningsdygtighed i LL (7 LL-deltagere) indgik (suppleant) Grethe K. Nørgård som fuld deltager i mødet.
 3. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Hvad ønsker du at opnå?
  Refereres ikke.
 4. Dagsorden.
  1. Punkter fra Tom (bilag 4). Punkterne er ikke på dagsordenen.
   Det aftales, at Hanne og Tom taler sammen om Toms punkter. Punkter fra Jørn B.
   pkt. 11 og pkt. 13 rykkes frem til pkt. 8.
  2. Efter tilretning godkendes dagsorden og mødet afvikles.
 5. Godkendelse af referat fra møde den 22.06.18 (bilag 5).
  Bo Steen skal ikke være med bindestreg. Hanne W. var ordstyrer under arbejdsgrupper på LL-møde 22.06. Ordlyden i pkt. 8. tilrettes. Referatet er herefter godkendt.
 6. Forslag til tilføjelse til forretningsordenen
  1. Drøftelse vedr. LL-medlemmer og suppleanter. Forslag til tilføjelse til forretningsordenen: ”LL- medlemmer har lov til melde sig ud og fortryde frem til næste LL- møde, og herefter indkaldes den næste suppleant i rækken”.
   LL stemmer om, om tilretning af forretningsorden skal ske allerede på mødet:
   4 stemmer for behandling nu. Tilretning af forretningsordenen behandles således i frokostpausen og godkendes efterfølgende. Efter tilretning beslutter LL at teksten ændres til:
   LL-medlemmer kan fortryde en udmeldelse af LL frem til førstkommende LL-møde. Først efter dette møde indkaldes den næste suppleant i rækken.
 7. Ny hvervekampagne
  1. Ændring af nytårskur og eventuel politikerdeltagelse
   Hanne S: foreslår at afholde nytårskur primo februar med politikerdeltagelse.
   Det skal planlægges i god tid og alle skal inviteres mener Hanne S.
   Hvis det kun er de lokale, der inviterer kommer alle ikke med. LL- beslutter med kvalificeret flertal at fastholde at vi inviterer de bestyrelsesmedlemmer og arbejdsgrupper til nytårskuren.

   Vedr. merchandise besluttes, at Hanne Wiingaard og Steen Moestrup arbejder videre med design og indkøb af rygsæk som en del af jubilæumsaktiviteter og i øvrigt også sælge rygsækken til LAP medlemmer.

  2. LAP-deltagelse på Politisk Værksted 30. august 2018.
   Jørn og Andrea har været med, og det var et udbytterigt møde.

 8. Evaluering af Folkemøde
  Retningslinjer for Folkemøde/diæter mv. (bilag 11)
  Pkt. 13. Grænser i forhold til opførsel i LAP v/Jørn Bæk.
  Det aftales at retningslinjer for Folkemødedeltagelse fremsendes forud for næste LL-møde.
  Pkt. 8 udsættes til LL møde i september.

  Pause

 9. Orientering fra
  1. FU
   Hanne W. fortæller om LAP ungdoms udflugt til Feddet og dertilhørende cykeltur m.m. Hanne S. har været til møde med Sundhedsministeren, og fortæller at LAP er inviteret til næste dialogmøde 23.08 2018.
  2. LLorientering om medlemstræf
   Jørn fortæller han har sendt tilbud fra konferencesteder til FU og til gruppen, og ikke fået svar. Depositum for deltagelse, der trækkes fra i rejsegodtgørelse drøftes efterfølgende. Gruppen kan selv beslutte dette spørgsmål. Steen M. fortæller om Brugernes BaZar den 29. august. LAP betaler rejseudgifterne til arrangementet, og der serveres Mormors hakkebøf på Bazaren. Sommerlejren gik rigtig godt, og der skal nedsættes en ny gruppe. Underholdning kan f.eks. bestilles forud til jubilæet. Vores revisor vil nok periodiserer en omkostning, så den først medtages i 2019, hvor den rettelig hører til.
  3. Udviklingskonsulent
   Udviklingskonsulent fortæller om aktuelle aktiviteter høringssvar, forslag vedr. jubilæum m.v. Hanne W. og Steen arbejder videre med forslag til jubilæumsaktiviteter. LL opfordres til at sende forslag til jubilæumsarrangementer ind forud for næste møde. Grethe K. Nørgaard forslår Stand-Up komiker Anders Stjernholm som bidragsyder på jubilæumsfest.
 10. Arbejdsgrupper: 
  1. a. Brev fra Lars Kristensen vedr. etablering af gruppe, der tog sig af tvang og bælte-  fikseringer på psykiatriske afdelinger (bilag 9)
   LL- beslutter at skrive til Lars K., at han kan danne gruppen og skrive til de forskellige regioner.
 11. Bisidderordning og fuldmagt v/Henrik K. Hansen (bilag 10)
   1. Henrik fortæller om en tung bisidder- og aktindsigts sag. Der siges ja til at Henrik går videre med sagen, herunder midlertidig fuldmagt. Det kan tilføjes i fuldmagten, at LAP ikke er ansvarlig.
    Det besluttes, at FU/sekretariatet skriver til LAP´s advokat vedr. fuldmagt og eventuelt ansvar.

    Pause

    Jørn har forladt mødet, Jakob har forladt mødet og overdraget referent opgaven til Steen.

 12. Ophævelse af behandlingskriteriet for tvang i psykiatriloven v/Hanne S. Kadziola
  1.  drøftelse (bilag 12)
   Hanne S. bringer til debat – hvad er det som LAP står for. Hanne gennemgår nogle ting fra principprogrammet.
   Steen der er nogen, som har haft fordel af, at få en dom til behandling fremfor fængselsdom.
   Grete gør opmærksom på, at det er bilag 1 – der burde være nævnt som bilag 12.
   Hanne S. ønske at få ophævet behandlingskriteriet ”de gule papirer” – diskussion omkring at det er nemmere med piller. For at få tvangen nedbragt skal denne del af loven fjernes. Der er for meget fokus på medicinsk behandling.
   Grete vi kan lave et borgerforslag – som man via nettet kan indsamle 50.000 underskrifter og dermed tvinge folketinget til at behandle et lovforslag.
   Henrik – taler for at man får en dom fremfor en dom til behandling.
   Steen taler for at placere debatten i en arbejdsgruppe omkring denne lovgivning.
   Debat om hvordan emnet behandles i forsamlingen.
   Og snak om hvordan forbereder vi punkterne bedre.
 13. Grænser i forhold til opførsel i LAP v/Jørn Bæk
  Udsat til næste gang
 14. Økonomi:
  1. Regnskabsoversigt (bilag 14a og b).
   – Tips-og Lotto (nu Ulfri). LAP har fået tilsagn om kr. 212.206,68.
   – Trygfonds ansøgning til sommerlejr og Ø-lejr.
  2. Oversigt gennemgået af Steen, vi skal være opmærksomme på at der er en del aktiviteter, som endnu ikke er planlagt afviklet men de er medtaget i budgettet, der var en budgetjustering på psykiatri TOPmødet kr. 5000 afsættes. Det bemærkes af forsamlingen, at sommerlejren og ølejren endnu ikke er regnskabsført fuldt ud. Opstillingen tages til efterretning.
   Oplysningerne om at der er penge til rådighed – afstedkom følgende forslag:
   -Forslag til andre aktiviteter: Go-card
   -Aktiviteter for nye medlemmer, og fastholde medlemmer.
   -Hvordan kan vi reklamere for LAP. Skal vi spørge et professionelt firma.
   -Hvordan gør vi det attraktivt at være i LAP. Hvad kan vi gøre af sjove ting fælles.
   -Hvervekampagne ??
   -Får nogle af de unge til at lave noget?
  3. Tips og lotto-midler for 2018 benævnt LOTTfri, søges overført til 2019 med ønsket om, at have ekstra penge til 20 års jubilæum.
   TrygFonden søges til 3 år for sommerlejr og ø-lejr.
 15. Udviklingsforløb v/Jon V. Andersen (20 minutter fra kl.16.40)
  Kan I sætte en time af pr. dagsorden/møde til substans/afklarings-snak?
  Hvad er det for ting jeg ser som det væsentlige – hvad er grundlæggende ting, der måske ikke fremgår af dagsordenen.

  Hvilken form ønsker vi at anvende`?
  Hvordan skal vi tackle når formen afviges?

  Hvordan skal dagsordenen se ud – punkterne beskrives.

  Give plads til at Jon kan komme frem med hvad der ikke er beskrevet, besluttet eller hvordan møderne kan afvikles på en mere hensigtsmæssig måde.

  Er vi parat til at give Jon 1 time – samlet, så vi kan have tid til at hører feedback på vores afvikling og til at vi kan reflektere over tingene.

  Vi skal være opmærksomme på hvad der sker mellem møderne – hvordan får vi tiden mellem møderne til at fungere på en konstruktiv måde i gruppen.

  Hvordan får vi folk opdraget som er voksne????

  Kan vi finde et fælles niveau i opførsel og kommunikationen???
  Gruppen må finde et grundlag og handle på.
  Vi skal være enige om reglerne – og vi mangler en dommer – helst en som kommer udefra – eller hvad skal der til for at vi forstår at følge reglerne og hvem har opgaven og talentet for at vurdere om reglerne overholdes.

  Forslag om, at mødeledelsen skiftes mellem deltagerne og forberedelsen køres af forskellige for at inddrage alle i opgaverne, så alle i gennem året får indsigt i hvordan det er – det skulle gøre gruppen mere ansvarlige.

  Der kunne være andre måder at holde møde på og det kan være en god idé at have både en som facilitere mødet og en ordstyrer.

  Styret mødeledelse kan virke bremsende på formen.

  Hvilke møder-former kan være positive. Skal vi prøve nogle andre former.

  Vigtigt at give de stille ordet.

  Hvornår spørger vi hinanden hvad og hvordan det virker?

  Hvordan udvikler vi mødeformen – og hvem vil påtage sig et ansvar for at planlægge møder.

  Plads til at klargøre rollerne og hvad indeholder de.

  Jon´s Feedback på dagens møde:

  Stemningen var rigtig god ved starten af mødet – stedet er måske årsagsforklaring.

  Vejrmeldinger – hvad bruger I dette punkt til??
  Er det for at blive klar på hvem der kræver ekstra omsorg – hvad betyder dette for os.

  Der mangler et spørgsmål: hvad har jeg tænkt at bidrage med?
  Hvilke udfordringer har jeg, hvad kan jeg påtage mig på dagens møde.

  FU mangler positiv feedback på hvad de har gjort anderledes til dagens møde.
  Vigtigt at give feedback på de ting, som bliver gjort.

  Ønske om møder med gensidig respekt og hvordan kan vi være fælles om dette.

  Hvad sker der før mødet og hvad er der sket tidligere – som måske er årsag til måden der gives feedback på.

  Et smil kan også være en form for feedback.

  Mangel på feedback – bliver årsag til større negativitet i processerne.

  Hvordan skaber man substans i dagsordenen.

  Det er vigtigt at sætte tid af i dagsordenen til at vi kommer på plads med dette.

  Mødedeltagerne bør reflektere over dagsordenen inden de møder op.
  Hvilke kriterier er der for at få et punkt på dagsordenen.
  Hvilke procedurer er der ??
  Er forretningsorden tilstrækkelig – hvad er undtagelserne, særlige tilfælde. Hvad er de uformelle ting.

  Tips og tricks – noteres guldkorn ned??

  I stedet for at opfinde den dybe tallerken hvert år. Jon´s fornemmelse er at guldkorn ikke bliver samlet.
  Behandling af punktet om ændringer af forretningsorden – kulturen omkring afstemninger – tyder på at præmisser ikke er belyste. Hvad er det gode argument. Uklarhed omkring substansargumenterne.

  Undgå kampafstemninger.

  Hvordan sikre vi at alle har forstået de gode argumenter og alle forstår hvad der er væsentlige problematikker i opgaven.

  Metode som sikre substans i afviklingen af punkterne.

  LAP18@lap.dk besvares om det er i orden, at Jon anvender 1 time af mødet til substans/afklarings snak.

  Et flertal af de forsamlede indstiller at Jon får en time undervejs – og i den første del af mødet. Det er Jon som styrer timen og måden den anvendes.

 16. Evt.
 17. Hvordan synes du, mødet gik?