Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 24. februar 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Patricia Eskekilde, Olga Runciman, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen.
Afbud: Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard, Jan Andersen,

1.    Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Olga. Referent: Karl

2.    Godkendelse og opfølgning af referat fra mødet den 16.01.2012

Referatet godkendes.
Opfølgning:
Helene og Olga vil tage fat i emnet om oplysning til pårørende som aftalt. Der kan f.eks. oplyses via Bedre Psykiatri og www.psykisksårbar
Karl har korresponderet med retsmediciner, der peget på begrebet ”lovmæssig obduktion” i stedet for obligatorisk obduktion.
Karl forsøger at ”sælge” historien om den lave bevilling til retsmedicinernes projekt til DR journalist.
Olga har talt med Henrik Risborf, der ikke vil kunne få fri til at deltage i gruppens møder, men gerne vil støtte op om gruppen.

3.    Høring den 8. maj
Karl gør rede for, hvilke vanskeligheder, der har været med at finde en ledig dato og få reserveret Fællessal på Christiansborg. Vi melder nu den 8. maj ud som endelig dato. Den dag passer fint for Ellen fra Norge. Vi vil forsøge at få programmet for høringen med i det førstkommende nummer af LAP-bladet. Udover de personer, vi allerede har nævnt i det foreløbige program, skal der også findes nogle folketingsmedlemmer, som vil forpligte sig til at medvirke. Vi vil bl.a. forsøge med Per Clausen, Karen Klint, Eyvind Vesselboe, Benedicte Kiær, Orla Hav, Thyra Frank, Camilla Hersum.

4.    Markering den 1. juni, 2012

Paul skitserer, at der startes ved Lundbeck med en bil og taler(e). Vil gerne, om vi kan få produceret og distribueret nye postkort. Der skal bestilles scene og lydanlæg. Arne Würgler har sagt ja til at medvirke, måske også Carsten Hentsche.
Foreløbigt program:
12:00        Møde ved Lundbeck (ladvogn + anlæg)
12:25        Tale
12:30        Afgang
Forberedelse: bannere, skilte, løbesedler, postkort, scene + anlæg
14:00        Ankomst, Rådhuspladsen
Velkomst:
Talere: ideer: Özlem Cekic, Erik Clausen, gadepræst Mia Rahr Jacobsen, retsmediciner
Musik: ideer: Helene, Olga, Danser med drenge – (Jan tager kontakt) Anisette/Savage Rose, Kim Larsen (Olga kontakter)
Andre ideer: Peter Larsen, Anne Marie Helger

Nyt postkort? Skal der produceres ét, og hvad skal være motivet? Idé om at anvende lay-outet fra plakaten. Enighed om at anvende billedet fra plakaten som forside.

Budgetovervejelser:
Ladvogn + anlæg    10.000
Bannere          2.000
Skilte          1.000
Løbesedler
Postkort/flyer    15.000
Scene + anlæg    12.000
Transport          5.000
Fortæring          4.000
Annoncer        15.000
Diverse          2.000

5.    Næste møde: Onsdag den 7. marts kl. 11 i Odense.


6.    Møde med Sundhedsudvalget

Vi nåede ikke dette punkt.

7.    Psykofarmaka Rådgivning herunder Pjece om medicinudtrapning.

Vi nåede ikke dette punkt.