Referat af Landsmøde 2005

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
torsdag den 5. og fredag den 6. maj 2005 på Coop Kursuscenter i MiddelfartDer deltog 76 medlemmer i landsmødet.Medlem af landsledelsen Bo Steen Jensen bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter

Erik Olsen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Jette Nielsen, Hanne Løvig og Paul Bjergager blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere.

Uddrag fra debat om beretningen:

Hanne Rørbech ønskede at optage landsmødet på bånd og derefter bruge materialet til en radioudsendelse. Landsmødet besluttede, at optagelsen kun måtte bruges internt.

Michael Brown uddybede den skriftlige beretning med at nævne, at han og Erik Olsen blev valgt til bestyrelsen i det europæiske netværk, ENUSP.

Tom Jul Pedersen ønskede debat om rejsekonsulenternes beretning vedr. samarbejdet med formandskabet.

Mårten Breum takkede for rejsekonsulenterne for god modtagelse rundt i landet og uddybede kommentarerne om samarbejde.

Bo Steen Jensen redegjorde for alternativgruppen.

Hanne Wiingaard redegjorde for forløbet i Projekt Recovery-Orientering.

Mårten Breum gjorde opmærksom på, at han har lavet et oplæg til ny struktur i LAP efter kommunalreformen.

Bo Steen Jensen takkede for oplægget, som ikke er blevet glemt.

Erik Olsen roste landsledelsen for arbejdet i 2004, specielt afholdelse af verdenskonferencen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Mårten Breum opfordrede til at holde lønudgiften nede ved at ansætte brugere i skånejob.

Tom Jul Pedersen ønskede oplyst, hvad landsmødeudgifter m.v. dækkede – Eva Rasmussen svarede, at udover selve landsmødet er der udgifter til rejseudgifter.

Jan Andersen spurgte om uklarhed ang. abonnementsindtægter – Eva Rasmussen svarede, at der i 2004 havde været PBS-besvær med at adskille abonnementer fra kontingenter.

Hanne Wiingaard forklarede øget udgift til medlemsbladet med udgivelsen af et særnummer.

Tom Jul Pedersen spurgte om udgifter til arbejdsgrupper. Eva Rasmussen forklarede, at udgifterne bestod af fortæring og rejserefusion til 4-6 møder årligt for hver gruppe.

Herefter godkendtes regnskabet.

5. Indkomne forslag

Forslag 1:

Jakob Dahl motiverede landsledelsens forslag om, at optagelse af lån og handel med fast ejendom fremover kan besluttes af 9 af landsledelsens medlemmer, mod nuværende alle 13.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Jakob Dahl motiverede landsledelsens forslag om, at ansatte i LAP ikke kan vælges til landsledelsen.

Mårten Breum mente forslaget havde med hans person at gøre, og advarede forsamlingen mod at stemme for det.

Hanne Rørbech og Ulrich Steinus var ikke enig med landsledelsen om at fremsætte dette forslag.

Frands Wisbech mente, at det måtte være landsledelsen selv, der håndterede habilitetsproblemer.

Jakob Dahl sagde, at man ikke kan være arbejdsgiver for sig selv.

Thoridt Allermand mente, at ingen skal have løn i landsledelsen, arbejdet er frivilligt.

Efter en længere debat sattes landsledelsens forslag til afstemning.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 3:

Mårten Breum motiverede sit forslag om umistelige medlemsrettigheder.

Efter en debat sattes forslaget til afstemning.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 4:

Povl Melchior Madsens forslag om pension, arbejdsmarked m.v. blev overdraget en arbejdsgruppe.

Forslag 5:

Janey havde indsendt et forslag om indmeldelse i Landsorganisationen for arbejdsledige.

Forslaget blev overdraget til landsledelsen.

Forslag 6:

Jan Andersen motiverede sine forslag.

6.1 Hyppigere udgivelse af medlemsbladet

Alle så gerne hyppigere udgivelse, men af hensyn til økonomien er det ikke muligt. Der var ros til kvaliteten af de nuværende 4 udgivelser.

Forslaget blev forkastet.

6.2 Indsats over for kollektive medlemmer

Forslag om at der iværksættes en systematisk indsats, der synliggør det kollektive medlemskab overfor de tilknyttede psykiatribrugere.

Forslaget blev vedtaget.

6.3 Forslag om, at landsmødet diskuterer konsekvenserne af, at nogle af grundforeningerne kan optage kollektive medlemmer.

Forslaget blev henvist til punktet eventuelt.

6.4 Forslag om en kortere og mere overskuelig handlingsplan

Forslaget blev henvist til arbejdsgruppen.

Forslag 7:

Forslag om at gøre noget for de hjemløse.

Forslaget blev henvist til punktet eventuelt.

ARBEJDSGRUPPER – SE SIDST I REFERATET

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Landsledelsen fremkom med et forslag til, at kontingentets størrelse frem til næste landsmøde er uændret 100 kr. og at der igen i år arbejdet med et introduktionskontingent på 40 kr.

Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år

Hanne Wiingaard gennemgik budget for 2006, som består af en KAN-budget og et ØNSKE-budget.

LAP har ikke på nuværende tidspunkt garanti for tilskud fra 1.1.2006 ud over de 250.000 fra Tips og Lotto.

Efter en debat om prioritering af midlerne blev budgettet godkendt.

9. Valg af landsledelse

Der var 76 medlemmer, der stemte.

Kandidater Antal stemmer
Nils Holmquist Andersen 55
Gitte Lindskow 50
Henriette Buemann Jensen 47
Michael Brown 47
Hanne Rørbech 44
Jakob Dahl 38
Steen Moestrup 37
Michael Adamsen 35
Lars Arredondo 22
Ib Bak 21
Anders Larsen 17
Steffen Østergaard 7

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Bo Steen Jensen
Eva Lindblom Pedersen
Gitte Lindskow
Hanne Wiingaard
Henriette Buemann Jensen
Jakob Dahl
Jens Christian Friis Nielsen
Lise Jul Pedersen
Michael Brown
Nils Holmquist Andersen
Steen Moestrup
Thoridt Allermand

Suppleanter frem til næste landsmøde:

 

Michael Adamsen

1. suppleant
Lars Arredondo 2. suppleant
Ib Bak 3. suppleant
Anders Larsen 4. suppleant
Steffen Østergaard 5. suppleant

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Tom Jul Pedersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Jan Andersen forelagde statistik over LAP’s medlemstal 1999-2004.

Materialet overdrages den nye landsledelse.

Følgende emner drøftedes under dette punkt:

 • Kollektivt medlemskab af FAP
 • Refugiegruppen
 • Samarbejdet i landsledelsen
 • Psykiatrioverlever i stedet for psykiatribruger
 • Strukturreformen

Den nye landsledelse mødes lørdag den 21. maj 2005 i Odense.

Bo Steen Jensen takkede dirigenterne og hjælperne – samt de afgående medlemmer af landsledelsen.

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere:

Hanne Wiingaard (tovholder)
Anne-Marie Rafferty
Jakob Dahl
Inger-Liss Christoffersen
Ulf Larsen
Kirsten dam
Michael P. Krog
Steen Moestrup
Tom Jul Pedersen
Inger Ladegaard

Afholder møde i Odense den 11. maj 2005

Formål: udgivelse af LAP – medlemsbladet 4 gange årligt.

PR-gruppen:

Inger-Liss Christoffersen (tovholder)
Jan Andersen
Lars Arredondo
Erik Thomsen
Michael Brown
Hanne Wiingaard
Lise Jul Pedersen

Afholder møde i Odense den 09. juni 2005

 

Fremme kendskabet til LAP – tiltag til medlems-øgning

Hjemmesidegruppen :

Deltagere:

Michael S. Adamsen (tovholder)
Jan S. Andersen
Gitte Thomsen
Thoridt Allermand
Michael Brown

 

Afholder møde i Viborg 19. maj 2005

Formål: Færdiggøre konceptet ”Hjemmesiden” i nuværende form.

Webmaster skal sættes i gang med at arbejde konstruktivt, én gang om ugen

Webmaster skal overflødiggøre sig selv inden nytår

Hvis økonomiske midler ikke strækker til efter 2006, skulle en ulønnet person kunne overtage arbejdet.

Social- og arbejdsmarkedsgruppen

Deltagere:

Anders Larsen (tovholder)
Preben Frederiksen
Steffen Østergaard
Erik Olsen
Janne Elmelund
Poul Melchior Madsen
Bo Steen Jensen

Møde afholdes ultimo juni i Odense.

Formål:

Fortsættelse af førtidspension livet ud – er alle raske når de fylder 65? Lettere for førtidspensionister at bo sammen uden at blive straffet økonomisk Beløbsgrænserne 53.300 og 57.800 skal forhøjes

Samle information og viden om flexjob og andre jobmuligheder på særlige vilkår.

Kanalisere denne information og viden til LAP’s medlemmer.

Medvirke til mindre stigmatisering og diskrimination.

Refugiegruppen (denne gruppe videreføres ikke)

 

Michael Brown (tovholder)
Knud Schou
Paul Bjergager
Frands Frydendal

Møde afholdes 24. oktober 2005 hos Michael Brown.

Formål:

At planlægge refugier og gennemføre dem, hovedsageligt for LAP’s medlemmer.

Kampagne ”Nej til (mere) tvang:

 

Karl Bach
Bo Steen Jensen
Henriette Buemann Jensen
Michael Adamsen
Gitte Lindskow
Jens Christian Friis Nielsen
Joy Dalhof
Herluf Dalhof
Toke Holme Jensen
Carl Rosschou

Karl Bach oplyste følgende på landsmødet:

Sidste års kampagne lykkedes ikke. Rambøll undersøgelsen, der er aktuel i øjeblikket, forholder sig kun til ændringerne i revision til psykiatriloven. Brugerne er ikke hørt om deres oplevelse af tvang. Konklusionerne i rapporten sendes til folketinget, som skal revidere psykiatriloven. Rapporten anbefaler ambulant tvang, og det andet punkt LAP er i mod, er at klager ikke får opsættende virkning. Lovforslag til revision af psykiatriloven forventes at foreligge til august, derefter høring, og behandling i folketinget september/oktober. Benyt jeres politiske kontakter til at tage afstand fra disse to punkter i rapporten.

Misbrugsgruppen (denne gruppe videreføres ikke)

Deltagere:

Ulrich Steinus (tovholder)

Der udgives en pjece. Meld jer til Ulrich Steinus på tlf. 2619 6003. Står også gerne til rådighed med rådgivning.

Sommerlejr

Deltagere:

Thoridt Allermand (tovholder)
Mårten Breum
Anita W. Schmidt
Asjan Jakobsen
Kim Werner Nielsen
Lars Arredondo
Ulrich Steinus

 

Pengene til 2005-sommerlejren på Thunø er sikret. Gruppen mødes i Århus.

Handlingsprogram

Følgende blev vedtaget af landsmødet:

 1. At LAP går aktivt ind i arbejdet med revisionen af psykiatriloven
 2. At den nye landsledelse kommer med udkast til et nyt Principprogram til næste landsmøde
 3. At der bliver gjort en indsats for de kollektive medlemmer
 4. At fremme initiativer vedrørende udvalgte grupper
 5. At øge medlemstallet og fastholde de nuværende medlemmer
 6. At fremme kendskabet til LAP i offentligheden og blandt beslutningstagere
 7. At undersøge mulighederne for at stifte og starte et refugium
 8. At styrke samarbejdet med organisationer med sammenfaldende interesser
 9. At styrke FAP’erne.

Rambøll’s psykiatrilovsundersøgelse

Høringssvar 1. maj.2005

I vedrørende udkast til det udbudsmateriale, der har dannet baggrund for den aktuelle psykiatrilovsundersøgelse, gav vi udtryk for vores skepsis ved kun at fokusere på virkninger af lovændringerne fra 1998. Undersøgelsen burde have fulgt den oprindelige politiske intention, nemlig at undersøge virkninger af hele loven indbefattende bruger- og pårørendeerfaringer. Vi gjorde i vores høringssvar den gang opmærksom på, at de personer der som ”slutbrugere” rammes af lovens virkninger på forhånd mistede muligheden for at give udtryk for, hvordan lovens grundlæggende bestemmelser om frihedsberøvelse og tvangsbehandling kan opleves som personligt krænkende, ydmygende og nedværdigende behandling/mishandling grænsende til tortur.Den aktuelle undersøgelsesrapport fra Rambøll Management har på mange måder bekræftet og forstærket vores oprindelige skepsis om, hvor vidt en undersøgelse med så snævert fokus overhovedet ville kunne resultere i et brugbart og uvildigt materiale:

For det første er patient-/expatient og pårørende synspunkter slet ikke blevet inddraget i det omfang udbudsmaterialet lagde op til, og vi finder de angivne begrundelser for, at en sådan inddragelse på individ- og organisationsniveau kun har fundet sted i begrænset omfang tynde og grænsende til det pinlige.

For det andet er rapporten generelt præget af en paternalistisk indstilling om at behandlingssystemet og lægeautoriteten på forhånd ved bedre og altid har mere ret end patienten og af en tiltro til den såkaldte væg til væg psykiatri eller vugge til grav psykiatri, hvor psykiske ubalancer opfattes som en stadig, uforanderlig tilstand, hvorfra bedring uden medicinsk behandling ikke er mulig. Et fortidigt og forældet menneskesyn, hvor den ideelle psykiatriske patient villigt lader sig underlægge og ukritisk accepterer den lægelige autoritet.

Denne paternalistiske forhåndsindstilling kommer frem i helt urimelige og ureflekterede udsagn som: ”Skal det sikres, at alle patienter, herunder også de allersvageste, kan fastholdes i behandling, er der behov for stærkere redskaber – fx ambulant tvang eller tvungen eftervård” (s. 11) eller forslaget om at ændre bestemmelserne om anvendelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, ”således at det præciseres at overlægen har ansvaret for, at der for alle patienter tilvejebringes den nødvendige opfølgende indsats efter udskrivelsen.” Antagelser om at alle psykiatriske patienter bør fastholdes i behandling og underlægges en lægeligt defineret opfølgende indsats er så groteske, at selv de mest bagstræberiske kræfter inden for behandlingspsykiatrien må formodes at have sig sådanne forpligtelser frabedt.

Forslag om forringet retssikkerhed og øget tvangsanvendelse

Dette menneskesyn resulterer i forskellige forslag til øget tvangsanvendelse: For det første en forestilling om, at der findes svingdørspatienter, hvis retssikkerhed skal forringes og for hvem bedring ellers ikke er mulig. For det andet en forestilling om, at har psykiatribrugere først haft et ikke nærmere defineret antal psykotiske episoder, så er ambulant tvang ønskværdigt. Norske erfaringer viser at lovhjemmel til ambulant tvang kan føre til en meget voldsom øgning af tvangsanvendelsen, idet mellem 1500 og 200 personer årligt underlægges ambulant tvang.

Rapporten giver udtryk for, at det er ønskværdigt og muligt at begrænse motivationstiden og den opsættende virkning af klage over påtænkt tvangsbehandling for en mindre gruppe ”svingdørspatienter”, uden at der er givet nogen definition på, hvad en svingdørspatient er eller hvad, der skulle udskille en given patientgruppe fra resten af gruppen af mennesker, der med mellemrum præges af episoder, hvor man psykisk har det svært.

LAP finder det stærkt problematisk, at rapporten afslører en manglende indsigt i, at psykiatribrugere for det meste får det bedre og ofte kommer sig helt. Både i tankerne om forringelse af den opsættende virkning ved klage over tvangsbehandling og i tankerne om ambulant tvang ignoreres det faktum, at mange psykiatribrugere får det bedre over tid, fordi man finder egne mestringsstrategier og måder at håndtere stressende livsbegivenheder på.

LAP finder det stærkt utilfredsstillende, at der med ambulant tvang foreslås en udvidelse af de vilkår og/eller tilstande, under hvilke man som menneske kan blive tvunget til behandling. Den danske lov om tvang i psykiatrien har som kriterium, at man skal være aktuelt sindsssyg for at tvang kan finde sted. Gennemføres tankerne om ambulant tvang, vil det betyde, at mennesker, der ikke er aktuelt sindssyge udsættes for tvangsbehandling og dermed stilles ringere end personer, der i dag er dømt til behandling og/eller anbringelse.

LAP finder derfor, at rapportens forslag om ambulant tvang kan føre til en meget alvorlig forringelse og krænkelse af psykiatribrugeres retssikkerhed og stille mennesker, der er i forvejen er i en vanskelig livssituation i en yderligere presset situation. Resultatet kan være, at flere psykiatribrugere end det er tilfældet i dag vil fravælge kontakt med behandlingssystemet og at en del ofrene for sådanne udvidede tvangsbeføjelser vil blive presset ud i hjemløshed eller til selvmord for at undgå psykiatrisk tvang.

Vi skal på det kraftigste opfordre Rambøll Management til at udelade anbefalingerne om forringelse af klagers opsættende virkning og om ambulant tvang af undersøgelsesrapporten.

Udskrivningsplaner og koordinationsplaner

I afsnittene om en ønsket præcisering af udskrivningsaftaler og koordineringsplaner, fremføres en ide om at gennemtrumfe lægeligt defineret opfølgning over for alle patienter, på trods af at langt de fleste psykiatribrugere ikke omfattes af psykiatrilovens tvangsbestemmelser i forbindelse med en indlæggelse.

Med sætningen: ”Overlægen vælger den samarbejdsform, der for den enkelte patient anses for mest hensigtsmæssigt, herunder udskrivningsaftaler og koordineringsplaner”, er det tydeligt, at der ikke er nogen forståelse for, at psykiatribrugere i lighed med andre mennesker er bedst kvalificeret til at varetage beslutninger vedr. eget liv.

Sygehusstandard

I rapporten mangler der fokus på, hvordan en sikring af god sygehusstandard kan være med til at mindske tvangsanvendelsen markant. Erfaringer fra Randers viser, at antallet af tvangsfikseringer på givne afsnit faldt med 75%. Dette skete, da lukkede og åbne afsnit blev lagt sammen og personalet fra afsnittene blev blandet på ny. Der skete en udvikling af personalets kompetencer ved at vidt forskellige kulturer blev rystet sammen.

Personalet blev nødt til at finde nye måder at håndtere konflikter på, når man ikke mere kunne eksportere vanskelige klienter fra åbne til lukkede afsnit, ligesom personalet fra de lukkede afsnit lærte noget ved at blive blandet med personale fra de åbne afsnit. Tvangen siges ofte at ”sidde i væggene”, hvorfor en nedbrydning af de eksisterende hierarkier og arbejdsgange er nødvendig for at sikre et kompetenceløft i retning af en bedre og mere medmenneskelig psykiatri.

Vi kan i øvrigt ikke tilslutte os konklusionen om at uddannelsestilbud ikke er relevant i udspecificeringen af god sygehusstandard. Der er ikke ualmindeligt at være indlagt på psykiatriske afdelinger i lange perioder og her er uddannelseselementet bestemt relevant, ikke mindst når det gælder den yngre del af klientellet. Adgangen til uddannelsestilbud kan jo også bestå i at man støttes i at benytte uddannelsestilbud uden for hospitalet under indlæggelse.

Slutbemærkninger

Som sådan kan rapportens vinkling beklages, fordi den begrænser sin undersøgelse og virke til på nogle punkter at undersøge konsekvenserne af lovændringer, mens den på andre punkter gerne vil tænke nyt. Nytænkningen har dog en beklagelig tendens til at ville øge mulighederne for at anvende af tvang.

Med anvendelsen af det tilsyneladende neutrale begreb ”lovbrugere” og med den mangelfulde redegørelse for konfliktende opfattelser blandt de i undersøgelsen involverede interessenter forsøger rapporten at sløre sin ensidige tilgang. For LAP sætter denne sløring grundlæggende spørgsmål ved hele undersøgelsesrapportens troværdighed.

Medlemsbladet nr. 2, 2005

Om bl.a. landsmøde, elektrochok, boganmeldelser og meget mere.

Medlemsbladet nr. 1, 2005

Om bl.a. svenske erfaringer, rygestop, nyt fra hele landet og meget mere.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 11. januar 2005

Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005
Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)

Eva Rasmussen (sekretariatsleder)

Alfred Sloth Knudsen (tovholder)

Birte B (de første 1t 55min af mødet)

Hanne Løvig (de første 1t 55min af mødet)

Jakob Dahl (de sidste 1t 5 min af mødet)

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Michael S. Adamsen

Thoridt Allermand

Lise Jul Pedersen

Birte B og Hanne Løvig er medlemmer af PR-gruppen og deltager i dette møde for at snakke om links.

1. Valg af ordstyrer

Alfred blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Det planlagte punkt 11 (Links) tages som punkt 6.

Der indføjes et nyt punkt 7: Medlemsblade på hjemmesiden.

De øvrige planlagte punkter tages som punkt 8 og fremefter.

Herefter godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet d. 9. september 2004 blev godkendt.

6. Links

6a. Politik

Efter diskussion af Jans oplæg, blev det besluttet, at der ikke skal være en skriftligt formuleret politik for links på LAPs hjemmeside.

6b. Oplæg ved Hanne Løvig og Birte B

PR-gruppen synes, at vi skal have flere andre hjemmesider til at linke til LAPs hjemmeside. Som eksempler nævnes Lægens Bord, OCD-foreningen, Angstforeningen og Depressionsforeningen. De ønsker derfor at kontakte disse (og andre) for at opfordre til, at de linker til LAPs hjemmeside. Hjemmesidegruppen giver dem frie hænder til at gøre dette.

Hanne Løvig vil sørge for at kontrollere linksene på LAPs links-side, så vi ved, hvilke der stadig virker.

Efter nogen snak om en opdeling af LAPs links-side efter kategorier, nåede vi foreløbig frem til flg. forslag til kategorier:

Mødesteder (Kontakt mellem brugere; herunder LAPs eget debatforum)

Brugerorganisationer (Patientforeninger)

Paraplyorganisationer

Jura (Love og regler)

Alternative/selvstændige behandlingssteder

Der skal arbejdes videre med dette på et senere møde.

7. Medlemsblade på hjemmesiden

Dette prioriteres højest; se også punkt 12.

De fleste medlemsblade ligger stadig i det gamle format (fra før hjemmesidens nye design blev indført). Robert undersøger, hvor meget han kan nå at konvertere i løbet af én time, og beregner derefter hvor lang tid, det vil tage for dem alle. Dette meddeler han derefter til alle gruppens medlemmer via e-mail.

8. Timer og økonomi

Robert har i løbet af 2004 ikke brugt alle de timer, som der var budgetteret med. Til gengæld har Eva brugt forholdsvis mange timer på hjemmesiden.

Vi har modtaget en faktura fra firmaet Headline for drift af TYPO3-udgaven (som vi ikke bruger) af vor hjemmeside i 2005. De har fået besked om, at vi ikke vil betale den. Se også punkt 10.

9. Statistik over besøg på hjemmesiden

Robert har udsendt en e-mail med links til statistik for oktober, november og december 2004. Statistikken for de første 10 dage af januar 2005 blev forelagt på mødet.

Der er pt. 219 tilmeldte, som modtagere af vort nyhedsbrev.

10. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline:

Der er siden sidst sket følgende: Foreningens jurist har lavet et forslag til et brev til Headline. Efter forelæggelse for landsledelsen blev brevet ændret flere gange, men så gik sagen i stå. Brevet er altså ikke sendt til Headline.

Eva kontakter straks i morgen foreningens jurist og sender derefter brevet til Headline.

11. Status over hjemmesidegruppens arbejde i 2004

Intet at referere.

12. Prioritering af opgaver i 2005

Vi valgte flg. punkter som de højest prioriterede (se også punkt 7):

1. Medlemsblad

2. Udskriftsvenlighed

3. Menu (skal være ens på alle sider)

4. Kalender

5. Søgefunktion

6. Debatforum

Herudover ønsker vi snarest af få referater fra de aktive arbejdsgrupper på hjemmesiden. Eva sørger for, at dette bringes op på Landsledelsens møde d. 22. januar 2005.

13. Nyhedsbrevet

Der blev foretaget nogle mindre ændringer i det oplæg, som Jan havde lavet til mødet. Jan sørger for at renskrive disse og sender den rettede udgave til Eva, som fordeler det til Landsledelsens medlemmer m. fl.

14. Ansvar og beslutninger

En gennemgang af dokumentet om opgaver og ansvar vedr. LAPs hjemmeside gav ikke anledning til ændringer.

15. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Tovholder: Alfred ønsker at stoppe som tovholder for hjemmesidegruppen. Da vi ikke umiddelbart kan pege på en afløser, går han ind på at fortsætte frem til landsmødet (som afholdes 5.-6. maj 2005).

Næste møde: Vi foreslår onsdag d. 6. april 2005. Alfred mailer rundt, så alle får lejlighed til at checke deres kalendere. (OBS. Klokkeslæt blev vist ikke aftalt!)