Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 16. marts 2012

Deltagere: Paul Bjergager, Olga Runciman, Jan Andersen, Helene Mortensen, og Karl Bach Jensen.
Afbud: Patricia Eskekilde, Henrik Linde, Thoridt Allermand, Hanne Wiingaard.


1.    Referent og ordstyrer

Ordstyrer: Jan. Referent: Karl.

2.    Godkendelse af referatet fra møde den 24.02.2012

Referatet blev godkendt

3.    Opfølgning vedr. høring den 8. maj

Vi gennemgår programmet og tilretter enkelte detaljer. Flere giver udtryk for, at de ikke mener vi skal benytte Søren Ventegodt, men vi vil gerne invitere Marian B. Goldstein og Jørn Eriksen. Merete Nordentoft er forhindret, men peger på overlæge Diana Kristensen, som har sagt ja. Institut for Menneskerettigheder deltager ved afdelingschef Susanne Nour. Retsmediciner Jytte Banner deltager om formiddagen.

Op til høringen vil vi forberede en ny udmelding, der reformulerer kravet om obligatorisk ob-duktion. Vi vil desuden formulere nogle temaer til eftermiddagens paneldebat.

Vi regner med at der deltager ca. 50 fra inviterede organisationer, 50 fra offentligheden og re-serverer 40 pladser til LAP-medlemmer.

Budget for arrangementet:
2 x Oslo/Kbh. retur + hotel            6.000
Forplejning til 140 personer    17.000
Vingaver                1.500
Annoncer:            20.000
Rejserefusion, internt LAP        15.000
I alt:             59.500

4.    Opfølgning vedr. markering den 1. juni

Olga og Michael Rassum optræder med musikindslag. Olga har også talt med irsk gruppe om at deltage. Paul har talt med forskellige om musikindslag.
Helene har truffet aftale med gadepræst Mia Rahr Jacobsen om medvirken.
Der aftales en deadline til 15. april om diverse aftaler.
Paul kontakter Anne Marie Helger om at medvirke ved Lundbeck og evt. på Rådhuspladsen. Olga spørger Erik Clausen om at medvirke på Rådhuspladsen. Karl skriver til Özlem Cekic og Karen Klint. Olga spørger Johanne fra Enhedslisten.

Karl er blevet kontaktet af Sind Ungdom, der er interesseret i at deltage i demonstrationen. De skal holdes orienteret.

Helene kontakter Live Production Kalundborg om scene og anlæg til Rådhuspladsen. Paul finder frem til en ladvogn med anlæg, der kan følge demonstrationen. Paul foreslår at der fabrikeres 10 skilte med kors plakaten på begge sider + 10 flag med LAP-logo.

Ideer til slogans:
Psykiatri med sjæl og krop, nej til piller og hjertestop.
Dø ung – blive psykiatripatient! PS: Husk at få dit lig obduceret.
Hovedslogan: Ja til liv – nej til medicindød! Laves som banner i mørkeblåt og orange.

Nye formuleringer til postkort: Der skal noget med om, at psykiatriske patienter i gns. dør 15 – 20 år før alle andre. Også om at tvangsbehandling er menneskeretsstridigt.
De to første sætninger på plakaten genbruges, herefter:
”Det er kun toppen af isbjerget – kun ganske få bliver obduceret.
Hvert år bliver … tvangsbehandlet med psykiatri-medicin. Tvangsbehandling strider med FN’s handicapkonvention.
Det skal være en menneskeret selv at bestemme om man vil have psykiatrisk medicin. Der skal tilbydes medicinfri behandling.”

Paul og Karl arbejder videre med tekst og lay-out.

Nyt budget:     Ladvogn + anlæg    10.000
Bannere og skilte      5.000
Løbesedler          2.000
Postkort/flyer    15.000
Scene + anlæg    12.000
Transport        25.000
Fortærring          4.000
Annoncer        20.000
Diverse          2.000
I alt         95.000

5.    Psykofarmaka rådgivning
Udsættes til næste møde

6.    Pjece om medicinudtrapning 
Udsættes til næste møde.

7.    Høringssvar vedr. ”Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser”.
Grundlæggende vil vi melde tilbage, at vi mener at børn og unge ikke skal have psykofar-maka. Olga og Helene udformer et udkast til høringssvar med vægt på manglende bindende retningslinjer og overvågning.

8.    Evt. møde med sundhedsudvalget. 
Venter til efter høringen

9.    Næste møde: Fredag den 20. april kl. 11