Referat af møde i tvang-gruppen, 17. december 2008

Deltagere: Jan Andersen, Herluf Dalhof, Werner Leervad, Ulla Asmussen
Afbud fra: Gitte Lindskow
Udmeldelse af Tvanggruppen: Susanne Bach Damgaard og Joy Thomsen

1) Ordstyrer: Jan
Referent: Ulla

2a) Godkendelse af referatet af den 6.11.2008: Godkendt

2b) Drøftelse af om der skal være en personlig uformel runde af kortere varighed, hvilket blev  vedtaget. Og blev også afholdt, men føres ikke til referat.

3) Siden sidst:
a) Avisartikler: Godt, at vi har modtaget disse.
b) Dagens medicin: Jan henleder opmærksomheden på at ”Dagens medicin” igen har kåret bedste hospital – baseret på, hvad personalet mener. Vi kunne ønske os at lave en tilsvarende undersøgelse blandt brugere og evt. pårørende. Men, vi har desværre ikke ressourcerne til dette i LAP-regi p.t.
c) Herluf udleverede ark fra ”Ugeskrift for læger”, hvor der var en del omkring forholdene på ”Sikringen , som en reaktion på den debat, der har været rejst i bl.a. Politikken. Vi i Tvanggruppen diskuterede den omstridte oppe-gående fiksering, og kom frem til, at det da ud fra LAP´s øjne, måtte være op til den enkelte patient, hvad vedkommende foretrak. Altså ville vedkommende hellere ligge spændt fast til sengen og dopet med medicin eller være oppegående med hånd-og fodremme. Dette synspunkt finder vi, at LAP bør være opmærksom på, også ud fra vort slogan ”Intet om os – uden os”. Men, at såfremt fod-og håndremme skal bruges, at dette så skal indarbejdes i Psykiatriloven under afsnittet for de særlige vilkår, der gælder på Sikringen, for kun på den måde kan patienterne klage på retmæssig vis. Det helt optimale for os ville være, at kunne spørge tidligere Sikringspatienter, hvad de havde syntes om brugen af hånd-og fodremme til oppegående brug – men at det nok ikke var sandsynligt, at vi kunne få kontakt til disse.

Jan fortalte, at den officielle danske version af FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol nu er kommet, og kan fås på Sekretariaet.

Jan oplyste om – modkraft.dk ”Syge strander på herberger” – årsagen til det sigende antal psykisk syge hjemløse er simpelt hen, at der mangler sengepladser på de psykiatriske hospitaler. Ny bog fra Akademisk forlag om ”Invitation til socialpsykiatri”

I Ballerup afholder LAP i dag en aktion på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor man vil lukke hospitalets ellers velfungerende patientbibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin. Vi er enige om, at det er et godt initiativ.

Jan gjorde endvidere opmærksom på Pjecen om Frit sygehusvalg, og oplæste de få afsnit omkring psykiatri, hvoraf det fremgik, at der ikke var noget, som for vor målgruppe ville få indflydelse.

4) Tvanggruppens repræsentation på LAP´s hjemmeside: Udsættes til næste gang.

5) Tillæg til Psykiatriloven
: Materiale udsendt af Ulla.
Der var problemer med, at alle i gruppen ikke havde modtaget materialet. Ulla undersøger sagen. Meningen med materialet var, at vi også her kunne få idéer til spørgsmål til vor påtænkte brugerundersøgelse. Punktet udsættes til videre behandling næste gang.

6) Spørgeskema om tvang i psykiatrien
: Udsættes til videre behandling næste gang.

Evt.: Werner påpegede, at man også i Herning gjorde brug af, at tilkalde politiet på de åbne afdelinger, hvilket Tvanggruppen er enige om er forkastelig, da man på hospitalet, selv burde kunne håndtere opkørte situationer ved at trække på andre kollegaer på hospitalet.

Herluf anførte følgende: ”Skal Tvanggruppen fungere som en diskussionsklub, eller skal den fremtidig prioritere seriøst og målrettet arbejde med gruppens erklærede mål”.

Pressemeddelelse: LAP-aktion på Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatrisk Center Ballerups julegaver til de sindslidende består i lukning af hospitalets ellers velfungerende patientbibliotek og en manglende renovering af centrets varmtvandsbassin.

Aktivitetscentrets patientbibliotek på det psykiatriske hospital som tidligere var tidligere stedets lysende hjerte igennem 50 år, holder nu op med at slå.
Det sker ifølge centerchefen, Jan Toftholm Andersen, fordi det ikke er en primær hospitalsopgave, at drive bibliotek på stedet.

Den meget store gruppe af sindslidende, som ofte tilbringer mange måneder under indlæggelse på hospitalet, har brug for dette uvurderlige fristed. Biblioteket har for mange patienter betydet vejen tilbage til livet, og en støtte til tilværelsen uden for hospitalet. Psykiatrisk Center Ballerups bibliotek er ikke længere stedet hvor bøger, DVD´er, aviser og magasiner og bibliotekar har sin plads.

Men én ulykke kommer som bekendt sjældent alene, for nu er Aktivitetscentrets varmtvandsbassin ude af funktion – på ubestemt tid. Alt dette er selvsagt noget der rammer de svageste meget hårdt. Man har ikke ønsket at afsætte de nødvendige midler til en renovering, selvom det er blevet brugt flittigt bl.a. som optræning af hospitalets indlagte patienter. Det har endvidere vist sig at varmtvandsbassinet var med til at opvarme resten af Aktivitetscentret. Nu er stedet uhyggeligt koldt og klamt – og fysioterapeuterne kan ikke længere tilbyde genoptræning i et varmtvandsbassin.

Der foregår ingen aktiviteter for patienterne på hospitalet – altså en ren opbevaring – efter LAP´s mening, hvor medicinen stort set er den eneste behandling.

På dette grundlag demonstrerer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)
onsdag den 17. december 2008 kl. 13.00 på hospitalet såkaldte aktivitetshus.

Der vil i dagens sørgelige anledning blive serveret kaffe og kage, og repræsentanter for LAP vil lægge en krans og aflevere en protestskrivelse til Centerledelsen.

Samtidig tillader vi os at omdøbe Aktivitetscentret til ”kapellet” – så trist, mørkt og koldt er det nu blevet!

Faktaboks:
Region Hovedstaden har 30 % af Danmarks befolkning og får bloktilskud efter dette. 45 % af Danmarks befolkning med psykisk sygdom bor i regionen.
Psykiatrisk Center Ballerup modtager patienter fra Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal og Furesø kommuner. Patientbibliotekets personale kom fra Ballerup bibliotek, men blev lønnet af Psykiatrisk Center Ballerup. Patientbiblioteket besøgtes dagligt af op til 30 personer.  Der var 17.106 udlån i 2007. I 2007 blev der brugt 109.141 kr. til materialer lønudgifter androg 411.283 kr.

Kontaktpersoner:

Inger-Liss Christoffersen (formand for LAP Hovedstaden Nordvest)
Mail: schumann@smoerumnet.dk , Mobil:2855 2403
og
Ghita Bergstrøm (næstformand)
Mail: ghita@tp-consult.dk , Mobil: 4136 1323

Yderligere oplysninger kan fås hos LAPs sekretariat i Odense på telefon:
66 19 45 11 og www.lap.dk.

Medlemsbladet nr. 3-4, 2008

Om bl.a.arbejdsmarkedskonferencen, sommerlejr, serviceloven, hvad der sker rundt om i landet og meget mere.

Referat af møde i tvang-gruppen, 6. november 2008

Sted: Vejle, Staldgårdsgade 10, Psyk. Info.

Deltagere: Jan Andersen (Viborg), Werner Leervad (Herning), Herluf Dalhof (Kolding) og Ulla Asmussen (Århus)
Følgende er også medlemmer af gruppen: Joy Thomsen (Kolding), Gitte Lindskow (Herning) og Susanne Bach Damgaard (Århus)
Der var afbud fra: Joy Thomsen og Gitte Lindskow
Udeblevet uden afbud: Susanne Bach Damgaard
Lars Schou ønsker ikke længere at være medlem.

Ordstyrer: Jan Andersen

Referent: Ulla Asmussen

Godkendelse af referat: Referatet fra den 3.9.2008 blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet skal lægges ind på hjemmesiden, hvilket Ulla har lovet at sørge
for via Sekretariatet.

Tovholder: Herluf Dalhof blev valgt, som ny tovholder.

Dagsorden: Det blev aftalt, at dagsordenen helst skal være alle i gruppen i hænde en uge før hvert møde i Tvanggruppen; samt at vi alle skal huske på, at vi gerne i god tid må komme med input til Herluf.

Kommentarer til redegørelsen om ”Mindre tvang – mere kvalitet
”:
–    Werner udtrykte, at han også syntes, at der var gode punkter i rapporten.
–    Herluf påpegede, at rapporten kun var set ud fra personalets side, hvorfor han efterlyste en undersøgelse, der tager udgangspunkt i brugernes oplevelse – se senere.
Derudover gjorde Herluf også opmærksom på, at det fremgik af rapporten, at når man var færdig med at arbejde med nærværende punkt, så forsvandt nyhedens interesse, og personalet faldt så tilbage i de gamle mønstre, hvorved der så ikke var sket nogen varig ændring af tvangproblematikken.
Endvidere, at man da helt havde misforstået projektet i Middelfart, hvor overlægen direkte
starter med at fastslå, at det man arbejder ud fra der, er ”nul-tollerance”; og når vi så
samtidig er vidende om, at antallet af psykiatribrugere, der bliver dømt for ”trusler og vold
mod tjenestemand i funktion” er kraftigt stigende, er dette bestemt ekstremt kritisabelt.

Derudover blev det også under dette punkt drøftet det urimelige i, at på visse psykiatriske afdelinger i landet, er det kutyme at tilkalde politiet, hvis en patient, fx skal fikseres, hvilket er fuldstændigt urimeligt overfor den sindslidende, der derved får endnu et traume at slås med.

FN´s-handicap-konvention:
LL har lavet en tilbagemelding til Ministeriet.
Tvanggruppen ønsker en kopi af dette.
Man var i gruppen skuffede og forundrede over, at vi ikke holdes direkte orienteret omkring, hvad LL laver i denne forbindelse, specielt set ud fra Tvang-gruppens store involvering sidste år.
Når der igen forelægger noget, som naturligt hører ind under vores arbejdsområde, og som LL arbejder med, ønsker gruppen at blive orienteret, og evt. også inviteret til at deltage.

Tvangundersøgelse udfra brugerperspektiv:
Herluf havde lavet et udkast til, hvad en sådan undersøgelse, som minimum bør indeholde.
Derudover var der brainstorming omkring punktet:
– At for at undersøgelsen skal kunne være signifikant, skal der være tilstrækkelig med besvarelser,
hvorfor vi sandsynligvis bliver nødt til at gøre det i samarbejde med andre interesseorganisationer.
Men, da LAP i andre sammenhænge har haft et samarbejde med andre interesseorganisationer,
kunne vi ikke se, at dette skulle blive noget problem.
– At vi sandsynligvis også behøver hjælp til det statistiske arbejde.
– At da en sådan undersøgelse vil komme til at koste penge, blev det også drøftet, om vi evt. kunne
ansøge fonde om penge til formålet.
– At det kunne være svært at få besvarelser fra de personer, som er hårdest ramt af tvang.
– Måske en god idé at annoncere efter personer, der havde været udsat for tvang, fx i Outsideren,
hvor Herluf har en kontakt til.
– Hvorledes får vi efterfølgende politikernes bevågenhed?
Og er det kun politikerne vi ønsker at henvende os til?
Herluf nævnte, at man tidligere havde haft gode erfaringer med at tage kontakt til specielt
interesserede politikere indenfor  nærværende område, som så bragte vores budskab videre.
– Bliver al tvang i virkeligheden registreret. Vi skal i den forbindelse bl.a. have fundet ud af, om der
med de nye tilføjelser til Psykiatriloven, om der der er kommet mere, som skal registreres, og i så
tilfælde om dette sker.

På grund af tidsnød vil næste møde primært blive reserveret til nærværende punkt.

Evt.:
– Det psykiatriske testamente:
Vi er stadig meget, meget frustreret over, at vi ikke får en reel tilbagemelding fra LL, omkring
hvornår ”det psykiatriske testamente” kan gå i trykken. Også set i lyset af, at der er lagt et stort
stykke arbejde i det, samt at det er noget som på sigt gerne skulle kunne rykke noget for de
mennesker, som bliver udsat for tvang; men at vi desværre ikke kan komme videre med projektet
før vi får penge til trykningen.

Ellers drøftede vi, at på kort sigt er målet, at udbrede kendskabet til ”det psykiatriske testamente”
til så mange som muligt.
Holdningen var også, at jo flere der bruger det, jo større effekt vil det få.
Overvejelse omkring afholdelse af kursus for Lapper omkring ”det psykiatriske testamente” næste
år, således at de kan gå ud i landet og fortælle omkring dette.
Det endelige mål er selvfølgelig at få ”det psykiatriske testamente” vedtaget ved lov.
Alle var dog enige om, at LAP alene ikke kunne løfte denne opgave, hvorfor vi også her bliver
nødsaget til at samarbejde med andre, som ønsker at fremme denne sag.

Ulla kunne huske en jurist, der for år tilbage var inde over nærværende, og hun vil forsøge at finde
ud af, hvem det var, og så høre om vi evt. kan få gode råd derfra. Men, holdningen er generelt, at
vi desværre ikke kan gøre mere ved nærværende punkt, før vi får besked fra LL omkring, hvornår
”det psykiatriske testamente” kan gå i trykken.

– Opdatering af hjemmesiden:
Ulla gjorde opmærksom på, at der ikke lå en beskrivelse af, hvad Tvang-gruppen arbejder med og
for på hjemmesiden, således at interesserede kan se dette, hvorfor det er vigtigt, at vi får lavet
noget til hjemmesiden.
Dette skal vi arbejde med næste gang, hvorfor medlemmer af gruppen bedes gøre sig overvejelser
omkring formuleringen.

– Orientering
Vi var enige omkring, at det var vigtigt, at holde hinanden orienteret internt i gruppen.
Ulla havde bl.a. videresendt materiale omkring en pressemeddelelse, som Steen Moestrup fra LL
havde lavet. Vi alle var enige om, at Steens initiativ var enestående, og at der var tale om et flot
stykke arbejde.
Men, ellers var der et stort ønske om, at man i LL blev bedre til at orientere Tvang-gruppen
omkring forhold, som naturligt hører til i Tvang-gruppen, da dette giver de bedste resultater, samt
at det kan virke demotiverende, såfremt man ad omveje skal erfare, at LL arbejder med forhold,
som vedrører Tvang-gruppen, og her blev der henvist til besvarelsen omkring FN-konventionen.
Ulla tager dette op på næste LL-møde.

– Kontakt til pressen
For det første blev det diskuteret om vi reelt ikke selv i gruppen kunne tage direkte kontakt til
pressen, såfremt der opstod noget akut, hvor der var behov for hurtig tilbagemelding.
Det undersøges, hvorledes ”spillereglerne” er. Såfremt det skal gå ind over LL, vil det bl.a. betyde,
at vi ikke kan være så effektive, hvorfor det måske vil være en idé at rejse et ændringsforslag på
næste Landsmøde, da vi ikke oplever, at LL og de grupper, der ellers skal tage kontakten til
pressen kan varetage nærværende opgave hurtigt og effektivt nok, og måske heller ikke har samme
interesse for området, som os i Tvang-gruppen har.
Generelt synes vi, at der mangler en overordnet politik for, hvorledes vi hurtigt og effektivt går ud
i pressen for bl.a. at reagere på mediers sensationslysne omtale af psykisk syges kriminalitet, da
dette de seneste år  har givet et forvrænget billede af virkeligheden.

– Forretningsorden for LL
Der var enighed omkring, at Tvang-gruppen gerne vil have en kopi af forretningsordenen for LL,
således at alle bedre kan se, hvem der tager sig af hvad.
Ulla lovede at forsøge at tage sig af dette.

– Adresseliste mm. over medlemmer af Tvang-gruppen:
Ulla lovede at lave en opdateret liste, og få denne udsendt, såvel til deltagere samt til Sekre-
tariatet.

Næste møder:
– Onsdag, den 10.12.2008 kl.11.00 i Psyk.Info i Vejle, hvor vi også vi holde en lille julefrokost.
Herluf sørger for at bestille mad forinden fra Føtex.
– Tirsdag, den 13.01.2009 kl. 11.00 i Psyk. Info i  Vejle

Vi var alle enige om, at det var nemmere/kortere vej for alle parter at mødes i Vejle, og at vi havde gode lokaleforhold mm. hos Psyk. Info i Vejle, hvorfor det ville være tåbeligt at skulle tage til Odense, så længe at deltagerne i Tvang-gruppen kom fra Jylland.

NB: Efter mødet er datoen i december blevet flyttet til den 17.12.2008.

Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoret for handicap
Velfærdsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K.

Odense den 20.oktober 2008

Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Høringssvar fra LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Velfærdsministeriet har sendt FN’s konvention om rettigheder for mennesker med handicap i hø-ring. Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiaterbrugere (LAP) skal i den anledning frem-komme med følgende bemærkninger:

LAP støtter som udgangspunkt de synspunkter, der er kommet til udtryk fra Danske Handicaporga-nisationer – herunder, at såvel konventionen som tillægsprotokollen ratificeres uden forbehold og fuldt ud inkorporeres i dansk lovgivning

Vi har i LAP med stor interesse fulgt med og deltaget i arbejdet med at udvikle handicapkonventio-nen. I følge konventionen omfatter personer med handicap bl.a. personer, der har en langva-rig/længerevarende psykisk funktionsnedsættelse. I arbejdet med konventionen har begrebet psyko-socialt handicap (psychosocial disability) vundet international anerkendelse som det begreb, der bedst beskriver den form for handicap, man oplever, når og hvis man er eller har været ramt af en psykisk lidelse. Vi skal opfordre til, at man i det videre arbejde med at ratificere og implementere FN-konventionen også i dansk sammenhæng anerkender og anvender dette begreb.

Konventionens præambel anerkender, at handicapbegrebet er et begreb under udvikling, og det er således væsentligt, at rettigheder for borgere med psykosociale handicap medtænkes i forhold til den kommende gennemgang af lovgivning og praksis. Herunder, at også synspunkter fra OHCHR i forhold til denne gruppes rettigheder iagttages.

Oplevelsen af psykosocialt handicap kan være aktuel, både når man i forbindelse med en psykisk lidelse oplever en længerevarende eller periodisk tilbagevendende nedsættelse af sin funktionsevne, men også når og hvis man er kommet sig af sin psykiske lidelse, kan oplevelsen af psykosocialt handicap være omfattende i form af negative forventninger og fordomme fra omgivelsernes side. Det er derfor afgørende vigtigt, at man ved ratifikationen og implementeringen af konventionen er opmærksom på, at diskrimination på grund af handicap omfatter såvel diskrimination på grund af aktuel(t), periodisk, formodet eller tidligere funktionsnedsættelse/handicap.

Dansk handicappolitik og handicaplovgivning har hidtil kun i begrænset omfang inkluderet borgere med psykosociale handicap, som i højere grad er blevet rubriceret i kategorien socialt udsatte. Vi ser frem til, at man ved ratifikation og implementering af handicapkonventionen særligt vil være opmærksomme på at borgere med psykosociale handicap fuldt ud ligestilles med andre handicap-grupper, både hvad angår lovgivning, praksis og politisk/offentlig bevågenhed. Naturligvis kan man uanset handicap opleve social udsathed, men en øget handicappolitisk og –faglig bevågenhed og lovgivningsmæssig ligestilling vil helt sikkert kunne medvirke til at mindske graden af udsathed og også være med til at vende den stigende tendens til førtidspensionering af borgere grundet psykiske lidelser.

For at konventionens intentioner fuldt ud kan slå igennem i en dansk sammenhæng, finder vi det overordentlig vigtigt, at man overalt i lovgivning og praksis gør op med en statisk opfattelse af han-dicap som noget, der er forbundet med en permanent eller livsvarig funktionsnedsættelse. Hvor be-grebet varigt nedsat funktionsevne eller varig funktionsnedsættelse forekommer i lovgivningen, som forudsætning for at opnå handicapkompenserende ydelser, bør ordet varig erstattes af langvarig eller længerevarende. I praksis er der bl.a. brug for, at der systematisk arbejdes med, hvordan princippet om rimelig tilpasning kan udfoldes og efterleves over for borgere med psykosociale handicap.

I overensstemmelse med konventionens artikel 4;3 forventer LAP som den eneste landsdækkende af-organisation (organisation udelukkende bestående af personer med egen brugererfaring) blandt borgere med psykosociale handicap at blive rådspurgt og aktivt involveret i det kommende arbejde med at udvikle og gennemføre lovgivning og politiker, der tager sigte på at gennemføre konventio-nen, ligesom vi i overensstemmelse med artikel 33;3 forventer at blive inddraget i arbejdet med at overvåge konventionens gennemførelse.

Med venlig hilsen
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C

v. Karl Bach Jensen
Udviklingskonsulent

Referat af møde i Refugie-gruppen, 9. oktober 2008

Deltagere: Anne-Marie Valbak (mødeleder), Krystyna Hansen, Inger Beck,  Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach (referent).
Afbud: Thoridt Allermand, Joy Dalhof

1.    Valg af mødeleder og referent 
Anne-Marie mødeleder, Karl referent

2.    Godkendelse af referat af mødet den 20.08.08 
Referatet godkendt

3.    Siden sidst: møder, henvendelser, overvejelser mv. 
Anne-Marie og Karl har holdt møde med Karen Klint. Hun foreslog os at holde møde med partiernes psykiatriordførere. Vi nåede frem til at vente med et evt. sådant møde. Bekræftelse af, at vi med fordel kunne alliere os med etablerede driftsorganisationer. Forslag om en anden måde at benævne vores ærinde: ”en ekstra vej til bedre velbefindende for mennesker med psykosociale problemstillinger.”

Karl har forhørt sig hos Velfærdsministeriet om muligheder for drift under eksisterende lovgivning. Der peges på § 107 (visiteret midlertidigt ophold)vedrørende refugiedelen – vil kræve kommunal godkendelse og  tilsyn. § 110 vedrørende boformer efter selvmødeprincip kan ikke umiddelbart anvendes, idet vores målgruppe er for snæver.

Hvis vi skal have del i de 130 mio., der er afsat til akuttilbud skal vi finde en eller flere kommuner, der vil samarbejde med os. Karl har luftet ideen for socialchefen i Århus.

Karl har taget kontakt til Simon Andersen om at være projektmedarbejder, han er villig til at påtage sig opgaven.

Michael fortæller om et initiativ om at etablere blivende hjem til et antal psykisk syge.

Anne-Marie: Der er stor efterspørgsel på refugie-/rekreationsophold i regi af PsykInfo

4.    Konceptpapiret – forslag til tilføjelser og uddybninger. 
Vi  nåede ikke punktet

5.    Strategiske overvejelser: skal vi tage kontakt til og indlede drøftelser/forhandlinger med bestemte kommuner? 

Ja men med betingelser.

Det er vigtigt at vi selv bliver entreprenører for et projekt, som vi definerer og afgrænser. Herudover kan det tænkes, at vi ved at indlede drøftelser med et antal kommuner kommer til at inspirere til, hvordan de kommer til at anvende akutmidlerne.

Michael peger på Fredericia, vil kontakte lederen af socialpsykiatrien i Fredericia. Karl går videre i forhold til socialchefen i Århus. Paul sonderer hos socialudvalgsformand og handicap- og psykiatrichef i Roskilde Kommune. Vi holder d.d. møde med socialpsykiatrileder i Lejre.

6.    Afklaring af en kommende projektmedarbejders rolle og opgaver 
Udvikle projektet og afprøve de forskellige muligheder med hensyn til driftsform i relation til social- og sundhedslovgivning, kommunalt samarbejde mv.

I mødet med Simon medvirker, Michael, Karl, Paul, evt. Krystyna

7.    Kommende møde(r) 
28. november kl. 11 i Odense med efterfølgende julefrokost.

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 5. september 2008

Deltagere: Kaj, Hanne, Lise, Marianne, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils

1.    Valg af mødeleder og referent 
Hanne mødeleder, Karl referent

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 16. august
Referatet blev godkendt. Siden sidste møde har Erik Thomsen valgt at trække sig fra arbejdsgruppen.

3.    Projekt uddannelsesforløb for socialt udsatte 

a.    Budget
i.    Orientering og drøftelser om LAP’s andel af nyt budget
På første styregruppemøde gav Kaj udtryk for, at LAP ikke kunne leve med de små beløb, der var afsat til brugerorganisationerne. Efterfølgende har Karl efter drøftelse med Kaj forelagt LAP’s budgetønsker for AOF-job. Disse ønsker er nu indarbejdet.
Der er sat ekstra midler af til inddragelse af undervisere med brugerbaggrund og til intern koordinering i brugerorg. Beløbet til ressourcepersoner er femdoblet. Beløb til rekruttering er forhøjet. Der er ikke sat midler af til administration, men udgiften hertil dækkes af det overhead, der er i timeafregningen af øvrige ydelser.

Vi vil løbende skulle afholde vores det af udgifterne og efterfølgende via DISCUS fremsende fakturaer til Servicestyrelsen. Vi opretter en særlig konto til projektet som ”låner” fra LAP’s driftsmidler.

ii.    afklaring af for hvad og hvordan, der skal ske aflønning vedr. LAP’s medvirken
I styre- og følgegruppe honoreres kun konsulentmedvirken fra projektet.

I udviklingsarbejdet honorerer projektet medvirken uanset om det er en person, der er ansat eller politiker i pågældende brugerorganisation. Arbejdsgruppen besluttede at når ”politikere” medvirker, og der er tale om tabt arbejdsfortjeneste, udbetales der frikøb for de anvendte timer til pågældendes arbejdsplads.

Som underviser eller ressourceperson lønnes man af den organisation, der ansætter. Organisationen afregner til fast takst pr. time – denne takts inkluderer administration m.fl. omkostninger.

LAP’s koordinator vedr. projektet ansætter evt. i samråd med en frivillig, som ikke ønsker at medvirke, de personer der vurderes at være bedst kvalificerede til at løse opgaverne. Uanset om man er politisk aktiv i LAP eller ej aflønnes man for denne opgave efter en nærmere aftalt takst.

iii.    aftaler om indberetning af timer mv
Der indberettes løbende til Eva vedrørende transportudgifter og anvendte timer til projektet. Hanne udformer sammen med Eva et særligt skema: Projekt Next Stop Job, her anføres diverse kontonumre, der kan være relevant.

b.    Kursuskoncept, herunder
i.    LAP’s holdninger til indhold
Dårlig ide med gåture. Vi savner bruger til bruger elementet. Vil foreslå at en underviser med brugerbaggrund står for et forløb med et recovery-/empowerment perspektiv og løbende inddrager ressourcepersoner fra de forskellige brugernetværk.

ii.    LAP’s repræsentation i arbejdsgruppe vedrørende kursusindhold
Lise og Karl indgår fremover i arbejdsgruppen.

iii.    mulige ressourcepersoner og undervisere til kursus for undervisere og til selve undervisningsforløbene
Punktet udsættes

c.    rekruttering, PR mv
i.    til pilotprojekt i Odense

ii.    resten af landet, herunder svar på spørgsmål fra Ask: ”hvilke byer I helst vil have projektet placeres i, og hvilke gode arbejdskræfter I har i jeres organisation, som vi kan trække på i arbejdsgruppen.” (notat og tidsplan fra Ask vedhæftet)
Følgende byer blev nævnt: Vejle, Esbjerg, Randers, Århus, Tønder, Åbenrå, Sønderborg, Ålborg, Kolding, Viborg, Silkeborg, Herning, Svendborg, Næstved, Frederikssund, Roskilde, København, Nykøbing Falster, Hillerød.
Karl tjekker med medlemsdatabase og konfererer med Ulf.
Vi vil forsøge at finde et begrænset antal medlemmer, der i hver deres område er villige til mod aflønning at påtage sig opgaven. Landsledelsen, grundforeninger og rejsekonsulent vil blive konsulteret.

4.    Forsøgsprojekt med sociale mentorer 
a.    Indholdsmæssige overvejelser

b.    Hvem deltager i møde med Discus den 10. september
Lise deltager, men tidspkt. ændres.

c.    Hvem indgår i projektets følge- og styregruppe
Lise og Karl styregruppe. Lise i følgegruppe.

d.    Hvem deltager i møder lokalt (Odense, Viborg, Herlev)
Karl prøver at finde en lokal og forbereder vedkommende.

5.    LAP’s eget arbejdsmarkedsprojekt 

a.    Orientering om hvor langt vi er nu
Karl vil med sparring fra Lise færdiggøre rapporten og udforme forslag til formidlingsprodukter.

b.    Aftale om møde i følgegruppe.
Mandag den 8. oktober kl. 10, Odense.

6.    Skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeren? 

7.    Evt. 
Kaj holder orlov fra gruppens møder året ud.

8.    Kommende møder, herunder: kan vi imødekomme Lise Duus’ ønsker om at holde møder om aftenen eller om fredagen? 

Næste møde: Tirsdag den 16. oktober kl. 16

Referat af møde i tvang-gruppen, 3. september 2008

Tid: 11-16
Sted: Psyk.info i Vejle, Staldgårdsgade 10.

Deltagere: Herluf Dalhof, Werner Leervad, Susanne Bach Damgaard og Ulla Asmussen. Vi manglede besked fra Jan Andersen

1) Ordstyrer:
Susanne Bach Damgaard

2) Referent: 
Ulla Asmussen

3) Dagsorden 
godkendt

4) Referat fra sidste møde blev godkendt.

5) Samtale om retningslinjer for LAP´s arbejdsgrupper:
Egentlig skulle Jan have stået for dette punkt, hvorfor vi ikke blev endelig færdige, men Herluf orienterede om det væsentlige.

6) Lidt om sig selv, og hvad man gerne vil arbejde med/ arbejder med:
Susanne: Susanne havde endnu ikke noget specifikt, som hun ønskede at arbejde med.
Werner: Ønskede at sætte fokus på ”den skjulte tvang”. Havde også negative oplevelser med, at han var blevet nægtet dannelsesforløb grundet, at han havde været åben omkring, at han havde haft det psykisk dårligt.
Herluf: Havde været med i Tvanggruppen i lang tid. Var og ønsker fortsat at arbejde med elektrochok. Herluf arbejder bl.a. med at lave en artikel om emnet. Ellers har Herluf bl.a. været meget involveret i, at vi nu står med ”det nyredigerede psykiatriske testamente”. Derudover havde Herluf selv mange dårlige oplevelser med systemet i kraft af, at han jo har været privatpraktiserende læge, og ofte har set, hvad systemet gjorde ved patienterne. Endvidere har Herluf også været pårørende, og også der oplevet magtesløsheden, når systemet griber til tvang. Ønsker derudover også at arbejde med, at der bliver lavet en egentlig brugerundersøgelse af, hvordan patienterne oplever tvang.
Ulla: Havde oplevet det urimelige i at få en behandlingsdom udelukkende, fordi hun havde sat sig til modværge mod personalet under indlæggelse. Ulla havde aldrig før været dømt for noget. Derfor ønsker Ulla også, at der sættes fokus på dette område, hvor der har været en stigning i antallet af patienter, der får en dom for under indlæggelse ”vold og trusler mod tjenestemand i funktion”. Ulla oplever dog, at hun i dag får en god behandling af systemet, men at dommen er urimelig, og at det er ret tilfældigt om man får en ordentlig behandling, når man får en dom. Og så er det også vigtigt at være opmærksom på, at det kommer til at stå i folks straffeattest, hvilket kan have indflydelse på job mm..

7a) Psykiatrisk testamente
 er færdigredigeret, men der mangler penge til, at dette kan blive trykt.
Der var et udtalt ønske om, at dette ellers kunne have været færdig til Sindets dag den 10.10.2008.

Stor frustration fra samtlige deltagere over, at LL ikke prioriterer anderledes. Og spørgsmål til om, fx sommerlejren, buskampagnen eller ”de nye lokaler” på Store Glasvej har kostet for mange penge.

Ulla har som medlem af LL, lovet at tage denne kritik med tilbage, og forespørge, hvornår vi kan forvente, at der er penge til trykning af ”det psykiatriske testamente”.
Endvidere var alle enige om, at såfremt vi skulle komme ordentlig ud med ”det psykiatriske testamente”, så ville det være en god idé, at vi fandt sammen med andre interesseorganisationer, da målet på sigt jo må være, at ”det psykiatriske testamente” bliver gjort til lov.

7b) Undersøgelse om tvang:

Det modtagne materiale – ”Mindre tvang – mere kvalitet” blev drøftet. Materialet omhandler forskellige afdelinger, som havde forsøgt at sætte fokus på tvang, og hovedparten af Tvanggruppen mente, at det var ekstrem dårligt. Eksempelvis var noget af det første man læste under afsnit P2 fra Middelfart grotesk, hvor man startede med at fastslå, at ”nul-tolerance” var det man arbejdede ud fra.
Punktet tages op igen næste gang. Til næste gang, skal alle i gruppen også komme med punkter/idéer til, hvordan vi kunne lave vores egen undersøgelse om tvang, men med perspektivet set fra brugernes side.

7c) FN´s handicapkonvention: 

Punktet blev ikke færdigbehandlet, men vi tager dette op næste gang.

8) Valg af tovholder: 
Da, Jan ikke var der, og vi håber, at han fortsat vil være tovholder, blev dette punkt udsat til næste gang..

9) Næste møde: 
Der blev drøftet, hvor ofte vi skulle mødes. Der var ikke enighed om, hvor ofte, men det næste møde blev fastlagt til den 8.10.2008. Dette er efterfølgende udsat til den 6.11.2008 i Vejle, Staldgårdsgade 10 i Psyk. Infos lokaler. Stedet blev valgt ud fra, at der er kortere for alle dertil end at komme helt til Odense.

10) Herluf orienterede kort om en person, som var i klemme p.g.a. en behandlingsdom.

Da, vi var sikre på, at én fra LL havde taget sig af det, blev dette punkt mere behandlet som et orienteringspunkt. Men, det var rart, at vi var blevet orienteret.

Herluf lovede at lave en adresseliste med telefonnumre og e-mail-adresse for medlemmerne af Tvanggruppen.

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 16. august 2008

Deltagere: Kaj, Hanne, Erik, Lise, Marianne, Karl

Afbud: Peter Farver, Lise Duus, Nils


1.    Valg af mødeleder og referent 

Mødeleder: Marianne; referent: Karl

2.    Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt

3.    Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni (vedhæftet) 
Referatet blev godkendt.
Opfølgning: Karl redegjorde for at rapporten fra LAP’s arbejdsmarkedsprojekt endnu ikke er færdiggjort, og at der derfor ikke er arbejdet med henvendelse til beskæftigelsesministeren. Referater fra gruppens møder er leveret til LAP’s hjemmeside, men afventer at ny webmaster snarest går i gang. Ansøgning til Helenes bogprojekt er nu sendt til Helsefonden. Der er i forbindelse med projekt Uddannelsesforløb indsendt CV for Karl og Erik, Thoridt har ikke leveret noget.

4.    Drøftelse af regeringens: ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.” Erik har læst redegørelsen og vil give et mundtligt resume. 
Erik: Konklusionen er at reformen ikke dur, førtidspensionister bliver mere og mere marginaliseret. Fleksjob gives mest til personer, der kommer fra sygedagpenge, næsten ingen kommer fra førtidspension til fleksjob. Skarp kritik af sagsbehandlerne. Mener vi skal arbejde videre med redegørelsen. Rapporten er for forsigtig.
Lise: Fleksjobordningen har skabt øget marginalisering og udstødelse, idet man kan få tilskud til medarbejdere som bare har det lidt svært. Førtidspension er en ”endestation”. Kommunerne har ringe interesse i at hjælpe førtidspensionister i job. Behov for at man kan gå den anden vej.
Hanne: Der har været politisk diskussion om at kommunerne skal have mere incitament til at give skånejob. Udspil fra LO om at staten bør yde noget til kommunerne til finansiering af sakånejob.
Erik: Rapporten dokumenterer at kommunerne snyder. Kassetænkning. Antallet af klager til Ankestyrelsen er faldet. Forskelsbehandling af ikke vestlige indvandrere.
Kaj: Antallet af førtidspensionstildelinger er uændret. Politisk ønske om at mindske antallet.
Lise: Kommunerne bliver styret af flere og flere krav om dokumentation og økonomiske sanktioner.
Karl: Vigtigt at sammenkæde manglen på handicapkompenserende ydelser til personer med psykosocialt handicap og den stigende tildeling af førtidspension til især unge med psykosocialt handicap.
Lise: Også min pointe!
Erik: Vigtigt at skelne mellem arbejdsevne og erhvervsevne. Man kan have arbejdsevne men ingen erhvervsevne, idet man kan yde noget på andre tider end normal arbejdstid.
Marianne og Lise: Det har vi været inde på i arbejdsmarkedsundersøgelsen
Karl: Det handler om manglende handicappolitisk tilgang i form af tilpasning i rimeligt omfang.
Lise: Meget af det vi vil sige til ministeren har ikke noget med rapporten fra arbejdsmarkedsprojektet at gøre

5.  LAP’s videre engagement i projektet: ”Uddannelsesforløb for socialt udsatte” – herunder i hvilken retning vi ønsker projektet udvikles, udpegning af hvem der skal repræsentere LAP i styregruppe og arbejdsgrupper. (møde fredag den 17.august i Århus) (diverse bilag sendt pr. mail i går) 
Hanne gør rede for hendes og Lises deltagele i møde i styrelsen den 6.08. og efterfølgende møde på den sociale højskole. Sagde på mødet, at vi på mødet i dag ville tage stilling til hvem fra LAP, der deltager i møde den 17. august. Præciseringen kom rundt på mailen uden mulighed for at korrigere den.
Lise: Vigtigt at vi kommer til at påvirke pilotprojektet.
Erik: Mener at præciseringerne minder om betontænkning. Hvis det ikke bliver ændret gider han ikke være med. Hvorfor lave introkursus i at købe ind og lave mad. Der skal være et reelt formål med at møde op. Skulle han gå på et kursus, der handler om at ryge og drikke kaffe, ville han vælge ikke at møde op.
Karl redegør for, hvordan han mener forløbet har været indtil nu og efter at vi afgav vores bud på opgaven. Lægger vægt på at vi må fremstå som en enig gruppe, hvis vi ønsker at fortsætte som part i konsortiet.
Kaj: Er enig med Karl og begrunder beslutningen om at Hanne gik til møde den 6. august i stedet for ham.
Hanne og Lise forklarer, hvordan man på mødet den 6. august på den sociale højskole nåede frem til, hvilke byer der skal satses på i pilotprojektet.

Forberedelse til mødet i konsortiet fredag:
Vi gennemgik dagsorden og bilag for mødet fredag for at få en fælles forståelse af, hvad der forventes af os. Desuden gennemgik vi det oprindelige budget for tilbudet for at konstatere, hvor meget der umiddelbart var afsat til vores involvering.

LAP repræsentation i styregruppen for projektet: Kaj som den ene med Hanne som suppleant, Karl som den anden.

Arbejdsgruppe vedr. kursuskoncept: Lise og Erik indgår i gruppen med mulighed for tovholder for at trække på Karl, hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med deres medvirken.

Arbejdsgruppe vedr. rekruttering: Marianne og Karl.

Prioritering vedr. pilotprojekt: vi prioriterer Vejle som nr. 1, Randers som nr. 2.

Med hensyn til rekruttering overvejer vi at hyre en af vores aktive medlemmer lokalt.

6.    Invitationer fra DSI: 
a.    Netværksmøde i Vidensnetværket den 7. september 2007 (den gode samtale med psykisk syge borgere) Marianne. Lise og Karl deltager.
b.    Minikonference: Mennesker med handicap og sygdom, hvordan kommer de i job
Marianne, Lise, Karl og Hanne deltager.

7.    Aktivitetstilbud til sindslidende. Der er bevilget midler til det projekt Odense kommune udviklede i samarbejde med LAP, men afslag til Randers. Vi skal udpege personer til styregruppen for Odense projektet. 
Marianne og Karl indgår i styregruppen for Odense projektet.

8.    Eventuelt 
Det ser ud til at vi sammen med Discus får opgaven om sociale mentorer. Arbejdsmarkedsstyrelsen har foreslået enkelte justeringer: Også for personer allerede i job, DSI i følgegruppe. Det accepterer vi.

Referat af møde i tvang-gruppen, 20. august 2008

Onsdag den 20. august 2008 i LAPs nye lokaler, Odense

Til stede: Jan, Herluf, Susanne.
Kaj Larsen har udmeldt sig af Tvanggruppen

Ordstyrer: Jan
Referent: Herluf

Dagsordenen godkendtes i den foreliggende form.
Referat af sidste møde (25/6) forelå ikke.
Orientering om retningslinier for LAPs arbejdsgrupper udsattes til næste møde.
Jan vil forsøge at afklare Lars Schous aktivitetsniveau.

Det egentlige møde indledtes med, at vi fortalte lidt om os selv og vores baggrund.

Herefter drøftede vi planlagte og igangværende aktiviteter:

a) Det psykiatriske Testamente er færdigredigeret, men ikke overgivet til trykkeriet endnu, da LAP har brugt så mange penge i den forløbne del af året, at der først senere bliver råd til at publicere testamentet. Voksenskolen i Århus vil måske udgive testamentet som led i dens undervisningsmateriale.

b) Undersøgelsen om tvang i psykiatrien. Der foreligger allerede en undersøgelse herom som led i Det nationale Kvalitetsprojekt 2004-07. Men dette afspejler tydeligt lægernes og personalets mening om tvang. Og understreger nødvendigheden af en undersøgelse af psykiatribrugernes oplevelse af tvang. Vi drøftede løseligt en sådan undersøgelses indhold og logistik.

c) Opfølgning på høring 30/10-07 om “Psykiatri og Menneskerettigheder?”. Mulighederne for at komme videre med de tanker og idéer, som lå bag høringen.

Under eventuelt: Kim Nygaard Jensen-sagen. Et medlem af Landsledelsen er vist blivet bisidder for ham.

Næste møde: 3/9-08 i PSYKINFO, Staldgårdsgade 10, 7100 Vejle, kl. 11.00.