Referat af møde i hjemmesidegruppen, 29. september 2004

Referat af møde i LAPs hjemmesidegruppe 29. september 2004

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)
Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret – for 3. gang i træk)
Lise Jul Pedersen
Alfred Sloth Knudsen
Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Michael S. Adamsen
Thoridt Allermand
Jakob Dahl

1. Valg af ordstyrer

Alfred blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Lise foreslår et punkt 10: Gensidig linkning

Alfred foreslår et punkt 11: Debatforum

Herefter godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

6. Timer og økonomi

Robert har ikke brugt mange timer siden sidste møde.

Beløbet på ca. 500 kr. til opgradering (som der var lidt tvivl om sidst) ér et engangsbeløb.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

Robert medbragte statistik fra og med februar 2004 og frem til mødets dato.

8. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline:

Lise har medbragt et svar fra foreningens jurist (Erik Olsen). Heraf fremgår ikke klart, om han er informeret om/har forstået, at vi ønsker at ophæve handlen/aftalen med Headline under alle omstændigheder.

Eva laver sammen med juristen et udkast til et brev herom til Headline. Samtidigt undersøger Lise vore muligheder for at klage via forbrugerklagenævnet. Derefter snakker Eva og Lise sammen om det videre forløb, herunder evt. overdragelse af sagen til landsledelsen eller formandskabet.

Vedr. fremtidig opdatering af hjemmesiden

Evas prioriterede liste over hjemmesidens dele med Roberts forventede tidsforbrug (handlingsplanen) var ikke blevet udsendt til gruppen. I stedet udleveredes den (dog uden tidsforbrug) på dagens møde.

Vedr. e-mail-adresser: Evas oversigt viser, at ti adresser er i brug. Adressen webmaster@lap.dk er ikke aktiveret, og adressen bladet@lap.dk er et alias, der omdirigeres til en anden adresse.

Da Robert ikke kan vurdere, hvilke ønsker om ændringer på hjemmesiden, der er legitime, skal e- post til adressen webmaster@lap.dk gå til sekretariatet (Eva), som videresender de relevante/legitime ting til Robert til udførelse.

Eva udbygger oversigten med navne og funktioner på brugerne af de ti adresser og sender den til landsledelsen til orientering sammem med oplysning om, at der er fem ledige adresser, og med spørgsmålene: Er der nogen, der ønsker en af disse adresser? Er der behov for yderligere adresser?

9. Fremtidig opdatering af hjemmesiden

Eva og Robert fortsætter samarbejdet efter modellen fra sidst. Robert demonstrerer det praktiske arbejde for Eva, så hun kan overføre gamle dele af hjemmesiden til den nye hjemmeside. Inden næste møde forventes alt eksisterende materiale at være tilgængeligt på den nye hjemmeside.

10. Gensidig linkning

Lise har fået en forespørgsel fra PR-gruppen om, hvorvidt vi er interesserede i et samarbejde, hvor vi linker til andre hjemmesider, der så til gengæld linker til vores.

Vi fastholder beslutningen fra et tidligere møde om kun at linke til hjemmesider, der er relevante for psykiatribrugere/besøgende på LAPs hjemmeside. Vi er dog indstillet på at operere med to “slags” links: Dem vi kalder stramt redigerede links (svarende til de nuværende, som er samlet aF Karl Bach Jensen) og hvad vi vil kalde løst redigerede links. Derfor inviterer vi Hanne Løvig og Birte B fra PR-gruppen med til vort næste møde, hvor vi så håber, at de vil komme med et oplæg eller en liste over sådanne links.

11. Debatforum

Alfred har haft kontakt med en debatforumsbruger med ideer og ønsker til vort fremtidige debatforum. Jan har ligeledes indhentet ideer og ønsker fra brugere.

Det nye debatforum prioriteres fortsat lavt i forhold til de øvrige dele af hjemmesiden, men vi tager det op som et punkt på dagsordenen til næste møde.

12. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Næste møde: Torsdag d. 13. januar 2005 kl. 17.00 på LAPs sekretariat i Odense.

Hanne Løvig og Birte B inviteres til dette møde. Det er pt. uvist, om Eva kan/skal komme til næste møde.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 16. juni 2004

Mødedato: 16. juni 2004

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)

Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret)

Thoridt Allermand

Michael S. Adamsen

Alfred Sloth Knudsen

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard

1. Valg af ordstyrer

Michael blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden, præsentation ved/af Michael – nyt medlem i gruppen

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Ændret til

5a. Godkendelse af referat fra sidste møde (opr. pkt. 5)

5b. Fremtidigt system (TYPO3 eller andet) (opr. pkt. 11)

5c. Indhold af nyhedsbreve (opr. pkt. 13)

5d. Estimat og planlægning af overgang til nyt system (opr. pkt. 12)

5e. Sikring af den daglige opdatering indtil overgang til nyt system (opr. en del af pkt. 9)

5f. Forsidens aktuelle udseende (opr. en del af pkt. 9)

6. Timer og økonomi

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

8. Opfølgning fra sidste møde

10. Vort forhold til firmaet Headline, ophævelse af køb?, juristen m.v.

14. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Herefter godkendt.

5a. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

5b. Fremtidigt system (TYPO3 eller andet)

Vi skifter ikke til TYPO3. Vi holder os til HTML-koder og lidt Actice Server Pages (ASP)-programmering til de avancerede funktioner.

5c. Indhold af nyhedsbreve

Jan laver et udkast til en vejledning for nyhedsbreve. Udkastet behandles på et kommende møde.

5d. Estimat og planlægning af overgang til nyt system

Robert laver en ny hjemmeside i HTML-kode med en smule ASP-programmering til næste møde, hvor den skal godkendes.

5e. Sikring af den daglige opdatering indtil overgang til nyt system

Der bliver ingen opdatering i de næste 14 dage.

5f. Forsidens aktuelle udseende

Forsiden ændres ikke de næste 14 dage. Robert visualiserer sin ide til næste møde.

6. Timer og økonomi

Robert sender en oversigt over sit timeforbrug (inkl. møder og rejsetid) til sekretariatet, som udbetaler tilgodehavendet.

Robert bestiller en opgradering til ASP-funktioner hos Scannet.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

Scannet har netop skiftet statistik-system, så der findes ingen statistik.

8. Opfølgning fra sidste møde

Lise afløste Jakob som gruppens repræsentant på LAPs landsmøde. Ellers intet.

10. Vort forhold til firmaet Headline, ophævelse af køb?, juristen m.v.

Vi vil ikke være kunde hos Headline. Hanne og Lise kontakter LAPs jurist med henblik på en sag mod Headline.

14. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Links: Vi vil ikke linke til andre hjemmesider, blot fordi de linker til vores.

Referat: Referatet skal være et beslutningsreferat.

Næste møde: Onsdag d. 30. juni 2004 kl. 17.15 på LAPs sekretariat. Eva inviteres med igen.

Referat af Landsmøde 2004

I Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 7. og lørdag den 8. maj 2004 på Coop Kursuscenter i Middelfart. Der deltog 92 medlemmer i landsmødet. Medlem af landsledelsen Bo Steen Jensen bød alle velkommen og Hanne Wiingaard orienterede om de praktiske ting.

Valg af dirigenter:

Erik Olsen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.
Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Tage Therkildsen, Ingelise Jacobsen, Lars Hald og Preben Borchmann blev valgt.

Landsledelsens beretning:

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede medlemmer af landsledelsen om følgende:
Jakob Dahl har arbejdet med at få psykiatribrugere behandlet på lige fod med andre handicapgrupper, bl.a. ved at søge optagelse i DSI. Ligeledes har han været aktiv i værdigrundlagsdebatten.

Hanne Wiingaard har været med i formandskabet, projekt recovery, repræsenterer LAP i den nordiske forening, NFSMH, har lavet blad og pjecer, deltaget i hjemmesidegruppen, været med til at ansætte nye folk i LAP, deltaget i fremtidsværksteder, med i evaluering af SKP-ordningen og er endvidere med i fomandskabet for FAP Storstrøms Amt.
Lise Jul Pedersen har som medlem af formandskabet deltaget i næsten de samme ting som Hanne Wiingaard.
Hanne Løvig har været med i to år, og har været glad for det. Har arbejdet i PR-gruppen, og været med til at lave pjece og folder. Er medlem af bestyrelsen i FAP Århus.

Karl Bach har mest arbejdet med de politiske sider af LAP’s virksomhed. LAP har haft indflydelse på et nyt lovforslag om døgnhuse, og er med i processen når det gælder revision af psykiatriloven. Et meget omfattende høringssvar til strukturkommissionen kan ses på www.lap.dk.

Hanne Rørbech er med i værdigrundlagsdebatten, og har som medlem af BUPS være medarrangør af festivalen Sårbare Sjæle. Har deltaget i møder og debatter, og har oprettet en aktionsgruppe på nettet.
Michael P. Krog har været med i 4 år, og lavet alle bagsiderne til Medlemsbladet. Har været aktiv i festivalen Sårbare Sjæle. Har undervist journalister og interviewofre.

Bo Steen Jensen har kun været i landsledelsen ½ år, men har deltaget i mange spændende opgaver. Er tovholder i Alternativgruppen, med i et projekt om kvalitet i tvang, og Et Danmark vi kan være bekendt.
Mårten Breum blev i september 2003 ansat som LAP’s ene rejsekonsulent. Har deltaget i en konference i Grækenland. Har lavet pjecer og arbejder på sommerlejr.

Paul Bjergager har været syg en del af perioden, men er aktiv i FAP Roskilde, og er med i juragruppen og står for sommerlejren.
Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Kim Nielsen havde fået oplyst, at brugen af tvang er steget med 50%, særligt overfor unge.
På et spørgsmål fra Lars, Ringkøbing, oplyste Jakob Dahl, at formandskabet i LAP mødes regelmæssigt for at kikke ansøgninger, følge op på budgettet, lave dagsorden m.v. – men alle beslutninger i LAP træffes demokratisk på landsledelsesmøderne.
Karl Bach orienterede om projektet Et Danmark vi kan være bekendt, samt LAP’s kampagne mod (mere) tvang.
Michael, Viborg mente, at tvang kan redde menneskeliv under visse omstændigheder.
Richard Dahlin roste LAP’s underskriftsindsamling.

Karl Bach foreslog nedsættelse af en ny arbejdsgruppe på landsmødet. Vi har brug for folk der vil stå frem og fortælle, hvad udsættelse for tvang har betydet for dem.
Erik Olsen, Kbh, sagde at det er forkasteligt man ikke modtager en ordentlig behandling – kun dæmpelse af symptomer. Vi må kræve en ordentlig behandling nu.
Thoridt Allermand: Se også på den skjulte tvang, bl.a. ved hjælp af medicin, og manglende terapi.
Merete Blicher kender flere der har været udsat for tvang.

Rita Hansen nævnte gentest på Skt. Hans Hospital, hvor man vil prøve at mindske bivirkningerne ved medicin ved at teste folk.
I LAP’s landsledelse er der delte meninger om holdningen til gentest.

Mårten Breum: Vi må huske at sætte noget andet i stedet for tvangen. Døgnhuse er et vigtigt alternativ.
Eva Pedersen fortalte om hvordan hun blev truet med udskrivelse, hvis hun ikke makkede ret og tog sin medicin.
Bo Steen Jensen: Der forskes ikke i årsager, kun i symptomer. Den skjulte tvang er meget udbredt.
Karl Bach orienterede om konference i Vejle til sommer, hvortil LAP’s medlemmer inviteres til at være til stede en af dagene.
Joy Dalhof mente, at 75% af al tvang skyldes ubegavet og udygtigt personale.

Mårten Breum orienterede om rejsesekretærenes arbejde, som uddybning af den skriftlige redegørelse i beretningen. Samtidig efterlyste han aktivister til sommerlejren.

Holger Pedersen roste landsledelsen for de udgivne pjecer.

Karl Bach nævnte, at der kommer fokus på bedre vilkår på arbejdsmarkedet. LAP arbejder for støtteordninger for folk med psykosocialt handikap på linje med andre handikapgrupper. Der overvejes at søge midler til et projekt, der skal afdække behovene.
Erik Olsen, Kbh orienterede om Brugernes Basar.
Herefter godkendtes beretningen.

ORIENTERING OM ARBEJDSGRUPPER

Ønsker gruppen at videreføres efter landsmødet, skal der foreligge en enkelt plan – der skal være en tovholder, og der skal være nedfældet et arbejdsgrundlag.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet, hvorfor dirigenterne ikke gennemgik dette.

Landsledelsen besvarede spørgsmål vedr. infomedia, løn til webmaster, regionalisering, hvorefter regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Tom Jul Pedersen havde indsendt et brev ang. en ældre sag.
Landsledelsen foreslog følgende:
Idet landsmødet noterer, at der kan være forskellige holdninger til foreningens historie, samt at psykiatribrugere har ret til at ændre opfattelse, konstaterer det samtidigt, at landsmødet 2003 og beslutningerne dér, bragte disse forskellige opfattelser ind i en stræben mod fælles mål – hvilket arbejdsprogrammet, som landsmødet 2003 vedtog, var udtryk for.
Forslaget blev vedtaget, og forslag fra Tom Jul Pedersen afvist, da Landsmødet ikke ønsker at tage stilling til historiske emner.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Landsledelsen fremkom med et forslag til, at kontingentets størrelse frem til næste landsmøde er 100 kr.
Lise Jul Pedersen begrundede forslaget med, at beløbet har en psykologisk gunstig effekt.
Mårten Breum gjorde rede for den hvervekampagne, der blev foranstaltet over 2 måneder og som bestod i, at nye medlemmer betalte et beløb på 40 kr. for det første år. Ordningen har haft stor positiv effekt på medlemstallet, hvorfor der blev fremsat et forslag til, at der indføres et éngangskontingent på 40 kr. for nye medlemmer det første år, hvorefter kontingentet stiger til 100 kr.

Der blev herefter stemt om:

 1. Et medlemskontingent på 100 kr. om året for nuværende medlemmer.
  Alle stemte for forslaget, som herefter blev vedtaget.
 2. Et introduktionskontingent på 40 kr. for nye medlemmer.
  En stemte imod, 4 stemte ikke, og resten af forsamlingen stemte for.
  Forslaget blev således vedtaget.

FAP’erne modtager kr. 30 (af kontingentet på 40) og kr. 50 (af kontingentet på 100).

7. Handlingsprogram

Mårten Breum gjorde rede for, hvordan arbejdsgruppen var kommet frem til det uddelte forslag til handlingsprogram frem til næste landsmøde. De, som havde ændringsforslag, indvendinger eller nye idéer til handlingsprogrammet fremlagde dette, hvorefter arbejdsgruppen til udarbejdelse af handlingsprogram trak sig tilbage for at redigere i og tilpasse handlingsprogrammet. Dirigenterne overdrog til landsledelsen at stå for den grafiske afpudsning af handlingsprogrammet.
Det nye forslag blev senere sat til afstemning: 2 stemte imod og resten stemte for.

Handlingsprogrammet blev herefter vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år

Dirigenterne gjorde opmærksom på, at der kunne stilles forslag til budgettet, men ikke stilles ændringsforslag.
Bemærkninger til budget:
Den ny landsledelse skal se på de økonomiske konsekvenser, som det vedtagne forslag på et 40 kroners indmeldelseskontingent vil få.
Det blev slået fast, at midlerne til lønninger af fastansatte i foreningen kommer fra satspuljen.

Herefter blev der stemt om godkendelse af budgettet.
1 stemte imod. Resten stemte for.

9. Valg af landsledelse

Der var 70 medlemmer, der stemte.

Kandidater

Antal stemmer

Lise Jul Pedersen

55

Hanne Wiingaard

54

Bo Steen Jensen

44

Thoridt Allermand

41

Ulrich Steinus

37

Eva Lindblom Pedersen

31

Jens Christian Friis Nielsen

30

Steen Moestrup

30

Michael Brown

27

Knud Schou

25

Joan Remil

24

Holger Pedersen

17

Kim Werner Nielsen

12

Michael Adamsen

9

Anders Larsen

8

Helge Preben Sørensen

8

Steffen Østergaard

4

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Bo Steen Jensen
Eva Lindblom Pedersen
Hanne Rørbech
Hanne Wiingaard
Jakob Dahl
Jens Christian Friis Nielsen
Karl Bach
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum
Paul Bjergager
Thoridt Allermand
Ulrich Steinus
Zenia Nyboe

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Steen Moestrup 1. suppleant

Michael Brown 2. suppleant

Knud Schou 3. suppleant

Joan Remil 4. suppleant

Holger Pedersen 5. suppleant

Kim Werner Nielsen 6. suppleant

Michael Adamsen 7. suppleant

Anders Larsen 8. suppleant

Helge Preben Sørensen 9. suppleant

Steffen Østergaard 10. suppleant

10. Valg af revisorer:

Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt.

Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Tom Jul Pedersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Eva Lindblom Pedersen fortalte sin egen historie og anbefalede brug af en fiskeolie (IQ) som supplement til eller i stedet for medicin.
Johnna Bang Sørensen udtrykte utilfredshed med, at det ændringsforslag, hun havde givet gruppen til udarbejdelse af handlingsprogram, ikke var blevet indføjet i sin korrekte ordlyd. Mårten Breum svarede, at man er nødt til at indgå kompromisser, og at uændrede formuleringer ikke kan opnås.

Karl Bach foreslog, at der udarbejdes 2 landsmødeudtalelser til medierne:

 • En udtalelse, der kommenterer den kommende strukturreform
 • En udtalelse, hvori der protesteres imod Europarådets tavshed omkring de ting, der foregår på området omkring tvang.

Forslaget blev støttet af Landsmødet, som henstiller til den ny landsledelse at få udarbejdet udtalelserne.

Tom Juul Pedersen spurgte, om selvhjælpsgruppen stadig er aktiv. Nils Andersen svarede, at der i år er afholdt et møde i gruppen, men at gruppen pt. ikke er aktiv.
Mårten Breum udtrykte et ønske om at landsmødet fremover strækker sig over 3 dage, da det vil give landsmødedeltagerne bedre muligheder for at diskutere og behandle de forskellige punkter.
Kim Werner Nielsen gjorde opmærksom på, at der skal udarbejdes et nyt indstik til hvervefolderen med angivelse af, at det for nye medlemmer koster 40 kr. at blive medlem af foreningen.
Joan Remil nævnte vigtigheden af, at LAP holder fast i, at vi ønsker at være en del af det ”almindelige” samfund.
Karl Bach gjorde opmærksom på LAP´s høringssvar vedrørende strukturkommissionen og nævnte, at høringssvaret blandt andet kan læses på www.in.dk.

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere:
Hanne Wiingaard (tovholder)
Michael P. Krog
Steen Moestrup
Rigmor Veifert
Karlo Hansen
Joy Dalhof
Tom Juul Pedersen
Inger Ladegaard

Afholder møde i Odense den 28. maj 2004.

Formål: udgivelse af LAP – medlemsbladet 4 gange årligt.

PR-gruppen:

Deltagere: 

Hanne Løvig (tovholder)
Lise Jul Pedersen
Mette Kromann Christensen
Hanne Wiingaard
Lars Strange
Inger-Liss Christoffersen
Birte B

Afholder møde i Odense den 02. juni 2004

Formål/arbejdsopgaver:

 • Merchandice (kuglepenne, t-shirts mv. med LAP tekst
 • at komme bredt ud til pressen: tv, aviser, blade mv. (ikke nødvendigvis folk i PR-gruppen)
 • LAP´s egne materialer, f.eks. pjecer, recovery nummer og folder
 • brugernes egne blade, f.eks. LAP – medlemsbladet, Outsideren og Sund
 • Branding. Herunder at vi holder os indenfor nogle rammer af farver, klichéer og slogans

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Lise Jul Pedersen
Michael S. Adamsen
Jan S. Andersen
Alfred Sloth Knudsen (tovholder)

Afholder møde i Odense den 16. juni 2004

Formål: Daglig opdatering genoptages fuldt ud, forsiden designes om, situationen omkring nyt system afklares, overgang til nyt system gennemføres, hjemmesider under LAPs domæne tilbydes til FAP´erne

Alternativgruppen:

Deltagere:

Bo Steen Jensen (tovholder)
Rikke Holler
Annelie Persson
Per G. Pedersen
Michael Brown
Torben Kjellerup
Steen Moestrup
Rigmor Veifert
Alicia Johansen
Klaus Bergstrøm
Ingelise Jacobsen

Formål/arbejdsopgaver: Afholdelse af konference omkring kostens betydning for den psykiske balance, september 2005, indsamling af erfaringer omkring alternativ behandling.

International gruppe:

Deltagere: 

Karl Bach (tovholder)
Michael P. Krog
Ingrid Shaffer
Erik Olsen
Helge Preben Sørensen
Maths Jesperson
Anders Jensen
Hanne Wiingaard

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden. Dette vil vi gøre ved at:
gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau

understøtte LAP´s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved at forberede og vedligeholde WNUSP´s hjemmeside, at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad, udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP

 • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
 • Søge økonomiske midler til WNUSP´s arbejde

Juragruppen:

Deltagere: 

Poul Erik Carlsen (tovholder)
Knud Schou
Johnna B. Sørensen

Formål/arbejdsopgaver:

 • juridisk behandling af det enkelte menneske, som har fået en psykiatrisk diagnose i forhold til, hvad der står i psykiatriloven
 • sager som har principiel betydning kan føres videre i retssystemet af LAP´s jurist Erik Olsen
 • taler juridiske problemer igennem i gruppen
 • mange psykisk syge føler sig som forsøgskaniner på grund af den tilfældige måde, som de får medicin på.

Misbrugsgruppen:

Deltagere: 
Ulrich Steinus (tovholder)
Eva L. Pedersen
Lars Hald
Julie Amonsen
Niels Aldal

Formål: Vi ønsker et misbrugsnetværk i LAP-regi og meget gerne et temaår om psykiatri og misbrug.

Kampagne ”Nej til (mere) tvang:

Deltagere: 

Gitte Lindskov
Arne K. Dalgaard
Joy Dalhof
Kim Werner Nielsen

Formål/arbejdsopgaver:

 • kontakt til aviser finansiering lokale møder
 • udgive blad med historier om tvang
 • samarbejde med andre foreninger
 • aktive underskriftsindsamlinger
 • påvirke politikere
 • tv

Arbejdsmarkedsnetværk i LAP

Deltagere: 

Anders Larsen (tovholder)
Steffen D. Østergaard
Holger Pedersen
Preben Hansen
Bjarne Skov Jensen

Deltagerne i gruppen talte på landsmødet om deres nuværende/kommende fleksjob/skånejob.

Der var enighed om at danne et netværk (uden at mødes fysisk). Andre kan tilslutte sig netværket.

Handlingsprogram

Deltagere:

Jakob Dahl
Mårten Breum
Thoridt Allermand
Joan Remil
Jens Christian Friis Nielsen
Merete Blicher

Formål: På landsmødet at samle alle tidligere fremsendte forslag fra landsmødedeltagerne til handlingsprogram og fremkomme med forslag til handlingsprogram til afstemning på landsmødet.

Refugiegruppen

Deltagere:

Paul Bjergager (tovholder)
Jens Christian Friis
Gitte Lindskow
Gerda Jakobsen
Lars Hald

Formål: At afdække mulighederne for oprettelse af et refugium i LAP-regi, gennemføre udarbejdelse af konceptforslag, samt efter dettes vedtagelse sørge for fundraising og praktisk organisering af refugiet.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 28. april 2004

Referat fra møde i hjemmesidegruppen 28. April 2004 i Odense

Til stede, Eva, Lise, Thoridt, Robert, Jakob, Hanne, Alfred og Jan.

Valg af ordstyrer – Jan blev valgt

Hvordan har jeg det for tiden – udenfor referat

Valg af referent – Alfred blev valgt

Godkendelse af dagsorden 
– vedtaget som forelagt

Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt

Timer og Økonomi

Robert har brugt ca. 20 timer

Vi betaler 1117,- kr. for Web-hotel hos Scannet + et ukendt beløb for det nye Web-hotel

Robert oplyser at vi andet steds kan købe Web-hotel for ca. 1000,- kr. om året

Statistik over besøg på hjemmesiden

Der har været ca. 800 unikke besøgende pr. måned

Opfølgning fra sidste møde

Det viste sig at Rober havde misforstået gruppens anvisninger om at anvende Typo3 som vi jo har købt. Han er i stedet startet på at programmere sit eget Content Manement system. Derfor er de 20 timer spildt og Robert får ikke løn for de 20 timer, men starter forfra på Typo3 løsningen. Han lover at gøre hvad han kan for at blive færdig inden Landsmødet. Om ikke helt færdig – så dog klar med en delvist færdig udgave som kan fremvises. Eva og Robert aftaler og Eva udpeger hvilke dele af hjemmesiden der er vigtigst. Hanne sørger for at Robert får den seneste udgave af medlemsbladets artikler på e-mail så den er fremme senest fredag morgen.

Ansvars og Kompetenceområder

Der skal være mere fokus på Nyhedsbreve. Det vil være ønskeligt om der udsendes flere nyheder, men afgørende er det også at det der udsendes ER nyheder. Sekretariatet vil gøre mere ud af det

Hvordan er det gået med konverteringen

Se. Punkt 8

Landsmøde, beretning, repræsentation fra gruppen på Landsmødet

Alfred har udarbejdet en oversigt over året arbejde i gruppen til Landsledelsen beretning – den er lagt ind.

Jacob repræsenterer gruppen under Landsmødet som fungerende tovholder

Evt. – ikke noget at føre til referat

Hvordan synes du mødet gik – udenfor referat

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 13. marts 2004

Mødedato: 13. marts 2004

(Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005)

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede: Alfred, Hanne, Thoridt, Lise, Robert, Jakob, Jan

1.Valg af ordstyrer Thoridt valgt som ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – Udenfor referat.

3. Valg af referent – Lise –

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

5. Folk får 8 dage til at kommentere, bagefter godkendt med rettelser sendes rundt og arkiveres på sekretariatet.

6 – 7. Opfølgning fra sidste møde

Hvordan går det med konverteringen – V/Robert

Hvordan går det med samarbejdet/arbejdsfordelingen mellem sekretariat og Web-master

Status kompetence og ansvarsområder behandlet på Landsledelsesmøde 7 februar – V/Formandsskabet

Udkast til evt. nyt layout og diskussion af layout – oplæg v/Robert

Robert har præsenteret et design, gruppen godkendte. Robert mente, konvertering ville tage 20-30 timer alt i alt inklusive. Robert kan være færdig sidst i april.

Hanne kontakter trykker med henblik på eksport af data fra medlemsbladet til html.

Ansvars og kompetence områder: Der mangler èn fra sekretariatet, Eva eller Helle i forbindelse med fastlæggelse af arbejdets organisering mellem sekretariatet og web-master. Sekretariatet indkaldes til næste møde.

X-tranet: Robert forslår en ”to-do”-liste (opgaveliste) i stedet for e-mail på kryds og tværs, således at al gruppens korrespondance samles ét sted.

Opfølgning Hjemmesidegruppens oplæg til Landsledelsen: Wiingaard koordinerer med Eva, at de småkorrektioner, Landsledelsen godkendte, bliver skrevet ind og sendt rundt.

7b. Kan Fap-Viborg komme til at opdatere deres egen hjemmeside?

Robert: Vi beslutter os for at vente. Lad os lige få os selv i hus først, så har vi en erfaring vi kan gå videre med. Vi har det i mente og senere har vi måske en standard for hvordan vi kan hjælpe andre.

8. Statistik over besøg på hjemmesiden

Fremover vil man selv kunne gå ind og checke statistik.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Har brugt godt 5 timer alt i alt. Se også punktet 6-7.

Diskussionen om hjemmesiden drejer sig om 3 ting: Nyhedsbrev, debatfora og hjemmesiden som sådan. Spørgsmålet om debatfora tages op igen næste gang.

Eventuelt: Robert skal have samme informationer tilsendt som øvrige medarbejdere. Husk Eva på det mandag.

10. Hvordan syntes du at mødet gik

For referat Lise

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 31. januar 2004

Til stede: Alfred, Hanne Wiingaard, Thoridt, Lise Jul, Robert

Ikke til stede: Jakob Dahl

2. Valg af ordstyrer – Alfred

3. Hvordan jeg har det – udenfor referat

4. Valg af referent – Lise

 

5. Godkendelse af dagsorden – sket

6. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Vi bestræber os på at lave beslutninger, der er af en sådan karakter, at det kan offentliggøres på hjemmesiden. Referat godkendt med ændringer – ændringer sendes separat.

7. Opfølgning på sidste møde:

Eva henvender sig mandag til Headline og meddeler, at Jakob ikke længere er kontaktperson og at Robert er den nye.

Hanne Wiingaard checker om npc har mulighed for at eksportere direkte i html eller zip-fil. Alternativt CD.

Robert undersøger mulighederne omkring et nyt debatfora.

Debatforaet har lav prioritet i starten. Om muligt, så vælger hjemmesidegruppen at alle indlæg kan læses men man skal oprette brugerkonto for at besvare indlæg. Anonymiteten er dog bevaret.

Alfred kontakter Eva med henblik på at lave enkelt justering i dokumentet vedr. arbejdsopgaver: Funktions e-mail dirigeres omgående – personlige efter aftale med sekretariatet (f.eks. 3 mdr.)

8. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster mht.konverteringen

Robert ser på sagerne og kommer med et udspil på handlingsplan.

9. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster m.h.t. layout/design og indhold på hjemmesiden, rullegardiner, debatside etc.: Robert laver designudkast til et kommende møde, designworkshop.

10. Statistik over besøg på hjemmesiden: Gammelt materiale er afleveret på sekretariatet.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden. Robert laver udkast over timer/økonomi, når han ved lidt mere.

12. Evt. Robert sender overslag ud, når han lige har haft tid til at sætte sig ind i det. Robert og Albert koordinerer dagsorden.

LAP’s brev vedr. torturkommissions rapport (23. januar 2004)

Secretariat of the CPT

Human Rights Building
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

23.1.2004

KOPI TIL

Amnesty International
Institut for Menneske­rettigheder
Europarådet
Statsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsministeriet
De politiske ordførere
Folketingets retsudvalg
Folketingets sundhedsudvalg
Det centrale handicapråd
Center for ligebehandling af handicappede
Rådet for socialt udsatte §71 udvalget
Ombudsmanden
Pressen til orientering.

This is a reply from the Danish Association of Users and Exusers of Psychiatry (LAP) to the official respond from the Danish government on the Report from the CPT on the visit to Denmark in 2002.

Angående kritisable forhold i dansk psykiatri

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), har gentagne gange skrevet til den danske regering i forbin­delse med CPT´s rapport af 25. september 2002, hvori der fremsættes anbefalinger om, og kritik af Danmarks behandling af psykiatriske patienter.

Vi synes, at det er beskæmmende, at Danmark kan kritiseres for at skabe torturlignende forhold for de psykiatriske patienter, især da Danmark er et land, som er meget hurtig til at kritisere andre lande for overtrædelse af menneskerettighederne. Vi vil her fremsende nogle yderligere bemærkninger til den del af det danske justitsministeriums svar til CPT, der vedrører forhold i psykiatrien:

Vi bemærker, at CPT positivt fremhæver de fysiske rammer man har besigtiget for psykiatrien i Danmark, og at regeringen er glad for, at indsatsen er blevet bemærket. Vi bemærker ligeledes, at psykiatrien er et satsningsområde for regeringen. Dette afsnit konkluderer, at kvaliteten af tilbuddene skal udvikles – og dette er efter vores mening det centrale problem i Danmarks psykiatri. Der sker ingen kvalitetsforbedring, og de styrende myndigheder har et meget snævert menneskesyn. Dette gør, at medicinering ofte er den eneste form for behandling der tilbydes. Endvidere bliver de patienter som ikke passer ind i systemet, svigtet på det groveste.

Regeringen skriver, at den også gerne vil medvirke til mindskning af tvang. Vi kan fra vores side fortælle, at vi gennem mange år, også før stiftelsen af LAP i 1999, individuelt eller gennem andre organisationer, har forsøgt at komme i dialog med ansvarlige myndigheder. Vi må entydigt sige, at det er ufatteligt svært. Vi finder det i øvrigt kritisabelt, at det danske Indenrigs- og Sundhedsministerium ved udarbejdelse af sit svarbidrag til CPT, helt har undladt at involvere repræsentanter for de patienter, der rammes af tvangen af psykiatrien.

Kommentarer til de enkelte punkter:

BETINGELSERNE FOR FRIHEDSBERØVELSE.

Efter vores opfattelse er det ikke ualmindeligt at man som psykiatrisk patient bliver udsat for frihedsberøvelse og tvangsbehandling, uden at vilkårene i psykiatrilovens paragraf 5 er opfyldt. Dette er en grov krænkelse af menneskerettigheder. Ved efterfølgende klagebehandling i patientklagenævn og domstole viser det sig, at der er store regionale forskelle på hvor mange der får medhold, hvilket viser at der i dele af klagesystemet er en manglende vilje til at tage klagerne alvorligt.

MISHANDLING

Vi er selvfølgelig kede af, at tvangsfiksering bruges så meget i Danmark, samt at det virker temmelig tilfældigt, hvornår det tages i brug. Efter vores vurdering bruges tvangsfiksering ofte som en straf. Vi finder det interessant, at der i indikationen for tvangsfiksering på side 52, aldrig er angivet som grund, at patienten har haft en konflikt med personalet. Hele fikseringsproblematikken er pakket ind i en misvisende hjælperetorik. Måske ville det være mere ærligt at sige, at man tvangsfikserer for at straffe, eller for at tilfredsstille personalets behov.

Vi bemærker, at Hovedstadens Sygehus Fællesskab (s.55) er den eneste af de mange hørte instanser, som tager CPT’s bekymring om mishandling af psykiatriske patienter alvorligt, og at de vil gå i gang med en større intern undersøgelse af egen behandlerkultur. Dette finder vi glædeligt, men det er samtidig ekstremt pinligt, at de øvrige hørte instanser er så problemfornægtende. Vi taler her om Københavns Amt, Vestsjællands Amt, Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Vi bemærker, at Sundhedsstyrelsen (s.56) synes det er ok, at en enkelt afdelings kultur og vaner er et acceptabelt argument for omfanget af tvang.

Vi bemærker os, at Dansk Psykiatrisk Selskab (s.56) stiller sig uforstående overfor at CPT har lagt konkrete forløb til grund for sin vurdering. Selvfølgelig har visse af Dansk Psykiatrisk Selskabs medlemmer erfaring for, konsekvent at underkende deres patienters udsagn. Den retspraksis vi har i Danmark gør det temmelig umuligt for patienterne at få ret i klageinstanserne, som fungerer som en form for blåstempling.

Endelig bemærker vi os følgende passus fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (s.57-58):

” Det er samtidig ministeriets opfattelse, at det ikke er muligt at trække det enkelt element af behandlingen ud af sammenhængen med de øvrige muligheder. Ved brugen af tvang som behandlingsmetode er andre muligheder enten forsøgt og udtømt eller ikke-eksisterende alternativer.”

Dette udsagn rummer faktisk essensen af den psykiatriske behandling i dag. Vi synes det er uhyggeligt i den grad, som lægerne overser en bred vifte af muligheder for menneskelig og kærlig omsorg for psykisk lidende. Vi har som psykiatriske patienter oplevet, at vi kun får et tilbud om at spise piller og det er det. For mange patienttyper virker dette tilbud bare ikke.

Set i lyset af dette udsagn synes vi, at det tangerer løs snak når Sundhedsministeriet så fortsætter med, at der er generel enighed om at tvangen skal minimeres. Hvad med indholdet i tilbudene spørger vi igen?. Har de styrende myndigheder ikke haft mulighed for at forbedre den psykiatriske behandling gennem mange år uden at gøre det?. Ligeledes vil vi spørge om, hvorfor at myndighederne ikke ønsker at gå i dialog med brugerne, og høre om deres behov?

ENKELTE TILTAG.

Vi finder, at det er pinligt at velfærdslandet Danmark, ikke bare kan bringe de mere ukomplicerede klagepunkter fra CPT’s side i orden. Vi kan nævne problemet med adgang til frisk luft. Indespærrede i fængsler har denne rettighed, og vi skulle mene, at i de mange millioner, som der hidtil er brugt på bygningsforbedringer, burde man kunne finde et beløb til at rette op på disse forhold.

CPT nævner problemer med en ugenert telefonadgang. Efter vores erfaring er der problemer med ugenert telefonadgang virkelig mange steder. Man forhindrer således de indlagte i at føre uaflyttede telefonsamtaler. Vi forstår heller ikke hvorfor man ikke følger op på CPT’s kritik af manglende kaldesystemer til mindre uafhængige patienter.

Indtrykket man sidder tilbage med, når man læser besvarelserne fra de berørte instanser, er at de generelt ikke ønsker at imødekomme CPT’s kritik. Vi kan nævne, at vi som brugere, bliver behandlet på samme måde, når vi forsøger at kritisere indlysende forkerte eller umenneskelige forhold, nemlig med afvisning af problemerne.

Fra brugersiden synes vi, at det i den grad er indholdet i de psykiatriske tilbud, der skal forbedres, for at fremme trivsel, og mindske tvang. Vi synes, at det er mærkeligt, at man ikke systematisk laver tilfredsheds-undersøgelser. Samt at man ikke forstærker sin indsats, hvor de største problemer er. Vi er overbevist om at det ensidigt medicinske menneskesyn som hersker i hospitalspsykiatrien i dag, er destruktivt for mange patienter. Vi er fuldstændigt overbeviste om, at der ved en mere målrettet behandling er mange penge at spare, og at meget menneskelig lidelse kan undgås, og ikke mindst tvang kan undgås.

Hvordan har den danske regering i sinde at arbejde med indholdet og kvaliteten i tilbuddene? Det virker oprigtigt som om, at ansvaret for det, der foregår i dag, flytter rundt fra instans til instans, samt at det ingen konsekvenser har, når patienternes menneskeværdighed trædes under fode. Det virker også som om de mennesker der regnes som eksperter på dette område, ikke altid har deres patienters ve og vel som højeste prioritet.

Vi har alle kendskab til patienthistorier der er fuldstændigt uacceptable.

Grundet urimelige omgangsformer og manglende respekt for den enkeltes selvbestemmelse, presses mange patienter til, ofte i rent selvforsvar, at foretage handlinger, der kan tolkes som ulovligheder. Sådanne handlinger, ofte ganske bagatelagtige, anmeldes konsekvent til politiet og får ofte et retsligt efterspil, hvor patienten risikerer at blive dømt til behandling. Ofte på ubestemt tid og med mulighed for fornyet indespærring, hvis man ikke følger den påtvungne behandlingsplan. Der er i virkeligheden tale om at et stort antal patienter, som på den måde flyttes fra psykiatrilovens til straffelovens regi, og dermed bliver nemmere at underlægge langvarig tvangsbehandling for minimale forseelser. Dette mener vi skal undgås, og det kunne det også blive, hvis behandlingssytemet var mere indstillet på at støtte end tvinge.

Vi kan som periodisk eller tidligere psykisk syge kun se med misundelse på den måde udviklingshæmmede bliver behandlet på i Danmark. I tresserne var udviklingshæmmede anbragt på statsinstitutioner og medicineret, alt sammen under lægelig kontrol. Så nedlagde man åndssvageforsorgen og flyttede opgaveløsningen ud i det sociale system, hvilket har medført at udviklingshæmmede bliver set som mennesker som alle andre, med behov for hjælp på nogle områder. Vi bliver som psykisk syge i den grad svigtet på en lang række områder, fordi lægerne ikke er i stand til at identificere, hvad der er vores behov, men udelukkende ser den medicinske indgangsvinkel som relevant. Hermed fastholdes mennesker ofte i et livslangt forløb af hospitalsindlæggelser. Dette er meget dyrt for samfundet, og umenneskeligt for den enkelte.

Vi mener at udgangspunktet i enhver behandling må være en styrkelse af patientens stærke sider (Recovery), samt at undgå ødelæggelse og stigmatisering af personen. Dette er en fordel for samfundet, og især for patienterne. Vi vil gerne opfordre de ansvarlige myndigheder til at udvikle nogle nye behandlingsstrategier. Vi kan fx foreslå positivt aktiverende forløb under indlæggelse. Konflikt- og voldsforebyggende tiltag. Respekt for den enkeltes informerede samtykke – også hvis man insisterer på medicinfri behandling. Adgang til menneskelig kontakt og egentlige psykoterapeutiske behandlingstilbud. Små boenheder i form af døgnhuse. Opfølgning efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling, med henblik på at den psykiatriramte kan få opbygget et tilfredsstillende liv.

Vi kan stille os til rådighed med information og rådgivning.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 10. januar 2004

1. Valg af ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – herunder velkommen til det nye medlem Thorridt Allermand med og hvad hun har på hjerte overfor gruppen

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

Der byttes om på rækkefølgen af dagsorden, da Jakob har glemt mødet og først kommer senere.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde Mindre rettelser. Nogle var citeret for at have sagt noget nogle andre havde sagt. De fleste mente, diskussionsreferater var for lange. En fandt det meget rodet, men det også møderne haft tendens til at springe lidt emnemæssigt. Beslutningsreferater istedet.

6. Opfølgning fra sidste møde

Status ved overgang til nyt content manement system – Jakob

Status ”liste over ansvars og kompetenceområder” samt status ”referat fra mødet i september” – Jan – referat fra september godkendt.

Thoridt mente, aktivitetskalenderen burde være mere uddybet, f.eks. hvis vi var inviteret til konferencer, til møder eller andet.

Jan mente, der var gang i hjemmesiden fra 1 til 18 nye mails om måneden. Var der 18, var det dog af og til en bruger, der var gået amok med at skrive indlæg.

Jakob mente, artiklerne godt måtte sendes ud til offentliggørelse på hjemmesiden i god tid, så de kunne nå at komme med på samtidig på hjemmesiden. Lise checker op på, hvor lang tid de sendes over til webmaster, før bladet sendes ud.

Jakob mente ikke, der var problemer med Jurist mail. En uge efter mailen stod på hjemmesiden, kunne juristen checke mailen hjemme fra sig selv, sagde han.

Indhold: Nogle gamle ting bør tages af. Uenighed om, hvor flot hjemmesiden bør være. Nok mere aktuel. Wiingaard var ansvarshavende redaktør for bladet og bør også være det på hjemmesiden. I praksis fungerer det sådan, at en tekst er lidt ulden i kanten, så kommer den ikke på. I praksis fungerer det lidt gelinde mellem kontor, webmaster og landsledelse og formandskab. Wiingaard går ind og checker debatfora. Er der noget, der fjernes, bør det nok stå : Redaktionelt fjernet etc.

Jan har lavet detaljeret udkast til arbejdsgange og ansvarsområder for hjemmesidegruppen.

Der diskuteres mulige ændringer, bl.a. at landsledelsen er ansvarlig for indholdet og at e-mail adresser bør inddrages efter at folk er gået ud af landsledelsen, f.eks. efter 14 dage. Jan laver udkast og sender det rundt til hjemmeside gruppen – og Alfred sørger for det kommer med på næste landsledelsesmøde.

Content management system: Ikke overflyttet til juleaften som lovet. I gang med at flytte det over. Jakob mente, han kunne gøre det sammen med den nye webmaster. Wiingaard sagde, det måtte vi jo snakke med den ansatte om, hvordan han/hun foretrak det. Det blev påpeget som problematisk, at der i jobannoncen så ud som om man overtog et færdigt kørende system, hvilket ikke var tilfældet.

Jakob fortalte, der var givet et færdigt tilbud på systemet og der ikke blev udfaktureret time efter time. Det var svært at flytte mailserveren, fortalte Jakob.

Hvad synes I om det nye layout på hjemmesiden – ikke diskuteret, der er flyttet punkter om, så der er en gennemgående header.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden Thoridt har Bøjes mappe med koder, så vi kan få kopieret de sidste 5 års statistik.

8. Ny Webmaster – annonce – ansættelsesudvalg m.v. – forhåbentlig god orientering fra Formandsskabet

Der indkaldes to ansøgere til jobsamtale næste fredag. Alfred og formandskabet er ansættelsesudvalg. Lise mailer til Eva.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Når der ikke var talte om et færdigt kørende system, ville der sandsynligvis komme flere time udgifter på det første par måneder. Jakob laver udkast til, hvor mange timers arbejde, der ca. mangler.

Næste møde:

31. januar kl. 2004 kl. 12.00 i Odense.

Alfred sørger for, at der bliver arrangeret noget mad.

Den nye Webmaster er indkaldt.

10. Hvordan syntes du at mødet gik – folk var trætte nåede ikke punktet.