Høringssvar vedrørende udkast til udbudsmateriale for psykiatrilovsundersøgelse. 3. oktober 2003

Indenrigs- og sundhedsministeriet
3. sundhedskontor
Slotsholmsgade 10 – 12
1216 København K

 

Vi hilser fra LAP’s side en kommende undersøgelse af psykiatrilovens virkninger velkommen, især da man i modsætning til psykiatrilovsundersøgelsen forud for sidste revision af loven denne gang vil inddrage patienter, pårørende og deres organisationer. Vi tager imidlertid skarpt afstand fra den tolkning af bemærkningerne til psykiatrilovens §46, man med udkastet lægger op til. Som vi læser og forstår såvel Retsudvalgets beretning som Justitsministeriets bemærkninger, var det ikke kun virkningerne af de i juni 1998 vedtagne lovændringer, men virkningerne af hele psykiatriloven, der skulle undersøges som forudsætning for at fremsætte forslag til revision af loven i folketingsåret 2005-06. Vi mener, at Retsudvalget med sin opfordring om at iværksætte en undersøgelse af lovens virkninger også omfattende bruger- og pårørendeerfaringer netop forsøgte at imødekomme den kritik vi fra patient-/expatient side havde fremsat af den af Retspsykiatrisk Klinik ved psykiaterne Per Maegaard Poulsen og Peter Kramp gennemførte og i 1996 afsluttede undersøgelse. Vi gjorde den gang bl.a. over for Retsudvalget opmærksom på, at der efter vores opfattelse ikke var tale om nogen uvildig undersøgelse, idet personer, der udsættes for psykiatrilovens virkninger, overhovedet ikke havde haft mulighed for at medvirke i undersøgelsen, der via spørgeskemaer udelukkende havde indhentet vurderinger fra en række forskellige faggrupper. Psykiatrilovsundersøgelsen havde da også meget rammende undertitlen: ”En undersøgelse af Lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien med hovedvægten på kliniske og administrative forhold”.

At der ikke var tale om en uvildig eller upartisk undersøgelse fremgår af undersøgerens stærkt paternalistisk farvede og nedladende opfattelse af psykiatriens patienter:

”Det har været naturligt at spørge patientrådgiverne som udefrakommende og uafhængige personer om deres syn på forholdene på de psykiatriske afdelinger. Patienternes egne vurderinger af disse forhold kan i vid udstrækning farves af den psykiatriske lidelse, mens personalets vurderinger af samme også kan være behæftet med usikkerhed, når man f.eks. ”vænner sig til” eller ”tilpasser sig” forholdene”. (Psykiatrilovsundersøgelsen, 1996, side 417: )

 

”Som anført i indledningen har formålet med denne spørgeskemaundersøgelse blandt andet været at foretage en slags ”indirekte brugerundersøgelse”; at belyse, hvorledes patientrådgiverne som udefrakommende personer vurderer forholdene. Patientrådgiverne er ikke en del af det psykiatriske behandlingssystem og må derfor på grund af denne uafhængighed antages at vurdere forholdene mere lægmandsagtigt og i højere grad ud fra en brugersynsvinkel. Der opnås herved en mere objektiv vurdering, end tilfældet ville have været, såfremt patienterne selv var blevet spurgt, med de indvirkninger patienternes psykiske tilstande og særligt psykoserne kan medføre” (side 490: )

Når man nu fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets side lægger op til en så snæver tolkning af Retsudvalgets opfordring og Justitsministeriets løfte om i en undersøgelse af lovens virkninger at inddrage bruger- og pårørendeerfaringer, mister de personer, der som ”slutbrugere” rammes af psykiatrilovens bestemmelser, igen en mulighed for at give udtryk for, hvordan lovens grundlæggende bestemmelser om frihedsberøvelse og tvangsbehandling opleves.

Efter LAP’s opfattelse er en sådan bredere tilrettelagt undersøgelse af lovens virkninger med vægten lagt på patienters og pårørendes erfaringer absolut påkrævet. En sådan undersøgelse kunne bringe frem i lyset:

 • hvordan psykiatriens patienter oplever den stigende tilbøjelighed til at anvende tvangsforanstaltninger
 • i hvor stort omfang tvangen opleves som personligt krænkende, udmygende og nedværdigende behandling/mishandling
 • hvad man fra patient-, expatient- og pårørendeside mener, der skal til, for at tvangen i psykiatrien i overensstemmelse med mange års politiske udmeldinger, men i modstrid med den faktiske udvikling, for alvor kan blive nedbragt.

Det kunne bl.a. søges nærmere belyst, hvordan den af Europarådets Antitorturkomite kritiserede og som mishandling benævnte omfattende anvendelse af bæltefiksering, opleves at patienterne, ligesom det kunne søges be- eller afkræftet, hvor vidt tvangsbehandling med neuroleptika og elektrochok opleves som tortur af de ramte patienter.

At der her i landet ikke i synderligt omfang har været gennemført sådanne undersøgelser af patienternes oplevelse og vurdering af tvangen i psykiatrien, fremgår i øvrigt af Indenrigs- og Sundhedsministerens svar til § 71 tilsynet den 22. maj og 17. juli i år. Her anfører ministeren: ”At der ikke findes brugerundersøgelser, der retter sig specifikt mod administrativt frihedsberøvede patienter.” Det kan virke noget paradoksalt, at ministeren i sit svar til § 71 tilsynet netop gør opmærksom på, at bruger- og pårørendeerfaringer skal indgå i den kommende psykiatrilovsundersøgelse, som man nu altså fra ministeriets side lægger op til netop ikke skal inddrage de grundlæggende og efter LAP’s opfattelse menneskerettighedskrænkende bestemmelser i loven, men kun de mere eller mindre kosmetiske ændringer, der blev vedtaget i 1998.

Til selve udbudsmaterialet har vi øvrigt følgende kommentarer:

Bemærkninger om kvalitetskriterier ved valg af tilbudgivere:

Vi bifalder betingelsen på udkastets side 3 om, at ”Det er en forudsætning for godkendelse, at de detaljerede forslag generelt lever op til god forskningsmæssig standard for kvalitative og kvantitative undersøgelser”. Denne betingelse må antages at indebære, at den kommende undersøgelse kan blive uvildig og upartisk. Den første psykiatrilovsundersøgelse var, som nævnt, efter LAP’s opfattelse ikke uvildig og upartisk, idet den blev udført af psykiatere, dvs. af interessenter i undersøgelsens resultater og konsekvenser, som lagde hovedvægten på de klinisk-administrative aspekter.

Vi foreslår uddybet/præciseret i udbudsmaterialet, hvad der forstås ved begrebet „uafhængigt forskningsinstitut“, således at man på forhånd peger på et uvildigt forskningsinstitut, der som tilbudsgiver ikke har andre interesser i sagen, end at udføre undersøgelsen så videnskabeligt redeligt som muligt.

Vi bifalder ministeriets generelle vurderingskriterier ved valg af tilbudsgivere, der vil blive indbudt til at afgive endeligt tilbud (side 1), nemlig soliditet, erfaringer med lignende opgaver og uddannelse og erfaring hos de medarbejdere, som tilbudsgiver vil benytte til opgaven. Eftersom undersøgelsen skal foretages vha. spørgeskemaundersøgelser og interviews, foreslår vi præciseret i vurderingskriterierne, at tilbudsgiver skal kunne dokumentere erfaring med at anvende disse metoder på (universitets-)forskningsmæssigt niveau.

Bemærkninger om undersøgelsens udarbejdelse:

Betingelsen (side 3) om, at udarbejdelse af spørgeskema og interviewmateriale skal være tilpasset den brugergruppe, til hvilken de enkelte spørgsmål er rettet, rummer en mulighed for, at patienterne kun bliver stillet enkle og banale spørgsmål uden juridisk substans. Det vil især være ønskeligt at få præciseret i udbudsmaterialet, at et af de afgørende kriterier for hvilken tilbudsgiverne, der bliver valgt, vil være, at tilbudsgiveren kan inddrage patienter og ex-patienter og pårørende i undersøgelsen. Vi vil forslå at man i proceduren for godkendelse af de detaljerede forslag til spørgeskema- og interviewundersøgelse inddrager undersøgelsens hovedinteressenter, bl.a. de nævnte bruger-, pårørende og interesseorganisationer.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 21. september 2003

Mødested: Mediehuset, Århus

NB. Dette referat er skrevet efter, at hjemmesidegruppen havde afholdt sit næste møde (d. 15/11 2003), og indeholder derfor enkelte oplysninger, som ikke var fremkommet på det møde, som referatet omhandler.

Til stede:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard (ordstyrer)

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Alfred Sloth Knudsen

Karl Bach Jensen

Bøje Allermand

 

Ingen af de tilstedeværende havde hørt fra Helle Kudahl (medarbejder på sekretariatet), som Alfred havde regnet med skulle deltage i dette møde.

Karl Bach Jensen har meddelt, at han træder ud af hjemmesidegruppen for at koncentrere sig om det internationale arbejde i LAP.

1. Hvordan har jeg det for tiden?

Intet referat fra dette punkt.

2. Valg af ordstyrer

Hanne blev valgt (ordstyreren blev valgt inden punkt 1).

3. Valg af referent

Jakob blev valgt (men da han fik forlagt sine noter fra mødet, var han ude af stand til at skrive referatet, som derfor senere blev skrevet af Jan).

4. Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 udgår. Ellers godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.

6. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. arbejdsgrupper: Jakob har lavet en side om arbejdsgrupperne (referenten er ikke klar over, om denne side er lagt ud på hjemmesiden).

Vedr. e-mail-adresser: Følgende nye adresser er oprettet/taget i brug:

bladet@lap.dk

webmaster@lap.dk

tilmeld@lap.dk

Følgende personer har fået en @lap.dk-adresse: Lise, Jakob, Hanne og LAPs nye rejsekonsulenter Mårten og Nils. Desuden har Erik Olsen vistnok en.

Lise vil spørge landsledelsen, om der er interesse for og penge til yderligere e-mail-adresser.

7. Vil det være OK, at hjemmesiden igen bliver lavet i FrontPage, eller skal det laves i et andet produkt ? – Bøje

Der er enighed om at stå fast på beslutningen fra sidste møde om ikke længere at anvende FrontPage.

Siden sidst har Jakob fået en ny ide. Han foreslår, at der anskaffes et såkaldt Content Management-system. Dette koster ca. 30.000 kr. plus moms (37.500 kr.) og giver mange fordele i arbejdet med hjemmesiden.

Det vedtoges at indstille til landsledelsen, at dette bevilges.

8. Evt. indkøb af ny software – bl.a. information fra landsledelsesmødet den 20/9 ved Jakob

Jakob havde planlagt at fremsætte ovennævnte forslag på landsledelsesmødet i går, men valgte i sidste øjeblik at udsætte dette. Se i øvrigt punkt 7.

9. Tilføjelse af muligheden for at deltage i Landsmøde under Bliv medlem – Alfred

Stavefejl – Ny handlingsplan og bugdget – Alfred

Alfred var ikke til stede, men havde telefonisk orienteret Jan om, hvad dette drejede sig om.

Den første del handler om, at Alfred har fået den ide, at på siden, hvor man kan melde sig ind i LAP, skal det fremgå som en medlemsfordel, at man kan deltage i det årlige landsmøde.

Vedtaget. Jakob sørger for udførelsen.

Den anden del handler om, at Alfred har fundet den nævnte stavefejl (budget fejlstavet). Desværre kunne han ikke længere huske, hvor det var. Jakob lovede at finde fejlen og rette den.

10. Debatforum – bl.a. mulighed for at slette egne indlæg

Det er ikke muligt at få en sådan funktion med det nuværende debatforum.

Hvis vi får bevilget det i punkt 7 omtalte nye system, får vi mulighed for at lave et nyt debatforum, mere eller mindre som vi vil have det. Emnet tages derfor op igen på næste møde.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Punktet udgår.

12. Statistik over besøg på hjemmesiden – Bøje

Det er kun Bøje, der ved, hvordan man får udlæst denne statistik.

Jakob kontakter Bøje for at få det at vide og rundsender statistikken til resten af gruppen.

13. Evt.

Næste møde afholdes lørdag den 15. november 2003 kl. 11 – 16 i Mediehuset, Århus.

Lise reserverer et mødelokale, så vi ikke igen skal sidde i kantinen.

Referat af Landsmøde 2003

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. maj 2003 på Comwell i Middelfart
Der deltog 90 medlemmer i landsmødet.Medlem af formandskabet Erik Olsen bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1 Valg af dirigenter

Pernille Jensen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2 Valg af stemmetællere

Paul Bjergager, Steen Viggo Pedersen, Ingelise Pedersen og Preben Borchmann blev valgt.

Herefter blev Gabor Gombos, formand for European Network of Users and Survivors of Psychiatry, budt velkommen. Gombos fortalte om brugerorganiseringen i sit hjemland, Ungarn, og ENUSP’s historie.

3 Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede Lise Jul Pedersen fra Formandskabet yderligere om arbejdet i det forløbne år.

Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Steen Moestrup roste beretningen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, om ansættelse af en jurist i LAP er nedprioriteret? Lise Jul svarede, at det er det bestemt ikke.

Bjarne Skov Jensen takkede for en god beretning og understregede vigtigheden af lokal organisering.

Ulla Mygind ønskede debat om en handleplan for at skaffe flere medlemmer.

Søren Amstrup mente det var en god beretning, og anbefaler at ansætte en jurist i foreningen. Evt. en ad hoc konsulent.

Minna Holm går ind for en fuldtidsansat jurist.

Susanne Midtgård understregede vigtigheden af at få flere medlemmer, bl.a. ved oprettelse af lokalkontorer.

Thoridt Allermand var enig med Susanne.

Ib Bak: Projekter som selvhjælp giver flere medlemmer.

Erik Olsen går ind for regionale kontorer, men mener også det er vigtigt at komme ud på de enkelte væresteder.

Lars Strange takkede for en god beretning.

Tom Jul Pedersen ønskede yderligere information om udskiftning i landsledelsen i den forløbne periode og om de arbejdsgrupper der ikke er nævnt i beretningen.

Erik Olsen meddelte, at der ikke har været lige meget aktivitet i alle grupper pga. sygdom, og at alle grupper er åbne for medlemmer op til et vist antal.

Lene Fahlgren meddelte, at landsledelsen ikke har nedprioriteret juristansættelse. Lene skulle have været ansat men har selv trukket sig. Hun foreslår i stedet at danne et netværk bestående af flere jurister, og efterhånden at uddanne brugere til at tage sig af de normale juridiske spørgsmål.

Preben Borchmann mindede om, at medlemmerne ikke er ressourcestærke. Mange er dog velfungerende i lange perioder – tag ud og fortæl om foreningen, det giver flere medlemmer.

Lise Jul gjorde opmærksom på, at LAP ikke har penge til ansættelse af en fuldtids jurist på normale lønvilkår. Der er behov for yderligere uddannelse af FAP’erne til lokal rådgivning.

Bjarne Skov Jensen mente, at LAP skal vokse – flere medlemmer har flere kompetencer.

Karl Bach nævnte, at sidste års handlingsplan ikke bare er den siddende ledelses ansvar, det er også medlemmernes handlingsplan. Vi er afhængige af aktive medlemmer, arbejdsgrupperne har også et ansvar.

Dorthe Raffenberg roste beretningen og opfordrede til at arbejde for kollektiver for brugere, der ikke kan bo alene.

Johnna Sørensen mener vi har hårdt brug for juridisk assistance.

Lise Jul Pedersen gjorde opmærksom på, at folk i landsledelsen ikke kan være enige om alt, og at nogle vil vælge at trække sig ud af arbejdet, måske fordi man ikke har gjort sig klart hvad det omfatter.

Erik Olsen foreslog, at den nye landsledelse overlades udformningen af en juridisk støtteordning. Han ønskede forsamlingens synspunkt mht. ansættelse af folk med eller uden brugerbaggrund.

Jens Nielsen foreslog, at LAP købte en ejendom – dette må vi ikke iflg. vores bevilling.

Ingelise Pedersen foreslog ansættelse af konsulenter ude i landet. Det er hårdt arbejde at skaffe medlemmer.

Zenia Nyboe anbefalede at bruge penge på at ansætte en jurist, og sende flere penge ud i lokalforeningerne.

Thoridt Allermand anbefaler ansættelse af brugere ude i landet.

Helge Preben Sørensen mente man kan agitere for LAP gratis ved at skrive artikler m.v.

Lise Jul Pedersen: Husk vi skal selv lave arbejdet. Det er ikke sekretariatet, der skal lave arbejdet for os. Psykiatribrugere skal selvfølgelig have mulighed for skånejob.

Ib Bak nævnte den energi det kræver at sidde i landsledelsen. En frivillig indsats er nødvendig, vi skal ikke være ofre, men selv gøre noget. Vis det udadtil. Ib foreslår oprettelse af chatrum eller SMS, så vi kan støtte hinanden. Vi kan hver især bruge 1 eller 2 timer ugentligt på opsøgende arbejde.

Mårten Breum anbefaler ansættelse af folk i skånejobs. Find ildsjælene og honorer dem. Se på FAP Århus.

Søren Amstrup opfordrer FAP’erne til at tage opgaven på sig med medlemshvervning.

Karl Bach mindede om, at de 3 x 1,7 mio. kr. er bevilget til bl.a. at ansætte folk i organisationen. LAP skal bygges op over de næste 3 år, så vi kan overleve som forening også når bevillingen udløber.

Benny Bojsen understregede, at landsledelsen består af individualister, men at diskussioner foregår i en god stemning.

Erik Olsen opfordrer til, at man lokalt indsender ansøgninger om støtte til socialministeriet. Han anbefaler afholdelse af et kursus for den nye landsledelse. Erik deltager i et projekt om skjult tvang, og anmodede deltagerne om at sende deres evt. historier ind.

Birte sagde, at hun har været 2 år i landsledelsen, og at det har været spændende og svært.

Lise Jul Pedersen roste Karl Bach for det internationale arbejde, han har påtaget sig. Hver yder på sin måde i landsledelsen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Lise Jul Pedersen gennemgik regnskabet.

Bemærkninger til regnskabet:

Tom Jul Pedersen bad om og fik oplysninger om mødekontoen, bankrenter og abonnementer.

Søren Amstrup bad om og fik oplysninger om arbejdsgruppernes udgifter.

Karl Bach orienterede om udgifter til det internationale arbejde, som hidrørte fra år 2001.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5 Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Paul Bjergager havde foreslået, at det ikke længere skulle være muligt at blive kollektivt medlem af LAP.

Forslaget blev forkastet.

Øvrige forslag

Forslag fra Paul Bjergager om afholdelse af sommer- og vintertræf blev overgivet til den gruppe, der skal udarbejde handlingsplanen.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Søren Amstrup om LAP’s holdning til stigmatisering blev henvist til en arbejdsgruppe vedr. jura.

Forslag fra Tom Jul Pedersen – spørgsmålene er besvarede i beretningen – forslaget om medier henvises til handlingsplangruppen.

Orientering om arbejdet i landsledelsen

Hanne Løvig og Lise Jul Pedersen orienterede om egne erfaringer om arbejdet i landsledelsen.

Projekt recovery-orientering

Pernille Jensen orienterede om det 3-årige projekt.

6 Godkendelse af handlingsplan

Den af gruppen foreslåede handlingsplan blev gennemgået, rettet til og godkendt. Den nye landsledelse må rette den til sprogligt.

7 Fastsættelse af kontingent for år 2004

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

8 Godkendelse af budget for år 2004

Lise Jul Pedersen forelagde budgettet.

Bemærkninger til budget:

Der kan spares på landsmødet.

Drop gratis avis til landsledelsesmedlemmer.

Lej en lejlighed i Odense til de, der arbejder frivilligt på sekretariatet.

Et forslag om halvering af en lang række udgifter blev forkastet.

Herefter godkendtes budgettet med den rettelse, at jurist og konsulent – lønningerne slås sammen i budgettet under organisationsansatte.

Udtalelse fra landsmødet

Pernille Jensen oplæste gruppeoplæg til udtalelse om tvang – udtalelsen blev godkendt og udsendt til pressen.

9 Valg af landsledelse

Der blev afgivet 75 stemmer, som blev fordelt på følgende måde.

Karl Bach: 62
Mårten Breum: 54
Hanne Elena Rørbech: 53
Zenia Nyboe: 48
Birte B: 42
Jakob Dahl: 42
Paul Bjergager: 27
Søren Langkilde: 26
Ingelise Pedersen: 25
Bo Steen Jensen: 24
Knud Schou: 24
Johnna B. Sørensen: 17
Steen Moestrup: 12
Anders Larsen: 9

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Benny Bojsen
Birte B (genvalgt)
Hanne Løvig
Hanne Rørbech (nyvalgt)
Hanne Wiingaard
Ib Bak
Jakob Dahl (nyvalgt)
Karl Bach (genvalgt)
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum (nyvalgt)
Michael P. Krog
Paul Bjergager (nyvalgt)
Zenia Nyboe (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Søren Langkilde
2. Ingelise Pedersen
3. Bo Steen Jensen
4. Knud Schou
5. Johnna B. Sørensen
6. Steen Moestrup
7. Anders Larsen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Et forslag om ny statsautoriseret revisor blev forkastet. Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Leif Aaen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde fortalte, at han søger midler til en rejse til Grønland for at agitere for LAP.

Jens Brochmann mente mødet var gået for stærkt, men takkede landsledelsen for udført arbejde.

Helge Preben Sørensen fortalte om aktiviteter i Silkeborg.

Karl Bach takkede Erik Olsen for meget flot arbejde for LAP i mange år.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Helle og Jesper).

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere: 
Birte B
Hanne Wiingaard (tovholder)
Joy Dalhof
Steen Moestrup
Aase Trolle-Schultz
Jens Mølgaard
Rigmor Veifert
Marianne Nilsson

Afholder møde i Odense 23. maj 2003. Udover formålet, som er at udgive medlemsbladet 4 gange årligt, påregnes udgivet et særnummer om recovery medio august.

Alternativgruppen:

Deltagere: 
Ib Bak
Steen Moestrup
Vivi-Ann Johansen
Johny Alhmann
Irene Vella

Ideplan: Annoncer i alternative blade, seminar med alternative behandlere, LAP udbyder kurser til medlemmer (forsøg evalueres).

Jura-gruppen:

Deltagere: 
Søren Amstrup (tovholder)
Johnna B. Sørensen
Knud Schou
Inge Marie Frost
Per Selmer

Formål: Juridisk ligeværdighed med andre borgere. Juridisk hjælp til alle i LAP. Frigørelse efter endt behandling.

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Jakob Dahl
Lise Jul Pedersen
Erik Bøje Allermand

Koordinering af indhold med blad- og PR-gruppe: Artikler i bladet udgives samtidig på hjemmesiden. Små aktuelle ting på hjemmesiden med det samme. Form/udseende: Hjemmeside mere visuel (flere billeder). Synlig forandring hver måned. E-mail adresser til alle. Mere ensartethed i overskriftsfeltet. få arbejdsgange til at hænge sammen: indmeldingsblanket (e-mail), invitation nyhedsbrev, notits mulighed tilmelding hver gang i medlemsbladet. Markedsføring af hjemmeside: På LAP’s visitkort skal stå www-adressen. I bladet under kolofon, evt. mail på artikler i bladet. Hjælpe landsledelsen med autosignatur.

Arbejdsmarkedsgruppen:

Deltagere:

Niels Peter Mosegaard
Benny Bojsen
Bjarne Skov Jensen
Emil Hiort-Lorenzen
Zenia Nyboe
Søren Langkilde

Formål: Sikre fastholdelsen til arbejdsmarkedet, støtte medlemskredsen ud fra gældende regelsæt, og ønskeligt regelsæt. Studiekreds, møder skal give kompetence til vejledningsopgaver overfor medlemmer indenfor arbejdsmarkeds- og pensionsforhold.

International gruppe:

Deltagere: 
Anders Jensen
Helle Kroman
Leif Aaen
Karl Bach (tovholder)
Søren Ditlevsen
Helge Preben Sørensen
Maria Holbæk
Gabor Gombos

Første møde afholdes 10. juni 2003.

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres- og -overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden.

Det vil vi gøre ved at:

 • Gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau
 • Understøtte LAP’s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved
 • at forbedre og vedligeholde WNUSP’s hjemmeside
 • at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad
 • Udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP
 • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
 • Søge økonomiske midler til WNUSP’s arbejde
 • Forberede afholdelse af en fælles europæisk og verdenskongres (E + WNUSP) ultimo 2004

Landsmødet opfordres til at beslutte en hensigtserklæring om, at et overskud, der oparbejdes i indeværende år, reserveres til at finansiere logi og forplejning for op til 250 gæster fra i alt op til 100 lande på en E + WNUSP kongres ultimo 2004 i Danmark.

PR-gruppen:

Deltagere:
Birte B (tovholder)
Ulla Mygind

Mette Kroman Christensen
Hanne Løvig
Helle Larsen
Lars Strange
Hanne Wiingaard

Formål: Vi ønsker at lave et introduktionsblad (prøvenummer), om LAP. Det skal være let læseligt og iøjnefaldende og trykkes i ca. 5000 eks. Det skal indeholde oplysninger om hvad LAP står for, aktiviteter og tilbud. Desuden ønsker vi at lave et nyhedsbrev til alle væresteder og en kuglepen til salg. Det er vores mål også at udarbejde forslag til, hvordan vi kommer i medierne og får bedre kontakt med folketingets partier.

Selvhjælpsgruppen:

Deltagere: 
Anders Larsen (tovholder)
Karin Frackowiak
Ingelise Pedersen
Ib Bak

Formål: Via selvhjælpsgrupperne at søge at hverve nye medlemmer til LAP og dermed organisere flere brugere. Gruppen skal arbejde med: Instruktørkursus for kommende igangsættere skal strammes op. Hvervning af igangsættere uden for LAP. At gøre selvhjælpsgrupper til en FAP-aktivitet.

Første møde afholdes i Århus 16. august 2003 kl. 12-18.30.

Refugiegruppen:

Deltagere: 
Asjan Jakobsen
Gitte Thomsen
Erik Asger Pedersen
Anne Stjerneby
Paul Bjergager

Formål: Oprette et mødested for LAP-medlemmer, et sted hvor vi kan tale om vores problemer, et sted hvor man tager hen når man savner fællesskab og for at få det bedre. Et fællesskab/kollektiv med faste og skiftende medlemmer, der i den udstrækning de kan vil deltage i arbejdet. Folk der er for syge kan ikke være der af hensyn til dem selv og andre. Der ønskes anskaffet bil, dyr, køkkenhave til eget forbrug.

Første møde afholdes 14. juni 2003 kl. 12.00 på gården.

Forældregruppen:

Deltagere: 
Lise Vestergaard

Navne og formål foreligger ikke.

Handlingsplanen: (er vedlagt referatet)

Deltagere: 
Bolette Bjørn
Thoridt Allermand
Herluf Dalhof
Mårten Breum
Erik Olsen
Ib Bak
Lise Vestergaard
Bo Steen Jensen
Jan Tofte Hansen
Jens Chr. Nielsen
Tom Jul Pedersen

Gruppe om tvang til landsmødeudtalelse: (er vedlagt referatet)

Deltagere:

Gitte Lindskov
Dorthe Raffenberg
Hanne Rørbech
Preben Borchmann
Pernille Jensen

Vi vil modsætte os: Tvangsbehandling, tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering, elektrochok og fiksering mod egen vilje.

Vi går ind for: Mere omsorg gennem øget personale, eneværelse, medbestemmelse i egen behandling, frit valg af behandler, blive bevidstgjort om sin egen behandling/vær din egen læge.

Psykiatriske patienters retssikkerhed i Europa (28. januar 2003)

Tendenser til forringelse af psykiatriske patienters retssikkerhed i Europa. 28.01.2003

Notat udarbejdet af Karl Bach, medlem af LAP’s landsledelse, medlem af Rådet for Socialt Udsatte, medlem af ledelsen i WNUSP (World Network of Users and Survivors of Psychiatry). 

Nugældende international ret på området

I den udvalgsbetænkning (“Kallehaugeudvalgets” Principbetænkning om tvang i psykiatrien – nr. 1068, 1986) der gik forud for vedtagelsen af den danske såkaldte psykiatrilov (Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien) henvistes der (s. 140 ff) til Europarådets “Recommendation R(83) 2 Concerning the legal protection of persons suffering from mental disorders placed as involuntary patients”. Denne rekommandation er vedtaget af Europarådets besluttende organ: Ministerrådet og tiltrådt af Danmark. Rekommandationen har en ret begrænset detaljeringsgrad og opererer ligesom dansk lovgivning med, at der i tilfælde af alvorlig fare for personen selv eller andre kan frihedsberøves med henblik på behandling. Det anvise også som en mulighed, at der kan frihedsberøves hvis undladelse heraf ville føre til forværring af tilstanden eller forhindre at behørig behandling iværksættes (i stil med – men lidt mere vidtgående end – behandlingsindikation for tvang i psykiatriloven – populært kaldet tvangsindlæggelse på gule papirer).

Rekommandationen omhandler procedurer vedrørende frihedsberøvelse, men forholder sig ikke specifikt til procedurer vedrørende tvangsbehandling. Hvad tvangsbehandling angår, anføres dog enkelte begrænsninger, når der er tale om ikke anerkendte behandlingsmetoder eller behandlingsmetoder, der kan påføre patienten hjerneskade/varigt ændre personligheden. Der hvor rekommandationen adskiller sig markant fra dansk lovgivning, er i bestemmelserne om, hvem der kan udsættes for psykiatrisk tvang, idet man operer med begrebet “mental disorder”, som er betydeligt mere omfattende end det danske begreb om sindssygdom. Begrebet bliver dog ikke nærmere defineret. Rekommandationens bestemmelser gælder kun i forholdsvis begrænset omfang (primært reglerne om behandlingsanliggender) i forbindelse med retsligt idømte foranstaltninger.

Et betydeligt mere omfattende dokument hvad angår internationale standarder og tvang i psykiatrien er de af FN’s generalforsamling vedtagne “principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care” (resolution 46/119 af 17. december 1991, (se: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/68.htm).

Disse såkaldte MI-principper har ikke bindende retsgyldighed for medlemslandene, men har spillet en væsentlig rolle for lovgivningen på området i en række lande. MI-principperne anviser udtrykkeligt at psykiatrisk tvangsbehandling kun kan iværksættes efter en forudgående frihedsberøvelse. I øvrigt har principperne, som dansk lovgivning stort set er i overensstemmelse med, de senere år mødt megen kritik fra den internationale bruger-bevægelse på området, idet brugerbevægelsen principielt tager afstand fra psykiatrisk tvangsudøvelse og opfatter særlovgivning på området som ensidig diskrimination (se fx: http://www.wnusp.org/docs/positionpaper.html ).

Europarådets parlamentariske forsamling fokuserer på menneskerettigheds-aspekter. I begyndelsen af 1990’erne beskæftigede progressive medlemmer af Europarådets rådgivende parlamentariske forsamling sig med tvang i psykiatrien mere ud fra menneskeretsaspekter end ud fra snævre behandlingshensyn. Forsamlingens interesse for området mundede ud i “Recommendation 1235(1994) on psychiatry and human rights” (se: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/68.htm).

Forsamlingen opfordrede ministerkomiteen til at styrke retssikkerheden bl.a. ved at afskaffe tvangsbehandling med elektro-chok, indføre forbud mod bæltefikseringer og tvangssterilisationer, sikre at beslutninger om psykiatrisk frihedsberøvelse altid træffes af en dommer og ved etablering af et internationalt overvågningsorgan i stil med den europæiske torturkomite (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Den parlamentariske forsamlings anbefalinger førte til, at der under den såkaldte Styrekomite for Bioetik nedsattes en arbejdsgruppe kaldet Working Party on Psychiatry and Human Rights (CDBI-PH). Arbejdsgruppen har en engelsk psykiatriprofessor som formand og består udelukkende af lægelige og juridiske “eksperter”.

Hvidpapir fra Europarådets arbejdsgruppe lægger afstand til den parlamentariske forsamling. I januar 2000 udsender arbejdsgruppen et såkaldt : “WHITE PAPER” on the protection of the hu-man rights and dignity of people suffering from mental disorder, especially those placed as involun-tary patients in a psychiatric establishment” http://www.legal.coe.int/bioethics/gb/pdf/txtprep5b.pdf .

Dette “White Paper” – som på ingen måde kan opfattes som et egentligt forslag til en ny rekommandation på området – lægger med en række forslag og spørgsmål op til meget alvorlige forringelser af retssikkerheden på områ-det. Samtlige forslag til forbedringer, som den parlamentariske forsamling i 1994 pegede på, lægger man uden udtrykkeligt at gøre opmærksom herpå op til at forkaste. “Hvidpapiret” blev rundsendt til høring i diverse internationale NGO’s og via medlemsstaterne også til brede nationale høringer. I den Europæiske brugerbevægelse tog vi dels i et fælles høringssvar fra paraplyen ENUSP og dels i de enkelte landes organisationer markant afstand fra hovedparten af “hvidpapirets” forslag (se:http://www.enusp.org/).

Forslag til ny rekommandation udarbejdes bag lukkede døre I midten af 2002 bliver vi så i den europæiske brugerbevægelse opmærksom på, at der siden sep-tember 2001 har foreligget et første udkast til “Draft Recommendation of the Committee of Mini-sters to member States to ensure the protection of the human rights and dignity of people with men-tal disorder, especially those placed as involuntary patients in a psychiatric establishment”. Vi for-søger forgæves via henvendelser til den ansvarlige embedsmand i Europarådet, Carlos de Sola at få dette dokument sendt til høring i foreningslivet, men får den besked at vi jo allerede har haft “hvid-papiret” til høring, og at det ikke er almindelige praksis at sende udkast til rekommandationer ud til offentlig høring.

Rekommandationsudkastet lægger på de fleste områder op til de samme forringelser som det forudgående “White Paper”:

Målgruppen for psykiatrisk tvang uddybes ved at “mental disorder” defineres som psykisk sygdom, psykisk handicap og personlighedsforstyrrelse. Frihedsberøvelse og tvangsbehandling sidestilles, således at tvangsbehandling vil kunne iværksættes og udøves, hvor som helst en person måtte befinde sig. I “exceptionelle tilfælde” skal der kunne gennemføres såvel tvangssterilisationer som tvangsaborter.

Forholdene for behandlings- og anbringelsesdømte omfattes i videre omfang end i tidligere rekommandation. Fare og behandlingsindikation slås sammen til et kriterium: Ens tilstand skal udgøre en betydelig risiko for alvorlig skade af eget helbred og/eller andre. Umiddelbart kan det være svært at vurdere om et sådant samlet kriterium vil betyde nogen ændring i forhold til nugældende regler om alvorlig fare for en selv/andre eller risiko for forværrelse af tilstand/gennemførelse af behørig behandling.

Protest via Rådet for Socialt Udsatte

Gennem Rådet for Socialt Udsatte lykkedes det undertegnede dels at få det danske indenrigs- og sundhedsministerium til at bekræfte, at et rekommandationsudkast rent faktisk forelå som fortroligt stemplet dokument, man internt havde haft til høring, og dels at få en kritik af dokumentets mest foruroligende elementer frem til den ansvarlige chef i Europarådet. Ligeledes er det gennem rådet blevet forsøgt at overbevise det danske indenrigs- og sundhedsministerium om at man med sin stemme i styrekomiteen for bioetik, som rekommandationen sorterer under, bør stille krav om at et endeligt rekommandationsudkast sendes til bred offentlig høring inden det ekspederes til minister-komiteen for endelig godkendelse.

Via diverse internationale kontakter søges en lignende strategi nu gennemført i en række andre lande, hvor aktivister forsøger at overbevise deres respektive ministerier om, at man bør stille lignende krav om synlighed og borgerinddragelse i pro-cessen inden en ny rekommandation evt. vedtages.

Divergerende opfattelser i Europarådet

Arbejdet med rekommandationsteksten er ifølge kilder i Europarådet nået dertil, at der nu foreligger et andet udkast, som man imidlertid ikke nåede at forholde sig til på styrekomiteens sidste møde i december 2002. Formentlig vil emnet være på dagsordenen på komiteens næste møde i juni måned, 2003, hvorefter en rekommandation sandsynligvis vil blive sendt videre til Ministerrådet for endelige vedtagelse.

Konsekvenserne af en evt. vedtagelse i Europarådets ministerkomite af det foreliggende rekommandationsudkast er omfattende og foruroligende. En ny rekommandation som foreslået vil bl.a.:

 • betyde at de lande, der allerede har indført eller er i færd med at indføre øget lovhjemmel til psykiatrisk tvangsudøvelse (fx tvangsbehandling i eget hjem), ikke risikerer at få lovgivning og praksis underkendt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, danne fundamentet for en forestående harmonisering til det værre af lovgivningen på området i EU’s medlemslande,
 • indebære en overhængende risiko for at psykiatrisk tvang i endnu højere grad end det i dag er tilfældet vil blive brugt til at løse sociale problemer og til at kontrollere oprørske unge,
 • føre til en yderligere kriminalisering af det at være psykisk syg, spille en negativ rolle i bestræbelserne på at få FN til at lægge afstand til psykiatrisk tvang.

Heldigvis er Europarådet ikke en entydig størrelse. Et initiativ fra Europarådets menneskerettig-hedskommissær tyder på, at man fra den side i Europarådsbyrokratiet er skeptiske over for den for-ringelse af retssikkerheden, der med rekommandations-udkastet lægges op til. Den 6.- 7. februar i år afholder kommissæren i samarbejde med WHO et seminar med deltagere fra diverse stater og NGO’er, hvor der er lagt op til at parter, der indtil nu har været udelukket fra indflydelse på processen, kan komme til orde. (se vedhæftede fil).

Andre lande i Europa – EU

På initiativ af og finansieret af EU er der for nylig gennemført en omfattende kortlægning af lov-givning og praksis hvad angår tvang i psykiatrien i EU’s medlemslande. Det fremgår af kortlægningsrapporten  at man i EU påtænker at harmonisere lovgivningen på området, og at man i disse harmoniseringsbestræbelser i et eller andet omfang vil hente inspiration i det arbejde der pågår i Europarådet. Kun få EU lande (Belgien, Luxembourg, Portugal og Sverige) har ifølge rapporten på nuværende tidspunkt lovhjemmel til i en eller anden grad at kunne tvangsbehandle uden aktuel frihedsberøvelse. I øvrigt er der meget markante forskelle mellem landene, hvad angår brugen af psykiatrisk tvang.

Ifølge undertegnedes internationale kilder er en ny psykiatrilovgivning, der hjemler øget psykiatrisk tvang og tvangsbehandling i eget hjem for nylig gennemført i Skotland. Et færdigt forslag til ny “Mental Health Act” foreligger i England, hvor det har mødt meget omfattende protester og modstand såvel i bruger/overlever- som i behandlerkredse. Læger og sygeplejersker har således meddelt, at man i tilfælde af lovens vedtagelse vil nægte at føre dele af den ud i livet. Det engelske lovforslag ser ud til på en række områder at være koordineret med processen i Europarådet: de samme person-kategorier skal kunne udsættes for tvang, tvangsbehandling skal kunne udføres i patientens eget hjem, retspsykiatri og almindelige tvangsbestemmelser indgår i samme lov, m.v. Modstanden mod lovforslaget er bl.a. koordineret i kampagnen: NO Force. Behandlergruppers modstand har især drejet sig om, at psykiatrisk frihedsberøvelse ikke længere entydigt ifølge lovforslaget skal have behandlingsmæssigt sigte, idet personer med såkaldte “farlige personlighedsforstyrrelser” skal kunne indespærres forebyggende i psykiatrien, uden at man har nogen behandling at tilbyde dem.

Karl Bach

Psykiatriplanens høringssvar fra FAP Frederiksborg, FAP København-Frederiksberg samt repræsenterende FAP, tidligere Københavns amt

Nedenstående kursiv er klippet fra den Psykiatripolitiske hensigtserklæring. Og vil blive kommenteret understående.

1. Udgangspunktet for den kommende psykiatriplanlægning skal være, at sindslidende skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp, så de kan leve en så normal tilværelse som muligt. ——————————————-Den sindslidende skal opleve sammenhæng i behandlingen – og sammenhæng med den socialpsykiatriske indsats. Derfor må de psykiatriske tilbud fungere så tæt på patienterne som fagligt muligt. For nogle sindslidende er der behov for specialiserede tilbud.

3. Regionens tilbud skal videreudvikles mod nærhed og tilgængelighed gennem en veludbygget distriktspsykiatri med opsøgende psykoseteams. Herved kan indsatsen over for den enkelte sindslidende blive bedre, og ikke mindst bedre planlagt, så behovet for akut hjælp på de psykiatriske skadestuer og akut indlæggelse bliver mindre. Men der skal fortsat være mulighed for hjælp hele døgnet.

7. Brugere og pårørende er vigtige samarbejdspartnere, der skal inddrages i regionens tilbud til psykisk syge. En patient- og pårørendepolitik skal udgøre den overordnede ramme for indsatsen.

Patienterne og de pårørende, som patienterne ønsker inddraget, skal almindeligvis tages med på råd i tilrettelæggelsen af den konkrete indsats. Også børn af psykisk syge har brug for særlig opmærksomhed.

9. Børne- og ungdomspsykiatrien skal fortsat styrkes. Psykisk syge børn og unge er en udsat gruppe. Der er for lang ventetid på undersøgelse og behandling. Det må ændres, og der må sikres et tæt samarbejde med kommunerne, så børne- og ungdomspsykiatrien får bedre muligheder for at målrette indsatsen i behandlingssystemet mod dem, der har gavn af den.

10. Debuterende yngre psykisk syge skal have hurtig og intensiv hjælp med henblik på at forbedre mulighederne for rehabilitering.

Generel kan man sige at psykiatriudvalgets Psykiatripolitiske hensigtserklæringer fornemmes at indeholde en del gode tanker og ideer hen imod et relevant hjælpetilbud for mennesker (alle aldre indbefattede) med psykiske ubalancer af diverse grader (sværhedsgrader). De i kursiv citerede uddrag er citeret fordi de især taler om nærhedsprincippet. Og nærhedsprincippet er virkeligt væsentligt uanset om man tænker i begrebet Recovery eller begrebet Rehabilitering. Derfor er det så meget mere beklageligt at, i selve psykiatriplanen ser dette princip flere steder befinde sig et sted mellem halten og non existen, det at man rykker rundt på kapaciteterne kan selvfølgelig indeholde nogle forbedringer, men faren for store huller i sammenhæng er tilstede. De påtænkte omlægninger vil blive kommenteret i direkte forbindelse med afsnittene.

Det er for øvrigt ganske uklart hvad der menes med begrebet “Pårørende”. Enkle steder ser det ud til at være indskrænket til kun at rumme “Familie” i dette begrebs snævreste betydning.

Her syntes det som om man ikke har forståelse for “Nær Netværkets” betydning i dagligdagen, som spillende en meget væsentlig rolle, såvel i behandlingsfasen som i tilbage til normaltilværelsesfasen. I den forbindelse skal påpeges at de i relation til omlægningerne og nedlæggelserne af afsnit, opstående meget store afstande kilometermæssigt, må opleves som direkte modarbejdende nærhedsprincippet. De lange afstande skal ses ud fra mulighed for transport med offentlige transport midler.

Bevarelse af Nær Netværk, forudsætter nærhed, også fysisk afstandsmæssigt. For ungdomspsykiatrien syntes dette for væsentlige dele af regionen at være tabt på gulvet.

Psykiatriplanen

Optageområde nord.

Som følge af, at det samlede befolkningsunderlag i planlægningsområde Nord reduceres i forhold til det tidligere Frederiksborg Amt, bliver sengeafdelingen i Frederikssund ikke fagligt og vagtmæssig bæredygtig og foreslås nedlagt. Patienter fra Frederikssund og Frederiksværk-Hundested vil fortsat have et ambulant tilbud i Frederikssund, men ved behov for indlæggelse sker det i Hillerød.

FAP Frederiksborg ser dette som en forringelse af det psykiatriske tilbud for borgere i den vestlige og nordvestlige del af regionen. Vi ser ikke nogen klar begrundelse for påstanden, om mulig manglende Faglig og Vagtmæssig bæredygtighed. Derimod ser vi at opretholdelse af nær netværk og nærmillieu vanskeliggøres i uhensigtsmæssig grad. Og vi oplever beslutningen som værende baseret på økonomitænkning i højere grad end på behandlingsmæssige årsager. Vi mener at der her bør nytænkes: “Hvor der er vilje er der løsninger” bevarelse af sengeafsnittet i Frederikssund som døgntilbud ses af FAP/brugerne som essentielt. Og ikke nødvendigvis døgnbemandet med psykiater, idet PN medicin og sygeplejefaglig bemanding ifølge udtalelser fra brugere fuldt ud kan udfylde de fleste behov. For at citere en bruger. “Bare det, at jeg ved, der er nogen at tale med om natten når Dæmonerne vrimler om ørene på mig, gør mig tryk.” Det kan være nødvendigt, at udføre dette som et forsøgsprojekt, da lovgivningen stiller krav om, at der skal være mulighed for at tilkalde en psykiater. I øvrigt må det være muligt at anvende de elektroniske muligheder i kommunikationen, hvis kontakt til psykiater i Hillerød er nødvendig. Det kunne nemlig godt være interessant, at få afprøvet en model, hvor psykiaterne i højere grad tildeles en konsulentrolle i behandlingen, end har nøgle positionen i behandlingen. Det er indlysende, at visse patienter, der jævnligt må flyttes til lukket afdeling, så ikke kan behandles i Frederikssund. En højere personalenormering på andre faggrupper kunne være en mulighed. Der kunne f.eks. være nogle pædagoger, som i højere grad ville anvende pædagogiske redskaber til at støtte helingsprocessen. Ligesom kropsterapeuter kunne være interessant en faggruppe, som man ellers er tilbøjelige til at overse.

Bornholm – Retspsykiatri

Hensynet til borgerne på Bornholm taler for, at Bornholm fortsat varetager hovedfunktionen psykiatri. Der sker derfor ingen ændringer i befolkningsunderlaget, der fortsat er på ca. 43.000. Der sker dermed heller ingen ændring i tyngden af patientopgaven, bortset fra at Bornholm lettes med hensyn til hurtigere og lettere overførsel af svære retspsykiatriske patienter til Sct. Hans Hospital. Herudover knyttes Bornholm til Rigshospitalet, som dermed får aflastende funktion for Bornholm.

Vi må forundres over ideen i, at flytte Retspsykiatriske patienter til Sct. Hans. Ganske vidst heder det sig at retspsykiatriske patienter ofte har meget spinkle netværk.

Men netop af den årsag må det være af primær betydning at kontakten til disse ikke umuliggøres af den uoverkommelige distance mellem f. ex. Bornholm og Sct. Hans. Derudover vil den store afstand være til gene i “Udslusningsfasen” hvor netop genskabelse af tabte netværk er en væsentlig del af Recovery og rehabilitering.

Det må være muligt at finde en løsningsmodel der ikke oven i en behandlingsdoms stafeffekt, også rykker personen op med rode.

Forslag til Psykiatriplan medfører, at de tre eksisterende funktioner på Sct. Hans Hospital omlægges.

Der etableres en eller to afdelinger som regionsfunktioner for “specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter” og en afdeling for “integreret behandling og rehabilitering ved svære psykiske sygdomme”. “Specialbehandling af de sværeste tilfælde af retspsykiatriske patienter” erstatter de nuværende senge og udvides til ca. 130 lukkede senge og et mindre antal åbne senge.

Vi ser med forbløffelse at man vil oprette en afdeling med 130 lukkede senge. Dette syntes at være en tilbagevenden til tidligere tiders “stordrift” model. Med mindre de påtænkte 130 lukkede senge påtænkes fordelt på mange små enheder. Hver med sin egen integrerede struktur. I fald dette ikke er tilfældet, må vi på det kraftigste opponere mod denne ide.

Der foreligger undersøgelser der viser for f.eks. bosteders vedkommende at enheder på mere end otte personer + personale ikke virker hensigtsmæssige. Dette baserer sig på, at vi tilsyneladende har svært ved at skabe trygheds baserede kontakter til mere end 7-8 personer over længere tidsforløb.

Mennesker med psykiske ubalancer, som er blevet idømt en behandlingsdom, har samme menneskelige behov som andre mennesker med psykiske ubalancer. Behov for nærhed, mulighed for ro, tryghed og overskuelighed. Alle sammen aspekter der ikke umiddelbart forekommer forenelige med en afdeling på 130 lukkede senge.

Læg dertil at LAP for nogle år siden påviste at en ikke uvæsentlig del af de behandlingsdømte, var dømt for bagatelagtige forseelser, der udenfor det psykiatriske system højest ville have udløst en betinget dom eller bøde. Omlægningsforslaget syntes at indebære en art ekstrastraf over i behandlingsdommen.

Noget LAP/FAP som talerør for brugerne overhovedet ikke kan akseptere.

Årsagen til at retspsykiatriske patienter kræver særlige behandlingsafsnit er primært, at nogle få er så tunge behandlingsmæssigt og eller bemandingsmæssigt, at de ødelægger behandlingsmilieuet på afdelingerne.

Faktisk burde der skelnes mellem retspsykiatriske patienter der er tunge og kræver særlige behandlingsafsnit p.g.a. adfærd, og så folk som blot er retspsykiatriske, men sagtens kunne rummes i almindelige afsnit. Hvor forskellen blot er at der stilles nogle muligheder for retslige indgriben, hvis de ikke overholder aftaler omkring behandlingsplaner.

Det kan også siges, at der på sigt vil blive flere retspsykiatriske patienter , hvis alle pr. automatik skal samles på skt. hans ….fordi de tilvænnes den specielt hårde atmosfære, der er/kan være på retspsykiatriske afdelinger. Igen handler det også om nærhed og muligheder for hurtig, at blive sluset ud til en almindelig hverdag igen.

Distriktspsykiatrien

1 Distriktspsykiatrien er lokalt forankret (nærhedsprincippet), tværfaglig og samarbejder med en række aktører. I så høj grad som muligt er distriktspsykiatrien aktør i patienternes eget miljø. De tværfaglige psykologiske og sociale kompetencer skal sammen med de biologiske kompetencer indgå ligeværdigt i tilbuddet, som skal være netop så omfattende, som nødvendigt, for at borgeren med psykisk sygdom kan opnå et tilfredsstillende liv på egne præmisser. Ambulant behandling bør tilstræbe lokal forankring og indgå i netværksarbejde, men den nødvendige intensitet varierer med sygdommens art. For de mere langvarige psykotiske sygdomme vil et tæt samarbejde med de sociale myndigheder, socialpsykiatrien, praktiserende læger, familien, det somatiske sundhedsvæsen, politi og andet netværk i lokalområdet være en væsentlig del af indsatsen.

2 For andre, med eksempelvis moderate til svære unipolære affektive lidelser (depressioner) og de såkaldte ikke-psykotiske lidelser, kan der være solide sociale forhold, og derfor kan behovet for involvering af andre end patienten og familien være minimalt.

For gruppen betegnet 2

Kan der være tale om, at det er egen læge der skal overtage behandlingen, hvilket kan være relevant nok.

Og man kan sige, at distriktspsykiatrien opgave jo ikke i særlig grad er at tage sig af velmedicineret affektive lidende med sygdomsindsigt og tilstrækkelig socialkontakt.

Idet de ikke direkte kan siges at høre til behandlingsmæssigt i distriktspsykiatrien, men i ambulant og privat praktiserende behandling, eller hos egen læge.

Men der bør sikres en fornuftig forankring og et sikkerhedssystem, så brugeren ikke helt mister sit sociale netværk, før alarmklokkerne ringer. Og denne forankring kan meget vel involvere samspil mellem distriktspsykiatriske eller socialpsykiatriske tilbud i nærmillieuet. Naturligt burde en sådan forankring ligge i relation til Sundhedshusene.

Vi kan i den forbindelse undre os over at psykiatriens forebyggende tiltag ikke er indtænkt i Sundhedshusenes objektiver/kommissorier.

Brugere og pårørende

Med udgangspunkt i egne erfaringer besidder psykiatriens brugere og pårørende en viden, som psykiatriens professionelle kun har adgang til ved at indgå i dialog og ved at lytte. Brugere og pårørende bør derfor inddrages i og bidrage til en stadig kvalitetsudvikling af psykiatrien. For en åben og udviklingsorienteret psykiatri er det derfor betydningsfuldt med en løbende kontakt med regionens bruger- og pårørendeforeninger.

Tendensen indenfor psykiatri går, lige som indenfor andre specialer, imod mere brugerindflydelse. I en psykiatri, hvor mere behandling kommer til at foregå i ambulant regi, vil netværk og pårørende i stigende grad blive medinddraget, hvilket stiller særlige krav til personalets kompetence. I erkendelse heraf skal der udformes en bruger- og pårørendepolitik, som sætter fokus på inddragelse og definerer retningslinierne herfor.

Med strukturreformen får kommunerne alle myndighedsopgaver og hele finansieringsansvaret for de sociale tilbud til psykisk syge og regionen kan alene drive de tilbud, som kommunerne beder dem om. Det er vigtigt, at der sikres et tæt samarbejde med brugere og pårørende på alle niveauer og på tværs af sektorer for at sikre en sammenhængende indsats.

I henhold til de psykiatripolitiske hensigtserklæringer skal informationsindsatsen om psykisk sygdom styrkes.

Henviser til generelle kommentarer nedenstående.

12. Forskning

Høj kvalitet i behandlingen kræver et stærk forskningsmiljø. Psykiatrien skal indgå på lige fod med de somatiske specialer i den forskningspolitik og – indsats, der er fastlagt i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden.

Den fremtidige forskning vil styrke og udvide den igangværende forskning. Tillige forventes yderligere fokus på samspil mellem miljøfaktorer, genetik og biomarkører. Det forventes, at forskningen i stigende grad fremover vil være tværdisciplinær med samarbejde mellem klinikere og bl.a. molekylærbiologer, neurologer, neuropsykologer, epidemiologer og biostatistikere.

Selv om forskningsaktiviteten indenfor psykiatri har været stigende gennem de seneste år, vil der være behov for at fokusere og synliggøre den psykiatriske forskning blandt andet med henblik på at øge rekrutteringen til specialet. Dette kan ske gennem synliggørelse og koordinering af forskningen f.eks. gennem kompetencecenterdannelser, som også vil give mulighed for at opnå større synergieffekter.

Tilrettelæggelsen af indsatsen vil ske parallelt med de initiativer, der er nævnt i Forslag til Hospitalsplan, hvorfor der generelt for området henvises hertil.

Vi finder at tanken om et stærkt forskningsmilleu meget positiv. Men må forundres over at der stadigt syntes at være foretrukket fokus på den naturvidenskabeligt funderede forskningen. Ganskevist nævnes millieufaktore. Men senere mangler de humaniora baserede områder i de oplistede fagområder. Men humaniora baserede fagområder tænkes der her bredt, hvilket vil sige at såvel klassiske som alternative retninger medregnes. Dette må ses som en svaghed i forskningsvisionerne, en svaghed der indtil dato netop har medført den nærmest ensporede fokusering på den biokemiske del af mennesket.

Dette har så igen medført noget der ligner berørings angst overfor de mange andre – måske lidt mere diffuse – elementer der former mennesket. Inden for hjerneforskningen er man ved at blive klar over at en rent naturvidenskabelig tilgang ikke giver et dækkende billede. Vi se med utålmodighed frem til at samme iagttagelse finder indpas i den psykiske forskning.

Generelle kommentarer og visioner til psykiatriplanen

Først og fremmest må vi med beklagelse registrere, at der landspolitisk ikke er vilje til at give reformen de fornødne økonomiske rammer for den nytænkning, som strukturreformen burde anledning til.

De på mange planer gode visioner i psykiatriplanen bliver om ikke umuliggjort, så stærkt hæmmet af princippet “Hug en hæl for at få plads til en tå”

Det er stærkt frustrerende at registrere den manglende evne til at fatte de samfundsøkonomiske gevinster, der ligger gemt i et velfungerende system, der på tidligst muligt tidspunkt af en psykisk ubalance kan give den fornødne hjælp. Det turde være evident viden, at jo hurtigere rebalancerende hjælp kommer på banen, des mindre afbræk vil ubalancen give i det man kan kalde “Normaltilværelsen”.

Vi finder det meget betænkeligt at der tales om nedlæggelse af sengepladser, eller afdelinger så længe der ikke

Ad 1. Findes klare samspilsregler med kommunerne, med en eller anden form for garantier for fornødent beredskab, såvel i Distriktspsykiatrien som socialpsykiatrien og det sociale millieu.

Ad 2. Mangler aflastning senge f. ex. i form af Døgnhuse. Eller lignende der ikke kræver indlæggelse eller visitation.

Ad 3. Så længe det er styret af brugerens tilfældige kommunale tilhørsforhold, hvilken grad af støtte og hjælp den enkle har til rådighed, syntes behandlingstilbuds tilgangen at være noget af et lotteri for den enkle bruger, især i den meget følsomme “opstartsfase”. Her skal i den forbindelse også peges på det problematiske i af “Egen Læge” foreslås givet en så omfattende indflydelse på tilbuds tilbud og behandlingskontakt. Idet det er de færreste alment praktiserende læger der har den fornødne tværfaglige (tværfaglig i bredest mulige forståelsesramme). Samt at den almindeligt forekommen de samtale tid i en konsultation – et kvarter – næppe kan siges at være tidsmæssigt dækkende for en seriøs afdæknings af et menneske i krises samlede egenoplevelse.

Vi må også forundres over at psykiatrien ikke er indtænkt i forebyggelses tankerne, som disse er udmøntet i “Sundhedshusene”. Her kunne personer med en bred og tværfaglig relevant viden tilknyttes, og overtage de funktioner man nu vil plasere hos praktiserende læger.

Vi kan også undre os over, at det i bl.a. recovery forskningen ofte nævnte, bredes mulige terapitilbud overhovedet ikke ses nævnt i psykiatriplanen. Eksempelvis maleterapeutiske værksteder, skriveværksteder, musikterapier m.v. Bortset fra enkle generelle bemærkninger hist og her. Forekommer psykiatriplanen os for traditionelt i sin tankegang.

Seks punkter der for os er uadskillelige elementer i et hjælpe/behandlings forløb er.

Kost (dennes betydning for såvel fysiske som psysiske balance. Der findes undersøgelser der påviser sammenhænge mellem bl.a. bipolar affektion og Damp og en større eller mindre gluten eller og laktose overfølsomhed/allergi. Derudover har man internationalt nu også indraget Lektin overfølsomhed i afsøgningsfeltet. En tilsvarende forskning/undersøgelse omkring skizofreni og skitzofrenoide tilstande ledet af professor Per Beck, afventer på tredje år forskningsmidler. Projektet er plaseret geografisk i tilknytning til psykiatrisk hospital i Hillerød.

Derfor bør mennesker med psykiske ubalancer have tilgang til kostvejledning både i relation til de forstyrrelser i metabolismen medicinering ofte (for ofte) medføre og som generel hjælp til afklaring af årsagskæderne med en psykisk ubalance.) Der er for tiden et forskningsprojekt løbende omkring kostens betydning for autisme hos børn.

Motion (dennes betydning for det fysiske og psysiske velvære, og ikke mindst den af bioterapierne opstående energi og motivations forringelse, her såvel vedligeholdelse til eventuelle allerede igangværende sportsdyrkelse/motionsdyrkelse som hjælp til at skabe sådanne ud fra den enkles personlige formåen og interessesfære)

Arbejde (her tænkes både på bevarelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesforløb, som kortlægning af evt. uhensigtsmæssige arbejdsvalg og arbejdssituationer betydning for den opståede ubalance, samt evt. hjælp til ændring af disse valg.)

Religion opmærksomheden henledes på at det ikke kun er i forbindelse med brugere af anden etnisk herkomst respekt for religion er påkrævet, men også overfor brugere af dansk etnicitet. I dagens samfund har religion og tro mange variabler. Samtidigt må der respekteres at tro er en væsentlig del af brugernes selvopfattelse, og derfor en respektkrævende del at helhedsbilledet af den enkle person)

Socialt funktionsniveau (her tænkes på både netværk i begrebets bredeste betydning, som på boligforhold (skal bostøtte funktionen evt. også kunne hjælpe med indslusning i boligmillieuer, så brugeren føler sig velkommen og aksepteret i det boligområde vedkommende bor i ?)

Seksualitet (brugerens seksualitet respekteret, evt. adgang til seksulogisk rådgivning hvis det ønskes.) for et par år siden afholdt Videnscenter for Socialpsykiatri en konference omkring brugernes seksualitet og håndteringen af samme, især ved længerevarende indlæggelser. Konferencen skulle udmønte sig et charter, dette er stadigt ikke kommet. En af de ubehagelige iagttagelser på konferencen var personale gruppernes manglende viden og påklædning omkring problemet. Bl.a. kan nævnes at de tilsyneladende ikke var orienteret om div. sexuelle orienteringer.

Derudover kunne man konstatere at der ikke i div. uddannelsesforløb var nogen form for tilegnelse af redskaber til håndteringen af seksualitet eller seksuelle signaler, hverken mellem indlagte eller mellem indlagte og personaler. Vi må se med stor overraskelse på dette. Ikke mindst fordi seksuelle signaler – verbale som nonverbale – er en integreret del af mennesket kommunikation niveau. Endvidere beskæftigede konferencen sig med problematikkerne omkring manglende udlevelse af seksualitet som årsag til psykiske ubalancer. Et område der virker både tabubelagt og overset i de psykiatriske behandlingstilbud. Denne berøringsangst kan i uheldigste fald medføre en meget mangelfuld basis for diagnostiseringen.

Vi må bemærke at vi har svært ved at se disse 6 punkter tilgodeset som den helhed de udgør, i den forelagte psykiatriplan.

Vi mangler også indpladsering af og uddannelse af personale med brugerbaggrund.

Et område vi ser som meget vigtigt.

Brugerne der enten er helbredte, eller så velfungerende at de kan arbejde som personale, har en evidensviden som såvel andre brugere som personale kan have selvudviklende glæde af.

Vi har selv haft skoen på så vi ved en del om hvordan den trykker. Og ofte har vi udviklet “overlevelses teknikker” som andre kan inspireres af.

Vi må i øvrigt udtrykke vores bekymring over for den stigende specialisering inden for psykiatrien, idet vi lægger vægt på et tilstrækkeligt stort let tilgængeligt almenpsykiatrisk beredskab. Vi finder de deraf opstående afgrænsninger både uheldige og uhensigtsmæssige.

En række brugere hvis problemstillinger ikke passer ind i specialiseringen, risikere at falde udenfor fokus.

Det gælder f.eks. de mange hjemløse med psykiske ubalancer, mennesker der ikke har klart afgrænsede diagnoser, eller svinger mellem flere på en gang. Eller mennesker af anden etnisk oprindelse, hvor anden kulturel tradition giver anderledes oplevelsesniveau.

Vi er også kritiske overfor den alt for afgørende vægt der lægges på de praktiserende læger, som hovedindgangsport til psykiatriske hjælpetilbud. Derimod ønsker vi at det psykiatriske opgraderes, i stedet for at få endnu flere instanser indfældes.

Vi ønsker at psykiatrien opbygges sådan at mennesker i krise får en direkte indgang til at få hjælp til bearbejdelsen af de opståede problemer. Om dette så skal kaldes en “Behandlingsgarenti” er ikke afgørende. Derimod er det afgørende at hjælp er til rådighed Her og Nu, så tilstande ikke forværres grundet ventetider etc. så forløbet udløser længere behandlingstid eller indlæggelser. Med de deraf følgende, både for brugeren og for samfundet, uheldige følgevirkninger.

Tankerne om omlægninger til højere grad af ambulante behandlingsmuligheder har vores sympati. Men for at dette skal lykkes på en for brugerne succesfyldt måde må og skal der yderlige økonomiske resurser på banen, vi kan som tidligere skrevet ikke akseptere princippet “Hug en hæl for at få råd til en tå”
Derfor INGEN nedlæggelse af senge eller afdelinger, før den yderlige udbyggelse og styrkelse af de ambulante tilbud medfører mindre sengebehov.

Da det overordnede sigte i psykiatrien må være at mennesker med psykiske ubalancer bliver raske eller mere raske, kan vi kun se evt. bedre arbejdsforhold for personaler, når og hvis dette opleves af brugerne som forbedringer, d.v.s. mindre medicineringsbehov, bedre recovery/rehabilitering og seriøst velfungerende samspil mellem alle dele af psykiatrien. Behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien.

Derudover må vi kræve at ingen omlægninger foretages uden direkte samarbejde med bruger og pårørende foreningerne. Faktisk burde begge grupper med deres specielle viden være direkte ansat i psykiatrivirksomheds ledelse/direktion.

Oprettelse af en vidensbank gerne i forbindelse med et PSYK-INFO for regionen ses også som en hovedsag. Kommissoriet for VISO forekommer for nuværende for snævert og ensidigt.

Vi finder det trist at utroligt megen evidensviden og lign. Ikke er tilgængelig, fordi den ligger gemt i afgangsopgaver. LAP/FAP har i mange tilfælde været behjælpelig med info til de opgave skrivende, og vi har det indtryk, at der ligger meget relevant research bag ved de færdige opgaver. Lad os få dem på banen som inspirative kilder for brugere, pårørende, personaler og andre borgere. Et sådan videnscenter kan også være en partner i arbejdet for nedbrydning af tabuer og stigmatiseringer.

Den udprægede overvægt på den naturvidenskabelige lægefaglige ekspertise, som løber som en rød tråd gennem psykiatriplanen oplever FAP som en svaghed ved planen.

Den lægefaglige ekspertise er et værktøj. Men ikke et svar eller en løsning.

Psyken/sindet er en meget kompleks og mangesidig størrelse, derfor kræver det også et meget komplekst og mangesidigt hjælpetilbuds system når det opstår ubalancer i dette komplekse system.

Bo Steen jensen
Provst Bentzonsvej 25 I. mf.
2860 Søborg.
39 69 33 88
zentao@lap.dk

Steen Moestrup
Langebjergpark 57
3400 Hillerød
48 24 08 44

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service – Døgnhuse

Brev til Socialministeriet

Socialministeriet
Departementet
Att. Peter Juul
Holmens Kanal 22
1060 K øbenhavn K

6. januar 2003

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag til ændring af lov om social service (Generel hjemmel til at drive døgnhuse for personer med sindslidelser og præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed).

I LAP ser vi med tilfredshed på forslaget om amtskommuners mulighed for at drive døgnhuse for personer med sindslidelser under servicelovens bestemmelser.

Det er klart bedre at have et krise-/støtteberedskab tættere på brugerne i lokalsamfundet. Det åbner op for en indsats, hvor brugernes netværk i højere grad kan inddrages og giver bedre mulighed for at benytte og kende til lokalsamfundets resurser, arbejdspladser, kulturelle tilbud osv.

Endvidere er det et fremskridt, at der findes et døgntilbud, hvor der ikke er mulighed for tvang efter psykiatriloven.

Vi får løbende forespørgsler fra brugere på et alternativ til de mere indgribende indlæggelser og ved, at der er et behov for en indsatsform, der er mindre indgribende, bedre støttende og har en mere ligeværdig tilgang.

Psykiatribrugere i Danmark har i mange år givet udtryk for ønsker om at have ret til at modtage hjælp og behandling, når og hvis man er psykisk syg, også selv om man vælger traditionel medicinsk behandling fra. Dette ønske tager lovforslaget i sin nuværende udformning ikke tilstrækkeligt højde for. Det er efter LAP’s opfattelse for ensidigt kun at operere med et læge- og plejefagligt behandlingsansvar i kommende døgnhuse eller – som anført i bemærkningerne til lovforslaget – en behandling, der typisk baserer “sig på en medikamentel behandling suppleret med miljøterapi”.

I overensstemmelse med ønskerne om at skabe individuelle løsninger og sikre en bred vifte af tilbud og i stil med den ret til selv at vælge behandlingssted og behandlingskoncept, man nu ved lov har indført på misbrugsområdet, mener vi, at der også for borgere med psykiske lidelser bør sikres en reel valgmulighed, når det gælder medicinsk contra ikke-medicinsk behandling i døgnsammenhæng. En sådan valgmulighed vil også være i overensstemmelse med nyere recovery forskning, der netop dokumenterer, at psykiatrisk medicin i sig selv ikke fører til, at man kommer sig, men at det primære i recovery-processen er relationen til et andet menneske, der kan repræsentere håbet om bedring. Medicin skal blot være en ud af mange muligheder for behandling. Et mål bør være at minimere medicin for at forbedre livskvalitet og mestringsmuligheder for brugerne.

Den faggruppe, der i en tid med mangel på psykiatere kunne sideordnes hermed, hvad angår det behandlingsmæssige ansvar, er autoriserede psykologer, hvis praksis er reguleret i henhold til lov om psykologer (lov nr. 494 af 30. juni 1993). Pædagogisk og socialfagligt personale vil på lignende måde kunne sidestilles med plejefagligt personale. En sådan sideordning af de faggrupper, der kan varetage det behandlingsmæssige ansvar, mener vi bør fremgår af lovforslaget.

Vi har kendskab til flere “hus-projekter”, der med stor succes har kunnet erstatte meget af den medicinske behandling, fordi rammerne var mindre “stressende”, og der var større muligheder for at følge brugerne tæt og mere ligeværdigt:

 • Luc Ciompi , psykiater der har ledet Soteria House i Bern siger: “Det er først og fremmest den emotionelle spænding, der driver folk ind i vanviddet”. Derfor arbejdede han med at skabe et sted, der var kendetegnet ved et lavt emotionelt niveau for at skabe psykotisk dekompensation.
 • Loren Mosher beskriver i sin bog Samfundspsykiatri, hvordan døgnhuse næsten uden brug af psykofarmaka kan indgå i en sammenhængende lokalt baseret psykiatrisk indsats.
 • I dansk sammenhæng er Skiftesporet i Herning et godt eksempel på, hvorledes der allerede under serviceloven drives psykolog-ledet døgnbehandling over for mennesker med meget alvorlige psykiske lidelser.

For at ophold på døgnhuse kan blive et reelt alternativ til indlæggelse på psykiatrisk sygehus, bør visitationsmulighederne være bredere, end der lægges op til i lovforslaget og bemærkningerne hertil. Det bør således være muligt for privatpraktiserende læger og psykologer at visitere direkte til døgnhuse og også gerne for kommunale og amtskommunale socialforvaltninger efter nærmere retningslinjer. På sigt bør oprettelse og drift af døgnhuse gøres til en generel forpligtelse for amterne.

Endelig mener vi, at det i bemærkningerne til lovforslaget bør præciseres, at tvangsindlæggelse fra et døgnhus, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, bør undgås, og at døgnhusets personale skal opretholde en tæt kontakt til beboere, der evt. bliver tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling.

Vi finder forslaget om en særlig bestemmelse om kvindekrisecentre yderst positivt, men menerdet bør være tydeligere, at det både er voldsramte kvinder og deres børn, der modtager omsorg og støtte under opholdet.

Med venlig hilsen
på foreningens vegne
Erik Olsen
FormandsskabetKarl Bach Jensen
Landsledelsen